فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا چمنی*، فاطمه باقریان، امید شکری صفحات 1-14

  هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت تصمیم گیری اقتصادی افراد در موقعیت ریسک و عدم قطعیت است. روش پژوهش نیمه آزمایشی یک گروه با پس آزمون است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی درسال 97 حدود هشت هزار و هفتصد نفر بود و با توجه به برقرار نبودن شرط نرمال بودن برای آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون نمونه ی180نفر برآورد شد. ابزار مورد استفاده برای بررسی نقش سوگیری های شناختی که نظریه ی چشم انداز در تصمیم گیری اقتصادی پیش بینی کرده بود تکلیفی چندبعدی ساخت پژوهشگر بود که با 31 مسیله در 5بخش نقض عقلانیت اقتصادی را از طریق پدیده هایی چون ریسک گریزی، باخت گریزی، ابهام گریزی، اثر چارچوب، وزن دهی احتمالاتی و غیره اندازه گیری نمود. نمره ی بیشتر در این تکلیف فاصله ی بیشتر فرد ازعقلانیت (به تعبیر اقتصادنیوکلاسیک) رانشان می دهد. انتخاب افراد درهر 5 بعد تکلیف گرایش معنادار آنها به تصمیم گیری غیرعقلانی را به وضوح نشان می داد. میانه ی نمرات 25 از 31 نمره بود. به عبارتی بیش از 80 درصد از شرکت کنندگان نمره ای بالای 50% (15٫5 نمره) دریافت کرده اند (0٫05<p). این یافته ها کاملا از نظریه ی چشم انداز که دو روان شناس شناختی به عنوان اصلاحیه ای بر نظریه ی مطلوبیت انتظاری طرح نمودند حمایت می کرد. نظریه ی چشم انداز، قدرت تبیین، و پیش بینی به تصمیم گیری می دهند و در نظر دارد این دور افتادگی اقتصاد از روان شناسی طی یک قرن گذشته را منحل کند. پژوهش حاضر نیز گامی اولیه در راستای نمایش نقش چشم گیر روان شناسی و شناخت بر تصمیم گیری اقتصادی را نشان می دهد و همانند آن چه بنیان گذاران اقتصاد بیان کرده بودند بر جای خالی روان شناسی در پیش بینی و تبیین یافته های اقتصادی تاکید کند.

  کلیدواژگان: سوگیری های تصمیم گیری، نظریه ی چشم انداز، عقلانیت اقتصادی
 • پیمان حاتمیان*، سید علی کاظمی رضایی، سید کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 15-24

  با توجه به این که در بین دانش آموزان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام برخی رفتارهای ناسالم بیشتر از افراد عادی است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثر تمرینات توان بخشی شناختی بر کاهش رفتارها و نگرش خوردن ناسالم نوجوانان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام شد. طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان نوجوانان 14 تا 18 ساله که توسط کارشناسان مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تشخیص داده شده بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد  24 نفر از آنها انتخاب شد و  به طور تصادفی در دو گروه مداخله توان بخشی شناختی و گروه کنترل گمارش شدند. گروه آزمایش در 12جلسه 60 دقیقه ای 2 بار در هفته تمرینات توان بخشی شناختی دریافت و گروه کنترل همان مداخلات معمول خود را دریافت کردند. برای سنجش سطح رفتارها و نگرش های خوردن ناسالم در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از مقیاس بازخورد خوردن ویلیامسون  استفاده شد. نهایتا داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS-23  و به کمک تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که آموزش درمانی توان بخشی شناختی در پس آزمون نسبت به گروه کنترل اثر بخشی معناداری بر کاهش رفتارها و نگرش های خوردن ناسالم در دانش آموزان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بر جای گذاشت (P< 0/001). بنابراین با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش درمانی توانبخشی شناختی اثربخش است و برای کاهش رفتارها و نگرش های خوردن ناسالم در دانش آموزان نوجوانان می توان از آن بهره برد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، رفتارها و نگرش ها خوردن، اختلال نقص توجه، بیش فعالی
 • صغرا اکبری چرمهینی*، مرضیه سادات سجادی نژاد، مهدی مولایی یساولی صفحات 25-39

  خلاقیت به عنوان عملکرد یا توانایی شناخته شده است که به صورت اصیل، ارزشمند و مفید، ظهور پیدا می کند. سطح خلاقیت هر فرد را می توان با استفاده از ارزیابی عملکرد او در آزمون های خلاقیت سنجید. یکی از آزمونهای پر کاربرد در سنجش خلاقیت، آزمون تداعی های دور است. آزمون تداعی های دور که  بوسیله مدنیک (1967) ساخته شد به عنوان یک ابزار معتبر سنجش تفکر همگرا شناخته می شود. هدف این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی و تطبیق نسخه فارسی آزمون تداعی های دور بود. بدین منظور 482 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند. بدین صورت که ابتدا تعداد 200 دانشجو انتخاب و به آزمون تداعی های دور پاسخ دادند. پس از پالایش اولیه اصلاحاتی در نسخه اولیه صورت گرفت و سپس 282 نفر متفاوت از نمونه اولیه به آزمون های تداعی های دور، حل مسیله بینشی و استفاده های غیر معمول گیلفورد پاسخ دادند. از دو رویکرد کلاسیک و نظریه سوال-پاسخ جهت بررسی ضریب دشواری و تمیز گویه ها، روایی سازه، و پایایی استفاده شد. همبستگی مثبت معنادار آزمون تداعی های دور با آزمون حل مسیله بینشی، و عدم ارتباط معنادار با آزمون استفاده های غیر معمول گیلفورد به ترتیب نشان دهنده روایی همگرا و افتراقی و در کل روایی سازه مناسب آزمون می باشد. نتایج نشان دهنده ویژگی های روانسنجی مناسب  نسخه 30 گویه ایی تداعی های دور ارایه شده در این پژوهش بوده و میتوان گفت این آزمون برای اندازه گیری تفکر همگرا در زبان فارسی کارآمد و مناسب است.

  کلیدواژگان: خلاقیت، تفکر همگرا، آزمون تداعی های دور
 • زهرا رفیعی*، فرزانه میکائیلی منیع صفحات 40-57

  تحصیل در دانشگاه همواره همراه با عوامل فشارزای متعددی می‎باشد، انعطاف پذیری شناختی مفهومی است که به عنوان یک مهارت مهم برای تسلط افراد در موقعیت‎های مختلف و فشارزا به رسمیت شناخته شده‎است، براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر خستگی‎شناختی بر انعطاف‎پذیری شناختی دانشجویان با نقش واسطه‎ای نیاز به شناخت اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اراک مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند؛ که از این تعداد، 60 نفر به‎عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای جمع‎آوری داده ها از پرسشنامه نیاز به شناخت NFC)) کاسیوپو و پتی، تکالیف تشخیصی مشابه با تکالیف سدک و کافتا، نرم ‎افزار آزمون ویسکانسین (نسخه ایرانی) شاهقلیان و همکاران استفاده گردید. براساس پرسشنامه نیاز به شناخت، آزمودنی ها ابتدا به دو گروه 30 نفره براساس نیاز به شناخت بالا و پایین تقسیم شدند، و سپس هر یک از گروه ها به‎صورت تصادفی در گروه های 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمایش دارای دو مرحله بود. در مرحله اول آزمودنی ها با تکالیف شناختی روبه رو شدند و به‎دنبال آن در مرحله دوم به منظور مقایسه گروه ها براساس میزان خستگی ‎شناختی، آزمون انعطاف پذیری شناختی اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که خستگی‎شناختی بر انعطاف پذیری شناختی اثر منفی و معنی داری دارد و نقش تعاملی نیاز به شناخت در رابطه با متغیرهای پژوهش تایید شد. یافته های پژوهش حاضر، ضرورت توجه و تاکید بر نقش محوری متغیرهای خستگی‎شناختی و نیاز به شناخت را در میزان انعطاف پذیری شناختی افراد مورد بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، خستگی شناختی، نیاز به شناخت، حل مسئله
 • ندا ملت*، صغری ابراهیمی قوام، مسعود غلامعلی لواسانی، اسماعیل سعدی پور صفحات 58-78

  هدف از پژوهش حاضر آزمون رابطه بین سطوح مختلف رشد شناختی،عاطفی ومعنوی با بهزیستی روانشناختی بزرگسالان بود .به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای متشکل از 700 فرد بزرگسال. در قالب چهار گروه سنی انتخاب شد. جهت ارزیابی متغیر های پژوهش از پرسشنامه های باورهای پارادایم اجتماعی (SPBI) ، شاخص واکنش بین فردی (IRI)،مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی (DERS)  ، پرسشنامه ارزیابی معنوی (SAI)  ، مقیاس تاب آوری (CD-RISC-SF) ، مقیاس رفتارهای نوع دوستانه ، پرسشنامه پرخاشگری) (BPAQ-SF ، مقیاس  شکرگزاری (GQ-6) ، مقیاس خود محوری  ماکیاولی از پرسشنامه (PPIR)، مقیاس بهزیستی معنوی (SHALOM) ، پرسشنامه لذت گرایی ناسازگارانه ،مقیاس افسردگی SCL 90 مقیاس استرس (DASS-21) استفاده شد.داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان  می دهد تفکر نسبی گرا  برهمدلی  ،استرس و دشواری در تنظیم هیجانی  اثر مثبت دارد ، تفکردیالکتیک بر همدلی و بهزیستی معنوی اثر مثبت دارد. خود محوری بر دشواری در تنظیم هیجانی وضعف معنوی اثر مثبت داردوبر بهزیستی معنوی اثر منفی دارد، استرس بر دشواری در تنظیم هیجانی اثر مثبت دارد.دشواری در تنظیم هیجانی  بر ضعف معنوی اثر مثبت وبر بهزیستی معنوی اثر منفی دارد، بهزیستی معنوی برشکر گزاری،نوع دوستی وتاب آوری اثر مثبت دارد وبر افسردگی ولذت گرایی ناسازگارانه اثر منفی دارد ، ضعف معنوی بر پرخاشگری،افسردگی ولذت گرایی ناسازگارانه  اثر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: تفکر فرا انتزاعی، بهزیستی معنوی، همدلی، دشواری در تنظیم هیجانی، بهزیستی روانشناختی، ضعف معنوی
 • آذین سراج خرمی، وحید نجاتی* صفحات 79-90

  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی پاداش کوچک تر اما فوری را به پاداش بزرگ تر و در آینده ترجیح می دهند که این امر منجر به تصمیم گیری و رفتارهای تکانشی در آن ها می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم قشر خلفی خارجی و شکمی میانی پیش پیشانی برای بهبود ارزش آینده در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. در این پژوهش 20 کودک مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و هر کدام از آزمودنی ها در سه موقعیت تحریک آندی قشر خلفی خارجی پیش پیشانی و مهار قشر شکمی میانی پیش پیشانی، الگوی معکوس این تحریک و در نهایت در شرایط شبه تحریک از طریق آزمون اثر دیرکرد پاداش مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد آزمودنی ها در آزمون اثر دیرکرد پاداش در موقعیت های مختلف تحریک وجود دارد 0/05 > p و تحریک آند بر قشر شکمی میانی پیش پیشانی ارزش آینده را به طور معناداری بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی، ارزش آینده، نقص توجه- بیش فعالی
 • پریسا اوریادی، حبیب هادیان فرد، نظام الدین قاسمی* صفحات 91-109

  درمان اختلال نقص توجه/ فزون کنشی به عنوان شایع ترین اختلالات عصبی-رشدی به دلیل تخریب گسترده و نیاز به درمان زودهنگام و قطعی به سمت استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر رایانه گرایش پیدا کرده است. بر همین اساس هدف پژوهش بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی های رایانه ای بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ فزون کنشی بود. پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و پیگیری 45 روزه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ فزون کنشی مقطع ابتدایی شهرستان شیراز در زمستان سال 97 بودند که 32 دانش آموز مبتلا به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. از آزمون برج لندن (Tower of London)، آزمون استروپ (Stroop Test) و آزمون کارت های ویسکانسین (Wisconsin Card Sorting Test) استفاده شد. گروه آزمایش توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی های رایانه ای به صورت سه بار در هفته (15 دقیقه برای هر بازی جمعا 30 دقیقه) و به مدت یک ماه دریافت و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-24 و به روش تحلیل کواریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شدند. نتایج نشان داد توانبخشی مبتنی بر بازی های رایانه ای بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/فزون کنشی تاثیر معنادار دارد. درگروه آزمایش در متغیرهای برنامه ریزی و سازماندهی، بازداری و انعطاف-پذیری شناختی پس از مداخله بهبود درعملکرد شناختی مشاهده شد و پس از 45 روز از پایان مداخله همچنان اثرات درمان در گروه آزمایش قابل مشاهده بود. بنابراین می توان گفت توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی های رایانه ای درمانی موثر و پایدار است.

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، فزون کنشی، توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی های رایانه ای، کارکردهای اجرایی
|
 • Reza Chamani*, Fatemeh Bagherian, Omid Shokri Pages 1-14

  The purpose of this study is to determine the quality of individual economic decision making under risk and uncertainty. The research method is a quasi-experiment with single group and a post-test. The total population of the students of Shahid Beheshti University in 97 was 8.700 and due to non-normal distribution, we should use non-parametric Wilcoxon test, with sample of 180. The tool used to investigate the role of cognitive biases that prospect theory in economic decision-making was predicted was a multi-dimensional task we built which measured 31 problems in 5 sections that through phenomena such as risk aversion, loss aversion, ambiguity aversion, reference dependency, probability weighting and so on in shows irrationality in economic decision–making. Higher score means more irrational according to neoclassical economics. The median of scores was 25 out of 31 scores. In other words, more than 80% of participants received grades above 50% (or 15.5 points) (p <0.05). These findings fully supported the prospect theory that first two cognitive psychologists proposed as a correction to the expected utility theory. The prospect theory can explain, and can predicts, and intends to dissolve the gap between economy and psychology. The present research is an initial step in showing the significant role of psychology and cognition in economic decision-making and emphasize the importance of psychology in explaining economic tendencies and findings especially in our country, as the founders of the economy have expressed many centuries ago.

  Keywords: Decision-making biases, prospect theory, economic rationality
 • Peyman Hatamian*, Ali Kazmi, Kazem Rassol Zadeh Tabatabaei Pages 15-24

  Since individuals students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder are more likely to perform some unhealthy behaviors than normal people, this study Done aimed to Effect Exercises Cognitive Rehabilitation on Reduction of Unhealthy Eating Behaviors and Attitudes in Adolescents with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. The research design was semi-experimental with pre-test and post-test. The study population consisted of students adolescents 14 to 18 years old diagnosed with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder by Kermanshah education counseling experts. That 24 people were selected by Available sampling method and were randomly divided into two groups: cognitive rehabilitation therapy and control group. The experimental group received 12 sessions of 60 minutes twice a week cognitive rehabilitation exercises and the control group Received the same interventions as usual. Williamson Eating Scale was used to measure the level of unhealthy eating behaviors and attitudes in two pre-test and post-test stages. Finally, the data were analyzed by SPSS-23 software using covariance analysis. The results showed that the cognitive rehabilitation training in post-test Compared to the control group had a significant effect on reducing unhealthy eating behaviors and attitudes in students with attention deficit/ hyperactivity disorder. (P <0/001). According to the findings, it can be concluded that cognitive rehabilitation training is effective and can be used to reduce adolescents' unhealthy eating behaviors and attitudes. It is also suggested that professionals working with adolescents with Attention Deficit /Hyperactivity Disorder should use the results presented to help these people.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, eating behaviors, attitudes, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder
 • Soghra Akbari Chermahini*, Marzieh Sadat, Sajadinezhad, Mehdi Molaei Yasavoli Pages 25-39

  Creativity is recognized as a function or ability that emerges as genuine, valued and usefull. Each person's level of creativity can be measured by assessing their performance in the tests of creativity. One of the most commonly used tests of creativity is Remote Associates Task. The Remote Associates Task, developed by Mednick (1967), is recognized as a valid convergent thinking tool. The purpose of this study was to investigate the psychometric properties and the Farsi version of the Remote Associates Task. For this purpose, 482 students of Arak University were selected through cluster sampling method. Thus, at first 200 students were selected and answered the Remote Associates Task. After the initial refinement, some modifications were made to the initial version, and then 282 different subjects responded to the Remote Associates Task, insight problem solving, and Guilford's Alternate Uses test. Two classical approaches and item response theory were used to investigate the coefficient of difficulty of the items, construct validity, and reliability. Significant positive correlations of distance associations test with insight problem-solving test and lack of significant relationship with Guilford's Alternate Uses test indicate convergent and differential validity, respectively, and appropriate construct validity of the test. The results show the appropriate psychometric properties of the 30-item version of the Remote Associates Task presented in this study and it can be said that this test is effective and suitable for measuring convergent thinking in Persian.

  Keywords: Creativity, Convergent Thinking, Remote Associates Test
 • Zahra Rafiee*, Farzaneh Mikaili Pages 40-57

  The present study tried to investigate the effect of cognitive exhaustion on student’s cognitive flexibility with the mediating role of need for cognition among BA student of Farhangian University of arak in academic year 2015/16. In order to collect data, Cacioppo & Petty (1984) need for cognition questionnaire, diagnostic tasks which are similar to diagnostic tasks of Sedek & Kofta (1990), shahgholian, et al Wisconsin Card Sorting Task software (version), were applied. According to need for cognition questionnaire, 60 female students were selected out of a group of 150 and randomly assigned to four groups of 15. The experiment consisted of second phases. In the first phase, the participants were exposed to diagnostic problems and then in the second phase, they took the cognitive flexibility test, in order to drawing a comparison between the groups. The research data were analyzed by one-way ANCOVA. The results showed that cognitive exhaustion has a significant negative effect on cognitive flexibility and the interactive role of need for cognition was confirmed regarding to research variables. The finding of the present study give serious consideration to the central role of cognitive exhaustion and need for cognition in people’s amount of flexibility.

  Keywords: need for cognition, cognitive exhaustion, cognitive flexibility
 • Neda Mellat*, Soqra Ebrahimi Qavam, Masoud Gholamali Lavasani, Esmaeil Sadipur Pages 58-78

  The purpose of the present study was to examine the relationship between different levels of cognitive, emotional and spiritual development with adult psychological well-being. For this purpose, a sample of 700 adults was selected using convenience sampling method in four age groups. Questionnaires were used consisted of Social Paradigm Belief Inventory(SPBI) ,Spiritual Well-Being(SHALOM), Interpersonal Reactivity Index(IRI), Spiritual Assessment Inventory(SAI) , Aggression Questionnaire(BPAQ –SF), Resilience Scale(CD-RISC-SF), Maladaptive Hedonism(MHQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale(DERS), Machiavellian Egocentricity Scale(PPIR), Gratitude Questionnaire (GQ-6) ,Altruistic Behavior, Depression subscale of(SCL-90-R) and stress scale of (DASS-21). Research data were analyzed using the structural equation modeling .The findings showed that relativistic thinking has effect on Stress, empathy and difficulty in emotion regulation .and dialectical thinking has positive effect on empathy and spiritual well-being. Egocentrism has positive effect on difficulties in emotion regulation and spiritual weakness and negative effect on Spiritual well-being. Stress has positive effect on difficulties in emotion regulation. Difficulties in emotion regulation have positive effect on spiritual weakness and negative effect on Spiritual well-being. Also Empathy has positive effect on spiritual well-being. Spiritual weakness has positive effect on aggression, depression and maladaptive hedonism. It has a negative effect on altruism. Spiritual well-being has a negative effect on depression and maladaptive hedonism and a positive effect on resilience, altruism, and gratitude.

  Keywords: postformal thinking, Spiritual well-being, empathy, difficulties in Emotion Regulation, psychological well-being, spiritual weakness
 • Azin Sarraj Khorrami, Vahid Nejati* Pages 79-90

  Children with ADHD symptoms prefer smaller and immediate gain rather than bigger and long-term ones. This problem would result in impulsive  behaviors and decision making. The aim of this study was to show the effect of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on DLPFC and VMPFC on Improvement of delay discounting in children with Attention Deficit and Hyperactivity Symptoms.In this study, 20 children with hyperactivity and attention deficit symptoms were selected by available sampling method and each of the subjects participated in three montages including anodal/cathodal tDCS on dorsolateral prefrontal cortex and ventral medial prefrontal cortex, the reversed montage, and sham stimulation condition and assessed by delay discounting task. The findings show that there is significant difference in the performance of the subjects in the delay discounting task which was performed on different stimulation positions p<0/05 and anodal stimulation of VMPFC significantly improved delay discounting.

  Keywords: transcranial stimulation, delay discounting, ADHD
 • Parisa Oryadi, Habib Hadianfard, Nezamaddin Ghasemi* Pages 91-109

  Treatment of attention deficit / hyperactivity disorder as the most common neurodevelopmental disorder has tended toward the use of computer-based technologies. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on the executive functions of children with attention deficit / hyperactivity disorder. The study was a quasi-experimental with pretest posttest and 45 days follow up with control group. The statistical population consisted of all students with attention deficit / hyperactivity disorder in Shiraz elementary school in winter of 2019. 32 students were selected as available sample and replaced in experimental and control groups. The Tower of London test, the Stroop test, and the Wisconsin Card Sorting Test were used. The experimental group received cognitive rehabilitation based on computer games three times a week (15 minutes per game for a total of 30 minutes) and the control group was placed on the waiting list. Data were analyzed by SPSS-24 software using repeated measures analysis of covariance (ANOVA). The results showed that computer-based rehabilitation had a significant effect on the executive functions of children with attention deficit / hyperactivity disorder (Sig <0.05). Experimental group showed improvement in cognitive function after intervention and planning, organization, inhibition and cognitive flexibility variables were observed after 45 days of intervention. Therefore, it can be said that cognitive rehabilitation is based on effective and sustained therapeutic computer games.

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Cognitive Rehabilitation Based on Computer Games, Executive Functions