فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/17
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سید موسی موسوی*، محمود کاظمی صفحات 1-17

  دراین پژوهش، ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبک های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد. که از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران برای معلمان 180 و دانش آموزان 273 برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون وراث بلوم (1984)، جو اخلاقی شولت و همکاران (2002) و سبک های تدریس گراشا (1996) استفاده و پس از جمع آوری داده ها به کمک نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین جو اخلاقی مدرسه (266/0-=r)، سبک تدریس تسهیل کننده (231/0-=r) و سبک تدریس وکالتی (221/0- =r) با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تدریس خبره (259/0 =r)، سبک تدریس آمرانه (372/0=r) و سبک تدریس فردی (054/0 =r) با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای پیش بینی کننده در کل قادر به تبین 16 در صد از تغییرات متغیر ملاک هستند. همین طور بین متغیرهای پیش بین فقط جو اخلاقی، سبک تدریس خبره و سبک تدریس آمرانه معنی دار هستند و متغیرهای سبک تدریس فردی، تسهیل کننده و وکالتی به دلیل معنی دار نبودن از مدل حذف شدند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت. مدرسه و سبک تدریس معلمان نقش اساسی در مشکلات تحصیلی دانش آموزان دارند.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی مدرسه، سبک های تدریس، تعلل ورزی تحصیلی، دانش آموزان، شهر زنجان
 • فاطمه بابائی* صفحات 19-34

  یکی از مسایل مهمی که جوامع کنونی با آن مواجه هستند گرایش گروه های سنی مختلف به فضای مجازی و فعالیت و گذران وقت در آن است، دانش آموزان نوجوان نیز در این باره مستثنی نیستند. بنابر مطالعات انجام شده یکی از مقوله های موثر بر شکل گیری شخصیت و بروز رفتار نوجوانان فضای مجازی می باشد، اما فضای مجازی دارای محاسن و معایبی است که موجب تاثیرات مثبت و منفی در کاربران خود از جمله نوجوانان می شود. این پژوهش به روش اقدام پژوهی انجام شده و تاثیر کارگاه های آموزشی با شیوه تفکر خلاق دانش آموزان و والدین بر آسیب های ناشی از فضای مجازی در یک نمونه آماری 30 نفره از دانش آموزان ششم ابتدایی یکی از مدارس دخترانه دولتی تهران در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. در این پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه شواهد 1 جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل و انتخاب راهکار و اجرای آن، شواهد 2 نیز به روش مشاهده و مصاحبه و نظر سنجی جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگر با بررسی شواهد دوم دریافته است رضایت نسبی والدین و دانش آموزان ازافزایش آگاهی و تاثیر راهکارها بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی کسب شده است، هم چنین مشاهدات پژوهشگر نشان داده پس از برگزاری کارگاه های والدین و دانش آموزان با شیوه تفکر خلاق تغییرات مثبتی در رفتار دانش آموزان در فضای مجازی ایجاد شده است. می توان با برگزاری کارگاه های آموزشی والدین و دانش آموزان با رویکرد تفکر خلاق در جهت پیشگیری از آسیب های فضای مجازی اقدام نمود، آغاز آموزش های لازم درباره رفتار در فضای مجازی از همان دوره تحصیلی ابتدایی ضروری به نظر می رسد. پیشنهاد می شود فصل آشنایی با آسیب های فضای مجازی به فصل های کتاب درسی کارو فناوری پایه ششم ابتدایی اضافه گردد.

  کلیدواژگان: پیشگیری، آسیب ها، فضای مجازی، تفکر خلاق، والدین، دانش آموزان
 • بهاره مختاری، کیومرث فرحبخش صفحات 35-62

  بلوغ عاطفی جزء عوامل سلامت روان است و بررسی مولفه های پیش بینی کننده آن میتواند به ما درفهم بهتر این پدیده و بهبود آن یاری رساند. پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایزیافتگی مادران شهر نجف آباد. تحقیق حاضر یک طرح توصیفی -همبستگی است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نجف آباد و مادرانشان در سال تحصیلی97-1396 می باشد که از آنها 317 نفر نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا برای دختران و تمایزیافتگی از اسکورن و فریدلندر و سبک دلبستگی کولینز و رید برای مادران توزیع شد.و نیز داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفت. بین بلوغ عاطفی با تمایزیافتگی و مولفه های آن (واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، هم آمیختگی وگریزعاطفی) رابطه مثبت وجود دارد. و میان بلوغ عاطفی و دلبستگی دوسوگرا-اضطرابی رابطه منفی است. اما میان دلبستگی ایمن و اجتنابی با بلوغ عاطفی رابطه یافت نشد. نتایج نشان میدهد باید برای ارتقاء تمایزیافتگی و اصلاح سبک دلبستگی از طرق مختلف کوشید. چراکه این مولفه ها نه تنها در افزایش بلوغ عاطفی اهمیت دارند؛ بلکه به طور نسلی منتقل شده و کیفیت زندگی نسلهای بعد را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.

  کلیدواژگان: بلوغ عاطفی، دانش آموزان، سبک دلبستگی، تمایزیافتگی، مادران
 • نسیم کوفی گر، سید اسماعیل موسوی* صفحات 63-81

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی رضایت زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با 14 زوج فرزند آزاد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، انجام گرفت. در این پژوهش زوجین فرزندآزاد(زوجینی که به اختیار خود تصمیم به فرزند آوری نداشتند) مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری واعتبارداده ها با توجه به سه سو سازی مصاحبه، جمع آوری مستندات، و نظر صاحب نظران انجام گرفت. با جمع آوری داده ها 2506 جمله عبارت معنادار بدست آمد که تمامی مفاهیم، با توجه به ماهیت آنها در طبقه بندی جداگانه ای قرار گرفتند. نتاج نشان داد: رضایت مندی زناشویی برای زوجین فرزند آزاد دارای 12 مقوله اصلی و 7 مقوله فرعی می باشد که مهترین آنها در مقوله های اصلی شامل 1- استحکام رابطه 2- علاقه و دوست داشتن 3- اهداف مشترک 4- احترام متقابل می باشد.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، زوجین، فرزندآزاد
|
 • seyyed mousa mousavi*, mahmoud kazemy Pages 1-17

  In this study, the relationship between school ethics and teaching styles and academic procrastination was examined. Which is descriptive-correlational. The statistical population was teachers and students of the second secondary school in Zanjan, which was estimated to be 180 for teachers and 273 for students using the Cochran's formula. To collect the data, we used the Solomon Hereditary Bloom Educational Delay Questionnaire (1984), Schultz et al.'s (2002) ethical climate, and Grasha's (1996) teaching styles. Analysis was analyzed. The results of the study showed that there is a negative and significant relationship between school ethics atmosphere (r = 0.266), facilitative teaching style (r = 0.231) and advocacy teaching style (r = 0.221) with academic procrastination. . There is also a positive and significant relationship between expert teaching style (r = 0.259), authoritative teaching style (r = 0.372) and individual teaching style (r = 0.0544) with academic procrastination. The results also show that the predictive variables are able to explain 16% of the variable changes in the criterion. Also, among the predictor variables, only ethical atmosphere, expert teaching style and authoritative teaching style are significant, and the variables of individual, facilitator and advocacy teaching style were removed from the model due to non-significance. Based on the research findings, it can be concluded. Teachers 'schooling and teaching style play a key role in students' academic problems.

  Keywords: School moral atmosphere, teaching styles, academic procrastination, students, Zanjan city
 • fateme babaee* Pages 19-34

  One of the most important issues facing today's societies is the tendency of different age groups to cyberspace and the activity and time spent in it, and adolescent students are no exception. According to studies, cyberspace is one of the effective factors in the formation of personality and adolescent behavior, but cyberspace has advantages and disadvantages that cause positive and negative effects on its users, including adolescents. This research was conducted by action research method and the effect of workshops with creative thinking of students and parents on the harms caused by cyberspace in a statistical sample of 30 sixth graders of one of the public girls' schools in Tehran in the academic year of 1997- 96 has been done. In this research, through observation and interview, evidence 1 has been collected and after analyzing and selecting the solution and implementing it, evidence 2 has also been collected and examined by observation, interview and survey method. By examining the second evidence, the researcher found that the relative satisfaction of parents and students with increasing awareness and the effect of strategies on preventing cyberspace harms have been obtained. Created in the behavior of students in cyberspace. By holding workshops for parents and students with a creative thinking approach to prevent cyberspace damage, it is necessary to start the necessary training on behavior in cyberspace from the very beginning of the elementary school. It is suggested that the chapter on cyberspace damage be added to the chapters of the sixth grade elementary school technology textbook.

  Keywords: Prevention, harm, cyberspace, creative thinking, parents, students
 • bahare mokhtari, kiiumars farahbakhsh* Pages 35-62

  Emotional maturity is one of the factors of mental health and its predictive factors can help us to better understand and improve this phenomenon. To predict the emotional maturity of female students of senior high school based on mothers' attachment style & self-differentiation in Najaf Abad city. The present study is a descriptive-correlational study and the statistical population consists of high school girl students in Najaf Abad city and their mothers in the academic year 1396-97 from which 317 were selected by cluster sampling. Then, Sing's and Bhargava's emotional maturity questionnaire for girls and Scoren's and Freadleander's self-differentiation questionnaire and Collins and Read's attachment style were distributed to mothers. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression. There is a positive relationship between emotional maturity and self-differentiation and its components (emotional reactivity, I-position, fusion with others, emotional cutoff). And there is a negative relationship between emotional maturity and anxiety attachment. But no relationship was found between secure attachment and avoidance attachment with emotional maturity. The results suggest that efforts should be made to increase the self-differentiation and modification of attachment style of the community in different ways Because these variables are important in enhancing emotional maturity, they are also transmitted in a generational way and will affect the quality of life for future generations.

  Keywords: emotional maturity, students, attachment style, self-differentiation, mothers
 • nasim koofigar, seyed esmaeil mousavi* Pages 63-81

  The purpose of this qualitative study was focused on Marital Satisfaction of Parents and free Children couples in Isfahan. The research method was a qualitative type of induction and methodology that through semi-structured interviews finally participated with 28 means: (14 free child couples) that were available through targeted sampling. Data collections and validity were carried out according to semi structure interviews, supporting document, experts’ counselors. By collecting data, 2506 sentences were obtained meaningfully, all of which were categorized according to their nature. The results of the study were based on 12 components with 4 more important such as: strange relationship, positive felling relationship, common goals, mutual respect

  Keywords: marital satisfaction, couples, childfree