فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اظهری، رسول حمایت طلب*، محمود شیخ، الهه عرب عامری صفحات 379-395
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بازخورد مقایسه ای-اجتماعی بر اکتساب و تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکی-حرکتی در دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام شد. در این تحقیق تعداد 36 دانش آموز دبیرستانی به عنوان نمونه های آماری بصورت تصادفی در سه گروه 12 نفری بازخورد مقایسه-اجتماعی مثبت، منفی و واقعی قرار گرفتند. پس از ثبت امتیازات پیش آزمون، در مرحله اکتساب که پنج روز به طول انجامید آزمودنی ها در هر روز تعداد ده بلوک سه تایی سرویس بلند بدمینتون اجرا کردند که بعد از هر بلوک بازخورد میانگین امتیازات خود را با توجه به گروهی که متعلق به آن بودند بصورت مثبت (بالاتر از امتیاز واقعی)، منفی (پایین تر از امتیاز واقعی) و واقعی (امتیاز واقعی) دریافت کردند. آزمون تحکیم یادگیری نیز بعد از 72 ساعت بی تمرینی همانند پیش آزمون اجرا شد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها و همگنی واریانس ها به منظور تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری (05/0≥ P) استفاده شد.نتایج بررسی نشان داد که در مرحله اکتساب، تمرین موجب بهبود عملکرد گروه ها شد. اما بین عملکرد گروه های بازخورد مثبت، منفی و واقعی در این مرحله تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میزان تحکیم یادگیری نیز در گروه بازخورد مثبت بطور معنی داری بهتر از گروه های دیگر بود. یافته های تحقیق بیانگر این است که بازخورد مقایسه ای- اجتماعی مثبت در تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکی- حرکتی مانند سرویس بلند هدفدار بدمینتون موثر است.
  کلیدواژگان: اکتساب، بازخورد انگیزشی، بازخورد مقایسه ای-اجتماعی، تحکیم یادگیری، سرویس بدمینتون، مهارت ادراکی-حرکتی
 • حسن غرایاق زندی، محمود محبی*، سحر زارعی صفحات 397-412
  تکواندوکاران در طول مبارزات، فشار زیادی را تجربه می کنند، زیرا آنها باید همزمان حمله و دفاع کنند، علاوه بر این، قبل از مسابقات، استرس تکواندوکار افزایش می یابد و وزن خود را سریع از دست می دهد، در این شرایط حفظ حالات مطلوب روان شناختی و موفقیت در تکواندو مستلزم مجموعه عوامل روان شناختی خاصی مانند کمال گرایی مثبت و مهارت های ذهنی است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال گرایی ورزشی و مهارت های ذهنی در تکواندوکاران بود. طرح این پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری آن کلیه تکواندوکاران ایرانی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور بودند. نمونه پژوهش 110 مرد با میانگین سنی 84/5 ± 60/23 سال بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های کمال گرایی و مهارت های ذهنی را تکمیل کردند. داده ها از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان تحلیل شد. تحلیل همبستگی داده ها نشان داد که کمال گرایی مثبت با مهارت های ذهنی پایه، روان تنی و شناختی همبستگی مثبتی دارد. این روابط در مورد کمال گرایی منفی معکوس بود (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که این دو بعد کمال گرایی 40 درصد از واریانس مهارت های ذهنی کل را پیش بینی می کنند (05/0>P). براساس یافته های حاضر به نظر می رسد، ابعاد کمال گرایی نقش مهمی در انتخاب مهارت های ذهنی دارد و سطوح مهارت های ذهنی مورد استفاده تکواندوکاران، متناسب با این ابعاد است.
  کلیدواژگان: تکواندوکاران نخبه، کمال گرایی منفی، مهارت های پایه، مهارت های ذهنی، مهارت های شناختی
 • احمد نیک روان*، فاطمه رضایی، راضیه شاکرمی صفحات 413-428
  اختلالات فراگیر رشد که یکی از موارد بسیار شایع آن اوتیسم است شامل گروهی از اختلالات روانی هستند که مهارت‏های تعامل اجتماعی و مهارت‏های ارتباطی در آن ها تخریب شده است. با توجه به بالا بودن هزینه های درمانی بیماری اوتیسم، به کارگیری روش های درمانی جایگزین و مناسب برای بیماران اوتیسم به خصوص کودکان و ارتقای سطح کیفی زندگیشان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی با کمک والد مورد علاقه بر تعادل کودکان اوتیسم بود. بدین منظور 24 کودک اوتیسم در دامنه سنی 10-6 سال در این مطالعه شرکت کردند و به مدت 10 هفته تحت مداخله تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی قرار گرفتند. شرکتکنندگان در 2 مرحله پیشآزمون و پسآزمون از نظر مهارت تعادل براساس آزمون لک لک و آزمون پاشنه پنجه ارزیابی شدند. برای بررسی اختلاف بین گروه ها در پیش آزمون از تحلیلواریانس یک طرفه و به منظور تجزیهوتحلیل اثرات پروتکل پژوهش، آزمون تحلیلواریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی شفه در سطح معناداری 0.05≥P به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی به طور معناداری موجب بهبود مهارت تعادل ایستا و پویا شده است و رویکرد والد-محور با اثرات مثبتی از طریق دستکاری ویژگی های روانشناختی مانند حس تعلق و همبستگی، انگیزش و اطمینان بالاتر دارای مزایای بهتری در بهبود تعادل پویا بوده است.
  کلیدواژگان: اوتیسم، تعادل، تمرین، یکپارچگی حسی-حرکتی، والد موردعلاقه
 • مسلم محمدی تحصیل*، افسانه صنعتکاران، سید محی الدین بهاری صفحات 429-442
  امروزه مهارت های ذهنی یکی از مولفه های مهم اثر گذار در عملکرد ورزشکاران می باشد لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران بود. جامعه آماری تحقیق شناگران نوجوان باشگاه های ورزشی کرج بودند. در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نوجوان پسر فعال در رشته شنا از باشگاه های شنای شهرستان کرج انتخاب به به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. یک طرح نیمه تجربی با سنجش در پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. گروه آزمایش بسته بیست ودو جلسه ای آموزش مهارت های ذهنی را در هفته سه جلسه متوالی در کنار تمرینات جسمانی خود به مدت یک ساعت دریافت نمودند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. تمامی شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس توسط کرنومتر و چک لیست تکنیک کرال سینه 50 متر (شنای آزاد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از طریق تحلیل واریانس ترکیبی تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت های روانی بر عملکرد کمی گروه آزمایش تاثیر معنی داری دارد (P
  کلیدواژگان: شنا، عملکرد کمی، عملکرد کیفی، مهارت های ذهنی، نوجوان
 • سید محمدرضا موسوی، ناهید شتاب بوشهری، رسول عابدان زاده* صفحات 443-457

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و حمایت خودمختاری بر یادگیری مهارت هدف‏گیری کودکان کم‏توان ذهنی بود. بدین منظور، از بین تمامی کودکان کم توان ذهنی شهر اهواز، 48 کودک در مقطع سنی 14-10 سال (میانگین سنی 2/1±81/11) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس نمرات پیش‏آزمون (10 کوشش) در چهار گروه توجه بیرونی، حمایت خودمختاری، توجه بیرونی+حمایت خودمختاری و کنترل جای گرفتند. تکلیف شامل پرتاب کیسه لوبیا به وزن 100 گرم به سمت هدفی بود که در فاصله دو متری از شرکت‏کنندگان بر روی دیوار نصب شده بود. شرکت‏کنندگان در مرحله اکتساب 40 کوشش شامل پنج بلوک هشت کوششی را انجام دادند. ده دقیقه پس از آخرین بلوک اکتساب، شرکت‏کنندگان 10 پرتاب را به عنوان پس‏آزمون انجام دادند. چهل و هشت ساعت پس از مرحله اکتساب، آزمون یادداری (10 کوشش) با شرایطی دقیقا مشابه با پیش‏آزمون برای بررسی اثرات یادگیری از شرکت‏کنندگان به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب 522 در مرحله اکتساب و آزمون تحلیل واریانس دوراهه 22 در مرحله یادداری با استفاده از نرم افزار SPSS22 و در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چهار گروه طی بلوک‏های تمرینی، بهبود معناداری در عملکرد داشته‏اند. گروه توجه بیرونی+حمایت خودمختاری نیز توانست بالاترین نمرات را در مرحله اکتساب کسب کند (05/0≥P). در آزمون یادداری نیز گروه توجه بیرونی+حمایت خودمختاری توانست بهترین عملکرد را به نمایش بگذارد (05/0≥P). پیشنهاد می‏شود برای بهبود عملکرد و یادگیری مهارت هدف‏گیری کودکان کم‏توان ذهنی از ترکیب توجه بیرونی وحمایت خودمختاری استفاده شود.

  کلیدواژگان: توجه بیرونی، حمایت خودمختاری، کودکان کم‏توان ذهنی، تکلیف هدف گیری، یادداری
 • ابوالفضل اسماعیلی*، شیلا صفوی همامی، احمدرضا موحدی صفحات 459-475

  هدف این پژوهش تعیین اثر سطح مهارت بر اجرای مهارت دریبل فوتبال در شرایط انسداد تحت فشار بود. 20 بازیکن ماهر عضو تیم فوتبال دانشگاه و 20 دانشجوی مبتدی تربیت بدنی عمومی (فوتبال) را اخذ کرده بودند (دامنه سنی 25-18 سال) در این تحقیق شرکت کردند. با استفاده از آزمون ایگلی مهارت دریبل فوتبال در دو مرحله بدون فشار و در شرایط فشار ترکیبی اجرا شد. در پژوهش حاضر برای ایجاد شرایط فشار از ترکیب دو نوع فشار، ایجاد رقابت بین شرکت کنندگان و دوربین فیلم برداری استفاده گردید. به منظوراطمینان از اعمال شرایط فشار، سطح اضطراب رقابتی با استفاده از نسخه دوم سیاهه اضطراب رقابتی-حالتی و تعداد ضربان قلب شرکت کنندگان اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای مقایسه میانگین امتیازات و همچنین از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین امتیازات دو گروه در شرایط بدون فشار و آزمون t همبسته جهت مقایسه میانگین امتیازات دو گروه در شرایط بدون فشار و تحت فشار ترکیبی استفاده شد (05/0P≤). نتایج نشان داد عملکرد گروه ماهر در شرایط فشار افت و عملکرد گروه مبتدی در شرایط فشار بهبود یافت. این احتمال وجود دارد که شرایط فشار در گروه مبتدی سبب افزایش تلاش برای اجرای بهتر و در نتیجه بهبود عملکرد شد. همین طور شاید بتوان گفت نقش انگیزشی شرایط فشار باعث بهبود عملکرد در افراد مبتدی شده است. در افراد ماهر نیز احتمال می رود درگیر سازوکارهای تمرکز بر مهارت می شوند و ظرفیت کمتری از منبع توجه را در اختیار اجرای مهارت قرار می دهند که شواهدی تجربی در تایید تیوری نظارت آشکار می باشد.

  کلیدواژگان: انسداد، اجرا، دریبل فوتبال، سطح مهارت، فشار
|
 • Ali Azhari, Rasoul Hemayat Talab *, Mahmoud Skeikh, Elahe Arab Ameri Pages 379-395
  The aim of this study was to determine of the social-comparative feedback effect on acquisition and consolidation of a perceptual-motor skill in high school male students. In this study, 36 high school students were randomly assigned to three groups of 12 subjects with positive , negative and veridical social-comparative feedback groups. Pretest scores were recorded . Acquisition phase were five days and each subjects performed 10 blocks of the three trials badminton long serve in each day. After the each block, they received feedback of average scores in the form of positive ( higher than the actual rating ) , negative ( lower than the actual rating ) and veridical ( the actual rating ) due to the group to which they belong. Also after 72 hours detraining, consolidation test performed as well as pretest. After determining the data normality and homogeneity of variances to analyze data was used from repeated measures ANOVA, one-way ANOVA and Tukey posthoc test at the significant level 0.05 . The acquisition phase results showed that practice days were improved the performance of groups. But there was no significantly difference between groups. The consolidation of positive feedback group was significantly better than other groups. The findings suggest that positive social-comparative feedback affects the consolidation of a perceptual-motor skill such as targeted badminton long serve .
  Keywords: Acquisition, badminton service, Consolidation, motivational feedback, perceptual-motor skill, social-comparative feedback
 • Hassan Gharayagh Zandi, Mahmoud Mohebi *, Sahar Zarei Pages 397-412
  Taekwondo athletes experience a lot of pressure during the competition, because they must attack and defend at the same time, In addition, before the competition, the stress of the taekwondo athletes increases and lose weight quickly, In this context, the maintenance of desirable psychological states and success in Taekwondo requires a set of specific psychological factors, such as positive perfectionism and psychological skills. Therefore the aim of this research was to survey the relationship between Sport perfectionism and mental skills in Taekwondo Athletes. Present study research method was descriptive – correlational, Statistic population was included all of from Iranian Taekwondo athletes participated in country championship competition. Samples were 110 males with average age of (23/60 ± 5/84) selected based on random sampling, and completed the Scales of perfectionism and mental skills. The data was analyzed by Pearson correlation and multiple regression (inward method) tests. The results of Pearson correlation revealed that positive perfectionism was positively associated with mental skills of foundation, psychosomatic and cognition, and Negative perfectionism had the negative correlation with these mental skills (p< 0/01). Regression analysis showed that positive and negative perfectionism dimensions predict 40 percent of total mental skills variance (P< 0/05). According to the findings, it seems that dimensions of perfectionism have an important role in selecting mental skills and the level of skills which every Taekwondo Athletes uses is correlated with these dimensions.
  Keywords: cognitive skills, Taekwondo Athletes, Fundamental Skills, negative perfectionism, Psychosocial Skills
 • Ahmad Nikravan *, Fatemeh Rezaee, Raziyeh Shakarami Pages 413-428
  The Effect of Sensory-Motor Integration Training With Help of Interested Parent on Balance in Autism Children AbstractThe pervasive development disorders is one of the most common cases is autism. This disorders include a group of psychological disorders in which social interaction skills and communication skills have been destroyed. With consider to high costs of treatment for autism, the use of alternative therapies suitable for autistic patients, especially children, and improving their quality of life is one of great importance. The aim of the present research is to determine the impact of course of sensory-motor integration training with help of interested parent to improve balance improvement of children suffering from autism. For this purpose, 24 autism children aged 6-10 years selected to this study and participated to sensory-motor training for 10 weeks. Participants asked to 2 stages of pre-test and post-test for balance skill. They were evaluated based on Laklak and Tandem Gait test. In order to analyze the effects of the research protocol, the analysis of variance with repeated measure and the scheffe post-hoc test was used at the significant level of P≤0.05. The results showed that sensory - motor integrity training significantly improved the static and dynamic balance skill and parent-centered approach have had higher benefits in improving dynamic balance with positive effects through manipulation of psychological features such as sense of belonging and solidarity, motivation and higher assurance.
  Keywords: autism, balance, Sensory-Motor Integrity, Interested Parent, Training
 • Moslem Mohammadi Tahsil *, Afsaneh Sanatkaran, Mahiodin Bahari Pages 429-442
  Psychological skill is one of the most important factors that influence athlete’s performance so the aim of this study was to examine effectiveness of Psychological skills training on Quantitative and qualitative performance of adolescence. The statistical population included adolescence swimmers of karaj swimming clubs in karaj city. 30 adolescence swimmers were selected among karaj swimming clubs using available sampling method, and were randomly assigned into the experimental and control groups. A semi experimental with pre-test and post-test assessments was used. Beside physical training, experimental group received 22 sessions Psychological skills through 3 sessions weekly that every sessions took one hour but control group didn’t received any intervention, all the participants assessed by Stopwatch and Checklist for 50-m front crawl techniques (free-running) in two steps of pre-test and post-test. Data were analyzed by combinatory variance analysis model. Findings revealed that the Psychological skills training significantly improved Quantitative performance in the experimental group (P
  Keywords: swimming, Qualitative Performance, Quantitative Performance, Psychological Skills, Adolescence
 • Seyed Mohammadreza Mousavi, Nahid Shetab Boushehri, Rasool Abedanzadeh * Pages 443-457

  The aim of this study was to investigate the effect of external focus of attention instruction and autonomy support on learning of an aiming task in mentally retarded children. Therefore, 48 children with the age range of 10-14 years among all of the mentally retarded children of Ahvaz, were selected by convenience sampling. Participants performed 10 throws as a pre-test and afterward, according to their scores on pre-test, they were equally divided into four groups (external attention, autonomy support, external attention-autonomy support, control group). The acquisition phase consisted of throwing 100 gram beanbags into a goal that was mounted at a distance of 2 meters from the participants on the wall. Ten minute after the last acquisition block, the participants performed 10 trials as post-test. 48 hours after the acquisition phase, retention test (10 trials) was performed to examine the learning effects of the participants. The data analyzed by Mix-ANOVA 2×2×2 on acquisition phase and two-way ANOVA 2×2 on retention data with using SPSS22 at significant level P≤0.05. The results of this study showed that in the acquisition phase, all of four groups gradually increased their accuracy (P≤0.05) and the external attention+autonomy support group gain the best scores in this phase. Also Results showed significant difference between the groups in the retention test (P≤0.05) and the external attention+autonomy support group presented the greatest throwing accuracy. Therefore, it is suggested that combination of autonomy support and external attention should be used to improve the performance and learning in mentally retarded children.

  Keywords: external focus, Autonomy Support, Mentally retarded children, aiming task, retention
 • Abolfazl Esmaili*, shila safavi, Ahmadreza Movahedi Pages 459-475

  The purpose of this study was to determine the effect of skill level on the performance of dribbling skills in soccer choking under pressure conditions. For this purpose, 20 skilled players of the university football team and twenty beginner students in football (with age range 18-25) participated in the study. The Egilly soccer dribble skill test was performed in two stages: without pressure condition and combined pressure condition. In the present study, the combination of two types of pressure, competition between participants and camcorders were used to create pressure condition. In order to ensure that the pressure conditions were applied, the level of competitive anxiety was measured using the second version of the competitive state anxiety and the heart rate of the participants. To analyze the data, repeated measures analysis of variance was used for comparing the mean scores and independent t-test was used to compare the mean scores of two groups without pressure condition. The results showed that the performance of the skilled group, decrease under pressure conditions and the performance of the beginner group improved under pressure conditions. It is possible that the pressure conditions in the beginner group would increase the effort to perform better and thus improve performance. It can also be said that the motivational role of pressure conditions has improved performance in beginners. In skilled persons, they are also likely to engage in skill-centered mechanisms that give less skill to the source of attention which is empirically evident in verifying the explicit review theory.

  Keywords: Choking, Performance, Dribble football, skill level, Pressure