فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه استبصاری*، زهرا رحیمی خلیفه کندی، کیمیا استبصاری، داود مصطفایی صفحات 5-9

  سالمندی جمعیت و شهرنشینی دو روند جهانی هستند که همراه با یکدیگر یکی از چالش های قرن بیست و یکم را شکل می دهند. مطالعه حاضر با هدف آشناسازی محققان با مفهوم شهر دوستدار سالمند و شاخص های انجام پذیرفت.یافته های مطالعه در سه حیطه  تاریخچه شهر دوستدار سالمند، تعریف شهر دوستدار سالمند، شاخص هاو برنامه های شهر دوستدار سالمندو محتوای هر یک از شاخص ها طبقه بندی شدند.یافته های مطالعه حاضر می تواند به عنوان پایه ای جهت طراحی شهر های دوستدار سالمند به منظور ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و ترویج سالمندی فعال توجه قرار گیرند.در این بین حتما باید به متناسب بودن معیار ها با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران توجه ویژه داشت.

  کلیدواژگان: سالمند، سالمندی، شهر دوستدار سالمند
 • امین نجاتی، حسن احدی*، فرحناز مسچی، محمدرضا صیرفی، آدیس کراسکیان موجمباری صفحات 10-22
  زمینه و هدف

   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین حس درد و رنج دراز مدت ناشی از درد مزمن در بیماران روماتویید آرتریت بوده است.

  مواد و روش ها :

   این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران دارای درد مزمن مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به  11 درمانگاه و مرکز خصوصی و دولتی چند تخصصی درد مزمن در شهر تهران و کرج در فاصله زمانی آبان 1394 تا اردیبهشت 1395 بودند. 399 نفر (257زن و142مرد) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمعآوری داده ها از  شاخص حس درد مقیاس تعدیل شده درد مک گیل MPQ، مقیاس احساس ناراحتی درد PDS و پرسشنامه خودکارآمدی درد مزمن PSEQ استفاده شد و روابط توسط مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که  حس درد و خودکارآمدی مستقلا پیش بینی کننده های قابل قبولی برای رنج دراز مدت محسوب می شوند (0/05>P). همچنین براساس یافته های مدل یابی معادلات ساختاری اثر حس درد، با میانجی گری خودکارآمدی؛ پیش بینی کننده رنج درازمدت در بیماران مبتلا به روماتویید آرتریت می باشد.

  نتیجه گیری:

   یافته های این پژوهش، علاوه بر اینکه به مفهوم سازی رنچ درازمدت کمک می کند، پیشنهاد می کند که تقویت عامل خودکارآمدی با هدف بهبود خودمدیریتی و ارایه راهبردهای انطباقی تر و ارتقای سلامت این بیماران، در برنامه های پیشگیری و درمان این بیماران گنجانده شود.

  کلیدواژگان: حس درد، خودکارآمدی، رنج درازمدت
 • معصومه مسن آبادی، نسرین روزبهانی*، محبوبه خورسندی صفحات 23-34
  زمینه و هدف

  خواب از جمله نیازهای اولیه و اساسی انسان بوده و برای یادگیری فرآیندهای مربوط به حافظه و یادگیری و عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان نقش کلیدی ایفا می کند.. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش ترکیبی بر بهداشت خواب دانش آموزان دختر اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی 100 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی به طور تصادفی به دو گروه مداخله (50 نفر) و کنترل (50 نفر) تخصیص یافتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عادات خواب کودکان بود که توسط مادران تکمیل شد و نمره بالاتر آن نشانه اختلال در عادات خواب بود. مداخله آموزشی بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و نیازسنجی انجام شده بوسیله شبکه اجتماعی برای مادران و آموزش از طریق بازی و سرگرمی برای دانش آموزان انجام شد. سه ماه بعد از مداخله پرسشنامه ها مجدد تکمیل و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

  یافته ها

  در گروه مداخله نمره عادات خواب به طور معنی داری نسبت به قبل از آن بهبود (قبل 5/44 ± 53/21، بعد 4/14 ± 45/24) یافته بود، اما در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این تفاوت معنی دار در زیر مقیاس های مقاومت در رفتن به رختخواب، طول مدت خواب، بیداری شبانه، پاراسومنیا و خواب آلودگی روزانه دیده شد اما اضطراب، اختلال تنفسی و تاخیر زمان خواب نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد آموزش بوسیله شبکه اجتماعی برای مادران و از طریق بازی و سرگرمی برای دانش آموزان در بهبود بهداشت خواب دانش آموزان موثر است.

  کلیدواژگان: بهداشت خواب، دانش آموز، شبکه اجتماعی، بازی
 • لیلا آندرواژ، سحر جلیلی، سمانه زنجانی* صفحات 35-44
  زمینه و هدف

  استفاده از محصولات غذایی ارگانیک یک شیوه ی تفکر جدید در ارتباط با مواد غذایی، سلامت و طبیعت است. نگرش مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک و نیز عوامل موثر بر افزایش مصرف این محصولات برای توسعه و تولید بیشتر و بهبود کیفیت این محصولات بسیار ضروری است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف‏کنندگان مواد غذایی ارگانیک انجام شده است.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، تعداد 384نفر از مراجعه کنندگان به 4 مرکز عرضه کننده محصولات ارگانیک در شهر تهران بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده های پژوهش بر مبنای پرسشنامه مبتنی بر سازه های مدل نگرش به محصولات ارگانیک و قصد خرید و رفتار خرید واقعی مصرف کنندگان، پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Amos نسخه 23 صورت گرفت.

  یافته ها: 

  براساس نتایج مطالعه حاضر، درک مصرف‏کننده از قیمت با مقدار 67/00= β و هنجار ذهنی با مقدار 0/42= β بیشترین تاثیر را در نگرش مصرف کنندگان نسبت به مواد غذایی ارگانیک دارند. همچنین در دسترس بودن، آگاهی بهداشتی و دانش مواد غذایی ارگانیک به ترتیب با مقدار 0/26= β، 0/15= β و 0/16= β در نگرش مصرف کنندگان و این نگرش بر قصد و رفتار خرید ایشان، تاثیر مثبت و معنادار دارد. R2 برای متغیرهای قصد و رفتار خرید 0/42 و 0/53 و برای نگرش 0/89 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مستقیم دانش مواد غذایی ارگانیک بر نگرش، قصد و رفتار خرید مصرف کنندگان، لذا به شرکت‎های تولید کننده این محصولات پیشنهاد می‎گردد در زمینه آگاهی افراد جامعه نسبت به این محصولات و بیان مزایای مصرف آن تبلیغات گسترده ای انجام دهند.

  کلیدواژگان: محصولات ارگانیک، آگاهی بهداشتی، نگرش
 • مهناز تسلیمی*، مقصود فراستخواه، نرگس حسن مرادی صفحات 45-56
  زمینه و هدف

  فرهنگ سازمانی مدرسه از سرمایه های موثر در پیشبرد اهداف و برنامه های مدرسه است و اجرای برنامه های سلامت محور نیز از مطالبات مهم خانواده در کنار تحصیل دانش آموزان است. هدف این تحقیق تبیین ابعادبرنامه های سلامت محور مدارس بود که در توسعه فرهنگ سازمانی مدرسه نقش آفرین هستند.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق آمیخته با تمرکز بر مطالعات پدیدارشناسی برای رسیدن به شناخت عمیق موقعیت مورد مطالعه از دل اطلاعات زیست بوم مدرسه، بهره گرفته شد. اطلاعات از مصاحبه ساختار یافته با 30 نفر از مدیران و کارکنان مدارس در حیطه برنامه های سلامت و فرهنگ سازمانی، به همراه مشاهدات و استفاده از چک لیست ها ارزیابی بدست آمد. بر اساس روش کدگذاری نظام مند، مقوله های اصلی حاصل شد. پس از حصول کدهای انتخابی، پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد. روایی و پایایی آن از طریق آزمون-بازآزمون و کسب اعتبار آزمون کرونباخ آن 0/794 تایید شد. سپس در نمونه آماری 1329 نفری از ذینفعان در 5 گروه (دانش آموزان- معلمان- کارکنان- والدین) پیمایش شد.

  یافته ها

  نتایج ضمن تایید مقوله ها توسط ذینفعان، نشان داد که برنامه های سلامت محور در توسعه فرهنگ سازمانی مدرسه از طریق تقویت فرهنگ مشارکتی، یادگیری سازمانی، توانمندسازی و تقویت فرهنگ شهروندی اثربخشی دارند.

  نتیجه گیری

  ماهیت برنامه های سلامت محور از جنس برنامه های فرهنگ سازی است یعنی بر پایه ای از دانش، باورها، نگرشها و رفتارها در هویت بخشی زندگی آتی دانش آموزان و جامعه عمل می کنند. این برنامه های تاثیرگذار در حیطه فرهنگ سازمانی مدرسه که در راستای سلامت مخاطبان خود است،  به عنوان ابزاری اثربخش برای موفقیت مدارس، باید مورد توجه مسیولان و برنامه ریزان آموزشی قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی مدرسه، فرهنگ مدرسه، مدیریت سلامت، برنامه های سلامت محور، ارتقاء سلامت
 • اکرم صادقپور، محمد احسانی*، مرجان صفاری، فرشته زمانی علویجه صفحات 57-71
  زمینه و هدف

  ترویج شیوه زندگی فعال دانشجویان از طریق مطالعات مربوط به فعالیت بدنی مقدور می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی عوامل محیط اجتماعی- فرهنگی موثر در فعالیت بدنی دانشجویان انجام گرفت.  

  مواد و روش ها

  روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که با رویکرد استقرایی-قیاسی بود. مشارکت کنندگان 23 نفر (20 مرد و 3 زن) از خبرگان و اساتید فعالیت بدنی و 16 دانشجو (7زن و 9 مرد) بودند که با انجام 21 مصاحبه با اساتید و 2 جلسه کانونی با دانشجویان به اشباع نظری رسید. اساتید به روش نمونه گیری گلوله برفی و دانشجویان به روش تصادفی در جلسات کانونی قرارگرفتند. مصاحبه ها بصورت نیمه ساختاریافته بود و داده ها هم زمان جمع آوری و بصورت دستی تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  در بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با فعالیت بدنی، 3 مقوله اصلی نقش خانواده و دوستان، با زیر مقوله های (همراهی، الگو بودن، تسهیل گر بودن، حمایت ابزاری و مستقیم) ، حمایت مربیان و کارشناسان ورزشی (حمایت ارتباطی، حمایت از شایستگی و استقلال، تقویت جو اخلاق اجتماعی) و موانع هنجاری و فرهنگی(قواید جنسیتی فرهنگی و کلیشه ها و تفاوت های جنسیتی) استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  متغیر های شناسایی شده پژوهش در تحقق رفتار فعالیت بدنی دانشجویان  اهمیت داشته و به سازمان های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دیگر حوزه های مرتبط جهت برنامه ریزی ارتقاء سلامت و ایجاد سبک زندگی سالم  برای دانشجویان کمک می نماید.

  کلیدواژگان: محیط اجتماعی- فرهنگی، دانشجویان، فعالیت بدنی، مطالعه کیفی
 • سکینه رخشنده رو، غفاری محتشم، آمنه پور اسماعیل درسته* صفحات 72-81
  زمینه و هدف

  صبحانه و میان وعده سالم نقش مهمی در  سلامت جسمی و فکری دانش آموزان دارد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار و ادراکات مادران از منافع و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر در سال 1396 انجام شد. 315 دانش آموز پسر و دختر  مدارس ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و از مادران آنها برای شرکت در مطالعه دعوت بعمل آمد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات مربوط به منافع درک شده، موانع درک شده و رفتار بود، گردآوری شد. روایی پرسشنامه به دو روش صوری و محتوایی سنجیده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور از روش های آزمون-باز آزمون و همسانی درونی استفاده شد. اطلاعات از طریق نرم افزار 16 SPSS و با آزمون های آماری T-tests و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بین منافع درک شده مادران با وضعیت اشتغال آنها تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>P-value)، ولی بین منافع درک شده مادران با متغیرهای دموگرافیک دیگر ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05P-value) و تحصیلات همسر (0/001>P-value) وجود داشت و مهمترین موانع درک شده مادران در تهیه صبحانه و میان وعده های سالم: عجله داشتن، نداشتن درآمد و وقت کافی و خسته کننده بودن صبحانه بودند (001/0>P-value).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه، بهتر است برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات آموزشی جهت حل مشکلات تغذیه ای کودکان، در جهت کاهش موانع درک شده مادران باشد.

  کلیدواژگان: صبحانه سالم، میان وعده سالم، رفتار، منافع درک شده، موانع درک شده
 • کبری خرقانی، کرم حبیب پور گتابی*، بدری برندگی صفحات 82-92
  زمینه و هدف

  طرح تهران شهر بدون دخانیات توسط شهرداری تهران با هدف ایجاد شهر بدون دخانیات از طریق آگاه سازی و حساس سازی جامعه درخصوص مضرات استعمال مواد دخانی اجرا شد. محقق در این پژوهش به تحلیل نقش مشارکت شهروندان تهرانی در اجرایی شدن طرح «تهران شهر بدون دخانیات» پرداخته است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه در بین 384 نفر از شهروندان استفاده کننده از برنامه های پیشگیرانه کنترل دخانیات در هفته بدون دخانیات در مناطق 22گانه شهرداری تهران با ترکیبی از روش های نمونه گیری خوشه ای و دردسترس انجام شده است.

  یافته ها:

  14/80درصد از افراد نسبت به «طرح تهران شهر بدون دخانیات» اطلاع کامل، 30/70 درصد اطلاع پراکنده و 41/90 درصد هیچ اطلاع نداشته اند. میزان آشنایی و مشارکت شهروندان در طرح در حد پایین بود. میزان مشارکت غیرسیگاری ها، زنان، گروه های سنین بالاتر و افراد متاهل در طرح بیشتر از بقیه بود، اما مشارکت گروه های تحصیلی و شغلی مختلف در طرح یکسان بود. همچنین، بیش از نیمی از شهروندان مایل بودند با شهرداری و سازمان های دیگر در زمینه کنترل دخانیات همکاری کنند و مهم ترین دلایل بی میلی آنها نسبت به همکاری در زمینه دخانیات، نداشتن وقت کافی و بی فایده دانستن و حوصله نداشتن بود.

  نتیجه گیری: 

  یافته ها دلالت بر این دارند که طرح تهران شهر بدون دخانیات، علیرغم اقداماتی که در چند سال گذشته در زمینه کنترل دخانیات در شهر تهران صورت داده، نتوانسته به اهداف پیش بینی شده دست یابد و یکی از دلایل اصلی این امر، فقدان یا ضعف مشارکت مردمی در این زمینه بوده است.

  کلیدواژگان: طرح تهران شهر بدون دخانیات، شهر بدون دخانیات، مصرف دخانیات، مشارکت
|
 • Fatemeh Estebsari*, Zahra Rahimikhalifeh Kandi, Kimya Estebsari, Davoud Mostafaei Pages 5-9

  Population aging and urbanization are two global trends that together form one of the challenges of the 21st century. The purpose of this study was to the concept of age friendly city and its indicators.The findings of the study were classified into three areas of the history of the age friendly city, the definition of the age friendly city, the age friendly city indicators and Programs, and the content of each of the Indicators.The findings of this study can be considered as the basis for designing elderly friendly cities in order to improve the quality of life of the elderly and promote active aging. In this regard, it is necessary to pay special attention to the appropriateness of the criteria with the cultural and social conditions in Iran.

  Keywords: Elderly, Aging, Age Friendly City
 • Amin Nejati, Hasan Ahadi*, Farahnaz Meschi, MohammadReza Seirafi, Adis Kraskian Mojembari Pages 10-22
  Background and Objective

  the purpose of this study is to investigate the mediating role of self-efficacy as a cognitive factor in the relationship between pain sensation and long-term suffering.

  Methods

   This is a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all patients with chronic pain with Rheumatoid Arthritis referring to  11clinics and private and governmental centers specialized in chronic pain in Tehran and Karaj in a specified time interval (Between  Nov2015 and May 2016). 399 patients(257 women and 142 men) were selected via accessible sampling. The sensory pain index of the McGill pain scale, the Pain Discomfort Scale (PDS) and the Pain Self-efficacy Questionnaire (PSEQ) were used to collect the data. Data were analyzed by structural equation modeling (SEM).

  Results

   The results showed that pain sensation and Self-efficacy are considered as good predictors of long-term suffering. Based on the findings of the structural equation modeling, there are significant and a positive causal relationship between pain sensation, self-efficacy and long-term suffering and the mediating role of self-efficacy in the relationship between pain sensation and long-term suffering has been confirmed (P<0.05).

  Conclusion

   The result of this research, In addition to conceiving long-term suffering, It can be helpful in identifying one of the cognitive-emotional factors of long-term suffering, providing more adaptive strategies for people with in prevention and treatment and health promotion.

  Keywords: Pain sensation_Self - efficacy_Long-term suffering
 • Masoomeh Masnabadi, Nasrin Roozbahani*, Mahboobeh Khorsandi Pages 23-34
  Background and Objective

  Sleep are among the basic human needs and play a key role in memory, learning processes, and the educational performance of children and adolescents. The present study aimed to determine the effect of combined Training Program on sleep Hygiene of girl students.

  Materials and Methods

  In this Quasi-experimental, 100 female primary school students in Arak were randomly assigned to two groups of intervention (50 people) and control (50 people). The data collection tool was a questionnaire on children’s sleep habits that was completed by mothers and the higher score was the sign of sleep disorders. Educational intervention was conducted on the basis of predetermined goals and needs assessment was conducted via social network for mothers and students’ education was performed via games and entertainment. Three months after the intervention, the questionnaires were completed again and the data were analyzed.

  Results

  In the intervention group, the score of sleep habits was significantly improved as to before the intervention (before: 53.22±5.44, after 45.24±14.4, p<0.001); however, there was no significant difference in the control group. The significant difference was observed in the subscales of resistance to bedtime, sleep duration, night waking, parasomnia and daytime sleepiness, but there was no significant difference in anxiety, respiratory disorder and sleep latency as to before the intervention.

  Conclusion

  The present study showed that using social network for maternal education and using games and entertainment for students’ education are effective and improve students’ sleep Hygiene.

  Keywords: Sleep Hygiene, Student, Social network, Games
 • Leila Andervazh, Sahar Jalili, Samaneh Zanjani* Pages 35-44
  Background and Objectives

  The use of organic food products is a new way of thinking about food, health and nature. The attitude of consumers towards organic products and the factors affecting the consumption of these products is essential for further development and production, and the improvement of the quality of these products. In this regard, the present study was conducted to investigate the effective factors on the attitude and intention of purchasing organic food consumers.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 384 people who were referred to 4 centers of organic products in Tehran were selected by systematic random sampling. The research data were collected based on a questionnaire based on constructs of attitude model towards organic products and consumers intentions and behavior purchase after determining the validity and reliability of questionnaire. Analysis and testing of research hypotheses were done using the SPSS version 22 and Amos version 23.

  Results

  According to the results of the present study, consumer perception of price (β= 0.67) and subjective norm (β= 0.43) have the most influence on consumers' attitude towards organic food. Also, availability, health awareness and knowledge of organic food respectively by quantity of (β= 0.26), (β= 0.15), (β= 0.14) affect the attitude of consumers towards organic food, also this attitude has a positive and significant effect on consumers' intent and behavior of purchase. R2 was calculated for the consumers' intent and behavior of purchase variables 0.42 and 0.53 and 0.89 for attitude.

  Conclusion

  Due to the direct effect of organic nutritional knowledge on consumers' attitude, intent and behavior, it is recommended that companies producing these products make extensive promotions in the field of awareness of the community about these products and their benefits.

  Keywords: Organic products, health awareness, attitude
 • Mahnaz Taslimi*, Maghsoud Farasatkhah, Narges Hassanmoradi Pages 45-56
  Background and Objectives

  School organizational culture is one of the most effective assets in promoting school goals and programs and implementing health-oriented programs is one of the important demands of the family along with the education of the students. The purpose of this study was to explain the dimensions of school-based health programs that are instrumental in the development of school organizational culture.

  Materials and Methods

  In this mix method study, focusing on phenomenological studies was used to gain a deep understanding of the situation under study from the school's ecosystem information. Data were obtained from structured interviews with 30 school principals and staff in the area of  health programs and school organizational culture, observations and assessment checklists. Based on the systematic coding method, the main categories were obtained. After obtaining the selected codes, a researcher-made questionnaire was developed. Its validity and reliability were confirmed by test-retest and Its Cronbach's alpha test was 0.794. Then, a sample of 1329 stakeholders was Surveyed into 5 groups (students, teachers, staff, parents).

  Results

  The results, while endorsing the categories by the stakeholders, showed that health-based programs are effective in developing school organizational culture through strengthening participatory culture, organizational learning, empowering and strengthening citizenship culture.

  Conclusion

  The essence of health-oriented programs is a cultural program, both based on knowledge, beliefs, attitudes and behaviors in identifying the future lives of students and the community. These influential programs in the area of school organizational culture that need for health of their audiences, as an effective tool for school success, should be the focus by educational planners and leadership.

  Keywords: School organizational culture, school culture, health management, health-oriented programs, health promotion
 • Akram Sadeghpour, Mohammad Ehsani*, Marjan Saffari, Fereshteh Zamani Alavijeh Pages 57-71
  Background and Objectives

  Studies of variables related to the levels of student physical activity can provide an active lifestyle throughout their lives. Thus, this study was conducted to identify the factors affecting the socio-cultural environment in physical activity of students of Iranian University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This study was a qualitative content analysis with a deductive-inductive approach. Participants were 23 individuals (20 males and 3 females) of physical activity experts and 16 students (7 females and 9 males) who reached theoretical saturation with 21 interviews with professors and 2 focal sessions with students. Samples (experts) were selected based on the snowball sampling method and the students were randomly assigned to the focal sessions. The interviews were conducted in a semi-structured manner and the data were analyzed at the same time as the data were collected and manually analyzed.

  Results

  In the study of social factors related to physical activity, 3 main categories, the role of family and friends, with subcategories (accompaniment, role modeling, facilitator, instrumental and direct support), coaches and expert support (communication support, support Competence and independence, reinforcing social morality, and normative and cultural barriers (cultural gender rules and stereotypes and gender differences) were extracted.

  Conclusion

  The identified variables of research are important in the realization of student physical activity behavior and help relevant organizations such as the Ministry of Health and Medical Education, universities and other related areas to plan health promotion and create a healthy lifestyle for students.

  Keywords: Socio-cultural environment, Students, Physical activity, Qualitative Study
 • Sakineh Rakhshanderou, Mohtasham Ghaffari, Ameneh Pooresmaeildorosteh* Pages 72-81
  Background and Objective

  Healthy breakfast and snacks have important role to student thought and body health. The aim of this study was to survey the Behavior And perceptions of mothers about the benefits and barriers of preparation of healthy breakfast and snacks for school children.

  Materials and Methods

  Descriptive-analytical study was conducted in 2017. 315 elementary school boys and girls selected by cluster random sampling and their mothers were invited to participate in the study. Data were collected using by questionnaires that included demographic characteristics, questions related perceived benefits, perceived barriers and behavior. Questionnaires Validity were assessed in two ways face and content validity. Test-retest method and internal consistency were used for questionnaires reliability. Data were collected and analyzed by SPSS 16 software and using T-tests and ANOVA.  

  Results

  The significant difference between the perceived benefits of mothers and their employment status (p<0.001) but no significant relationship between mothers' perceived interests with other demographic variables (P>0.05). There was a significant difference between mothers' behavior with age (P-value <0.041) and spouse's education (P-value<0.000) and the most crucial perceived barriers among mothers for preparing healthy breakfast and snacks were hurry, not having enough income and time, breakfast as a boring (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, it is better to planning and designing educational interventions to solve children's nutritional problems should be done to reduce perceived barriers of mothers.

  Keywords: Healthy breakfast, Healthy snack, Behavior, Perceived benefits, Perceived barriers
 • Kobra Kharaghani, Karam Habibpour Ghatabi*, Badri Barandeghi Pages 82-92
  Background and Objective

  «Tobacco-Free Tehran Programme» was implemented by the Municipality of Tehran with the aim of creating a city-free by building awareness and sensitivity to the dangers of tobacco use. The researcher has analyzed the role of Tehranian citizens' participation in the realization of the «Tobacco-Free Tehran Programme».

  Materials and Methods

  The present has been conducted by survey method and questionnaire technique among 384 persons of citizens participating in tobacco control prevention programs in a tobacco-free week in 22 districts of Tehran municipality by convenience sampling method.

  Results

  Findings showed that 14.8% had complete knowledge about Tehran city without tobacco plan, 30.7% had sporadic information about this plan and 41.9% had no information about it. The results of the one-sample t-test showed that the level of citizen's knowledge and participation in the «Tobacco-Free Tehran Programme» was low. Also, participation rate of non-smokers, women, older age groups and married people was higher than the others, but the participation of different educational and occupational groups was the same.

  Conclusion

  Findings implies that Tobacco-Free Tehran Programme has failed to achieve its intended objectives in the past few years in the field of tobacco control, and one of the main reasons for this has been the lack or weakness of public participation.

  Keywords: Tobacco-Free Tehran Programme, Tobacco-Free, Tobaco Consumption, Participation