فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال پنجم شماره 1 (فروردین 1399)
 • سال پنجم شماره 1 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/07
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مقالات گروه علوم انسانی
 • علی خدمت زاده*، آیلار نجف زاده صفحات 6-12

  سیلاب، یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارتهای فراوانی را به دنبال دارد. پهنه بندی پتانسیل سیلخیزی به صورت نقشه های طبقه بندی شده به عنوان یکی از مهمترین کارها در زمینه کاهش خطرات سیل و پیشگیری از وقوع آن است. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه آبخیز قاسملو واقع در حوضه آبریز دزیاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی می باشد. متغیرهای مورد بررسی هشت پارامتر که شامل: شیب،تراکم پوشش گیاهی،ارتفاع، بارش، جهت شیب ، فاصله از رودخانه،کاربری اراضی و زمین شناسی هست. الیه های اطالعاتی در نرم افزار GIS ARC و ENVI تهیه شده و برای وزن دهی متغیرها در رابطه با خطر وقوع سیلاب از مدل ANP استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در ارتباط با خطر وقوع سیلاب به ترتیب عامل بارش با 56994/0 درصد، فاصله از رودخانه با 20419/0 و عامل پوشش گیاهی با 15649/0درصد با توجه به کنترل زیادی که بر میزان و چگونگی تخلیه ی رواناب از سطح حوضه دارند، از بیشترین میزان اهمیت و تاثیر برخوردار هستند و عامل شیب و کاربری اراضی به ترتیب با 00525/0 و 00849/0 درصد کمترین میزان اثرگذاری را دارند. حوضه مورد مطالعه با توجه به مساحت پهنه های مستعد سیل خیزی به 4 کالس ،خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم بندی شده است که قسمتهای با استعداد سیل خیزی خیلی زیاد و زیاد ، به ترتیب 41/0 ،11/22 درصد و قسمت های با استعداد سیل خیزی خیلی کم و کم به ترتیب 21/72، 0/73 درصد از مساحت زیرحوضه را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، سیل، زیر حوضه قاسملو، دریاچه ارومیه، ANP
 • محمدنادر شریفی*، حمیدرضا نمازی، رویا رشیدپورائی صفحات 13-31

  شتاب روزافزون در ایجاد دانش نظری و فناوری ها در زیست پزشکی نوین، پیشرفت روزافزون دانش کاربردی را در پی داشته است. اما این پیشرفت های سریع در پزشکی و زیست فناوری در دهه های اخیر، با مباحث مهمی در خصوص مسایل اخالقی همراه شده است است. مفاهیمی همچون انسان, مرگ, حیات ومسایل وجودی از این نوع است وفن آوری آمده است ودرپرتوی این تحوالت وتغییرات فناورانه این مفاهیم بازتعریف گشته اند, روش های نوین امکان زنده ماندن انسانها بدون امکان باالبردن شعور مغزی ویا باالبردن کیفیت زندگی باعث ایجاد مفاهیم جدید شده اندازجمله "هیبرید انسان – دستگاه" و یا بروز وضعیت" نه زنده ونه مرده" که این مفاهیم جدید مستلزم توجه فلسفی وتحلیل آنها و سپس توجه اخالقی هستند شناخت هرچه بیشتر اینگونه مسایل اخالقی باعث تاکید و توجه افزونتر نسبت به اخالق پزشکی به عنوان یک قاعده و راهکار جدید در جهان شده است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی چارچوبهای اخالقی و کرامت انسانی در توقف درمان بیماران مبتال به سرطان در مراحل انتهایی می باشد. ونیازبه دقت نظر وحساسیت پزشکان با توجه به وضعیت حاکم براینگونه بیماران وخانواده هایشان ازنظرروانی واجتماعی بوده و تصمیم گیری تیمی درخصوص ادامه یاامتناع ازدرمان موثرخواهد بود.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، کرامت انسانی، توقف درمان، پزشکی نوین
 • شعله عطائی* صفحات 32-42

  هر دانش آموزان بزرگسال با توجه به جایگاهی که در جامعه دارند یکی از مهمترین عناصر پیشرفت محسوب میشوند و نقش محوری در توسعه و رشد کیفیت آموزش عالی ایفا میکنند. درحالیکه هنوز اکثر محققان آموزشی معتبر دنیا در پی یافتن روش های آموزشی هستند که موجب ارتقای یادگیری مداوم و خالقانه و خود محوری در دانش آموزان بزرگسال گردد. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که سبک یادگیریباید به گونه ای باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان به دست آید. در گذشته رویکردهای مختلف روانشناسی با تمرکز بر تفاوتهای فردی، اجتماعی و برنامه ریزی ملی با ارایه نظریه های مختلف در حیطه آموزش و یادگیری پرداخته و بر اساس مطالعات مختلف روش هایی را برای بهبود آموزش و یادگیری طراحی و پیشنهاد کرده اند. از این رو هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های موثر در آموزش و یادگیری دانش آموزان بزرگسال می باشد. در این مطالعه 55 داده از دانش آموزان بزرگسال شهرستان بهشهر که با پر کردن پرسشنامه ای شامل عوامل موثر در پیشرفت یا ترک تحصیل دانش آموزان بزرگسال بوده را تکمیل نمودند. این پرسشنامه دارای 30 سوال در سه بخش عوامل فردی،غیرفردی و آموزش ملی بوده است. در این تحقیق برای ارزیابی داده های رتبه ای از مدل رتبه ای رش استفاده میشود. ابتدا مناسب بودن داده ها با مدل رش توسط Outfit وInfit نشان داده میشود. سپس با استفاده از نمودار حبابی مقادیر Outfit وInfit هم تقریبا به ترتیب برابر 0 و 1 دیده میشود. از طرفی برای نشان دادن چگونگی قرار گرفتن وضعیت مکانی توافق دانش آموزان بزرگسال با سواالت مورد نظر از نمودار رایت-رش استفاده میشود. نتایج به دست آمده حاصل از تحلیل نمودار نشان میدهد نگرش و رفتار معلمان نقش مهمی در تحصیل یا ترک تحصیل دانش آموزان بزرگسال دارد در حالیکه مشکالت جسمانی و روحی نقش کمرنگ تری در تحصیل یا ترک تحصیل دانش آموزان بزرگسال ایفا میکند.

  کلیدواژگان: دانش آموزان بزرگسال، ترک تحصیل، نمودار رایت-رش، نگرش معلمان
 • علی خدمت زاده*، آیلار نجف زاده، فرناز عظیمی صفحات 43-50

  بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ها به منظور حفاظت آنها به لحاظ اهمیت، ماهیت و موقعیت این مجموعه های آبی و بهعنوان یک میراث طبیعی در سال های اخیردر بین کشورها در سطح ملی و منطقهای جایگاه ویژه ای پیدا کرده ا ست . بحران خشک شدن دریاچه ارومیه با وسعتی حدود نیم میلیون هکتار به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران، با توجه به تبعات آن، تبدیل به یک م سیله ملی شده ا ست . با توجه به تغییرات بارش و دما و رخداد خشک سالی ها و تر سالی های شدید در این حوضه و ویژگیهای مرفولوژیک آن (شیب کم سواحل) سطح تراز آن دچار نوسانات و تغییرات زیادی میشود . بطوریکه در سال های اخیر تو سعه طرحهای منابع آبی و به ویژه احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، تاثیر زیادی بر ورودی آب و درنهایت تراز آب آن داشته است در این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات مساحت دریاچه ارومیه از داده های چند زمانه ماهوارهای لند ست 7 و 8 (شامل سنجنده های +ETM و OLI) در بازه زمانی سال های 2001 تا 2012 مورد استفاده و پردازش قرار گرفت و نوسان های سطح آب دریاچه در دوره های زمانی مختلف استخراج شد . نتایج حاکی از آن است که مساحت دریاچه ارومیه از 71 6.3 .کیلومتر مربع در سال 2001 به 76 2285 کیلومتر مربع در سال 2015 سیر نزولی داشته و با افزایش در سال 2012 به 88 3705 کیلومتر مربع رسیده است نوسانات آب دریاچه نیز از سال 2001 تا 2015 حدود 32 7 .درصد کاهش و تا سال 2012 به میزان 32 38 درصد نسبت به سال 2015 افزایش یافته است

  کلیدواژگان: غییرات سطح آب، تصاویر ماهواره ای، خشکسالی، دریاچه ارومیه
 • غزاله کاتب* صفحات 51-67

  برون سپاری یکی از راهبردهای سازمان‌ها برای صرف کارای منابع و امکانات در حوزه ی پروژه های عمرانی است. برون سپاری یکی از جذاب ترین گرایش های موجود در صنعت به سبب کاهش هزینه ها است، هر چند می تواند یکی از عوامل کاهش مخاطره نیز محسوب شود. یک سازمان از طریق برون سپاری می تواند به فناوری، افراد و فرآیندهایی دسترسی داشته باشد که دسترسی به آن ها از طریق دیگر صرفه جویی اقتصادی ندارد. اغلب برون سپاری امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته را فراهم می کند. برون سپاری می تواند راهی برای استفاده از فناوری روز، دستیابی به کارشناسان خبره و در نتیجه بهبود کیفیت ارایه خدمات مربوط به سازمان و مشتریان شود. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه ها و معیارهای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران در پروژه های عمرانی شهرداری منطقه سه تهران با تکنیک دلفی فازی و  اولویت بندی و وزن دهی به آن ها با تکنیک بهترین- بدترین (BWM) است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر 22 نفر از خبرگان ارشد شهرداری منطقه 3 تهران که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اجرایی در انتخاب و ارزیابی پیمانکاران شهرداری تهران را دارا می باشند؛ تشکیل می دهند. ابتدا با مرور جامع مبانی نظری و پیشینه پژوهش های برون سپاری و انتخاب شاخص های ارزیابی پیمانکاران پرداخته شد. سپس با استفاده از دو دور توزیع پرسش نامه های دلفی فازی مولفه های پژوهش شناسایی گردید. آنگاه با استفاده از پرسش نامه های مقایسات زوجی و تکنیک BWM ابعاد و شاخص ها وزن دهی و اولویت بندی گردیدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را به خبرگان شهرداری تهران در خصوص انتخاب بهترین پیمانکار در پروژه های عمرانی ارایه نماید.

  کلیدواژگان: برون سپاری، پروژه های عمرانی، تکنیک دلفی فازی، تکنیک بهترین - بدترین (BWM)
 • شعله عطائی* صفحات 68-77

  امروزه آموزش ریاضیات در زندگی ما ، نقش مهمی دارد و دربردارنده فرصتهایی برای اکتشاف خلاقانه پدیده ها و حل مسایل علمی است.  بنابر این اهمیت مسایل دنیای واقعی در برنامه ریزی آموزش ریاضی و یادگیری ریاضیات مورد توجه قرار گرفته است.  با این حال، تحقیقات تجربی زیادی که چگونگی و چرایی استفاده از ارتباطات دنیای واقعی در آموزش ریاضی را نشان دهد مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اینکه عوامل بسیاری در بهبود یادگیری و بالا بردن سطح آن موثر میباشند. در این مقاله نقش عوامل مهم آموزشی مانند خلاقیت، کار تیمی، برنامه های آموزشی مدارس از دیدگاه دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه الیمپیاد 1397 با طراحی کشور هلند بررسی میشود. برای بررسی تاثیرات عوامل موثر مذکور یک مسیله باز پاسخ ریاضی مربوط به دنیای واقعی (واکسیناسیون هوشمند) به دانش آموزان شرکت کننده داده شد تا به این وسیله دیدگاه دانش آموزان بعد از اتمام حل مسیله در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش 89 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان بهشهر در36 تیم 3 نفره مورد مطالعه قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Winsteps و مدل رش استفاده شده است. براساس نتایج آماره Infit وOutfit در Mean Square و Z-Standard تحلیل مولفه های اصلی میتوان چنین نتیجه گرفت داده ها متناسب مدل رش برای اندازه گیری میباشند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که دانش آموزان شرکت کننده مورد مطالعه نظر مثبتی به حل مساله در زندگی واقعی با بکارگیری مدلهای ریاضی دارند. همچنین یافته های حاصل نشان میدهد که محتوای درسی دانش آموزان متمرکز به کاربرد ریاضیات در دنیای واقعی نبوده است و آموزش ریاضی در مدارس پاسخگوی نیاز آنها در اینگونه مسایل نمیباشد. نتایج بدست آمده از عوامل مذکور میتواند باعث ایجاد انگیزه بیشتر در مدرسان و برنامه ریزان، برای بازنگری در برنامه های آموزشی واصلاح روش های موجود در مدارس شود.

  کلیدواژگان: مسایل پاسخ باز ریاضی، کار تیمی دانش آموزان، برنامه آموزشی، مدلهای ریاضی در دنیای واقعی، نمودار رایت-رش
 • مقالات گروه فنی و مهندسی
 • الهام محقق ‏پور*، امیرحسین نظام‏ دوست صفحات 78-83

  فرآیند گرمادرمانی به عنوان یکی از روش های درمان سرطان به معنی افزایش دمای بافت به بیش از میزان طبیعی آن با استفاده از یک روش مصنوعی است و بر مبنی کاهش توانایی زنده مانی سلولهای بدخیم انسان و حیوان در محدوده دمایی oC 46-41 پایه‏ گذاری شده است. استفاده از گرمادرمانی در کنار پرتودرمانی داخلی منجر به ایجاد یک روش درمانی موثرتر تحت عنوان ترموبراکی‏تراپی شده است که روش مورد نظر در تحقیق حاضر است. شبیه سازی پروفایل دمایی هسته فرومغناطیس مورد استفاده در سیستم ترموبراکی‏تراپی در یک فانتوم استوانه ای آب که توسط یک گروه کویل مسی با قابلیت اعمال شدت میدان مغناطیسی متغیر قرار دارد، با استفاده از نرم افزار COMSOLmultyphysics 5.4 انجام شده است. پروفایل دمایی ناشی از قرارگیری هسته فرومغناطیس در میدان الکترومغناطیس با فرکانس kHz150-75 و شدت میدان مغناطیسی القایی  Oe 400-200 و در  مدت 30 دقیقه نشاندهنده امکان کنترل دمایی در محل قرارگیری ترموسید در محدوده  oC 48-41  با استفاده از القاءمغناطیسی در هسته فرومغناطیس می باشد. دمای سطح ترموسید در زمان کوتاهی بعد از اعمال میدان مغناطیسی بالا می‏رود و تا زمانی که میدان الکترومغناطیس برقرار است، ثابت باقی می‏ماند. پروفایل دمایی حاصل نشاندهنده کاهش دما به oC 39 در فاصلهmm  5 از محل قرارگیری ترموسید خودتنظیم‏شونده می باشد. با توجه به این مساله که حداکثر دمای ایجاد شده در هسته فرومغناطیس تحت تاثیر دمای کوری آلیاژ، فرکانس اعمالی، شدت میدان القایی در مرکز فانتوم و... می باشد، می توان دمای ترموسید را تحت تاثیر میدان مغناطیسی القایی و فرکانس اعمالی کنترل کرد.

  کلیدواژگان: گرما درمانی، القاءمغناطیسی، ترموسید، کامسول
 • فاطمه شکریان، میلاد سلطانی*، عطاءالله کاویان، مهین کله هوئی، کریم سلیمانی صفحات 84-91

  سیلاب از مهم ترین مخاطراتی است که عوامل انسانی و محیطی فراوانی موجب بروز آن می شود. سال های آبی 1397-1396 و 1398-1397 به ترتیب از نظر خشکسالی و ترسالی در طول دوره آماری ثبت شده کشور بسیار کم سابقه است. در سال آبی 1398-1397 تا تاریخ 20/01/98 درصد اختلاف متوسط بارندگی در کل کشور با موقعیت مشابه زمانی در سال آبی گذشته و متوسط دراز مدت به ترتیب 181 و 46 درصد بوده است. در این میان بررسی آمار و ارقام و علل مربوط به سیلاب می تواند از آن جهت مفید واقع شود که دید صحیح و واقع گرایانه ای را به سیاست گذاران و تصمیم‌گیران در اتخاذ تصمیم های آتی ارایه دهد تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود. در این پژوهش با بررسی منابع، مستندات و گزارش های مرتبط به بررسی علل وقوع سیلاب اخیر کشور (اواخر اسفند ماه 1397 و نیمه اول فروردین ماه 1398) به ویژه سیلاب استان گلستان پرداخته شد که منتج به بیان مهم ترین و اثرگذارترین دلایل سیلاب به همراه ارایه پیشنهادات کاربردی قرار گرفت تا متناسب با آن راهکارهای مدیریتی اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: بارش سالانه، تاب آوری فعال، سیلاب، مدیریت، محیط زیست
 • عبدالرسول رنجبران*، محمد رنجبران، فاطمه رنجبران صفحات 92-113

  گروه پژوهشی هنر، در دو دهه گذشته پژوهش دامنه داری در زمینه رفتار پدیده های طبیعی انجام دادند. آنها دریافتند که ساز و کار همه دانش بشری در چند قدم مشخص انجام می شود. قدم اول انجام فرض ها. قدم دوم تشکیل معادلات حاکم. قدم سوم حل معادلات و راست آزمایی آنها است. از آن جا که آگاهی (به عمد و یا به سهو) از رفتار درست پدیده، اغلب در دسترس نیست، هر یک از قدم ها و در نتیجه حاصل کار دارای عدم قطعیت معرفتی است. این عدم قطعیت ها گاه هزینه های هنگفتی را به جامعه بشری تحمیل کرده است. پژوهش های گروه هنر منجر به کشف و گسترش فلسفه تغییر حالت (فتح) شد. فتح بر مبنای منطقی و منطق دقیق ریاضی ساخته شده، در نتیجه عاری از هرگونه عدم قطعیت معرفتی است. حاصل کار در چند معادله ساده و دقیق، بر حسب دو متغیرهادی، گنجانده شده است. متغیرهای هادی با تنظیم روی داده های معتبر (آزمایش گاهی) محاسبه می گردند. در نتیجه حاصل دارای عدم قطعیتی در حد داده هاست، که آن هم با افزایش داده ها به تدریج کم می شود. هدف این مقاله معرفی فلسفه تغییر حالت و کاربرد آن در زمینه های مختلف علم بشری در قالب چند اصل می باشد.

  کلیدواژگان: پدیده طبیعی، اصول فلسفه تغییر حالت، عدم قطعیت معرفتی، متغیرهای هادی، منحنی فارسی-فسا، منحنی فارسی-شیراز، اتحاد فارسی، روش عناصر محدود فارسی، مکانیک شکست فارسی
 • سیده یسرا غالبی*، سید عباس طاهر صفحات 114-123

  امروزه در سیستم‌های قدرت، ریزشبکه‌ها به عنوان عامل کنترل‌کننده در منابع تجدید‌پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ زیرا که قابلیت اطمینان، در کنار کیفیت شبکه مناسبی از خود نشان داده‌اند. این ریزشبکه‌ها با توجه به نوع پیکربندی جزیره‌ای خود از مجموعه‌ای از بارها، منابع تولید پراکنده و سیستم ذخیره‌کننده انرژی تشکیل شده‌اند که قادر به اتصال شبکه و حالت جزیره‌ای را از خود بروز می‌دهند. به توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم ریزشبکه DC با استفاده از منابع تجدیدپذیر فتوولتاییک پرداخته شده است. در این مقاله نوع ریزشبکه در حالت اتصال به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از شبیه‌سازی با استفاده از SIMULINK/ MATLAB مورد آنالیز قرار گرفته است. روش کنترلی در این طراحی از نوع کنترلر دو حلقوی همچنین در دو حالت ذخیره‌کننده با وجود باتری و ابرخازن مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیستم مورد نظر حاکی از آن است که کنترلر پیشنهادی قادر است با بهره گیری از حداکثر توان فتوولتاییک شرایط بهره برداری مختلف ریزشبکه را فراهم آورده و انتقال یکنواخت بین اتصالات شبکه را فراهم نماید. همچنین سطح ولتاژ باس DC به عنوان لینک ارتباطی بین منابع و ذخیره سازها به‏خوبی کنترل گردد.

  کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، ریزشبکه، فتوولتائیک، باتری، ابرخازن، کنترلر
 • حسنیه نظری*، خدیجه فرخی نسب، مسعود اسمعیل زاده، فرنوش حاجی زاده، حسن مومیوند صفحات 124-131

  هدف اصلی از این تحقیق تعیین پارامترهای ژیومکانیکی توده سنگ ساختگاه سد چم شیر واقع در شهرستان گچساران از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد با هدف بهره برداری از مناب آب رودخانه زهره  میباشد. از اهداف مهم طرح تامین 110 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی جنوب کشور و تامین بخشی از برق مورد نیاز مناطق مجاور است. سد چم شیر با ارتفاع حدود 140 متر و حجم مخزن حدود 1700000000مترمکعب به صورت یک سد بتنی وزنی غلطکی ساخته میشود. در زمان انجام طراحی پروژه های مهندسی علاوه بر مطالعات توصیفی و کیفی که توسط بررسی های صحرایی و اکتشافی زیرزمینی گردآوری می شود داده های کمی و عددی درباره ویژگی های کاتی یا اکتسابی مصالح نیز مورد نیاز است. از این جهت سنگ را در آزمایشگاه یا در صحرا و بطور برجا مورد آزمایش قرار میدهند. هدف از این بررسی ها شناسایی و طبقه بندی سنگ و تعیین روابطی که میان ویژگی های مختل مصالح وجود دارد میباشد. بررسی های دقیق در این مرحله میتواند از بروزمشکلات در مرحله اجرا و بهره برداری سدها جلوگیری نماید.سد چم شیر در درهای ساختاری – فرسایشی وU شکل در امتداد محور یک ناودیس واق شده است. توده سنگ های ساختگاه سد شامل 4 واحد سنگی)به ترتیب از سطح زمین به طرف پایین(میشان باالایی میشان میانی ناحیه انتقال و میشان زیرین است. در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانه های اکتشافی مشاهدات صحرایی آزمون های برجا و مطالعات آزمایشگاهی به ارزیابی پارامترهای ژیومکانیکی ژیوتکنیکی و هیدرولیکی توده سنگ واحدهای مختل ساختگاه سد چم شیر از جمله طبقه بندی مهندسی توده سنگ مقاومت فشاری ، زاویه اصطکاک چسبندگی نفوذپذیری مدول تغییرشکل پذیری و... پرداخته شده است و ارتباط بین این پارامترها(برای واحدهای مختل) موردبررسی قرار گرفته است و در پایان با مقایسه پارامترهای به دست آمده با پارامترهای ژیومکانیکی ساختگاه چند سد ساخته شده در داخل و خارج کشور نتیجه شده است که ساختگاه سد چم شیراز نظرپارامترهای ژیومکانیکی ژیوتکنیکی و هیدرولیکی برای ساخت سد بتنی وزنی مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: پارامترهای ژئومکانیکی، سد چم شیر، توده سنگ، طبقه بندی مهندسی سنگ، آزمایش های آزمایشگاه
 • سیدمیرخلاق میرنیا*، سعید احمدی، عاطفه جعفرپور، سودابه قره محمودلی، عاطفه داوری زاده صفحات 139-144

  کالاها و خدمات بوم‌سازگان و محیط‌زیست نقشی حیاتی برای زندگی و رفاه بشر دارند. با این‌حال، برای بیشتر این محصولات بازار و قیمت بازاری وجود ندارد هم‌چنین بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای تولید آن‌ها ندارد. از آن‌جا که عمده محصولات تولیدی منابع طبیعی و محیط‌زیست غیربازاری است، ارزش بازاری این منابع بسیار کمتر از ارزش واقعی آن‌ها برای جامعه است. به‌این ترتیب تخریب این منابع نیز کم اهمیت در نظر گرفته می‌شود. در این چارچوب ارزش‌گذاری و طراحی ساز و کارهایی برای دریافت ارزش کالاها و خدمات غیربازاری می‌تواند به افزایش تولید این محصولات و افزایش ارزش بوم‌سازگان کمک نماید.،  افزایش ارزش نیز به نوبه خود می‌تواند به کاهش تخریب این منابع بیانجامد. از طرفی همه ارزش‌ها را نمی‌توان با پول سنجید، با این حال این ارزش‌ها به اندازه ارزش‌های پولی یا حتی بیش از آن‌ها اهمیت دارند.اولویت یک کالا یا خدمت غیربازاری صرفا با ارزش پولی سنجیده نمی‌شود بلکه تابع اهمیت آن است. بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی اهمیت ارزش‌گذاری خدمات منابع بوم‌سازگان پرداخته شده است. نتیجه پژوهش در مدیریت منابع بوم‌سازگان و حفظ منابع آب و حاک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خدمات بوم سازگان، روش های ارزش گذاری، قیمت بازاری
 • محمد حسن خراسانی زاده *، سعید داودی، علی حیدرزاده، حمیدرضا امراللهی، سعیده اسفندیار صفحات 145-149

  امروزه با توجه به گسترش روزافزون وسایل الکترونیکی و فرستنده های دیجیتالی مانند فرستنده های وایرلس، عموم مردم در معرض شدید امواج الکترومغناطیس با طول موج های مختلف می باشند. امواج الکترومغناطیس با توجه به گستره طول موج دارای عمق نفوذ های مختلف و تاثیر گذاری های مختلف می باشند. قسمت های مختلف بدن می توانند تحت تاثیر امواج الکترومغناطیس قرار گیرند. از جمله ارگان های حیاتی بدن می توان به ساختارهای مختلف مغز مانند سلول های عصبی ، ساختار تولید مثل و... اشره نمود. در این مقاله ، پژوهشی در زمینه تاثیرات مختلف امواج الکترومغناطیس روی قسمت های مختلف بدن انجام گردیده است.

  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، بدن انسان، فرستنده های امواج الکترومغناطیس
 • نوید مشتاقی یزدانی* صفحات 150-159

  امروزه تمایل زیادی برای حل مسایل بهینه سازی چند هدفه بر مبنای الگوریتم های ابتکاری وجود دارد.در این مقاله یهینه یاب جدیدی مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی برای بهینه کردن حرکت ربات های با درجات آزادی بالا ارایه شده است.این روش قادر به کمینه کردن مسیر حرکت مفاصل، انرژی مصرفی و گشناور محرکه ها در حین رسیدن به هدف می باشد. همجنین با توجه به قابلیت بالای الگوریتم جستجوی گرانشی جند هدفه این روش قادر به برخورد با قید های زیادی می باشد.

  کلیدواژگان: قید، بهینه ساز چند هدفه، الگوریتم جستجوی گرانشی
 • علی کاظم زاده*، ناصر شمس کیا صفحات 160-167

  سیلاب فروردین 1398 و آسیب های ناشی از ضعف عملکرد شهری در مواجهه با این رخداد طبیعی نشان دهنده ضرورت بررسی عملکردهای شهری برای یافتن نقاط ضعف و ارایه راهکار درجهت افزایش تاب آوری است. دراین پژوهش عملکرد خیابان نیروی هوایی شهر دره شهر در جنوب شرقی استان ایلام برای مبنای مشاهدات میدانی نگارندگان در جهت کشف راه حلی برای جلوگیری از تکرار فاجعه بار مواجهه ی مراکز جمعیتی با سیلاب ناشی از رواناب های سطحی مورد بررسی قرار گرفت. بازطراحی خیابان نیروهوایی شهر دره شهر با ساخت بلوار مقعر (نهر) و میدان ها به مثابه ی استخر و حوضچه های کنترل سرعت و مدیریت جریان رواناب های سطحی برمبنای تحلیل حجم و آسیب های سیلاب فروردین 1398 می تواند تاب آوری شهری را تا حد بسیار مطلوبی افزایش دهد. تا در صورت تکرار این رخداد طبیعی، نه تنها از وارد شدن آسیب های جانی و مالی جلوگیری به عمل آورد بلکه با مهندسی و مدیریت جامع رواناب های سطحی، از این منبع نادر آب شیرین استفاده بهینه صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، مدیریت، رواناب، عملکرد شهری، دره شهر
 • ابراهیم قنبری*، عطاالله ربیعی صفحات 168-175

  انسان ها بخش جدایی ناپذیر نیروگاه ها هستند که از ساخت و ساز تا تعمیر و نگهداری روزمره حضور دارند. در این پژوهش اتکاپذیری عامل انسانی که سهمی در حدود 70% از خطاها را  در پیشروی و پیامد حوادث فرآیندی دارا می باشد، با استفاده از روشی تحلیلی به نام SPAR-H مورد ارزیابی قرار گرفته است. در همین راستا آنالیز رفتار اپراتور نیروگاه در جهت کنترل و سوق دادن حادثه ای با رخداد بالا مانند از دست رفتن تمامی برق نیروگاه که هم شامل منابع برق خارجی سایت و هم منابع داخل سایت می شود، به سمت شرایط ایمن بررسی شده است. نتایج نشان دادند که مدیریت این حادثه با توجه به عملکرد اپراتور در مدیریت حادثه ی رخ داده برای نیروگاه با روش نشت و تغذیه، ضمن حفظ شرایط ایمنی نیروگاه، موجب کاهش 10 درصدی ریسک نیروگاه و همچنین جلوگیری از نشت آلاینده های نیروگاه از جمله مواد رادیواکتیو و آسیب به محیط زیست اطراف آن خواهد شد.

  کلیدواژگان: اتکاپذیری عامل انسانی، SPAR-H، حادثه، ریسک، آلایندگی
 • حوریه صدری ایوبی* صفحات 176-195

  دانش یک منبع سازمانی مهم است که مزیت رقابتی پایدار را در اقتصادهای پویا و رقابتی ایجاد می نماید. امروزه دانش به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و یک منبع سرمایه راهبردی مطرح است. ارایه خدمات، محصولات با کیفیت و اقتصادی بدون بهره‌گیری مدیریت از این منبع ارزشمند کاری دشوار و اغلب غیرممکن است. پیاده سازی مدیریت دانش یکی از چالش های اصلی سازمان های امروزی است. هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در شهرداری منطقه 5 تهران با استفاده از رویکرد ANP است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد شهرداری منطقه 5 تهران و اساتید حوزه مدیریت دانش تشکیل می‌دهند. پس از مرور دقیق ادبیات موضوع پژوهش چهار بعد و 12 شاخص شناسایی شدند. نتایج حاصل از وزن دهی به ابعاد با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای نشان داد بعد نیروی انسانی، رتبه اول و ابعاد: فرهنگی؛ فناوری اطلاعات و فرآیندهای دانش به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم را ازنظر اهمیت کسب نمودند. همچنین پیشنهاد مراحل اجرایی نمودن پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری منطقه پنج تهران ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، شهرداری تهران، تصمیم گیری چند شاخصه، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
 • مائده یوسفیان* صفحات 210-214

  تغییر اقلیم و گرم‏ شدن زمین اثرات مخربی بر حیات موجودات داشته و سبب تخریب اکوسیستم‏های طبیعی، وقوع سیل و خشکسالی و بر هم‏ خوردن تعادل اقلیمی و اکولوژیکی می‏شود. ترسیب‎کربن فرآیندی است که طی آن دی‏اکسید‏کربن اتمسفر جذب شده و در بافت‏های گیاهی و همچنین در خاک به صورت هیدارت‏های‏کربن تجمع و رسوب می‏کند. پوشش گیاه با بافت چوبی توانایی ترسیب کربن بیشتری دارد و در مراتع خشک بیشتر شامل فرم رویشی بوته ای است. در این مقاله با هدف ارزیابی توان ترسیب کربن گونه ای بوته ای درمنه کوهی (Artemisia aucheri)، بخشی از مراتع خشک در استان سمنان انتخاب شد. به طوری که نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک در قالب 20 پلات 1*1 متر مربعی در طول 2 ترانسکت عمود بر هم به طول 100 متر انجام شد. میزان کربن آن ها به روش احتراق تعیین گردید. نمونه برداری از خاک نیز در دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی متر در محدوده ریشه و خارج از محدوده ریشه انجام شد. جهت تعیین کربن آلی خاک از روش والکی- بلک استفاده شد. سپس با محاسبه وزن مخصوص ظاهری(gr/cm3)  خاک در هر عمق و ضرب میزان کربن آلی خاک در وزن مخصوص ظاهری، وزن کل کربن ترسیب شده در خاک بدست آمد. به منظور بررسی و مقایسه ی میزان ترسیب کربن خاک و در هر عمق از آزمون t مستقل استفاده گردید. این بررسی به کمک نرم افزارهای آماری  EXCELو SPSS v.16 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اندام زیر زمینی (ریشه) با 29/435 کیلوگرم بر هکتار بیشترین میزان ترسیب را در بین سایر اندام ها (شاخ و برگ، ساقه) داشته است. همچنین میزان ترسیب کربن خاک در عمق 15-0 نسبت به عمق 30-15 سانتیمتر بیشتر بوده و گونه درمنه کوهی تاثیر معنی دار (در سطح 5%) بر ذخیره کربن آلی در عمق 30-15 سانتی متری بین دو منطقه محدوده ریشه و خارج از محدوده ریشه داشته است در حالی که در عمق اول تاثیر معنی داری بر میزان ذخیره کربن نداشته است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم های طبیعی، کربن، بافت گیاهی، تغییر اقلیم، مرتع
 • مقالات گروه علوم پایه
 • سارا حیدریان*، فاطمه آذرخشی، مهرنوش خالقیان صفحات 215-220

  در این تحقیق به طریق نظری اثرات استریوالکترونی ناشی از نامستقر شدن الکترونی و برهمکنش‌ های دوقطبی- دوقطبی بر روی خواص ساختاری ، الکترونی و میزان واکنش پذیری داروی ضد سرطان پرو کاربازین با سطح سلولز اصلاح شده توسط پلی اتیلن گلیکول (PEG) با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی تیوری تابعی دانسیته اکترونی DFT، در سطوح نظری محاسباتیB3LYP  و سری پایه 6-31G* مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات فرکانس به منظور تعیین توابع ترمودینامیکی و فرکانس های ارتعاشی و طیف های زیرقرمز IR در فاز گازی و فاز حلال برای داروی پروکاربازین و بستر سلولز اصلاح شده به تنهایی و در حضور یکدیگر انجام شد. در ادامه به منظور تعیین رفتار شیمیایی داروی ضد سرطان پرو کاربازین در واکنش با سطح سلولز اصلاح شده توسط پلی اتیلن گلیکول (PEG) ، انرژی های الکترونی، ممان های دوقطبی، گپ انرژی (LUMO-HOMO)، انرژی اوربیتال های مولکولی و انرژی جذب  (EAd)در طی فرآیند جذب مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: سلولز اصلاح شده، سامانه های دارویی آهسته رهش، پروکاربازین، محاسبات مکانیک کوانتومی، تئوری تابعی دانسیته اکترونی، توابع ترمودینامیکی
 • اصغر کاربرد، محمد مسعود محمودی*، فرانک سادات حسینی، محمد بخارایی، فریبا هاشمی صفحات 221-225
  زمینه و هدف

  اخلاق پزشکی مهمترین فاکتور در ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده توسط تیم جراحی در اتاق عمل است که تکنولوژیست های اتاق عمل در روند جراحی قبل،حین وبعد از این پروسه مهم تاثیر گذارترین نقش علمی-جراحی برای بیماران دارند لذا رعایت اخلاق یک اصل اساسی و مهم است. هدف از این پژوهش تاثیر اخلاق حرفه ای تکنولوژیستهای جراحی درروند جراحی در اتاق عمل است.

  روش بررسی

  این روش مطالعه از متد مطالعات کیفی از نوع آنالیز محتوی،30 پرسنل اتاق عمل مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتندو آنالیز خطی اطلاعات بدست آمده با روش مقایسه مداوم و یاد آور نویسی اطلاعات انجام شد.

  یافته ها

  5طبقه اصلی "اخلاق وقانون"،"اخلاق ومسیولیت پذیری"،"اخلاق و خطاها"،اخلاق ومذهب "و"چالش اخلاق درپذیرش مرگ" از آنالیز داده ها تحلیل شد . در تعدادی از پرسنل با افزایش طول زمان کاری کاهش مسیولیت پذیری وافزایش بروز خطا دیده شد.

  نتیجه گیری

  اخلاق پزشکی سبب کاهش بارخطا حین جراحی ، پذیرش مسیولیتهای داوطلبانه و افزایش رضایت کارو مسیولیت میشود . همچنین کاهش میزان درامد وافزایش ساعات کاری در تدوین اشتباه قانون کاری مسیولیت پذیری را کاهش می دهد و مهمترین عامل در بروز خطاهای غیرعمد می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، تکنولوژیست جراحی، جراحی
|
 • Simin Hagh Nazari *, Sarina Rezaei Shojaei, Blazol Lalevich Pages 1-5

  Cold plasma is a new technology which is originated from the natural phenomenon named tundra. This technology has been used for electronics devices and printing technology before using in agriculture field. It has now been researching for the vast biological area due to its effects on microorganisms, chemical compounds’ of food staffs, rheological aspects, nutrition values and organoleptic characteristics of plant and animal foods. So, several application of cold plasma in industry will be shown as a new area of consideration such as medical, wastewater treatment, and polymer technology and food science. Gas ionization process which forms other reactive chemical materials like radicals, UV light and heat, show specific effect on the process object. Plant products such as pharmaceutical plants are also a new area of scientific investigation subjects for cold plasma applications. Cold plasma in atmospheric pressure has been recorded that it can stabilize nitrogen in plants and soil. Therefore it has an important role in the fortification of plants components. Plasma-induced activation of Phyto-actuators in plants also has been recorded by plant physiology experts. The aim of this article is to review the effects of cold plasma and it will be discussed on plant components from the view of their quality and quantities. Besides its technological aspect in the pharmacological field will be explained such as active components and functional food which are important in industry.

  Keywords: cold plasma, plant processing, health, pharmaceutical
 • Pages 6-12

  Flood is one of the most complex and destructive natural phenomena that causes many damages each year. The zoning of flood potential as classified maps is one of the most important tasks in reducing flood risks and preventing it.The area under study is Ghasemlou watershed located in the watershed of Lake Urmia in West Azarbaijan province. The variables studied are eight parameters that include: slope, vegetation density, elevation, precipitation, direction of gradient, distance from the harbor, geology land use. The information layers are provided in the ARC GIS and ENVI software and ANP model has been used to weigh the variables in relation to the risk of flood events.The results show that in relation to the risk of flood, the factor of precipitation was 0.49665%, the distance from the river with 0.20516 and vegetation factor with 0.17956%, due to the large amount of control on the amount and how to discharge the runoff from the surface The basins are of the highest importance and impactand slop factor and land use have the lowest impact level of 0.00727 and 0.00856%, respectively.The studied basin is divided into 5 classes, very high, medium, low and very low, with very high and very high flood potential, respectively, 0.51, 22.31%, and very low and low flood talents of the region were 21.72%, 0.73% of the subbasin area respectively.

  Keywords: zoning, flood, Ghasemlou sub basin, Urmia lake, ANP
 • Pages 43-50

  Investigating the changes in the water level of the lakes in order to protect them in terms of the importance, nature and position of these water bodies and as a natural heritage in recent years between countries at national and regional level has gained special importance .The drying crisis of Lake Urmia with an area of about half a million hectares as Iran's largest inland lake has become a national issue due to its consequences. Due to the changes in precipitation and temperature and the occurrence of severe droughts and wetlands in this basin and its morphological features (low coastal slope) its elevation level is subject to many fluctuations and changes .In recent years, the development of water resources projects, and in particular the construction of reservoir dams on the rivers leading to the lake, has had a major impact on the water inlet and ultimately its water level.In this study, we used and processed Landsat 7 and 8 satellite weather data (including ETM + and OLI sensors) from 2001 to 2019 to evaluate the changes in the Urmia Lake area. Different time periods were extracted. The results show that the area of Lake Urmia declined from 4346.71 sq km in 2001 to 2285.76 sq km in 2015 and increased to 3705.88 sq km in 2019. Lake water volatility also declined by 47.39

  Keywords: Water Level Changes, Satellite Images, Drought, Lake Urmia
 • Ghazaleh Kateb* Pages 51-67

  Outsourcing is one of the strategies of organizations to spend resources and facilities efficiently in the field of development projects. Outsourcing is one of the most cost saving attractive trends in the industry, However it could also be considered a factor of risk reduction. An organization can outsource technology, people and processes through outsourcing which they do not have access to economic saving through other. Often outsourcing provides access to advanced technologies. Outsourcing can be a way to utilize up-to-date technology, reach out to experts and thereby improve the quality of service provided to the organization and customers. The aim of the present study was to identify the dimensions, components and criteria for evaluating the competence and selection of contractors in municipal development projects of Tehran Municipality with fuzzy Delphi technique and prioritizing and weighting them with BWM technique. The population and statistical sample form of this study consisted of 22 senior experts of the Municipality of Tehran District3 with at least 10 years of experience in the selection and evaluation of Tehran Municipality Contractors. First, a comprehensive was done review of the theoretical basics and background of outsourcing research and selection of contractors' evaluation indices. Then, were identified with using two rounds of fuzzy Delphi questionnaire distribution, research components. Then, Dimensions and indices were weighted and prioritized using paired comparisons questionnaires and BWM technique. The results of this study can provide a comprehensive view to Tehran Municipality experts on selecting the best contractor in construction projects

  Keywords: Outsourcing_Construction Projects_Fuzzy Delphi technique_Best – Worst Method (BWM)
 • Pages 84-91

  Flood is one of the most important hazards that many human and environmental factors can cause. water years 2017-2018 and 2018-2019 are drought and tragic, respectively, during the recorded statistical period of the country is very low. In the water year from 2018 to 2019, as of the date of 09/04/2019, the average difference of rainfall in the whole country with a similar situation in the last year and the medium-long term was 181 and 46 percent, respectively. In the meantime, surveying statistics and flood-related causes can be useful in providing a true and realistic view of policy-makers and decision-makers to make future decisions to prevent similar occurrences. In this research, in particular, the flood of Golestan province was investigated by studying the sources, documentation and reports related to the causes of recent flood events in the country (late March, 2018 and the first half of April, 2019), which resulted in the most important and effective reasons of the flood. Submission of practical suggestions was made in order to adapt management solutions.

  Keywords: Flood, Management, Environment, Annual Rainfall, Active Resilience
 • Pages 124-131

  The basic aim of this study is to identify geo mechanical parameters of rock mass of Jam Shir dam site in the Gachsaran in Kahkoulooie and Bouyerahmad province. Utilizing water resources of Zohreh river is main goal of constructing of mentioned dam to supply 110 thousands hectare of agricultural area of south of Iran and to supply necessity electricity of adjacent regions. Jam Shir dame with approximately 140 meters height and 1,700,000,000 cubic meters volume is created as roller weighted concrete dam. During accomplishing engineering projects, in addition to descriptive and qualitative information that was gathered using field investigation and underground exploration, quantitative data for intrinsic characteristics of materials is needed. Hence, the rock in the area under in-situ situation is tested in the laboratory. The goal of these examinations is to identify and classify the rocks and demonstrating relationships among different properties of material. Precise investigations in this stage can refuse some difficulties in accomplish and working stage of dam. Jam Shir dam is located in Structural -erosive valley and U-shaped in stretch of an syncline. Rock masses of dam structure encompass 4 rock units( from surface to underground respectively) above Mishan, middle Mishan, transition region and below Mishan.in this study, by acquired result from exploration borehole, field observations, in-situ tests and laboratory studies, geo mechanical , geo technical and hydraulic parameters of rock mass of jam shir dam different units included Compressive strength, angle of friction, cohesion, permeability, deformability module and etc. were evaluated and relationships of these parameters for different units were examined .in final , by comparing obtained parameters with geo mechanical parameters in several constructed dam site in exterior and interior of country indicate that Jam Shir dam site is suitable for constructing weighted concrete dam regarding to geo mechanical, geo technical and hydraulic parameter.

  Keywords: classify the rocks, geo mechanical parameter, Jam Shir dam, rock mass, laboratoryexamination
 • Farnaz Javadi Gargari*, Shahla Ahmad Pages 132-136

  The strong competition in today's global markets and huge customer attention to factors such as price, quality, time delivery and product variety has caused the investors to focus on supply chain management. In this regard, selecting the choosing and determining the quota of each one is one of the most important and crucial decisions that not only is responsible for supplying the parts, but also accountable for maintaining the organization in the competitive environment. This paper is devoted to determine the optimal order of each product in a multi-objective and multi-period problem. The considered multiple objective functions include minimizing total purchase and order costs, transportation costs, percentage of returned and delayed products, also maximizing the total reliability of selected suppliers according to the necessary of supplying for each product. Due to the existence of unsustainable situation in the real world, in this paper the sustainable approach is introduced to create robust result.

  Keywords: Disruption of supplier, sustainable approach, Reliability, Multi-objectivemodeling, Quota allocation, Supplier selection
 • Seyed Mirkhalagh Mirnia*, Saeed Ahmadim, Atefeh Jafarpoor, Sudabe Gharemahmudli, Atefeh Davarizadeh Pages 139-144

  The goods and services of ecosystem and the environment play a vital role in human life and welfare . However , there is no market price for most of these market products as well as the private sector does not have an incentive to produce them. since the main production of products is natural resources and non - market environment , the market value of these resources is far less than their actual value for society . thus , the destruction of these resources is considered insignificant. In this framework , the valuation and design framework for the receipt of the value of goods and services can contribute to increasing the production of these products and increasing their value . In turn , the increase in value can lead to a reduction in the destruction of these resources. On the other hand , not all values can be measured by money , yet these values are as important as monetary values or even more . The priority of a product or service is not only measured by monetary value but is subject to its importance . accordingly , in this study the importance of valuing human resource services is addressed . The result of the research in managing resource management and maintaining water resources can be used.

  Keywords: Valuation Methods, Market Price, Ecosystem Services
 • Hourieh Sadri Ayobi* Pages 176-195

  Knowledge is an important organizational resource that creates lasting competitive advantage in dynamic and competitive economies. Today, knowledge is regarded as a valuable asset and a source of strategic capital. It is difficult and often impossible to provide quality and economical services and products without utilizing and managing this valuable resource. Knowledge Management (KM) implementation is one of the main challenges of today's organizations. The purpose of this article is to identify key indicators of success in Knowledge Management implementation in Tehran Municipality 5 using Analytical Network Process (ANP) approach. The population and statistical sample of this study consist of 20 and professors of knowledge management experts and senior managers of 5th district of Tehran. After careful review of the literature were identified four dimensions and 12 indicators. Results of weighting with dimensionality of Analytical Network Process technique showed that dimension of human resources, first rank and dimensions: cultural-information technology and knowledge processes were ranked second to fourth respectively. It is also proposed to implement the implementation of knowledge management in the municipality of district five of Tehran.

  Keywords: Knowledge Management, Tehran Municipality, Multi-character Decision Making, AnalyticalNetwork Process (ANP)
 • Behzad karimkhani*, Sayedali mousavi Pages 196-209
  Definition

  According to modern man's daily life as well as irreparable damage that may occur to a human finger, there is an alternative, one of the most important issues in today's society that thought stuck. In this research, tried to design an electromechanical finger prosthesis to stop the damage caused to human fingers or maternal defects that can be replaced by a finger. After the construction, it will respond to the individual's needs. It is light and comfortable and can be flexed like a finger.

  Methods

  The stitch material is used to create a solid state with respect to the movement of each of the fingers from the steel bars and to protect them from light steel. The manufacture of this prosthesis was done using a 3D printer using PLA1 soft materials. The design of this prosthesis has been used by CATIA and Inventor software and ABAQUS software has been used for analysis. Goals: In this project, tried to build artificial finger that's where the convenience of using your finger or can dentures, if desired, use of electromechanical prosthesis.

  Result

  Due to the increasing need for artificial finger, due to increased production can be replied to this need and to prevent the production of heavy prosthetics.

  Keywords: Electro-mechanical synthetic finger prosthesis_3D printer_Controller_ABAQUSsoftware_CATIA & Inventor software
 • Sara Heydarian*, Fatemeh Azarakhshi, Mehrnoosh Khaleghian Pages 215-220

  In this study, the impacts of the estereoelectronic effect associated with donor-acceptor electron delocalization, dipole-dipole interactions on the structural, electron and reactivity properties of procarbozine anticancer drug with PEG-modified cellulose was studied based on the Density Functional Theory (DFT) calculations by using the B3LYP/6-31G* level of theory. Frequency calculations are used to determine structural characterization and thermodynamic functions and IR spectrums during the adsorption reactions in both gas and water phases. In order to investigation of chemical behavior of procarbozine anticancer drug in interaction with PEG-modified cellulose the total electronic energy, dipole moment, molecular orbital energies, LUMO-HOMO energy bond gaps (Eg) and Adsorption energies (EAd) during the absorption process was calculated and evaluated

  Keywords: Modified cellulose, Slow-release pharmaceutical systems, Procarbazine, Quantum mechanicalcalculations, Density functional theory, Thermodynamic functions