فهرست مطالب

فصلنامه ابن سینا
سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 69، زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی سپهریان، نادر شاکری*، حسین عابدنطنزی، شهرام سهیلی صفحات 4-12
  مقدمه

  داروی متیل فنیدیت (ریتالین) برای درمان اختلال کم توجهی-بیش فعالی استفاده می شود. اما مصرف بدون تجویز پزشک آن برای افزایش عملکرد ورزشی و تحصیلی رواج یافته است. افزایش سوء مصرف دارو در ورزش و عدم اطلاع کافی از اثرات آن موجب شد، این مطالعه با هدف بررسی اثر متیل فنیدیت و تمرین هوازی بر عملکرد کبدی موش صحرایی انجام شد.

  روش بررسی

  نمونه های این تحقیق 80 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن 15±228 گرم بودند، که به طور تصادفی به 8 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل کنترل، شم تمرین هوازی، شم دارو، تمرین هوازی، دارو 10mg، دارو 30mg، تمرین هوازی+10mg دارو و گروه تمرین هوازی+30mg دارو بودند. گروه های دارو و تمرین هوازی+دارو مقدار داروی متناسب به وزن خود را به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه های تمرین هوازی و تمرین هوازی+دارو برای مدت دو ماه، هفته ای سه جلسه و هر جلسه 30 دقیقه (سرعت 25 متر بر دقیقه) فعالیت داده شدند. خون گیری یک روز پس از پایان آخرین جلسه تمرین انجام و میزان آنزیم های کبدی اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

   محاسبات آماری بین گروه های مختلف نشان داد، تغییرات سرمی آنزیم های کبدی گروه تمرین هوازی نسبت به گروه های کنترل، شم تمرین هوازی و شم دارو معنادار نبود. اما در گروه های دارو و تمرین+دارو افزایش سرمی وابسته به دوز آنزیم های کبدی نسبت به گروه های کنترل، شم تمرین هوازی، شم دارو و تمرین هوازی معنادار بود (0/05>p).

  بحث و نتیجه گیری

  افزایش وابسته به دوز آنزیم های کبدی در گروه های دارو و تمرین+دارو حتی نسبت به گروه تمرین هوازی، احتمال هپاتوتوکسیتی مصرف غیردرمانی متیل فنیدیت را بیان می کند. لذا برای تایید این نتایج، نیاز به پژوهش های بیشتری است.

  کلیدواژگان: متیل فنیدیت، تمرین هوازی، آنزیم های کبدی
 • فرح نامنی*، محمدسعید نایینی محمدی صفحات 13-24
  مقدمه

  سیترولین مالات یک مکمل آلفا آمینو اسید غیرضروری و حاصل اکسیداسیون آرژنین است و ممکن است موجب تغییراتی در ساز و کار ایمنی، قلبی عروقی و رگ زایی همچنین کاهش درک خستگی تمرین شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی استقامتی همراه با مصرف مکمل ال سیترولین مالات بر فاکتور رشد فیبروبلاست (FGF)، فاکتور رشد اندوتلیال عروق (VEGF) و میزان خستگی در بدنسازان جوان بود.

  روش بررسی

  در یک پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر از پسران عضو باشگاه های بدنسازی با روش تصادفی ساده برگزیده شدند و به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل، و تمرین+مکمل تقسیم شدند. ال سیترولین مالات به میزان3000 میلی گرم سه وعده در روز توسط گروه های مکمل مصرف شد. پروتکل تمرینی شامل 12 هفته، هر هفته 4 جلسه با شدت 55-50% حداکثر بیشینه و به مدت 75 دقیقه توسط گروه های تمرین انجام شد. غلظت VEGF و FGF (نمونه خون) و درک خستگی (توسط مقیاس بورگ) در ابتدا و انتهای دوره اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس نشان داد تمرین مقاومتی استقامتی و مصرف سیترولین مالات سبب افزایش معنادار VEGF و FGF و همچنین کاهش درک سختی تمرین در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه مکمل، تمرین و بدون تمرین-مکمل شده است (05/0p≤). اما آزمون بونفرونی تفاوت معنادار را فقط در VEGF تایید کرد.

  بحث و نتیجه گیری

   مصرف سیترولین مالات همراه تمرین مقاومتی استقامتی با افزایش VEGF و FGF موجب تقویت رگزایی و فعالیت قلبی عروقی شده و احتمالا با کاهش درک سختی تمرین به بهبود عملکرد ورزشی کمک می کند.

  کلیدواژگان: فاکتور رشد فیبروبلاست، فاکتور رشد اندوتلیال عروق، سیترولین مالات
 • لعیا قهاری، منوچهر صفری*، مجید جدیدی صفحات 41-50
  مقدمه

  امروزه شاهد گسترش روز افزون سیستم های الکترونیکی و میدانهای الکترومغناطیس در محیط زندگی بوده و از آن در درمان برخی اختلالات عصبی بهره مند می گردیم. هدف این مطالعه بررسی اثرات تکثیری و تمایزی امواج الکترومغناطیس بر روی سلولهای بنیادی بند ناف بود.

  روش بررسی

  بند ناف نوزاد سالم تازه متولد شده در شرایط استریل به آزمایشگاه کشت سلولی منتقل گردید. سپس با استفاده از آنزیم های هیالورونیداز، ترپسین وکلاژنازسلولها جدا و سپس کشت داده شدند. برای خالص سازی و حذف سلولهای اضافی فلاسکها سه بار پاساژ داده شدند و سپس روزانه به مدت 2 ساعت برای 14 روز فلاسکها در داخل انکوباتور درمعرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز و شدتهای 25/0 ، 5/0 و 1 میلی تسلا قرار گرفتند. سپس با استفاده از آنتی بادی اختصاصی نورون و MTT از لحاظ تکثیر و تمایزسلولها به نورون مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد شدتهای 5/0 و 1 میلی تسلا باعث کاهش شدید سلولها گردید اما در گروه 0/25میلی تسلا کاهش تعداد سلولها با گروه کنترل معنی دار نبود. اما در بررسی تمایز فقط در گروه های 0/25و 0/5 تمایز مشاهده شد و در گروه 1 میلی تسلا تمایزی مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج این تحقیق حاکی از آن است که امواج الکترومغناطیس بر تمایز و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف اثرگذار هستند.

  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، سلولهای بنیادی مزانشیمی، بند ناف، نورون
 • ندا وهاجی، ماندانا طایفه، مصطفی صادقی صفحات 51-58
  مقدمه

  آلودگی برنج به فلزات سنگین و ورود آن به زنجیره غذایی می تواند صدمات جبران ناپذیری بر سلامت مردم و محیط زیست داشته باشد. هدف از این مطالعه مقایسه میزان عناصر سنگین و جذب هفتگی آن در برنج مصرفی تولید شده در مناطق مختلف استان گیلان بود.

  روش بررسی

  نمونه های برنج هاشمی تولیدی در شالیزارهای 9 منطقه استان گیلان انتخاب شدند. جهت تعیین میزان آلودگی برنج به فلزات سنگین با استفاده از دستگاه طیف سنجی جرمی پلاسمای القایی (ICP-MS) استفاده شد. تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5% برای 9 منطقه  به همراه گروه کنترل (10 تیمار) در سه تکرار برای عناصر کادمیوم، سرب، نیکل و کروم انجام گرفت.

  یافته ها

   نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر اختلاف معنی دار بین مناطق مورد بررسی از نظر میزان غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده و همچنین اختلاف معنی دار با کنترل بود. سرب در تمامی مناطق از حد مجاز (ppm0/2) بیشتر بود. فلز کروم به جز در مناطق رودسر، کوده و کومله در بقیه مناطق از حد مجاز (ppm 1) بیشتر بود. فلز نیکل در دو منطقه رشت و شاندرمن از حد مجاز(ppm 0/6) بیشتر بود. فلز کادمیوم در تمامی مناطق از حد مجاز (ppm0/1) کمتر بود. مقادیر اندازه گیری شده همه فلزات سنگین مورد مطالعه در حد مجاز دریافت هفتگی قابل تحمل (PTWI) برای انسان بر اساس استاندارد FAO/WHO بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

   اگرچه میزان دریافت هفتگی قابل تحمل فلزات سنگین مورد ارزیابی برای انسان از طریق مصرف برنج در تحقیق حاضر از حد مجاز بالاتر نیست، اما مصرف سایر مواد غذایی آلوده به عناصر سنگین  به همراه برنج می تواند قابل ملاحظه و اثرات جبران ناپذیری داشته باشد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، برنج، آلودگی غذایی، کادمیوم، سرب، کروم، نیکل
 • ابوالفضل خادمی، زهرا جهان بخش*، میترا یوسف پور، افسانه کرمی جویانی صفحات 59-73

  خصوصیات فیزیولوژیک ناشی از سازش به هایپوکسی مزمن، به بومیان ساکن ارتفاعات بالا کمک می کند تا بر محدودیت های اکسیژن غلبه کنند. اثرات حفاظتی ارتفاعات بالا در مطالعات آزمایشگاهی نیز با استفاده از مدل هایپوکسی اطاقک هایپوبار تایید شده است. فاکتورهای متعددی در ارتباط با مکانیسم های مولکولی اثرات حفاظتی هایپوکسی مزمن معرفی شده اند. مطالعات انجام شده در دهه گذشته و مطالعات ژنومی اخیر، یک مبنای ژنتیکی برای سازگاری های ایجاد شده در این مناطق، بیان نمودند. همچنین مشخص شده الگوهای تغییرات ژنتیکی در میان جمعیت های اصلی ساکن در ارتفاعات بالا، متفاوت است. این مقاله، مروری بر سازش های فیزیولوژیک به هایپوکسی مزمن و مکانیسم های مولکولی و ژنتیکی آن است.

  کلیدواژگان: سازش فیزیولوژیک، هایپوکسی در ارتفاعات بالا، تغییرات ژنتیکی
 • فاطمه معینی*، بهناز دوران، پرویز دباغی صفحات 74-86
  مقدمه

  از میان اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت مرزی از سخت ترین و جدی ترین اختلالات روان پزشکی است و یکی از موثرترین درمان های روانی بر بهبود علایم آن، درمان های موج سوم هستند. هدف از انجام این مطالعه، مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر درمان های موج سوم بر اختلال شخصیت مرزی بود.

  روش بررسی

  در این مرور سیستماتیک، جستجوی مقالات کارآزمایی بالینی انجام شده در ایران به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی با کلید واژه های «اختلال شخصیت مرزی»، «رفتار درمانی دیالکتیک»، «درمان پذیرش و تعهد» و «طرحواره درمانی» و همچنین معادل انگلیسی آنها انجام شد.

  یافته ها

    در مجموع تعداد دوازده مقاله تمام متن، مورد بررسی نهایی قرار گرفت. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی، نتایج نشان داد که تمامی مطالعات به طور کلی (نمره کلی)، بیانگر تاثیر مثبت مداخلات موج سوم بر بهبود نشانه های شخصیت مرزی بودند، اما در برخی نشانه ها (مانند احساس خشم، عقاید پارانویید، احساس پوچی، روابط بین فردی، تکانشگری و...) تفاوت نتیجه وجود داشت. همچنین یافته ها نشان داد که این درمان برای گروه های خاص از جمله مبتلایان به سوء مصرف مواد و زندانیان نیز موثر بوده، اما این سودمندی در هر یک از گروه ها متفاوت بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

   مطالعات مورد بررسی در افراد مختلف، حجم نمونه کم و بافت های فرهنگی گوناگون انجام شده اند. بر طبق این یافته ها ، مداخلات درمانی موج سوم بر بهبود علایم اختلال شخصیت مرزی موثر بود، در عین حال بررسی تاثیرات آن بر برخی نشانه ها، نیازمند مطالعات بیشتر است.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، مرور سیستماتیک، طرحواره درمانی، درمان پذیرش و تعهد
 • سامره یعقوبیان، قهرمان محمودی*، محمدعلی جهانی صفحات 87-99
  مقدمه

  خریداستراتژیک بهترین راه برای به دست آوردن یک حالت برنده-برنده بین خریدار و ارایه دهنده خدمت است که علاوه بر حفاظت مالی بیماران و تدارک خدمات مناسب، بهبود عملکرد مالی نظام سلامت را نیز در پی دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک با هدف تعیین استراتژی های خرید راهبردی خدمات در سرطان است.

  روش بررسی

  در این مطالعه 13 پایگاه الکترونیکی و موتورهای جستجوگر با کلید واژه های مرتبط از سال 2000 تا 2018 مورد جستجو قرار گرفت و مقالات انگلیسی یا فارسی در موضوعات بهداشتی، مورد بحث قرار گرفتند. ارزیابی کیفیت تمام مقالات با استفاده از چک لیست CASP انجام شد.

  یافته ها

  ازمجموع 2999 مقاله، درنهایت 21 مقاله با عنوان، چکیده ومتن مرتبط بررسی شد. بر اساس یافته های این مطالعه، استراتژی های اصلی خرید راهبردی خدمات درسرطان شامل؛ استراتژی گیرنده خدمات، استراتژی ارایه دهنده خدمات، استراتژی خریدار خدمات و استراتژی های مالی با چندین استراتژی فرعی است.

  بحث و نتیجه گیری

   از آنجایی که قابلیت های استراتژیک در سازمان های بهداشتی یک تفکر مدیریتی متفاوت را می طلبد لذا حمایت ونظارت دولت درتنظیم روابط همه گروه های ذینفع می تواندبه بهبود ارایه خدمات مناسب، کیفی و هزینه اثربخش شدن خدمات و منافع اقتصادی بیشتربرای نظام سلامت بینجامد.

  کلیدواژگان: خرید بیمارستان، خدمات سلامت، ارائه مراقبت سلامت
 • ناهید قنبرزاده، زهره مهرانی، غلامرضا شریف زاده، علی نجفی سمنانی، محمد نجفی سمنانی* صفحات 100-104
  مقدمه

  افسردگی بعد از زایمان بیماری مهم و شایعی است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ممکن است تشدید یافته و طولانی شود. عوامل مختلفی از جمله هوش اخلاقی، سازگاری اجتماعی می تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی، سازگاری اجتماعی و افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بیرجند انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- همبستگی جامعه آماری شامل کلیه مادرانی بودند که طی 6 الی 8 هفته اول پس از زایمان به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده بودند. از بین مراکز روان شناختی تعداد 5 مرکز به صورت تصادفی - خوشه ای انتخاب و سپس تعداد 200 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد افسردگی پس از زایمان ادینبرگ، پرسشنامه هوش اخلاقی، پرسشنامه سازگاری اجتماعی ویسمن و پی کل (1974) بود. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  رابطه معنی دار بین هوش اخلاقی، سازگاری اجتماعی با میزان افسردگی (0/05>p)  وجود داشت.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر افسردگی بعد از زایمان بر هوش اخلاقی و سازگاری مادران، دقت و توجه گروه های بهداشتی در مراجعات پس از زایمان مادران مبنی بر تشخیص به موقع افسردگی، لازم است.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، هوش اخلاقی، افسردگی پس از زایمان
 • حمزه شاه علی، محمود مومن زاده* صفحات 105-110

  با توجه به گسترش روزافزون سفرهای هوایی در سراسر دنیا، امکان انتقال و گسترش بیماری های عفونی مسری از مناطق اندمیک به سایر مناطق بیشتر فراهم شده است. البته با بالا بردن سطح بهداشت و آگاهی مردم می توان تا حدود زیادی از این مسئله پیشگیری کرد. همچنین به دنبال سهولت سفرهای هوایی و افزایش سن جوامع، تعداد مسافران مسن با بیماری های همراه روبه افزایش خواهد بود که این امر میزان مرگ و میر و ابتلای به دنبال بروز و گسترش بیماری های عفونی مسری را فزون تر خواهد کرد. پرتکل های بهداشتی سختگیرانه که در خطوط هوایی اجرا می شود و طراحی مناسب هواپیماهای مدرن امروزی می تواند تا حدود زیادی از انتقال بیماری های عفونی مسری بکاهد. هدف ما از ارایه این مقاله، تدوین دستورالعمل مناسب جهت ارایه به کارشناسان و مسیولین مربوطه در خصوص آگاه سازی و ارایه بهترین راه کارها در زمان برخورد با یک اپیدمی آنفلوانزا بود

  کلیدواژگان: بیماری های مسری، هوانوردی، آنفلوانزا
|
 • Ali Sepehrian, Nader Shakeri*, Hossein Abednatanzi, Shahram Soheily Pages 4-12
  Background

  Methylphenidate (Ritalin) is used to treat attention deficit hyperactivity disorder. But taking it without prescription from a physician to increase athletic and academic performance is common. The purpose of this study was to determine the effects of methylphenidate and aerobic exercise on the function of rats' liver enzymes.

  Materials and methods

  Samples of this study were 80 male Wistar rats with average weight of 228±15 gr which divided into eight groups of ten. Studied groups included control group, aerobic exercise sham, drug sham, aerobic exercise, 10 mg of drug, 30 mg of drug, aerobic exercise +10 mg and aerobic exercise +30 mg group. Drug groups and aerobic exercise + drug groups took drugs according to their weights orally. The physical activity (25 m/min) was performed 30 minutes a day, three days a week for two months for aerobic exercise and aerobic exercise + drug groups. After the last session of aerobic exercise, blood samples were taken from the rats, and also liver enzymes were measured. Statistical computations (ANOVA, Tukey) were performed for data analysis at the level of 0.05.

  Results

  Statistical calculations among different groups showed that serum changes in liver enzymes in the aerobic exercise group were not significantly different from the control, aerobic, and sham groups. However, in the drug group and also in the exercise + drug group, the increased dose-dependent of serum in liver enzymes was significantly higher than the control, aerobic, drug sham, and aerobic training groups (p<0.05).

  Conclusion

  A dose-dependent increase in liver enzymes in the drug and exercise + drug groups, even in comparison to the aerobic exercise group, suggests a possible hepatotoxicity of non-therapeutic use of methylphenidate risk of non-therapeutic methylphenidate associated with aerobic exercise. Therefore, further research is needed to confirm and generalize these results.

  Keywords: Methylphenidate, Aerobic Exercise, Liver Enzyme
 • Farah Nameni*, Mohammad Saeid Naeini Mohammadi Pages 13-24
  Background

  Citrulline malate is a non-essential alpha-amino acid supplement resulting from arginine oxidation and may cause changes in the immunity, cardiovascular, and angiogenic mechanisms. It also reduces the rating of fatigue perception. The purpose of this study was to investigate the effect of an endurance resistance exercise course combined with citrulline malate supplement on Fibroblast Growth Factor (FGF), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), and the amount of fatigue among young bodybuilders.

  Materials and methods

  In a semi-experimental study, 40 boys who were the members of fitness clubs were selected with simple random sampling method and were divided into four groups: control, exercise (12 weeks, four sessions per week with the intensity of 50-55% VO2max and for 75min), supplements (3000mg L-citrulline, three times a day), and supplement + exercise. Changes in VEGF and FGF concentration (blood sample) and fatigue perception (by Borg scale) were recorded at the beginning and end of the period.

  Results

  Results of analysis of variance showed that endurance resistance training and citrulline malate consumption significantly increased VEGF and FGF. There was also a decrease in the perception of the difficulty of the exercise in the exercise + supplement group compared to the supplement group, exercise group, and control group (p≤0.05). However, Bonferroni test confirmed a significant difference only in VEGF.

  Conclusion

  Citrulline malate and endurance resistance training with increasing VEGF and FGF enhance angiogenesis and cardiovascular activity. Therefore, this may help improve exercise performance by reducing the perception of the difficulty of the exercise.

  Keywords: Vascular Endothelial Growth Factors, Fibroblast Growth Factors, Citrulline, Boys
 • Laya Ghahari, Manouchehr Safari*, Majid Jadidi Pages 41-50
  Background

  Today, due to ever-expanding of using electronic systems and electromagnetic fields in the living environment and it can be used in treatment of some neurological disorders. The aim of this study was to investigate the effects of electromagnetic waves on cord blood stem cells.

  Materials and methods

  The newborn's umbilical cord was transferred to a cell culture laboratory under sterile conditions. Then, using hyaluronidase, trypsin and collagenase enzymes, the cells were separated and cultured. For purification and removal of additional cells, the flasks were passaged three times. Then, flasks were incubated in the incubator with electromagnetic waves at a frequency of 50 Hz and intensity 0.25, 0.5, and 1 millitesla, two hours per day for a consecutive 14 days. Then, neuronal specific antibodies and MTT assay were tested for neuronal proliferation and differentiation of the cells.

  Results

  The results showed that the intensity of 0.5 and 1 significantly decreased the number of cells, but in the 0.25 millitesla, there was no significant decrease in the number of cells in comparison with the control group. In addition, differentiation was observed only in 0.25 and 0.5 millitesla groups, but not in group 1 millitesla.

  Conclusion

  The results of this study indicate that electromagnetic waves can differentiate and expand the umbilical mesenchymal stem cells.

  Keywords: Electromagnetic Waves, Mesenchymal Stem Cells, Umbilical Cord, Neurons
 • Neda Vahaji, Mandana Tayefe, Mostafa Sadeghi Pages 51-58
  Background

  Contamination of rice with heavy metals and its entry into the food chain can cause irreparable damage to human health and the environment. The purpose of this study was to compare the concentration of heavy elements and their weekly absorption in consumed rice which has produced in different regions of Guilan province.

  Materials and methods

  In this study, Hashemi rice samples were in nine areas of Guilan province. To determine the level of contamination of rice to heavy metals, an induced plasma mass spectrometry device (ICP-MS) was utilized. One-way analysis of variance and the mean comparison based on Duncan test at 5% probability were carried out level for nine areas with control group (10 treatments) in three replications for the elements cadmium, lead, nickel, and chromium.

  Results

  There was a significant difference among the studied areas in terms of concentration of heavy metals as well as a significant difference with control. In all areas, lead was higher than the permitted level (0.2ppm). Except for Rudsar, Kudeh, and Kumeleh, chromium was higher than the permitted limit (1ppm). The concentration of nickel in Rasht and Shanderman was higher than the limit value (0.6ppm). Cadmium was lower than permitted value (0.1 ppm) in all areas. It should be noted that based on the FAO/WHO standard, the measured values of all studied metals were tolerable for human in the permissible weekly level.

  Conclusion

  Although tolerable weekly intake of evaluated metals by people through rice consumption was not higher than the permitted value, the consumption of other contaminated foods with heavy elements along with rice may lead to significant and irreparable effects.

  Keywords: Heavy Metals, Rice, Food Contamination, Cadmium, Lead, chromium, Nickel
 • Abolfazl Khademi, Zahra Jahanbakhsh*, Mitra Yousefpour, Afsaneh Karami Juyani Pages 59-73

  Physiological properties of adaptation to chronic hypoxia can help the high-altitude natives to overcome oxygen limitations. The protective effects of high altitudes have also been confirmed in experimental studies using the hypobaric chamber. Many factors have been introduced about molecular mechanisms of the protective effects of chronic hypoxia. Studies in the past decades and recent genomic studies have suggested a genetic basis for these physiological adaptations in these areas. It is also known that patterns of genetic variations are different among major populations of high altitudes. This article is a review of the physiological adaptations to chronic hypoxia and its molecular and genetic mechanisms.

  Keywords: Physiological Adaptation, Altitude Hypoxia, Genetic Variation
 • Fateme Moeeni*, Behnaz Dowran, Parviz Dabaghi Pages 74-86
  Background

  Among personality disorders, borderline personality disorder is one of the severe and serious psychiatric disorders, and one of the most effective psychological treatments to improve its symptoms is third-wave psychotherapies. The purpose of this study was to perform a systematic review focused on the effect of third wave psychotherapies on borderline personality disorder.

  Materials and methods

  In this systematic review, a search of clinical trials articles was done in Persian and English using the keywords "Borderline Personality Disorder", "Dialectical Behavior Therapy", "Acceptance and Commitment Therapy " and "Schema Therapy".

  Results

  Totally, twelve full-text articles were reviewed. After searching, screening, and evaluation, the results showed that all studies in general (overall score) had reported a positive effect of third wave interventions on improving borderline personality disorder, yet there were differences in some symptoms (such as anger, paranoid beliefs, absurdity, interpersonal relationships, impulsivity, etc.). The findings also showed that this therapy was effective for specific groups, including addicts and prisoners, but such usefulness was different in each group.

  Conclusion

  In summary, studies were conducted on different individuals, small sample size, and different cultural contexts. According to these findings, the third-wave therapeutic interventions were effective in improving symptoms of borderline personality disorder. Further studies, however, are required in order to investigating its effects on some symptoms.

  Keywords: Borderline Personality Disorder, Systematic Review, Schema Therapy, Acceptance, Commitment Therapy
 • Samereh Yaghoubian, Ghahraman Mahmoudi*, Mohammad, Ali Jahani Pages 87-99
  Background

  A strategic purchasing is the best way of a win-win situation between a buyer and a service provider. It promotes the financial performance of the health system, protects patients financially, and provides them with appropriate services. This study aimed to investigate the strategic purchasing tactics in cancer patients.

  Materials and methods

  In this systematic review, 13 electronic databases and search engines were searched by appropriate keywords in the time spam of 2000-2018. English or Persian articles on the health issue were discussed, and their quality was evaluated using the CASP checklist.

  Results

  Out of 2,999 identified articles, 21 articles with title, abstract, and text were included in the study. Based on the findings of this study, the main health service purchasing strategies among cancer patients were the strategies of service-recipient, service provider strategy, service-purchaser strategy, and financial tactics with some sub-strategies.

  Conclusion

  Since strategic potentialities in the healthcare organization require a different administrative thinking, the protection and monitoring made by the government in regulating relations among all of stakeholders can improve the quality and cost-effectiveness of service provision and consequent economical profits of the health system.

  Keywords: Hospital Purchasing, Health Services, Delivery of Health Care
 • Nahid Ghanbarzadeh, Zohreh Mehrani, Gholamreza Sharifzadeh, Ali Nadjafi, Semnani, Mohammad Nadjafi, Semnani* Pages 100-104
  Background

  Postpartum depression is an important and common disease that may be exacerbated and prolonged if not diagnosed or treated early. It may affected by various factors including moral intelligence and social adjustment. The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence, social adjustment, and postpartum depression in women referring to Birjand health centers.

  Materials and methods

  In this descriptive-correlational study, the statistical population included all mothers who referred to health centers during the first six to eight weeks after delivery. Among the psychological centers, five centers were randomly selected and then 200 subjects with available sample were participated in the study. The research instruments were Edinburgh's standard postpartum depression questionnaire, moral intelligence questionnaire, and Wiseman's Social Adjustment Scale (1974). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient test and regression analysis.

  Results

  There was a significant relationship between moral intelligence, social adjustment and depression (p<0.05).

  Conclusion

  Considering the effect of mothers’ postpartum depression on their moral intelligence and adjustment, the accuracy and attention of health groups in postpartum referrals based on timely diagnosis of depression is necessary.

  Keywords: Social Adjustment, Morality, Intelligence, Postpartum Depression
 • Hamze Shahali, Mahmud Momenzadeh* Pages 105-110

  Due to the increasing prevalence of air travel around the world, it is possible to spread contagious infectious diseases from endemic areas to other areas. Of course, this can be largely prevented by raising the level of public health and awareness. Also, with the ease of air travel and the aging of communities, the number of elderly travelers with concomitant illnesses will increase, which will increase the mortality and morbidity associated with the spread of communicable infectious diseases. Stricter hygiene protocols implemented on airlines and proper design of modern aircraft can greatly reduce the transmission of contagious diseases. Our purpose in presenting this article was to formulate appropriate guidelines for experts and authorities to inform and provide best practices when dealing with an influenza epidemic.

  Keywords: Communicable Diseases, Aviation, Influenzas