فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نعیمه سیدفاطمی، حمیدرضا عزیزی، هادی رنجبر، یزدان احمدی، فرشید الازمنی نوده* صفحات 1-8
  مقدمه

  اجتماعی شدن در سراسر زند گی انسا نها به عنوان فرآیند یادگیری دانش، مهار تها، درو نی سا زی ارزشها، باورها و هنجارهای حرفه و شکل گیری هویت حرفه ای تعریف و جریان دارد. این فرآیند در پرستاری با برنا مه های آموزش رسمی آغاز و با ورود فرد به محیطهای کاری تداوم می یابد.  این مطالعه مروری باهدف بررسی فرآیند اجتماعی شدن حرفه پرستاری و درک و شناخت بیشتر ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن انجام شد.

  روش  کار

  این مطالعه از نوع مروری- روایتی بوده که در سال1397 با جستجو در مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی Pub med, Iranmedex ,SID, Ovid, Google Scholar, Elsevier، طی سالهای 2000 تا 2016 با استفاده از کلید واژه های پرستاری، اجتماعی شدن، اجتماعی شدن حرفه ای ، حرفه پرستاری و معادل انگلیسی آنها انجام شد. در نتیجه جستجو 65 مقاله یافت شد و پس از بررسی عنوان و چکیده، 20 مقاله مرتبط با عنوان مطالعه برای مرور انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی مطالعات نشان داد، اجتماعی شدن حرفه ای فرآیندی پیچیده است که با 4 ویژگی، یادگیری، تعامل، تکامل و سازگاری مشخص می شود. از مهمترین پیشایندهای مفهوم اهمیت  برنامه های آموزشی جامع، الگوهای نقشی شایسته، فراهم بودن فرصت کسب تجربه و ارایه بازخوردهای سازنده در دوران آموزشی و محیطهای کاری اشاره کرد. پیامدهای اجتماعی شدن بسیار گسترده، متغیر و متاثر از عوامل شخصی، سازما نی و موقعیتی است. اجتماعی شدن حرفه ای با نتایج مطلوب و گاهی نیز با تبعات ناخوشایند همراه است.

  نتیجه گیری

   اجتماعی شدن حر فه ای فرآیندی اجتناب ناپذیر، پیچیده، متغیر، پویا، دایمی و در عین حال غیر قابل پیش بینی است. اجتما عی شدن حر فه ای با پیامدهای مثبت و منفی همراه است.اجتما عی شدن موثر در حرفه پرستاری مستلزم فراهم بودن شر ایط و تمهیدات در عرصه آموزش و خدمات است.

  کلیدواژگان: پرستاری، اجتماعی شدن، اجتماعی شدن حرفه ای، حرفه پرستاری
 • جهانبخش قاسمی کله مسیحی، محسن گل پرور*، فلور خیاطان، محسن شهریاری صفحات 9-19
  مقدمه

  مدیریت بهینه و کارآمد استرس پرستاران نیازمند شناسایی راهبردهایی است که به کنترل فشارهای شغلی آن ها کمک کند.

  روش  کار

  روش مطالعه نیمه آزمایشی و طرح پژوهش دو گروهی با دو مرحله پیش آزمون و  پس آزمون بود. از میان 120 پرستار یک بیمارستان دولتی در اصفهان در زمستان 1397، 30  پرستار به شیوه هدفمند بر مبنای ملاک های ورود و خروج انتخاب و سپس به طور تصادفی  به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. پرسشنامه تجارب بهینه (مارش و جکسون) و پرسشنامه استرس شغلی (استانتون و همکاران) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش متغیرهای وابسته استفاده شد. گروه آزمایش طی ده جلسه از طریق بسته آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی تحت آموزش قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی به طور معناداری موجب افزایش تجارب بهینه (44/6=F و 01/0>p) و کاهش استرس شغلی (29/57=F و 001/0>p) در گروه آزمایش گردید.
   

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی آموزش سرمایه عاطفی بر ارتقاء تجارب بهینه و کاهش استرس شغلی پرستاران، پیشنهاد می شود این نوع آموزش برای مدیریت کارآمدتر استرس شغلی و تجارب بهینه پرستاران در محیط های بیمارستانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش سرمایه عاطفی، تجارب بهینه، استرس شغلی، پرستاران
 • ناهید قنبری*، محمد نریمانی صفحات 20-30
  مقدمه

  اضطراب و استرس و افسردگی  قبل از جراحی مبحثی مهم در آسیب شناسی روانشناختی می باشد که اهمیت آن در بین گروه های آسیب پذیر مانند بیماران دو چندان است این استرس و اضطراب  و افسردگی گاهی در فرایند جراحی و قبل  وبعد جراحی مانند فرایند بیهوشی و دوران نقاهت و پرستاری می تواند اختلال ایجاد کند

  روش کار

  روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون گسترش یافته بود. جامعه آماری این تحقیق شامل بیماران کاندید جراحی مراجعه کننده به بیمارستان های استان اردبیل در سال1398بود که به عنوان نمونه تحقیقی 40 نفر بصورت دردسترس انتخاب شدند و سپس در دو گروه 20 نفری (گروه صعب العلاج، گروه کنترل) به تصادف جایگزین شدند. این تحقیق برگرفته از رساله دکتری که در سال تحصیلی1397-1398استان اردبیل اجراشده است می باشد. ابزار به کار رفته در این پژوهش آزمون مقیاس آشفتگی روانی (افسردگی، اضطراب و استرس) 21DASS-   بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بسته شناختی رفتاری طراحی شده در کاهش و مدیریت اضطراب (001/0P<712/1=F) و استرس (005/0P<74/1=F) و افسردگی (001/0P<012/2=F) قبل از جراحی بیماران صعب العلاج موثر می باشد.

  نتیجه گیری

  درمان شناختی رفتاری درمدیریت و  کاهش اضطراب و استرس و افسردگی قبل از جراحی موثر می باشد که این خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت جراحی، اقدامات قبل از جراحی مانند بیهوشی و کنترل درد  و اقدامات پرستاری در دوران نقاهت می تواند مفید و موثر باشد و از طرفی در بهبود ارتباط پزشک و بیمار، پرستارمی تواند نقش اساسی داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت آشفتگی روانشناختی، اضطراب قبل از جراحی، استرس قبل از جراحی، افسردگی قبل از جراحی، بسته درمان شناختی رفتاری
 • اصغر جعفری*، نجمه اسکندری، مریم قندانی صفحات 31-40
  مقدمه

  چاقی یکی از معضل های اساسی در حوزه سلامت زنان است که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بیشتر با آن روبه رو هستند، به طوری که مشکل چاقی به عنوان یک اپیدمی جهانی برای زنان محسوب می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان بین زنان چاق و گروه همتا انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان چاق و گروه زنان همتا بودند که به درمانگاه فرهنگیان در شهر کاشان مراجعه کردند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 110 شرکت کننده انتخاب شدند و پرسشنامه های طرحواره ناسازگار اولیه یانگ (1999) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2001) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون t استودنت و نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین طرحواره های محرومیت هیجانی، بی اعتمادی/ بد رفتاری و انزوای اجتماعی/  بیگانگی و همچنین راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته تنظیم هیجان زنان چاق و زنان غیرچاق تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/01).

  نتیجه گیری

    طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم شناختی هیجان نقش موثری در چاقی دارند. نتایج شواهدی را  نشان می دهد که به کارگیری مداخلاتی در تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم هیجان سازش نایافته می تواند در فرآیند درمان چاقی و کاهش رفتار خوردن در زنان مبتلا به چاقی مثر باشد.

  کلیدواژگان: طرحواره، تنظیم هیجان، چاقی، رفتار خوردن
 • فرهاد مهرگان*، الهه صبحی صفحات 41-53
  مقدمه

  یکی از موضوعات مهم در مدیریت، بحث ارزش های اخلاقی و نگرش کارکنان در محیط کار است که روی نتایج و فرایندهای عملیاتی تاثیر می گذارد. بیمارستانها به عنوان سازمانهای حرفه ای نیازمند وجود شرایطی هستند تا نیروهای متخصص را از طریق اعتماد متقابل، باورهای ذهنی و رفتارهای اخلاقی خود را توسعه دهند.

  روش کار

  این تحقیق یک مطالعه مقطعی-تحلیلی است که جامعه آماری آن پرستاران بیمارستانهای دولتی استان تهران بوده و نمونه آماری براساس فرمول کوکران 372 نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اعتماد سازمانی رونالد و لاورنس، خود اثربخشی میشل و اخلاق حرفه ای شواتز بود که در طیف پنج ارزشی طراحی شده اند. جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها نظرات 35 خبره بررسی گردید که مطلوب بودن گویه ها را تایید کردند. داده های پژوهش به وسیله آزمون های کولموگروف-اسمیرنف و همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار اس پی اس اس 22 و آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل 5/8 سنجش شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون ها نشان داد متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند و ضریب همبستگی بین اعتماد سازمانی و خود اثربخشی (852/0 =r)، بین اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه ای (846/0 =r) و بین خود اثربخشی و اخلاق حرفه ای (861/0 =r) بود که این مقادیر نشان دهنده وجود رابطه قوی، مثبت و معنادار بین متغیرها است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد خود اثربخشی و اخلاق حرفه ای تاثیرپذیری بالایی نسبت به تغییرات اعتماد سازمانی دارند. در نهایت ضرایب بتا در معادلات ساختاری، معناداری مسیرها و میزان قابل قبولی از تاثیرگذاری متغیرها را تبیین کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق، وجود اعتماد سازمانی عاملی موثر در باور و نگرش افراد به قابلیت ها و تواناییهایی فردی شان است که نوع رفتار فردی را تعیین می کند. لذا جهت افزایش همبستگی و انسجام سازمانی پیشنهاد می شود فرهنگ اعتماد در بیمارستانها نهادینه شود تا ضمن ارتقا کیفیت روابط فردی و سازمانی و هدفمند شدن فرایندها، میزان پاسخگویی و مسیولیت پذیری افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، خود اثربخشی، اخلاق حرفه ای
 • مهناز جوکار*، شهزاد آردن، نادر خالصی صفحات 54-65
  مقدمه

  ارزیابی عملکرد مراکز بیمارستانی، اطلاعات لازم را برای مدیران، به منظور پایش وضعیت فعالیت های جاری فراهم می کند. ارایه خدمات مطلوب درمانی، مستلزم آگاهی از عملکرد بیمارستان با انتخاب معیارهای مناسب می باشد. معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد کلینیک نارسایی قلبی بامطالعه منابع، شناسایی و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای رتبه بندی گردید.

  روش کار

  این تحقق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد، جامعه آماری نیز بیماران مراجعه کننده به کلینیک نارسایی قلبی در بازه سه ماهه دوم سال 1398 بوده و روش نمونه گیری نیز، روش کوکران می باشد. از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده های دموگرافیک بیماران و وضعیت عملکرد کلینیک نارسایی قلبی به کار گرفته شد. تحلیل داده ها به روش تیوری تصمیم گیری چند معیاره و با تمرکز بر فرایند تحلیل شبکه ای و با محاسبه وزن و رتبه بندی معیارها توسط نرم افزار سوپردسیژن و اکسل 2019 انجام گرفت.  

  یافته ها

  نتایج محاسبات تحلیل شبکه ای نشان داد که وزن معیار خود مراقبتی در ارزیابی عملکرد، 32/0 و وزن معیار کیفیت خدمات، 68/0 به دست آمد. از دید بیماران، زیر معیار "ظاهر کلینیک" بیشترین امتیاز را در ارزیابی کسب نمود و زیرمعیارهای "تضمین خدمات" و "قابلیت اطمینان" در جایگاه های بعدی قرار دارند. امتیاز نهایی ارزیابی عملکرد کلینیک نارسایی 98/75 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس الگوی حاصل، کیفیت خدمات، وزن بیشتری در امتیاز ارزیابی عملکرد دارد، بیشترین عواملی که باعث کاهش امتیاز می باشد شامل نظارت بر خود مراقبتی بیماران و همدلی با بیمار می باشد. برای بهبود وضعیت عملکردی کلینیک نارسایی قلبی، باید بر این عوامل اقدامات بهبودی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد بیمارستان، خودمراقبتی، کیفیت خدمات، نارسایی قلبی
|
 • Naeimeh Seyed Fatemi, Hamidreza Azizi, Hadi Ranjbar, Yazdan Ahmadi, Farshid Alazemani Nodeh* Pages 1-8
  Background

  Socialization is defined as a complex process of learning and internalizing values, beliefs, knowledge and norms of a specific profession which forms a solid identity. This study aimed to review the previous publications which have examined the barriers and solution of the professional socialization of nursing through.

  Methods

  Electronic databases of PubMed, Science Direct, Iranmedex, SID, Ovid, and Google Scholar were searched completely using appropriate keywords from 2000 to 2016, to identify the articles pertaining to the topic of interest. Twenty articles were found to be eligible and reviewed in this study.

  Results

  The professional socialization is a complex process characterized at least by 4 determinants: learning, interaction, evolution and adaptation. Several factors could affect the professional socialization of nursing including comprehensive training programs, the opportunity to gain experience and constructive feedbacks during training and at work environments. A wide range of consequences have been related to socialization of nursing which can be influenced by personal, organizational, and situational factors and may result in both good and bad adaptation of the individuals.

  Conclusion

  Professional socialization is a complex process needs special attentions and can have both positive and negative outcomes. The effective socialization of nursing is depended on conditions provided in the field of education and services.

  Keywords: nursing, socialization, professional socialization, nursing profession
 • Jahanbakhsh Ghasemi Kaleh Masihi, Mohsen Golparvar*, Floor Khayatan, Mohsen Shahriari Pages 9-19
  Background

  Efficient strategies are required to identify and manage the occupational stresses and improve optimal experiences among health care employees, especially nurses. Thus, the present study was conducted to determine the impact of affective capital enhancement training on optimal experiences and job stress among nurses.

  Methods

  This is a semi-experimental study consists of two groups of participants and designed at two pre- and post-test levels. The participants were 30 of 120 nurses of a governmental hospital in Isfahan city who selected based on the inclusion criteria of this study. The subjects were randomly assigned into the two cases (n=15) and control (n=15) groups. The cases have received affective capital enhancement training through ten sessions. Data collection was done using the optimal experience (Marsh & Jackson) and the job stress (Stanton) questionaries in both pre-test and post-test phases. Statistical analysis was performed by the analysis of covariance (ANCOVA) using SPSS software.

  Results

  Based on the ANCOVA results, nurses who received affective capital enhancement training exhibited significantly increased optimal experiences (F=6.44, P<0.01) and decreased job stress (F=57.29, P <0.001). However, the pre and post test results were the same for control group.

  Conclusion

  Given that the affective capital training could improve the optimal experiences and reduce job stresses of nurses, it is highly recommended that such trainings should be considered as potential strategies in the management of occupational stresses as well as improving commitment of employees in different workplaces, including hospitals.

  Keywords: affective capital training, optimal experience, job stress, nurses
 • Nahid Ghanbari*, Mohammad Narimani Pages 20-30
  Background

  There are numerous evidences indicating that pre-operative psychological state of the patients can potentially affect their outcomes. Therefore, in the present study we aimed to design an educational-therapeutic package based on cognitive-behavioral approaches to manage and reduce the psychological distresses of gastric and breast cancer patients undergoing surgery.

  Methods

  This is a semi-experimental study with pre-test- post-test type and control group. The participants were among the cancer patients referred to the hospitals of Ardebil city in 2019 who candidated for surgery. Forty patients were selected as the study sample and were randomly divided into the two groups of case (n=20) and control (n=20). The cases of intervention group received pre-operative education through one week prior to admission for surgery. Data was collected using the Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21) questionarie. The data analysis was done using covariance analysis by SPSS software.

  Results

  Based on the results, patients who received pre-operative education had significantly less anxiety (F= 1.712, P <0.001) stress (F =1.74, P <0.005) and depression (F= 2.012, P <0.001).

  Conclusion

  According to the findings, the designed educational-therapeutic package could efficiently improve the psychological state of the cancer patients undergoing surgery and potentially may enhance their post-operative outcomes. Such educational interventions could also affect the other pre- and post-operative measures including nursing, anesthesia procedures, pain control and etc. therefore, have a potential to be added to the therapeutic regimen.

  Keywords: Managing psychological distresses, Preoperative anxiety, Preoperative stress, Preoperative depression, Cognitive-behavioral approach
 • Asghar Jafari*, Najmeh Eskandari, Maryam Ghandani Pages 31-40
  Background

  Over the past years, due to the lifestyle modifications, obesity has widely been recognized as a major public health problem which affects societies worldwide. Recently, evidences have shown that early maladaptive schemas are strongly associated with eating psychopathology. Therefore, the present study aimed to investigate the differences in early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies between obese women and matched normal weight controls.

  Methods

  This research is a comparative (analytical), case control study. The cases were 110 obese women selected by random sampling method among those women who referred to Farhangian clinic in Kashan city. The same number of subjects with normal weight has also been considered as controls. Data was collected by the use of standard instruments: questionnaires of early maladaptive schemas questionarie (Young, 1999), and cognitive emotion regulation strategies questionarie (Garnefski & Kraaij, 2001). The data were analyzed by t-test and SPSS 22 statistical method.                                                                                      

  Results

  Based on the results, obese women experienced significantly more severe emotional deprivation, distrust/ misbehavior, and social isolation. Furthermore, adaptive and maladaptive strategies in cognitive emotion regulation were significantly different between obese and normal weight women,

  Conclusion

  According to the results, both early maladaptive schemas and deficits in cognitive emotion regulation may potentially play roles in psychopathology of obesity. These findings suggest that applying interventions on early maladaptive schemas and adaptive emotion regulation strategies could be beneficial in obesity treatment.

  Keywords: schema, emotion regulation, obesity, eating behavior
 • Farhad Mehrgan*, Elahe Sobhi Pages 41-53
  Introduction

  Improvement of the organizational trust has a special importance at workplace which can affect the attitude of the employees. Thus, the present study was conducted to examine the effect of organizational trust on the self-efficacy and professional ethics levels among nurses in public hospitals of Tehran, Iran.

  Methods

  This cross-sectional analytical study was carried out on 372 nurses of the public hospital in Tehran city, Iran. Cluster sampling method was used to sampling. Data collection was done using of 3 standard questionaries including: organizational trust (Ronald & Lawrence); professional ethics (Schwartz); and self-efficacy (Michael). The validity and reliability of the questionnaires were confirmed based on the opinions of 35 experts. Data analysis was performed by correlational and regression analyses and structural equation modeling approach using SPSSS version 22 LISREL version 8/5 software’s, respectively.

  Results

  The results of correlation coefficients between organizational trust and self-efficacy (r = 0.852), organizational trust and professional ethics (r = 0.846) and self-efficacy and professional ethics (r = 0.861) showed a strong positive significant relationship. The results of regression analysis also indicated that both the self-efficacy and professional ethics are highly influenced by organizational trust levels. Furthermore, the beta coefficients in the structural portion of the model revealed that the paths were significant and in the expected direction (ps < 0.01).

  Conclusion

  According to the research results, organizational trust is a potential factor strongly can affect the behavior of nurses at workplace. Based on the findings, both self-efficacy and professional ethics are influenced by organizational trust, thus improvement of workplace climate could be achieved by enhancing organizational trust and commitment.

  Keywords: Organizational Trust, Self-efficiency, Professional Ethic
 • Mahnaz Jokar*, Shahzad Ardan, Nader Khalesi Pages 54-65
  Background

  Performance evaluation is an important tool to measure and manage the efficiency of activities in a local system or organization. It has been considered as a part of the strategic management of hospitals to provide optimal medical services, in the recent years. In the present study, we aimed to design a method based on the analytic network process to effectively evaluate the performance of physicians and nurses in a heart failure clinic.

  Methods

  This is an experimental and applied research. The study population was those patients who referred to the heart failure clinic in summer 2019. The amount of the sample size in this study was determined with the used of Cochran sampling method. Data on patients’ demographics and the performance status of the studied clinic was collected using researcher made questionaries. Multiple criteria decision-making (MCDM) was used to analyze data based on the analytic network process by calculating the weight and rank of the criterias with using Super Decision and Excel 2019 softwares.

  Results

  The results of the network analysis in performance evaluation indicate that self-care weight was 0.32 and the weight of service quality was 0.68. Of the patients' view, "the appearance of clinic" sub-criterion received the highest evaluation score, which is followed by the "service guarantee" and "reliability" sub-criterions. The aggregate score of the performance evaluation for the studied clinic was achieved 75.98%.

  Conclusion

  According to the findings, the quality of services has the highest impact on performance evaluation. Moreover, the results showed that the designed method for performance evaluation based on the analytic network process can be considered as an efficient strategy in managing of the healthcare systems.

  Keywords: Performance measurement of hospital, Self-care, Quality of service, Heart failure clinic