فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهرنوش فرهنگ رنجبر، فریبرز درتاج*، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور صفحات 1-18
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون  و پس آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در دبستان های دولتی دوره اول ابتدایی منطقه پانزده شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بوده است. حجم نمونه این پژوهش شامل 45 نفر است که به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت که در این میان 15 دانش آموز در گروه آزمایش برنامه آموزشی رایانه ای،15 دانش آموز در گروه آزمایش   به روش سنتی و 15 دانش آموز در گروه کنترل جای گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آزمون  کولموگروف - اسمیرنف و شاپیروویلک، تی مستقل و کواریانس استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل آزمون  ادراک دیداری فضایی فراستیگ با سطح پایایی 69/0 و برنامه آموزشی رایانه ای با سطح پایایی 71/0 بوده است. مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات ادراک دیداری- فضایی گروه آزمایش با کنترل اختلاف نمره 93/22 نمره ای را نشان می دهد که در سطح 001/0 معنی دار می باشد. با جمع بندی این نتایج می توان بیان نمود که آموزش از طریق برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه بر بهبود ادراک دیداری - فضایی دانش آموزان موثر بوده است. مقایسه میانگین های تعدیل شده نمرات ادراک دیداری- فضایی گروه های سنتی با برنامه آموزشی اختلاف نمره 130/11 نمره ای را نشان می دهد که در سطح 001/0 معنی دار می باشد. این تفاوت ها به شکلی است که همواره میانگین گروه برنامه آموزشی رایانه ای بیشتر از گروه سنتی است.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، اختلال ریاضی، ادراک دیداری فضایی
 • علی حسن عزیزپوریان*، مریم اسلام پناه، محمدجواد کرم افروز، فرامرز ملکیان، الهام کاویانی صفحات 19-48

  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با اساتید کارآفرینی و با تکنیک دلفی پرسش نامه اولیه برای اجر در بخش کمی تدوین شد. پایایی پرسشنامه به دست آمد. جامعه آماری پژوهش1- متخصصان کارآفرینی در بخش کیفی و 2- هنرآموزان هنرستان فنی و حرفه ای در بخش کمی بودند. در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش خوشه ای طبقه ای نمونه گیری به عمل آمد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و اصلاح نتایج بخش کیفی نشان داد که پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای ابزاری چند بعدی و دارای 9 مولفه و 59 خرده مولفه است که به ترتیب درصد واریانس و ارزش ویژه عبارتند از: آموزش کارآفرینی، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری، مدیریت و سازماندهی هنرستان ها، ارتباط با صنعت و مهارت های تجاری و مدیریتی، محتوی، توسعه مهارت های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی و شیوه آموزش. برای آزمون ابزار از تحلیل مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و آزمون های برازش مدل و پایایی خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

  کلیدواژگان: پرسشنامه، نظام آموزش کارآفرینی، هنرستان فنی و حرفه ای
 • کامران شیوندی، یاسر ازاد فارسانی*، موسی ریاحی صفحات 49-64

   خودکارآمدی ، یکی از سازه های مهم در نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیز عملکرد موثر او در موقعیت های استرس زاست. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) مقیاس کوتاه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی میان دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی (سنجش روایی و پایایی) و جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 96-95 بود که از میان آنها 367 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی بود. به منظور بررسی روایی مقیاس، تحلیل عاملی تاییدی (GFE) انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص برازش مقیاس در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ضریب پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ، برابر 88/0 به دست آمد. بر اساس نتایج، مقیاس خودکارآمدی تصمیمی گیری شغلی در جامعه دانشجویان دانشگاه تهران دارای روایی و پایایی مناسبی است.

  کلیدواژگان: مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی، ساختار عاملی تاییدی، روایی، پایایی
 • سجاد بشرپور*، مینا طاهری فرد، گلاویژ محمدی صفحات 65-89
  زمینه

  در دو دهه اخیر بیان شده است که مدل شش عامل شخصیت (هگزاکو) تبیین کاملی از ساختار شخصیت ارایه می دهد؛ لذا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه های هگزاکو در پژوهشهای رفتاری از اهمیت زیادی برخوردار است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسش نامه شخصیتی هگزاکو در دانشجویان انجام گرفت.

  روش

  کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1393 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 370 دانشجو (211 پسر، 159دختر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها در محل کلاس و به صورت انفرادی به پرسش نامه های شخصیتی هگزاکو-24 سوالی، جهت گیری زندگی، سلامت عمومی و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t برای گروه های مستقل و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزارهای 21spss و لیزرل8.8 تحلیل شد.

   یافته ها:

   نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل با مقادیر ویژه بیش تر از یک را آشکار کرد که در مجموع 20/75 درصد از واریانس کل را تبیین می کردند. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی نیز دلالت بر برازش مطلوب مدل سه عاملی این پرسش نامه داشت. نتایج ضریب همبستگی ارتباط آماری معنی داری بین اکثر خرده مقیاس های هگزاکو با پنج عاملی شخصیت به خصوص وظیفه شناسی آشکار کرد. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های هگزاکو نیز در دامنه 78/0 تا 94/0 بدست آمد. 

  بحث و نتیجه-گیری:

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که این پرسش نامه از روایی و پایایی نسبتا خوبی جهت استفاده در جمعیت های دانشجویی برخوردار است.

  کلیدواژگان: فرم کوتاه شده پرسش نامه شخصیتی هگزاکو، روایی، پایایی، دانشجویان
 • فریبا منظمی تبار، رسول کرد نوقابی*، خسرو رشید، ابوالقاسم یعقوبی صفحات 91-117
  هدف

  این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مولفه های ایرانی انجام گرفت.

  روش

  در این پژوهش از روش ترکیبی(کیفی-کمی) از نوع طرح اکتشافی سود برده شد. در مرحله اول(کیفی)، ابتدا با 20 نفر از اساتید علوم انسانی شهر همدان، مصاحبه (نیمه ساختار یافته) انجام شد (روش پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی بود). روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای آشکار استفاده شد. در مرحله دوم (کمی) براساس کد گذاری و تدوین مضامین اطلاعات حاصل از مصاحبه ها پرسشنامه ای 40 سوالی تدوین شد. سپس براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 400نفر (281 نفر زن و 119 نفر مرد) در پژوهش شرکت کردند. در این مرحله برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی سود برده شد(آزمون بارتلت و KMO و نمودار سنگریزه). همچنین به منظور بررسی روایی سازه آزمون خرد از ضریب همبستگی درونی پرسشنامه و ضریب همبستگی این آزمون با آزمون آردلت ، برای روایی محتوایی آزمون خرد از ضریب آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن و برای پایایی آزمون از روش باز آزمایی استفاده شد.

   یافته ها:

  نتایج حاصل از تحلیل محتوا در مرحله اول (کیفی) نشان داد که خرد دارای چهار مولفه است :1 - مولفه « شناختی» ،2 - مولفه ی «عاطفی» ،3- مولفه «انعطاف پذیری و گشودگی به تجربه » ،4- مولفه «از خود فراروی / هدفمندی و جستجوی معنا». همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی(مرحله دوم) چهار عامل را نشان داد؛ عامل اول (شامل سوالات 2-3-4-5-6-8-10-14-15-20-21-32-40) با عنوان «بعد عاطفی»، عامل دوم (شامل سوالات 1-7-9-12-13-16-17-19-22-23-24-25-29-30) با عنوان « بعد شناختی»، عامل سوم (شامل سوالات 26-27-28-35-36-38) با عنوان «بعد انعطاف پذیری» و عامل چهارم (شامل سوالات 11-18-31-33-34-37-39) با عنوان «بعد از خود فرا روی». نتایج پژوهش بیانگر آن است که ساخت آزمون خرد از اعتبار و روایی لازم برخوردار است. 

  نتیجه گیری: 

  براساس نتایج حاصل از پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی می توان گفت که خرد دارای 4 مولفه شناختی ، عاطفی ، گشودگی به تجربه و از خود فراروی است.

  کلیدواژگان: خرد، سنجش خرد، فرهنگ، ایران، روش ترکیبی
 • فرانک بروجردی*، سمیه مازندرانی صفحات 119-136
  شناخت ویژگی ها و عوامل روان شناختی و چگونگی برانگیخته شدن اضطراب مرگ در شرایط زندگی امروزی و همچنین پیشایدها و پیامدهای روانی آن از جمله مباحث مطرح در روان شناسی است. تحقیقات بسیاری در رابطه ی عوامل مختلف روان شناختی با اضطراب مرگ را بررسی کرده اند اما گاهی نتایج آن ها ناهماهنگ و متناقض بوده و از سویی متغیرهای تبیین کننده در این رابطه به طور دقیق بررسی نشده است. پژوهش فراتحلیلی، مجموعه ای از فنون نظام دار برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف جهت یک موضوع است. براین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه متغیرها و عوامل روان شناختی و اضطراب مرگ به شیوه فراتحلیل انجام شد. ابتدا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و نیز دانشگاه های شهر تهران نسبت به جمع آوری تمام گزارش های پژوهشی اقدام شد. نهایتا نتایج 44 مطالعه انجام شده بین سال های 1388 الی 1396 که ملاک ورود به فراتحلیل را داشتند، تحلیل شدند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت 018/0- و در مدل تصادفی 022/0- می باشد که اندازه اثر ترکیبی در هر دو مدل کم است اما در بررسی اندازه اثر متغیرها به طور جداگانه مشاهده شد که متغیرهای باورهای غیرمنطقی، منبع کنترل، فرسودگی شغلی، همجوشی شناختی، خودشکوفایی، خودتعیین گری، معنایابی، امید به زندگی و روان نژندگرایی دارای اندازه اثر متوسط هستند. بنابراین، نتیجه گرفته می شود که آگاهی از مرگ در نظریه های مختلفی اعم از مدیریت ترس، درمان های وجودی و شناختی - رفتاری نقش مهمی ایفا می کند. از این میان نظریه ی مدیریت ترس، رویکردی نظری، پیشرو و تاثیرگذار در خصوص اضطراب مرگ است که می تواند متغیرهای مذکور را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، عوامل روان شناختی، فراتحلیل
 • مسعود گرامی پور*، مریم مقدسین، ریحانه رضازاده صفحات 137-166

  مهارت ریاضی شامل حوزه های محتوایی و فرایندهای شناختی مختلف است که بیانگر پیچیدگی توانایی ریاضی و ویژگی های پنهان آن است. تاکنون مطالعه این پیچیدگی ها با روش های سنتی تحلیل داده ها یا به صورت ذهنی انجام شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از مدل چندبعدی طبقه پنهان پاسخ سوال (LCMIRT) به مطالعه ابعاد شناختی و متغیر های پنهان درس ریاضی آزمون سراسری ورود به دانشگاه پرداخت. در این راستا، داده های درس ریاضی آزمون سراسری سال های 87، 90 و 94 مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آزمون ریاضی، به عنوان یکی از دروس سرنوشت ساز در آزمون سراسری ورود به دانشگاه، شامل مجموعه ای از ویژگی های شناختی چندبعدی است. نتایج روش تحلیل موازی وحدت یافته نشان داد که آزمون ها با مدل تک بعدی برازش ندارند و اضافه کردن ابعاد بیشتر، برازش مدل را به صورت معنی داری بهبود می بخشد. بعلاوه، حوزه های شناختی درک، حل مسیله و استدلال سه سازه اساسی در تبیین توانایی ریاضی شناسایی شدند که در خوشه بندی و تحلیل سوالهای آزمون، اطلاعات دقیق تری از کیفیت سوال ها به دست می دهند. این ویژگی LCMIRT ، در مقایسه با سایر رویکردها، تعداد زیر خوشه های شناختی را افزایش می دهد. در نهایت توصیه می شود که در ساخت و تحلیل آزمون های روانی و تربیتی، مدل های LCMIRT مد نظر قرار گیرند تا آشکارسازی توانایی های شناختی پنهان آزمون ها از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: ابعاد شناختی، مدل چندبعدی طبقه پنهان پاسخ سوال، خوشه بندی سوالهای آزمون، ریاضیات، آزمون های سرنوشت ساز
 • سحر رضایی *، آراس رسولی صفحات 167-182

  از جمله مواردی که می تواند با طلاق مرتبط باشد، سکوت زناشویی است. سکوت زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به مشکلات زناشویی و پذیرش منفعلانه تعارضات و سرکوب نمودن هیجانات در خود. سنجش سکوت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایایی و با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سکوت زناشویی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کننده به دادگاه ها و مراکز مشاوره شهرستان کرمانشاه بودند.از بین جامعه مورد نظر تعداد 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش با یک پرسشنامه 36 سوالی تنظیم گردید. ابزار پژوهش با یک پرسشنامه 36 سوالی تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار آماری وایرماکس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مولفه اول(مهارت های ارتباطی) بیشترین میزان همبستگی را با سایر مولفه ها دارد و در این بین بالاترین همبستگی بین مولفه اول (مهارت های ارتباطی) با مولفه دوم (ترس از مواجهه) با مقدار ضریب همبستگی 711/0 می باشد. سایر مولفه ها (شک و بی اعتمادی ، علاقمندی به همسر، موانع فرهنگی وذهنی و فرزندان) از همبستگی های بالا و معنی داری برخوردارند. نتیجه حاصل از پرسشنامه سکوت زناشویی نشان داد که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین برای سنجش میزان تمرکز افراد از این پرسش نامه می توان در مشاوره با مراجعان و در تحقیقات بالینی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ساخت، اعتباریابی، پرسشنامه، سکوت زناشویی
 • ذبیح الله عباس پور*، عباس امان الهی، عسگر چوبداری صفحات 183-201

  باجگیری عاطفی شکلی از دستکاری کردن شدید دیگران است، به طوری که اگر خواسته های یک فرد در رابطه صمیمانه برآورده نشود، به طور مستقیم و غیر مستقیم از تهدید استفاده می کند تا طرف مقابل را تنبیه کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس باجگیری عاطفی (EB) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زن متاهل شهر اهواز بودند که از بین آن ها 269 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس باجگیری عاطفی و مقیاس چهار اسب سوار مهلک پاسخ دادند. نتایج تحلیل عامل تاییدی ساختار سه عاملی (ترس، التزام و احساس گناه) مقیاس باجگیری عاطفی را تایید کردند اما ساختار دو عاملی این مقیاس تایید نشد. روایی همگرای مقیاس باجگیری عاطفی از طریق همبسته کردن این مقیاس و عوامل آن با مقیاس چهار اسب سوار مهلک محاسبه شد که همگی معنادار بودند. همسانی درونی باجگیری عاطفی و عوامل آن برحسب ضرایب آلفای کرونباخ 78/0 تا 85/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش مشخص ساخت که مقیاس باجگیری عاطفی برای مطالعات پژوهشی و درمانی کاربرد دارد و استفاده از این مقیاس به روانشناسان و مشاوران خانواده توصیه می شود.

  کلیدواژگان: باجگیری عاطفی، پایایی، روایی، روانسنجی
|
 • Mehrnoosh Farhang Ranjbar, Fariborz Dortaj *, Ismail Saadi Pour, Ali Delavar Pages 1-18
  The purpose of this study was to Designing computer-based Educational program of math concepts and comparing its effectiveness with the traditional method on spatial visual perception students. The research method is semi-experimental and with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study included all male students studying in elementary schools in the fifth district of Tehran during the school year of 2016-2017. The sample size of this study consisted of 45 people who were selected through purposeful sampling. Among them, 15 students in the experimental computer program, 15 students in the experimental group and 15 students in the control group. Kolmogorov-Smirnov and Shapirovylak, T-test and covariance tests were used to analyze the data of this study. The research tool was the Frosty Space Spatial Perception Test with a reliability of 0. 69 and a computer training program with a reliability level of 0.71. Comparison of moderated averages of the visual-spatial perceptions of the experimental group with the control of the difference in the score shows a score of 93.22, which is significant at the level of 0.001. By summing up these results, it can be stated that education through computer-based math concepts has been effective in improving the visual-spatial perception of students. Comparison of the moderated averages of the visual-spatial perceptions of traditional groups with the educational curve shows the difference between the score of 130.11 and the level of 0/001. These differences are such that the average of the group of computer training programs is always higher than the traditional one.
  Keywords: Educational program, Math disorder, spatial visual perception
 • Alihasan Azizpourian *, Maryam Eslampanah, MohammadJavad Karamafrooz, Faramarz Malekyan, Elham Kavyani Pages 19-48

  The purpose of this qualitative-quantitative research (mixed) was Establishing and Accreditation of Entrepreneur's Educational System Questionnaire in technical and vocational schools. First, using interviews with entrepreneurship professors and Delphi technique the primary questionnaire were obtained and presented for quantitative evaluation. The reliability of the questionnaire was obtained. Statistical population of this research were 1- Entrepreneurship specialists from different universities of the country In the qualitative section and 2- teachers of technical vocational schools In the Quantitative section .were used purposeful sampling In the qualitative section, cluster sampling method In the Quantitative section. The results of the research using exploratory factor analysis and confirmation and modification of the qualitative section results showed that Entrepreneur's Educational System Questionnaire in technical and vocational schools, is Multidimensional tool with 9 factors and 59 sub-components, The percentage of variance and specific value are as follows: entrepreneurship education, psychological characteristics of students, academic and professional counseling, leadership style, management and organization of vocational schools, communication with industry and commercial and managerial skills, content, development of entrepreneurship skills in learners, space and educational equipment, and teaching methods. Structural equation modeling analysis was used to test the tool. Structural validity was calculated using the first and second order confirmatory factor analysis, and fit model tests and reliability of subscales using Cronbach's alpha coefficient.

  Keywords: Questionnaire, Entrepreneurship education system, Technical, vocational school
 • Kamran Sheivandi, Yaser Azad Farsani *, Mousa Riahi Pages 49-64

  Self-efficacy is one of the important structures in Bandura's cognitive-social theory and it means the individual's confidence and belief in his ability to control his thoughts, feelings, activities, and his effective performance in stress situations.The purpose of the present study was to examine factor structure and psychometric properties of the Career decision Self- Efficacy Scale Short Form among the students. The research method was correlation (validity and reliability measurement) and the statistical population consisted of students university of Tehran in the academic year of 2016-2017, from which a sample of 367 students were selected by cluster random sampling. Measuring instruments were the Career decision Self- Efficacy scales. To investigate the validity aspect of Career decision Self- Efficacy scales confirmatory factor analysis technique (CFA) was used. The results showed that the model parameters are fit. The scale reliability coefficient, and internal consistency using Cronbach's alpha was 0.88. According to the results, the Career decision Self- Efficacy scales, in the community students university of Tehran, has good reliability and validity.

  Keywords: Career decision Self- Efficacy scale, .ConfirmatoryFactorstructure, validity, reliability
 • Sajjad Basharpoor *, Mina Taherifard, Gelavizh Mohamadi Pages 65-89
  Background

  In two current decades, it is posed that the six factor of personality (HEXACO( provide the comprehensive explanation of personality, thus construction and validating the HEXACO questionnaires is important.

  Aim

  Giving the importance of six factor model of personality (HEXACO) in behavioral research.

  Method

  this research was conducted in order to investigate psychometric properties of Persian version of brief HEXACO inventory in university students. The all students of university of Mohaghegh Ardabili in 2014 educational years comprised the statistic population of this study. three hundred and seventy students (211 male and 159 female) were selected Multistage cluster randomly, then participated in this research. The subjects responded individually to the questionnaires of brief HEXACO inventory, revised Life Orientation Test, GHQ-12 and big five personality at classrooms. The gathers data were analyzed by tests of Pearson correlation, independent t, and explorative and confirmatory factor analyze using by SPSS21 and LISREL8.8 softwares.

  Results

  The results of the explorative factor analyze showed the six factors with eigenvalue higher than 1, this 6 factor were explaining 75/20 % of variance together. Confirmatory factor analysis indicators also implied to the optimal fitness of three-factor model of this questionnaire. The results of the Pearson correlation showed the statistically significant correlation between brief HEXACO and big five subscales. The cronbach,s alpha coefficients for the subscales were obtaining ranging 0/78-0/94.

  Conclusion

  Basing the results of this study, it can be conclude that brief HEXACO inventory scale has well validly and reliability for uses in university student’s populations.

  Keywords: Brief HEXACO inventory, validity, reliability, University Students
 • Fariba Monazami Tabar, Rasool Kord Noghabi *, Khosro Rashid, Abolghasem Yaghoobi Pages 91-117
  Purpose

  The purpose of this research was to construct and validate the wisdom test based on Iranian components.

  Method

  In this research, a mixed (qualitative-quantitative) method of exploration plan was used. In the first stage (qualitative), a semi-structured interview was carried out with 20 faculty members of Hamadan University of the Humanities (a qualitative research method of phenomenological type). Sampling method was purposeful and based on theoretical saturation. The content analysis method was used to analyze the interview data. In the second stage (quantitative), based on the coding and compilation of the content of the information obtained from the interviews, a questionnaire of 40 questions was formulated. Then, based on multi-stage cluster sampling, 400 people (281 women and 119 men) participated in the study. At this stage, a confirmatory factor analysis method was used to analyze the data (Bartlett and KMO tests and gravel charts). In order to investigate the validity of construct wisdom test, the internal correlation coefficient of the questionnaire and the correlation coefficient of this test with the Ardelt test, were used for content validity of the crest test using Cronbach's alpha coefficient and two-way semi-test and for the reliability of the test, test-retest method was used.

  Results

  The results of content analysis in the first stage (qualitative) showed that wisdom has four components: 1- cognitive component 2- emotional component 3- component of "flexibility and openness to experience" 4- component "Self-transcendence / targeting and searching for meaning." Also, the results of factor analysis (stage II) showed four factors; the first factor (including questions 2-3-4-5-6-8-10-14-15-20-21-32-40) entitled " Emotional dimension ", the second factor (including questions 1-7-9-12-13-16-17-19-22-23-24-25-29-30) entitled" Cognitive dimension ", the third factor (including questions 26 -27-28-35-36-38) as "Dimensional Flexibility" and the fourth factor (including questions 11-18-31-33-34-37-39) entitled "After Self-Processing".

  Keywords: wisdom, measurement of wisdom, Culture, Iran, Mixed Method
 • Faranak Boroujerdi *, Somayeh Mazandarani Pages 119-136
  Understanding the psychological characteristics and factors and provoking the anxiety of death in today's living conditions, as well as its psychological events and consequences are among the topics discussed in psychology. Many researches have investigated the relationship between different psychological factors and death anxiety, but sometimes their results are inconsistent and contradictory and, on the other hand, explanatory variables have not been thoroughly investigated in this regard. Meta-analysis is a set of systematic techniques for solving contradictions in the findings of various researches on a subject. The present study was conducted to investigate the relationship between psychological factors and psychological factors and death anxiety in a meta-analysis method. At first, using all the internal databases as well as the universities of Tehran, we started to collect all the research reports. Finally, the results of 44 studies conducted between 2009 and 2011 that were the criterion for entering the meta-analysis were analyzed. The results of the meta-analysis showed that the size of the combined effect of the studies in the static effects model was 0.018 and in the randomized model -0.022, where the size of the combined effect in both models was low, but it was observed separately in the study of the effect size of the variables. The variables of irrational beliefs, control source, job burnout, cognitive fusion, self-actualization, self-determination, meaning, life expectancy and neuroticism are medium-sized. Therefore, it is concluded that knowledge of death plays an important role in various theories including fear management, existential therapy and cognitive-behavioral therapy. Among them, the theory of fear management is a theoretical, leading and influential approach to death anxiety that can explain these variables.
  Keywords: death anxiety, psychological factors, Meta-analysis
 • Masoud Geramipour *, Maryam Moghadasin, Reyhaneh Rezazadeh Pages 137-166

  Math skills include different content and cognitive processes domains which indicate the complexity of math skill and its latent traits. Until now, Study of these complexities has been done through traditional data analysis or subjective methods. Therefore, present research studied cognitive dimensions and latent variables of the math test of national university entrance examination through the application of Latent Class Multidimensional Item Response Theory (LCMIRT). In doing so, the math test data of national examinations in 2008, 2011 and 2015 were studied. Results showed that the math test, as a high stakes test in the national university entrance examination, encompasses a set of multidimensional cognitive traits. Results of the unified parallel analysis method showed that the tests do not fit with the unidimensional model and adding additional dimensions can significantly improve model fit. Moreover, cognitive domains of comprehension, problem solving and reasoning were recognized as three essential constructs which account for math skills and give more detailed information about items quality in clustering and analysis of the test items. This property of LCMIRT, in comparison with other approaches, increases the number of cognitive sub-clusters. At last, it is recommended that LCMIRT models are considered in constructing and analyzing educational and psychological tests, in order to more validly detect latent cognitive skills of the tests.

  Keywords: Cognitive Dimensions, Latent Class Multidimensional Item Response Theory (LCMIRT), Test Items Clustering, Mathematics, High Stakes Tests
 • Sahar Rezaee *, Aras Rasouli Pages 167-182

  Marital silence is one of the things that can be related to divorce. Marital silence is to refrain from expressing opinions and expectations about marital problems and passively accepting conflicts and suppressing emotions in themselves. Measuring marital silence is important due to the use of reliable and reliable instruments and in view of the increasing rate of divorce in Iran. This study was conducted with the aim of building the validity of marital silence questionnaire. The present study is a correlation study. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population of the present study included couples referring to the courts and counseling centers of Kermanshah city. Among the target population, 280 were selected by random sampling method. The research instrument was a 36-question questionnaire. The data were analyzed by exploratory factor analysis and using the WEYMAX statistical software. The first component (communication skills) has the highest correlation with other components, and the highest correlation between the first components (communication skills) with the second component (fear of exposure) with the correlation coefficient is 0.711. Other components (doubts and distrust, interest in the spouse, cultural and educational obstacles and children) have high and significant correlations. The result of marital silence questionnaire showed that it has good reliability and validity. The questionnaire can also be used in consultation with clients and in clinical trials to measure the concentration of people.

  Keywords: making, Standardization, questionnaire, marital silence
 • Zabihollah Abbaspour *, Abbas Amanelahi, Asgar Choubdari Pages 183-201

  Emotional blackmail is a powerful form of manipulation in which one person close to another threaten, either directly or indirectly, to punish him if he doesn't do what those person wants. The main purpose of the present study was to examine psychometric properties of Emotional Blackmail Scale (EB) including construct validity, convergent validity and internal consistency. The study was a survey type. The statistical population of this research included all of married women in Ahvaz. Out of this population, 269 women selected through convenience sampling and completed Emotional Blackmail Scale (EB) and Four Horsemen of the Apocalypse Scale. The results of confirmatory factor analysis showed three factors (fear, obligation and guilt feeling) but two-factor structure was not confirmed. The convergent validity of Emotional Blackmail Scale (EB) was supported by an expected pattern of correlation between this scale and Four Horsemen of the Apocalypse Scale. All correlations between the mean scores on Emotional Blackmail Scale (EB) and Four Horsemen of the Apocalypse Scale were statistically significant. Coefficient’s Cronbach alpha were between 0/78 to 0/85. Findings showed that this scale can be used in clinical and research studies and the use of these scales is recommended to psychologists and family counselors.

  Keywords: emotional blackmail scale (EB), reliability, validity, psychometry