فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/08
 • تعداد عناوین: 20
|
 • نرجس امینی، احمدرضا نصراصفهانی*، بی بی عشرت زمانی، بهروز ترک لادانی صفحات 521-536

  هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید، جهت برآورد اندازه اثر واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید بود. کلیه پژوهش های انجام شده، تا پایان سال 1396 در زمینه رابطه ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در ایران جامعه پژوهشی می باشد. ابزار پژوهش، چک لیست گزینش پژوهش ها از نظر فنی و روش شناختی بود . مدل فراتحلیل ترجیحی در این پژوهش رویکرد ترکیب نتایج هانتر و اشمیت بود. برای تفسیر نتایج نیز از رویکرد کوهن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی اساتید به طور معناداری تاثیر دارد. اندازه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی اساتید نیز 0.413 می باشد که برمبنای شاخص های تفسیری، بالاتر از متوسط است. همچنین اندازه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشی اساتید نیز 0.315 می باشد که برمبنای شاخص های تفسیری، متوسط است.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، فناوری، عملکرد، آموزشی، پژوهشی
 • شکیبا زرین فرد، مهرک رحیمی*، احمد محسنی صفحات 537-551

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است. برای نیل به این هدف دو کلاس زبان عمومی به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش (n-25) و گروه کنترل (n-25) در نظر گرفته شدند. توانایی خواندن هردوگروه پیش و پس از آزمایش با آزمون PET Preliminary English Test مورد بررسی قرار گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان بودن سطح مهارت خواندن شرکت کنندگان قبل از آزمایش بود. تدریس درس زبان عمومی درگروه آزمایش ازطریق رویکرد معکوس و پیش مطالعه فایل های صوتی و تصویری تدریس استاد قبل از کلاس از طریق وب سایت طراحی شده و حضور در فعالیت های کلاسی صورت پذیرفت. آموزش گروه کنترل به روش سنتی انجام شد. نمرات پس آزمون با تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان داد که کلاس معکوس در قیاس با روش سنتی تاثیر معناداری بر تقویت مهارت خواندن دانشجویان در درس زبان عمومی داشته است. بررسی اثرات بین آزمودنی ها حاکی از تفاوت معنی دار بین دو گروه در چهار بخش پس آزمون که بر درک معنی کلی متون تمرکز دارد می باشد. تفاوت بین دو گروه در بخشی از آزمون که درک واژه ها و دستور را در متون کوتاه می سنجید معنی دارنبود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که کلاس معکوس در تقویت فرآیندهای شناختی سطح بالای خواندن موفق تر عمل کرده است.

  کلیدواژگان: کلاس معکوس، خواندن و درک مطلب، مهارت، زبان عمومی
 • زهرا ابوالحسنی، مرضیه دهقانی* صفحات 553-565

  هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب های موجود در اجرای برنامه درسی کار و فناوری می باشد. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود که با استفاده از ابزار مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر تمامی معلمان کار و فناوری مناطق مختلف کشوری بود که 20 نفر از آنان از طریق نمونه گیری در دسترس تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد و با آنان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و همچنین کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان بود که تعداد 80 نفر از آنان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و با آنان مصاحبه گروهی در گروه های 6 الی 8 نفر صورت گرفت. آنگاه متن مصاحبه ها به روش 7 مرحله ای تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان آموزش کار وفناوری، در پنج مقوله "محدودیت، عوامل اجتماعی، عدم کفایت ساختاری، استراتژی های انگیزه ساز و برنامه ریزی درسی" با ده مضمون فرعی و از دیدگاه دانش-آموزان در سه مقوله "عوامل اجتماعی، استراتژی های انگیزه ساز و برنامه ریزی درسی " با یازده مضمون فرعی آسیب پذیر می باشد.

  کلیدواژگان: کار و فناوری، برنامه درسی، آسیب شناسی، متوسطه اول
 • حسین پورمهدی قائم مقامی* صفحات 567-585
  مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم حس تعلق دانش آموزان دبستانی به مدرسه، به بیان و تحلیل قابلیت های فضایی و پیشنهادهای مولفه های کالبدی مدارس در تقویت حس تعلق می پردازد. روش تحقیق، کیفی و روش جمع آوری داده ها اسنادی است. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای تصاویر و تجربه از نزدیک برخی از نمونه های موردی است و روش نمونه گیری منوط به منطق در دسترس بودن نمونه هاست. در مقایسه تطبیقی، فصل مشترک مدارس داخل و خارج در تکیه بر فضای باز است. وجه تمایز مدارس خارج از کشور، توجه به قابلیت های فضا در به رسمیت شناختن حق جولان دانش آموزان، تقویت تعاملات اجتماعی آنان و راحتی و امنیت فیزیکی کودکان است. وجه تمایز مدارس داخل کشور، وجود فضای بسته چندمنظوره با سبقه مذهبی و فضای باز چندمنظوره با سبقه ورزشی تفریحی است. لذا پیشنهاد بر این است برای ارتقای مولفه های تقویت حس تعلق در مدارس کشور، مولفه های کالبدی همچون تعریف مناسبتر ورودی، دیوارهای وصل با محله، حیاط دبستان، راهروهای پویا، فضاهای چندمنظوره با کیفیت و کلاسها در مقام نظر، بازنگری شود و در مقام عمل، باز-طراحی صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: حس تعلق، دانش آموزان، کالبد دبستان، قابلیت های فضایی، مولفه های کالبدی
 • سید محمدباقر جعفری*، جبار باباشاهی، ندا اسکندری، مصطفی زندی نسب صفحات 587-599

  با گسترش رسانه های اجتماعی، استفاده مناسب و کارآمد از آن اهمیت ویژه پیدا کرده است. رسانه های اجتماعی ابزاری مناسب جهت یادگیری هستند و برای داشتن جامعه ای بهتر و پیشرفته تر باید به نقش یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی توجه ویژه نمود. یکی از مواردی که باعث توسعه یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی می گردد، وفاداری کاربران به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی می باشد؛ لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای موثر بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، یک پژوهش توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری این پژوهش کاربران گروه تلگرامی کانون فناوری اطلاعات قم بوده اند. در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده و تعداد 364 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دو شاخص سنجش وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی (تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن و تمایل به توصیه به دیگران) تحت تاثیر رضایت از آن قرار دارد و رضایت نیز تحت تاثیر خودکارآمدی یادگیری و علاقه به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی قرار دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری، رسانه های اجتماعی، وفاداری، خودکارامدی، تمایل رفتاری
 • مسعود وحدت طلب*، مهدی کبودی صفحات 601-613

  دستنگاره های مفهومی اولین نمایشهای بصری حاصل از ایده های ذهنی در فرایند بازنمایی و تفسیر است که روی کاغذ پیاده میشوند و همانند رویکردهای موجود در روانشناسی خط، میتواند بازگوکننده بسیاری از ویژگیهای ذهنی و درونی طراحان و راهنمایی برای اساتید طراحی معماری برای شناخت توانایی دانشجویان باشد. مسیله تحقیق شناسایی مفاهیم دستنگاره های مفهومی و نحوه عملکرد شخصیتهای مختلف در حل مسیله باز و بسته است. پژوهش توصیفی تحلیلی با رویکردی اکتشافی است که با مشاهده مستقیم از طراحی دانشجویان سالهای اول و دوم معماری و آزمون شخصیت، در پی شناخت رابطه بین کیفیت دستنگاره مفهومی با تیپ شخصیت است. مفهوم سازی ترسیمات در نوع قلم، خط، شکل، جانمایی، علایم، ایده و زمان بود و در ادامه تحلیل اسناد و توصیف یافته ها انجام شد. نمونه نتایج تحلیل اسناد ترسیمی و آزمون شخصیت نشان داد که شخصیتهای ادراکی و شهودی رویکردی کلی با ایده های متنوع را در حل مسیله دارند و در مسیله از مهارت بیشتری دارند، در مقابل با نقص جزییات و نرسیدن به یک ایده تثبیت شده مواجه هستند. اساتید می توانند با تحلیل دست نگاره های اولیه این نواقص را در طی گام های اول شناسایی و اصلاح نمایند. شناخت توانمندی دانشجویان با توجه به تنوع شخصیت هدایت آنها را در زمان مناسب و فردی در مسیر صحیح تولید و تثبیت ایده تسهیل میکند.

  کلیدواژگان: دستنگاره مفهومی، طراحی، دانشجوی معماری، آزمون شخصیت
 • مصطفی ارغیانی*، حسن وحدانی چرزه خون صفحات 615-630

  دلبستگی در فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر حضورپذیری دانش آموزان و به تبع آن رونق و پویایی محیط آموزشی است. توجه به نیازهای این افراد با توجه به شرایط جسمی می تواند زمینه ساز حضور پررنگ تر آن ها در فضاهای آموزشی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در بین دانش آموزان دبیرستان شهر بجنورد صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است. در این راستا از آزمون آماری کولموگراف - اسمیرنف جهت تشخیص نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از آزمون های آماری رگرسیون خطی چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه و شدت و جهت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. بر این اساس 37 شاخص در قالب 3 مولفه مورد سنجش واقع شده است. خلاصه نتایج پژوهش حاکی از آن است مولفه حس هویت به ترتیب مهم ترین مولفه های کالبدی موثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در فضاهای آموزشی هستند.

  کلیدواژگان: فضای بسته آموزشی، حس دلبستگی، معماری مدرسه، روش پیمایش
 • علیرضا بادله*، نوش آفرین نصرت، وحیده سلیمانی راد صفحات 631-642

  پیشرفت روزافزون تکنولوژی سبب پیدایش ماشین هایی به نام ربات شده، به طوری که امروزه رباتیک ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر تاثیر آموزش رباتیک بر مهارت های حل مسیله در درس فیزیک دانش آموزان دوره ی متوسطه اول می باشد. این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع علی-مقایسه ای است و جامعه ی آماری آن شامل تمامی مدارس عضو طرح آموزشی رباتیک شهر تهران می باشد. به روش نمونه گیری خوشه ای، از بین 5 منطقه ی تهران، یک منطقه و سپس به طور تصادفی از بین مدارس آن، 6 مدرسه با 173 دانش آموز انتخاب و به صورت هدفمند تعداد 120 دانش آموز از بین آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی محقق ساخته ی سنجش مهارت های حل مسیله و بسته ی آموزش سازه های رباتیک در درس فیزیک بوده است که روایی آن با روش روایی محتوایی توسط متخصصین رباتیک و اساتید آزمون ساز تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 0.95 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازSPSS در دو سطح آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون تی (t) مستقل، تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین آموزش رباتیک و مهارت های حل مسیله ی دانش آموزان رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین رابطه ی معناداری بین تاثیر آموزش رباتیک و مهارت های حل مسیله در بین دانش آموزان دختر و پسر وجود نداشته و تفاوتی بین آن ها مشاهده نمی شود.

  کلیدواژگان: آموزش رباتیک، مهارت حل مسئله، فیزیک، دانش آموزان
 • پدرام حصاری*، آرزو محتشم، افسانه فرزنددوست صفحات 643-655
  مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی و هدفمند تربیتی و آموزشی با شیوه های مدیریتی و از پیش تعیین شده نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فردی دارد. استعدادهایی که اگر به درستی شناسایی شوند، می توانند مسیر درستی از اهداف در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشند. تکیه بر هوش های چندگانه از موضوعاتی است که می تواند با طراحی مدارس در هم آمیخته شود و با تکیه بر دانش آموز محوری به شکوفایی خلاقیت ها در دانش آموزان بیانجامد، روشی که در آن هیچ دو دانش آموزی در شرایط برابر قرار نمی گیرند و آنها هستند که چگونگی نوع یادگیری را با فعالیت های خود تعیین می کنند. در واقع در این نوع از طراحی مدارس، معلم محوری به دانش آموز محوری تبدیل می شود. ا ین پژوهش با استفاده از داده های موجود از منابع علمی و پژوهشی داخلی، خارجی و مطالعات میدانی، به مقایسه جایگاه نظریه هوش های چندگانه در معماری مدارس غرب و ایران پرداخته است و بر این باور است که انعطاف در نوع آموزش با توجه به نوع طراحی مدارس در ایران که خطی، با کلاس های بسته و یک شکل است؛ بسیار ناچیز می باشد و در مقایسه با طراحی مدارس در غرب فاقد خصوصیات در برگیرنده هوش های چندگانه گاردنر است. این در حالیست که طراحی مدارس در غرب با شیوه های کلاس های باز و پویا درصدد انگیزش انواع مختلفی از هوش می باشند.
  کلیدواژگان: گاردنر، هوش چندگانه، معماری، طراحی مدارس، دانش آموز محوری
 • بهرام صالح صدق پور*، محمدصادق طاهرطلوع دل، سیده اشرف سادات صفحات 657-670

  هدف مطالعه حاضر بازساخت، اعتباریابی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس سنجش شادکامی آکسفورد (OHI) آرگایل، مارتین و کراسلند است. این مقیاس شامل 29 گویه در قالب پنج حیطه رضایت از زندگی، عزت نفس، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت است که در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی با استفاده از تحلیل عاملی R می باشد. جامعه آماری پژوهش 200 نفر از دانشجویان معماری در چهار دانشگاه واقع در تهران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است در مقیاس آرگایل در زمینه شادکامی آکسفورد پنج حیطه عزت نفس، رضایت از زندگی، رضایت خاطر، بهزیستی فاعلی و خلق مثبت است این در حالی می باشد که در این پژوهش عوامل امیدواری، رضایت از زندگی، بهزیستی، خلق مثبت و احساس زیبایی شناختی به دست آمده است و دو تفاوت وجود دارد احساس زیبایی شناختی که مختص رشته معماری و امیدواری که مختص ایرانی بودن است. در آخر با بررسی تطبیقی کار تحقیقاتی که در سال های 1999 و 2007 با استفاده از پرسشنامه آکسفورد استفاده شده را با پژوهش صورت گرفته در حال حاضر در سال 2019 با میزان مطابقت 95% و 96% می باشد.

  کلیدواژگان: بازساخت، اعتباریابی، پایایی، هنجاریابی، شادکامی
 • مهدی ملکی*، محمدجواد لیاقتدار، محمدرضا نیلی صفحات 671-684

  هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه است. این تحقیق به شکل کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسانه صورت گرفته است. جامعه پژوهش، شامل معلمان سرگروه درس کار و فناوری بود که برای نمونه گیری آن از روش هدفمند از نوع معیاری استفاده شد و با مصاحبه عمیق با 13 نفر از شرکت کنندگان در پژوهش مصاحبه ها تا حد اشباع انجام شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کد گذاری سه مرحله ای(باز، محوری و گزینشی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه مستلزم یک سری مقوله ها در بخش های: ادراکی(11 زیر مقوله)،ارتباطی(5 زیر مقوله)، اخلاقی(5 زیر مقوله)، فنی(6 زیر مقوله)و فناورانه(3 زیرمقوله)است. بر این اساس ضروری است که برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه با توجه به مهارت های اساسی استخراج شده در این پژوهش مورد بازنگری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، مهارت، کار، فناوری
 • سیدامین عظیمی*، گالیا کریلوا ایلدوسونا، نسیم سلیمانی صفحات 685-696
  اهداف

  هدف این مقاله بررسی تاثیر خودتوسعه ای دانشجویان بر میزان پیشرفت تحصیلی آنها با به کارگیری فناوری آموزش از راه دور توسط اساتید بوده است.

  روش

  این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون) در درس آمار انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را 664 نفر از دانشجویان رشته های علوم اجتماعی (اقتصاد و مدیریت) دانشگاه های مجازی ایران و روسیه در سال تحصیلی 2015-2017 تشکیل داده بودند که از بین آنها تعداد 242 دانشجو(112 نفر از روسیه و 136 نفر از ایران) بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در هر دو متغیر سطح خودتوسعه ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر دو کشور ایران و روسیه تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  به کارگیری فناوری های آموزشی توسط اساتید بر ارتقای پیشرفت تحصیلی و خودتوسعه ای دانشجویان تاثیر محسوس دارد. استفاده هدفمند از فناوری ها می تواند سودمندی آنها را بیش از پیش برای دانشجویان و اساتید آشکار سازد.

  کلیدواژگان: فناوری آموزش از راه دور، خود توسعه ای، ایران، روسیه
 • وحیدرضا میرزائیان* صفحات 697-710
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترجمه ماشینی روی درک مطلب دانشجویان است. برای رسیدن به این هدف، سه نوع متن با سطوح مختلف دشواری انتخاب شد. این متون یک بار توسط مترجم انسانی و یک بار با ترجمه ماشینی (مترجم گوگل) ترجمه شد. در نهایت شش متن بدست آمد. خروجی ترجمه ماشینی مورد ارزیابی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شد. سپس دانشجویان به صورت تصادفی به شش گروه تقسیم شدند و هر گروه یکی از این متون را خوانده و به سوالات چهار جوابی درک مطلب در انتهای متن پاسخ دادند. آزمون T روی داده ها انجام شد و مشخص گردید که از سه نوع متن، دو نوع متن علیرغم داشتن برخی مشکلات واژگانی و دستوری توانست با ترجمه انسانی رقابت کند. داده ها نشان داد کیفیت ترجمه ماشینی در حال بهبود است و هم اکنون به آن درجه از کیفیت رسیده است که از آن بتوان بعنوان ابزاری در محیط های آموزشی استفاده نمود. راهکارهایی نیز در خصوص استفاده بهینه از این فناوری در کلاس درس ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: ترجمه ماشینی، ارزیابی، درک مطلب
 • خلیل میرزائی*، مرجان سپه پناه صفحات 711-721
  مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشی مقایسه با روش های سنتی در راستای دانش افزایی، در بین بهره برداران شهرستان ملایر، طراحی و در سال 1397 اجرا گردید. طی یک مطالعه نیمه آزمایشی، 60 باغدار به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب و با توجه به سن، سواد، وضعیت اقتصادی؛ میزان زمین، عضو شبکه های اجتماعی بودن به دو گروه همتا (30 نفر آزمایش، 30 نفر شاهد) تقسیم شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری موجود شکل گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، راهبردهایی که باغداران در مقابل تغییرات آب و هوایی به کار می گیرند، شامل؛ راهبرد کشت مختلط، استفاده از نظام کشت یک پارچه، تغییر در زمان کشت، کشت محصولات مقاوم به کم آبی، به عنوان مهم ترین راهبردها در مقابل تغییرات آب و هوا می باشد. با توجه به آزمون لون و برابری واریانس ها، مشخص شد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه پذیرنده آموزش ترکیبی (تلگرام و واتساپ)، اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که آموزش از طریق شبکه های اجتماعی، در پذیرش راهبردهای سازگاری با تاثیرات تغییرات آب وهوا تاثیر معناداری داشته است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که مولفه امید به بهبودی اوضاع، بیش ترین تاثیر را در سازگاری با تغییرات آب وهوا را داشته و مولفه تقدیرگرایی، کم ترین اثر را دارد و نیز، مولفه های جمعیت شناختی و روان شناختی61 درصد از تغییرات سازگاری باغداران را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، سخنرانی، تغییرات آب و هوا، کم آبی
 • نادیا قشلاقی، شروین میرشاهزاده*، شیرین طغیانی، شادی عزیزی صفحات 723-738
  اهداف

  امروزه رابطه تعلق آمیز دانش آموزان و فضای مدارس، بسیار حایز اهمیت است؛ از این رو شناخت مولفه های موثر محیط هدف پژوهش حاضر است. به نظر می رسد یکی از عوامل موثر بر این رابطه توجه به معنای محیط است. 

  روش :

   مرحله گردآوری داده ها روش پیمایشی است، به این صورت که هم از پرسشنامه های گوناگون، هم از مشاهده مستقیم و پیاده کردن مشاهدات بر روی نقشه استفاده شده است. روش پژوهش با توجه به سوال های باز ترکیبی از نوع متوالی است. مرحله تجزیه و تحلیل نیز، با اتکا بر نتایج حاصل از پرسشنامه، به شناخت رابطه آنها با خصوصیات فضا می پردازد.

  یافته ها:

  گردآوری داده ها، از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه های باز و بسته و مشاهده مستقیم و ثبت رفتار دانش آموزان توسط پژوهشگر و نگرش سنجی از دانش آموزان دوره دبیرستان و در مدارس غیرانتفاعی تغییر کاربری یافته، در منطقه 1 شهر تهران استفاده گردید. پرسشنامه در 6 بخش کیفی تدوین و مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتیجه گیری:

  نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر ویژگیهای فرمی - فضایی مدارس به واسطه داشتن قابلیت های معنایی بر احساس تعلق دانش آموزان از سایر مولفه های محیطی بیشتر است. به عبارت دیگر در بین سطوح مختلف معنای محیط، سطح چهارم و پنجم معنا که سطح نشانه ای معنا قلمداد می شود، از سطوح دیگر معنا برای دانش آموزان مهمتر است؛ و علت آن عمدتا ریشه در معانی ارزشی و عاطفی فضا دارد. در واقع میان سطوح معنایی حاصل از فضای مدارس غیرانتفاعی تغییر کاربری یافته و وضعیت مطلوب دانش آموزان در فضاهای آموزشی رابطه کاملا مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر مولفه های عاطفی و ادراکی محیط مدارس در صورتیکه از سطوح نمادین معنا در فضا بهره ببرند بهتر می توانند با وضعیت مطلوب ذهنی دانش آموزان ارتباط برقرار نمایند.

  کلیدواژگان: معماری، سطوح معنایی، وضعیت مطلوب، حس تعلق
 • اکبر جدیدی محمدابادی*، محمدرضا سرمدی، مهران فرج اللهی، حسین زارع صفحات 739-751

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای معرفت شناسی موک (دوره ها و انبوه) انجام گرفت. به این منظور از روش تحقیق آمیخته با مدل تو در تو استفاده شد. در محرحله کیفی از روش جستجوی اکتشافی و در مرحله کمی از روش پرسشنامه ای استفاده شد. در بخش کیفی محیط پژوهش منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش کمی، جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان برنامه ریزی آموزش از راه دور در سال 1397 در سطح کشور بود. در بخش کیفی20 مقاله مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش کمی یک نمونه 36 نفری از خبرگان برنامه ریزی آموزش از دور به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و شاخص نسبت روایی محتوا و جهت تحلیل داده های نظر کمی از میانگین وزنی و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل محتوا نشان داد در معرفت شناسی موک (انبوه و دوره ها) چهار بعد یادگیرنده، محتوا، محیط آموزش و یادگیری و سازمان یاددهنده قابل بررسی است که در مجموع 35 ملاک شناسایی شد. نتایج توافق بین متخصصان نیز ابعاد و ملاک ها را تایید کرد. نتایج نشان داد در معرفت شناسی دوره های انبوه(ساماندهی کامل و مقیاس پذیری) موک ابعاد یادگیرنده، محتوا و سازمان یاددهنده دارای اهمیت ویژ ه ای هستند.

  کلیدواژگان: شناسایی، تحلیل معرفت شناسی، موک، دوره ها، انبوه
 • خیرالله سربلند* صفحات 753-765

  منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه در راستای توسعه و پیشرفت هر کشوری است. این تحقیق نیز به دنبال تبیین مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش آفرینی منابع انسانی در سازمان های دولتی بوده است. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب نظران حوزه پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و ارزش آفرینی منایع انسانی سازمان های دولتی، در بخش کمی نیز کارکنان ارشد سازمان های دولتی استان اردبیل بودند. حجم نمونه در بخش کیفی24 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه ها، و در بخش کمی نیز 278 نفر از میان کارکنان ارشد سازمان های دولتی استان اردبیل با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در بخش کیفی، مصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسش نامه بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS، تحلیل شدند. بر اساس یافته های پژوهش، سازه های پژوهش در سطح رضایت بخش بود. همچنین تمامی مولفه های نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ارایه شده در ارزش آفرینی منابع انسانی مطلوب بود.

  کلیدواژگان: پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، رویکرد ارزش آفرینی، منابع انسانی، سازمان های دولتی
 • فاطمه عباس زاده دیز، حجت الله رشیدکلویر*، علی رضایی شریف صفحات 767-778

  دانش آموزان بعد از خانه، بیشترین ساعات خود را در مدرسه سپری می کنند. محیط مدرسه ازنظر فیزیکی و روانی، می تواند در فرایند آموزش و شکل گیری نقش اجتماعی دانش آموزان موثر باشد. یادگیری مشارکتی ازجمله رویکردهایی است که به عنوان روش فعال تدریس و آموزش، موجباب افزایش تعاملات اجتماعی و یادگیری اثربخش، در دانش آموزان می گردد. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی مولفه های محیط کالبدی مدارس، با رویکرد یادگیری مشارکتی صورت گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن، توصیفی _تحلیلی از نوع میدانی است. جامعه آماری مطالعه را دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه در شهر تبریز تشکیل می دهد که 356 نفر به روش تصادفی از بین چهار مدرسه در نقاط مختلف شهر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون آمار_t، تک نمونه ای و خی دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، میزان رضایت از محیط کالبدی در هر چهار مدرسه بررسی شده پایین و تمایل به وجود محیط هایی که دانش آموزان بتوانند به طور مشارکتی در آن فرا گرفته و به فعالیت بپردازند بسیار بالا بوده است. همچنین استنباط می گردد، هرچه محیط کالبدی مدرسه از شرایط مناسب و مطلوبی جهت یادگیری مشارکتی برخوردار باشد، میزان رضایت و علاقه به یادگیری در دانش آموزان افزایش یافته و درنهایت آموزش وپرورش به درستی تحقق می یابد.

  کلیدواژگان: محیط کالبدی، یادگیری مشارکتی، مدرسه، دانش آموزان پسر، دوره اول متوسطه
 • محمدعلی بنی هاشمی*، حامد بیتی صفحات 779-790
  اهداف

  ترسیم پرسپکتیو به عنوان یکی از شیوه های بیان تصویری، نقش بسیار مهمی در فرآیند طراحی معماری دارد که کیفیات فضایی معماری را از دید ناظری ایستا بازگو می کند؛ لیکن این نحوه بیان تصویری که در غرب رایج می باشد، مطابقتی با نگاه معماری گذشته ایران که در آن فضا ناایستا و در حرکت بوده، ندارد. از این رو درصورتی که به دنبال ارایه یک روش در تطابق با نگاه هستی شناسانه مبتنی بر حکمت اسلامی- ایرانی باشیم، می توان از اصول فرایند نگاشت مدارک تصویری معماری گذشته ایران پرسید تا بر مبنای نتایج به دست آمده، روش جدید برای بیان تصویری پیشنهاد داد.

  روش

  این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه نگرش هنرمندان ایرانی به فضا در محیط نگارگری از یکسو و مبانی مطرح در ترسیم پرسپکتیو در غرب از دیگر سو می پردازد، تا با مداقه در فضای فکری این دو جهان، نقطه افتراق به نگرش آنها نسبت به فضا را شناسایی نماید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این تحلیل روش فراپرسپکتیو به عنوان رویه ترسیمی با رویکرد کل نگاری معرفی می گردد که حاصل تفکر در قواعد حاکم بر شیوه های ترسیمی گذشته ایران و تلفیق با اصول مطرح در پرسپکتیو خطی است. این روش با افزایش نقاط گریز، و به تبع آن افزایش میدان دید و نمایش حرکت، از واقع نمایی صرف به فرانمایی فضایی در حوزه ترسیمات معماری پیش می رود.

  کلیدواژگان: فرا پرسپکتیو، پرسپکتیو، نگارگری، بیان تصویری، بیان معماری
 • قاسم آذری آرانی، جلال رضائی نور* صفحات 791-808
  خلق و یادگیری دانش به منزله ایجاد دانش جدید یا جایگزینی و بهسازی دانش موجود از طریق روابط اجتماعی و همکاری های سازمانی است. این فرآیند در سطوح فردی و سازمانی اتفاق افتاده و منجر به یادگیری و آفرینش دانش ضمنی یا صریح جدید می گردد. نقش دانش و خلق و یادگیری دانش در شکوفایی اقتصاد کشور ها غیرقابل انکار است و در اقتصاد دانش محور، تولید و بهره برداری از دانش، سهم عمده ای در ایجاد ثروت دارد. مسیله اینجاست که تاکنون به موضوع خلق و یادگیری دانش در سطح ملی پرداخته نشده است. بر این اساس با تکیه بر تکنیک های اکتشافی و به طور خاص تکنیک دلفی به شناسایی و تبیین فرایندهای خلق و یادگیری دانش ملی پرداخته شد. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در درجه اول ابعاد شناسایی شده برای خلق و یادگیری دانش ملی مورد تایید قرار گرفته و در ادامه با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، تاثیر فرایند خلق و یادگیری دانش ملی بر تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای هوش ملی سنجیده شد. نتایج حاکی از این است که خلق و یادگیری دانش ملی با اثر واسطه ای هوش ملی، بر تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: خلق و یادگیری دانش ملی، تولید ناخالص داخلی، هوش ملی، تکنیک دلفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
|
 • Narjes Amini, AhmadReza Nasr *, Bibi Eshrat Zamani, Behroz Tork Ladani Pages 521-536

  The present study aims to Meta-analyze the previous researches on the effect of ICT on the faculty members' educational and research performance to show the real value 0f ICT. The research sample consists of all previous researches done on the effect of ICT till 2018 in Iran. The purposeful sampling was done for selection of 6 studies on the effect of ICT on the faculty members' educational performance and 5 appropriate researches impact of ICT on the research performance to enter the meta-analysis. The tools of data gathering includes check list of choosing researches technically and methodologically. The meta-analysis method consists of the mixed approach of Hunter and Smith and Cohen for interpretation of results. Findings confirmed that ICT has a significant effect on faculty members' educational and research performance. The effect size was of ICT on the faculty members' educational performance 0.413. Also, the effect size of ICT on the faculty members' reaserch performance was 0.315.

  Keywords: Meta-analysis, Technology, Educational, research, performance
 • _ Mehrak Rahimi *, Ahmad Mohseny Pages 537-551

  This study investigated the impact of flipped classroom on the development of English reading comprehension. Two general English classes were selected based on convenience sampling and were assigned into control (n=25) and experimental (n=25) groups. The participants’ reading proficiency was assessed before and after the study by PET (Preliminary English Test). The scores of pretest showed that the groups were homogeneous prior to the study. The experimental group received instruction based on flipped approach and the control group were taught based on conventional instruction. The result of MANOVA on posttest scores indicated that flipped classroom has improved students’ reading comprehension significantly. Tests of between-subjects effects show that the groups’ means of posttest scores were significantly different in four parts of PET that focus on understanding the main idea and gist of meaning. The difference between the groups was not significant in Part 5 that assesses understanding the vocabulary and grammar in a short text. It is concluded that flipped instruction has been more successful in improving higher order information processing of reading.

  Keywords: Flipped class, Reading comprehension, proficiency, General English
 • Zahra Abolhasani, Marzieh Dehghani * Pages 553-565

  The purpose of this study is to identify the damages in the implementation of the technology curriculum. This research is qualitative and phenomenological. This research was performed using a participatory observation tool and a semi-structured interview. The statistical society of this study was all Technology teachers and all students in secondary school in Baharestan city. Twenty of teachers were selected through available sampling, 80 of students were selected through accessible sampling and group interviews were conducted in groups of 6 to 8 people. Then the text of the interviews was analyzed in a 7-step manner. The findings of the research showed that from the perspective of teachers of technology education, five categories of "constraints, social factors, structural inadequacy, motivating strategies and curriculum planning" and ten sub-themes and from the perspective of students three categories of "social factors, motivational strategies and curriculum planning" and eleven sub-themes are vulnerable.

  Keywords: Technology, Curriculum, Pathology, secondary school
 • Hossein Pour Mehdi Ghayem Maghami * Pages 567-585
  The written while express the concept of connectedness for primary school''''s students, tries to define and analyse school environment affordances to increase connectedness. The research method is qualitative based on library studies and case studies. The case studies have been chosen from two categories: initial ones and cases from abroad of Iran so that a comparative comparison would be done. As comparative comparison said the intersection of two kinds of case studies, focus is on open space or yard. The difference between them is that in abroad cases, social interaction, hominess and controlled career. In Iran cases, space affordances refer to religious social interactions and breeding acts in open and closed multipurpose spaces. As the results, affordances of Iranian schools should be better in increasing connectedness in re-design way through these elements: schools entrance, schools wall which link to community, better yards, dynamic corridors, multipurpose classrooms, etc. the review of these elements should be followed both in theory and act.
  Keywords: connectedness, students, special affordance, primary school building, spatial affordances
 • Seyed Mohammadbagher Jafari *, Jabbar Babashahi, Neda Eskandary, Mostafa Zandi Nasab Pages 587-599

  With the development of social media, proper and efficient use of it is inevitable. Social media is a good tool for learning. In order to have a better and more advanced society, special attention should be given to the role of learning through social media. One of the issues that promote the development of learning through social media is the loyalty of users to learning through social media. Therefore, in the present research, the antecedents of learning loyalty through social media have been studied. The present study is a descriptive study in terms of objective and applied in nature. The data gathering tool was a questionnaire and the population of this research was the users of the telegram group of Qom IT Center. In this research, convenience sampling was used to collect 364 questionnaires. Data were analyzed using SPSS and LISREL software. The results of the research show that two indicators for measurement of learning loyalty through social media (behavioral intention to continue using and willingness to recommend to others) are affected by satisfaction, and satisfaction is also affected by self-efficacy of learning and interest learning through social media.

  Keywords: Learning, Social media, Loyalty, Self-efficacy, Behavioral intention
 • Masoud Wahdattalab *, Mahdi Kaboudi Pages 601-613

  Conceptual sketch is the first visual representation of the mental ideas in the representation and interpretation process embedded on the paper, and as with the approaches in line psychology, it reflects many of the mental attributes of designers and guidance for architecture design professors to understand the students' ability. The research problem is to identify these concepts and how different characters function in problem-solving. An exploratory descriptive study with an exploratory approach with the deep observation of architectural design and personality test seeks to find out the relationship between the qualities of drawing with character type. The sample of the results of the personality and design test shows that perceptual and intuitive characters have a broader approach to problem-solving ideas and are more skilled in open issues, but faced with defective details and lacking a fixed idea. By recognizing concepts, professors can evaluate their individual conduct. As there are a variety of issues, there are a variety of designers with their own specific abilities.

  Keywords: Conceptual sketch, design, architecture student, personality test
 • Hasan Vahdani Charze Khun Pages 615-630

  Attachment in educational spaces is one of the most important factors affecting the availability of students and, consequently, the boom and dynamics of educational environment. Considering the needs of these people according to the physical conditions can be the basis for their greater presence in educational spaces. In this regard, the present study aimed to identify factors affecting students' attachment among high school students in Bojnord city. The purpose of this research is the applied research and the survey research method and correlation research have been used. In this regard, the Kolmograf-Smirnov statistical test was used to determine the normal distribution of the research data, multiple regression tests and Pearson correlation test to determine the relationship between the severity and the relationship between the independent and dependent variables. Based on this, 37 indicators have been evaluated in the form of 3 components. The results of the research show that the components of identity sense are the most important factors affecting students' attachment feeling in educational spaces.

  Keywords: educational space, Sense of attachment, School architecture, survey method
 • HamidReza Gholamrezaei, Vahideh Soleymani Rad Pages 631-642

  Increasing development of technology has led to appearance of machines calls robots which have influenced different dimensions of human life. Therefore, this study aims to evaluate the effect of robotic education on problem-solving of junior-high school students in physics. This is a semi-experimental and causal-comparative study. The statistical population includes all schools participating in the robotics training program in Tehran. Using cluster sampling, from 5 districts of Tehran, one district was chosen, and then randomly from its schools, 6 schools with 173 students were selected and 120 students were randomly selected among them. Research tools included a researcher-made questionnaire of problem-solving measurement and an educational package of robotic structures in physics. Its validity was confirmed by content validity method by robotics experts and testers and its reliability was achieved 0.95 using Cronbach's alpha. For data analysis, SPSS software was used in two levels of descriptive statistics (indexes of centrality and frequency) and deductive statistics (independent t-test, variance analysis and covariance analysis). The findings show there is a significant relationship between robotic education and problem-solving skills, and also, there is no significant relationship between the effect of robotic education on the level of problem-solving skills among girls and boys students.

  Keywords: Robotic education, problem-solving skill, physics, students
 • PEDRAM HESSARI *, Arezo Mohtasham, Afsaneh Farzandost Pages 643-655
  Schools, as the first formal and targeted educational and training center with predetermined managerial and managerial methods, play an important role in identifying individual talents. Talents that, if properly identified, can be the right path to the goals of a person's future by relying on intelligence. Relying on multiple intelligences is one of the themes that can be combined with the design of schools and relying on a pivotal student to flourish creativity in students, a way in which none of the two students are in the same conditions, and who are the type of learning with Their activities are determined. In fact, in this type of school design, the teacher becomes a pivotal student. This study, using available data from domestic and foreign scientific and research resources and field studies, compares the position of the theory of multiple intelligences in the architecture of the schools of west and Iran, and believes that the flexibility in the type of education according to the type of school design in Iran, which is linear, with closed classes and one form, is negligible, and compared to the design of schools in the West, the lack of features includes Gardner's multiple intelligences.
  Keywords: Gardner, Multiple intelligence, Architecture, School design, Pivotal student
 • Bahram Salehsedghpour *, MohammadSadegh Taher Tolou Del, Seyedeh Ashraf Sadat Pages 657-670

  The purpose of this study is to rebuild, validate, and standardization of the Argyle, Martin, and Crassland’s oxford happiness scale (OHI). The scale consists of 29 items in terms of five areas of life satisfaction, self-esteem, factual well-being, satisfaction, and positive mood that have been made available to the participants. The research method is descriptive-survey based on factor analysis of R. A statistical population of this study was 200 students of architecture in four universities in Tehran, selected by simple random sampling method. The results of this study indicate that in the oxford happiness scale, Argyle has five factors of self-respect, life of satisfaction, satisfaction, well-being and positive mood while in this study, the factors of hope, life satisfaction, well-being, positive mood and aesthetic perception have come to light, and there are two distinctions: the aesthetics perception that is unique to the field of architecture and the hope that is specific to being Iranian. Finally, a comparative study of research done in oxford questionnaire between 1999 and 2007 was conducted with a 95% and 96% correlation in 2019.

  Keywords: Rebuilding, Validation, Reliability, Standardization, Happiness
 • Mehdi Maleki *, MohammadJavad Liaghatdar, Mohammadreza Nili Pages 671-684

  The purpose of the present study is to identify the basic skills of work and technology curriculum designed for junior high school students. This research has been carried out qualitatively using phenomenological method. The research community consisted of sample Iranian instructors of work and technology curriculum. Sampling was carried out by utilizing target method, standard type and by professional interviews with 13 participants to the extent of saturation. For the analysis of the data, the three-step coding method (open, axial and selective) was used. The findings showed that the basic skills included in work and technology curriculum at the junior high school consists of a series of categories as follows: perceptual (11 subcategories), communication (5 subcategories), ethics (5 subcategories), technical (6 subcategories) and technological (3 subcategories). Accordingly, the results show that it is necessary to revise work and technology curriculum at the junior high school education, and take into account the basic skills mentioned in this study.

  Keywords: Curriculum, Skill, Work, Technology
 • Sayedamin Azimi *, Galia Kirilova, Nasim Soleimani Pages 685-696

  Goals:

   The aim of this study was to examine the effect of self-development of students on their academic achievement through the use of distance learning technology by professors.

  Methods

  This study was carried out in a statistic quasi-method (pretest-posttest). The statistical population of the study were consisted of 664 students in the field of the social sciences (economics and management) of the Iranian and Russian virtual universities in the academic year of 2015-2017, 242 students (112 from Russia and 136 from Iran) were chosen among them based on Morgan's table.

  Findings

  The findings showed that there was a significant difference between the mean scores of pre-test and post-test in the level of self-development and academic achievement of Iranian and Russian students.

  Result

  The use of educational technology by faculty members has a significant effect on improving students' academic achievement and self-development. Usefulness of technologies can be more evident by targeted use of them.

  Keywords: Distance Learning Technology, Self-Development, Iran, Russia
 • Vahidreza Mirzaeian * Pages 697-710
  Most studies in the application of machine translation in language teaching have focused on improving the writing of foreign language learners. The aim of this research is to assess the quality of machine translation and its impact on students’ reading comprehension. To achieve these two goals, three types of texts were selected with varying levels of difficulty. These texts were translated once by a human translator and once by machine translation (Google translator). Finally, six texts were obtained. The output of machine translation was evaluated and analyzed. Students were then randomly divided into six groups, each group reading one of these texts and answering multiple choice comprehension questions at the end of the text. The T- test was performed on the data and it was found that from the three types of texts, the two types of texts, despite having some lexical and grammatical problems, were able to compete with human translation. The data showed that the quality of machine translation is improving and has now reached a degree of quality that can be used as a tool in educational environments. Some guidelines were also given on how to use this technology in the classroom.
  Keywords: machine translation, Assessment, Reading comprehension
 • Khalil Mirzaei *, Marjan Sepahpanah Pages 711-721
  The current study of the effectiveness New educational communication tools in Comparison with Traditional Methods in Increasing water resources users Knowledge. In a quasi-experimental study, 60 farmers were randomly selected as the samples. They were divided into two peer groups with respect to age, education, economic status, amount of land, being a member of social network (30 for experiments and 30 for control). The main tool for research was the researcher-made questionnaire which was formed on the basis of existing theoretical comments. The results showed that the strategies that gardeners apply for climate change are intercropping strategy, using integrated farming systems, changing the time farming operation, drought-tolerant crops. According to Levene test and equality of variances, there is a significant difference (Telegram and What Sapp) between the pre-test scores and post-test scores in the group receiving mobile learning. So that education through social networks and electronics had a significant impact in adopting coping strategies relating the effects of climate change. Path analysis results indicate that the component of the hope for recovery has had the greatest impact on adaptation to climate change. And the component of fidelity has the least effect. Also, demographic and psychological components explain 61% of changes,
  Keywords: Blended-learning, Lecture , Climate change, Dehydration
 • Nadia Gheshlaghi, Shervin Mirshahzadeh *, Shirin Toghyani, Shadi Azizi Pages 723-738

  ABSTRACTGoals: 

  Todays, the relationship between students and the school environment is very important; Therefore, the purpose of this article is understanding the effective components of the environment. It seems that one of the factors influencing this relationship is the meaning of the environment.

  Method

  The data collection stage is a survey method, using both questionnaires and direct observation and mapping observations. The research method according to open-ended questions is a combination of consecutive ones. The analysis stage also relies on the results of the questionnaire to identify their relationship with the characteristics of space.

  Findings

  Data collection was done through survey and open and closed questionnaires and direct students’ behavior observation. The questionnaire was developed and analyzed in 6 qualitative sections.

  Conclusions

  The results of the research indicate that the effect of form-spatial school features on student's belongingness is higher than other environmental factors, due to semantic capabilities. In other words, in the various levels of environment’s meanings, the fourth and fifth levels of meaning, which are considered to be the symbolic meaning, are more important than other levels of meaning for students, and its cause is largely rooted in the value and emotional meanings of space. In fact, there is, a completely direct relationship between the semantic levels of changed function non-profit school space and the ideal situation of students in educational spaces. In other words, the emotional and perceptual components of the school environment can better communicate with the student's mental state if they use the symbolic levels of meaning in space.

  Keywords: architecture, Meaning levels, Ideal condition, Sense of belongingness
 • Akbar Jadidi Mohammadabadi *, Mohamadreza Sarmadi, Mehran Farajolahi, Hossin Zare Pages 739-751

  The present study was conducted with the aim of identification and assessing the epistemological characteristics of MOOC (massive and courses). For this purpose, two methods of exploratory search (qualitative) and a questionnaire (quantitative) method were used. In the qualitative part of the research environment, electronic resources related to the research topic and in the quantitative part the statistical pop-ulation consists of 60 specialists of planning distance education in 2018 in the coun-try and the research sample in the qualitative section of the electronic resources related to the topic and in the quantitative section 36 of the experts from distance education planning in virtual learning environments and virtual universities were selected voluntarily. Content analysis method was used to analyze the qualitative data and for content analysis, weighted average and friedman test were used to ana-lyze the survey data. The results of content analysis showed that four criterion of the learner, the content, Educational environment and Teaching organization can be investigated in MOOC epistemology , and a total of 35 criteria were identified. The results showed that in the epistemology of massive courses (perfect organization and scalability), the dimensions of the learner, the content and the teaching organization are of particular importance.

  Keywords: Recognition, Identification Analysis, Mooc, Massive, courses
 • Kheyrollah Sarboland * Pages 753-765

  Human resources are the most important factor of production and the most important capital for the development and development of any country This research has also sought to explain the development model of the system supporting electronic performance with the human resource rewarding approach in governmental organizations. The research method was mixed. The statistical population of the present study was qualitative, experts in the field of support of electronic performance and value creation of human resources of governmental organizations, in the small part also were senior staff of public organizations in Ardabil province. Sample size in the qualitative section of 24 people was selected through targeted sampling and snowball interviews, and in the small part, 278 of the senior staff members of public organizations in Ardebil province were selected by proportional allocation sampling method.The instruments used in the qualitative section were structured interviews and semi-structured interviews, and in the quantitative section, a questionnaire. Data were analyzed using SPSS and PLS software. According to research findings, research structures were satisfactory Also, all components of the electronic performance support system offered in the human resource value creation were desirable.

  Keywords: E-performance support, Value creation approach, Human Resources, Government agencies
 • Fateme Abbaszadeh Diz, Hojjattollah Rashid Kolvir *, Ali Rezaeisharif Pages 767-778

  Students spend most of their time in school besides home. The physical and mental environment of the school can play an effective role in the process of education and formation of student’s social role. Participatory learning is one of the approaches which, as an active teaching method, increases social interaction and effective learning in the student The purpose of this study was to identifying the physical environment components of schools with a participatory learning approach. This applied research is of descriptive-analytical type, which in order to perform, The statistical population of this study was male middle school students in Tabriz that 356 male middle school students were selected randomly from four schools in different parts of city. Data were analyzed by one-sample statistical t-test and chi-square test. The results showed that the satisfaction of the physical environment in all four schools studied was low and the tendency for the environments in which the students could participate were very high. It can be deduced that the more the schools physical environment has favorable conditions for participatory learning, the higher the level of satisfaction and interest in learning in students, and also education and training take place properly.

  Keywords: physical environment, participatory learning, school, male students, middle school
 • MohammadAli Banihashemi *, Hamed Beyti Pages 779-790

  Goals: Visual expression techniques play an important role in providing technical information in the design process of architecture, but this way of expressing the image that is common in the West is not in accordance with our past architectural look. The perception of space in past architecture was not human-centered. So, if we are to seek a generalized approach and to conform to an ontological-based view of Islamic-Iranian wisdom, one can ask the principles of mapping the Iranian documentary image architecture in the past.

  Method

  This study on the one hand uses a descriptive-analytical method to study the attitudes of Iranian artists to space in a gallery environment and on the other hand, expands intellectual framework of Islamic wisdom. Understanding this insight in the Iranian intellectual and cultural sphere can be interpreted in the form of colloquialism in the presentation of drawing documents.

  Findings

  In this regard, introducing the hyper-process method as a graphing approach with the approach of increasing the points of escape and displacement of the lines, and consequently increasing the field of view and motion, from the mere point of view of spatial representation in the field of architectural drawings.

  Keywords: Super-prospective, Perspective, Painting, Visual expression, Architectural Expression
 • GHASEM AZARI ARANI, Jalal Rezaeenour * Pages 791-808
  Knowledge creation and learning is about creating new knowledge, or the replacement and improvement of the existing knowledge through social relations and organizational partnerships. The role of knowledge and knowledge creation and learning in flourishing the economies of countries is indisputable. In knowledge economy, the creation and exploitation of knowledge has a major role in increasing the wealth of a country. Here the issue is that knowledge creation and learning at the national level has not been considered yet. Based on exploratory techniques, and in particular Delphi technique, the procedure of identifying and explaining the processes of national knowledge creation and learning was discussed. In addition, by using exploratory and confirmatory factor analysis, the identified dimensions for national knowledge creation and learning are primarily confirmed. Then the impact of the process of national knowledge creation and learning on GDP was measured through conducting a survey and using a questionnaire, while taking the mediating role of national intelligence into account. The results indicate that the effect of national knowledge creation and learning on gross domestic product with the intermediary effect of national intelligence has been proven.
  Keywords: Confirmatory& Exploratory Factor Analysis, Delphi Technique, Gross Domestic Product, National Intelligence, National Knowledge Creation, learning