فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفیه طهماسبی لیمونی*، زهره پرانام صفحات 11-26
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین توان همکاری های علمی در ایران از نظر ارتباط دانشگاه- صنعت و دولت در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس است.

   روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش از نوع ارزیابانه و کاربردی است. در این پژوهش از مدل مارپیچ سه گانه برای سنجش روابط میان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی کشور استفاده شد و تعاملات میان ارکان مارپیچ سه گانه با استفاده از نرم افزار Th.exe مشخص شد. جامعه آماری شامل کلیه مقالات ایرانی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس سال های 1983 الی 2017؛ جمع آوری اطلاعات به صورت سرشماری و با بررسی تمامی 348047 مقاله ایرانی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار 2010 Excel و با ترسیم جداول و نمودارها صورت پذیرفت.

   یافته ها:

  یافته ها نشان داد میزان شاخص (T(UIG در کل تولیدات علمی ایران 12/3 بوده است. بیشترین میزان تولیدات علمی ایران در کل حوزه های علوم مربوط به تولیدات علمی با وابستگی سازمانی منحصرا دانشگاه (88/93 درصد) بوده؛ کمترین میزان تولیدات علمی نیز مربوط به همکاری های صنعت و دولت به میزان نزدیک به صفر درصد بوده (8 مقاله) و میزان همکاری دانشگاه و صنعت 08/1 درصد بوده است.

   بحث و نتیجه گیری:

  نتایج این پژوهش نشان دهنده میزان تعاملات ناچیز بین سه نهاد دانشگاه- صنعت-دولت است. همچنین در تولیدات علمی ایران نقش دو نهاد صنعت و سازمان بسیار ناچیز بوده و نقش اصلی تولید علم را دانشگاه ها بر عهده دارند.

  کلیدواژگان: ارتباط دولت ودانشگاه و صنعت، توان همکاری، مدل مارپیچ سه گانه، وب آو ساینس، همکاری علمی
 • محمود هوشنگ نژاد، علی اکبر عجم*، خدیجه اعراب شیبانی، نسرین آذرهمایون صفحات 27-39
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مولفه های سواد اطلاعاتی در پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده فنی مهندسی فردوس بود.

  روش پژوهش:

  روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. این تحقیق به روش میدانی با ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سواد اطلاعاتی یزدانی و پرسشنامه پذیرش یادگیری الکترونیک براساس مدل فن آوری دیویس و همکاران استفاده شد. جامعه آماری از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس انتخاب شدکه دارای 392 دانشجو در زمان پژوهش بوده است. به روش طبقه ای تصادفی 199 نمونه انتخاب شدند. آزمون همبستگی و آزمون تی و روش تحلیل رگرسیون همزمان برای تحلیل داده ها در نرم افزارSPSS نگارش 24 مورد استفاده قرارگرفت.

  یافته ها:

   یافته پژوهش نشان می دهد 8/11درصد از پذیرش یادگیری الکترونیک از طریق خرده مولفه های سواد اطلاعاتی تبیین می شود. مکان یابی اطلاعات و سازماندهی اطلاعات به ترتیب بیشترین میزان تآثیرگذاری را در پذیرش یادگیری الکترونیک نشان دادند. نیاز اطلاعاتی، تبادل اطلاعات و ارزیابی اطلاعات نیز به ترتیب در رده های بعدی اثرگذاری قرار گرفتند. البته هیچکدام از این مولفه ها سهم یگانه معناداری را در پذیرش یادگیری الکترونیک نشان ندادند. بعلاوه تفاوت معناداری در سواد اطلاعاتی و پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان به تفکیک جنسیت بدست نیامد.

  نتیجه گیری

  برای بالابردن اقبال دانشجویان به پذیرش یادگیری الکترونیک، باید تمام مولفه های سواد اطلاعاتی در دانشجویان تقویت شوند که البته اولویت برخی از آنها بالاتر است. بنابرین پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی در جهت افزایش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در برنامه درسی آنان گنجانیده شود.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، پذیرش یادگیری الکترونیک، دانشجویان، دانشکده فنی مهندسی فردوس
 • فریده محبی تبار*، زهره میرحسینی، سعید غفاری صفحات 41-48
  هدف

  هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی کتابداران دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وکیفیت خدمات کتابخانه های این دانشگاه است.

   روش شناسی تحقیق:

  روش پژوهش توصیفی و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام یافت.

   یافته ها:

  تحلیل داده ها نشان داد میانگین نمره حداقل سطح مورد انتظار کیفیت خدمات 98/5، حداکثر سطح مورد انتظار خدمات 44/7 و سطح کیفیت خدمات دریافت شده دانشجویان 72/6 است. بررسی نتایج شکاف موجود بین سه وضعیت نشان داد که در مورد هر 9 شاخص (و هم چنین کل کیفیت خدمات) برای هر دو مقایسه شکاف کفایت خدمات و شکاف برتری خدمات، آزمون مثبت و معنی دار است. نیز کل میانگین نمره هر 5 حیطه هوش هیجانی کتابداران در سطح مطلوب بود.

   بحث و نتیجه گیری: 

  میزان برخورداری کتابداران کتابخانه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از هوش هیجانی و مولفه های آن در حد مطلوب هست. وضعیت کیفیت ارایه خدمات کتابخانه های این دانشگاه، حاکی از رضایت نسبی کاربران از خدمات است. و هوش هیجانی کتابداران بر کیفیت ارایه خدمات آن ها تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، کتابداران، کتابخانه دانشگاهی- خدمات، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، کیفیت خدمات
 • شهره سیدحسینی*، عاصفه عاصمی، احمد شعبانی صفحات 49-62
  هدف

  اپیدمیولوژی اطلاعات، در پی آن است که با بهره مندی از اینترنت و خدمات مبتنی بر وب 2.0 به گردآوری خودکار و تحلیل داده های سلامت موجود در محیط وب بپردازند. پیش فرض اساسی آن است که این داده ها به احتمال زیاد تناسب و همخوانی بیشتری با نیازهای اطلاعات سلامت مردم دارد؛ از همین رو، رصد پیوسته این اطلاعات می تواند الگوی مناسبی از وضعیت رفتار اطلاع یابی سلامت افراد و تغییر احتمالی نگرش ها و گرایش های آنان را در اختیار سیاست گذاران سلامت قرار دهد. مطالعه حاضر بر آن است ضمن بررسی خاستگاه و مقایسه مفهومی «اپیدمیولوژی» با «اپیدمیولوژی اطلاعات» به بررسی نحوه کاربست اپیدمیولوژی اطلاعات و همچنین داده های کلان مرتبط با آن در حوزه سلامت عمومی بپردازد. بخشی از مطالعه حاضر، به بررسی معایب نظام های سنتی پایش اطلاعات سلامت و مزایای اپیدمیولوژی اطلاعات در غلبه بر این مشکلات، جایگاه جستجوهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی به مثابه منبعی برای اپیدمیولوژی اطلاعات، و نیز محدودیت های اپیدمیولوژی اطلاعات اختصاص یافته است.

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش حاضر به روش مروری و بر اساس مطالعه جامع و نظام مند متون مرتبط با اینفودمیولوژی انجام شده است.

   یافته ها: 

  نتایج نشان می دهد با کاربست روش های سنتی جمع آوری اطلاعات اپیدمیولوژیک، آگاهی به سیاست گذاران در مورد تاثیر تصمیمات سیاست های بهداشت عمومی بر سلامت افراد جامعه گاه ماه ها و شاید سال ها به طول می انجامد. از همین رو، به منظور غلبهبر چنین شرایطی، اپیدمیولوژی اطلاعات مجموعه روش های جدیدی را با استفاده از رایانه، اینترنت، خدمات مبتنی بر وب 2.0، و فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از مراقبت های بهداشتی، سلامت بیمار، کمک به حل مسایل پزشکی، آموزش و پژوهش در حوزه پزشکی، و به منظور اندازه گیری، توصیف و تحلیل الگوهای اطلاعاتی و ارتباطی سلامت در محیط الکترونیکی ارایه می کند.

   بحث و نتیجه گیری: 

  سنجه های مرتبط با اپیدمیولوژی اطلاعات سلامت قابلیتی را در اختیار سیاست گذاران سلامت قرار می دهد که بر مبنای آن امکان رصد برخط و دایمی رویکردهای سلامت محور عموم افراد جامعه فراهم آید. موضوعی که می تواند جایگزین رویکردهای سنتی حاکم در این عرصه شود.

  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات سلامت، پایش اطلاعات سلامت، اپیدمیولوژی اطلاعات، جستجوهای اینترنتی، شبکه های اجتماعی
 • هاجر زارعی*، رویا سامع سیاهکلرودی صفحات 63-72
  هدف

  هدف اصلی این تحقیق، ارایه شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی کشور است.

   روش شناسی تحقیق:

  روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 6 معیار عملکردی (معیارهای شغلی، توسعه حرفه ای، تعهد حرفه ای، روابط انسانی، انعطاف پذیری و معیارهای اخلاقی) است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط استادان و نخبگان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق کتابداران کتابخانه های عمومی درجه 1 تا 3 کشور، شامل 248 کتابدار هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شده است. 

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش نشان می دهد بالاترین میانگین مربوط معیارهای شغلی با میانگین 00/4 است. سپس تعهد حرفه ای با میانگین 99/3، همچنین شاخص انعطاف پذیری با میانگین 96/3، میانگین شاخص روابط انسانی 89/3، توسعه حرفه ای 86/3، معیارهای اخلاقی و فوق برنامه 79/3 است.

  بحث و نتیجه گیری:

  نتایج نشان دهنده آن است که معیارهای عملکرد شش گانه شغلی، توسعه حرفه ای، تعهد حرفه ای، روابط انسانی، انعطاف پذیری و معیارهای اخلاقی مورد توجه کتابداران است و می توان از آن ها در ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: معیارهای عملکردی کتابداران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ارزیابی عملکرد، کتابداران کتابخانه های عمومی
 • مریم غنی پور تفرشی*، محسن حاجی زین العابدینی صفحات 73-86
  هدف

  این پژوهش به شناسایی تاثیر مستندسازی کلید واژه ها با استفاده از اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر بازیابی مقالات از پایگاه های ایران مدکس و مدلیب می پردازد.

   روش تحقیق:

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده که به روش نیمه تجربی انجام گرفته است. سنجش میزان ربط نتایج جستجو، در دو حالت استفاده از کلیدواژه های زبان آزاد و کلیدواژه های مستند شده با اصطلاحنامه پزشکی فارسی، توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محقق مورد مشاهده قرار گرفته و نتایج در جدول ثبت گردید.

  یافته های تحقیق:

  میزان مانعیت اطلاعات بازیابی شده برای کلیدواژه های زبان آزاد بیشتر از کلیدواژه های استاندارد شده در پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس و مدلیب است. میزان جامعیت اطلاعات بازیابی شده برای کلیدواژه های زبان آزاد نیز بیشتر از کلید واژه های استاندارد شده در پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس و مدلیب است. بر اساس نتایج به دست آمده، سطح معنی داری آزمون برای هر دو پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس و مدلیب به ترتیب برابر با 492/0 و 367/0 با توجه به زبان آزاد و استاندارد شده است؛ که بر این اساس، بین میزان بازیابی مقالات با کلیدواژه های زبان آزاد و استاندارد شده در پایگاه های اطلاعاتی ایران مدکس و مدلیب اختلاف معنی داری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری:

  مستندسازی کلید واژه ها در پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس و مدلیب بر مانعیت اطلاعات بازیابی شده تاثیر معنی داری نداشته است. مستند سازی کلیدواژه ها در پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس بر میزان جامعیت اطلاعات بازیابی شده تاثیر منفی دارد. مستند سازی کلید واژه ها در دو پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس و مدلیب تاثیری بر میزان بازیابی مقالات نداشته است.

  کلیدواژگان: مستندسازی کلید واژه ها، اصطلاحنامه ی پزشکی فارسی، بازیابی مقالات، ایران مدکس، مدلیب
|
 • Safiyeh Tahmasebi Limooni *, Zohreh Paranam Pages 11-26

  The purpose of this study is to determine the extent of scientific cooperation in Iran from the viewpoint of university-industry and government communication in the ISI Web of Science Information Center.

  Methodology

  The research method is evaluative and applied. In this research, a triple-spiral model was used to measure the relationship between university, industry and government in the scientific production process of the country, and interactions between the triangular spiral organs were identified using Th.exe software. The statistical population consisted of all Iranian articles indexed in the World Wide Web of Science from 1983 to 2017; collecting information by census and reviewing all 348.047 Iranian articles indexed in the Web Science Database. Data analysis was performed using descriptive statistics and Excel 2010 software, drawing tables and graphs.

  Findings

  The findings showed that T (UIG) in the total scientific output of Iran was 3.12 The highest scientific output of Iran in all sciences related to scientific products with organizational affiliation was exclusively university (93.88%), the lowest scientific output Also, industry-government cooperation was close to zero percent (8 papers) and the degree of cooperation between the university and industry was 0.81 percent.

  Conclusion

  The results of this study showed a low level of interactions between the three universities-industry-government institutions. and the main role of science production is in universities.

  Keywords: Cooperation Capacity_Government & University_Industry Relations_Scientific Cooperation_Triple Helix Model_Web of Science
 • Mahmood Houshang Nezhad, Ali Akbar Ajam *, Khadijeh AArab Sheybani, Nasrin Azarhomaun Pages 27-39
  Aim

  The aim of this research was to investigate the role of the components of information literacy in acceptance of e-learning in students of Ferdows College of Engineering and Technology.

  Methodology

  This was a descriptive-correlational piece of research in terms of method, conducted as a field study, a quantitative piece of research in terms of quality, and a practical investigation in terms of aim. Yazdani’s information literacy questionnaire and e-learning acceptance questionnaire, based on the technology acceptance model by Davis et al., were used for data collection. The research population was selected from among the students of Ferdows College of Engineering and Technology, including 392 students when the research was conducted. Efforts were also made as the questionnaires were being filled out to fully assure the students that their participation would be kept confidential, and would impose no responsibility or payment on them. Furthermore, given that the college students of engineering and technology were not acquainted with the methodology of research in the humanities, attempts were made to reply briefly to their questions concerning the stages of the quantitative research as far as possible, which led to the students’ greater accuracy and responsibility in completion of the questionnaires, and the filled-out questionnaires were collected from the classes after the allotted 20-minute time. A sample of 199 participants was selected using stratified random sampling. A test of correlation, the T test, and the method of regression analysis were used simultaneously for analysis of the data in SPSS 24.

  Findings

  The research findings demonstrated that 11.8 percent of e-learning acceptance was explained through the subcomponents of information literacy. Information location and information organization exhibited the highest amounts of effectiveness on e-learning acceptance, respectively. Information need, information exchange, and information assessment were next in the ranking, respectively. None of the above components, however, exhibited a unique significant contribution to e-learning acceptance. Moreover, no significant difference between the two genders was obtained with respect to the relationship between information literacy and e-learning acceptance in the students.

  Conclusion

  For increasing students’ acceptance of e-learning, all the components of information literacy should be enforced in students, with some of them holding greater priority of course. Therefore, it is suggested that training workshops be included in their curricula for enhancement of their levels of information literacy.

  Keywords: Acceptance E-learning, Information Literacy, students, Ferdows College of Engineering, Technology
 • Farideh Mohebbi Tabbar *, Zohreh Mirhoseini, Saeed Ghaffari Pages 41-48
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence librarians International University of Imam Khomeini Qazvin and the quality of their services.

  Methodology

  The research is descriptive and data collection was done using a questionnaire. The sample of this study, 23 Librarian and 334 students (of 9000 students) are members of the libraries that have been randomly selected.

  Findings

  According to the analysis, we observe that the mean grade of the minimum level of desired service quality is 5.98, the mean grade of the maximum level of desired service quality is 7.44 and the service quality level offered to students is 6.72. Investigating the results of the gap between the three modes (minimum level, maximum level, and the offered level) showed that in case of every 9 indices (as well as the total service quality) the exam is meaningful for both of comparing the gap of services sufficiency and the gap of services positive and supremacy. Also, the five domains of emotional intelligence were at a desirable level.

  Conclusion

  The librarians have emotional intelligence and its components is a desirable level. The quality of services Libraries indicates the relative satisfaction of users of services. And that a significant relationship between emotional intelligence and the quality of services librarian there. Also, the emotional intelligence of Imam Khomeini International University's librarians influences the quality of library services to students.

  Keywords: emotional intelligence, University Library-Services, librarians, Imam khomaini international university, Quality of Services
 • Shohreh Seyyedhosseini *, Asefeh Asemi, Ahmad Shabani Pages 49-62
  Purpose

  Infodemiology tends to use the internet and web 2.0 services to collect and analyze health-related data on the web automatically. The basic assumption is that these data likely represent high compatibility with health information need of different categories of people. The constant monitoring of information provides a health information-seeking behavior model for policymakers. The current study aimed to investigate the origin of the term “infodemiology” as well as its application in the big data area. Also, the study focused on the weakness of traditional health information systems. Finally, this research studied the state of social networks and internet search as an infodemiological tool.

  Methodology

  This research conducted by a review study as well as a comprehensive and systematic review related to infodemiology.

  Findings

  The results showed that policymakers receive critical and useful data about public health as late as possible by the use of traditional methods. So infodemiology designs new methods using computers, internet, web-based services, and information technology to improve public healthcare. It could be applied for problem-solving in medicine, medical education, and research-based services in electronic media.

  Conclusion

  Infodemiological methods and measurements could save the common costs of public health infoveillance by constant monitoring of data in the digital environment.

  Keywords: Health Information Management, Infodemiology, Infoveillance, Internet Search, Social Networks
 • Hajar Zarei *, Roya Same Siahkalroodi Pages 63-72
  Purpose

  The purpose of this study is to present the performance indicators of public libraries in Iran.

  Methodology

  The research method is descriptive-survey and data collection tool is a researcher-made questionnaire with 6 performance criteria (job criteria, professional development, professional commitment, human relationships, flexibility and ethical criteria). The content validity of the questionnaire by the professors and Confirmation elites and its reliability, using the Cronbach's alpha coefficient, is 0.87. The statistical population of the study includes librarians of public libraries of grade 1 to 3 countries, including 248 librarians. Independent T test was used to analyze the data.

  Results

  Findings show that the highest average is related to job benchmark with an average of 4.00. Then, professional commitment with an average of 3.99, as well as a resilience index with an average of 3.96, an average of human relationships of 3.89, a professional development of 3.86, a moral criterion, and a supramental program of 3.79.

  Conclusion

  The results show that the six indicators include the job criteria, professional commitment, human relationships, flexibility and ethical criteria are considered by librarians. The indicators can be used to evaluate the performance of public librarians.

  Keywords: librarians' performance criteria, public libraries, Performance Evaluation, librarians
 • Maryam Ghanipoor Tafreshi *, Haji Zeinolabedini Mohsen Pages 73-86
  Aim

  The aim of this research is to find (recognize) the effect of keywords documentation by using Persian medical thesaurus in citing articles from IranMedex and Madlib databases.

  Methodology

  In terms of its aim, this research is practical; and is done semi-experimental methods. To assess the relevance of search results, using both ordinary language and documented keywords with Persian medical thesaurus is observed and recorded in the table, by the Guilan University of Medical Science and also a researcher.

  Findings

  Based on the obtained results, the significance level of the test for both Iranmedex and Medlib databases isrespectively 492% and 367%, according to standardized and ordinary languages. Based on this, there is no significant difference between rate of cited articles with ordinary language and standardized keywords in IranMedex and Medlib databases.

  Conclusion

  Documentation of keywords in the Iranmedex database has no significant effect on the precision of cited information. Also, documentation of keywords in the Medlib database has no significant effect on the precision of cited information. Documentation of keywords in the Iranmedex database has a negative effect on the Recall of cited information. Documentation of keywords in both Iranmedex and Mddlib database has no effect on the rate of cited articles.

  Keywords: documentation, Persian medical thesaurus, article citation, IranMedex, Medlib