فهرست مطالب

فصلنامه سیاست جهانی
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ابوالحسن صفی نژاد*، محمدولی مدرس صفحات 7-30

  روند توسعه اقتصادی در چین پس از دهه 1970، با تغییرات نسلی در سطوح عالی رهبران چین در دوران معاصر، همچنان ادامه داشته و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی مسیر مشخصی را طی نموده است. با هدف پی بردن به دلایل استمرار روند اصلاحات در این دوران این مقاله بر روی مسئله ناسیونالیسم اقتصادی تمرکز خواهد کرد و با روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، چگونه به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است؟ فرض بر این است که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، از طریق ایجاد اجماع میان رهبران بر سر دستور کارهای اصلاحی به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل از طریق کمک به اجماع سازی میان نسل های مختلف به بروز قرایت های متفاوتی از ناسیونالیسم اقتصادی در هر دوره منجر شده و استمرار روند اصلاحات در چین را در پی داشته است.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، چین، ناسیونالیسم اقتصادی، نسل های رهبری، اصلاحات
 • امیر حشمتی*، علیرضا رضایی، قاسم ترابی صفحات 31-60

  در عصر حاضر، همچنان نیوتروریسم مهمترین عامل شکل گیری ناامنی در نقاط مختلف خاورمیانه است. طی سالیان گذشته پژوهش های متنوعی با موضوع شناسایی دلایل شکل گیری و تشریح اشکال و ابعاد تروریسم انجام شده اما پژوهش ها و اقدامات موجود برای مهار تروریسم، همچنان از ورود به موضوع ناامنی هویتی کم بهره بوده اند. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که؛ ناامنی هویتی ملی چه تاثیری بر گسترش نیوتروریسم در خاورمیانه داشته است؟ به نظر می رسد؛ به دلیل نقش بنیادین هویت به ویژه هویت «مذهبی» در طراحی پلان های هویتی در خاورمیانه، میان ناامنی هویتی، خلل در استمرار روایت های مذهبی و گسترش نیوتروریسم رابطه مهمی برقرار است. برای آزمایش این فرضیه، کشور عراق به عنوان عرصه پژوهش انتخاب شده است. این رابطه بیان می دارد که انتخاب گزینشی اجزاء روایت بیوگرافیک و ره گیری مطلق آن توسط کنشگران مذهبی در داخل عراق، ضمن ایجاد ناامنی هویتی، موجب آغاز یا تشدید اضطراب ناشی از شرم در باور و رفتار بازیگران داخلی، ره گیری سیاست کسب شرافت و در اثری به نظر ناخواسته، سبب گسترش نیوتروریسم در عراق شده است.

  کلیدواژگان: نئوتروریسم، امنیت هستی شناختی، خاورمیانه، عراق
 • محمدجواد هراتی*، آسیه حسینی صفحات 61-92

  مطالعه انقلاب های سیاسی و اجتماعی از مهم ترین حوزه های پژوهشی در علوم اجتماعی است. وقوع انقلاب ها در جوامع، زمینه مناسبی برای تحقیقات علمی و اصلاح نظریه های انقلاب به وجود آورده است. از اینرو متفکران اجتماعی و جامعه شناس همواره تلاش می کنند، علل وقوع جنبش های احتماعی انقلاب ها را کشف کنند. حاصل تلاش علمی آنها تدوین نظریه های مختلفی برای تبیین این پدیده ی اجتماعی است. تا دهه های پیش، توجه نظریه پردازان جامعه شناس و علوم سیاسی، به مطالعه انقلاب های کبیر معطوف بود، اما با انقلاب اسلامی در ایران، ضعف نظریات در تبیین انقلاب ها آشکار شد. این امر موجب تحول و چرخش در زمینه مطالعات انقلاب های جدید گشت. از حمله نظریات مهم در زمینه تبیین انقلاب، می توان به نظریه بسیح منابع چارلز تیلی اشاره کرد، که از مهمترین نظریه های ساختاری انقلاب است. ون بسیج منابع مدعیان جدید قدرت در جامعه می داند. این مسئله در انقلاب های تونس و لیبی به خوبی مشهود است. هدف این مقاله بررسی زمینه های انقلاب در کشورهای تونس و لیبی، با استفاده از الگوی بسیج منابع است. همچنین یافتن پاسخی برای این پرسش؛ که انقلاب های تونس و لیبی تا چه میزان با نظریه مذکور هماهنگی دارد؟ یافته ها نشان می دهد، این انقلاب ها به میزان قابل توجهی از الگوی تیلی تبعیت می کنند. انقلاب تونس و لیبی در مرحله بسیج منابع، تابع الگوی مورد نظر تیلی هستند، و در وضعیت انقلابی با بسیج منابع به هدف خود که همان سرنگونی نظام حاکم بود، رسیدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گزارش های روزنامه ها و کتب نوشته شده است.

  کلیدواژگان: نظریه های انقلاب، چارلز تیلی، بسیج منابع، تونس، لیبی
 • احمد جانسیز*، سعید پیرمحمدی صفحات 93-120

  چکیده روابط ایران و چین در دوره بعد از انقلاب اسلامی با فراز و نشیب های زیادی توام بوده و همین موضوع، امکان شکل گیری روابط استراتژیک میان دو طرف را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. با این وجود، پی ریزی مشارکت راهبردی فراگیر را می توان به منزله آغاز فصل جدیدی از مناسبات استراتژیک تهران و بیجینگ تلقی کرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر، امکان یا امتناع شکل-گیری توافق همکاری استراتژیک فراگیر در روابط ایران و چین با تکیه بر بنیان های فرهنگی و هویتی دو کشور می باشد. درک روابط ج.ا.ایران و چین در چارچوب یادشده، مستلزم شناخت نگرش ها و تصورات نخبگان دو کشور از خود، دیگری و بازیگران مداخله گر می باشد. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با بهره گیری از مفروضه های نظریه سازه انگاری درصدد به آزمون کشیدن این فرضیه است که عوامل فرهنگی و هویتی به همان اندازه که زمینه ساز شکل گیری مشارکت راهبردی فراگیر در روابط دو کشور می باشند، به میزان مشابهی نقشی تعیین کننده در تحدید همکاری های استراتژیک دو طرف دارند. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات نیز براساس روش کتابخانه ای قرار دارد که با مراجعه به کتاب ها، مقالات، اینترنت و... فیش برداری و تنظیم شده است.

  کلیدواژگان: ایران، چین، مشرکت راهبردی فراگیر، سازه انگاری، عوامل فرهنگی و هویتی
 • اصغر کیوان حسینی*، اسدالله حبیب زاده صفحات 121-150

  واقعه ی یازدهم سپتامبر، در کنار تمامی آثار و پی آمدهایی که برای استراتژی امنیتی امریکا به همراه داشت، دامنه ی تعهدات این دولت نسبت به جنوب آسیا و به ویژه افغانستان را به آزمون کشید. تهاجم نظامی به این سرزمین در اولین هفته های پس از واقعه ی یاد شده ، به تدریج دستور کار گسترده ای را بر محور بسیج منابع سخت و نرم ، در برابر رهبر ان این دولت ترسیم کرد ؛ و هر یک از این رهبران نیز به فراخور برداشت از شرایط پیرامونی و درونی افغانستان ، چگونگی تاثیر پذیری از شرایط داخلی امریکا و باور های فردی ، الگوی رفتاری مشخصی را در پیش گرفت. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه : وجوه تشابه و تفاوت سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان در دوره های رهبری بوش ، اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسخ به سوال یاد شده ، فرضیه ی مورد نظر چنین است : سیاست خارجی ایالات متحده در مورد افغانستان در حدفاصل سال های 2001 تا 2019 بر محور مقابله با تروریسم و حفظ و تقویت نسبی دولت مرکزی ساماندهی شده بود، اما در دوره ی بوش رویکرد برون منطقه ای (بر محور عراق - افغانستان)، در سال های رهبری اوباما نگرش درون منطقه ای (بر محور آف - پاک) و در دوره ی ترامپ نوعی واقعگرایی اصولی در دستورکار قرار داشت. روش پژوهش " مقایسه ای " می باشد.

  کلیدواژگان: مبارزه با تروریسم، رئالیسم تهاجمی، آف- پاک، لیبرال گرائی امریکایی، واقعگرائی اصولی
 • هادی اعلمی فریمان*، سیروس فیضی صفحات 151-184

  هدف مقاله جاری پژوهش در عملکرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان نماینده جمهوری خواهان در آمریکای لاتین است. یکی از ضرورت های مطالعه این است که تاکنون به زبان فارسی کمتر به موضوع پرداخته شده است و در مطالعات منطقه ای نیازمند ادراک مناسبی برای شناخت روند سیاست گذاری در این منطقه هستیم؛ بنابراین پژوهش درمجموع در پی پاسخ دادن به این سوال است که بر اساس کدام عناصر و مولفه ها، رفتار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ پس از رفتار اوباما با ماهیتی نرم، اکنون ماهیتی سخت و ستیزه جویانه یافته است. فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر است: سیاست خارجی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ نسبت به آمریکای لاتین به تبع رویکرد ضد نیمکره گرایان جمهوری خواه، مبتنی بر رفتار سخت و ستیزه جویانه بوده است.ترامپ با رهیافت اول آمریکا و سیاست گذاری های با منطق ملی گرایانه در سیاست خارجی خود در قبال جهان و به تبع آن در آمریکای لاتین خط مشی متفاوتی در اعمال سیاست ها نسبت به آمریکای لاتین اتخاذ کرد که تاثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت و فرایندهای سیاست خارجی متفاوتی را ایجاد کرد. بخش عمده ای از تغییرات اعمالی، تابعی از تصمیم گیری های فردی دونالد ترامپ در مخالفت با اقدامات و سیاست گذاری خارجی رییس جمهور پیشین باراک اوباما بوده است که مستقیم و علنی به عنوان دستاوردهای ناچیز و بی اهمیت اعلام شده است. بخش عمده ای از این تغییرات، موجب گسترش احساسات ملی گرایانه در سایر نقاط جهان و ایجاد جریانات نژادپرستانه ای شده است که ملت های آمریکای لاتین را نیز متاثر ساخته است.

  کلیدواژگان: ترامپ، جمهوری خواهان، سیاست خارجی ایالات متحده، آمریکای لاتین، ضدنیمکره گرایان
 • عبدالحمید قلی زاده، محمدباقر حشمت زاده* صفحات 185-220

  رشد چشمگیر اقتصادی منطقه آسیاپاسیفیک از سال های پایانی قرن بیستم، به دگرگونی تدریجی در توزیع قدرت ژیواستراتژیکی در جهان و تغییر در مرکز ثقل قدرت و دینامیسم اقتصادی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام منجرشده است. در این میان خیزش چین و ارتقاء قدرت روزافزون این کشور به یکی ازمهمترین پدیده های سیاست بین الملل طی دهه های اخیرتبدیل شده و تحلیل های مختلفی را درخصوص آثاروپیامدهای آن بر دستورکار سیاست جهانی و نظم بین المللی دوره پس ازجنگ سرد برانگیخته است. یکی از رویکردهای نظری که به نظر می رسد دراین زمینه درک مناسبی از موضوع ارایه می دهد، نظریه سیکل قدرت می باشد. در چارچوب این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روند آینده صعود چین در سیکل قدرت و پیامدهای آن برنظم و ثبات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که نرخ رشدقدرت نسبی این کشور، با ورود آن به اولین نقطه عطف بر سیکل قدرت،به ناگزیر روندی کاهشی را درآینده نزدیک تجربه خواهدکرد و با ایجاد شوک عظیم درانتظارات آن برای امنیت و نقش آینده، به طوربالقوه چالش هایی برای نظم موجود جهانی به دنبال خواهدداشت. نوشتار حاضر با تاکید بر اهمیت روابط دوسویه چین و آمریکا ازحیث دامنه تاثیرات آن برفرایندهای کلان نظام بین الملل، با رویکرد توصیفی-تبیینی به بررسی شاخص ها و چالش های ارتقاء قدرت چین در حوزه های مختلف خواهدپرداخت و مولفه های تاثیرگذار بر عرصه سیاست جهانی و چشم انداز آتی را موردبحث قرارخواهدداد.

  کلیدواژگان: صعود چین، محدودیت های ساختاری، شکاف قدرت و نقش، ثبات سیستمیک
 • محمد داوند*، محسن اسلامی، محمدحسین جمشیدی صفحات 221-266
 • رضا سیمبر*، آزیتا ملکی صفحات 267-300

  مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، حکمرانی خوب، گفتمان انقلاب اسلامی، قدرت نرم، ایماژ های ملی، عدالت اجتماعی، نا برابری های ناموجه، اعتماد ملی
|
 • Abolhasan Safinejad *, Mohammad Valee Modarres Pages 7-30

  The Role of Economic Nationalism in Continuity of Reforms Trend in China’s Political Economy (1976-2017) Abstract The economic development trend has been continuing along with generational changes in supreme level of Chinese leadership in China after 1970 and political stability alongside economic growth has gone through a determined path. In this paper, we focus on the issue of economic nationalism to find out the reasons of the continuation of reforms trend in this period. Using an analytical-explanatory method, we answer the question that how economic nationalism has helped continuation of reforms from second generation to fifth generation of leaders after reformism era in china. We suppose that economic nationalism has helped this process through creating consensus on reform programs among Chinese leaders. Our findings show that economic nationalism as an independent variable has caused different narratives of economic nationalism through creating consensus among different generations which has resulted in continuation of reforms trend in China.

  Keywords: Political Economy, China, Economic Nationalism, Leadership Generations, Reforms
 • Amir Heshmati *, A, Lireza Rezaei, Ghasem Toraby Pages 31-60

  Despite the relative weakening and destruction of systematic and logistics cores of ISIS and Al-Nusra in Iraq and Syria, the crisis of neo-terrorism still can lead to insecurity in different parts of the Middle East. Over the past years, various researches have been conducted to identify the reasons for the formation and formulation of the forms and dimensions of terrorism. In line with these studies, measures have been taken or are in place at the governments and international level or to restrict terrorist acts. However, according to the researchers of the current study, existing researches and measures to control terrorism have not entered the realm ofidentity insecurity yet. Using a qualitative research method and descriptive-analytic approach, the present study seeks to answer this question: What are the impacts on national identity insecurity on the development of neo-tourism in the Middle East? According to the authors, because of the fundamental role of "religion" innational identity planning in the Middle East,there is an important relationship between identity insecurity and disrupted continuity of religious narratives.This relationship suggests thatthe selection of componentsof biographical narratives and their full monitoring by religious activists inside Iraq, added to creating identity insecurity, has given rise to or exacerbated the anxiety caused by shame in the beliefs and behavior of domestic actors, monitored business integrity policy, and in a seemingly unplanned way, the development of neo-terrorism in Iraq.

  Keywords: Neo-terrorism, Ontological Security, Honor, Middle East, Iraq
 • Aseh Hosseni, Mohammad Javad Harati * Pages 61-92

  Abstract The testing of the theories presented about the causes of the formation of revolutions is one of the important and relevant issues in the field of research on political sociology. One of the theories about the phenomenon of revolution is the theory of the revolutionary transformation of Chalmers Johnson. The question is that how much Johnson's theory is compatible with the revolutions that took place in the world and to what extent this theory is capable of explaining the causes of the occurrence of these revolutions. In this study, three Iranian, Egyptian and Libyan revolutions in the Islamic world has been investigated. The present paper seeks to test Johnson's theory of revolutionary transformations in the three countries. According to this study, it can be concluded that from the three factors mentioned by Johnson, two factors, including inequality and accelerating factors, are partially applicable to these revolutions, But the elites rigidity factor, with the exception of the Libyan revolution, is not compatible with the other two revolutions, and therefore Johnson's theory does not have the power to explain these revolutions.

  Keywords: Iran, Egypt, Libya, revolutionary transformation, Johnson theory
 • Ahmad Jansiz *, Saeed Pirmohammadi Pages 93-120

  Abstract The main objective of this article reviews the possibility of or refusal to the formation of strategic partnership relations between the Islamic Republic of Iran and Republic of China through relying on cultural and identity foundations of the two countries. Relations between Iran and China have faced with a lot of ups and downs in the period after the Islamic revolution, and this, in turn, has cast serious doubt on the possibility of the formation of the strategic relations between the two sides. However, founding the pattern of strategic partnership is considered as the beginning of a new chapter of strategic relations between Tehran and Beijing. Understanding the relations between the Islamic Republic of Iran and China within the aforementioned framework requires knowing the attitudes and viewpoints of the elites of two countries from themselves, each other and intervening actors. In this connection, the present study utilizes the structural theory to test the hypothesis that cultural and identity factors can have a determining role in jeopardizing their strategic relations as it does in forming strategic cooperation pattern in their relations. Research methodology in this study is causative and the method of data collection is also based on a library method done through referring to books, articles, Internet, etc.

  Keywords: Iran, China, inclusive strategic partnership, Constructivism, cultural, identity factors
 • Asghar Keivan Hosseiny *, Asadolah Habibzada Pages 121-150

  The 9/11 incident, along with all the implications for the US security strategy, tested the scope of US commitment to South Asia, and in particular to Afghanistan. The military invasion to this country in the first weeks after the 9/11 incident gradually outlined a broad agenda for mobilizing hard and soft resources for US leaders and each one of these leaders followed a specific behavioral pattern, based on Afghanistan's peripheral and domestic conditions, US domestic conditions and their own individual belief systems. The main question of this article is: What are the similarities and differences of US foreign policy with regard to Afghanistan during the Bush, Obama, and Trump presidencies? In response to this question, the hypothesis is: US foreign policy on Afghanistan between 2001 and 2019 was focused on counterterrorism and the relative maintenance and strengthening of the central government. However, in the Bush era, an extra-regional approach (Iraq-Afghanistan-based), in the years of Obama's leadership, the intra-regional approach (Afghanistan -Pakistan) and the in the Trump era a principled realism approach was followed. The Method of Research is Comprative Study.

  Keywords: Fighting Terrorism, Offensive Realism, Af -Pak, American Liberalism, Principled Realism
 • Hadi Aalami Fariman *, Cyrus Faizee Pages 151-184

  Abstract The current essay is about to study Trump's foreign policy as republican's representative toward Latin America. One of the necessities to study this essay is that so far there is not much Persian version available and regional studies requires proper understanding in order to know diplomacy's procedure in this region. So that it could be relatively settled. The method used in research relies more on establishing causes and factors of formation and the process of united states diplomacy in southern hemisphere Thus, the study seeks to answer the question as to which elements and components of Donald Trump's foreign policy behavior after Obama's treatment of a soft nature have now become a hard and challenging one. The main hypothesis of the study is as follows: "US foreign policy in Donald Trump's administration of Latin America has been based on vicious behavior against the Republican anti-hemispherical approach" With his first American approach and nationalist logic in his foreign policy toward the world and later in Latin America, Trump adopted a different line of policy than Latin America. It deeply influenced the political and economic structures of the region and created different foreign policy processes. Much of the change has been a consequence of Donald Trump's individual decisions in opposition to the actions and foreign policy of former President Barack Obama, which has been directly and publicly proclaimed as trivial. These changes have spread nationalist sentiment and racist currents throughout the world that have affected Latin American nations as well.

  Keywords: Trump, Republicans, US Foreign Policy, Latin America, Anti-hemispherical
 • Abdolhamid Gholizadeh, Mohammad Bagher Heshmatzadeh * Pages 185-220

  The economic growth of Asia Pacific region since the late years of twentieth century, has led to a shift in distribution of geostrategic power in the world, and in economic dynamics from the Atlantic to the Pacific Ocean. In the meantime, the rise of China and its increasing power in various areas has become one of the most important phenomena of international politics in recent decades, and has created various debates on its effects on the post-Cold War international order. One of the theoretical approaches that seems to provide a good understanding of this topic is power cycle theory. In the framework of this approach, the question is now how can the future trend of China's rise in the power cycle and its consequences on international order and stability be evaluated? The research hypothesis is that China's growth rate in relative power, as it enters the first inflection point in the power cycle, will soon experience a declining trend in the face of systemic constraints, and by creating a huge shock to its expectations for future security and role, it will potentially challenge the existing world order. Emphasizing the importance of the bilateral relations between China and US in terms of the scope of its effects on international system, this paper will investigate the indicators, and challenges of China's uprising in different domains as well as the factors affecting the stability of the international order, and its future prospects.

  Keywords: China Rise, Structural Constraints, Power Gap, Role, Systemic Stability
 • Mohsen Eslami Pages 221-266

  After the Islamic Revolution, the relations between the two countries of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran were full of "hostility", "tension", "conflict" and "great threat". So far, there have been many studies in this regard, but they have not investigated Saudi threats against Iran in a systematic manner and based on theoretical studies. The author believes that the implementation of a specific theory to analyze the threats of Saudi Arabia is not effective, and in this regard considers the strategic security model rooted in some Western and nonwestern theories of international relations. So the question is how can Saudi Arabia's threats against Iran be analyzed based on strategic security model? the hypothesis of research is that strategic security model can examine the role of the international political system in analyzing Saudi threats against Iran with regard to the specific characteristics of the political and social environment of the two countries and suggests strategies to reduce them. Accordingly, the strategic security model assesses Saudi Arabia's lasting threats to Iran in four areas: regional, economic, cyber and cultural. This model analyzes the Neo-conservative system