فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 564 (هفته چهارم فروردین 1399)
 • پیاپی 564 (هفته چهارم فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/28
 • تعداد عناوین: 3
|
 • محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند*، آناهیتا شبانیان، سمیرا اسدی صفحات 67-73
  مقدمه

  هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی اثرات ضد لرز دزهای 100 و 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی در مقایسه با گروه شاهد در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی حسی نخاعی در بیماران جراحی بود.

  روش ها:

  در این کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی که در بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان انجام شد، بیماران کاندیدای اعمال جراحی انتخابی ارتوپدی اندام تحتانی، تحت بی حسی نخاعی با درجه ی بیهوشی I بر اساس معیارهای بیهوشی American Society of Anesthesiologists (ASA) مورد مطالعه قرار گرفتند. 3 ساعت قبل از بی حسی نخاعی، گروه شاهد، قرص دارونما دریافت کردند؛ در حالی که گروه دوم 100 میلی گرم و گروه سوم 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی دریافت کردند. بروز و شدت لرز در سه گروه، در زمان های 10 دقیقه بعد از بی حسی و هر 15 دقیقه یک بار تا پایان عمل ارزیابی و مقایسه شد.

  یافته ها:

  بین سه گروه در تمام زمان ها (10 دقیقه بعد از بی حسی و هر 15 دقیقه یک بار تا پایان عمل)، تفاوت معنی داری در شدت لرز وجود داشت (050/0 > P)؛ به طوری که بیماران دریافت کننده ی دز 200 میلی گرم Celecoxib، لرز کمتری را تجربه کردند.

  نتیجه گیری:

  دز 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی بیماران در مقایسه با دز 100 میلی گرم وگروه شاهد، موثرتر بود.

  کلیدواژگان: ارز، Celecoxib، جراحی، ارتوپدی، اندام تحتانی، بیحسی نخاعی
 • سپیده طالبی، مژگان کریمی فر، زهرا حیدری، حامد محمدی، غلامرضا عسکری* صفحات 74-84
  مقدمه

  تا زمان اجرای این مطالعه، هیچ گزارشی در مورد اثر پروبیوتیک ها به ویژه سین بیوتیک در کنترل و بهبود علایم بیماری کم کاری تیرویید ارایه نشده بود. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل یاری سین یوتیک بر مدیریت خستگی و وضعیت سلامت روان در بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید تحت درمان با لووتیروکسین انجام شد.

  روش ها:

  این پژوهش، به شیوه ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور انجام شد. 60 بیمار مبتلا به کم کاری تیرویید تحت درمان با داروی لووتیروکسین به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره ی دریافت کننده ی 500 میلی گرم مکمل سین بیوتیک (گروه مورد) و دارونما (گروه شاهد) به مدت 8 هفته دسته بندی شدند.

  یافته ها:

  مکمل یاری با سین بیوتیک در گروه مورد باعث کاهش قابل ملاحظه در خستگی عمومی گردید (002/= P). اگر چه سایر ابعاد خستگی در گروه سین بیوتیک روند کاهشی نشان داد، اما هیچ یک از تغییرات از نظر آماری معنی دار نبود. علاوه بر این، مکمل سین بیوتیک میانگین امتیاز اضطراب را در گروه سین بیوتیک به طور معنی داری در پایان مطالعه کاهش داد (028/0 = P)؛ در حالی که تاثیر معنی داری بر روی میزان علایم افسردگی، اضطراب و استرس افراد گروه مورد نسبت به گروه شاهد نداشت.

  نتیجه گیری:

  مکمل سین بیوتیک در بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید به مدت 8 هفته اثرات مفیدی بر خستگی عمومی و اضطراب داشت، اگر چه این اثر معنی دار در مقایسه ی بین دو گروه، مشاهده نشد. مکمل سین بیوتیک، می تواند به عنوان یک راهکار درمانی برای بهبود علایم بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید در نظر گرفته شود. مطالعات بیشتری با حجم نمونه ی بزرگ تر و مدت زمان طولانی تر برای تایید این یافته ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سین بیوتیک، کمک اری تیروئید، خستگی، سلامت روان
 • لادن احمد خسروی چقاخور، محسن صراف بیدآباد* صفحات 85-98

  بیماری چاقی، همواره همراه با التهاب بافت مزمن (درجه ی پایین) می باشد و این التهاب سبب بروز مقاومت به انسولین در بیماری دیابت نوع 2 می گردد. با بروز بیماری دیابت و کاهش سطح انسولین خون، سطح کلسترول خون افزایش قابل ملاحظه ای می یابد. با این افزایش، مشاهدات آماری، خطر بالای بروز بیماری های عروقی مثل Atherosclerosis را نشان می دهد. از این رو، ارتباط مستقیم این گونه عوارض که به عنوان مهم ترین عامل مرگ و میر در این بیماران شناخته می شود، دانشمندان را بر آن داشته است که نسبت به ارایه ی راهکارها و روش های کنترل التهاب زایی سیستم ایمنی نگاهی جدی و کارآمد داشته باشند. کشفیات اخیر در حوزه ی گیاهان دارویی و مواد موثره ی آن ها نشان داده است که ماکرومولکول های زیستی گیاهی، به دلیل ساختارها و زیست پذیری مناسب، قابلیت تاثیر بر عملکرد سیستم ایمنی از جنبه های مختلف نظیر کنترل التهاب، تعدیل یا سرکوب اختصاصی عملکرد سیستم ایمنی را دارا می باشد که توسط سازمان جهانی بهداشت نیز مورد تاکید قرار گرفته است. مطالعات گسترده در خصوص اثرات ایمونولوژیکی عصاره های گیاهی، منجر به کشف ترکیباتی با اثرات شگفت انگیز ضد التهابی مانند مولکول های ساپونین در عصاره ی برگ گیاه سدر گشته است. تحقیقات بر روی گیاهان حاوی ماده ی موثره ی ساپونین کریستینین A، نشان داده است، این مولکول ها به عنوان یک عامل ممانعت کننده در فسفریلاسیون کمپلکس Inhibitor IĸBα nuclear factor kappa B (Inhibitor IĸBα-NF-ĸb)، از القای بیان ژن Inducible nitric oxide synthase (iNOS) در درون سیتوپلاسم ممانعت می کند و با بر هم زدن تعادل نیتریک اکساید در محیط های التهابی، باعث فروکش شدن التهابات خفیف بافتی می گردد. به عنوان یک ارزیابی کلی از مرور تحقیقات انجام شده بر روی نقش این مولکول بر روی التهاب های خفیف مزمن بیماری چاقی مرتبط با دیابت نوع 2، می توان نتیجه گرفت که این ماده، می تواند به عنوان یک پیش داروی طبیعی، در کاربردهای ایمنی درمانی در درمان بیماری های چاقی و عوارض آن به صورت جدی مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ایمنی درمانی، چاقی، مقاومت به انسولین، دیابت نوع 1، هایپرکلسترولیمیک، Atherosclerosis
|
 • Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand*, Anahita Shabanian, Samira Asadi Pages 67-73
  Background

  This study aimed to compare the anti-shivering effects of 100 mg and 200 mg oral celecoxib with control group undergoing orthopedic lower extremity surgeries under spinal anesthesia.

  Methods

  In a randomized double-blinded clinical trial study that was conducted at Ayatollah Kashani hospital in Isfahan, Iran, the patients undergoing elective orthopedic surgery of the lower extremity under spinal anesthesia with class 1 stage based on the American Society of Anesthesiologists (ASA) scale, were evaluated. The first group received placebo tablets, the second group received 100 mg oral celecoxib, and the third group received 200 mg oral celecoxib 3 hours prior to spinal anesthesia. Incidence and intensity of shivering was compared 10 minutes after the anesthesia, and every 15 minutes until the end of surgery in all three groups.

  Findings

  A significant difference was observed between the three groups at all periods of time (P < 0.05). The group receiving 200 mg celecoxib experienced the less shivering.

  Conclusion

  A dose of 200 mg oral celecoxib was reported to be more effective on shivering during and after the orthopedic lower extremity surgery in patients under spinal anesthesia as compared to 100 mg oral celecoxib and the control group.

  Keywords: Shivering, Celecoxib, Orthopedics, Surgery, Anesthesia, spinal
 • Sepide Talebi, Mozhgan Karimifar, Zahra Heidari, Hamed Mohammadi, Gholamreza Askari* Pages 74-84
  Background

  No studies thus far have addressed the efficacy of probiotics, especially synbiotics, on management and improving the symptoms of hypothyroidism. The aim of this study was to investigate the effects of synbiotic supplementation in fatigue management and mental health status in patients with hypothyroidism on levothyroxine treatment.

  Methods

  This study was conducted as a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Sixty patients with levothyroxine-treated hypothyroidism were randomly divided into two groups to receive either 500 mg/day of synbiotic (n = 30) or a placebo (n = 30) for 8 weeks.

  Findings

  Synbiotic supplementation led to a significant decrease in general fatigue (P = 0.002) in synbiotic group. In the synbiotic group, other aspects of fatigue showed a decreasing trend, whereas the changes were not statistically significant. In addition, synbiotic supplementation significantly reduced the anxiety score in the synbiotic group at the end of the study (P = 0.028), while no significant effect was found from probiotics on depression, anxiety, and stress score in the intervention group compared to the placebo group.

  Conclusion

  Synbiotic supplementation for 8 weeks may have beneficial effects on general fatigue and anxiety among the patients with hypothyroidism, whereas these effects were not statistically significant between the two groups. Synbiotic supplements can be considered as a therapeutic strategy to improve the symptoms of patients with hypothyroidism. Further studies with larger sample size and longer duration are needed to confirm the current findings.

  Keywords: Synbiotic, Hypothyroidism, Fatigue, Mental health
 • Ladan Ahmad Khosravi Choghakhor, Mohsen Sarafbidabad* Pages 85-98

  Obesity is always associated with chronic (low-grade) inflammation, which causes insulin-resistance in type-II diabetes mellitus. Dramatically, cholesterol level rises with starting diabetes and lower insulin level. With this increment, the statistical observations indicate a high risk of vascular diseases such as atherosclerosis. Therefore, the direct relationship between these complications, which is known to be the most important cause of mortality in these patients, has led scientists to take a serious and effective look at developing strategies and methods for controlling the inflammation of the immune system. Recent findings in the field of medicinal herbals and ingredients has shown that their macromolecules, due to specific structures and viability, have a potential impact on immune function of various aspects such as controlling inflammation, and modification or suppression of specific performance; using of those medicinal plants is emphasized by the World Health Organization, too. The global extensive studies about immunological effects of plant extracts such as Saponin molecules in cedar leaf extract have led to the discovery of compounds with amazing anti-inflammatory effects. Research conducted in Iran and elsewhere on plants containing active ingredient Saponins Christine A has shown that this group of plant molecules, as significant inhibitor of phosphorylation complex, with inhibition of inhibitor IĸBα nuclear factor kappa B (IĸBα-NF-ĸb), cause to modulate the induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene expression in the cytoplasm. Moreover, by disrupting the nitric oxide equilibrium in inflammatory environments, it can relieve mild tissue inflammation, which can improve obesity related to type-II diabetes mellitus and its complications. As an overall assessment of the reviewed studies, it can be concluded that the Saponins, especially molecules Saponins Christine A, can be considered seriously as a natural proimmuno-drug in treatment of inflammation of mild chronic obesity in type-II diabetes, and related complications such as insulin resistance, type-II diabetes, hypercholesterolemia, and arteriosclerosis.

  Keywords: Immunotherapy_Insulin resistance_Type 2 diabetes_Obesity_Hypercholesterolemic