فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوذر رمضانی* صفحات 1-9

  در سراسر دنیا، تردد خودرو سبب رشد روز افزون آلودگی هوا و صوتی هست. ترازهای نوفه در یک منطقه مشخص تحت تاثیر تردد خودرو در خیابان ها و هم چنین عوامل (سازندهای) موثر شامل زیرساخت های موجود، مراکز صنعتی و مانند آن است. هدف از این تحقیق الگوسازی و برآورد میزان گسیل و تسطیع امواج صوتی در خیابان های منطقه 3 تهران با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی در فضای سه -  بعدی است. در این تحقیق، مولفه های موثر بر گسیل نوفه از قبیل جذب هوا، فاصله، جذب زمین و مانند آن با کمک سامانه اطلاعات مکانی الگوشده اند. یک نقشه سه- بعدی جهت نمایش توزیع نوفه در فضا با در نظر گرفتن مولفه های مذکور، ارایه شده است. جهت الگوسازی رفتار نوفه کاهی اشیاء در کاهش میزان نوفه، از الگوی ترکیبی استفاده شده است الگوسازی و نگاشت کاهش نوفه ناشی از اشیاء را در فضای سه - بعدی با دقت بالاتر محاسبه نمودند و نشان داده شدند. نقشه های سه- بعدی نمایش دهنده ترازهای نوفه، درک بهتر و اطلاعات مفید از وضعیت موجود توزیع نوفه فراهم کرده اند. ارزیابی ها اعتبار الگوی ترکیبی پیشنهادی را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: نوفه، سامانه اطلاعات مکانی، نقشه سه- بعدی، ساختمان، صوتی
 • آرزو سارانی ملاک، رستم گلمحمدی*، محسن علی آبادی، مریم فرهادیان صفحات 10-17

  آلودگی نوفه یکی از آزاردهنده ترین عوامل در محیط های آموزشی و اداری محسوب می شود. در این محیط ها که فرایندهای یادگیری و فعالیت های فکری انجام می شوند، طراحی مو است. این مقاله به ارزیابی زمان ری وربریشن به عنوان یکی از شاخص های مهم در توصیف ویژگی های صوتی اتاق پرداخته است. در این مطالعه، زمان ری وربریشن مطابق با استاندارد ایزو 3382-2008:2 اندازه گیری شد. و به طور متناظر این شاخص براساس الگو های تجربی در 25 اتاق درس و 25 اتاق اداری محاسبه و با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه گردیده است. میانگین مقادیر زمان های ری وربریشن اندازه گیری شده در کلاس های درس و اتاق های اداری به ترتیب 0/99 و 0/58 ثانیه است. در 36 درصد از کلاس های درس مقادیر زمان ری وربریشن بالاتر از میزان توصیه شده بود. اما، مقدار زمان ری وربریشن اندازه گیری شده در همه اتاق های اداری کم تر از میزان توصیه بوده است. میانگین تمام زمان های ری وربریشن محاسباتی شده نوسط الگو ها بیش تر از مقادیر زمان ری وربریشن اندازه گیری شده بود. هم چنین، نتایج نشان دادند که الگو های پیش بینی زمان ری وربریشن در متوسط ضریب جذب سطوح کم تر از 0/1 برای مکان های مورد بررسی دارای اعتبار نمی باشند.

  کلیدواژگان: زمان ری وربریشن، آلودگی نوفه، اتاق درس، اتاق اداری
 • مهدی سلیمانی*، محسن سلمانی صفحات 18-27

  در این مقاله، به صورت نظری، انتشار موج صوتی در ساختارهای تیو- مورس چند لایه ای مطالعه شده است. لایه های تشکیل دهنده از چهار ماده مس، آلومینیم، اکسیدمنیزیم و سرب فرض شده اند. در یک ساختار نوعی از دو، سه و یا چهار ماده مختلف استفاده شده است. با استفاده از یک تابش عمودی موج صوتی بر صفحه های ساختار، ضریب تراگسیل محاسبه شده و با کمک آن گاف نواری بسامدی نیز بررسی شد. این ساختارها می توانند کاربردهای مختلفی نظیر صافی های صوتی، عایق های صوتی، دیودهای صوتی داشته باشند. نشان داده شده است که کوانتیده کردن ضریب تراگسیل نسبت به تعداد لایه ها در ساختاری مفروض، می تواند برای کمینه کردن مواد مصرفی در یک آزمایش برای ساختن ساختاری با گاف بسامدی مطلوب ، استفاده شود. اکنون، عرض گاف های بسامدی و موقعیت آن ها روی محور بسامد با کمک ساختارهای تیو- مورس قابل تنظیم است. در نهایت، اثرات تعداد لایه ها، طول کلی سامانه، نوع مواد و چینش لایه ها در صافی کردن بسامد مطالعه شدند. هم چنین، نشان داده شده است که سامانه های چهار- ماده ای می توانند گستره بسامدی وسیع تری از سامانه های سه- ماده ای؛ و سامانه های سه- ماده ای گستره بسامدی وسیع تری از سامانه های دو- ماده ای را غربال می کنند.

  کلیدواژگان: انتشار موج صوتی، چندلایه ای های تئو- مورس، گاف بسامدی، ضریب تراگسیل
 • ناصر حسین زاده آخته خانه، محمدباقر خدابخشی*، یاسمن وجگانی صفحات 28-37

  تصویربرداری فراصدایی پزشکی به دلیل نزدیکی رفتار تومور سرطانی به بافت های بدن دارای کنتراست پایینی است. این مشکل توسط روش روزنه اصطناعی (مصنوعی) برای تصویربرداری پی گیری شده است. اگرچه فن تصویربرداری روزنه ی اصطناعی (مصنوعی)، کنتراست پایین تصاویر فراصدایی را در حد خوبی بهبود بخشید، اما عملکرد این روش ها حتی زمانی که طول داده ها کوتاه یا نسبت علامت به نوفه پایین باشد، قابل قبول نیست. روش بیسی، یک الگوریتم زمانی- مکانی بازسازی تصویر است که به منظور جبران عملکرد بد روش ‎های وفقی پرتودیسی شکل دهی پرتو در نسبت های پایین علامت به نوفه پیشنهاد شده است. مزیت اصلی روش بیسی نسبت به روش های تصویربرداری روزنه اصطناعی (مصنوعی) در استفاده از یک تابع توزیع پیش تعریف شده می باشد که به بازسازی تصویر کمک می کند. در این پژوهش، از معیارهای (تخمین گر) کم ترین میانگین مربعات خطا (ام ام ا س ایی)وبیشترین احتمال پسین (ام ای پی) به منظور بازسازی تصویر خروجی استفاده شده است. نتایج نشان دادند که در مقایسه با روش های متعارف، برای نسبت علامت به نوفه 20 دسی بل، روش پیشنهاد شده لوب های فرعی را در خارج اهداف نقطه ای حدود 23 دسی بل بهبود بخشیده است. به علاوه این مقایسه بهبود 18 دسی بل و 82 درصدی را به ترتیب در مولفه های سی آر و سی ان آر برای فانتوم کیست نشان می دهد.

  کلیدواژگان: روش بیسی، پرتودیسی (شکل دهی پرتو)، تابع توزیع
 • حمدالله صالحی*، محمد صباییان، سیده فردوس شجاعی نژاد صفحات 38-47

  در این مطالعه، سه نوع بلور فونونی دو- بعدی شامل میله های فولادی با سطح- مقطع دایره ای، مربعی و مثلثی در ماده زمینه- آب، بررسی شدند. ساختار نوار بسامدی برای مد x-y، با به کارگیری شیوه عنصر متناهی محاسبه شد. آن چه نتایج نشان دادند این است که برای بلورهای فونونی با سطح- مقطع دایره ای و مثلثی گاف کامل و جزیی، و برای سطح- مقطع مربعی تنها گاف جزیی ظاهر شدند. بیش ترین شدت نقطه کانونی برای بلور فونونی با انواع سطح- مقطع های استوانه، به ترتیب در بسامدهای 1/15، 1/11 و 1/26 مگاهرتز اتفاق افتاد. اثر تغییر فاصله منبع نسبت به ورقه، اثر تغییر ضخامت ورقه بر شدت نقطه کانونی و فاصله نقطه کانونی نسبت به منبع تحت بررسی قرار گرفتند. در کل نتایج به دست آمده در این مطالعه با دیگر نتایج موجود سازگاری خوبی دارند.

  کلیدواژگان: بلورهای فونونی، گاف نواری، کامسول
 • ایمان بهمن جهرمی*، کاوه قربانیان صفحات 48-55

  مطالعات نوفه جت معمولا برای جت های گذرا و پایا انجام می شوند. جت گذ را به فرآیندهای آغازشی در شکل گیری جت (از قبیل موج ضربه ای اولیه و حلقه گردابه آغازشی) اطلاق می شود. جت شبه- پایا پس از این پدیده های گذار شکل می گیرد. در مقاله حاضر، تجهیزات متداول جهت بررسی منابع نوفه در جت گذرا و پایا مرور می شوند. سپس، طراحی لوله موج ضربه ای ارایه شده است. این وسیله و جهاز امکان مطالعه منابع نوفه را برای جت های گذرا و پایا فراهم می کند. نتایج مطالعات تجربی هواصوتی بر جت داغ ابرآوایی (سوپرسونیک) با این جهاز و وسیله ارایه شده اند. عدد ماخ جت تولیدی 1/4 و دماس سکون (تام) 950 کلوین هست. مقایسه نتایج حاصله از این لوله موج ضربه ای انعکاسی طراحی شده با تجهیزات رایج حاکی از برتری های لوله موج ضربه ای برای مطالعات هواصوتی در جت های گذرا و پایا هست. نوآوری پژوهش در طراحی و اعتبارسنجی ابزاری است که انجام آزمایش تجربی بر روی نوفه حاصله از «جت گذرا» و هم چنین «جت پایا» را در یک جهاز واحد فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: هواصوتی (ایروآکوستیک)، لوله موج ضربه ای انعکاسی، جت گذرا، جت پایا
 • تینا حسن ولی، سالار زمانی، روح الله طالبی توتی* صفحات 56-68

  امروزه مسیله نوفه و صداهای مزاحم، از جمله چالش های اساسی در طراحی صدا خفه کن ها یا انباره های اگزوز می باشد، که برای کاهش تراز نوفه حاصله از جریان خروجی موتور خودرو ها استفاده می شود. بنابراین، نوفه تولیدی توسط سامانه اگزوز را می توان از طریق پیش بینی و محاسبه تراز افت تراگسیل صدا، که قابل ملاحظه و غیرقابل اغماض است، مهار نمود. گزارش شده که انباره اگزوز بررسی شده، دارای سطح مقطع بیضوی، سه لوله هم راستای متخلخل، چهار محفظه انبساط و سه صفحه جداکننده می باشد. به طورکلی، هدف از این تحقیق، تحلیل عملکرد میرایی (تنک شدن) صوتی انباره اگزوز با استفاده از روش اجزاء مرزی (شیوه عنصر مرزی) می باشد. هم چنین، به منظور نزدیک شدن به تراز بیشینه افت تراگسیل، مولفه های هندسی موثر با استفاده از شیوه های سطح پاسخ و تاگوچی بهینه سازی شدند. نتایج حاصل از این شیوه با یکدیگر مقایسه شدند. در نهایت، با توجه به عدم وابستگی تراز افت تراگسیل صدا در بسامدهای بازآوایش (تشدید) به تغییر ابعاد مولفه های هندسی، با افزودن مواد جاذب صدا به پوسته انباره اگزوز، عملکرد تنک شدن (میرایی) صوتی بیش از دو برابر افزایش یافت و تاثیر مواد جاذب مختلف در این شبیه سازی عددی، بررسی شد.

  کلیدواژگان: انباره اگزوز، تراز افت تراگسیل صدا، روش اجزاء مرزی، بهینه سازی، ماده جاذب صوتی
|
 • A. Ramezani* Pages 1-9

  Around the word, traffic growth is causing growing air and noise pollution. Noise levels in a given area are affected by traffic on the streets as well as effective factors, including existing infrastructure and industrial centers, and so on. The purpose of this research is to model and estimate the amount of acoustic emission in the streets of Tehran's third district, using the 3D spatial information system. In this research, effective parameters on noise emission such as air absorption, distance, absorption by earth and the like are modeled with the help of the spatial information system. A three-dimensional map is presented to illustrate the distribution of noise in space, taking into account the above parameters. A hybrid model has been used to account for the noise reduction behavior of objects in reducing noise. Modeling and mapping of noise reduction, due to objects, in 3D space are calculated with higher accuracy, and are shown. The three dimensional maps presenting the noise levels, have proxided better understanding and helpful information of existing noise distribution status. Evaluations indicate the validity of the proposed hybrid model.

  Keywords: Noise, GIS (Geo- Spatial Information System), 3 dimensional map, Acoustic, Building
 • A. Sarani Malak, R. Golmohamadi*, M. Aliabadi, M. Farhadian Pages 10-17

  Noise pollution is considered as one of the most annoying factors in educational and office environments. In these environments where learning processes and intellectual activities are ongoing, an effective acoustic design is necessary. The aim of this paper is to assess the reverberation time as one of the important indicators in describing the acoustic characteristics of rooms. In this study, the reverberation time was measured in accordance with ISO 3382-2: 2008. This indicator was calculated based on experimental models for number of classrooms and offices. The calculated values were compared to that of measured corresponding ones. The mean values of reverberation times measured in classroom and office rooms were 0.99 and 0.58 seconds, respectively. In 36% of the classrooms, the amount of reverberation time was higher than the recommended amount. But, the amount of reverberation time measured in all office rooms was less than the recommended amount. The mean of all the reverberation times calculated by the models were greater than the amounts of measured reverberation time. The results also showed that the theoretical  models for predicting reverberation time were not valid for the understudy places with the mean absorption coefficients of less than 0.1.

  Keywords: Reverberation time, Noise pollution, Classroom, Office room
 • M. Solaimani*, M. Salmani Pages 18-27

  In this paper, the acoustic wave propagation in multilayer Thue-Morse structures has theoretically been studied. The composing layers were assumed do be Cu, Al, Mgo and Pb materials. Two, three or four different materials have been used in a typical structure. By using a perpendicular incident acoustic wave, the transmission coefficient was calculated and then by its old, the frequency gaps wasinvestigated. These structures can have different applications such as acoustic filters, acoustic insulations, acoustic diodes, etc. it is shown that the quantization of the transmission coefficient with respect to the number of layers in an assumed structure, can be utilized to use minimize the materials used in an experiment to fabricate a structure with the desired frequency gap. Now, the frequency gaps and their positions on the frequency axis are tunable by using the Thue-Morse structures. Finally, the effects of the number of layers, total system length, material type and the arrangement of the layers on the frequency filtering have been studied. It is also shown that the 4-material systems can filter a wider range of frequencies than the 3-material ones and 3-material systems can filter a wider range of frequencies than the 2-material ones.

  Keywords: Acoustic wave propagation, Thue-Morse multilayers, Frequency gap, Transmission coefficient
 • N. Hoseinzadeh, M.B. Khodabakhshi*, Y. Vejgani Pages 28-37

  Medical ultrasound imaging due to close behavior of cancer tumors to body tissues has a low contrast. This problem with synthetic aperture imaging method has been addressed. Although the synthetic aperture imaging technique solved the low-contrast problem of ultrasound images, to an acceptable limit, but the performance of these methods is not even acceptable when the signal to noise ratio (SNR) is low or the length of data is short. Bayesian method is a time-spatial image reconstruction algorithm proposed to compensate for the poor performance of adaptive Beamforming methods in low signal to noise ratio. The main advantage of the Bayesian methods as compared to synthetic aperture imaging once is due to the use of a pre-defined distribution function wich aids image reconstruction. In this study, the minimum mean squared error (MMSE) and maximum a posteriori (MAP) criteria have been used for image reconstruction.

  Keywords: Baysian method, Beamforming, Distribution function
 • H. Salehi*, M. Sabaeian, S.F. Shojaienezhad Pages 38-47

  In this paper, three types of two-dimensional phononic crystals comprising of steel rods (with circular, square, and triangular cross-sections) in water-ground matter were investigated. The frequency band structure for the x-y mode was calculated using Finite Element Method. What the results show complete and incomplete gaps for phononic crystals with a circular and triangular cross-sections and for the square cross-section an incomplete gap appeared. The results show the maximum intensity for phononic crystal with circle, square and triangle cross section, 1.15 MHz, 1.11 MHz and 1.27 MHz, respectively. The effect of change of source distance to sheet, effect of sheet thickness change on focal point intensity and focal point distance to source were investigated. In general, the obtained results are in good agreement with other existing results.

  Keywords: Phononic crystals, Band gap, simulation
 • I. Bahman Jahromi*, K. Ghorbanian Pages 48-55

  Studies on jet noise are usually conducted on "transient" and "steady" jets. Transient jet refers to the staring processes on jet formation (e.g. initial shock wave and starting vortex ring). The quasi-steady jet forms after these transient phenomena. In the present study, the common facilities for studing the noise sources in the transient and steady jet are reviewed. In the next step design of a reflected shock tube is presented. This facility makes it possible to study the noise sources in both transient and steady jets. The results of experimental aeroacoustic studies on a hot supersonic jet with the facility are presented an analyzed for the next step. The Mach number of the generated jet is 1.4 with a total temperature of 950 K. Comparison of the results of the designed reflected shock tube with those of common facilities shows the advantages of reflected shock tube for experimental aeroacoustic studies on transient and steady hot jets.

  Keywords: Aeroacoustic, Reflected Shock Tube, Transient Jet, Steady Jet
 • T. Hasanvali, S. Zamani, R. Talebi Tooti* Pages 56-68

  Nowadays, the issue of noise and annoying sounds is one of the major challenges in design of mufflers, that is used to reduce the noise level generated by output current of vehicles' engines. Therefore, the noise generated by the exhaust system can be controlled through predicting and calculating the transmission loss level, which is considerable and cannot be neglected. The investigated muffler has been reported to have an elliptical cross section, three straight porous tubes, four expansion chamber and three divisive plates. Generally, the main purpose of this study is to analyze the acoustic attenuation performance by using the Boundary Element Method. Also, in order to approach maximum transmission loss level, the effective geometrical parameters are optimized by using Response Surface and Taguchi methods. The results of this two methods are compared with each other. Finally, due to non-dependence of the Sound Transmission Loss level at the resonant frequencies on dimentions variation of geometrical parameters, by adding sound absorbing materials to the muffler’s shell, the acoustic attenuation performance is increased more than double and the effect of different absorptive materials in this numerical simulation is investigated.

  Keywords: Muffler, Sound transmission loss level, Boundary element method, Optimization, Absorptive material