فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/02/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اتی سافریانی*، مری هاسمدا، موناندری، فیرداوس سلیمان، هولیدی، کارتیکا کارتیکا صفحات 3095-3102

  نیتروژن برای هر دو مرحله رویشی و تولیدی رشد گیاه ضروری است. راندمان نیتروژن مربوط به رشد گیاه ، هزینه تولید و باقیمانده کود است. آزوال توانایی افزایش تثبیت نیتروژن از جو را دارد. بنابراین ، کشت آزوال در مزرعه برنج یکی از راهبردهای بهبود راندمان کود نیتروژن و افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه است. هدف از این مطالعه بررسی نقش آزوال در بهبود بهره وری ازت بود. این مطالعه از ژانویه تا آوریل سال 2018 در مزرعه برنج آبیاری II Selatan Lubuklinggau ،Lubuklinggau انجام شد. این مطالعه در قالب طرح بلوکهای تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها ترکیبی از آزوال و اوره بودند که در مراحل رویشی و زایشی استفاده شدند: 115 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدون آزوال (K1 ،(115 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + 1000 کیلوگرم در هکتار آزوال (K2 ،(86 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + 1000 کیلوگرم در هکتار آزوال (K3 ،(58 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + 1000 کیلوگرم در هکتار آزوال (K4 ،(29 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + 1000 کیلوگرم در هکتار(K5 (Azolla ، و صفر Nکیلوگرم ازت + 1000کیلوگرم در هکتار آزوال ((K6.) کاربرد 86 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 1000 کیلوگرم در هکتار آزوال (K3 (باعث افزایش 54.15 ٪رشد برنج ، 49.25 ٪عملکرد و بهبود راندمان زراعی مصرف ازت (AE)راندمان کشاورزی و فیزیولوژیک (APE) راندمان بهره گیری (UE)و نسبت بهره وری ازت (NER) گردید.

  کلیدواژگان: آزوال، نیتروژن، رشد برنج، تولید گیاهی
 • شراره نجفیان *، شهناز فتحی صفحات 3103-3112

  اسید سالیسیلیک (SA) یک ترکیب فنولی است که محلول پاشی برگی آن نشان دهنده اثرات تنظیم کنندگی روی گیاهان است. بنابراین، در این تحقیق گیاه زنیان (.L copticum Carum) تحت تیمار0 ، 5/0 و 1 میلی موالر SA قرار گرفت. محتوای پرولین، فنل کل، کلروفیل، کاروتنویید، قند محلول، و عناصر N ،Pو K مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد SA صفات کمی و کیفی زنیان را تحت تاثیر قرار داد. تیمار 5/0 و 1 میلی موالر اسید سالیسیلیک نسبت به شاهد ارتفاع گیاه، تعداد چتر در بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه، تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد و عملکرد اسانس را افزایش داد. با افزایش غلظت SA فنل کل، کلروفیل، کاروتنوییدها و قند محلول به میزان قابل توجهی افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد کاربرد SA نسبت به شاهد به طور معنی داری میزان عناصر N ،Pو K را در زنیان بهبود داد. به طور خالصه ، محلول پاشی برگی SA تغییرات قابل مالحظه ای در صفات مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زنیان ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: زنیان، اسانس، محلول پاشی برگی و اسید سالیسیلیک
 • مژده آسا، بهزاد کاویانی* صفحات 3113-3123

  یک دستورالعمل برای پرآوری درون شیشه ای با فراوانی بالای یک ارکید زینتی، فالانوپسیس، با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی توسعه یافت. اجسام شبه-پروتوکورم به عنوان ریزنمونه ها روی محیط موراشیگ و اسکوگ غنیشده با غلظت های مختلف کینتین و ایندول-3-بوتیریک اسید، به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر، کشت شدند. یک ترکیب از یک میلیگرم بر لیتر کینتین همراه با یک میلیگرم بر لیتر ایندول-3-بوتیریک اسید برای باززایی اغلب ویژگی های اندازه گیری شده به ویژه بیشترین باززایی اجسام شبه پروتوکورم 40/30 در هر گیاهچه، تعداد برگ 93/5 در هر گیاهچه و تعداد ریشه 36/8 در هر گیاهچه از ریزنمونه های اجسام شبه پروتوکورم مناسب تشخیص داده شد. بیشترین تعداد گیاهچه 66/11 و 33/10در هر گیاهچه به ترتیب روی محیط موراشیگ و اسکوگ همراه با یک میلیگرم بر لیتر کینتین و نیم میلیگرم بر لیتر ایندول-3- بوتیریک اسید، همچنین یک میلیگرم بر لیتر کینتین همراه با یک میلیگرم بر لیتر ایندول-3-بوتیریک اسید شمارش شد. گیاهچه ها برای سازگاری در گلدانهای پرشده با کوکوچیپس و خزهی اسفاگنوم 30:70 کشت شدند و به گلخانه منتقل گردیدند. طی انتقال به شرایط برون- شیشهای، نود درصد از گیاهچه ها بقا داشتند

  کلیدواژگان: ریزازدیادی، گیاهان زینتی، تنظیم کننده های رشد گیاهی، اجسام شبه-پروتوکورم، کشت بافت
 • سارا توکلی، مریم یوسفی فرد، شکوفه انتشاری* صفحات 3125-3134

  بادرنجبویه (L officinalis Melissa) گیاه دارویی از تیره نعناعیان (Laminaceace) میباشد که به دلیل دارا بودن ترکیبهای معطر خاص و متابولیتهای ثانویه موجود در اسانس در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد فراوانی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر غلظتهای مختلف سلنیوم بر ویژگیهای متابولیتهای ثانویه و خواص آنتیاکسیدانی گیاه بادرنجبویه میباشد.بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی در چهار تکرار طراحی و اجرا شد. گیاهان در شرایط کشت هیدروپونیک تحت تیمار سلنیوم0 ،2.0 و 5 میکرومولار قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از سلنیوم نسبت به شاهد تاثیر مثبت و معنیداری بر روی میزان وزن تر ساقه و ریشه و وزن خشک ریشه، میزان اسیدآسکوربیک، محتوای پروتیین، میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکورباتپراکسیداز، میزان پراکسیدهیدروژن، کاریوفیلین و کاریوفیلیناکسید داشت.(05.0≤P).نتایج بررسی بر روی اجزای اسانس بادرنجبویه نشان داد که کاربرد کاربرد غلظت 5 میکروموالر سلنیوم موجب افزایش محتوای زدسیترال، سیترال و ژرانیل استات اسانس بادرنجبویه گردید در حالیکه محتوای کاریوفیلین و کاریوفیلیناکساید در نتیجه کاربرد غلظت 2.0 میکروموالر سلنیوم افزایش یافتند. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از غلظتهای کم سلنیوم میتواند نقش موثری در افزایش تولید برخی از متابولیتهای ثانویه و شاخصهای رشدی در گیاه بادرنجبویه داشته باشد.

  کلیدواژگان: اسانس، بادرنجبویه، سلنیوم
 • انیس علی شاه *، شاکیل احمد، نسیم احمد یاسین صفحات 3135-3154

  مطالعات فعلی پتانسیل کاهش استرس فلز مالتونین را در نهال های sativus Cucumis در شرایط آلوده به کادمیوم نشان می دهد. ملاتونین یک مولکول ایندولامین است که قادر به تقویت استرسهای محیطی و تنظیم رشد گیاهان است. بذور sativus. C در سطوح مختلف مالتونین غوطه ور شدند و به مدت 15 روز تحت استرس کادمیوم رشد کردند. تنش کادمیوم باعث کاهش جوانه زنی ، رشد ، تولید زیست توده ، ظرفیت تبادل گاز ، هدایت روزنه و میزان کلروفیل در گیاهان sativus. C شد. افزایش سطح مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن باعث تنش اکسیداتیو در گیاهان sativus. C تحت تنش کادمیوم شد. برنامه مالتونین جوانه زنی ، شاخه و تولید زیست توده گیاهی را به طرز چشمگیری اصالح کرد. پیش تیمار مالتونین طول گیاه ، طول ریشه و بیان ژنهای مرتبط با استرس) CsHA2 ،CsHA3 ،CsHA4 ،CsHA8 و CsHA9) به همراه تقویت در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز ، نیترات ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز را سبب شد و به تنظیم استرس کادمیوم در دانه رستهای sativus. C –کمک کرد. فعالیت بهبود یافته آنتی اکسیدان ها به کاهش سطح 2 H2O و MDA در گیاهان تحت استرس نسبت داده شد. عالوه بر این ، افزایش کونژوگه فعالیت فتوسنتزی ، محتوای اسید استیک ایندول و محتوای گلوتاتیون در گیاهان تحت درمان با مالتونین به روش پاسخگو به غلظت مشاهده شد. مطالعه حاضر با تنظیم فعالیت های متابولیک و رشد sativus. C تحت تنش کادمیوم ، باعث کاهش پتانسیل منفی فلزات می شود

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، کادمیوم، خیار، H2O2، MDA، ملاتونین
 • میترا میرزایی، علیرضا لادن مقدم*، لیلا حکیمی، الهام دانایی صفحات 3155-3166

  خشکی مهمترین تنش غیرزیستی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است که رشد گیاه را محدود میکند. اثرات تنش خشکی توسط میکروارگانیسم های خاکی میتواند تعدیل شود. بنابراین تحقیق حاضر به منظور افزایش تحمل به خشکی گیاه علف لیمو با استفاده از باکتریهای محرک رشد انجام خواهد شد. تیمارهای آزمایشی با تنش خشکی در چهار سطح 100 ،75 ،50 و 25 درصد ظرفیت زراعی خاک و باکتریهای محرک رشد در سه سطح عدم تلقیح، تلقیح با باکتری سودوموناس و تلقیح با ازتوباکتر اعمال شد. تنش خشکی به طور معنی داری سبب کاهش محتوای کلروفیل گباه شد. در شرایط تنش شدید، کاهش 36 درصدی کلروفیل b+a در مقایسه با شاهد مشاهده شد.افزایش تنش و کاربرد محرکهای رشد گیاهی سبب افزایش تجمع پرولین در اندام هوایی گیاه شد. تنش شدید 25 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب سبب افزایش 77 درصدی و 71 درصدی فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به شرایط عدم تنش شد. بیشترین فنول کل در تیمار اثرمتقابل 50 درصد ظرفیت زراعی و کاربرد محرکهای رشد گیاهی مشاهده شد. افزایش 42 درصدی فالونویید کل در تیمار 50 درصد ظرفیت زراعی نسبت به 100 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. سودوموناس و ازتوباکتر به ترتیب سبب افزایش 6 درصدی و 18 درصدی فالونویید کل در مقایسه با شاهد شد. درصد و عملکرد اسانس در تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی افزایش و در 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی کاهش یافت. درصد اسانس در تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی و کاربرد محرک زیستی بیشتر از سایر تیمارها بود. در 75 درصد ظرفیت زراعی، افزایش 14درصدی عملکرد اسانس برای ازتوباکتر و همچنین سودوموناس گزارش شد. در نتیجه، میتوان بیان کرد که باکتریهای محرک رشد سبب بهبود رشد گیاه و افزایش خصوصیات اسانس گیاه علف لیمو با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه میشود.

  کلیدواژگان: ظرفیت آنتی اکسیدانی، ازتوباکتر، اسانس، علف لیمو، سودوموناس
 • حسین رضا روحی*، علی سپهری صفحات 3167-3174

  پرایمینگ دانه ها با محلول آبی اسید جبربرلیک 0 GA3 ،50 ، 100 و 150 ppm به مدت 18 ساعت و پیری سریع 96 ساعت قبل از تنش خشکی انجام شد 4.0 ،- 6.0 -و 8.0 -مگاپاسکال ، سپس ارزیابی شد. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی ، میانگین جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ، شاخص زیستایی ، طول پلومول ، طول ریشه ، طول گیاهچه ، محتوای مالون دی آلدیید ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی CAT ،SOD و APX ، قندهای محلول و محتوای پروتیین بودند. در مقایسه با گروه کنترل ، پرایمینگ هورمونی اثرات منفی پیری و تنش خشکی را به طور معنی داری کاهش داد. وقتی دانه ها بازیابی شدند ، پرایمینگ هورمونی موثرتر بود. نتایج به دست آمده نشان داد که پرایمینگ بذر با GA3 پس از پیری تسریع شده تاثیر قابل توجهی در کلیه پارامترهای بذور بازیابی شده دارد. از این رو ، پرایمینگ با 100 اسید جیبرلیک با غلظت 100 ppm پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پیری تسریع شده، جوانه زنی، اسید جیبرلیک، پرایمینگ دانه، بادام زمینی
 • سعیده اکباتان همدانی، حسین لاری یزدی*، محمدحسن عصاره، سارا سعادتمند صفحات 3175-3179

  تمشک متشکل از انواع ترکیبات مختلفی است که در رزیم غذایی روزانه با فعالیت های زیست شناختی بسیار برجسته ای مطرح هستند. در این مطالعه بررسی مقایسه ای در مورد پتانسیل های شیمیایی مختلف عصاره متانولی از قطعات برگ گیاه .L loganobaccus Rubus کشت شده در گلخانه و مزارع باز انجام شده است . فعالیت بیوشیمیایی عصاره های به دست آمده از برگهای کشت شده مزرعه بالاتر از گیاهان کشت گلخانه ای بود. در روش آنتی اکسیدانی 2،2-دی فنیل-1-picrylhydrazyl DPPH ، برگهای کشت شده مزرعه جاروگری رادیکالی با IC50 در غلظت حداقل 75/0 ±8 0/1 میکروگرم بر میلی لیتر انجام دادند در حالی که EC50 ، گیاهان مزرعه ای در مقابل گیاهان گلخانه ای بیشتر بود باالتر 70/0 ± 82/2 و 75/0 ± 41/2 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب در گیاهان مزرعه ای و گلخانه ای . فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی قابل توجهی در گیاهان مزرعه ای و گیاهان گلخانه ای در حداقل غلظت مهار کننده MIC و حداقل غلظت باکتری MBC با یک الگوی مشابه آزمایش شد ، که در آن کمترین MIC و MBC در گیاهان مزارع باز و گلخانه ای به ترتیب 5 میلی گرم در میلی لیتر و 20 میلی گرم در میلی لیتر در برابر باسیلوس سریوس و aeruginosa Pseudomonas می باشد. آزمایش نشان داد که قسمتهای برگ Rubus loganobaccus در گلخانه و مزارع دارای تعدادی از خواص بیولوژیکی از جمله پتانسیل های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی با برتری منبع بعدی هستند که نشان دهنده اهمیت استفاده از محصولات طبیعی برای بهبود سلامت انسان است .

  کلیدواژگان: متابولیت های ثانویه، DPPH، مواد فیتوشیمیایی، فعالیت بیوشیمیایی، جنس R
|
 • Etty Safriyani *, Mery Hasmeda, Munandar, Firdaus Sulaiman, Holidi, Kartika Kartika Pages 3095-3102

  Nitrogen is essential for both vegetative and generative stages of plant growth. Nitrogen efficiency is related to plant growth, production cost, and fertilizer residue. Azolla has the ability to increase nitrogen fixation from the atmosphere. Thus, Azolla cultivation in paddy field is one strategy for improving nitrogen fertilizer efficiency and increasing plant vegetative and generative growth. The objective of this study was to evaluate the role of Azolla on improving nitrogen efficiency. This study was conducted from January to April 2018 in irrigated paddy field of Lubuklinggau Selatan II, Lubuklinggau. The study was laid out in a randomized block design arrangement with 4 replications. Treatments were combinations of Azolla and urea which were applied during vegetative and generative stages: 115 kg N ha-1 without Azolla (K1), 115 kg N ha-1 + 1000 kg ha-1 Azolla (K2), 86 kg N ha -1+ 1000 kg ha-1 Azolla (K3), 58 kg N ha -1 + 1000 kg ha-1 Azolla (K4), 29 kg N ha-1  + 1000 kg ha-1Azolla (K5), and zero N+1000 kg ha-1 azolla (K6). The application of 86 kg N ha-1 and 1000 azolla kg ha-1 (K3) increased 15.54% rice growth, 25.49% yield, and improved the N fertilizer agronomic efficiency (AE), agro-physiological efficiency (APE), utilization efficiency (UE), and N efficiency ratio (NER).

  Keywords: Azolla, nitrogen, paddy growth, plant production
 • Shahnaz Fathi, Sharareh Najafian * Pages 3103-3112

  Salicylic acid (SA) is a phenolic compound and its foliar application shows regulatory effects on plants. In this research, Ajowan (Carum copticum) plants were treated with 0, 0.5, and 1 mM SA and proline, total phenol, chlorophylls, carotenoids, soluble sugar, N, P, and K contents were studied. Results showed that application of SA affected both quantitative and qualitative traits of Ajowan. The plants treated with SA (0.5 and 1 mM) showed higher plant height, number of umbels per plant, stem diameter, number of branch, number of seed per umbel, seed yield, a thousand kernel weight, and percentage and yield of essential oil compared to control plants. With supplementation of SA and increasing its concentration, total phenol, chlorophylls, carotenoids, and soluble sugar contents were also significantly enhanced. Results also indicated that application of SA significantly improved the amount of macro-element (N, P, and K) in Ajowan compared to untreated plants. In sum, application of SA as a foliar agent resulted in a remarkable change in morpho-physiological and biochemical traits of Ajowan plants.

  Keywords: Ajowan, Essential oil, Foliar application, Salicylic acid
 • Mozhdeh Asa, Behzad Kaviani * Pages 3113-3123

  A protocol was developed for high frequency in vitro multiplication of an ornamental orchid, Phalaenopsis amabilis (L.) Blume var. Jawa, using plant growth regulators (PGRs). Protocorm-like bodies (PLBs), as explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium fortified with various concentrations of kinetin (KIN) and indole-3-butyric acid (IBA), either individually or in combination. A combination of 1.00 mg l-1 KIN + 1.00 mg l-1 IBA was found to be suitable for regeneration of most measured characteristics especially maximum PLBs regeneration (30.40/plantlet), leaf number (5.93/plantlet), and root number (8.36/plantlet) from protocorm explants. The maximum number of plantlets (11.66) was calculated on MS medium supplemented with 1.00 mg l-1 KIN + 0.50 mg l-1 IBA, followed by 1.00 mg l-1 KIN + 1.00 mg l-1 IBA (10.33). Plantlets were transplanted to pots filled with cocochips and sphagnum moss (70:30) for acclimatization and transferred to the greenhouse. Upon ex vitro transfer, 90% of plants survived.

  Keywords: Micropropagation, ornamental plants, plant growth regulators, protocorm like bodies, tissue culture
 • Sarah Tavakoli, Shekoofeh Enteshari *, Maryam Yousefifard Pages 3125-3134

  Melissa officinalis is a plant of Lamiaceae family with medicinal properties which is important for its aromatic, synthetic, and secondary metabolites. The aim of this research was to study the effect of selenium on secondary metabolites and antioxidant properties of Melissa officinalis. For this purpose, an experiment was done in a completely randomized design with four replications. The plants were treated with selenium (0, 0.2., and 5 µM). The experimental factors included root and shoot fresh and dry weights, protein contents, ascorbic acid, enzymes (catalase, ascorbate peroxidase, and superoxide dismutase), peroxide hydrogen, caryophyllene, and caryophyllene oxide. Results showed that application of selenium had positive effects on the wet weight of shoots and roots, dried weight of roots, and ascorbic acid, protein, enzyme (catalase, ascorbate peroxidase), peroxide hydrogen, caryophyllene, and caryophyllene oxide contents of the plants under study (p≤0.05). Also, high concentration of selenium (5 µM) lead to increased z-citral, citral, and geranyl acetate contents of Melissa officinalis essential oils while caryophyllene oxide content increased as a result of low concentration (0.2 µM). Therefore, application of selenium is concluded to play an effective role in increasing secondary metabolites in Melissa officinalis. In general, the study suggests that low concentration of selenium increases the growth of Melissa officinalis plants and improves their growth factors and morphology.

  Keywords: Essential oils, Melissa Officinalis, selenium
 • Anis Ali Shah *, Shakil Ahmed, Nasim Ahmad Yasin Pages 3135-3154

  Current studies elucidate the metal stress attenuation potential of melatonin in Cucumis sativus seedlings growing in cadmium contaminated conditions. Melatonin is an indoleamine molecule, capable of ameliorating environmental stresses and regulate plant growth. Seeds of C. sativus were immersed in different levels of melatonin and grown under cadmium stress for 15 days. Cadmium stress reduced seed germination, growth, biomass production, gas exchange capacity, stomatal conductance and chlorophyll (Chl) content in C. sativus seedlings. The increased level of malondialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2) caused oxidative stress in C. sativus plants under cadmium stress. Melatonin application emphatically revamped germination, shoot, and plant biomass production. The melatonin pretreatment aggrandized plant length, root length, and expression of stress related genes (CsHA2, CsHA3, CsHA4, CsHA8 and CsHA9) along with amplification in activity of superoxide dismutase (SOD), nitrate reductase (NR), and ascorbate peroxidase (AP) helping in modulation of cadmium stress in C. sativus seedlings. The improved activity of antioxidant scavengerswas ascribed to the reduced level of H2O2 and MDA in plants under stress. Furthermore, conjugated increase of photosynthetic activity, indole acetic acid contents, and glutathione contents was observed in melatonin treated seedlings in a dose-responsive manner. The present study elicits the metal stress attenuating potential of melatonin by regulating metabolic activities and growth of C. sativus under cadmium stress.

  Keywords: Antioxidant, Cadmium, cucumber, H2O2, MDA, melatonin
 • Mitra Mirzaei, Alireza Ladan Moghadam *, Leila Hakimi, Elham Danaee Pages 3155-3166

  Among abiotic stresses, drought is considered as the most important growth limiting factor, especially in arid and semiarid regions. Drought impacts can be adjusted by soil microorganisms. Accordingly, the present study was organized in order to the increase the tolerance of lemongrass (Cymbopogon citratus)to drought using plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). Treatments were water stress in four levels (100% field capacity (FC), 75% FC, 50% FC, and 25% FC) and inoculation by PGPR in three levels (uninoculated, inoculated with pseudomonas sp., andinoculated with Azotobacter sp.). Water stress significantly decreased chlorophyll content.Compared to control, severe stress decreased Chlorophylle a+b by 36%. The maximum proline content was accumulated in plants under severe stress and PGPR application. Catalase (CAT) and super oxide dismutase (SOD) activities were increased by 77% and 71%, respectively under severe stress compared to the well-watered condition. The highest total phenol content (TPC) was obtained in the interaction of 50% FC and PGPR application. Moreover, 50% FC induced the maximum total flavonoid content (TFC) by 42% compared to 100% FC. Pseudomonas and Azotobacter increased the TFC by 6% and 18%, respectively in comparison with uninoculated plants. Essential oil (EO) content and yield were increased under 75% FC, and decreased under 50% and 25% FC. EO percentage in 75% FC and PGPR application was higher than other treatments. Under 75% FC, 14% increase in EO yield was reported for both Pseudomonas and Azotobacter application. To sum up, PGPR can improve the plant growth and EO properties by increasing antioxidant capacity of lemongrass.

  Keywords: Antioxidant capacity, Azotobacter, Essential oil, Lemongrass, Pseudomonas
 • Hossein Reza Rouhi *, Ali Sepehri Pages 3167-3174

  Groundnut seed priming was performed with an aqueous solution of gibberellic acid (GA3) (0, 50, 100, and 150 ppm for 18h) and accelerated aging (96 h) was done prior to drought stress (-0.4, -0.6, and -0.8 MPa), then recovered. Investigated traits were germination percentage, mean germination time, germination rate, vigor index, plumule length, radicle length, seedling length, malondialdehyde content, antioxidant enzymes activities (CAT, SOD, and APX), soluble sugars, and protein content. In comparison with the control group, hormonal priming mitigated the negative effects of both aging and drought stress significantly. When seeds were recovered, hormonal priming was more effective. The obtained results showed that seed priming with GA3 performed after the accelerated aging had more pronounced effect on all parameters of recovered seeds. Hence, priming with 100 ppm of GA3 is suggested.

  Keywords: accelerated ageing, germination, Gibberellic acid, Groundnut, seed priming
 • Saeede Ekbatan Hamadani, Hossein Lari Yazdi *, MohammadHassan Asareh, Sara Saadatmand Pages 3175-3179

  Raspberries composed of various varieties, are popular ingredients of daily diet with highly distinguished biological activities. In this study, a comparative investigation was conducted on various chemical potential of methanol extracts from Rubus loganobaccus L. leaf parts cultured in greenhouse and open-field. Biochemical activity of the extracts obtained from the field cultured leaves were observed to be higher than greenhouse cultured plants. In the antioxidant 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay, the field cultured leaves were better succeeded in radical scavenging with IC50 as low as 1.08 ± 0.75 μg/mL while in reducing power assay, open-field plants against greenhouse plants had a higher EC50 (2.82 ± 0.70 and 2.41 ± 0.75 μg/mL, respectively). Considerable antibacterial and antifungal activity were observed in open-field plants and greenhouse plants in minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum bacterial concentration (MBC) tests with a similar pattern, in which the lowest MIC and MBC in open-field and greenhouse plants were 5 mg/mL and 20 mg/mL, respectively, against Bacillus cereus and pseudomonas aeruginosa. This experiment revealed that leaf parts of Rubus loganobaccus cultured in greenhouse and in field possess a number of biological properties including antioxidative and antimicrobial potentials with the superiority of the later source which indicates the criticality of using natural products to improve human health.

  Keywords: Secondary metabolites, DPPH, phytochemicals, biochemical activity, Genus Rubus