فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا امینی*، حمیدرضا فتاحی، پیمان دولتشاه صفحات 1-21

  این پژوهش به تجزیه و تحلیل نظری این موضوع می پردازد که بنگاه های دانش بنیان باتوجه به ظرفیت جذب دانشی که دارند و نقش ویژه ای که ظرفیت جذب در ایجاد مزیت رقابتی و به طبع آن در انتخاب استراتری های نوآوری و دستیابی به موفقیت کارآفرینانه دارد، چه استراتژی های نوآوری را به کار می گیرند که بیشترین تاثیر را بر موفقیت کارآفرینانه آنها داشته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های مستقر در مرکز تحقیقاتی اصفهان هستند که با استفاده از نمونه گیری ساده تصادفی 196 شرکت انتخاب و پرسش نامه بین آنها توزیع شد. برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد از بین استراتژی های نوآوری، به کارگیری استراتژی های تهاجمی بیشترین تاثیر را بر موفقیت کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان داشته است، همچنین مشخص شد که ظرفیت جذب دانش توانسته به عنوان میانجی در این رابطه نقش آفرینی کند. از دیگر نتایج این پژوهش، تاثیر 7/46 درصدی استراتژی نوآوری بر ظرفیت جذب دانش و همچنین تاثیر 51/7 درصدی ظرفیت جذب دانش بر موفقیت کارآفرینانه بنگاه های دانش بنیان می باشد.

  کلیدواژگان: استراتژی نوآوری، موفقیت کارآفرینانه، جذب دانش، کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان
 • فریده انوری، محسن علیزاده*، میثم شیرخدایی، محمد ولیپور خطیر صفحات 23-42

  براساس آمار منتشر شده در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، شرکت اینترنتی علی بابا با 693 میلیون کاربر فعال در سال 2019، ازجمله موفق ترین شرکت های این حوزه در سطح جهان معرفی شده است. پژوهش حاضر با رویکردی ترکیبی شامل دو بخش کیفی و کمی است. در آغاز با مرور مبانی نظری درزمینه عوامل موفقیت کسب و کارهای اینترنتی، چهار بعد اصلی بازاریابی، فناوری اطلاعات، عوامل زیرساختی و فرهنگی در این نوع کسب و کارها شناسایی شدند. سپس در مرحله کیفی با تحلیل محتوای مستندات از سال 1999 درمورد شرکت علی بابا، 17 فعالیت این شرکت در ذیل این چهار بعد اصلی استخراج شد. در مرحله کمی با بهره گیری از نظرات خبرگان تجارت الکترونیک و بازاریابی، این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل فازی اولویت بندی شدند. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از سازگاری درونی تایید شده و روایی آن از نوع روایی محتوایی است. باتوجه به یافته های پژوهش در بین ابعاد، فناوری اطلاعات بیشترین اهمیت را در موفقیت کسب و کار اینترنتی شرکت علی بابا دارد و بعد از آن به ترتیب ابعاد بازاریابی، زیرساختی و فرهنگی قرار گرفتند. برمبنای فعالیت های شناسایی شده در موفقیت شرکت علی بابا، سایر مدیران کسب و کار های اینترنتی نیز می توانند با الگوبرداری مناسب در راستای تعالی کسب و کار خود گام بردارند.

  کلیدواژگان: علی بابا، اینترنت، فناوری اطلاعات، دیمتل
 • آرمان بهراد، مهدی سبک رو*، سید محمد طباطبایی نسب صفحات 43-67

  به نظر می رسد سازمان هایی که قادر به ایجاد تخصص خاص، ارزشمند و منحصربه فرد بوده اند، برای نظام شایستگی ها اهمیت لازم را قایل شده اند، زیرا که می دانند شایستگی هاست که در محیط کسب وکار پویا، آنها را قادر می سازد تا موفق تر باشند. سازمان امور مالیاتی کشور هم می تواند برای نیل به اهداف چشم انداز خود، از رویکرد شایستگی ها منتفع شود. این پژوهش به دنبال طراحی مدل شایستگی های کارشناسان مالیاتی در این سازمان است. پارادایم پژوهش، تفسیری و استراتژی آن، داده بنیاد است. از منظر هدف، پژوهشی اکتشافی، از منظر نتیجه، پژوهشی توسعه ای و از منظر نوع داده ها نیز در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. از ابزارهای مطالعات آرشیوی، مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات موردنیاز استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات از داده های حاصل از مصاحبه، از تحلیل محتوا و از روش های کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. مدیران بخش ستاد سازمان، خبرگان موضوعی، کارشناسان و مدیران عملیاتی استان ها، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلوله برفی 10 نفر از میان جامعه آماری انتخاب شدند. در طراحی مدل، فرایند برنامه ریزی مقدماتی، انجام مصاحبه ها و تدوین فهرست اولیه شایستگی ها، مقایسه فهرست به دست آمده با فهرست ها و الگوهای شایستگی موجود، ارایه تعریف از مفاهیم شایستگی و تدوین فهرست تلفیقی، ارزیابی و پالایش فهرست شایستگی ها به وسیله گروه خبرگان با استفاده از دلفی فازی و درنهایت طراحی مدل شایستگی ها طی شد. در پایان، سه حوزه شایستگی های کارکرد حرفه ای، رفتاری و زمینه ای با 37 مفهوم شایستگی در قالب نه مقوله شناسایی شده و مدل این شایستگی ها ارایه شد.

  کلیدواژگان: شایستگی، کارشناس مالیاتی، مدل شایستگی، سازمان امور مالیاتی کشور
 • غلامرضا جندقی، حسن زارعی متین، رضا طهماسبی، علی افروزنیا* صفحات 69-90

  نوآوری اجتماعی در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، زیرا که پاسخ های جدیدی برای حل چالش های اجتماعی ارایه می دهد و از منافع آن همه جامعه بهره مند می شوند. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی موفقیت نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک سازمان اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی-کاربردی و روش آن، نظریه داده بنیاد کلاسیک است. در این پژوهش 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد باتجربه و صاحبنظر درزمینه طرح ها و فرایندهای کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بیش از 200 کد اولیه در نرم افزار اطلس تی هشت انجام شد که در نهایت، عوامل ماموریت و راهبردها، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری خدمتگزار، چابکی و چالاکی، تعاملات وسیع و مطلوب برون سازمانی و تسهیل شرایط مالی به عنوان سطح تسهیل کننده، عوامل انگیزه و تلاش نوآوران، محتوا و اجرای اثربخش و پذیرش نوآوری توسط مردم به عنوان سطح تکمیل کننده و عوامل برندسازی نوآوری اجتماعی، همکاری با موسسه های جهانی، ایجاد شبکه ای از نقش های حوزه نوآوری و توسعه ساختار مردمی به عنوان عوامل رشددهنده موفقیت نوآوری اجتماعی شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: نوآوری اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان اجتماعی
 • محمد حمیدیان، اکرم هادیزاده مقدم*، غلامعلی طبرسا، علی رضائیان صفحات 91-115

  هدف اصلی این پژوهش پیش بینی رفتار کارکنان از راه بررسی ادراک از احتمال تغییر در منابع سازمانی آنان و در تعامل ادراکی با سرپرست آنها است. این پژوهش با رویکردی عینی گرا به دنبال کشف مشابهت های نهفته در تمایل های رفتاری افراد، درون یک زیست بوم سازمانی است. گام های عملیاتی سازی این پژوهش با استفاده از راهبرد اکتشافی متوالی در پنج مرحله برداشته شده و از روش های آزمایشی و تجربی برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. زیست بوم موردبررسی در این پژوهش، بانک های دولتی و شبه دولتی ایران بودند که از راه 416 آزمودنی با دقت بررسی شدند. همچنین برای دستیابی به مدلی برای پیش بینی رفتار سازمانی کارکنان، نخست تمایل های رفتاری با رویکرد حفاظت از منابع، نوع شناسی و سپس با در نظر گرفتن انواع آثار ثابت و تصادفی در قالب معادلات آمیخته مدل سازی شدند. نتایج نشان داد که پیش بین های رفتار انسان در سطح زیست بوم منابع از اشتراک های بزرگی برخوردار است که با رویکردی منبع محور می توان آنها را شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران در موقعیت های تهدید حمایت اجتماعی، «گرایش به انفعال» دارد و در صورت حضور تعامل ادراکی مثبت یا منفی از رهبر، این تمایل در هر دو حالت از «گرایش به انفعال» به «گرایش به حفظ» تغییر خواهد کرد. شناسایی نقاط مرزی تغییر حالت های تمایل رفتاری و فاصله شدت تمایل رفتاری کارکنان از این نقاط، یکی دیگر از نتایج این پژوهش بود که می تواند راهنمایی برای تنظیم مداخله های اثربخش رهبران در زیست بوم مورد بررسی باشد.

  کلیدواژگان: حفاظت از منابع، حمایت اجتماعی، تمایل رفتاری، پیش بینی رفتار
 • مجتبی زارع خلیلی، قاسم سلیمی*، مهدی محمدی، جعفر جهانی، مسلم علی محمدلو صفحات 117-137

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود موانع سازمانی موثر بر اجرای کارآمد استراتژی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام گرفت. براین اساس از طرح چند مطالعه ای یعنی ترکیب روش های مضمون یابی، مطالعه موردی کیفی و پیمایش استفاده گردید. در مطالعه اول؛ با استفاده از روش مضمون یابی، مطالعات صورت گرفته در حوزه اجرای استراتژی در پایگاه های علمی معتبر با رویکرد هدفمند موردبررسی قرار گرفته و تحلیل گردید. در مطالعه دوم با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی نیز دیدگاه ها و تجارب 15 نفر از مدیران دانشگاه شیراز با رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری و از طریق مصاحبه نیمه ساختند، موردبررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، داده ها تحلیل شدند. همچنین در مطالعه سوم و در بخش ارزیابی، وضعیت موانع کلیدی موثر بر اجرای کارآمد راهبردی در پنج دانشگاه برتر کشور با استفاده از روش پیمایشی دیدگاه 366 نفر از مدیران میانی سنجیده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که موانع سازمانی متعددی ازجمله موانع مربوط به رهبری دانشگاهی، ماهیت استراتژی، فرهنگ دانشگاهی، منابع مالی، فناوری، ارتباطات، پایش استراتژی، ساختار و منابع انسانی اجرای استراتژی در دانشگاه های بزرگ کشور را متاثر کرده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در دانشگاه تهران، فرهنگ دانشگاهی؛ در دانشگاه شیراز، فرهنگ دانشگاهی؛ در دانشگاه امیرکبیر، ساختار؛ در دانشگاه علم و صنعت، منابع انسانی و در دانشگاه شریف، ساختار؛ مهمترین موانع سازمانی اجرای کارآمد استراتژی دانشگاهی به شمار می روند.

  کلیدواژگان: اجرای استراتژی، استراتژی، دانشگاه های دولتی، چند مطالعه ای، مضمون یابی
 • مهدیه فرازکیش، غلامعلی منتظر* صفحات 139-164

  توسعه فناوری اطلاعات ظرفیت های جدیدی را برای حوزه آموزش عالی فراهم آورده است، یکی از این ظرفیت ها «یادگیری الکترونیکی» است به طوری که پیاده سازی نظام های یادگیری الکترونیکی به یکی از مهمترین روندهای سرمایه گذاری کشورهای مختلف تبدیل شده است. پیاده سازی موفق این نظام ها زمانی تحقق خواهد یافت که  آمادگی لازم در دانشگاه از نظر ابعاد مختلف انسانی، زیرساختی و محتوایی فراهم گردد. در این مقاله آمادگی منابع انسانی دانشگاه ها شامل یاددهندگان (استادان) و یادگیرندگان (دانشجویان) به عنوان یکی از مهمترین ارکان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، معیارها و سنجه های ارزیابی آمادگی منابع انسانی تعیین و وزن هر یک از معیارها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل میزان آمادگی منابع انسانی در 8 دانشگاه جامع کشور بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بیش از 25 درصد معیارهای مربوط به آمادگی دانشجویان و حدود 40 درصد از معیارهای مربوط به  آمادگی استادان، امتیاز حاصل کمتر از حد متوسط بدست آمده است در عین حال میانگین آمادگی هر دو گروه در حد متوسط ارزیابی شده است. علاوه براین یافته های پژوهش عدم توازن میزان آمادگی در معیارهای مختلف را تایید می کند، به همین دلیل ضرورت توجه جدی مدیران دانشگاه ها در برنامه ریزی برای افزایش آگاهی از مزایای نظام های یادگیری الکترونیکی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی مهارتی و ارتقای سطح دسترسی یادگیرندگان و یاددهندگان به امکانات شبکه ای مهم ترین برنامه های نظام دانشگاهی در افزایش میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق یادگیری الکترونیکی است.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی، یادگیرنده، یاددهنده، دانشگاه های ایران
 • شیرین مزرعه، علی شائمی برزکی*، علی صفری صفحات 165-186
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه بندی انتظار نیروی انسانی دارای تحصیلات تکمیلی از سازمان و طراحی الگوی برند کارفرما بر پایه آن انتظارها انجام شده است.

  روش

  این پژوهش دارای رویکرد کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در این راستا از پاسخ های مطرح شده به وسیله 25 نفر از نیروهای انسانی دارای تحصیلات تکمیلی در بازار کار تهران که دارای سابقه کار، سابقه مصاحبه های استخدامی و فارغ التحصیل از مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های معتبر ایران بودند، بهره گرفته شد. روایی مدل به وسیله مصاحبه شوندگان، نظر اساتید و بهره گیری از ضریب نسبی روایی محتوا با 62 درصد مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند با ضریب 81 درصد تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.

  یافته ها

   تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتظارهای متقابل فرد، شغل و سازمان منجر به ایجاد تجربه برند کارفرما شده است. این تجربه در کنار شرایط زمینه ای (منابع قدرت سازمان، الزام های اجرایی برندسازی کارفرما، متولیان برندسازی کارفرما و زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی) و شرایط مداخله گر (پرسونای نامزدهای شغلی، بازاریابی محتوای کارفرما و چالش های برندسازی کارفرما) منجر به انتخاب راهبردهای متفاوت برای کارفرما و کارکنان می شود. این فرایند در نهایت، منجر به جذب و نگهداشت نیروها، ارتقای عملکرد سازمانی، کارکنان، مشتری و بازار، برند تجاری، اطلاع رسانی برند، پیامدهای کلان منابع انسانی و پیامدهای بیرونی برند کارفرما شده است.

  کلیدواژگان: برند کارفرما، سلسله مراتب نیازها، نیروی انسانی دارای تحصیلات تکمیلی، نظریه داده بنیاد
|
 • Alireza Amini*, Hamidreza Fatahi, Peyman Dolatshah Pages 1-21

  This study analyzed the theoretical innovation strategies and their impact on the success of knowledge-based entrepreneurial businesses brokered's absorption capacity. In fact, this article explores how knowledge-based firms use their innovation strategies, which have the greatest impact on their entrepreneurial success, according to their absorption capacity. The study population-based research centers of companies are using simple random sampling of 196 companies were selected were distributed among them. For data analysis and hypothesis of structural equation modeling using partial least squares software Smart PLS 2 was used. The results of this study, the impact of innovation strategy based on 46.7% 51.7% absorption capacity, as well as the impact on the absorption capacity of entrepreneurial success is knowledge-based firms.so on in my paper.

  Keywords: Innovation strategies, Innovation Capacity, Entrepreneurial success, knowledge-based firms
 • Farideh Anvari, Mohsen Alizadeh Sani*, Meisam Shirkhodaee, Mohammad Valipour Khatir Pages 23-42

  Alibaba Internet Company, with 693 million annual active users from the 12-month period ended september 2019, has been listed as one of the most successful companies in this field in the world, according to the data released in the internet business field. This study is based on a mixed-method approach which consists of two qualitative and quantitative stages. First, by reviewing the theoretical foundations of Internet business success factors, four main criteria including: marketing, information technology, infrastructure and cultural factors, were identified as success factors of these types of businesses. Then, in the qualitative step, 17 factors were extracted as sub-criteria, by analyzing the documents content about Alibaba Company, since 1999.  Subsequently, these factors, in a quantitative stage, were prioritized using the fuzzy DEMATEL technique by the experts' views in the fields of e-commerce and marketing. The reliability and validity of the research tool, has been confirmed using internal consistency and content validity, respectively. According to the findings, among the criteria, the information technology, has the highest impact on the success of Alibaba's electronic businesses. Based on the factors identified in Alibaba's success, Internet business executives can take steps toward excellence in their businesses.

  Keywords: Identifying the Success Factors of Alibaba Internet Company
 • Arman Behrad, Mehdi Sabokroo*, Seyed Mohammad Tabataba'i, Nasab Pages 43-67

  It seems that companies and organizations that have taken on the importance of the competency system, have been able to create special, valuable and unique expertise, because they know in their dynamic business environment that competencies enable them to be more successful than competitors. The Iranian National Tax Administration can also benefit from a competency approach to achieve its goals. This research is aimed at designing a model for the competence of tax experts in this organization.
  This research is based on an interpretative paradigm, uses a basic strategy, is considered as an exploratory research goal and in terms of the results, is a developmental research, and from the data viewpoint, is a qualitative research. Archival studies, Interviews and questionnaires are used for gathering the required information. Content analysis and qualitative methods of content analysis were used to extract information from the interview data.The statistical population of the research consisted of managers of the department of the organization, thematic experts, experts and operational managers of the provinces. Purposive sampling was performed and using the snowball method, 10 people were selected from the statistical population. In designing the model, the process of preliminary planning, conducting interviews and compiling an initial list of competencies, comparing the list with the existing lists and competency models, providing a definition of competency concepts and compiling a compilation list, evaluating and refining the list of competencies by the expert group and, finally, designing the competency model was performed. Eventually, three areas of functional, behavioural, and contextual competencies with 37 competency concepts in nine categories were identified and a model of these competencies was presented.

  Keywords: Competency, tax experts, Competency Model, Iranian National Tax Administration
 • Gholamreza Jandaghi, Hassan Zareimatin, Reza Tahmasebi, Ali Afrouznia* Pages 69-90

  Social innovation has attracted the attention of many researchers in recent years; as it offers new answers to social challenges and whole community use its advantages. The main objective of this research is to design a model success of social innovation in the Imam Khomeini Relief Foundation as a social organization. The present research is fundamental-applied in term of purpose and its method is grounded theory. The participants of this research is the experienced and expert people in the processes of the Imam Khomeini Relief Foundation that by combining the methods of purposive sampling, snowball and theoretical sampling, 16 semi-structured interviews were conducted. Data analysis was performed with more than 200 primary codes in Atlas.ti 8. Finally, factors of mission and Strategy, Organizational Culture, Servant Leadership Style, Organizational Agility, Extensive and favorable interactions with Enviroment and Facilitating Financial Conditions as a facilitator level, factors of Innovators' motivation, effective Content and implementation and acceptance of innovation as a complementary level and factors branding social innovation, Collaborating with international institutions, networking of innovation roles and develop a people-dependent structure as a growth level of success model social innovation were identified.

  Keywords: social innovation, Imam Khomeini Relief Foundation, Social Organization
 • Mohammad Hamidian, Akram Hadizadeh Moghadam*, Gholamali Tabarsa, Ali Rezaeian Pages 91-115

  The main purpose of this study is to predict the behavior of employees according to perception of possible changes in their organizational resources. This research aims to discover the latent behavioral intentions individuals having in common, within an organizational ecosystem, through an objective approach. Using sequential exploration strategy, the research was implemented through 5 main steps and research model has been verified by means of experimental and empirical methods. The ecosystem studied in this study, was Iranian state and semi-state banks, which were precisely studied by 416 subjects. Also, in order to obtain a model for predicting the organizational behavior of employees, first of all behavioral intentions were typologized by conservation of resources approach, and then modeled with fixed and random effects, in the form of mixed equations. Results showed that predictions of human behavior at the ecological level of resources have great commonalities that can be identified with a resource-based approach. The results also showed that the behavioral intentions of employees in Iranian state and semi-state banks in the situations that social support is being threatened, is to be passive and, in the presence of positive or negative perceptual interaction from leader, this tendency could change from " being passive to "  trying to retain" in both cases. Identifying the boundary points of changing behavioral intentions and the distance of employees 'behavioral intention" from these points was another finding of this study that could be a guide for regulating effective interventions of leaders' in the studied ecosystem.

  Keywords: Conservation of Resources, Social Support, Behavioral Intention, Behavior Prediction
 • Mojtaba Zare Khalili, Ghasem Salimi*, Mehdi Mohamadi, Jafar Jahani, Moslem Ali Mohammadlou Pages 117-137

  The purpose of this study was to identify and evaluate the current status of organizational barriers affecting the implementation of strategy in public universities. For that reason, a multi-study design was used by a combination of review scoping, a qualitative case study and a survey. In the first study, we used review scoping, and analyzed studies in the field of strategy implementation. The studies were selected with purposeful sampling from the scientific databases. In the second study by using a qualitative case study, the experiences of 15 managers of Shiraz University were considered through semi-structured interviews and then data were analyzed using thematic analysis technique. Likewise, in the third study and the evaluation section, the status of key barriers to effective strategy implementation in the top five universities in the country has been assessed by using a survey method. The findings of the study indicated that numerous organizational barriers, including barriers related to academic leadership, the nature of strategy, academic culture, financial resources, technology, communication, strategy monitoring, structure and human resources in the public universities that have affected Strategy Implementation. The results also revealed that at Tehran University and the Shiraz University, Academic culture; at Amirkabir University and Sharif University, structure; at the Science and Technology, human resources were the most important barriers to strategy implementation.

  Keywords: Strategy Implementation, Strategy, Public Universities, Multi-Study, Review Scoping
 • Mahdieh Farazkish, Gholamali Montazer* Pages 139-164

  The development of information technology has provided new capacities for higher education that one of these capacities is "e-learning". As a result, the implementation of electronic learning systems (ELS) has become one of the most important investment trends in different countries. The successful implementation of these systems will be achieved when the readiness of the university is provided in terms of human, infrastructural and content dimensions. From the human perspective, establishing an effective interaction between instructor and learner has been identified as the key factor in the success of ELS.
  This paper aims to assess the readiness of faculty members and students for using ELSs in academic environments; so, we first formulated various appropriate readiness assessment measures of e-learning readiness. Then we gathered readiness data from 8 Iranian comprehensive universities, through a survey. According to the average score and importance grade of each measure, we calculated the readiness level of faculty members and students in the selected universities for each measure.
  The results indicated that the score of over 25% of the students’readiness measures and about 40% of the faculty members’ readiness measures were "less than medium", and both total average scores were "medium". These results confirm that the policy-makers and deans of universities should be aware of the ELSs benefits, the human resources' empowerment mechanisms, and the level of access of instructors and learners to the network facilities.

  Keywords: Human resources, e-learning readiness assessment, learners, instructors, Iranian Universities
 • Shirin Mazraeh, Ali Shaemi Barzoki*, Ali Safari Pages 165-186
  Objective

  This paper aimed to identify and classify high-educated emloyees expectations from the organization, and deisign the model of employer brand based on their expectations.

  Methods

  This paper has a qualitative approach and used the grounded theory as a research method. In-depth and semi-structured interviews were used o collect data. In this regard, 25 experts who has job experience and high educationand graduated from  reliable universities participate in job interviews. The validity of this research was examined and approved by the interviewers,professors, and by content validity ratiowith %62 coefficient. The reliability of it is %81 which was obtained by using the methodology of the auditing result process. For data analysis, we used the continuous comparison method in three stages: open, axial, and selective coding.

  Results

  Results revealed that mutual expectations between employee, job and organization had significant effects on employer brand experiences. Also, it was shown that employer brand experiences with contextual conditions (organizational capabilities, employer branding executive requirements, employer branding executives and HR management subsystems), and intervening conditions (candidate’s persona, employer content marketing, employer branding challenges)had significant effects on employer brand equity strategies. Additionally, the findings indicated that the consequences of employee’s attraction and retaintion, improvement of organizational and employee performance, customer and market, business brand, brand awareness, HR and external consequences.

  Keywords: Employer Brand, Hierarchy of Needs, High-educated Human Resources, Grounded Theory