فهرست مطالب

التیام - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر نجاتی، احمدرضا محمدنیا* صفحات 1-13

  لنگش به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان اقتصادی در صنعت دامپروری مورد توجه است. این عارضه نه تنها باعث ایجاد درد و ناراحتی در حیوان شده بلکه از طریق کاهش آسایش دام و عوارضی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دام وارد میکند، منجر به کاهش تولیدات دامی میگردد. در این مقاله ضمن نگرشی کلی به وضعیت صنعت دامپروری در جهان و ایران و ضرورتهایی که این صنعت ایجاد مینماید، نگاه کلی به زیانهای اقتصادی لنگش، مشکلات آسایش ایجاد شده توسط لنگش و مشکالتی که در سلامت دام حاصل از رخداد لنگش ایجاد میگردد، از اهم نکات مورد بحث در این مقاله است. در نهایت تالش گردیده است تا نگاه ویژهای به ثبت اطلاعات و ارزیابی آن در مبحث مراقبت از سم شود و راه کارهای ثبت اطلاعات با تشریح مبانی کالبد شناختی آن مورد توجه قرار گیرد. نگارندگان بر این باورند که تنها در سایه ثبت اطلاعات درست و کارآمد است که میتوان نسبت به ارزیابی آنچه گذشته، اقدام نمود و برای آنچه پیشرو است برنامه ریزی کرد.

  کلیدواژگان: لنگش، گاو شیری، زیان اقتصادی، شناسایی لنگش، صنعت گاو شیری
 • مرضیه فائزی*، ریحانه سنگتراش صفحات 14-34

  صنعت دامپروری از نیمه دوم قرن بیستم، با تغییرات گسترده فرهنگی و اقتصادی (مانند افزایش سطح تحصیالت دامداران و افزایش نسبت قیمت دام به هزینه های دامپزشکی، توجه به سلامت گله (health Herd) به جای توجه ویژه به درمان هر دام) و تمرکز بر پیشگیری بیماریها نسبت به درمان هر مورد از بیماری، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جمله به این معناست که دامپزشکان امروز، برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و بهداشتی جامعه، باید از برنامه های سلامت گله پیروی کرده تا بتوانند با پیشگیری از وقوع بیماریها به افزایش تولید کمک کنند. لنگش به عنوان یکی از زیان بارترین اختلالات در گله های شیری عنوان شده است. امروزه ضرر اقتصادی بیماریها در گله تنها متوجه هزینه های درمان نیست و تمامی هزینه هایی که برای پیشگیری یک بیماری انجام شده و خساراتی که به علت کاهش تولید، حذف و جایگزینی دام جدید در گله، اختلالات تولید مثلی و سایر زیان های از این دست در محاسبات خسارات لحاظ میشوند. لزوم استفاده از اطالعات بومی در این بخش با توجه به متفاوت بودن هزینه های عنوان شده در نقاط مختلف جهان امری ضروری است. با توجه به افزایش تولیدات دامی از جمله شیر نسبت به تعداد راس گاو در گله ها، و با توجه به این که لنگش به عنوان یکی از عوارض تولید مطرح است، توجه ویژه به این بخش در گله باید مد نظر قرار گیرد. برای دانستن میزان زیانی که به گله به علت لنگش وارد میشود، داشتن درک درست از شاخصهای ابتلا به بیماری در درجه اول اهمیت قرار دارد، چرا که با دانستن شیوع و بروز لنگش در گاوداری امکان محاسبه خسارات وارده برای دامدار فراهم شده و می تواند با اولویت بندی برای درمان، نگهداری یا حذف دام بیمار تصمیم گیری کند. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی زیانهای اقتصادی لنگش در سایر نقاط جهان الگویی برای مطالعات و یا تخمین خسارات اقتصادی در ایران فراهم شود. پس از آن با معرفی شیوع و بروز و مطالعات مربوط به آن در ایران و سایر نقاط جهان به بررسی شیوع و بروز لنگش خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: لنگش گاو شیری، خسارات اقتصادی، شیوع لنگش، بروز لنگش
 • احمدرضا محمدنیا * صفحات 35-54

  لنگش و عوارض آن از اصلی ترین عوامل زیان اقتصادی در گله های شیری هستند. لنگش عارضهای چندین عاملی است، که بدون مدیریت فاکتورهای خطری که احتمال رخداد آن را در گله افزایش میدهد نمیتوان نسبت به شناسایی و کنترل آن اقدام نمود. در مقاله حاضر مروری سیستماتیک بر فاکتورهای خطر لنگش شده است. این مرور، به دنبال تعاریف بالینی از فاکتورهای خطر و علل ایجادی یک عارضیه صیورت گرفته اسیت و به دنبال آن عوامل خطر لنگش ناشی از رخدادها در دامداری یا محیط نگهداری (جنس سقف، شیب سقف، ارتفاع سقف، شیب کف، زهکشی کف، فواصل سالنها از شیردو شی، انتظار شیردوشی، راهروها، حمامهای سیم)، مربوط به مدیریت (تغذیه، تراکم، ترکیب گله، روز شیردهی، جابجایی گله، شیردوشی، کودروبی، شعله دهی، بسترسازی)، خارج از محیط و مربوط به اقلیم و جغرافیا (دما، رطوبت، بارش، باد، ارتفاع از سطح دریا، ، مدیریت استرس گرمایی و نزدیکی با سییایر واحدهای دامپروری) و مربوط به دام (شرایط بدنی دام یا BCS ،میزان تولید شیر، بیماریهای همزمان، بودجه بندی زمان) مورد برر سی قرار گرفته ا ست. هر یک از عوارض بالا با توجه به شرایط ایران ارزیابی شده و ارزش کاربردی هر یک از قسمتها درایران مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: فاکتورهای خطر، لنگش، گاوشیری، تغذیه، تراکم، سم چینی
 • شبناز مختار نظیف*، مرضیه فائزی صفحات 55-77

  امروزه لنگش یکی از بزرگترین چالشهای گله های شیری در دنیا است. لنگش به معنی خارج شدن گام از حالت طبیعی و به عنوان تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک شناخته میشود. لنگش معموال به دنبال جراحات انگشتی در گله های شیری دیده میشود. با این حال عوامل محیطی و درونی گاو هم میتوانند بر حرکت آن تاثیرگذار باشند. با بزرگتر شدن گله ها و توجه کمتر دامداران به تک تک گاوها، معموال تشخیص و درمان لنگش در مراحل حاد آن و زمانیکه درمان کمترین تاثیر را بر بهبودی و کاهش شیوع آن دارد، صورت میگیرد. با توجه به این شرایط تمایل برای یافتن سیستمهای خودکار شناسایی لنگش در سالهای اخیر افزایش یافته است. در این مقاله با توجه به ویژگیهای گام در گاو، به روش های شناسایی لنگش و عوامل تاثیرگذار بر آن و پیشرفت سیستم های خودکار شناسایی لنگش پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: لنگش، گام، رفتارشناسی، گاو شیری، اسکورینگ حرکتی، سیستمهای خودکار شناسایی لنگش
 • ریحانه سنگتراش*، شبناز مختار نظیف، انسیه سجادیان جاغرق صفحات 78-100

  در چند دهه اخیر نگرانیهای زیادی در مورد کیفیت زندگی گاوهای شیری به وجود آماده است. آسایش گاو با توجه به افزایش تعداد مزارع پرورش گاوهای شیری در سال های اخیر موضوع مهمی شده است. عالقه روز افرزون به رفاه حیوانات سیاستمداران را بر آن داشته تا قوانینی برای بهبود رفاه در حیوانات مزرعه وضع کنند. مهمترین نگرانی در مورد آسایش گاوهای شیری این است که آیا گاو احساس و عملکرد خوبی دارد و رفتار طبیعی را انجام میدهد. رفتار و میزان آسایش رابطه مستقیمی با میزان تولید و سالمت گاو دارد. آسایش در گاو یکی از مهمترین عوامل موثر بر سودآوری مزارع لبنی به دلیل ارتباط آن با کشتار پیش از بلوغ، ماندگاری گاوها و عمر تولیدی (تعداد شیردهی های کامل گاو قبل از کشتار) آنها است. در این مقاله تالش شده است تا پس از توضیح مفاهیم آسایش در گاو شیری عوامل متعدد مرتبط با آن از جمله جایگاه، بستر، تراکم، لنگش و استرس گرمایی و... مورد بررسی قرارگرفته و نحوه ارزیابی آسایش با استفاده از شاخصهای آن توضیح داده شود. همچنین شاخصها و مولفه هایی که به درجاتی در تعیین وضعیت بستر و کیفیت ساخت استالها و سایر مبادی مدیریتی که مربوط به آسایش گاو هستند در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: گاو، اسکور مفصل خرگوشی، اسکور مفصل زانو، لنگش، شاخصهای آسایش گاو
 • علی قشقایی*، محمد ریاحی صفحات 101-109

  با توجه به تلاش پژوهشگران و فعالان عرصه پرورش گاو شیری، در طی چند دهه اخیر پیشرفتهای زیادی در افزایش تولید شیر گاوها در یک دوره شیرواری حاصل شده است. اما این افزایش تولید، با افزایش اختلالات و بیماریهای مختلف و منجمله مشکلات متابولیکی همراه شده است. تراز منفی انرژی با عوارضی همچون کتوز و کبد چرب همراه است. اختلال در متابولیسم و میزان ماکرمینرالهایی نظیر کلسیم، فسفر و منیزیم، اختلال در میکروالمانها، اختلال درمیزان پروتیینها و آنزیم ها نیز عمدتا در روزها و هفته های اول بعد از زایمان روی میدهد. اما یکی از مهمترین اختلالات چالش برانگیز اسیدوز شکمبه است، که به دنبال تغییر جیره به یک غذای سرشار از انرژی در زمان بعد از زایش برای حمایت تولید شیر، روی میدهد. تمام اختلالات اشاره شده به اشکال مختلف میتوانند بر سلامت بافت شاخی سم و ایجاد لنگش در گاوهای شیری اثر بگذارند. لمینیت یکی از پیامدهای اختلالات متابولیک و اسیدوز شکمبه است که در کنار شرایط نامناسب جایگاه و مشکلات مدیریتی، میتواند به طور جدی سلامت و آسایش گاو را تحت تاثیر قرار داده، زیان های اقتصادی قابل توجهی را به این صنعت وارد نماید.

  کلیدواژگان: اختلال متابولیک، گاو، لنگش
 • محمدرضا آقچه لو* صفحات 110-114

  لنگش یکی از موارد حذف دام است، همچنین به علت ایجاد درد منجر به کاهش وزن و تولید شده و هزینه های درمانی زیادی دارد. در یک مطالعه قبل از نمره دهی حرکتی (Scoring Locomotion) دامداران میزان شیوع لنگش را در دامداریهای خود به طور متوسط 2/2 %تخمین زدند. بعد از انجام آزمایش نمره دهی حرکتی مشخص شد میزان لنگش در این دامداریهای تحت آزمایش به طور متوسط 1/8 %است که نشان دهنده اهمیت تشخیص صحیح لنگش میباشد. هدف از این مقاله بررسی راه های کاربردی تشخیص زود هنگام لنگش در گاوها میباشد. تشخیص لنگش در مراحل اولیه آن اهمیت زیادی دارد زیرا دامی که دچار آسیب زیادی شده است و کاملا لنگش دارد به راحتی قابل شناسایی است، ولی گاوی که آسیب کمتری دیده و در نتیجه دچار لنگش خفیفتر و تشخیص مشکلتر است و در صورت تشخیص به موقع، موفقیت بیشتری را در درمان به علت کمتر بودن ضایعات خواهد داشت. بهترین زمان جهت تشخیص لنگش، زیر نظر گرفتن دامها زمانی است که به سمت شیردوشی میروند و باز میگردند. مطالعات نشان میدهند معموال دامداران یکی از چهار گاو دچار لنگش را تشخیص میدهند، چون زمان کمی را برای این کار اختصاص داده و همچنین نحوه قدمهای گاوها بر روی بسترهای مختلف از جمله بتون خیس تغییر میکند. عالوه بر این تشخیص قدم طبیعی از لنگش خفیف در بسیاری موارد مشکل است. در دامداریهای صنعتی بایستی علاوه بر مواردی مثل نمره دهی بدنی (Score Condition Body) که به طور منظم انجام میشود، نمره دهی حرکتی نیز به طور منظم صورت پذیرد تا تشخیص زود هنگام لنگش میسر گردد.

  کلیدواژگان: گاو، لنگش، تشخیص، نمره دهی حرکتی
|
 • Amir Nejati, Ahmadreza Mohamadnia* Pages 1-13

  Lameness is one of the most important factors causing economic loss in dairy farms. Pain and discomfort following lameness are the main causes of direct and indirect economic losses. Overall situation of dairy farming and dairy products over the world and Iran is reviewed in this article. A general look at economic loss cycles, different discomfort and health issues that may caused by lameness are the main topics that were reviewed in this article. Data recording is one of the most important factors that should be considered in any analysis. Current methods of data recording in hoof trimming chute, including paper works and usage of excel sheets and other software were reviewed. General concepts of Farsi language android application for hoof data recording introduced and analysed.

  Keywords: Lameness, Dairy Cow, Economic Loss, Lameness detection, Dairy industry
 • Marzieh Faezi*, Reyhaneh Sangtarash Pages 14-34

  Herd health and comprehensive preventive medicine were notified since the last half of 20th century, as the farmers were better educated and the value of individual animals relative to veterinary fees has decreased. Restricted attention had been given to the above idea leads to misunderstanding of infectious and non-infectious diseases. Currently, veterinarians must support herd health programs designed to increase production by preventing disease, rather than just dispensing traditional treatment to clinically sick animals. Lameness as one of the costliest disorders in dairy herds, needs special attention. Both preventive costs (such as hoof trimming costs) and the losses due to heifer replacements and milk yield reduction should be counted as the economic losses of a disease. Indeed, local data play an important role in estimating lameness losses. Calculating measures of morbidity is a key point that helps the veterinarian and the farmer to know about the farm condition. So, in this article the economic importance of lameness and the concept of prevalence and incidence of it were reviewed. At the end there are some information about the prevalence and incidence of lameness in Iran and some other countries.

  Keywords: Lameness, Dairy cattle, Economic costs, Prevalence, Incidence
 • Ahmadreza Mohamadnia* Pages 35-54

  Lameness and its consequences are one the most important causes of economic losses in dairy farming. Lameness is a multifactorial condition that can be managed by knowing its risk factors and their importance in specific farms and conditions. Current article focusses on understanding value of causative agents and risk factors in a condition like lameness and evaluating risk factors in dairy farms. Risk factors were classified into farm building or environment factors (Top roof of the barns and its slop and height, flooring and its drainage, distance to milking parlour, milking parlour collecting area, alleys and foot bathes) Managerial factors (Nutrition and feeding, overstocking, herd composition, days in milk, cow movements in the herd, slurry cleaning and drainage, bedding) environment (Temperature, humidity, raining, wind, altitude, heat stress management) and cow factors (body condition scoring, milk production, concurrent diseases, time budgeting). Each factor was analysed in Iran’s dairy farming situation and applied methods of its management were discussed.

  Keywords: Risk factors, Lameness, Dairy cow, Nutrition, Overstocking, Hoof trimming
 • Shabnaz Mokhtar Nazif*, Marzieh Faezi Pages 55-77

  Lameness is one of the biggest challenges in modern dairy farm around the world. Lameness is defined as the clinical manifestation of painful disorder resulting in deviation from normal gait or posture. It usually happens following claw lesions, although internal and external factors can affect it. Following herd size growing, farmer’s attention to individual cows has been reduced, therefore lameness diagnostic accrued in sever stages when treatments have the least effect on recovery and prevention. In this article, we try to understand pain basics and behavior changes related to it, using these changes in gait (i.e. back arch, walking speed, track up, head bob etc.) to assess different locomotion scoring systems and their use in dairy farms.

  Keywords: Lameness, Cow’s behavior, Dairy cow, Locomotion scoring
 • Reyhaneh Sangtarash*, Marzieh Faezi, Ensieh Sajadian Jaghargh Pages 78-100

  As the number of large-scale dairy farms increase dairy cow welfare has become a hot topic in recent years. This growing interest in animal welfare has motivated legislators to set new rules. The most important concerns regarding dairy cow welfare include whether the dairy cow is feeling well, functioning well, and performing natural behavior. Cow behavior and comfort level have a direct relationship with her production and health and cow comfort is one of the most important factors affecting the profitability of dairy farms due to its association with premature slaughter, survival of cows and reproductive life (number of complete lactations before slaughter). In this paper, we explained the concept of comfort in dairy cattle and its risk factors such as stall design, floor type, density, lameness and heat stress. Then the measures of cow comfort are introduced and the management considerations related to cattle comfort are discussed.

  Keywords: Cattle, Hock score, Knee score, Cow comfort index, Lameness
 • Ali Ghashghaii *, Mohamad Riahi Pages 101-109

  During the recent decades, a considerable increase in milk production has occurred in dairy cows. But it has been accompanied by an unwanted increase in different diseases and disorders such as metabolic disturbances. Negative energy balance can cause ketosis and fatty liver. Disturbances in macro-minerals such as calcium, phosphorus and magnesium, microminerals, proteins and enzymes often occur days to weeks after parturition. One or the most challenging post-parturient problem, is ruminal acidosis, that it mainly occurs due to changes in ration by using high fermentable carbohydrates to support milk production. All of mentioned disturbances can affect the hoof health and causing lameness in dairy cows. Laminitis is an important sequel of metabolic disturbances and ruminal acidosis in combination with inappropriate housing and management. Lameness can affect cow health and comfort, causing considerable economic losses in dairy industry.

  Keywords: Cow, Lameness, Metabolic disturbance
 • Mohammad Reza Aghchelou* Pages 110-114

  Lameness is one of the cases of culling of cows; also it causes weight and production loss because of pain and has a lot of therapeutic cost. In a study, the prevalence of lameness was estimated on average 2.2% in dairy herds by farmers. After more objective locomotion scoring, the prevalence of lameness in same dairy herds was on average 8.1%. This matter shows importance of correct lameness diagnosis. The aim of this article is review of practical ways to early diagnosis of lameness in cows. Early diagnosis of lameness in cows is a very important matter because a cow that shows sever lameness have major problems and easily recognizable but a cow with lesser injury have a milder lameness and diagnosis is more difficult. In case of timely detection there is more success in treatment because of less injury. The best time for lameness diagnosis is the cows are monitored when they go to the milking parlor and return. The studies were shown usually farmers identify one of the four lamb cows because they spend a little time for this task, also the gait of cows change on different floors, like wet concrete, although it is difficult to diagnose the sound gait of mild lameness in many cases. In dairy cattle farms in addition to Body Condition Score which is done regularly, Locomotion Scoring is done regularly to allow early diagnosis of lameness.

  Keywords: : Cow, Lameness, Diagnosis, Locomotion scoring