فهرست مطالب

 • پیاپی 67 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی ساوه درودی، محمد پناهی* صفحات 5-25

  جنب شهای اجتماعی از زمان پیدایش تا امروز، از جایگاه خاصی در تغییرات اجتماعی- سیاسی برخوردار بوده و از سوی دیگر خود نیز از زمین ه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثرات زیادی را پذیرفت هاند. این جنب شها به دلیل توانایی در جه تدهی به افکار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران ایفا م یکنند. بحرا نها م یتوانند در زمین ه های بسیار متفاوت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و غیره بروز نموده؛ لیکن ب هطورکلی در دو گروه عمد ه اجتماعی و سیاسی با ماهیتی امنیتی طبق هبندی م یشوند. مه مترین سوال این تحقیق آن است که کشور در سا لهای آینده و در ده ه پنجم انقلاب با چه بحرا نهایی از جانب جنب شهای اجتماعی مواجه خواهد بود. محققان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی)با رویکرد اکتشافی(و تحلیل روند، به بررسی ابعاد موضوع پرداخته و نتایج حاصله را با نظرات جمعی از خرگان حوز ه امنیت ملی و مدیریت بحرا نهای امنیتی در کشور از طریق مصاحبه، تطبیق و تکمیل نمود هاند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، تراکم شکا فهای اجتماعی طی ده ه های اخر در داخل، ه مزمان با عوامل تقوی تکنند ه منطق های و ب ینالمللی، باعث تبدیل شکاف به جنبش اجتماعی شده و شرایط را برای فعالیت جنب شهای اجتماعی که به دنبال ایجاد تحولات بنیادی و ساختاری در تمامی سطوح جامعه ایران هستند، فراهم خواهد نمود.

  کلیدواژگان: جنبش اجتماعی، شکاف اجتماعی، بحران اجتماعی-سیاسی، بحران امنیتی، تحلیل روند
 • مریم عقیلی، محمد ابراهیم پور زرندی*، امیر بیات ترک صفحات 27-51

  این تحقیق باهدف » ارایه الگویی برای سنجش میزان بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات با تاکید بر ه مسویی راهرد و هماهنگی عملیاتی » صورت گرفته است. نوآوری الگو در افزودن متغر «هماهنگی عملیاتی » کس بوکار و فناوری اطلاعات، عاوه بر ه مسویی راهرد در راستای تحقق بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات است که نقش مد تزمان لازم برای اجرایی شدن راهبردها در آن نهفته است. برای سنجش میزان ه مسویی راهبرد از الگو ه مسویی لوفتمن و برای ارزیابی میزان هماهنگی عملیاتی از رو ششناسی مدیریت فرایندهای کس بوکار، استفاده شده است. این تحقیق بنیادی و نحوه گردآوری داد ه ها توصیفی-پیمایشی با رویکرد ارایه الگو است. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخان های، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن توسط خبرگان و روایی همگرا و واگرای آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسر توسط الگوسازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزیی SmartPLS ، صورت گرفته و فرضی ه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها نیز بزر گتر از 0.7 به دست آمد. نتایج نشان داد که تاثیر هر دو متغیر ه مسویی راهبرد و هماهنگی عملیاتی بر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات مثبت و معنادار است. برای شاخص GOF مقدار 0.443 به دست آمد که مطلوبیت برازش الگو یعنی فرضیه اصلی تحقیق را تایید میکند.

  کلیدواژگان: همسویی راهبرد، هماهنگی عملیاتی، بلوغ سازمانی، حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت فرایندهای کس بوکار
 • مهدی رحمانیان کوشکی*، حمید خسروی، یعقوب زارعی صفحات 53-80

  پژوهش حاضر که با هدف بررسی همبستگی رابطه جهان یشدن و کیفیت زندگی و احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی روستایی شهرستان هیرمند انجام گردید، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر رو ششناسی در زمره تحقیقات توصیفی - همبستگی قرار گرفت. شیوه جم عآوری اطلاعات به صورت کتابخان های- پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. رویکرد غالب تحقیق، کمی و الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس روابط متغیرهای پژوهش و بر اساس یافت ه های پژوه شگران پیشین ارایه شد. جامعه آماری پژوهش دربردارند ه 2491 خانوار ساکن در نقاط روستایی شهرستان هیرمند بودند که با توجه به فرمول کوکران، 36 0 خانوار از طریق روش نمون هگری طبق هبندی تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار اصلی جم عآوری اطلاعات، پرس شنامه بود. روایی صوری پرس شنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد الگوی اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و SPSS الگوسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. داده های گردآور یشده با نر مافزارهای win22 و AMOS21 تحلیل گردیدند. یافت ه ها نشان داد ساز ه کیفیت زندگی (728 / 0) بیشرین اثرگذاری را در شک لدهی احساس امنیت اجتماعی در نواحی مرزی دارند. به علاوه ای نکه، جهان یشدن نیز افزون براثر مستقیم (279 / 0-)، اثری غیرمستقیم (388 / 0) نیز بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان در نواحی مرزی داشته است. در پایان، بر اساس نتایج ب هدس تآمده، پیشنهادهایی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، مناطق مرزی، شهرستان هیرمند
 • رضا طلایی *، رقیه کسائی ازانی صفحات 81-104

  در سازمانهای مهمی همچون ساحفاها، اگر انبوهی از اخبار و داد ه ها را در اختیار داشته باشیم، اما نتوانیم آنها را کنار هم گذارده، داد ه های زاید را حذف و اخبار و داد ه های باارزش را پردازش و تحلیل علمی نماییم، تمام تلاش سازمان، ب یفایده و ب یثمر خواهد بود. بنابراین در این قبیل سازمانها لازم است تحلی لگران با بهر هگیری از فنون مختلف، تحلیل نمایند. هدف این پژوهش، سنجش میزان تاثیر فنهای تحلیلی در ماموریت سازمانهای حفاظتی است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی این است که فنون تحلیلی تا چه میزان بر ماموریت سازمانهای حفاظتی تاثیر دارند؟ داد ه های این پژوهش که مبتنی بر 20 فن مهم در حوزه تحلیل است، در قالب پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. البته ذکر این نکته مهم است که برخی از این ف نها ه ماکنون در سازمانهای حفاظتی مورد استفاده قرار م یگیرد؛ اما یافت ه ها و نتایج این پژوهش نشان داد که سازمانهای حفاظتی برای انجام هرچه بهتر ماموریت می توانند از فنون مختلفی بهره جویند که به آن ها در این مقاله پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل، فنون تحلیل، ماموریت، سازما های حفاظتی
 • منوچهر دانش پژوهان* صفحات 105-139

  امنیت، نخستین خواسته تمام جوامع از نظامهای سیاسی است که امروزه دارای ابعاد و مولفه های گوناگونی شده و بر تمام پدید ه ها و مسایل جامعه تاثیرگذار است. تعیین یک زبان به عنوان زبان رسمی و ملی، امری طبیعی است که در تمام کشورهای دنیا رایج است. چراکه دستیابی به امنیت پایدار در هر جامعه ای، بدون وجود اتحاد و همبستگی میان گروه های قومی و مذهبی، امکا نپذیر نخواهد بود. زبان میتواند با انتقال فرهنگ و هویت ملی یک سرزمین، عامل مهمی در همبستگی و وفاق ملی محسوب گردد؛ ازای نرو، این پژوهش بر پایه این پرسش شکل گرفت که «در شرایط کنونی چگونه میتوان امنیت ملی ایران را با همبستگی ملی در بافت جمعیتی ایران که ماهیتا و ازنظر قومیتی و خرده فرهنگی متنوع است، حفظ کرد، تداوم بخشید و ارتقا داد ». برای پاسخ به پرسش یادشده، فرضیه اینگونه شکل گرفت که «زبان فارسی،با تثبیت و انتقال هنجارها، خودباوری و مبانی تاریخی و فرهنگی تمام مردم، ازجمله گرو ه های قومی و مذهبی جامعه ایرانی و افزایش احساس سربلندی و افتخار به فرهنگ و هویت ملی، توانسته است در طول تاریخ، سبب یکپارچگی و انسجام ملی و ایجاد امنیت ملی پایدار شود ». این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، انجا مشده و با بررسی کارکردهای زبان فارسی و توانمندی آن در طول تاریخ و پس از تجزی هوتحلیل یافته ها، فرضیه یادشده با روش استدلال استقرایی، تایید شده است.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت ملی، زبان رسمی، زبان فارسی، هویت ملی
 • سید اسدالله اطهری، راحله السادات موسوی اجاق * صفحات 141-166

  پژوهش حاضر درصدد تدوین الگوی مطلوب سیاست گذاری با مولفه های فرهنگی- تاریخی ایران در آسیای مرکزی در مقابله با تهدیدات اسلام گرایی افراطی است. از این منظر با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه نیمه استاندارد با 10 نفر از صاحب نظران رشته های مرتبط با موضوع که از طریق روش نمونه گری هدفمند)گام اول(و نمونه گری نظری)گام دوم(انتخاب شده بودند، داده های پژوهش گردآوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین از طریق فرایند کدگذاری نظری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب سیاست گذاری متناسب با مولفه های فرهنگی- تاریخی ایران در آسیای مرکزی در مقابله با تهدیدات اسام گرایی افراطی از شش مضمون فراگیر شامل: 1- اتخاذ رویکرد مناسب فرهنگی در سیاست گذاری خارجی 2- تقویت مناسبات فرهنگی و تاریخی 3- استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی 4- تقویت زبان و ادبیات فارسی 5- توجه به سیاست گذاری فرهنگی رسانه ای و 6- تقویت عناصر مشرک دینی با تکیه بر وجوه اخلاقی آن به اشباع نظری رسید. به منظور اعتبارسنجی مضامین و الگوی ساخته شده از روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی سنجی آن از روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، مولفه های فرهنگی- تاریخی، ایران، آسیای مرکزی، اسلامگرایی افراطی
|
 • Mostafa Saveh Doroudi, Mohammad Panahi* Pages 5-25

  Social movements have had a special effect in socio-political change from their birth to the present day, and on the other hand, they have been also greatly affected by economic, political and social contexts. These movements play an essential role in different stages of the crisis due to their ability to direct public opinion. Crises can occur in very different economic, cultural, social and political contexts, but in general they are classified into two major social and political groups under a security nature. The most important question of the present research is what kind of crisis will Iran face from the social movements in the coming years and in the fifth decade. Using a descriptive-analytical (exploratory approach) and trend analysis approach, the researcher examines the dimensions of the issue and compares the results with the views of national security and security crisis management experts through interviews. Given the exploratory approach, this research has no hypothesis. According to the study results, the concentration of social gaps in recent decades within the country, together with regional and international reinforcing factors, has transformed such gaps into social movements and paved the way for social movements to pursue fundamental and structural changes at all levels of Iranian society.

  Keywords: social movement, social gap, socio-political crisis, security crisis, trend analysis
 • Maryam Aghili, Mohammad EbrahimPour Zarandi*, Amir Bayat Tork Pages 27-51

  The present study aims to “develop a model for measuring the maturity of IT governance with emphasis on strategic alignment and operational coordination.” The innovation of this model is adding “operational coordination” of business and information technology, in addition to strategic alignment in order to meet the maturity of IT governance, under which the time it takes for strategies to be implemented is lied. Loftman’s Strategic Alignment Maturity Model has been used to measure strategic alignment and business process management methodology has been used to evaluate operational coordination. This is a fundamental research uses descriptive-survey data collection method with the model presentation approach. The data have been collected from library resources, interviews, and researcher-made questionnaire whose content validity is verified by experts and its convergent and divergent validity have been verified using confirmatory factor analysis and path analysis by SmartPLS partial least squares structural equation modeling. The research hypotheses were also tested. Combined reliability and Cronbach’s alpha for all variables were greater than 0.7. The results showed that the effects of both strategic alignment and operational coordination on the maturity of IT governance were positive and significant. The GOF index was 0.443, which confirms the goodness of fit of the model, i.e. the main research hypothesis

  Keywords: Strategic alignment, Operational coordination, Organizational maturity, IT governance, Business process management
 • Mahdi Rahmanian Koushki*, Hamid Khosravi, Ya'aghoub Zarei Pages 53-80

  The present study aims to investigate the correlation between globalization, quality of life and sense of social security in rural border areas of Hirmand. The study is an applied research in terms of objective and a descriptive-correlational research in terms of methodology. The data collection method was library-survey and the main data collection tool was questionnaire. The dominant approach of the research was quantitative and the proposed research model was presented based on the relationships of the research variables and on the previous researchers’ findings. The statistical population of the study consisted of 2491 households residing in rural areas of Hirmand County. Based on Cochran formula, 360 households were selected through stratified random sampling method. Questionnaire was the main instrument for data collection. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity and combined reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they became satisfactory after making necessary corrections. Research hypotheses were tested using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. Data were analyzed using SPSSwin22 and AMOS21 software. The results showed that quality of life (0.728) had the most effect on shaping the sense of social security in border areas. In addition, globalization has had both indirect (-0.389) and direct (0.388) effect on the sense of social security of border area citizens. In the end, some suggestions are presented based on the results.

  Keywords: Globalization, Social Security Q, uality of Life, Border Areas, Hirmand County
 • Reza Talaei*, Roghaye Kasaei Azani Pages 81-104

  In important organizations such as intelligence organizations, if there were a huge amount of news and data, but no one can put it all together, eliminate the redundant data and scientifically process and analyze the valuable news and data, all the organizational effort would be useless. Therefore, it is necessary for analysts in such organizations to analyze the data using different techniques. The present study aims to evaluate the effect of analytical techniques on the mission of intelligence organizations. The study is an applied research in terms of objective and descriptive-analytical in terms of methodology. The key question here is to what extent do analytical techniques affect the mission of intelligence organizations? The present research data, which is based on 20 important analytical techniques, were collected through a questionnaire. It is important to note that some of these techniques are now used in intelligence organizations, but the findings and results of this study show that intelligence agencies can use different techniques provided in this research to better perform their missions.

  Keywords: Analysis, Analysis Techniques, Mission, Intelligence Organizations
 • Manouchehr Danesh Pazhouhan* Pages 105-139

  Security is the first demand of all societies from their political systems. Today, it has found various dimensions and components that affect all phenomena and issues of society. Designating a language as the official and national language is a common practice in all countries of the world. It is impossible to achieve sustainable security in any society without the unity of ethnic and religious groups. Language can be an important factor in national solidarity and national unity by transferring the national identity and culture of a land; hence, the present research was based on the question of “How the national security of Iran can be preserved, sustained, and promoted by national solidarity in Iran’s ethnically and culturally diverse population.” To answer this question, the hypothesis was that “Persian language has succeeded in creating national unity and solidarity and sustainable security throughout history by consolidating and transmitting the norms, self-esteem and historical and cultural foundations of all peoples, including ethnic and religious groups of Iranian society, and enhancing their sense of pride and national identity.” This research has been carried out by descriptive-analytical method and examining the functions of Persian language and its ability throughout history and the hypothesis was confirmed by deductive reasoning method after analyzing the findings

  Keywords: Security, National Security, Official Language, Persian Language, National Identit
 • Seyyed Asadollah Athari, Rahelatosadat Mousavi Ojaq* Pages 141-166

  The present study seeks to develop a desirable policy model with Iranian cultural-historical components in Central Asia to counter the threats of radical Islamism. From this point of view, the data were collected using qualitative method and semi-standard interviews with 10 experts in this field, selected through purposeful sampling (first step) and theoretical sampling (second step). To analyze the data, the thematic analysis method and theoretical coding process were used. The findings of the study showed that the desirable model of policymaking appropriate to Iranian cultural-historical components in Central Asia in the face of the threats of radical Islamism reached theoretical saturation based on six broad themes, including: 1) adopting a culturally appropriate approach to foreign policy; 2- Strengthening cultural and historical relations; 3- Utilizing scientific and academic capacities; 4- Strengthening Persian language and literature; 5- Paying attention to cultural media policy and 6- Strengthening common religious elements by relying on ethical aspects. In order to validate these themes and the model, the communication-based assessment method and the audit method were used. The reliability of the method was also confirmed by repeatability as well as the transferability or generalizability.

  Keywords: Policy-Making, Cultural-Historical Components, Iran, Central Asia, Radical Islamism