فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 77 (بهار 1399)
 • پیاپی 77 (بهار 1399)
 • 316 صفحه، بهای روی جلد: 350,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/02/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود رستنده، سید حمید حسینی*، ابوالقاسم یعقوبی صفحات 5-34
  هر دین آسمانی یک سخن جهانی دارد. سخن جهانی اسلام، اخلاق است که مبنای همه فعالیت های فردی و اجتماعی به شمار می آید. در عرصه اقتصاد رقابت آن قدر جدی است که گاه برخی برای ربودن گوی سبقت، حاضرند حریم اخلاق را بشکنند تا به هر قیمتی سود لازم را به دست آورند. در مکتب اقتصادی اسلام لازم است اخلاق اقتصادی در رقابت های اقتصادی رعایت شود و فضایلی چون اتقان در کار، انصاف، عدالت و قسط مورد توجه قرار گیرد و از رذایلی مانند: کم فروشی، رباخواری، احتکار، اسراف و تبذیر پرهیز گردد. هدف این پژوهش ارایه راهبردهای روان شناختی قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتواست و در آن از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنای واحد جملات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کل قرآن و حجم نمونه، 95 آیه از آیات قرآن است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با هدف انتخاب آیات اقتصادی که اشارات اخلاقی و روان شناختی دارند، انجام گرفته است. در این پژوهش راهبردهای شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی با ابزار جدول تحلیل محتوای کمی و کیفی ارایه  و آنگاه نمایه مدل مفهومی آن نیز طراحی شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد، اخلاق، راهبردهای رشد، قرآن، روان شناختی
 • علی اکبر کریمی*، سید حسین میرمعزی، سید رضا حسینی صفحات 35-60

  دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی کردن این الگوست و تا راه های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری در الگوی مصرف مسلمان را بیان می کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می نماییم. در گام بعدی هر یک از  اصطلاح های تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین می کنیم و نشان می دهیم که چگونه تعارض در ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع ایجاد می کند. آنگاه تعارضات احتمالی بررسی شده و روش های اصولی جهت حل تعارضات ظاهری از جمله «حکومت و ورود»، «تخصیص و تخصص» و «تقیید» به اختصار تبیین می شود و تعارض های واقعی احتمالی که نیازمند کار اجتهادی است به مجالی دیگر محول می شود. در ادامه تزاحمات احتمالی میان این قواعد به روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود و روش های عقلی جهت رفع تزاحمات میان قواعد که مهم ترین آن قاعده طلایی «الاهم فالاهم» است، ارایه می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود بالاترین تعارض ها و تزاحم ها در قواعدی همچون شان، توسعه و انفاق از میان 29 قاعده شناسایی شده است. این روش شناسی برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد مصرفی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل و اجرای آن می تواند هم برای تصمیم ساز، برنامه ریز و طراح سیاست های کلان مصرفی و هم برای مصرف کننده و مجری این برنامه ها مفید باشد و او را از چالش تعارضات و تزاحمات و بن بست حاصله خلاصی بخشد.

  کلیدواژگان: ناسازگاری، قواعد مصرف، الگوی اسلامی مصرف، تعارض، تزاحم
 • حامد عباسی*، سید عباس موسویان، محمد طالبی صفحات 61-90

  از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می‏شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل موثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تاثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارایه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه‏ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست‏های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست‏ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین‏تک‏ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد‏های دولتی، 4. حمایت از بانک‏هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می‏کنند.  5. توسعه وثیقه‏ های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ‏ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک‏ ها عادلانه می شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بانکداری اسلامی، تخصیص عادلانه منابع، بانکداری اخلاقی
 • محمدعلی فراهانی فرد*، حمید پارسانیا صفحات 91-120

  برخی از نظریات اقتصادی کلاسیک و نیوکلاسیک، متاثر از اندیشه های دکارت دانسته شده است. این نوشته با مرور اندیشه های دکارت و آثار آن در علم اقتصاد، پیشنهاد می دهد حکمت عملی اقتصاد اسلامی از روش بنیادین حکمای اسلامی به عنوان جایگزین استفاده کند. دو مبدا عقلی تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی و وجود مراتب مختلف عقل، بیشترین تاثیر را بر روش کاربردی اقتصاد اسلامی دارد و زمینه را برای شکل گیری انواع برهان های تبیینی عقلی، تفسیری، انتقادی و تجربی در آن فراهم می کند. برهان تبیینی، گونه ای از استدلال علت جویانه است که با توجه هستی، موضوع مورد بررسی شکل خاصی می یابد. تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به حکمتی عملی، سامان یافتن اصول موضوعه، توجه به اهداف اسلامی در متن علم اقتصاد اسلامی، توجه به قضایای غیر یقینی و بهره مندی از وحی، برخی آثار روش شناختی مبادی عقلی حکمای اسلامی است. محتوای نظریات اقتصاد اسلامی بر اثر این مبادی به تغییر انگیزه های انسان، شرایط عدم اطمینان، ابعاد مادی و جسمی تصمیم اقتصادی، توجه دارد و از رویکرد ماشینی و فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل در تحلیل کنش اقتصادی دوری می کند. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، آثار مبانی دکارت را مرور کرده و با روش اکتشافی آثار، مبانی حکمای اسلامی را بررسی می کند.

  کلیدواژگان: اندیشه دکارتی، عقل گرایی، حکمت اسلامی، حکمت عملی، اقتصاد اسلامی، روش بنیادین و کاربردی
 • وهاب قلیچ*، حسین امیری صفحات 121-151

  امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نتایج پژوهش و تحقیقات علمی گره خورده است. پژوهش از یک سو زمینه ای برای بررسی و کشف چالش ها و مشکلات نظام قانون گذاری و اجرایی بوده و از سوی دیگر امکانی برای جستجو، طراحی و تبیین راه حل های موثر در رفع چالش هاست. در این میان، عرصه پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی بنا به ضرورت و نیازمندی های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همواره مورد رجوع محققان اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ارتباط معناداری بین موضوع و روند پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی با مسایل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش که در آن از مطالعه موردی فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به عنوان نماینده نشریات این حوزه استفاده شده است، نشان داد که موضوعات مرتبط با «تجهیز و تخصیص منابع بانکی» بیشترین موضوع و موضوعات مرتبط با «آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسلامی» کمترین موضوع را در پژوهش های حوزه بانکداری و مالی اسلامی به خود اختصاص داده اند. همچنین پژوهشگران در طی زمان، از موضوعات «پایه ای و ناظر به مبانی» به سمت موضوعات «کاربردی و عملیاتی» حرکت داشته اند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لاجیت مشخص شد که پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسایل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اند و ارتباط معناداری بین پژوهش های انجام شده در این حوزه با مسایل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد.

  کلیدواژگان: پژوهش، بانکداری اسلامی، مالی اسلامی، اقتصاد اسلامی، تورم
 • پروانه کمالی دهکردی*، فرشته عبدالهی، عبدالخالق غبیشاوی صفحات 153-181

  در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه تنها دولت با سیاست های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیح را به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون برداری خود توضیح با وقفه گسترده طی دوره زمانی 1353-1396 بررسی می نماید. بر اساس یافته ها، دین داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلندمدت تاثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تاثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تاثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت های انتقالی تاثیری مثبت دارند؛ درحالی که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت های انتقالی و بار مالیاتی تاثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ایران، کمک های داوطلبانه، مالیات، توزیع مجدد، دین داری، نابرابری درآمد
 • حسین عیوضلو، محسن رضائی صدرآبادی*، جواد نوری صفحات 183-210

  یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشات گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسایل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسیله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولا با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازی قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیا ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثا با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارزهای مجازی، بلاکچین، پروتکل های اجماع، اثبات کار
 • محمدجواد حیدریان دولت آبادی*، رسول مظاهری کوهانستانی صفحات 211-237
  حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصا در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی،  بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.
  کلیدواژگان: مرجع ملی، حقوق مالکیت فکری، اقتصاد مقاومتی، تحریم، حق اختراع، کپی رایت
 • حسین حسن زاده، میثم کریمی*، مهدی تمیزی فر، محمدرضا سیمیاری صفحات 239-271

  فناوری های دیجیتال فرصت های ارزشمندی برای ارایه نوآوری ها و خدمات جدید فراهم کرده اند. یکی از این نوآوری ها، تامین مالی جمعی است. وام دهی شخص به شخص به عنوان یکی از مدل های تامین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سوالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه می توان از پتانسیل تامین مالی جمعی، جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده کرد؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی مبانی نظری تامین مالی جمعی به ویژه مدل قرض دهی شخص به شخص پرداختیم و این مدل را از دید فقهی تحلیل کرده و در پایان، مدل عملیاتی وام دهی شخص به شخص مبتنی بر قرض الحسنه را ارایه کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد این مدل هم می تواند نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی را تامین مالی کند و هم می تواند جهت توانمندسازی اشخاص حقیقی در مراحل ابتدایی کسب وکارهای نوپا و نوآورانه و در اندازه های کوچک و متوسط، منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، وام دهی شخص به شخص، قرض الحسنه، کسب وکارهای نوپا
 • امیر خادم علیزاده، مهدی بهشتی* صفحات 273-300
  اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تیوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تایید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.
  کلیدواژگان: اقتصاد آزمایشگاهی، مبانی معرفت شناختی، اقتصاد اسلامی، استاد مطهری
|
 • Masoud Rastandeh, Seyyed Hamid Hosseini *, Abolghasem Yaghoobi Pages 5-34
  Every heavenly religion has a universal discourse. The universal word of Islam is morality, which is the basis of all individual and social activities In the field of economics, competition is so serious that sometimes some are willing to violate morality in order to obtain profits. In the school of economics of Islam, it is necessary to observe economic ethics in economic competitions and to pay attention to virtues such as job security, fairness, justice and installment, and to avoid vices such as underselling, usury, hoarding, extravagance and waste. The aim of this study is to present the psychological strategies of the Qur'an for the growth of economic ethics. The method of this research is with qualitative approach and content analysis and it uses the content analysis technique based on the sentence unit. he statistical population of this research is the total Quran and the sample size is 95 verses of Quranic verses. The sampling method is purposeful and is done with the aim of selecting economic verses that have moral and psychological references. In this study, the cognitive, visual, auditory, auditory, speech and behavioral strategies of the Qur'an for the growth of economic ethics are presented with the tool of quantitative and qualitative content analysis table, and then the index of its conceptual model is designed psychological aspect. The purpose of this study is to present the psychological strategies of the Qur'an for the development of economic ethics. The method of this research is qualitative and quantitative and content analysis approach and the content analysis technique is used based on sentence unit. The statistical population of this study is 6236 verses of the Quran and the sample size is 95 verses of the Quran. The sampling method was purposive and aimed at selecting the economic verses of the Qur'an with ethical and psychological references. In this study, the cognitive, auditory, auditory, verbal, and behavioral strategies of the Qur'an for the growth of economic ethics are presented using quantitative and qualitative content analysis table tools, then its conceptual model index is also designed.
  Keywords: Economics - Ethics_Growth Strategies_Quran_psychology
 • Sayyed Hossain Mirmoezi, Sayyed Reza Hosseini Pages 35-60

  Two types of inconsistencies can be identified in the pattern of consumption of a Muslim; Contradiction and Conflicts. The Contradiction is in the drawing of pattern. Since one of the most important prerequisites for drawing the Islamic pattern of consumption of a person is the solution to the Contradictions between the propagation of Islamic rules and values in the pattern of consumption of the individual. But the Conflict between rules is a natural occurrence in the implementation phase of this template and we will not be able to implement it until the solutions are known. In this study, we first describe instances of incompatibilities in the pattern of a Muslim consumption. Then, in a documentary and library way, we identify a set of rules of consumption. In the next step, we explain each of the two terms of Contradiction and Conflict from the principles of Shiite jurisprudence and show how the Contradiction in the plot and the Conflict in the realization of this pattern creates an obstacle. Then the contradictions (apparent or real) are examined and the principles for resolving the apparent contradictions and the customary sum of the arguments, such as "governance and entry," "appropriation and expertise," and "verification," are briefly explained. In the following, the corresponding probabilistic Conflicts between these rules are examined by descriptive-analytic method. And rational methods for resolving Conflict between rules, the most important of which is the golden rule of "الاهم فالاهم". The findings of the research indicate that the most incompatibilities are in three rules: status, development and charity among the 29 identified rules.

  Keywords: incompatibility, Consumption laws, Islamic pattern of consumption, contradiction, Conflict
 • Hamed Abbasi *, Seyyed Abbas Mousavian, Mohammad Talebi Pages 61-90

  One of the important pillars of the policies of the resistance economy is their justice. Optimal allocation of banking resources allows individuals to play a role in the economy. The present study tries to enumerate the effective and priority factors that have a great impact on the fair allocation of banking resources and provide executive solutions. In this study, first by library study method, the principles and requirements of equitable allocation of resources based on resistance economic policies were extracted and policies and requirements of justice were calculated by comparative study of other countries. After extracting these requirements, the status quo of each of its indicators and solutions was put to the vote of the elites, and based on the two-sentence test and the Freudman test, these results were prioritized. Then, using the meta-analysis method, the most important strategies of equitable allocation of resources were identified in order of priority, which are:1. Strengthening technical supervision and improving the independence of the central bank, 2. Improving and expanding information and communication technology and expanding fintechs, 3. Reducing the ownership of government institutions, 4. Supporting banks that are developing a venture fund They help and 5. Develop guarantees accepted by the bank and accept trust-based documents.
  If these priorities are implemented, the allocation of resources in banks will be fair.

  Keywords: Resistance Economics, Islamic Banking, Fair Resources Allocation, Ethics Banking
 • MohammadAli Farahani Fard *, Hamid Parsania Pages 91-120

  Some classical and neoclassical economic theories have been influenced by Descartes' ideas. By reviewing Descartes' ideas and their effects on economics, this paper suggests that the practical wisdom of Islamic economics should use the fundamental method of Islamic scholars as an alternative. The two intellectual origins of ontological precedence over epistemology and the existence of different levels of reason have the greatest impact on the practical method of Islamic economics and provide the ground for the formation of various types of rational, interpretive, critical and experimental explanatory arguments in it. Explanatory argument is a type of causal argument that takes a specific form according to the existence of the subject under study. The transformation of Islamic economics into practical wisdom, the organization of the principles of the subject, attention to Islamic goals in the text of Islamic economics, attention to non-religious theorems and the enjoyment of revelation are some of the methodological effects of the intellectual principles of Islamic scholars. As a result of these principles, the content of Islamic economics theories focuses on changing human motivations, conditions of uncertainty, material and physical dimensions of economic decision making, and avoids the machine approach and assumption of complete information and complete rationality in analyzing economic action. Using bibliographic sources and analytical methods, this article reviews the effects of Descartes' principles and explores the effects of the principles of Islamic scholars with an exploratory method.

  Keywords: Descartes dogmatism, Rationalism of Transcendental wisdom, Conventional Economics, Islamic economics
 • Wahhab Qelich *, Hossein Amiri Pages 121-151

  Today, the development and progress of societies is tied to the results of scientific research, on the one hand, research is a field for examining and discovering the challenges and problems of the legislative and executive system, and on the other hand, it is an opportunity to search, design and explain effective solutions and solutions to the challenges. In the meantime, Islamic banking and finance researches have always been the subject of economic research in the country according to the needs and requirements of the Islamic Republic of Iran. The main question of this study is whether there is a significant relationship between the topic and the process of Islamic banking and finance researches with related issues and challenges of Iran economy. The results of the study, which used the case study of the journal of Islamic Economics as a representative of publications in this field, showed that the topics related to "equipping and allocating banking resources" were the most and the topics related to "banking and Islamic Finance education and research" have the least subject in Islamic banking and financial research. Researchers have also, over time, shifted from "basic and supervisory" topics to "practical and operational" topics. Also, based on Logit regression model, it was found that Islamic banking and finance researchers have undertaken research in view of the practical challenges of Iranian economy and there is a significant relationship between research conducted in this field and related issues and challenges of Iran economy.

  Keywords: Research, Islamic Banking, Islamic Finance, Islamic economics, Inflation
 • Parvaneh Kamali Dehkordi *, Fereshteh Abdelahi, Abdollkhalegh Ghobaysgawwi Pages 153-181

  There are two views on religious beliefs and income distribution. The first view is that People only pay religious taxes and do not pay legal taxes and income distribution is unequal distribution. The second view, distribution is more equitable because not only through fiscal policies made by the government, but also by paying religious taxes by the people, distribution system gets balanced.  Here, to understand the relationship between religious beliefs, government size, and income distribution, the resurrection belief variable,   , Can be followed as an independent variable by paying religious taxes that express charity. followers of other religions have also been used as a control variable in the analysis of ARDL economics over the period 1353-1396. Based on the findings In the short and long run , religiosity has a negative effect on government size and income inequality, and it has a positive effect in  the short run and negative   effect in long run on  tax rates. Democracy has negative impact on income inequality, and private sector size has positive impact on tax burden. Followers of Islam have had a positive impact on government spending and transitional payments, while having a negative impact on income inequality and tax burden in long run. Jewish followers have a negative effect on income inequality and a positive effect on transitional and tax burden. In the long run, there is a negative relationship between followers of other religions and income inequality and a positive relationship between followers of other religions and tax burdens.

  Keywords: Religion, Voluntary contributions, Taxes, Redistribution, religiosity, Income Inequality
 • Hosein Eyvazlo, Mohsen Rezaei Sadrabadi *, Javad Noori Pages 183-210

  Protecti One of the issues that has been considered with the expansion of cyberspace and international technologies in the direction of globalization is the phenomenon of virtual currency and related mechanisms. This phenomenon stems from the growth of technology called blockchain and its use in cyberspace. In this regard, considering the importance of religious issues and the spread of threats and opportunities of cyberspace phenomena and the need to determine the appropriate position on exchange and dealing with these currencies, it seems that the issue of accurate knowledge of virtual currencies and its analysis It is important and necessary. In this research, first of all, it has been tried to explain the virtual and economic dimensions of virtual currencies by using historical, fundamental and descriptive methods., then based on valid jurisprudential methods, including Jurisprudence of transactions and Islamic jurisprudence based on the framework of Islamic economics ruling of exchange can be analyzed with extractable virtual currencies (such as bitcoin).The results show that, firstly, the types of virtual currencies are fundamentally different from each other, and secondly, the value of the extractable virtual currency (such as bitcoin) cannot be determined rationally and religiously, assuming the existence of customary taxation. Third, over time, the focus will be on extraction and, consequently, the concentration of wealth on this mechanism, which will be opposed to the distributive justice of wealth.

  Keywords: National reference, Intellectual Property Rights, Resistance Economy, sanctions, Patents, Copyrights. Virtual Currencies, Blockchain, Consensus Protocols, Proof of work
 • Mohammadjavad Heydariandolatabadi *, Rasoul Mazaheri Kuhanestani Pages 211-237
  Protection of intellectual property rights in terms of joining international treaties can have limitations in short term for member states, especially in economic interest, but will in the long run be beneficial to these countries. Experience gained from accession of developing countries to international intellectual property rights treaties as well as membership of World Trade Organization shows that benefits derived from this are far greater than basic constraints and constraints of accession and membership. On other hand, our country has faced economic challenges due to hostile policies of US colonial governments over past decades, and these powers have, in addition to creating barriers to membership in World Trade Organization, have imposed cruel sanctions on our country. In order to get out of this hostile situation and rely on its capabilities, and in course of policy-based changes in single-oil economy based on oil, Supreme Leader in recent years has put forward a new perspective on issue of resilient economy. In implementing this policy, the elements of governance, especially state They have taken action on their agenda. This paper examines role of the formation of a national reference to intellectual property rights in realization of a resilient economy through an analytical-descriptive approach.
  Keywords: National reference, Intellectual Property Rights, Resistance Economy, sanctions, Patents, Copyrights
 • Hossein Hasan Zadeh, Meisam Karimi *, Mahdi Tamizi Far, MohammadReza Simiari Pages 239-271

  Digital technologies provide valuable opportunities for new innovations and services. One of these innovations is Crowdfunding. Peer to peer lending as a form of crowdfunding, has eliminated many of the problems of fund management in traditional financial institutions and facilitated the access of individuals and businesses to resources through direct engagement of lenders and borrowers. The question we are looking for in this research is how to use the potential of crowdfunding for managing of Qur'd al-Hassan's funds. In this descriptive-analytic method, we first examined the theoretical foundations of crowdfunding, and especially the peer to peer model, and analyzed this model from the religious legal point of view, and finally, we presented the functional model of crowdfunding based on Qrzal Al Hassan. We think that this model can also finance some of the consumer's needs of real people, and can also be used to empower real people (microfinance to create employment), and can be used in the early stages of innovative and innovative businesses. Small and Medium Enterprises (SMEs) provide the required financial resources.

  Keywords: Crowdfunding, Peer to Peer lending, startups, Qrzal Hassaneh, Fintech
 • Amir Khadem Alizadeh, Mahdi Beheshti * Pages 273-300
  Economists have used experimental economics in recent decades as a new tool for empirical testing of economic theories. Also, Islamic economics as a science is in the early stages of formation. In this regard, the question arises whether the experimental economy can be used in the empirical test of the hypotheses of Islamic economics and studying the economic behavior of Muslims in order to develop Islamic economics? This research tries to answer this question by examining the compatibility of the epistemological bases of the experimental economics with Islamic principles. Also, to avoid the dispersion of the issues, the Islamic approach has limited Ostad Motahhari’s view in particular. The validity of the findings of the experimental economics is based on the induction or hypothetico-deductive method. This research shows that both of these methods are valid and defensible under Ostad Motahhari’s epistemology; therefore, the method of experimental economics can be used in Islamic economics.
  Keywords: Experimental Economics, Epistemological Foundations, Islamic economics, Ostad Motahhari