فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا اردلان*، محمود تعجبی، حسین معجونی صفحات 11-46

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بود. جامعه پژوهش کلیه فرهنگیان شهرستان کازرون بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 537 نفر انتخاب شد. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و خاصا مدل یابی معادلات ساختاری است. از پرسشنامه رهبری اخلاقی کالشون و همکاران (2011)؛ عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)؛ تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پاداسکف، مکنزی-مورن و فتر (1990) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی از طریق آلفای کرانباخ به ترتیب رهبری اخلاقی 93/0، عدالت سازمانی 91/0، تعهد سازمانی 90/0، رفتار شهروندی سازمانی 95/0 مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی (شاخص های مرکز و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تاییدی) با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که: متغیر رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر رفتار شهروندی سازمانی بودند؛ رهبری اخلاقی با میانجی گری عدالت و تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم، مثبت و معنادار بر رفتار شهروند سازمانی دارد. متغیرهای رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی قادر به تببین 33% درصد واریانس متغیر رفتار شهروند سازمانی می باشند، که با توجه به مقدار تی (11/6)، واریانس تبیین شده در سطح 05/0 معنادار است.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
 • راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت*، سعید رجائی پور، احمد عابدی صفحات 47-82

  بررسی ادبیات موجود رهبری در سازمان ها نشان می دهد که ادبیات و چارچوب نظری جامع و کاملی در مورد رهبری هم افزای بومی که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. لذا این پژوهش با بهره گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد به دنبال شناسایی و تبیین ابعاد رهبری هم افزا در قالب الگویی نظام مند برای دانشگاه های ایران می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه مخاطب پژوهش صاحب نظران آگاه و آشنا به امور مدیریتی و افراد دارای سابقه مدیریتی در دانشگاه ها بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند (نظری) و به روش شبکه متخصصین (گلوله برفی) انجام پذیرفت و داده های مصاحبه 13نفر ازصاجب نظران و مدیران دانشگاهی با بهره گیری از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل گردیدند. اعتبارسنجی از طریق بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پژوهشگر صورت پذیرفت. تعداد 506 کد باز در مجموع از مصاحبه ها استخراج شد که پس از کدگذاری محوری و انتخابی نتایج پژوهش شناسایی 6 بعد الگوی پارادایمی شامل: عوامل علی (11مقوله)، مولفه های رهبری هم افزا (8مقوله)، بستر و زمینه مناسب (12 مقوله)، عوامل مداخله گر و بازدارنده (7 مقوله)، راهبردها (13 مقوله) و پیامدهای اجرای الگوی رهبری هم افزا (12 مقوله) را به دنبال داشت و در نهایت براساس آن ها الگوی پارادایمی رهبری هم افزا برای دانشگاه های ایران طراحی و ارایه گردید.

  کلیدواژگان: رهبری هم افزا، دانشگاه، رهبری دانشگاه ها، نظریه داده بنیاد، الگوی پارادایمی رهبری هم افزا
 • رقیه مددی، بهنام طالبی* صفحات 83-102

  هدف از پژوهش حاضر تبیین نوآوری شغلی معلمان براساس مولفه های رهبری تحول گرا در مدارس ابتدایی استان آذربایجان شرقی بوده است. روش انجام پژوهش، توصیفی همبستگی بوده است. جامعه ی آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان آذربایجان شرقی به تعداد 14004 نفر(9633 نفر زن و 4371 نفر مرد) می باشد. با استفاده از جدول مورگان 375 نفر معلم (257 زن و 118 مرد) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل دو پرسشنامه نوآوری شغلی مارتین پاتچن (1965) و رهبری تحول گرای باس وآلیو (1997) می باشند. جهت سنجش روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی و جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای نوآوری شغلی 94/0 و برای رهبری تحولی 79/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین رهبری تحولی مدیران و مولفه های آن با نوآوری شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد اما نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری جهت تبیین نوآوری شغلی معلمان بر اساس مولفه های رهبری تحولینشان داد فقط ویژگیهای آرمانی با ضریب 82/0 قادر به پیش بینی معنادار نوآوری شغلی معلمان می باشد و انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی قادر به پیش بینی نوآوری شغلی معلمان نمی باشند.

  کلیدواژگان: نوآوری شغلی، رهبری تحول آفرین، معلمان
 • محمدرضا بهرنگی، امیر مرادی*، محسن کردلو صفحات 103-130

  پژوهش با هدف بررسی تاثیر تدریس در داربست الگوی رهبری و مدیریت آموزش بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان در درس "فلسفه تربیت رسمی و عمومی" با روش شبه آزمایشی و با استفاده از طرح دو گروهی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری کلیه 170 دانشجویان کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه درس انتخابی فلسفه تربیت رسمی و عمومی ترم اول سال تحصیلی 99-1398 بودند. این نمونه با روش نمونه گیری در دسترس در دو کلاس مجزا بمدت شش هفته آموزش دیدند. در گروه آزمایش از الگوی رهبری و مدیریت آموزش و در گروه گواه از تدریس سنتی/سخنرانی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اثربخشی یادگیری کیم (2008) و پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی اثربخشی الگوی رهبری و مدیریت آموزش بر اساس مدل کرک پاتریک (1992) بود. در تحلیل داده های آماری از آزمون های T مستقل، فرمول اندازه اثر و تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد تدریس فلسفه رسمی و عمومی در داربست مراحل رهبری الگوی مدیریت آموزش منجر به تفاوت معنادار و مثبت سطح یادگیری، موفقیت تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان از استاد در مقایسه با گروه گواه می شود. بنابراین می توان به تاثیر مثبت و معنادار تدریس فلسفه تربیت رسمی و عمومی در داربست الگوی رهبری و مدیریت آموزش بر افزایش یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان و ادامه و گسترش استفاده از آن در کل سال و آموزش مباحث دیگر امیدوار بود.

  کلیدواژگان: الگوی مدیریت آموزش، موفقیت کلاسی، یادگیری اثربخش، فلسفه تربیت رسمی و عمومی
 • امیرحسین کیذوری، سید احمد محمدی حسینی*، عذرا حسین پور صفحات 131-153

  هدف این پژوهش، بررسی روابط بین سرمایه روانشناختی، توانمند سازی یادگیری و تعاملات پویا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است. پژوهش حاضر با توجه به چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که از برآوردهای بیشینه درست نمایی با تعدیل چولگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تشکیل می دهند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1997) و پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس (1994) که با طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد، استفاده و این پرسشنامه ها بین 260 نفر از دانشجویان توزیع شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها توسط تعدادی از صاحب نظران و متخصصین مدیریت و تحلیل عامل تاییدی مورد قبول قرار گرفت. و پایایی آن ها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای سوالات متغیرها به ترتیب، 78/0 برای سرمایه روانشناختی، 73/0 برای توانمندسازی یادگیری و 78/0 برای تعاملات پویا بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه روان شناختی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم به واسطه تعاملات پویا نقش کلیدی را در توانمند سازی یادگیری دانشجویان دارد. همچنین تعاملات پویا تاثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر توانمند سازی یادگیری دانشجویان دارد. به علاوه یافته ها نشان می دهد که وضعیت متغیرهای کلیدی این پژوهش در جامعه مورد مطالعه مناسب می باشد.
  .

  کلیدواژگان: توانمندسازی یادگیری، تعاملات پویا، سرمایه روان شناختی
 • ابوالفضل صمدیان، فتاح ناظم*، افسانه صابر گرکانی صفحات 155-186

  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی جهت جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی براساس یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی با تاکید بر مدل سازی معادلات ساختاری بوده و جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، خبرگان دانشگاه (20نفر) و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد (1535نفر) تشکیل داده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 320 نفربا استفاده از روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته؛ براساس ادبیات و پیشینه پژوهش و دیدگاه خبرگان و متخصصین دانشگاه و پرسش نامه های استاندارد؛ یادگیری سازمانی نیفه (2001)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رهبری اخلاقی دی هاگ و دن هارتگ (2008) بوده است. که روایی آن ها با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0، 88/0، 92/0 و 86/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار spss و lisrel که جهت بررسی سوالات پژوهش از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شده است. با استفاده از تحلیل مسیر نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی با ضریب (91/0)، عدالت سازمانی (83/0) و رهبری اخلاقی (72/0)  هرکدام تاثیر معناداری با اجرای جو سازمانی نوآورانه دارند و مدیران سازمان ها با برقراری یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی می توانند موجب بروز رفتارهای خلاقانه و مبتکرانه در سازمان شوند.

  کلیدواژگان: جونواورانه، یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی
 • رویا جعفرزاده، قدسی احقر*، امینه احمدی صفحات 187-211

  نظر به پژوهش هایی که درباره توانمندسازی و سواد اطلاعاتی انجام گرفته هدف از پژوهش، ارایه الگوی توانمندسازی با محوریت سواد اطلاعاتی جهت آموزش کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری در بخش کیفی این تحقیق کاربردی، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی، و توصیفی- همبستگی برحسب زمان گردآوری داده را خبرگان دانشگاهی در رشته های مدیریت آموزشی، علوم بانکی و خبرگان اجرایی نیز شامل مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی، و 21 تن منتخب به روش نمونه گیری هدفمند و کفایت نمونه بود. 280 تن از جامعه آماری کلیه کارکنان بانک مرکزی در گروه دوم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، انتخاب شدند. در بخش کیفی از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته، در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی با روایی801 /0 و پایایی 736/0 و پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی [10] با روایی 889/0 و پایایی 838/0در گردآوری داده ها استفاده شد. از نرم افزار MAXQDA12 برای تحلیل داده های کیفی پژوهش، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار) و آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی) و نرم افزارهای SPSS و LISREL بکار رفت. در نتیجه الگوی آموزشی مدیریت بکارگیری مولفه های توانمندسازی شامل: معناداری، شایستگی، اعمال کنترل و نظارت و تاثیر و نفوذ، در آموزش سواد اطلاعاتی ضمن تایید برازش مناسب تاثیر مثبتی در آموزش سواد اطلاعاتی کارکنان نشان داد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی در ترکیب با سواد اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی، توانمندسازی
 • احسان رجبیان، سید مهدی الوانی*، محمد عطایی، ناصر حمیدی صفحات 213-251

  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل بهره وری معلمان با رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا بود. روش تحقیق از نوع آمیخته بود که در مرحله اول از راهبرد کیفی و روش فراترکیب و سپس دلفی فازی؛ و در مرحله دوم راهبرد کمی، از نوع توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید گروه علوم تربیتی، مدیران و معاونین ادارات آموزش و پرورش، مدیران و معاونین و معلمان مدارس می باشند. در مرحله اول 12 نفر به صورت هدفمند و در مرحله دوم نمونه ای با روش خوشه ای تصادفی به حجم 384 نفر انتخاب شدند. برای شناسایی عناصر مدل با استفاده از روش فراترکیب؛ 3 مقوله، 4 زیر مقوله، 22 مفهوم و 89 شاخص کشف گردید. برای غربال و شناسایی شاخص های نهایی با استفاده از روش دلفی فازی، 10 شاخص از 89 شاخص حذف و 11 شاخص با نظر خبرگان تغییر پیدا کرد. در مرحله دوم برای گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه گردید، که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آن پایایی پرسشنامه (83/0 =a) بدست آمد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل تحلیل عاملی بهره وری معلمان با رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا، بر اساس ابعاد و مولفه ها با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم دارای برازندگی مناسب بوده و در بررسی میزان اهمیت شاخص های تحقیق با استفاده از روش شکاف فازی مشخص گردید؛ حیطه بی تفاوتی و حیطه اتلاف وجود ندارد و کلیه شاخص های تحقیق با اهمیت هستند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، بهره وری، رفتار سازمانی مثبت، معلمان، یاددهی - یادگیری
 • سیده مهسا موسوی، جواد پورکریمی*، فاطمه نارنجی ثانی صفحات 253-285

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل صلاحیت های حرفه ای آموزشگران زمینه صنعت هنرستان های فنی انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، آمیخته متوالی بود. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش پیمایشی مبتنی بر تحلیل حداقل مربعات جزیی استفاده گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل رییس و کارشناسان اداره آموزش های فنی و حرفه ای اداره کل آموزش و پرورش، مدیران و آموزشگران هنرستان های فنی و حرفه ای شهر زنجان در سال تحصیلی 98 - 97 بود. در بخش کیفی 23 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند نظری و در بخش کمی 164 نفر با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و عمیق و در بخش کمی از طریق پرسشنامه 43 سوالی حاصل از مقوله های کیفی گردآوری شد. اعتبار و روایی داده های کیفی با رویکرد دریافت تایید مشارکت کنندگان، توصیف غنی متن، پرسش و جستجوگری از همکار و پرسشنامه از طریق نظر متخصصان و آلفای کرونباخ (76/0) تایید گردید. در مرحله کدگذاری کیفی 43 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی در 4 حیطه شناسایی شدند. حیطه دانش با 12 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی دانش و آگاهی از بازار کار، دانش فنی و حرفه ای زمینه صنعت و دانش تربیتی، حیطه مهارت با 10 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی مهارت های فناوری اطلاعات و صنعت، مهارت مربی گری و مرشدی، مهندسی ایمنی و بهداشت محیط کار و مهارت مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری، حیطه توانایی با 12 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی توانایی های ادراکی و ذهنی، ارتباطات بین فردی موثر و تعامل سازنده و مشارکت با محیط بیرونی و حیطه نگرش با 10 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی رویکرد خود توسعه ای، خوش بینی به مهارت آموزی و نگرش کارآفرینانه و تولیدمحور شناسایی گردید. در بخش کمی مولفه های مدل با بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و روایی همگرا بالای (4/0)، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای (7/0)، ضرایب معناداری z بالای (96/1)، با ضریب تعیین (R2) و نیکویی برازش (GoF) مناسب (59/0) مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدل صلاحیت های حرفه ای، آموزشگران، هنرستان های فنی، صنعت
 • تقی زوار، نسرین همایونی بخشایش*، مسعود تنهاییان صفحات 287-312

  هدف این پژوهش مدل یابی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر اساس رهبری تحول آفرین در مدارس شهر تبریز با استفاده از روش پژوهش توصیفی و همبستگی بود. جامعه ی آماری، معلمان و کارکنان مدارس مقطع ابتدایی شهر تبریز بودند که تعداد 184 نفر از آن ها با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و رهبری تحول آفرین برای گردآوری داده ها واز نرم افزار لیزرل برای تبیین مدل و روایی سازه پرسش نامه ها استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 89/0، 97/0 و 94/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد همبستگی بالایی بین متغیرها و مولفه هایشان وجود دارد و داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری و اثر مستقیم رهبری تحول آفرین بر سرمایه فکری (ضریب بتا: 73/0) و سرمایه اجتماعی (ضریب بتا: 66/.) حمایت کرد. با توجه به این نتایج می توان گفت که با استفاده از شیوه رهبری تحول آفرین در مدارس می توان به ایجاد سرمایه های فکری و اجتماعی امیدوار شد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، معادلات ساختاری
 • مریم باجولوند، حجت طاهری گودرزی* صفحات 313-356

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با تبیین نقش میانجی شایستگی مدیران بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش را 200 نفر از کارکنان 10 واحد دانشگاه پیام نور استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 127= n نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای نیل به اهداف پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران (2014)، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995)، و شایستگی مدیران گریفن (1994) بهره برده شده است که روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای قابلیت یادگیری سازمانی 0.721، توانمندسازی کارکنان 0.764 و شایستگی مدیران 0.752 مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و Amos در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری صورت پذیرفت. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری که بر داده های 127 پرسشنامه گردآوری شده از جامعه آماری اعمال شد، نشان دهنده تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی (با ضریب مسیر 0.81) و به طورغیر مستقیم و با نقش میانجی شایستگی مدیران (با ضریب مسیر 0.93) بر توانمند سازی کارکنان و همچنین (با ضریب مسیر 0.38) بر شایستگی مدیران دارد. همچنین شایستگی مدیران (با ضریب مسیر 0.33) تاثیر مثبت و معناداری بر توانمند سازی کارکنان می گذارد.

  کلیدواژگان: قابلیت یادگیری سازمانی، توانمندسازی کارکنان، شایستگی مدیران
 • سیروس قنبری*، اسماعیل رحمانی، افشین افضلی صفحات 357-383

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تسهیم دانش با یادگیری سازمانی با میانجی گری دلبستگی شغلی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر همدان بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 274 نفر انتخاب شد. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و خاصا مدل یابی معادلات ساختاری است. ابزار پژوهش پرسشنامه بود. از پرسشنامه تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1982)، استفاده شد. برای تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از شیوه تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ استفاده شد، ضریب پایایی پرسشنامه تسهیم دانش، 945/0، یادگیری سازمانی، 927/0 و دلبستگی شغلی، 820/0 به دست آمد؛ همچنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ابزار از برازش مناسب و قابل قبول (روایی سازه) برخوردار بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تاییدی با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد: متغیر تسهیم دانش دارای اثر مستقیم مثبت (20/0)، اثرغیر مستقیم مثبت (0352/0) و اثر کل مثبت (2352/0) و معنادار بر متغیر یادگیری سازمانی در سطح 05/0 می باشد. متغیر دلبستگی شغلی دارای اثر مستقیم مثبت (11/0) و اثر کل مثبت (11/0) و معنادار بر متغیر یادگیری سازمانی در سطح 05/0 می باشد. با توجه به اثرات کل متغیرهای مستقل می توان گفت متغیر تسهیم دانش (2352/0) دارای بیشترین اثر و متغیر دلبستگی شغلی (11/0) دارای کمترین اثر بر متغیر یادگیری سازمانی می باشد. متغیر تسهیم دانش با ضریب مسیر مستقیم (32/0) و مقدار تی (75/10) دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر دلبستگی شغلی در سطح 05/0 می باشد. همچنین متغیر تسهیم دانش قادر به تبیین 28% واریانس متغیر دلبستگی شغلی می باشد. مقدار واریانس تبیین شده متغیر دلبستگی شغلی با توجه به مقدار تی آن (19/11) در سطح 05/0 معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، دلبستگی شغلی، یادگیری سازمانی
|
 • MohammadReza Ardalan*, Mahmood Taajobi, Hosein Majooni Pages 11-46

  The purpose of this study was to investigate the role of ethical leadership in organizational citizenship behavior by mediating organizational justice and organizational commitment. The study population was all teachers in Kazeroon city, who were selected by simple random sampling and based on Cochran formula with a sample size of 537 people. The research method is quantitative, descriptive and correlational studies and especially structural equation modeling. From the Kalshun et al. Ethical Leadership Questionnaire (2011); Niehoff & Moorman's Organizational Justice (1993); Allen & Meyer's Organizational Commitment (1990) and Organizational Citizenship Behavior Questionnaire of Podaskev, Mackenzie-Moren & Fitter (1990) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by confirmatory factor analysis and reliability through Cronbach's alpha for ethical leadership 0.93, organizational justice 0.91, organizational commitment 0.90, organizational citizenship behavior 0.95, respectively. Descriptive (center and dispersion indices) and inferential (confirmatory factor analysis and confirmatory path analysis) techniques were used for data analysis using lisrel software. The results showed that the variables of ethical leadership, organizational justice and organizational commitment had a direct, positive and significant effect at the level of 0.05 on organizational citizenship behavior; Ethical leadership mediated by justice and organizational commitment has an indirect, positive, and significant effect on organizational citizenship behavior. The variables of ethical leadership, organizational justice and organizational commitment were able to explain 33% of the variance of organizational citizenship behavior variable, which according to T value (6/11), the explained variance is significant at the level of 0.05.

  Keywords: Ethical Leadership, Organizational Justice, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior
 • Razieh Yousef Boroujerdi, Seyed Ali Siadat*, Saeed Rajaipour, Ahmad Abedi Pages 47-82

  A review of the existing leadership literature in organizations shows that there is no comprehensive theoretical framework for synergistic leadership that is generally agreed upon. Therefore, this study seeks to identify and explain the dimensions of synergistic leadership in the form of a systematic model for Iranian universities using the grounded theory. Semi-structured interviews were used to collect data. The target population of the study were knowledgeable management experts and people with management experience in universities. Purposeful (theoretical) sampling was performed using a network of experts (snowball). Interviews of 13 scholars and academic executives were analyzed using Strauss and Corbin's (1990) three-stage coding method. Validation was done through participant review and peer review and repeated study by the researcher herself. Totally, 506 open codes were extracted from the interviews, which, after axial and selective coding, identified 6 dimensions of paradigm model including Causal conditions (11 categories), synergistic leadership components (8 categories), context (12 categories), intervening conditions (7 categories), strategies (13 categories) and consequences of implementing of synergistic leadership model (12 categories). Finally, a synergistic leadership paradigm model was designed and presented to Iranian universities.

  Keywords: Synergistic Leadership, University, University Leadership, grounded Theory, synergistic leadership paradigm model
 • Rogayeh Madadi, Behnam Talebi* Pages 83-102

  The purpose of this study was to explain teachers' job innovation based on transformational leadership components in elementary schools of East Azerbaijan province. The research method was descriptive-correlational. The statistical population includes all the elementary school teachers in East Azarbaijan province with 14004 (9633 female and 4371 male). Using Morgan table, 375 teachers (257 females and 118 males) were selected through stratified random sampling. Measurement tools were Martin Patchen's Job Innovation Questionnaire (1965) and Bass & Aliev's (1997) Transformational Leadership Questionnaire. Face and content validity were used to assess the validity of the tool and Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaires, which was 0.94 for job innovation and 0.79 for transformational leadership. The results of correlation test showed that there is a significant relationship between transformational leadership of principals and its components and teachers' job innovation. But the results of Structural Equation Modeling to explain teachers ' job innovation based on their transformational leadership components showed that only idealistic features with a coefficient of 0.82 are able to predict teachers' job innovation significantly, and and inspirational motivation, subjective motivation, and individual considerations are not able to predict teachers' job innovation.

  Keywords: Job Innovation, Transformational Leadership, Teachers
 • MohammadReza Behrangi, Amir Moradi*, Mohsen kordlou Pages 103-130

  The study performed to investigate the effect of teaching the course of Formal and Public Education Philosophy (FPEP) within the scaffolding of Leadership and Management Education Model (LMEM) on university students’ learning and academic achievement at Farhangian University (UT) using quasi-experimental method with two-groups pre-test and post-test design with control group. The statistical population was all 170 under-graduate students in general psychology at (UT) that selected the course of FPEP in the first semester of the academic year 2019-2020. The samples were taught for six weeks using the available sampling method in two separate classes. The scaffolding of LMEM was used in the experimental group and in the control group the traditional teaching and lecture was used. The data gathering tools were Kim's Learning Effectiveness Questionnaire (2008) and the Researcher-Made Questionnaire for assessing the effectiveness of the training model which was based on the Kirkpatrick’s model (1992). For analysing the data from independent variables, T-test, effect size formula and analysis of covariance were used. Findings showed; teaching FPEP within LMEM's scaffolding has a significant and positive difference in the level of learning, participation and satisfaction of students from the course professor in comparison with the control group. Therefore, the positive and significant effect of teaching FPEP within the LMEM’s scaffolding on increasing the participation of the classroom and the effectiveness of student learning provide promise of usefulness of continuing and expanding the use of LMEM in teaching other topics and in the whole year.

  Keywords: Leadership Management Education Model (LMEM), Academic Achievement, Scaffolding Model, Formal Public Education Philosophy
 • AmirHossein Kayzouri, Seyed Ahmad Mohammadi Hoseini *, Ozra hosinpoor Pages 131-153

  This research aimed to investigate the relationships between psychological capital, learning empowerment, and dynamic interactions in students of Shahrood University of Medical Sciences. With regard to the ways data were collected, the present study is descriptive correlational and is specifically based on structural equitation modeling in which maximum likelihood estimation with adjusting skewness was used. The participants of this study consisted of students in Shahrood University of medical science, who were selected using stratified sampling method. In order to assess variables, standard questionnaires in the form of five-point Likert scale, including Psychological Capital Questionnaire (Luthans et al., 2007) Psychological Empowerment Questionnaire (Mishra & Spreitzer, 1997), and Perception of Social Interactions Scale (Glass, 1994) were distributed among 260 students. Content and construct validity of questionnaires were confirmed by several management and factor analysis experts. To analyze data from questionnaires, Kolmogorov- Smirnov test, one sample t-test and Pearson correlation structural equation model have been used. Findings showed that psychological capital, both directionally and indirectionally, plays key role in empowering learning of students through dynamic interactions. Also, it was determined that dynamic interactions have a meaningful, directional and positive correlation with learning empowerment in students. Furthermore, results indicated that main variables in this study were appropriate for studied samples.

  Keywords: Learning Empowerments, dynamic interrelations, psychological capital
 • Abolfazl Samadian, Fattah Nazem*, Afsaneh Saber Grekani Pages 155-186

  The purpose of this study was to present a model for innovative climate in Islamic Azad University Based on Organizational Learning, Organizational Justice and Ethical Leadership. The research method is descriptive-survey with emphasis on structural equation modeling and the statistical population of the research is comprised of qualitative department, university experts (n = 20) and quantitative section including all staff of central organization of Azad university (n = 1535). Cochran's formula was used to determine the sample size and 320 people were selected by stratified random sampling method. Data gathering tools through semi-structured interviews and researcher-made questionnaires; based on literature and research background and perspectives of university experts and standard questionnaires; organizational learning Nifeh (2001); NIHOF AND MORMAN ORGANIZATIONAL JUSTIC (1993), The Ethical Leadership De Haag and Dan Hartg (2008). Their validity was estimated 0.93, 0.88, 0.92, and 0.86 by experts and experts, respectively, and their reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient.The face and content validity was confirmed by experts. Data were analyzed by SPSS and lisrel software which used structural equation analysis and exploratory factor analysis and path analysis to investigate the research questions. sing path analysis, the results showed that organizational learning with coefficient (0.91), organizational justice (0.83) and ethical leadership (0.72) each have a significant impact on the implementation of innovative organizational climate and organizational managers Organizational learning, organizational justice and ethical leadership can lead to creative and innovative behaviors in the organization.

  Keywords: innovative climate, organizational learning. Organizational justice, ethical ledearship
 • Roya Jafarzadeh, Ghodsi Ahghar*, Amineh Ahmadi Pages 187-211

  According to the research on information empowerment and information literacy, the purpose of this study was to present an information literacy empowerment model to train the staff of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.Statistical population in the qualitative part of this applied, qualitative-quantitative exploratory and descriptive-correlational study was conducted by academic experts in educational management, banking sciences and executive experts including senior and middle managers of the central bank. , And 21 individuals were selected by purposive sampling method and adequacy. In this case, we have the following:The statistical population of all the central bank employees in the second group was selected using random cluster sampling method. In the qualitative part of the library method, semi-structured interviews and in the quantitative part of the researcher-made empowerment questionnaire with 0.801 validity and 0.736 reliability standard information literacy questionnaire [10] with 0.889 validity and 0.838 reliability respectively were used for data collection. In this case, we have the following For the analysis of the qualitative data, content analysis was used. In the quantitative section, considering the research questions, descriptive statistical methods along with inferential statistical methods (including structural equation modeling (SEM) and exploratory factor analysis (EFA)) using the SPSS and LISREL and MAXQDA12 softwares were applied. Results indicated that empowerment components included meaningfulness, competence, autonomy, and impact. Meanwhile, the finding showed that empowerment of employees positively affects their information literacy.

  Keywords: Empowerment in combination with Information Literacy, Empowerment, Information Literacy
 • Ehsan Rajabian, Seyyed Mahdi Alvani*, Mohammad Ataie, Naser hamidi Pages 213-251

  The purpose of this study was presenting a model of teacher productivity with a positive organizational behavior approach. The research method was mixed that used qualitative strategy; meta-synthesis method then Fuzzy Delphi; and in the second stage that used descriptive-survey quantitative strategy. The statistical population of this study includes faculty of educational sciences, managers and deputies of education departments and school principals and deputies and teachers. In the first stage 12 people were selected purposefully and in the second stage, a sample of 384 people was selected by random cluster sampling. To identify model elements using the meta-synthesis method; 3 categories, 4 subcategories, 22 concepts and 89 indicators were found. To screen and identify the final indices using fuzzy Delphi method, 10 of the 89 indicators were removed and 11 were changed to expert opinion. In the second step, a researcher-made questionnaire was developed to collect the research data that the questionnaire reliability (α = 0.83) was obtained after confirming its face and content validity. The collected data were analyzed by SPSS and AMOS software. The results showed that the factor analysis model of teacher productivity with positive organizational behavior approach, based on the dimensions and components with second-order confirmatory factor analysis, it has a good fit and in determining the importance of the research indices was determined by fuzzy gap method and in investigating the importance of research indices using fuzzy gap method was determined; there is no indifference and waste area, and all the research indicators are important.

  Keywords: Education_Productivity_Positive Organizational Behavior_Teaching - Learning_Teachers
 • Seyyedeh Mahsa Mousavi, Javad Poorkarimi*, Fatemeh Narenji Sani Pages 253-285

  This study aimed to provide model for professional competencies of industrial educators in the technical schools. The research method was developmental and functional and the method of data collection was sequential mixed. In qualitative section used phenomenological method and in quantitative approach researchers used survey method based on PLS and structural equation modeling. Participants in the study included manager and employees department of the technical and vocational education and industrial educators in the technical and vocational schools of Zanjan in the academic year 2018-19. Using purposeful sampling method in qualitative section and in quantitative section was 164 people based on stratified random sampling. 23 people were selected as key informants. The data were collected through a and semi-structured interview and in quantitative was questionnaire based on item of qualitative section methods including peer debriefing, rich description, member check and questionnaire through Cronbach's alpha (0.76) used to obtain validity and reliability of data. In qualitative coding, 43 sub categories and 13 main categories in 4 dimensions were obtained. Knowledge dimension with 12 subcategory and 3 main category awareness of work market, technical and vocational knowledge of industry, educational knowledge, skill dimension with 10 subcategory and 4 main category information and industry technology, coaching and mentoring, safety health and workplace engineering, learning environment management, ability dimension with 12 subcategory and 3 main category perceptual and mind ability, effective interpersonal communication, constructive interaction and participation with the external environment, Attitude dimension with 10 subcategory and 3 main category self-development approach, optimism for training skill, entrepreneurial attitude and product-centric have been identified. In the quantitative section were approved using factor loading and extraction mean variance and high convergence validity (0.4), Cronbach's alpha coefficient and high blended reliability (0.7), high z high coefficients (1.96), coefficient of determination (R2) and goodness of fit (GoF= 0.55).

  Keywords: : Professional Competencies, Educators, Technical Schools, Industry
 • Taghi Zavvar, Nasrin Homayouni Bakhshayesh*, Masoud Tanhaiyan Pages 287-312

  The purpose of this study was to investigate intellectual and social capital according to transformational leadership in primary schools using the descriptive and correlational research methodology. The statistical population was the teachers and staff of primary schools of Tabriz that 184 of them were selected using cluster random sampling method. In this study, intellectual capital, social capital and transformational leadership questionnaires were used for data collection and LISREL software was used to determine the model and construct validity questionnaires. The reliability of the questionnaires was 0.89, 0.97 and 0.94, respectively. The results showed that there is a high correlation between the variables and their components and also the data supported the structural equation modeling of the direct effect of transformational leadership on intellectual capital (beta coefficient: 0.73) and social capital (beta coefficient: 0.66). Based on these results, it can be said that using transformational leadership in schools can makehope for creating social and intellectual capital.

  Keywords: Transformational Leadership, Intellectual Capital, Social Capital, Structural Equation
 • Maryam Bajolvand, Hojjat Taheri Goodarzi* Pages 313-356

  The purpose of this study was to investigate the effects of organizational learning capability on employee empowerment by explaining the mediating role of managerial competency. This was a descriptive field survey, in which the statistical population included 200 employees working at 10 branches of Payame Noor University in Lorestan Province. The Krejcie and Morgan table was employed to select 127 participants as sample through the relative stratified random sampling method. Onag’s Organizational Learning Capability Scale (2014), Spreitzer’s Employee Empowerment Scale (1995), and Griffin’s Managerial Competency Scale (1994) were used for research purposes. The validity of the questionnaires was approved through formal and content validity, and reliability was approved through Cronbach's alpha for organizational learning capability 0.721, employee empowerment 0.764, and managerial competency 0.752. Data analysis was performed in SPSS and Amos through linear and multivariate regression tests and structural equation modeling for measurement and structural sections. According to the SEM results applied to the data of 127 questionnaires collected from the statistical population, organizational learning capability had a direct positive significant effect (path coefficient= 0.81) and an indirect effect through the mediating role of managerial competency (path coefficient= 0.93) on employee empowerment. Organizational learning capability also affected managerial competency (path coefficient= 0.38), which had a positive significant effect on employee empowerment (path coefficient= 0.33).

  Keywords: organizational learning capability, employee empowerment, managerial competency Spreitzer
 • Siroos Ghanbari*, Esmail Rahmani, Afshin Afzali Pages 357-383

  The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge sharing and organizational learning by mediating job involvement. The population of this study consisted of all elementary teachers from Region 2 of Hamedan; from this population, a sample of 274 people was selected through simple random sampling and based on Morgan table. The research method is quantitative, descriptive and correlational, especially the structural equation modeling. The research tool was a questionnaire. The Van den Hooff & Van Weenen Knowledge Sharing Questionnaire (2004), the Neefe Organizational Learning Questionnaire (2001) and the Kanungo Job Involvement Questionnaire (1982) were used. To determine the reliability and validity of the tool, the data was collected using confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha; the reliability coefficient of knowledge sharing, organizational learning and job involvement questionnaires were 0.990, 0.927 and 0.820, respectively. According to the results of confirmatory factor analysis, the instrument has appropriate and acceptable fitness (structural validity). To analyze the data, confirmatory factor analysis and confirmatory path analysis were performed using lisrel software. Results showed that the knowledge sharing variable has positive direct effect (0.20), indirect positive effect (0.0352) and total positive (0.223) and significant effect on organizational learning at level 0.05. The job involvement variable has positive direct effect (0.11) and total positive (0.11) and significant effect on organizational learning at level 0.05. Regarding the effects of all independent variables, it can be said that knowledge sharing (0.223) has the highest effect and job involvement (0.11) has the lowest effect on organizational learning variable. The variable of knowledge sharing with direct path coefficient (0.32) and t-value (10.75) has direct, positive and significant effect on job involvement at level 0.05. Also, the knowledge sharing variable can explain 28% of variance of job involvement. The amount of explained variance of job involvement with respect to t-value (11.19) is significant at level 0.05.

  Keywords: knowledge sharing, Job Involvement, organizational learning