فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر پرنیانی فرد*، حمیدرضا ایزدبخش صفحات 291-298
  تا کنون ابزارهای متفاوتی جهت بررسی، تجزیه و تحلیل کارایی فرآیند ارایه گردیده است. شاخصهای کارایی فرآیند نظیر Cp، Cpk و Cpm برخی از این ابزارها می باشند که توانایی فرآیند را جهت تولید محصولات منطبق با مشخصات فنی به صورت کمی مورد ارزیابی قرار می دهند. همچنین در بسیاری از پژوهشهای مرتبط، کارایی فرآیند تک متغیره مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی فرآیندهایی که همزمان در آن چندین مشخصه کیفی دارای اهمیت می باشد کمتر صورت پذیرفته است. شاخص Cpm با استفاده از آموزه های تاگوچی در زمینه طراحی اثرزدا تعریف گردیده است. در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی از نوع Lp متریک جهت تنظیم پارامترهای قابل کنترل ورودی با در نظر گرفتن همزمان کلیه مشخصه های کیفی خروجی فرآیند از نوع اسمی بهتر با اصلاح شاخص Cpm و با هدف بهینه سازی کارایی فرآیند با کلیه مشخصه های کیفی تعریف می گردد سپس مدل مذکور برای فرآیندهایی که هزینه تامین چشمگیر می باشد توسعه داده می شود. همچنین در پایان نحوه کاربرد مدلهای ارایه شده بوسیله مثال عددی تشریح می گردد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی اثرزدا، روش تاگوچی، شاخص کارآیی فرآیند
 • جاوید قهرمانی نهر* صفحات 299-315
  با گسترش و افزایش شدت رقابت، مدیریت زنجیره تامین به یکی از مسایل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است؛ طوری که همه فعالیت های سازمان ها را به منظور تولید محصولات، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر داده است. در این تحقیق یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته شامل سطوح مراکز تولیدی، مناطق مشتری، مراکز جمع آوری و مراکز انهدام و در حالت قطعی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این مقاله، تعیین تعداد و مکان بهینه تسهیلات بالقوه و همچنین تعیین مقدار بهینه جریان با در نظر گرفتن کاهش هزینه های کل شبکه زنجیره تامین می باشد. برای حل این مدل از یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتم بهینه سازی وال با رمزگذاری جدید مبتنی بر اولویت استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی بالای رمزگذاری مبتنی بر اولویت، 21 مسئله نمونه در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده است و نتایج به دست آمده از این رمزگذاری و سایر رمزگذاری ها با یکدیگر مقایسه شده است. مقایسات بین رمزگذاری های مسیله، با در نظر گرفتن دو شاخص میانگین تابع هدف و میانگین زمان محاسباتی، نشان از کارایی بالای رمزگذاری پیشنهادی در مقایسه با دیگر رمزگذاری ها دارد.
  کلیدواژگان: شبکه زنجیره تامین حلقه بسته، الگوریتم بهینه سازی وال، رمزگذاری جدید مبتنی بر اولویت
 • سارا بغدادچی*، قاسم توحیدی صفحات 316-323
  تصمیم گیری چندمعیاره یک روش قوی و پرکاربرد برای حل مسایل تصمیم گیری و انتخاب گزینه مطلوبتر از بین گزینه های موجود است. تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. اشکال اساسی روش های متداول تصمیم گیری این است که این روش ها قادر به در نظرگرفتن اولویت ها و ارجحیت های ذهنی تصمیم گیر و همچنین ریسک پذیر یا ریسک گریزی تصمیم گیر نیستند. از طرفی در بعضی از موارد، تعیین مقدار دقیق داده ها سخت است و نتایج را بصورت کیفی و کمی در نظر گرفته می شود. روش میانگین وزنی مرتب شده به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری که قابلیت در نظر گرفتن اولویت ها و ارزیابی های ذهنی تصمیم گیر را در فرآیند تصمیم گیری دارا است. در این مقاله به یکی از روش های رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها به نام کارایی متقاطع می پردازد و سعی می کند ریسک پذیری و ریسک گریزی تصمیم گیرنده را در تثبیت اعضای ماتریس کارایی متقاطع و نیز در فرآیند تجمیع کارایی متقاطع لحاظ نماید.
  کلیدواژگان: مسئله تصمیم گیری چندمعیاره، روش میانگین وزنی مرتب شده، تحلیل پوششی داده ها، کارایی متقاطع
 • عزیز الله نصرت*، غلامرضا روزبهی صفحات 324-331

  تعیین کارایی هر سیستم جهت برنامه ریزی از ضروریات آن سیستم می باشد. اغلب برای تعیین کارایی سیستم از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. در این مقاله ساده ترین و کاربردی ترین سیستم  های دو مرحله ای تحت عنوان سیستم دو مرحله ای پایه معرفی شدند. سپس مدل های TSDEA ارایه شده در خصوص آنها که مبتنی بر اندازه های تابع فاصله هستند مطالعه و بررسی قرار داده شدند. در ادامه مدل های TSDEA غیر شعاعی مبتنی بر ایده راسل توسعه داده شدند. در نهایت یک مثال عددی حل شد.

  کلیدواژگان: کارایی، سیستم دو مرحله ای پایه، TSDEA، مدل غیر شعاعی
 • جواد گرامی* صفحات 332-344

  یکی از موضوعات مهم در تحلیل پوششی داده ها تعیین کلاس بازده به مقیاس واحد های تصمیم گیرنده می باشد. یکی از ساختار های واحد های تصمیم گیرنده ساختار شبکه ی دو مرحله ای می باشد. در این تحقیق کلاس بازده به مقیاس واحد های تصمیم گیرنده را با دو استراتژی بدست می آوریم. استراتژی اول زمانی است که هر یک از مراحل به صورت مستقل عمل کند و ورودی و خروجی هر مرحله برای آن مرحله دارای اهمیت می باشد و کلاس بازده به مقیاس مربوط به هر یک از مراحل و پروسه کلی با این استراتژی تعیین می گردد. در حالت دیگر ساختار شبکه ی دو مرحله ای را به صورت مدل رهبر پیرو تعیین می کنیم و خروجی مرحله اول به عنوان ورودی مرحله دوم لحاظ می گردد و در این حالت کلاس بازده به مقیاس بر اساس نسبت خروجی هر مرحله به ورودی آن مرحله تعیین می شود. برای تعیین کلاس بازده به مقیاس پروسه نهایی از نسبت خروجی مرحله دوم به ورودی مرحله اول استفاده می شود. رابطه بین کلاس بازده به مقیاس مراحل اول و دوم را تعیین می کنیم و شرایط لازم و کافی را برای کلاس بازده به مقیاس ارایه می دهیم.  در انتها مساله را با یک مثال عددی تشریح می کنیم.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، ساختار شبکه دو مرحله ای، بازده به مقیاس
 • علیرضا حاجی حسینی*، فاطمه حکمت پور صفحات 345-352
  تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های تصمیم گیری متجانس است. تراکم نیز یکی از مفاهیم مهم در تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد می باشد. برای اندازه گیری تراکم در محیط نادقیق، مدل ها و روش های متعدد پیشنهاد شده است. هدف از این مقاله معرفی یک رویکرد جدید جهت اندازه گیری تراکم در تحلیل پوششی داده ها است به طوری که داده ها بازه ای می باشند. در این مقاله از مدلهای تشخیص تراکم بر اساس مقایسه ورودی ها با وزن های مشترک و برنامه ریزی خطی بازه ای استفاده شده و برای واحدهای دارای تراکم، تراکم بازه ای معرفی شده است. روش پیشنهادی برای داده های بازه ای با مثال هایی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تراکم، برنامه ریزی بازه ای
 • فاطمه باباکردی* صفحات 353-361
  از آنجاییکه مسایل زندگی روزمره نسبی و مبهم می باشند، تا کنون ابزارهای مختلفی نظیر مجموعه های فازی، مجموعه های فازی شهودی و... برای بیان این ابهامات در مدل بندی ریاضی بیان شده است. تورا در سال 2009 با معرفی مجموعه های فازی مردد افق جدیدی برای بحث روی مسایلی که با تردید در تصمیم گیری مواجه هستند، گشود. در ادامه ی کار تورا به گسترش کمی و کیفی مجموعه های فازی مردد پرداخته شد. در این مقاله جهت آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران با مجموعه های فازی مردد به مروری برانواع مجموعه های فازی مردد نظیر مجموعه های فازی مردد دوآل، مجموعه های فازی مردد تعمیم یافته و... که تا کنون تعریف شده است می پردازیم.
  کلیدواژگان: مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد کیفی، مجموعه های فازی مردد کمی
|
 • Amir Parnianifard *, Hamidreza Izadbakhsh Pages 291-298
  Up to now, different tools have been introduced for analyses of process capability such as process capability indexes of Cp, Cpk and Cpm that developed for analyzing the capability of process and adapting the quality specifications of product. Most studies in the literature only consider the process with single capability variable, while there is a lack of studies that consider multi-variable processes. Cpm index has been defined with Taguchi overview over robust design. In this research, the metric Lp model has introduced to investigate the optimum decision variables by considering nominal is better quality specification and reparation Cpm index. We also expand the proposed model for such a processes with considering overall cost as well as process quality. At the end of research, numerical example has been presented to exhibit usage of proposed model for obtaining the best levels of process decision variables.
  Keywords: robust optimization, Taguchi method, Process Capability Indexes
 • Javid Ghahremani Nahr * Pages 299-315
  With the expansion and intensification of competition, supply chain management has become one of the key issues facing economic firms, as all the activities of organizations to produce products, improve quality, reduce costs and provide services required by customers, has been affected. In this research, a closed loop supply chain network include levels of (manufacturing centers, demand zones, collection centers and disposal centers) under certainty is considered. The main objective of this paper is to determine the optimal number and location of potential facilities and determine the optimal flow considering the minimization total supply chain network cost. To solve this model, a new metaheuristics algorithm called the whale Optimization algorithm has been used with novel priority-based encoding. Also, to demonstrate the high efficiency of the proposed method, 21 sample problems were designed in small, medium and large sizes, and the results obtained from the solving method and the results obtained from the methodology for solving the subject literature were compared. Comparisons between solving methods with consideration of the two averages of the objective functions and the average computational time indicate the efficiency of the proposed solution method for the comparison of the other methods of solving.
  Keywords: Closed-loop supply chain, Whale Optimization Algorithm, Novel priority-based encoding
 • Sara Baqdadchi *, Ghasem Tohidi Pages 316-323
  Multi-attribute decision-making is a powerful and widely used method of solving decision-making problems and choosing the most desirable of the available options. Data envelopment analysis is a nonparametric method for calculating performance size. The basic drawback of conventional decision-making methods is that they are not capable of taking into account decision-making priorities and preferences as well as risk-taking or risk aversion. On the other hand, in some cases, it is difficult to determine the exact amount of data and the results are qualitative and quantitative. The weighted average method is classified as one of the decision-making methods that are capable of considering the priorities and subjective evaluations of the decision-maker in the decision-making process. This paper deals with one of the ranking methods in data envelopment analysis called cross-efficiency and tries to consider the decision-makers' risk-taking and risk-aversion in consolidating cross-performance matrix members as well as in the cross-efficiency integration process.
  Keywords: Multi-attribute decision problem, ordered weighted average method, Data Envelopment Analysis, cross-efficiency
 • Azizollah Nosrat *, Gholamreza Roozbehi Pages 324-331

  Determining the efficiency of each system for scheduling is one of the requirements of that system. Data envelopment analysis models are often used to determine the performance of systems. In this paper, the simplest and most practical two-stage systems are introduced as the basic two-stage system. Then the proposed TSDEA models based on the distance function measures are investigated. Subsequently, Russell's idea of non-radial TSDEA models was developed.

  Keywords: Efficiency, Basic two-stage system.TSDEA.non-radial model
 • Javd Gerami* Pages 332-344

  One of the most important issues in data envelopment analysis is the determination of the return to scale class of decision-making units. One of the structures of decision-making units is the two-stage network structure. In this research, we obtain the return to scale class of decision-making units with two strategies. The first strategy is when each stage performs independently, and the input and output of each stage is important for it, the return to scale class is assigned corresponding to each stage and the overall process with this strategy. In the other case, we define the two-stage network structure as the leader and follower model, and the output of the first step is considered as the input of the second stage, in which case the return to scale class is determined based on the output ratio of each stage to the input of that stage. The second stage output to the first stage input ratio is used to determine the return to scale class of the final process. Determine the relationship between the return to scale class and the first and second stages, and provide sufficient conditions to determine the return to scale class. Finally, we illustrate the proposed approach with a numerical example.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Two-stage networks structure, Return to Scale
 • Alireza Hajihosseini *, Fatemeh Hekmatpour Pages 345-352
  Data envelopment analysis is an approach to measuring the relative performance of a set of homogeneous decision-making units. Congestion is also one of the important concepts in data envelopment analysis and economics. Numerous models and methods have been proposed to measure the congestion in an inaccurate environment. The purpose of this paper is to introduce a new approach to measuring congestion in data envelopment analysis so that the data are interval. In this paper, congestion recognition models are used based on comparing inputs with common weights and linear programming intervals and introduced for units with congestion, interval congestion. The proposed method is illustrated for interval data with examples
  Keywords: Data Envelopment Analysis, Congestion, Interval linear programming
 • Fatemeh Babakordi * Pages 353-361
  Since the problems of everyday life are relative , so far various tools such as fuzzy sets, intuitive fuzzy sets, etc. have been expressed to express these ambiguities in mathematical modeling. In 2009, Torra introduced a new horizon for the discussion of hesitant fuzzy sets to discuss issues that are uncertain about decision making. In the course of his work, the quantitative and qualitative expansion of uncertain fuzzy sets is discussed. In this article, for the purpose of introducing more researchers to hesitant fuzzy sets, we review the types of hesitant fuzzy sets such as dual uncertain fuzzy sets, generalized hesitant fuzzy sets, and so on.
  Keywords: Fuzzy set, Hesitant Fuzzy Set, Qualitative hesitant fuzzy set, quantitative hesitant fuzzy set