فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 1 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عزت پاریاد، علیرضا بالاافکنده، عاطفه قنبری خانقاه* صفحه 1
  اهداف

  انجام جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران چاق و دارای اضافه وزن،توانمندی بیمار پس از جراحی را جهت انجام فعالیت های روزمره و ابزاری زندگی تحت تاثیر قرار می دهد.این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده توانایی انجام فعالیت های روزمره و ابزاری زندگی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش مقطعی- تحلیلی ، با نمونه گیری بروی 84 بیمار ، صورت گرفت .جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی اجتماعی و مرتبط با بیماری ، شاخص بیماری های همراه چارلسون ، شاخص  Katz و مقیاس فعالیت های ابزاری روزمره زندگیLawton استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از  SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  یافته ها

  اکثریت بیماران چاق و دارای اضافه وزن ازنظر فعالیت های روزمره زندگی (94 %) مستقل بوده در حالی که اکثریت واحد ها از نظر فعالیت های ابزاری روزمره زندگی (88/1 %) نیازمند کمک و وابسته  بودند. مدل رگرسیون لجستیک نشان داد جنسیت (مرد بودن) (0/004 = P , 10/51 = OR , 15/41 - 2/15 = C.I. 95%) و درگیری عروق کاروتید (0/01 = P , 0/12 = OR , 0/64 - 0/02 = C.I. 95%) بعنوان پیش بینی کنند ه های فعالیتهای روزمره زندگی تلقی شدند .

  نتیحه گیری:

   افراد چاق و دارای اضافه وزن ، دچار اختلال در فعالیتهای ابزاری روزمره زندگی بوده و توجه به پیش بینی کننده ها شامل مرد بودن و درگیری عروق کاروتید در بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی بعد از جراحی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: فعالیت های روزمره زندگی، پیوند عروق کرونر، شاخص توده بدنی، فعالیت های ابزاری روزمره زندگی
 • میترا جرس، محمدرضا منصوریان، علی دلشاد نوقابی*، حسین نظامی صفحه 2
  مقدمه

  بارداری مرحله ای بسیار مهم و حساس در زندگی زنان است. مهمترین ضامن حفظ تندرستی مادر و جنین در دوران بارداری، آگاهی از مراقبت های این دوران و عمل نمودن به آن ها است. سواد سلامت و سبک زندگی فاکتور های مهم و قابل اصلاح جهت دستیابی به تندرستی است، که حمایت و همراهی زنان در این دوران بسیار مهم و حیاتی است این دوران با تغییرات جسمانی و روانی زیادی در زنان همراه است. حتی در بارداری طبیعی ممکن است که توانایی انجام نقش های معمول مراقبت از خود در زندگی زن باردار تحت تاثیر قرار گیرد. این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش خودمراقبتی به دو روش آموزش برگشتی و بحث گروهی متمرکز بر سبک زندگی زنان باردار انجام شده است.

  روش کار

   این پژوهش در سال 1397 و در شهرستان گناباد انجام شده است و در آن 90  نفر از زنان باردار، انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه مداخله بحث گروهی و آموزش برگشتی و یک گروه کنترل تقسیم شدند.  برنامه آموزشی مطابق با مراحل روش آموزش برگشتی و بحث گروهی متمرکز برای هر یک از گروه های مداخله  طراحی شد.  ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک ،  و پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده والکر و چک لیست خودمراقبتی بود که قبل و یک ماه بعد از مداخله در سه گروه تکمیل شد. برنامه آموزشی برای گروه های مداخله به اجرا درآمد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند. ارزشیابی تاثیرات برنامه آموزشی یک ماه پس از آموزش انجام شد. نتایج به وسیله نرم افزار آماری SPSS  نسخه 20 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی و آنوا تجزیه و تحلیل شد. میزان P کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در تمام ابعاد سبک زندگی به جزء بعد مدیریت استرس در دو گروه آموزش برگشتی و بحث گروهی متمرکز بعد از مداخله به طور معنی داری افزایش یافت امادر گروه کنترل بعد مداخله، تفاوت معنی داری نداشت. و در میانگین نمرات سبک زندگی در  بین سه گروه بعد مداخله آموزشی تفاوت معناداری بوجود آمد که آموزش به روش بحث گروهی متمرکز نسبت به روش آموزش برگشتی تاثیر بیشتری داشت.

  نتیجه گیری

   این دو روش در ارتقای سبک زندگی زنان باردار موثر بود اما روش بحث گروهی متمرکز تاثیر بیشتری در ارتقای سبک زندگی نسبت به روش آموزش برگشتی داشت. توصیه می شود استفاده از روش بحث گروهی در آموزش به گروه های تحت پوشش بیشتر مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش خود مراقبتی، روش بحث گروهی متمرکز، روش آموزش برگشتی، سبک زندگی
 • الهام خانی راد، فرهنگ حداد*، شکوه الزمان سلیمانی فرد صفحه 3
  زمینه و هدف

  هر روزه افراد بیشتری به دلایل شغلی و درمانی در معرض تاثیرات مخرب پرتوهای یونیزان، از جمله آسیب های کروموزومی قرار می گیرند. ترکیبات محافظ پرتو می توانند با مکانیسم هایی نظیر به دام انداختن رادیکال های آزاد ، اهداء هیدروژن به مولکول های آسیب دیده و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی موجب کاهش این نوع آسیب ها شوند. گیاهان دارویی که به طور سنتی در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، بدلیل عوارض جانبی کمتر و مقرون به صرفه بودن نسبت به محافظت کننده های شیمیایی از جایگاه ویژه ای در این ارتباط برخوردارند. گل محمدی از جمله گیاهان دارویی است که مصرف گسترده ای در طب سنتی داشته و دارد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تاثیر حفاظتی یک هفته مصرف دم کرده Rosa damascene (گل محمدی) در مقابل آسیب القا شده توسط 2Gy اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E، در لنفوسیت های خون محیطی 5 داوطلب در زمان های 1، 24، 96  ساعت و یک هفته پس از آخرین مصرف با استفاده از آزمون میکرونوکلیوس در سلول های دو هسته ای، بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که دم کرده گل محمدی 1 ساعت پس از آخرین مصرف می تواند فراوانی میکرونوکلیوس را به شکل معنی داری کاهش دهد. این کاهش فراوانی مشابه تاثیر ویتامین E در همین زمان می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهند مصرف دم کرده گل محمدی قابلیت حفاظت سلولی در برابر آسیب های ناشی از تابش اشعه یونیزان را داراست و می تواند به عنوان یک محافظت کننده با تاثیرات جانبی کمتر نسبت به ویتامین E مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: Rosa damascene، ویتامین E، اشعه یونیزان، میکرونوکلئوس
 • زهرا پیری، مجتبی امیری مجد*، سعیده بزازیان، محمد قمری صفحه 4
  اهداف

  در سال های اخیر موضوع اعتیاد به اینترنت، به علت پیامدهای منفی، مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج در سال 97 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد  375 دانشجو انتخاب شدند. پرسشنامه های دشواری های تنظیم هیجان (DERS) راهبردهای مقابله ای (CRI) و اعتیاد به اینترنت (IAQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS25  انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین متغیر راهبرد مقابله ناکارامد و دشواری تنظیم هیجان (0/527=r، 0/05< P)، بین متغیر اعتیاد به اینترنت و راهبرد مقابله ناکارامد (0/386=r، 0/05< P) و بین اعتیاد به اینترنت و دشواری تنظیم هیجان (0/548=r، 0/05< P) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی نشان داد راهبرد مقابله ناکارامد نقش میانجی در رابطه بین دشواری های تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت دارد.

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهد که سطوح بالای دشواری های تنظیم هیجان با سطوح بالای اعتیاد به اینترنت همراه است و دشواری های تنظیم هیجان روی راهبرد مقابله ناکارامد اثر مثبت گذاشته و مقابله ناکارامد به نوبه خود میزان اعتیاد به اینترنت را بالا میبرد.

  کلیدواژگان: مقابله، هیجان، اینترنت، رفتار اعتیادی
 • علی صالحی، هاجر عباس زاده*، پروین فرزانگی صفحه 5
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین ورزشی به همراه رزوراترول بر  بیان ژن  PDK4 و PGC-1α عضله دو قلو موش های مسن مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  42 سر موش نر دیابتی 250 تا 300 گرمی به 6 گروه؛ کنترل-سالم، کنترل-دیابتی، دیابتی+تمرین تناوبی، دیابتی+مکمل، دیابتی+تمرین تناوبی+مکمل و سالین تقسیم شدند. تمرین شامل، 10 ست فعالیت یک دقیقه ای با شدت 50 درصد و 2 دقیقه استراحت بین ست ها بود و هر هفته 2 متر در دقیقه به سرعت افزوده می شد. رزوراترول روزانه با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به موش ها تزریق شد. بیان ژن PDK4 و PGC-1α در بافت عضله دو قلو به روش RT-PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که بیشترین بیان ژن PDK4 و PGC-1α در عضله دو قلو در گروه مکمل+ تمرین تناوبی و کمترین سطوح آن در گروه بیمار و سالین مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که ترکیبی از رزوراترول و تمرین تناوبی می تواند اثرات مفیدی بر بیان ژن PDK4 و PGC-1α در عضله دو قلوی موش های مسن مبتلا به دیابت نوع 2 داشته و در نتیجه خطرات ناشی از عوارض دیابت را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، رزوراترول، PDK4، PGC-1α، دیابت نوع دو
 • مهدی تقوی، بهمن اکبری*، عباسعلی حسین زاده، محسن مشکبید صفحه 6

  با وجود شیوع بالای اختلال شخصیت وسواس-جبری، در زمینه درمان آن، منابع درمانی کمی وجود دارد. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه ی اثربخشی دو روی آورد درمانی شناختی -رفتاری و پذیرش و تعهد، بر بهبود کمال گرایی به عنوان علامت اصلی این اختلال می باشد. به همین منظور، از روش تحقیق شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بهره گرفته شد. جامعه هدف، 73 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره احیاء در سال 1396 بوده که دارای اختلال شخصیت وسواس-جبری تشخیص داده شدند، که از بین آن ها 45 نفر به روش هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15نفر) اختصاص یافتند. متغیرهای مورد پژوهش با استفاده از پرسشنامه های کمال گرایی هیل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های بدست آمده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری نشانا از اثربخشی معنادار هر دو روش بر این مولفه اختلال شخصیت وسواس -جبری دارد. مقایسه زوجی گروه ها بااستفاده از آزمون مقایسه های چندگانه بن فرونی نشان از اثربخشی بالاتر و معنی دار درمان پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان شناختی -رفتاری بر کمال گرایی (0/35 P =) دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد، به واسطه تمرکزش بر انعطاف پذیری روان شناختی موثر تر از درمان شناختی رفتاری بر کمال گرایی است. ضمنا پیگیری یک ماهه نتایج، نشان از پایداری و تقویت آن داشته است.

  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، درمان پذیرش و تعهد، کمال گرایی، اختلال شخصیت وسواس - جبری
 • محمدمهدی پادام، آمنه خوشوقتی* صفحه 7
  اهداف

  گل محمدی و تخم کتان استفاده های درمانی فراوانی دارند.در تحقیق حاضر تاثیر دوزهای مختلف این دو گیاه بر فعالیت کبد و گلوکز سرم مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی 42سر موش صحرایی نر به 6 گروه تقسیم بندی شدند . گروه کنترل یا گروه 1 تنها آب و غذای کافی دریافت می کردند، گروه های 2و 3 به ترتیب 300و500 mg/kg عصاره تخم کتان و گروه4 و 5 به ترتیب 500 و 1000 mg/kg  گل محمدی و گروه 6,100 mg/kg عصاره تخم کتان همراه با 250 mg/kg عصاره گل محمدی به مدت 28 روز به صورت درون صفاقی دریافت کردند.پس از آخرین تزریق، موشها وزن کشی وخون گیری شدند.پارامترها به روش کالریمتری و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری ومقادیر با استفاده از آزمون های آماری   ANOVAs و تست Tukey  توسط نرم افزار  SPSS نسخه 18   در سطح معنادار (P<0.05) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بین پروتیین تام وآلبومین گروه های دریافت کننده گل محمدی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که تخم کتان و گل محمدی هیچ گونه تاثیر منفی بر فعالیت های مختلف کبد ندارد. احتمال وقوع اسهال و تاثیر بر پروتیین تام و آلبومین سرم در مصرف کننده های گل محمدی باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تاثیر متفاوت دوزهای مختلف تخم کتان بر میزان گلوکز وضعیت سرمی گلوکز بیمار را باید در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: تخم کتان، گل محمدی، کبد، موش صحرایی
 • ریحانه رادمنش، محسن نبی میبدی، وحید رمضانی*، مریم اکرمی، محمدعلی رنجبر، آزاده امامی صفحه 8
  اهداف

  هر فرآورده دارویی که در محیط داروخانه، بیمارستان و یا کارخانه ساخته شده باشد ممکن است با میکروب هایی آلوده گردد. این آلودگی می تواند از مواد اولیه منشاء گرفته باشد یا در حین ساخت فرآورده وارد شود. بنابراین بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و پایداری فراورده های ترکیبی حایز اهمیت می باشد.

  مواد و روش ها:

   ابتدا یک نمونه مشخص از یک داروی ساختنی را با نسخه پزشک به 63 داروخانه سفارش داده و بعد از جمع آوری نمونه ها میزان آلودگی میکروبی، ویسکوزیته و نحوه توزیع اندازه ذره ای و پایداری آن ها بررسی شده و نمونه ها و نتایج آن ها با استاندارد ها تطبیق داده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمایش ها نشان داد 31/7 درصد نمونه ها دچار تغییر رنگ و 23/8 درصد نمونه ها دچار پدیده کریمینگ شده بودند. از نظر بررسی اندازه ذره ای 57/1 درصد نمونه ها اندازه ذره ای 20-40 میکرومتر و 49/2 درصد نمونه ها ویسکوزیته ای برابر با 2500-3000 سانتی پوآز داشتند. در بررسی پایداری 6/12 درصد در دمای30-40 درجه سانتی گراد دچار تغییر فاز شدند. در بررسی میزان هیدروکینون موجود در نمونه های تصادفی 35 درصد موارد مقدار قابل قبول را دارا بوده اند. در 23/8 درصد از نمونه ها آلودگی قارچی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد برخلاف تصور اغلب افراد که داروهای دست ساز در داروخانه فقط از لحاظ میکروبی ممکن است آلودگی داشته باشند. این تصور اشتباه می بوده چرا که نتایج نشان داده بار میکروبی فرآورده های دست ساز در داروخانه پایین است.

  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، داروهای ساختنی، داروخانه، ویسکوزیته
|
 • Ezzat Paryad, Alireza Balaafkandah, Atefeh Ghanbari* Page 1
  Aims

  Obese or overweight people are more likely to have complications after coronary artery bypass graft surgery (CABG). Performing this surgery in these patients affects the patient's postoperative ability to perform Activity Daily Living (ADL) and Instrumental Activities of Daily living (IADL). The aim of this study was to determine the predictive factors for performing activities in overweight and obese patients undergoing CABG.

  Material and Method

  An analytical, cross-sectional study with available sampling was conducted over a period of four months in 84 patients, one month after CABG. Data collection was done using a questionnaire including demographic and social characteristics, Charlson comorbidity index, Kats Index, and Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Findings

  The majority of obese and overweight patients (94%), one month after surgery, were independent of their ADL, while most of the units needed help and dependence on their IADL (88.1%). Logistic regression model showed that the variables of the sex (P = 0.004, OR = 10.51 CI 95% = 2.15-15.41), carotid artery involvement (P = 0.01, OR = 0.12, CI 95% = 0.02- 0.64) were predictors of ADL, IADL in these patients.

  Conclusion

  Obese and overweight people are impaired in IADL and attention to predictors of sex and carotid artery involvement in their return to normal life style after surgery is very important.

  Keywords: Activities of Daily Living, Coronary artery bypass, Body mass index, Instrumental Activities of Daily Living
 • Mitra Jaras, Mohamadreza Mansoorian, Ali Delshad Noghbi*, Hossein Nezami Page 2
  Background

  Pregnancy is a very important and critical stage in women's lives. The support and support of women in this era will greatly help them to cope with the tensions of this period. This study was conducted to compare the effectiveness of self-care education with two methods of return education and group discussion focused on lifestyle of pregnant women.

  Method

  This research was conducted in 2018 in Gonabad city, in which 90 pregnant women were selected and randomly divided into two groups of intervention and one control group. The training program was designed in accordance with the Teach-Back procedure and a focused group discussion for each intervention group. The data gathering tool was a demographic questionnaire, and a Walker-enhancing lifestyle questionnaire, and self-care checklist that were completed in three groups before and one month after intervention. The training program was conducted for intervention groups and the control group did not receive any training. Evaluation of the effects of the training program was conducted one month after the training. The results were analyzed by SPSS software. and P value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The results of this study showed, In all dimensions of lifestyle, the stress management in both groups after intervention significantly increased. there was a significant difference between the three groups in the lifestyle between the three groups of interventional intervention, The central focus was on the return method.

  Conclusion

  two methods have been effective in maintaining the level of  lifestyle of pregnant women, but the method of focused group discussion has a greater effect In promoting lifestyle, she had a return on education

  Keywords: Self-care education, Focused group discussion method, Teach back, Lifestyle
 • Elham Khanirad, Farhang Haddad*, Shokouhozaman Soleymanifard Page 3
  Aims

  More people, for occupational and therapeutic purposes, is exposed to its harmful effects including chromosomal abnormalities every day. Radioprotective agents are able to reduce these kinds of damages through mechanisms such as free radical scavenging, donating hydrogen to damaged molecules and increasing activity of antioxidant enzymes. Medicinal plants which have been traditionally used in different societies, have special advantages to chemical radioprotectors due to their less side effects and affordable prices. Rosa damascene is one of the herbs which is widely used in traditional medicine.

  Materials and Methods

  In this study the radioprotective effect of one week use of brewed Rosa damascene against induced damages by 2 Gy X-irraidaiton in comparison to vitamin E in peripheral blood lymphocytes of 5 volunteers, 1, 24 and 96 hours as well as one week post last intake was investigated using binucleated micronucleus assay.

  Results

  Results showed that brewed Rosa damascene one-hour post last intake was able to significantly reduce the frequency of micronucleus. This results were similar for vitamin E at the same time after last intake.

  Conclusions

  Results indicated that brewed Rosa damascene had the ability to protect cells from ionizing-induced damages and could be used as a radioprotector with less side effects in comparison to vitamin E.

  Keywords: Rosa damascene, Vitamin E, Ionizing radiation, Micronucleus
 • Zahra Piri, Mojtaba Amiri Majd*, Saeideh Bazzazian, Mohammad Ghamari Page 4
  Aims

  the goal of this study was to describe the mediating role of coping strategies in relationship between difficulties in emotion regulation and internet addiction.

  Materials & Methods

  this study was a descriptive-correlational study. the sample group in this study included 375 students, which were selected by convenience sampling from Karaj Islamic Azad University in 2018. Data were collected by self-report method. Data collection instruments used for this study were: internet addiction Questionnaire, difficulties of emotion regulation scale and coping strategies scale. Data were analyzed by SPSS v.25 and using descriptive statistics, Pearson correlation coefficients and concurrent hierarchical regression analysis.

  Findings

  according to the result, a significant relationship was observed between difficulties of emotion regulation with maladaptive coping (p> 0.05, r= 0.527), maladaptive coping with internet addiction (p> 0.05, r= 0.386) and difficulties of emotion with internet addiction (p> 0.05, r= 0.548). Also, hierarchical regression analysis by Baron and Kenny method showed that maladaptive coping is mediator between difficulties of emotion regulation and internet addiction.

  Conclusion

  in general, these results indicate that high level of difficulties of  emotion regulation are associated with high levels of internet addiction and  difficulties of  emotion regulation has positive impact on maladaptive coping strategy, subsequently emotion-focused coping increases internet addiction.

  Keywords: Coping, Emotion, Internet, Addictive behavior
 • Ali Salehi, Hajar Abaszade*, Parvin Farzanegi Page 5
  Aims

  The purpose of this study was to determine the effect of exercise training with resveratrol on PGC-1α and PDK4 gene expression in gastrocnemius muscle tissue of elderly type 2 diabetic rats.

  Materials and Methods

  42 male rats with type 2 diabetes, 250 to 300 g were divided into 6 groups; healthy-control, diabetic-control, diabetic+interval exercise, Diabetic+Supplement, Diabetic+interval exercise+ Supplement and Saline. The exercise included 10 sets of one-minute activity with 50% intensity and 2 minutes of rest between sets, and each week increased by 2 m per minute. The daily 20 mg/kg body weight Resveratrol supplementation was injected to rats. Gene expression PDK4 and PGC-1α in the muscle gastrocnemius were measured by RT-PCR method.

  Findings

  The results showed that the highest expression of PDK4 and PGC-1α gene in gastrocnemius muscle was observed in supplementation+interval exercise and lowest levels in patient and saline groups.

  Conclusion

  The results showed that the combination of resveratrol and interval exercise can have beneficial effects on PDK4 and PGC-1α gene expression in gastrocnemius muscle of elderly with type 2 diabetes mice and ultimately reduce the risks of diabetes complications.

  Keywords: Interval training, Resveratrol, PDK4, PGC-1α, Type II diabetes
 • Mahdi Taghavi, Bahman Akbari*, Abasali Hossini, Mohsen Mashkbid Page 6

  Despite the high prevalence of obsessive-compulsive personality disorder (OCPD), there are few therapeutic resources in the field of treatment. Therefore, the purpose of this study is to examine and compare of efficacy of Two therapeutic approaches of cognitive-behavioural (CBT) and acceptance and commitment (ACT) on improving the perfectionism as the main symptom of this disorder. For this purpose, a quasi-experimental research method was used for pre-test, post-test with control group. The target population was 73 client to the Ehya counseling center in 2017 who were diagnosed with OCPD, of whom 45 were selected by targeted method and randomly assigned to two groups Experiments and one control group (each group of 15 people). The research variables were evaluated using of inventories of Hill perfectionism in the pretest, posttest and follow up phases.The data obtained from multivariate analysis of covariance showed a significant effect of both methods on this component of OCPD. Comparison of couples' paired groups by using Bonferroni test showed a higher and significant effect of ACT in comparison with CBT on perfectionism (P = 0.035). Therefore, it can be concluded that ACT, by focusing on psychological flexibility, is more effective than CBT on perfectionism. Meanwhile, a one-month follow-up to the results showed sustainability and strengthening.

  Keywords: Cognitive-behavioural therapy, Acceptance, commitment therapy, Perfectionism, Obsessive-compulsive personality disorder
 • MohammadMehdi Padam, Ameneh Khoshvaghti* Page 7
  Aims

  The Linum usitatissimum and Rosa domascena are highly therapeutic. In this study, the effect of different doses of these two herbs on liver and serum glucose activity was investigated.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 42 male rats were divided into 6 groups. The control group or group 1 received only sufficient water and food, groups 2 and 3 were 300 and 500 mg / kg respectively of Linum usitatissimum extract, and group 4 and 5 were 500 and 1000 mg / kg, rosa domascena and group 6, 100 mg / kg of Linum usitatissimum extract with 250 mg / kg rosa domascena extract received intraperitoneal for 28 days. After the last injection, the mice were weighed and blood samples collected. The parameters were calorimetric and using spectrophotometer, measurements were performed using ANOVA and Tukey tests in SPSS Version 18 were analyzed at the significant level (P <0.05).

  Results

  There was a significant difference between total protein and albumin of the groups receiving the Rosa domascena compared with the control group (P <0.05).

  Conclusion

  Finding that Linum usitatissimum and Rosa domascena have no negative effect on the various activities of the liver. The probability of occurrence of diarrhea effects on total protein and serum albumin in Rosa domascena should be considered. Considering the different effects of different doses of Linum usitatissimum on glucose, you should consider the serum glucose status of the patient.

  Keywords: Rosal damascene, Linum Usitatissimum, liver, rat
 • Reihaneh Radmanesh, Mohsen Nabi Meybodi, Vahid Ramezani *, Maryam Akrami, MohammadAli Ranjbar, Azadeh Emami Page 8
  Aims

  Any drug product made in the pharmacy, hospital or factory may be infection with microbes. This infection can be originated from raw materials or during manufacture of the product. It is also important to study the physical and chemical properties and stability of compound products.

  Materials & Method

  In this study, a specific sample of a compound drug was ordered to 63 drugstores with prescription. Were investigated Some parameters such as: Microbial infection, viscosity, particle size distribution and their stability after collecting samples. The samples and their results were adapted to the standards.

  Finding

  The results of the experiments showed that 31.7 percent of the samples had color changes and 23.8 percent of the samples were uniformly non-homogeneous. In terms of particle size measurement, 57.1 percent of samples had a 20-40 μm in size and 49.2 percent of samples had 2500- 3000 centipoise in viscosity. In the stability study, 12.6 percent of the samples show phase change at 30-40 °C. About of the determination of the amount of hydroquinone in random samples, used 35% of the cases in suitable amount. In 23.8% of the samples, fungal Infection was observed.

  Conclusion

  Probably contrary to the opinion of most people it is a mistake attitude that only compound drugs in the pharmacy have microbial infection. because the results showed that the microbial burden of compound products in the pharmacy is low.

  Keywords: Compound drugs, Drugstore, Microbial infection, Physicochemical properties, Viscosity