فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسن صلح جو، فرشاد تجاری*، علی زارعی صفحات 1-8
  مقدمه

  مشکلات ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی وکاهش عزت نفس را می توان با فعالیت های مفرح از جمله گشت زدن در اماکن فروش و خریدکردن بهبود بخشید. این تحقیق با هدف تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش مداخله ای روی 477 نفر از دانشجویان در پنج ناحیه کشور انجام شد. آزمودنی ها پرسشنامه سلامت روان (28-GHQ) را به عنوان پیش آزمون و یک ماه بعد، به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند و طی این مدت از آنها خواسته شد تا خرید انجام ندهند. سبک تفریح و سرگرمی خرید کردن با پرسشنامه اسپرولزوکندال اندازه گیری شد. برای تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T همبسته استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه سلامت روان بترتیب 9/12 ±22/57 و 11/27± 30/90 بود. از طرفی در پیش آزمون و پس آزمون بترتیب 32/28 %  و 60/59 %  از آزمودنی ها از نظر سلامت روان در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. بر این اساس اختلاف بین میزان سلامت روان در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بود (0/020=p). در ابعاد افسردگی، ضعف در عملکرد اجتماعی و اضطراب، بین دو بار اندازه گیری تفاوت معناداری وجود داشت (0/05>p). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین میزان خرید و سلامت روان دانشجویان بود (001/=p و0/613=r).                                           

  نتیجه گیری

  جلوگیری از خرید به مدت یک ماه باعث کاهش سلامت روان دانشجویان گردیده است. بنابراین فعالیت خرید کردن ممکن است بتواند بر سلامت روان و افسردگی تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، افسردگی، خرید کردن، دانشجو
 • رضا کبودخانی، محمد زارع نژاد*، محمد انصاری، سعید غلامزاده، علیرضا درودچی، نوید کلانی صفحات 8-16
  مقدمه

  امروزه بروز قصور و تخلفات پزشکی و به دنبال آن شکایت و دادخواهی بیماران و سر انجام درخواست غرامت از سوی ایشان، پزشکان و جامعه ی پزشکی را با بحرانی فزاینده روبرو ساخته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی جوانب مختلف شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392 می باشد.

  روش کار

  در یک بررسی گذشته نگر، با هدف تعیین هفت ساله شکایات مربوط به جراحی زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس تمامی پرونده های شکایت با موضوع تخلف در زمینه جراحی های زیبایی صورت طی سال های 1385 تا 1392 بررسی شدند.

  نتایج

  در این مطالعه، تعداد شاکیان از نظر جنسیت بین مرد (5/34%) و زن (5/65%) و همچنین از نظر وضعیت تاهل نیز تفاوت زیادی میان افراد متاهل (4/36%) و افراد مجرد (5/54%) در میزان شکایت دیده می شود. بیشترین افراد متشاکی متخصصین (4/57 %) بودند و پس از آن تحصیلات فوق تخصص با  فراوانی 8/27 % و پزشک عمومی با فراوانی13% سایر متشاکیان پرونده ها را تشکیل می دادند. از نظر نوع تخصص افراد متشاکی، بیشترین فراوانی مربوط به 28 نفر (9/50%) متخصصین گوش و حلق و بینی  می باشد و پس از آن 16 نفر متخصص جراحی پلاستیک (1/29%) و پزشک عمومی (7/12%) دارای بیشترین فراوانی بودند.

  کلیدواژگان: قصورپزشکی، شکایت پزشکی، اعمال جراحی زیبایی، جراحی صورت، پزشکی قانونی
 • زکیه صیفوری، نادیا کاظمی پور* صفحات 17-25
  مقدمه

  عفونت تنفسی فوقانی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان و دومین دلیل تجویز بالای آنتی بیوتیک ها است. روند صعودی مقاومت آنتی بیوتیکی یک چالش جهانی محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام گرفت.

  روش کار

   در این تحقیق70 نمونه تنفسی کشت داده شده از ازمایشگاه بیمارستان شهید باهنر در کرمان در یک بازه زمانی سه ماهه دریافت گردید . سپس بررسی و تشخیص باکتریها با آزمون های بیوشیمیایی متداول انجام شد. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک انجام گردید. با تعیین درصد چسبندگی سطحی ایزوله ها، تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح شیشه ای و پروپیلن در شرایط تکان و ثابت بررسی گردید.

  یافته ها

  59 باکتری ایزوله شده به ترتیب شامل: استافیلوکوکوس آریوس (28/37%)، کلبسیلا نمونیه (33/20%)، سودوموناس آیروژینوزا (94/16%)، اشرشیا کلی (77/6%)، استرپتوکوکوس پایوژنز (08/5%) و سراشیا مارسسنس، پروتیوس میرابیلیس، کورینه باکتریوم دیفتریه و گونه های سیتروباکتر (38/3%) بودند. بیشترین موارد مقاومت آنتی بیوتیکی به تتراسایکلین و بیشترین موارد حساسیت به جنتامایسیسن مشاهده شد. توان تولید بیوفیلم بر سطح پروپیلن و در حالت متحرک  جذب بیشتری نشان داد.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، بین مقاومت آنتی بیوتیکی و توان تولید بیوفیلم در ایزوله ها، ارتباط مستقیمی مشاهده گردید. می توان با ارزیابی الگوی حساسیت آنتی بیوتیک ها و توسعه روش های درمانی جدید، برنامه ای هدفمند و موثر تدوین نمود.

  کلیدواژگان: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، چسبندگی سطحی، بیوفیلم
 • ابراهیم صادقی، احمد رستگاریان*، محمدحسن دم شناس، رضا صحرایی، محمد رحمانیان، نوید کلانی، محمد رادمهر صفحات 26-32
  مقدمه

  لرز پس از بیهوشی باعث احساس ناراحتی در بیمارمی شود. بسیاری از داروها جهت جلوگیری یا کاهش لرز مورد مطالعه قرار گرفته اند،اما هنوزداروی ایده آل مورد تایید نهایی قرار نگرفته است.هدف از مطالعه حاضرتعیین اثر دکس مدتومدین به همراه بوپیواکایین در روش بی حسی نخاعی بر پیشگیری از بروز لرز در عمل های جراحی ارتوپدی شکستگی تیبیا و فمور بود.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 60 بیمار 18تا 50 سال با کلاس بی هوشی (ASA class) 1و2که کاندیدای عمل جراحی ارتوپدی شکستگی تیبیا و فمور بودند، در سال 1397 صورت پذیرفت.بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه مداخله: 5/12میلی گرم بوپیواکایین (5/2 سی سی) و 5میکروگرم دکس مدتومدین (5/0میلی لیتر)و گروه شاهد: 5/12 میکروگرم بوپیواکایین و5/0 میلی لیتر نرمال). فشارخونسیستولی،دیاستولیومتوسط خون شریانی و درصد اشباع اکسیژن خون درزمانهای قبل از بی حسی اسپاینال، بعدازبی حسی وسپس هراز 15دقیقه تااتمام عمل جراحی ودرزمان ریکاوری ثبت گردید.درزمان های2، 4، 8، 12 و 24 ساعت پس ازعمل ازنظرمیزان لرزموردارزیابی قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات بوسیله شاخص های آمار توصیفی(میانگین و درصد و انحراف معیار) و آزمون های آماری استنباطی (کای اسکویر، تی تست، من ویتنییو)با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران در گروه شاهد 7/14 ± 6/36 سال و در گروه مداخله 6/8 ± 7/32 سال بود. دو گرو ه مداخله وشاهد از لحاظ فراوانی لرز در زمان های2 (3/4% و 1/7%) و 4 (5/4% و 1/24%) ساعت بعد از عمل تفاوت معنی داری نداشتند. هر چند افراد گروه مداخله در ساعت های 8، 12 و 24 بعد از عمل جراحی هیچ گونه لرزی را گزارش نکردند اما با گروه شاهد (1/7%، 6/3% و 6/3%) تفاوت معنی دار نداشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان می دهد که افزودن 5میکروگرم دکس مدتومدین به بوپیواکایین در روش بی حسی نخاعی باعث کاهش میزان بروز لرز  بعد از عمل می شود،ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است بنابراین به نظر می رسددر این زمینه، نیاز به مطالعات جامع تر و با حجم نمونه زیادتری می باشد.

  کلیدواژگان: بوپیواکایین، دکس مدتومدین، بی حسی نخاعی، لرز، شکستگی های اندام تحتانی
 • رضا صحرایی*، احمد رستگاریان، سمیرا دانا، نوید کلانی، رضا اینالو صفحات 33-38

  در دهه های بعد از معرفی نفرولیوتوتومی از راه پوست (PCNL) ، متخصصان ارولوژی اصلاحاتی را برای بهبود ایمنی و اثربخشی این روش ارایه داده اند. این اصلاحات شامل پوزیشن های مختلف (سوپاین، پرون، پهلو و خم به پهلو) می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو وضعیت سوپاین و  پرون بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی انجام پذیرفت.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی برروی 100 بیمار (هر گروه 50 نفر) بین سنین 60-20 سال؛ که از نظر بی هوشی کلاس یک و دو ASA را داشتند و کاندید عمل جراحی نفرولیتوتریپسی پوستی در بیمارستان پیمانیه در سال 1397 بودند، انجام شد. بیماران به  دو گروه  سوپاین و پرون تقسیم شدند. میزان خونریزی حین عمل جراحی در هر گروه اندازه گیری گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  تفاوت آماری معنی دار بین دو وضعیت سوپاین و پرون از نظر سن (333/0=p)، جنس (000/1 =p) و کلاس بیهوشی (663/0 =p) وجود نداشت. فشار خون سیستول، دیاستول و ضربان قلب قبل از عمل؛ بلافاصله، 10 و 15 دقیقه بعد از عمل؛ در اتاق ریکاوری؛ و هنگام خروج از ریکاوری در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. اگرچه فراوانی نسبی میزان خونریزی کمتر از 50 سی سی در گروه پرون بیشتر از گروه سوپاین بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (1/43% در مقابل 0/36%، 503/0 =p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر بین گروه های مورد بررسی در این مطالعه از نظر میزان خونریزی، فشار خون سیستول و دیاستول و ضربان قلب در گروه های مورد مطالعه تفاوت محسوسی مشاهده نگردید. بنابراین به نظر میرسد پوزیشن سوپاین یا پرون در جراحی PCNL  نمی تواند برروی خونریزی حین عمل تاثیر بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: سوپاین، پرون، مارکایین، خونریزی، نفرولیوتوتومی
 • ارتباط کیفیت خواب با شاخص های عملکردی قلبی عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال
  کمال سادات حسینی*، لیدا بابایی، طیبه ساداتی بیزکی صفحات 38-46
  زمینه و هدف

  کاهش کیفیت خواب، منجر به اختلال عملکرد دستگاه قلبی عروقی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کیفیت خواب و شاخص های عملکردی قلبی عروقی و مقایسه آن ها در زنان جوان فعال و غیرفعال انجام شده است.

  روش کار

  30 زن جوان سالم به صورت تصادفی به دو گروه فعال (15نفر) و غیرفعال (15نفر) تقسیم شدند. کیفیت خواب با استفاده از پرسشنامه پیتزبورگ ارزیابی گردید. شاخص های عملکردی قلبی عروقی شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، فشار متوسط شریانی، ضربان قلب استراحتی و حداکثر، حداکثر اکسیژن مصرفی، حاصل ضرب دوگانه استراحتی و حداکثر، و نبض اکسیژن استراحتی و حداکثر اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های من ویتنی یو و رگرسیون خطی چندگانه مورد پردازش قرار گرفت.

  یافته ها: 

  افزایش معنادار در حداکثر اکسیژن مصرفی (001/0 >p) و نبض اکسیژن استراحتی (001/0 >p) و حداکثر (001/0 >p) گروه فعال در مقایسه با گروه غیرفعال نشان داده شد. ضربان قلب حداکثر (047/0 =P) و امتیاز کیفیت خواب (018/0 =P) در گروه فعال نسبت به گروه غیرفعال به طور معنادار کمتر بود. در گروه فعال، با افزایش در شاخص های عملکردی قلبی عروقی، کاهش غیرمعناداری در امتیاز کیفیت خواب مشاهده شد. در گروه غیرفعال، با افزایش ضربان قلب استراحتی (047/0 P =)، فشار خون سیستولیک (001/0 >p)، فشار متوسط شریانی (001/0 >p) و حاصل ضرب دوگانه استراحتی (046/0 =p) و حداکثر (048/0 =p)، افزایشی قابل توجهی در امتیاز کیفیت خواب مشاهده شد.  

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد، فعالیت بدنی منظم منجر به بهبود عملکرد قلبی عروقی و کیفیت خواب زنان جوان می شود.

  کلیدواژگان: عملکرد سیستم قلبی عروقی، فعالیت بدنی، کیفیت خواب، زنان جوان
 • کرامت الله رحمانیان، محمد شجاعی*، فاطمه افتخاریان صفحات 39-46
  مقدمه

  بیماری پرفشاری خون یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی در جهان است. فقدان کنترل بیماری با عوارضی چون سکته قلبی،  سکته مغزی و نارسایی کلیه همراه است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی مطلع بودن، و کنترل و درمان بیماری در جهرم بود.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در شهر جهرم بر روی 1000 نفر ایرانی 30 سال به بالای شهر جهرم که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودن، انجام شد. 891 نفر مراجعه و تحت بررسی قرار گرفتند. افرادی که فشار خون سیستول و یا دیاستول مساوی و یا بیشتر از 90/140 میلی متر جیوه داشته و یا داروهای کاهنده فشاری خون استفاده می کردند در گروه پرفشاری خون قرار گرفتند. بیمارانی که تحت درمان دارویی بودند و فشار خون آنها کمتر از mmHg 90/140 بود به عنوان کنترل شده در نظر گرفته شدند.

  نتایج

  از 315 بیمار مبتلا به پرفشاری خون، 9/47 درصد از بیماری خود مطلع و 4/39% تحت درمان بودند و 2/16% فشار خون کنترل شده ای داشتند. در 3/36% از بیماران تحت درمان، فشار خون در وضعیت کنترل شده ای بود. در مدل تطبیق شده، ابتلا به دیابت قندی و سن بالاتر با مطلع بودن و همچنین سن بالاتر با درمان شدن ارتباط مثبت و معنی داری داشت.  

  نتیجه گیری

    در جمعیت تحت بررسی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.

  کلیدواژگان: مطلع بودن، پرفشاری خون، دیابت، سن
|
 • Mohammadhassan Solhjoo, Farshad Tojari*, Ali Zarei Pages 1-8
  Introduction

  Mental problems such as anxiety and depression, reduced self-esteem can be improved by having recreation activities such as browsing the purchasing and purchasing areas. This study aimed to determine the effect of purchasing style on mental health in physical education students of Islamic Azad University.

  Methods

  This interventional study was performed on 477 students in five regions of the country. Subjects completed the Mental Health Questionnaire (GHQ-28) as pre-test and one month later as post-test and during this time, they were asked not to make purchases. Recreation purchasing style was measured by the Sproles and kendall questionnaire. Pearson correlation coefficient and T-test were used to determine the effect of purchasing style on mental health and depression.

  Results

  The mean score of pre- and post-test of mental health questionnaire was 22.57 ± 9.12 and 30.90 ± 11.27, respectively. Also, 32.28% and 60.59% of subjects were in poor mental health situation in pre- and post- time of intervention, respectively. The difference between pre- and post-test mental health was significant (p= 0.020). There was a significant difference between the two measures in dimensions of depression, weakness in social functioning and anxiety (p <0.05). The results of Pearson correlation coefficient test showed a positive and significant relationship between students' purchase and mental health (r = 0.613, p = 0.001).

  Conclusion

  Prevention of purchase during one month declined students' mental health status. So, having the recreation purchasing activity may be able to effect on mental health and depression.

  Keywords: Mental Health, Depression, purchasing, Student
 • Reza Kaboodkhani, Mohammad Zarenezhad*, Mohammad Ansari, Saead Gholamzadeh, Alireza Doroudchi, Navid Kalani Pages 8-16
  Introduction

  Medical malpractice and violations and following that litigation by patients and finally recycling by them, is faced doctors and medical community with the growing crisis. Medical malpractice, ie, abuse of the specific requirements of the medical profession has the responsibility of doctor In fact, Including diagnosis and treatment and disease management mistakes

  Materials and Methods

  This study is a retrospective cross-sectional study to determine Seven years old complaints about facial cosmetic surgery that referred to forensic medicine of Fars province that in 1385 to 92 years was conducted.

  Results

  In terms of gender between men (34/5%) and women (65/5%) relatively large differences can be seen in the complaint. In our study in according to marital status a huge difference between married (36/4%) and single (54/6%) was seen in the complaint. Most physician were specialist with 57.4% (n = 31), and then Subspecialty with 27.8% (n = 15) and general practitioners were (13%) of cases. According to the results, 60% (n = 33) of physician were acquitted and 40% were sentences (n=22). The results of most frequent type of expertise (n=28) is related to ENT specialists (50.9%), followed by plastic surgery with 29.1% (n = 16) and GP (12.7%).The area of operation, the rhinoplasty is the most frequent complaint among the plaintiffs in 32 cases (58.2%). The type of malpractice, most malpractice was using inappropriate techniques with 27/3% of cases. In this regard, lack of skill, complications of treatment and compound, any 22/7% allocated to own.

  Keywords: Medical Error, Cousmetic surgery, Rhinoplasty, Legal medicine
 • Zakieh Seifoori, Nadia Kazemi Pour* Pages 17-25
  Introduction

  Upper respiratory tract infection is one of the most common bacterial infections in humans and the second reason for the high administration of antibiotics. The upward trend of antibiotic resistance in bacterial pathogens is a worldwide challenge. The aim of the present study was to evaluate antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from the upper respiratory tract of adult patients admitted to Shahid Bahonar Hospital in Kerman.

  Materials and Methods

  In this study, 70 sub cultured specimens of respiratory were received from laboratory of Shahid Bahonar Hospital in Kerman during three months . Examination and identification was done by routine biochemical tests. The disc diffusion antibiotic susceptibility test was also performed. Next, the percentage of cell surface hydrophobicity was determined. The isolates with highest and lowest hydrophobicity were selected to study biofilm formation on glass and polypropylene surfaces on static and shake conditions.

  Results

  59 bacterial strains were isolated, respectively as %37.28 Staphylococcus aureus., %20.33 Klebsiella pneumonia, %16.94 pseudomonas aeruginosa, %6.77 Escherichia coli, %5.08 Streptococcus pneumonia and %3.38 Citrobacter spp., Serratia marcescen, Proteus mirabilis and Corynebacterium diphtheria. Maximum resistance was related to amoxicillin and all the strains were sensitive to gentamicin. The results of biofilm formation on the selected surfaces indicated biofilm formation increasing on propylene surfaces with shake condition.

  Conclusion

  According to the results, there is a direct relationship between antibiotic resistance and biofilm formation potential of isolates. An effective program can be developed by evaluating antibiotics susceptibility patterns and new therapeutic methods.

  Keywords: Upper respiratory tract infection, Antibiotic resistance, cell surface hydrophobicity, Biofilm
 • Ebrahim Sadeghi, Ahmad Rastgarian*, MohammadHasan Damshenas, Reza Sahraeai, Mohammad Rahmanian, Navid Kalani, Mohammad Radmehr Pages 26-32
  Introduction

  Post-anesthesia shivering causes discomfort in the patient. Many drugs have tried to prevent or reduce shivering, but the ideal drug has not been finalized yet. The purpose of this study was todetermine the effect of dexodomodinewith bupivacaine in spinal anesthesia to prevent shivering in orthopedic fracture surgeryof femur and tibia.

  Methods

  This randomized clinical trial study was performed on 60 patients 18-50 years old with ASA class 1 and 2 who were candidates for tibia and femur orthopedic fracture surgeryin 2018. Patients were randomly divided into two groups; Intervention group: 12.5 mg bupivacaine (2.5 cc) and 5 μgdexmedetomidine (0.5 ml) and control group: 12.5 mg bupivacaine and 0.5 ml normal. Systolic, diastolic, and mean arterial blood pressure and blood O2% saturationwere recorded before spinal anesthesia, after anesthesia and then every 15 minutes until surgery and recovery time. At 2, 4, 8, 12 and 24 hours postoperatively shivering was evaluated. Data were analyzed using descriptive statistics indices (mean, percentage and standard deviation) and inferential statistical tests (chi-square, t-test, and Mann-Whitneyu) using SPSS 21 software.

  Results

  The mean age of patients in the control group was 36.6 ±14.7 years and the intervention group was 32.7± 8.6 years. There was no significant difference in the frequency of shivering between the control and intervention groups at 2(4.3% vs. 7.1%) and 4(4.5% vs. 24.1%).Although, intervention subjects had no any shivering state at hours of 8, 12 and 24, but there was no significantly different compared to control group (7.1%, 3.6% and 3.6%, respectively).
   

  Conclusion

  The results of study showed that addition of 5 μgdexmedetomidine to bupivacaine in spinal anesthesia reduces the incidence of postoperative shivering, but this difference was not statistically significant. Thus, in this subject seems bee need to studies with whole and large sample of participants.

  Keywords: Bupivacaine, Dexmoderodine, Spinal Anesthesia, Chills, Lower extremity fractures
 • Reza Sahraei*, Ahmad Rastgarian, Samira Dana, Navid Kalani, Reza Inalo Pages 33-38
  Introduction

  In the decades following the introduction of percutaneous nephrolithotomy (PCNL), urology specialists have proposed modifications to improve the safety and efficacy of this procedure. The present study aimed to compare the two methods of supine and prone positioning with different doses of Marcaine on the amount of hemorrhage in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia.

  Methods

  This clinical trial study was performed on 200 patients (50 patients each) between the ages of 20-60 years who had Class I and II Anesthesia (ASA) and were candidates for Percutaneous Nephrolithotripsy Surgery in peimanieh Hospital in 1977, done. Patients were divided into four groups (fentanyl-Marcaine and Marcaine) in supine and prone. Bleeding rate was measured in each group. Data were analyzed using SPSS software version 21 and descriptive and inferential statistics.

  Results

  There was no statistically significant difference between the supine and prone positioning methods with different doses of Marcaine in terms of age (p = 0.390). The two methods of supine and prone positioning were also matched by different doses of Marcaine in terms of sex and class of anesthesia. In group A, 32% of patients had 50 cc and 22% had 100 cc.

  Keywords: Supine, Peron, Marcaine, Bleeding, Nephrolithotomy.Supine, Nephrolithotomy
 • Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women
  Kamal Sadat Hoseini*, Lida Babaei, Taiebeh Sadati Bizaki Pages 38-46

  Poor sleep quality lead to cardiovascular dysfunction. Present study was aimed to investigate the relationship between sleep quality and functional cardiovascular indexes and their comparison in active and none-active young women.

  Materials and Methods

  Thirty healthy young women were randomly assigned in two active (n=15) and none-active (n=15) groups. Sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). The functional cardiovascular indexes including systolic and diastolic blood pressure mean arterial pressure, resting and maximal heart rate, VO2max, resting and maximal rate pressure product and resting and maximal oxygen pulse were measured. The data was processed by using SPSS version 22 and Mann-Whitney u and Multiple Linear Regression.

  Results

  A significant increase showed in VO2max (p< 0.001) and resting (p< 0.001) and maximal oxygen pulse (p< 0.001) in active group compared with the none-active group. Maximal heart rate (p= 0.047) and score of sleep quality index (p= 0.018) in active group was significantly lower than none-active group. In active group with increasing in functional cardiovascular indexes an insignificant reduction in score of sleep quality were observed. In in-active group with increasing in resting heart rate (P-value= 0.047), systolic blood pressure (p< 0.001), mean arterial pressure (p< 0.001) and resting (p= 0.046) and maximal (p= 0.048) rate pressure product a significant increase in score of sleep quality was observed.

  Conclusion

  The results indicated that, regular physical activity led to improve cardiovascular function and sleep quality in young women sleep quality.

  Keywords: Cardiovascular system functions, physical activity, sleep quality, young women
 • Karamatollah Rahmanian, Mohammad Shojaei*, Fateme Eftekhareian Pages 39-46
  Introduction

  Hypertension is an important public health complaint in world. Inadequate hypertensive control was associated with complications as myocardial infarction, cerebral stroke and renal failure. The aim of study was to determine prevalence of awareness, treatment, and control of hypertension in Jahrom.

  Methods

  This cross sectional study was done on 1000 Iranian subjects aged 3o years or older who was selected through multi stage sampling method. Eight hundred ninety one subjects referred and studied. Subjects who had either systolic/diastolic blood pressure ≥ 140/90 mm Hg or taking blood pressure lowering medications was defined as hypertension. Hypertensive patients who were under treatment and their blood pressure were less than 140/90 mmHg were determined as controlled.  

  Results

  Of the total 315 hypertensive patients, 47.9% were aware, 39.4% were under treatment, and 16.2% had controlled blood pressure. Blood pressure was controlled in 36.3% of treated hypertensive patients. In the adjusted model, diabetes mellitus and older age was associated with higher awareness, and also, older age positively was associated with treatment.

  Conclusion

  In study population, the prevalence of awareness, treatment, and control had not adequate state.

  Keywords: Awareness, Hypertension, Diabetes Mellitus, Age