فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زینب بازوند، صدیقه السادات طوافیان*، سحر بوذری، شهناز شهربانیان صفحات 1-10
  مقدمه

  با توجه به اینکه وضعیت های نادرست پرستاران در حین کار ارتباط مستقیمی با ایجاد درد در نواحی مختلف از جمله گردن دارد به همین جهت لزوم طراحی یک پرسش نامه با روایی و پایایی قابل قبول احساس شد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی پرسش نامه آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با پیشگیری از درد گردن بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع روان سنجی و در دو بخش طراحی پرسش نامه و بررسی روایی و پایایی آن در سال 1398 در شهرستان پلدختر انجام گرفت. در این پژوهش ابزار مورد استفاده پرسش نامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود که با استفاده از منابع علمی، مطالعات صورت گرفته و نظرات متخصصان طراحی گردید. برای بررسی روایی محتوایی از ضریب های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا با استفاده از نظرات 10 متخصص استفاده شد. همچنین در این پژوهش از روش های بازآزمون و آزمون آلفای کرونباخ، جهت بررسی پایایی بیرونی و درونی کمک گرفته شد.

  یافته ها

  پرسش نامه اولیه دارای 44 سوال بود که در مراحل بررسی اعتبار 16 سوال حذف گردید. در این بین 14سوال حیطه آگاهی، 9سوال حیطه نگرش و 5 سوال حیطه عملکرد را می سنجیدند. در پژوهش حاضر، نسبت و شاخص روایی محتوا، به ترتیب 87/0 و 92/0 تعیین گردید که عددی قابل قبول برای این پرسش نامه می باشد. همچنین آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 85/0 به دست آمد و ضریب همبستگی میان سوالات در سری اول و دوم به صورت 93/0 گزارش شد که حاکی از همبستگی بالای میان سوالات پرسش نامه بود.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که پرسش نامه محقق ساخته مذکور از اعتبار روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با پیشگیری از درد گردن استفاده نمود.

  کلیدواژگان: طراحی و روان سنجی، آگاهی، نگرش، عملکرد، درد گردن
 • بهاره عبدی، محمد اسماعیل پوربندبنی*، فاطمه مدنی، الهام گلفشان صفحات 11-18
  مقدمه

  ارتباط موثر پرستار با بیماران سالمند عامل مهمی برای رضایت، نتایج درمانی مطلوب، و موانع ارتباطی در مقابل، سبب عدم پیروی بیمار از توصیه های درمانی و تاخیر در بهبودی می شوند که شناخت و برطرف کردن این موانع می تواند به ارتقای ارتباط پرستار و بیمار سالمند و کیفیت ارایه خدمات پرستاری بیانجامد. هدف از این  مطالعه تعیین موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397 می باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی - مقطعی از نوع تحلیلی در سال1397 در مراکز آموزشی درمانی استان گیلان انجام شد. تعداد 250 نفر پرستار واجد معیارهای ورود با روش نمونه گیری تصادفی نسبتی وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری  داده ها پرسشنامه ی 30 سوالی موانع ارتباطی پرستار-بیمار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین توزیع نرمال داده ها، و آزمون های ناپارامتریک من ویتنی یو و هبستگی اسپیرمن به دلیل نرمال نبودن توزیع نمونه ها با با سطح معناداری 05/0>p انجام شد.

  یافته ها

  بیش ترین مانع ارتباطی پرستار- بیمار سالمند مربوط به حیطه ی ویژگی های شغلی پرستاران با میانگین نمره ی 93/3±95/38 گزارش شد. عوامل محیطی (88/3±78/38)، عوامل فردی - اجتماعی (12/4±40/32) و شرایط بالینی (60/2±60/15)، به ترتیب موانع ارتباطی بودند که پرستاران تاکید بیش تری بر آنها داشتند. هم چنین ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمره کل موانع ارتباطی پرستار- بیمار سالمند با سن (007/0=r) و حیطه ی شرایط بالینی با متغیر سن (003/0-=r)، و نیز حیطه های فردی -اجتماعی و شرایط بالینی به ترتیب با متغیر های جنس (003/0=p) و وضعیت تاهل پرستاران (041/0=p) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر، پرستاران بیشتر بر مشکلات حرفه ای تمرکز داشته و اهمیت کمتری به دیگر عوامل به عنوان مانع ارتباطی با بیماران سالمند قایل شده اند. لذا موانع مربوط به محیط و شرایط کاری پرستاران باید هرچه سریعتر مورد توجه مسیولین پرستاری قرار بگیرد و در جهت برطرف نمودن آنها اقدامات لازم انجام شود.

  کلیدواژگان: بیمارسالمند، ارتباط، موانع ارتباطی، پرستار
 • فرشته عراقیان مجرد، غلامرضا محمودی شن*، احمد دانش، غلامرضا روشندل صفحات 19-28
  مقدمه

  بستری در بخش مراقبت ویژه برای بیماران و وابستگان آن-ها تنش زا محسوب می شود. اصولا افراد تحت تنش از شیوه های  مقابله ای استفاده می نمایند که تعیین نوع و میزان آن می تواند مبنایی برای تصمیم گیری های پرستاران برای کمک به آنها قرار گیرد. لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای در خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی طراحی شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی- تحلیلی است که درسال95-1394 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس از میان اعضای اصلی خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. تعداد نمونه های تحقیق با توجه به نتایج یک مطالعه مقدماتی 462 نفر برآورد شد. داده ها شامل مشخصات دموگرافیک خویشاوندان نزدیک بیمار، استرس درک شده، و سبک های مقابله ای بود که با پرسشنامه کوهن و بیلینگز و موس جمع آوری شد. تحلیل های آماری از آزمون های  توصیفی و همبستگی اسپیرمن، با نرم افزار spss نسخه 18 انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار استرس درک شده نمونه های تحقیق 92/5 ±80/44 و سبک مقابله ای هیجان مدار و  مسیله مدار به ترتیب 02/3 ± 08/19 و 54/5 ±35/32 بود. آزمون آماری بین استرس درک شده و سبک های مقابله ای همبستگی معنی داری نشان داد (125/0 = r ، 007/0 = p) .

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که خویشاوندان بیماران بستری در بخشهای ویژه از استرس متوسطی برخوردار بودند و با افزایش استرس درک شده میزان استفاده از شیوه های مقابله ای هیجان محورافزایش یافت. لذا پرستاران در راستای کمک به سلامت و آرامش این افراد برنامه های آموزشی، حمایتی مراقبتی تدوین نمایند

  کلیدواژگان: استرس درک شده، راهبردهای مقابله ای، خانواده بیماران، بخش مراقبت ویژه
 • احمد نورالدینی*، اکرم ثناگو، زهرا طالبی، مصطفی مجیدنیا، محدثه شاهرودی صفحات 29-39
  مقدمه

  با توجه به اینکه علم پرستاری قرین با عملکرد بالینی حرفه ای و تبحر بالینی می باشد و محیط بالین، محیطی سرشار از تغییرات استرس زا است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسیله و آموزش مشارکت بالینی با روش آموزش معمول بر مهارت های بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد گنبد کاووس انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه های آزاد گنبد، علی آباد و گرگان بودند که 90 نفر از بین آنها به روش تصادفی بلوک بندی ثابت در 3 گروه 30 نفره آموزش مشارکتی، آموزش حل مسیله و آموزش معمول قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: چک لیست داپس، پرسشنامه بررسی حیطه شناختی ، پرسشنامه  اضطراب اشپیل برگر و پرسشنامه بررسی رضایتمندی VAS  بودند. جهت سنجش اختلاف میانگین نمرات مهارت بالینی افراد مورد مطالعه، قبل از آموزش و بعد از آموزش از آزمون t زوجی و جهت مقایسه شدت اضطراب آشکار و پنهان از آزمون کای اسکویر و همچنین جهت آنالیز نمرات حاکی از رضایتمندی دانشجویان ازآزمون آنالیز واریانس گروه ها استفاده گردید.

  یافته ها

  در رابطه با مهارت بالینی دانشجویان در روش مشارکتی اختلاف معنا داری بین میانگین نمرات قبل و بعد از مداخله مشهود بود. روش حل مسیله هم این اختلاف معنا را قبل و بعد از مداخله نشان می دهد (001/0>p). در آموزش معمول اختلاف نمرات کسب شده در مقایسه با دو روش آموزشی قابل مقایسه نیست (001/0>p). در حیطه اضطراب آشکار و نهان روش های آموزش مشارکتی و حل مسیله در مقایسه با آموزش معمول اختلاف معنا داری قبل و بعد از مداخله مشهود بود (05/0>p). در حیطه رضایتمندی نیز اختلاف معنا داری در بین روش های حل مسیله و مشارکتی در مقایسه با روش معمول مشهود بود (001/0>p)

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که روش آموزش مشارکتی و حل مسیله با ارتقاء مهارت بالینی ، کاهش اضطراب و استرس محیط بالین و نیز افزایش رضایتمندی فعالیت در شرایط سخت، روش مناسبی تلقی گردد.. بنابراین پیشنهاد میشود در آموزش دانشجویان پرستاری در بخش ویژه از رویکردهای آموزشی مشارکتی و حل مسیله استفاده شود

  کلیدواژگان: آموزش حل مسئله، آموزش مشارکتی، آموزش معمول، مهارت بالینی، اضطراب، رضایتمندی، دانشجویان پرستاری، بخش مراقبت های ویژه
 • نجیبه عبادی، شهرام رنجدوست*، محمد عظیمی صفحات 40-54
  مقدمه

  رویکرد مبتنی بر تکلیف، یک استراتژی آموزشی است که بر یادگیری از طریق انجام وظایف تاکید دارد. در این روش فراگیر می آموزد که در موقعیتهای مختلف چگونه عمل کند و  این رویکرد مهارتهایی را آموزش می دهد که در واقع مشابه همان وظایفی هستند که فراگیر در دنیای واقعی  و در عمل با آنها روبرو می شود. بنابراین هدف این پژوهش، الگوی پیشنهادی جهت  طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر است.

  روش کار

  این پژوهش به صورت کیفی انجام گردید . بر الگوی تفسیری استوار بود و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. 5 جلد کتاب  به عنوان نمونه آماری  انتخاب شد. ابزار پژوهش "آنتروپی شانون" (Shanon Entropy) بود که پردازش داده ها را در  بحث تحلیل محتوا  با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. مولفه های استخراج شده به روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بررسی شد . همچنین جهت تکمیل طراحی الگوی پیشنهادی، مصاحبه ای نیمه ساختار یافته در سال97 بر روی12 نفر از متخصصان علوم تربیتی و آموزش پرستاری انجام شد و با استفاده از روش سنتز پژوهی، الگوی پیشنهادی بر اساس عناصر دهگانه اکر برای دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری طراحی گردید.

  یافته ها

  با توجه به یافته های پژوهش در زمینه مختصات و ویژگیهای عنصر مواد و منابع آموزشی، مهم ترین مولفه های طراحی برنامه درسی تکلیف محور، که شامل متنوع و جذاب، آزمایشگاه های مجهز، مطابق با نیازهای فراگیران، تلفیقی، هدفمند، کاربردی و عملیاتی، کتابهای درسی تعاملی، کارگاه های آموزشی، واحد مهارتهای بالینی، پروژه ها، امکان یادگیری بهتر، فلوچارت، کسب تجارب بالینی، شبیه سازی ها، پیوند بین تیوری و عمل، آموزش ارتباطی، تکالیف نوشتاری، جزوات آموزشی، هدفمند، تلفیقی، رویکرد پداکوژیکی انعکاس واقعیتهای جامعه، توانمندی در استفاده از مواد و منابع جدید، استفاده از تصاویر شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  به منظور طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی تکلیف محور از الگوی اکر استفاده شد با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که دانشجویان با تلفیق یافته های خود ،  انتقال و تعمیم  به محیط به یادگیری پایدار و مادام العمر دست یابند تا اینکه بتوانند نقش خود را بعنوان یکی از سرمایه های انسانی که با جان انسانها سرو کار دارند به نحو احسن در محیط های کاری انجام بدهند. بنابراین پیشنهاد می شود که نیازهای فراگیران و نیازهای واقعی جامعه شناسایی شده و با برگزاری دوره های آموزشی اساتید بالین را توانمند کرده و توانمند سازی متخصصین برنامه ریزی درسی در طراحی تکالیف کاربردی و بهره گیری از برنامه های درسی دانشگاه های پیشرو در استفاده از برنامه درسی تکلیف محور مورد توجه جدی قرارگیرد.

  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، الگوی اکر، برنامه درسی مبتنی بر تکلیف، طراحی، مقطع کارشناسی ارشد
 • لیلا کاظم نژاد ماتک*، احمد معصومی، سیامک محبی، مریم تبرایی، زهرا مرادی صفحات 55-64
  مقدمه

  بررسی میزان شکاف در انتظارات و ادراکات دانشجویان جهت افزایش کیفیت خدمات آموزشی ضروری است. هدف از مطالعه حاضرنیز  بررسی  این شکاف درمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.

  روش کار

  مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی بر روی 286 دانشجو دارای معدل بالا در چهار رشته (پزشکی، مامایی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی) و 35 نفراز اساتید و مدیران آموزشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد سرو کوال انجام شد. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، آزمون تی زوجی یا ویلکاکسون و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 5 درصد با نرم افزار spss-23 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  در کل دانشجویان، میانگین انتظارات 4.42 و میانگین ادراکات 3 و شکاف بین آن 1.42- است. تفاوت معنی داری در چهار رشته وجود نداشت (817/0=P). میانگین شکاف منفی در رشته علوم آزمایشگاهی بیشتر از سایر رشته های تحصیلی و این نارضایتی به ترتیب در دانشجویان پزشکی، پرستاری و مامایی کمتر می شد. در اساتید و مدیران اجرایی میانگین این شکاف 825/0- بود و اختلاف معنی داری در شکاف بین ادراکات و انتظارات بین اساتید و دانشجویان وجود داشت (05/0>P). میانگین شکاف منفی در بعد همدلی، ملموس، اطمینان و تضمین در دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و در بعد پاسخگویی در دانشجویان رشته پزشکی از رتبه اول برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  شکاف در انتظارات و ادراکات در چهار رشته  در بین دانشجویان  وجود داشت، اما تفاوت معنی داری نداشت و این شکاف در رشته علوم آزمایشگاهی در چهار بعد بیشتر از سایر رشته ها مطرح بود. شناخت نقاط ضعف و مثبت خدمات ارایه شده در هر گروه، ارتقاء شیوه های ارایه خدمات آموزشی و برقراری ارتباط اثربخش با دانشجویان برای اساتید و مدیران اجرایی و کارمندان واستفاده از نظرات سازنده دانشجویان موجب تدوین برنامه ارتقای کیفیت میگردد.

  کلیدواژگان: آموزش، دانشجو، علوم پزشکی، مدل سروکوال
 • اکرم شفیع زاده خولنجانی، امین میرزائی، مجیده هروی کریموی*، ناهید رژه، سید حمید شریف نیا، علی منتظری صفحات 61-70
  مقدمه

  مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر، می تواند به ایجاد یا تشدید مشکلات جسمی و روانی متعددی برای مراقبان منجر شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه فشار بار مراقبتی مراقبت کنندگان سالمندان مبتلا به آلزایمر با ویژگی های جمعیت شناختی آنان بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش نمونه گیری در دسترس315 نفر از  مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران واقع در شهر تهران در سال 1398 بررسی شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و فشار بار مراقبتی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی میانگین و انحراف معیار و ازمون های تی تست و تحلیل واریانس در SPSS  22 استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین وانحراف معیار نمره کلی فشار بار مراقبتی  مراقبان07/21 ± 06/39 بود.مراقبان در حیطه فشار وابسته به زمان بیشترین فشار را تحمل نموده (01/6±86/13) و در حیطه فشار اجتماعی کمترین فشار را تجربه کردند(39/4±27/5). نمره کلی فشار بار مراقبتی بر حسب جنسیت، مدت مراقبت از سالمند مبتلا به آلزایمر، سن مراقبت کننده، نسبت مراقبت کننده با سالمند،درجه آلزایمر سالمند، وضعیت درآمد، تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0>p).فشار بار مراقبتی بر حسب وضعیت تاهل مراقبان و تحصیلات آنها تفاوت معناداری نشان نداد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این مطالعه مراقبان سطح متوسط به بالایی از فشار بار مراقبتی را متحمل شدند. سن بالا، مراقبت شبانه روزی از سالمندان مبتلا به آلزایمر، جنسیت زن، وضعیت درآمد، درجه آلزایمر  با فشار بار مراقبتی ارتباط داشتند. برنامه ریزی  حمایت اجتماعی از مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر بایستی مد نظر سیاست گذاران حوزه سلامت و درمان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فشار بار مراقبتی، مشخصات جمعیت شناختی، سالمند، آلزایمر
 • مهناز سیدالشهدایی، محمدحسین حکیمی* صفحات 74-82
  مقدمه

  دانشجویان پرستاری، در حال گذر از یک مرحله زندگی هستند که این مرحله می تواند بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر بگذارد. در این راستا بررسی کیفیت زندگی این دانشجویان به عنوان آینده سازان جامعه ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی متغیرهای دموگرافیک با کیفیت زندگی در دانشجویان پرستاری انجام گرفت.

  روش کار: 

  پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی بر روی 194 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1394 انجام شد. نمونه ها به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین نمره کیفیت زندگی دانشجویان، 19±3/65 بود. ابعاد سلامت روانی (001/0>P) و کیفیت زندگی کلی (004/0=P)، برحسب گروه های سنی، تفاوت آماری معناداری داشتند. بعد سلامت محیط، تفاوت آماری معناداری برحسب جنسیت داشت (048/0=P). ابعاد سلامت روانی (001/0=P) و روابط اجتماعی (015/0=P) تفاوت آماری معناداری برحسب سال های تحصیلی داشتند. همچنین ابعاد سلامت روانی (031/0=P) و روابط اجتماعی (001/0>P) برحسب وضعیت تاهل، تفاوت آماری معناداری داشتند. بعد سلامت روانی، اختلاف آماری معناداری برحسب وضعیت اقامت در خوابگاه داشت (045/0 =P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه و مطلوب نبودن نمرات ابعاد کیفیت زندگی بخصوص در دانشجویان دختر، دانشجویان مجرد و دانشجویان ساکن خوابگاه، لازم است برنامه های لازم در دانشگاه ها جهت ارتقای کیفیت زندگی این دانشجویان، از جمله رفع مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه ها پیش بینی گردد.

  کلیدواژگان: دانشجوی پرستاری، کیفیت زندگی، مشخصات دموگرافیک
|
 • Zeinab Bazvand, Sedigheh Sadat Tavafian*, Sahar Boozari, Shahnaz Shahrbanian Pages 1-10
  Introduction

  Since nurses' wrong positions during work are directly related to pain in different areas such as neck, therefore, the necessity of designing a questionnaire with acceptable validity and reliability was felt. Therefore, the purpose of this study was to design and validate a questionnaire of knowledge, attitude and practice of nurses regarding neck pain prevention.

  Methods

  The present study was conducted in two parts including questionnaire design and its validity and reliability in poldokhtar city in 1398. Knowledge, Attitude and Practice Questionnaire was used in this study. Content validity ratio and content validity index were used to determine the content validity using the opinions of 10 experts. Cronbach's alpha and test-retest reliability were used to evaluate the external and internal reliability, respectively.

  Results

  The initial questionnaire consisted of 44 questions. 16 questions were removed during the validation process. Knowledge, attitude, and practice consisted of 14, 9, and 5 questions, respectively. the ratio and content validity index were 0.87 and 0.92, respectively, which is acceptable and appropriate for this questionnaire. Cronbach's alpha was 0.85 and the correlation coefficient between the questions in the first and second series was reported to be 0.93, indicating a high correlation between the questionnaire questions.

  Conclusion

  The present study showed that the designed questionnaire was valid and reliable and can be used to assess the knowledge, attitude and practice of nurses regarding neck pain prevention.

  Keywords: Development, Psychometric, Knowledge, Attitude, Practice, Neck Pain
 • Bahareh Abdi, Mohammad Esmaeilpour Bandboni*, Fatemeh Madani, Elham Qolfeshan Pages 11-18
  Introduction

  Effective Nurse Communication with Elderly Patient is an important factor for satisfaction, optimal treatment outcomes. Barriers to communication can delay the improvement. Understanding these barriers and proper planning to address these barriers can improve the nurse-patient relationship and quality of nursing services. The purpose of this study was to determine the barriers to effective communication with the elderly patient from the nurses' point of view at Gilan University of Medical Sciences Hospitals in 2018.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out in 2018 in medical educational centers of Gilan province. 250 nurses who met the inclusion criteria were selected by random sampling. Data collection tool was a 30-question questionnaire. Data analysis was performed using spssv.19 software using inferential statistics including Kolmogorov–Smirnov test to determine normal distribution of data, and nonparametric the Mann–Whitney U test, Spearman correlation was used for significance distribution of samples with significance level p <0.05.

  Results

  The highest barrier for nurse-patient communication was reported in the area of occupational characteristics of nurses with a mean score  93/3±95/38. Environmental factors(38/78±3/88), socioeconomic factors(32/40±4/12), and clinical conditions(15/60±2/60) were the communication barriers that nurses emphasized, respectively.There was also a significant relationship between the mean score of nurse-patient communication barriers of the elderly with age (r=0/007) and clinical conditions with age (r=- 0/003) variables as well as individual-social domains and clinical conditions with sex(p=0/003) and marital status (p=0/041).

  Conclusion

  According to the results of the present study, nurses were more focused on occupational problems and less important on other factors as barriers to communication with elderly patients. Therefore, barriers to the environment and working conditions of nurses should be addressed as soon as possible by the nursing authorities and necessary steps be taken to eliminate them.

  Keywords: Elderly Patient, Communication, Barriers to Communication, Nurse
 • Fereshteh Araghian Mojarad, Golamreza Mahmoodi Shan*, Ahmad Danesh, Golamreza Roshandel Pages 19-28
  introduction

  Hospitalizing in Intensive Care Units (ICU) is stressful for patients and their relatives. Basically, people in stress use coping strategies therefore determining the type and amount of it can be useful for nurses' decisions to help them.

  Method

    This descriptive-analytical study carried out in 2014-2015. Convenience sampling was used for the main members of the family of patients who admitted to ICU. The samples were estimated based on the results of a preliminary study of 462 people. The data included demographic characteristics, perceived stress and coping strategies which collected by Cohen questionnaire, Billings and Mouse questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics tests, Spearman's rank correlation coefficient by SPSS version 18 software.

  Results

  The study indicated that mean and standard deviation of perceived stress were 44.80 ± 5.92 and emotion-focused and problem-oriented coping styles, respectively, 19.08 ± 3.02 and 32.35 ± 5.54, respectively. There was a significant correlation between perceived stress and coping styles (r = 0.125, p = 0.007). Most of the subjects used both problem-focused and emotion-focused coping strategy.

  Conclusion

  This study showed that relatives of patients admitted to intensive care units had moderate stress and increased perceived stress using emotion-focused coping strategies. It is recommended that nurses develop education and supportive care plans to help these clients' health and well-being.

  Keywords: Perceived Stress, Coping Strategies, Patients' Family, Intensive Care Unit
 • Ahmad Nooreddini*, Akram Sanagoo, Zahra Talebi, Mostafa Majidnia, Mohaddese Shahroodi Pages 29-39
  Introduction

  Considering the fact that nursing science is associated with a professional clinical practice and skill and that the clinical environment is full of stress, the present study aimed to compare the effectiveness of problem solving training and participatory training with conventional training on clinical skills, anxiety and satisfaction in nursing students of Gonbad Kavous Azad University.

  Methods

  The present research was a quasi-experimental study with the pretest-posttest control group design. The study population included all nursing students of Gonbad, Aliabad and Gorgan Azad universities ninety of whom were divided into 3 groups of 30 participants by random blocking

  method

  participatory training, problem solving training and conventional training. Data collection tools were: DOPS checklist, cognitive domain assessment questionnaire, Spielberger state-trait anxiety inventory, and Visual analogue Scale (VAS) questionnaire. Paired t-test was used to compare the mean scores of clinical skill before and after training, chi-square test was used to compare the level of obvious and hidden anxiety, and ANOVA test was used to analyze students' satisfaction scores.

  Results

  There was a significant difference between the mean scores of clinical skills before and after the intervention in the participatory training (P> 0.001); this is also true for problem solving training (P > 0.001). In conventional training, the difference between the scores is not comparable with the two other training methods In the obvious and hidden domains of participatory and problem solving training in contrast conventional training were a significant difference between the mean score, before and after the intervention (P<0.05 ). In the satisfaction domain similarly in the participatory and problem solving training in contrast conventional training were a significant difference between the mean score, before and after the intervention (P < 0.001).

  Conclusions

  The results of this study indicated that participatory training and problem solving training can be considered appropriate methods because of promoting clinical skills, reducing anxiety and stress in the clinical environment, and improving the satisfaction of difficult working conditions. Therefore, it is suggested. In relation to this study, two methods of participatory and problem solving in contrast with current method was done, from all Novel educational methods are using and comparison the results also using in all Nursing groups.

  Keywords: Problem solving education, Participating education, Current education, Clinical ability, Anxiety, Satisfaction, Nursing Students, ICU Ward
 • Najibeh Ebadi, Shahram Ranjdoust*, Mohammad Azimi Pages 40-54
  Introduction

  The assignment-based approach is an educational strategy that emphasizes learning by doing tasks. In this approach, the learner learns how to act in different situations, and this approach teaches skills that are similar to the tasks that the learner encounters in the real world and in practice. Therefore, the purpose of this study was to design an optimal assignment-based curriculum model for nursing masters students based on Akker model

  Methods

  This research was a qualitative study. It was based on the interpretive model and the content analysis method was used. 5 volumes of books were selected as statistical sample. The research tool was Shanon Entropy, which presents data processing in the context of content analysis in a new and quantitative way. The extracted components were analyzed by Shannon entropy content analysis method. In order to complete the design of the proposed model, a semi-structured interview was conducted on 12 nursing education and training specialists in 1997 and the proposed model was designed based on Acker's ten elements for master's degree in nursing.

  Results

  According to the research findings on the peculiarities and characteristics of the teaching materials element, the most important components of the task-based curriculum design included: being diverse and engaging, well-equipped laboratories, tailored to the needs of learners, integrated, purposeful, applied and Practical, Interactive Textbooks, Workshops, Clinical Skills Unit, Projects, Better Learning, Flowcharts, Clinical Experiences, Simulations, Theory and Practice, Communication Training, Writing Assignments, Tutorials, Targeted, Integrated, Approach The Pedagogical Reflection of Community Realities, Ability to Use New Materials and Resources, and use of images.

  Conclusion

  In order to design the suggested task-based curriculum model, the Aker model was used. Based on the findings of the present study, it can be concluded that students can achieve sustainable and lifelong learning by integrating their findings, transfer and generalization into the environment, so that they can play a role. Implement yourself as one of the human resources involved in human well-being in the workplace. Therefore, it is suggested that the needs of learners and the real needs of the community be identified and empowered by conducting training courses for clinical teachers and empowering curriculum specialists in designing practical assignments and utilizing the curricula of leading universities in curriculum use. The task-centered attention should be taken into consideration.

  Keywords: Nursing Education, Aker model, Task-based curriculum, Designing, Masters Degree
 • Leila Kazemnejad Matak*, Ahmad Masomi, Siamak Mohebi, Maryam Tabarraei, Zahra Moradi Pages 55-64
  Introduction

  The evaluation of gap in expectations and perceptions of students for increasing educational services is inevitable. The aim of this study is to evaluate this gap in Department of Medical Sciences of Islamic Azad University of Qom.

  Methods

  Analytical descriptive study was performed by sectional method on 286 college students with high grade point average in four fields of study (Medical, Midwifery, Nursing, and Laboratory Sciences) and on 35 professors and educational managers by using standard SERVQUAL questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics including average and standard deviation, Paired T test or Will-Cookson and independent T test in 5% meaningful level using SPSS-23 software.

  Results

  Among all college students, expectations average is 4.42 and perceptions average is 3 and the gap between these two is -1.42. There was no meaningful difference in four fields of study (P = 0.817).  The average negative gap in Laboratory Sciences field was more than that in other fields of study and this dissatisfaction was reduced among college students in fields of Medical, Nursing, and Midwifery respectively. This gap is equal to -0.825 for professors and educational managers; and there is a meaningful difference in the gap in expectations and perceptions between professors and students (P<0.05). The negative gap average in considering empathy, tangible, assurance, and guaranteed among students in field of Laboratory Sciences; and in considering responsiveness among students in field of Medical obtained the first ranking.

  Conclusion

  There was a gap between students’ expectations and perceptions, but it was not meaningful. This gap in Laboratory Sciences major students was more than other 4 majors. Recognition of presented weak and strong points of each major group, enhancing educational services methods, and creating effective communication between students, teachers, school directors, and employees, and using students’ ideas will lead to higher quality plans.

  Keywords: Education, College Student, Medical Sciences, SERVQUAL Model
 • Akram Shafizadeh, Amin Mirzaee, Majideh Heravi Karimooi*, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri Pages 61-70
  Introduction

  Caring for Alzheimer's Elderly Caregivers Due to numerous cognitive impairments, it can lead to the exacerbation or exacerbation of many physical and psychological problems for caregivers. The purpose of this study was to determine the burden of caregiver burden on Alzheimer's elderly caregivers and its relationship with demographic characteristics.

  Methods

  In this cross-sectional study, 315 elderly caregivers were selected at the Alzheimer’s disease's Association of Iran located in Tehran by convenience sampling method. Data were collected using demographic questionnaires and caregiver burden. Descriptive and inferential statistics such as mean and standard deviation and ANOVA and Test were used for data analysis in SPSS 22.

  Results

  The mean and standard deviation of the total score of caregiver burden was 39.06  ±21.07. Caregivers withstood the most burden in time-dependent burden (13.86±6.01) and experienced the least burden in social burden (5.27±4.39). There was a significant difference between the total score of care burden by gender, duration of care for the elderly with Alzheimer's disease, cargiver age, caregiver-to-elderly ratio, degree of Alzheimer's, income status (p <0.05). Marital status of caregivers and their education were not significantly different (p >0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, intermediate-level caregivers withstood the burden of care. Elderly age, day care for the elderly with Alzheimer's disease, female gender, income status, Alzheimer's degree were associated with stress load. Social support planning for elderly caregivers with Alzheimer's should be considered by health and treatment policy makers.

  Keywords: caregiver, Alzheimer, Demographic characteristic, Caregiver Burden, Elderly
 • Mahnaz Sayedolshohadaei, MohammadHossein Hakimi* Pages 74-82
  Introduction

  Nursing students are going through a life stage that this stage can affect on their quality of life. In this regard, it is necessary to examine the quality of life of these students as the future makers of society. The present study was performed with the purpose of determining the correlation between demographic variables and quality of life in nursing students.

  Methods

  Study was conducted as a descriptive correlational study on 194 undergraduate nursing students of Qom University of Medical Sciences in 2016. The samples were selected using census method. Data collection tools were demographic variables and Quality of Life questionnaires of the World Health Organization. Data analysis was performed using ANOVA and independent t-tests.

  Results

  The mean score of students' quality of life was 65.3±19. The dimensions of mental health (P<0.001) and overall quality of life (P=0.004) had statistically significant differences in terms of age groups. The dimension of environmental health had a statistically significant difference in terms of gender (P=0.048). The dimensions of mental health (P=0.001) and social relationships (P=0.015) had statistically significant differences in terms of academic years. Also, the dimensions of mental health (P=0.031) and social relationships (P <0.001) had statistically significant differences in terms of marital status. The dimension of mental health had a statistically significant difference in terms of accommodation in the dormitory (P=0.045).

  Conclusion

  Considering the results of the study and the unfavorable scores of the quality of life, especially in female students, single students and dormitory students, it is necessary to anticipate the necessary programs in universities to improve the quality of life of these students, including solving the problems of dormitory students.

  Keywords: Demographic factor, Quality of life, Student of nursing