فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه احمدپوری، مینو متقی* صفحات 1-8
  مقدمه

  باتوجه به اینکه بعد روحی و سلامت معنوی ارتباط نزدیکی با ابعاد سلامت روانی، جسمی واجتماعی هرفرد دارد، توجه به آن درارتقای سلامت اهمیت بسزایی دارد. خانواده یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی سلامت معنوی نوجوانان است.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است و جامعه پژوهش شامل 125 نفر از دانش آموزان دبیرستانی دو  ناحیه از شهر اصفهان، بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. این مطالعه درسال تحصیلی 96- 97 انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه دوقسمتی بود که قسمت اول شامل اطلاعات مربوط به ویژگی های دموگرافیک و خانوادگی بودکه با استفاده ازمرور متون تهیه شد و قسمت دوم پرسشنامه سلامت معنوی پولتزین والیسون بوده که به وسیله نمونه ها تکمیل شده و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS 18  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد میانگین نمره کل سلامت معنوی در دانش آموزان مورد بررسی (5/ 95) و درحیطه های سلامت مذهبی (90/ 49) وسلامت وجودی (96/ 44) بود. به طور کلی سلامت معنوی دانش آموزان در سطح متوسط بود. نمره کل سلامت معنوی و نمره حیطه سلامت وجودی دانش آموزان با معدل آنها رابطه مستقیم داشت (05/0 < P) اما با سن آنها و تعداد فرزند خانواده رابطه معنادار نداشت (05/0 >p). نمره سلامت مذهبی دانش آموزان با سن آنها رابطه معکوس داشت (05/0 < p) اما با معدل آنها و تعداد فرزند در خانواده رابطه معنادار نداشت (05/0 >p).نمره کل سلامت معنوی و حیطه های سلامت مذهبی و وجودی با پایه تحصیلی و رتبه تولد دانش آموزان و دامنه سنی و سطح تحصیلات وشغل مادران و پدران رابطه معنادار نداشتند (05/0 >p).

  نتیجه گیری

   با توجه به این که سلامت معنوی یک بعد مهم سلامت دانش آموزان دختر نوجوان است ونقش خانواده در سلامت نوجوانان نقشی حیاتی است، با در نظر گرفتن دوره نوجوانی به عنوان زیرساختی برای سلامت جامعه، انجام مطالعات بیشتر وارایه خدمات مناسب درزمینه سلامت معنوی نوجوانان و خانواده های آن ها باید در راستای خدمات بهداشتی مدارس و درحیطه کار پرستار مدرسه موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، خانواده، ویژگی های دموگرافیک، نوجوان
 • نسیم اللهویردی*، ناصر پریزاد، اعظم شهباز صفحات 9-18
  زمینه

  تغییر و تحول در سیستم های بهداشتی و درمانی به ویژه در رشته پرستاری از طریق انجام پژوهش های علمی حاصل می شود و اجرای بهتر مراقبت ها و بهبود کیفیت در بالین نیازمند تحقیق است. لذا این مطالعه با هدف کشف ادراک اساتید پرستاری در مورد پژوهش پرستاری انجام گرفت.

  روش کار

  مطالعه حاضر با روش تحقیق کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1397 در دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه انجام یافته است. نمونه های مورد مطالعه از بین اعضای هییت علمی این دانشکده و با نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 10 نفر از اعضای هیات علمی گروه پرستاری که حداقل دارای 4 سال سابقه کار پیوسته بودند جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 6 مرحله ای تحلیل محتوای مرسوم گرانهیم و لاندمن استفاده گردید.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده ها، طبقه اصلی " پژوهش در پرستاری" به همراه زیرطبقات: الف) ضرورت پژوهش در پرستاری، ب) وضعیت پژوهش پرستاری در ایران، ج) وضعیت پژوهش پرستاری در جهان به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با وجود موانع زیاد در استفاده از نتایج تحقیقات، مطالعه ما نشان می دهد که شرکت کنندگان در مطالعه با ضرورت پژوهش در پرستاری موافق بوده و مایل به استفاده از آن در عمل و توسعه آن هستند. حمایت همه جانبه دانشگاه ها و بیمارستان ها از پرستاری مبتنی بر شواهد و رفع موانع این رویکرد موجب ارتقاء دانش علمی پرستاری و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.

  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، تحلیل محتوی، پرستاری، پژوهش
 • سحر خوش کشت، لیلا مردانیان دهکردی، علیرضا نیکبخت نصرآبادی* صفحات 19-28
  مقدمه

  مراقبت از افراد مبتلا به سرطان و تحت شیمی درمانی از لحاظ عاطفی بسیار چالش آور است. دانشجویان پرستاری به عنوان افرادی که در ‏اینده در شرف قبول نقش های پرستاری هستند هم از این قاعده مستثنی نیستند. لذا شناخت تجارب آن ها در اولین رویارویی با بیمار تحت شیمی درمانی در جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد و ارایه مراقبت موثر در آینده بسیار با اهمیت است.

  روش

  مطالعه حاضر یک مطالعه فنومنولوژی توصیفی می باشد. در این مطالعه ‏نمونه گیری به صورت هدفمند با رعایت شرایط حداکثر تنوع از بین دانشجویان پرستاری که تجربه مراقبت از بیمار تحت شیمی درمانی به مدت حداقل 10 روز را داشته و مایل به بیان تجارب خود بودند، صورت گرفت و تا رسیدن به عمق و غنای داده ها ادامه یافت. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کلایزی صورت گرفت و جهت حصول اطمینان از کیفیت مطالعه، از معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد.

  یافته ها

  در این پژوهش 11 دانشجو در بازه سنی 24-21 سال و مشغول به تحصیل در ترم 8-5 پرستاری مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، 6 زیر مضمون و 3 مضمون اصلی استخراج شد که شامل نوع دوستی، پیش داوری و کمبود صلاحیت بود. 

  نتیجه گیری

  احساس کمبود صلاحیت و عدم آمادگی که منجر به نگاه قضاوت مدارانه به بیمار و پیش داوری نابه جا در دانشجویان می شود نشان دهنده نیاز آنان به ایجاد آمادگی بیشتر جهت تسهیل رویارویی با این دسته از بیماران و ارایه مراقبت موثر تر می باشد.  از طرفی حفظ سلامت روانی دانشجویان در کنار استفاده از احساس نوع دوستی و همدلی به عنوان یک نیروی برانگیزاننده قوی باید مورد توجه قرار گیرد. لذا با توجه به موارد فوق برنامه ریزی های آموزشی دقیق تر مقتضی است.

  کلیدواژگان: تجربه، دانشجویان پرستاری، شیمی درمانی، فنومنولوژی توصیفی
 • معصومه ادیب، مریم اسماعیلی*، معصومه ذاکری مقدم، ناهید دهقان نیری صفحات 29-37
  مقدمه

  پیامدهای سوء رفتار در جوامع به خوبی تببین نشده و تحت تاثیر بستر فرهنگی اجتماعی و حمایتی هر کشوری متفاوت است شناسایی پیامدهای سوء رفتار از نقطه نظر سالمندانی که مورد سوء رفتار قرار می گیرند می تواند درکمک و توجه ویژه به این جامعه آسیب پذیر کمک کند لذا این مطالعه به عنوان بخشی از یک مطالعه کیفی وسیع است که با هدف تببین پیامدهای سوء رفتار در سالمندان انجام شده است.

  روش

  این مطالعه یک مطالعه کیفی است که در آن از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی به منظور جمع آوری و تحلیل داده ها در جهت تبیین پیامدهای سوء رفتار با سالمندن انجام شده است. در این مطالعه 20 سالمند ساکن جامعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاری به صورت فردی وچهره به چهره انجام شده است. در این مطالعه  از نرم افزار MAXQDA نسخه شماره 10 جهت کمک به مدیریت داده ها استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آنالیز داده ها منجر به شناسایی دو طبقه تباه شدگی و جسم تهدید شده گردید که طبقه تباه شدگی دارای زیر طبقات غرور لگد مال شده، واماندگی و پریشان حالی بود.

  نتیجه گیری

  سوء رفتار با سالمندان پیامدهای متفاوت جسمی و روانشناختی را به دنبال دارد که شاید پیامدهای روانشناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد زیرا خود باعث پیامدهای جسمی نیز می شود. شناسایی و آگاهی از پیامدها می تواند به تاثیر مخرب سوء رفتار در سالمندان اشاره کرده و تلاش درجهت حفظ کرامت و عزت نفس سالمندان را گوشزد کند.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: سوء رفتار، سالمندی، پیامد، تحلیل محتوا
 • پرستو محمدی، فریبا یعقوبی نیا* صفحات 38-48
  مقدمه

  بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه به دلیل عواملی مانند وجود لوله تراشه، انجام تهویه مکانیکی و کاهش سطح هوشیاری در معرض خطر آسپیراسیون و متعاقبا عوارض خطرناک بعد از آن می باشند. آسپیراسیون محتویات معده به داخل ریه ها از عوارض قابل پیشگیری در بیمارانی است که تحت تغذیه لوله ای و تهویه مکانیکی هستند  . این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر بروز آسپیراسیون در بیماران تحت تهویه مکانیکی در ICU انجام شده است.

  روش

  در این کارآزمایی بالینی، 70  بیمار اینتوبه و تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی زاهدان انتخاب شدند و به شیوه بلوک های جایگشتی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. برنامه مراقبتی طراحی شده شامل بالا آوردن سر تخت، ماساژ شکمی، اندازه گیری حجم باقیمانده معده برای سه روز متوالی در صبح و عصر برای گروه مداخله اجرا گردید و گروه کنترل مراقبت های روتین بخش را دریافت کردند. اندازه گیری PH ترشحات دهان برای تشخیص آسپیراسیون محتویات معده انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و کای دو در 15 SPSS انجام  گردید. 

   یافته ها: 

  قبل از مداخله، آسپیراسیون در همه بیماران در دو گروه ایجاد شد. در روز دوم مداخله 1/7 درصد بیماران گروه مداخله و 9/92 درصد گروه کنترل دچار آسپیراسیون شدند. در روز سوم مداخله، در 100 درصد بیماران گروه کنترل آسپیراسیون بروز کرد در حالیکه این عارضه در بیماران گروه مداخله ایجاد  نشد.  P<0.001

  نتیجه گیری: 

  بکارگیری برنامه طراحی شده شامل بالا آوردن سر تخت، ماساژ شکمی و اندازه گیری حجم باقیمانده معده منجر به کاهش بروز  آسپیراسیون در بیماران اینتوبه تحت تغذیه لوله ای در ICU شده بود، بنابراین برنامه ریزی جهت اجرای منظم این برنامه های پیشگیرانه باید در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی مد نظر باشد

  کلیدواژگان: آسپیراسیون، برنامه مراقبتی، بخش مراقبت های ویژه، تهویه مکانیکی
 • آرزو خاکسار، فاطمه پاشایی ثابت، سمیه مومنیان، محمد عباسی*، زینب کریمی صفحات 49-58
  مقدمه

  ایمنی بیمار در عصر حاضر یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت و حاکمیت بالینی است. از مهمترین اهداف بخش سلامت، تامین ایمنی بیماران می باشد. آموزش عوامل مربوط به ایمنی و موارد انسانی، مهمترین قدم به سمت اطمینان از سلامتی و ایمنی بیمار خواهد بود و توجه به پدیده ارتباطات حرفه ای در کاهش بروز خطاهای پزشکی اهمیت بسیار دارد.

  هدف

  با توجه به اهمیت مسیله ایمنی بیماران و اهمیت ارتباطات بین حرفه ای و فرهنگ ایمنی بیمار پژوهشگر بر آن شد تا تحقیقی در خصوص بررسی "تاثیر آموزش مدل ارتباطی SBAR بر میزان رعایت فرهنگ ایمنی بیماران توسط پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1396" انجام دهد.

  روش کار

  ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه فرهنگ ایمنی بود .در این مطالعه نیمه تجربی، 64پرستار از بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی شهر قم در سال 1396 انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 32 نفره مداخله و کنترل تخصیص داده شدند و پس از تکمیل پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار توسط پرستاران دو گروه مداخله و کنترل به عنوان پیش آزمون، برنامه آموزشی مهارت ارتباطی SBAR  برای گروه مداخله شامل تدریس یک جزوه آموزش ارتباطات و فرهنگ ایمنی و مدل ارتباطی SBAR به مدت دو جلسه دو ساعت آغاز شد. از تمامی شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه های فرهنگ ایمنی بیمار را دوهفته بعد از جلسات آموزشی مجددا تکمیل کنند.

  یافته ها: 

  مقایسه زیر مقیاس های فرهنگ ایمنی و نمره کل فرهنگ ایمنی در دو گروه مداخله و کنترل، پیش از شروع مداخله آموزشی به پرستاران گروه مداخله، هیچ اختلاف معناداری را نشان نداد(120/0=P). ولی پس از اجرای مداخله، میانگین زیر مقیاس های فرهنگ ایمنی و نمره کل فرهنگ ایمنی در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود که این اختلاف از نظر آماری نیز معنادار بود(001/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که دو هفته پس از مداخله، نمره فرهنگ ایمنی در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته است. بدین معنی که مداخلات انجام شده در طول زمان باعث افزایش فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران اورژانس شد، لذا استفاده از این نوع آموزش ها  در کنار دیگر برنامه های ارتقاء ایمنی بیمار، سبب بهبود فرهنگ ایمنی و در نهایت ارتقاء کیفیت مراقبت و کاهش صدمات ناخواسته خواهد شد.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی، ارتباطات حرفه ای، مدل ارتباطی SBAR
 • مریم هاشمی سیاوشانی، فرامرز فلاحی آرزو دار، سید امیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی* صفحات 59-68
  مقدمه

  شایع ترین علت بستری سالمندان، بیماریهای قلبی و عروقی می باشد و همچنین، اضطراب می تواند در بیش از 80 درصد از سالمندان بستری در بخش های ویژه، علایم غیراختصاصی که تهدید کننده ی زندگی آنها هستند را به وجود آورد. از سویی روش های دارویی جهت کنترل آن ایجاد عوارض جسمی یا وابستگی به داروها را همراه دارد بنابراین، مدیریت آن که یکی از اقدامات مهم پرستاری می باشد، را می توان با استفاده از روش های غیردارویی از جمله رایحه درمانی اداره نمود.

  روش

  پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی که بر روی 60 سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی که اختلال شناختی نداشتند، انجام گرفت. تخصیص تصادفی) جهت انتخاب دو گروه آزمون و کنترل(با استفاده از پرتاب سکه انجام گرفت و نمونه گیری در هر گروه نیز براساس مراجعه مستمر و بستری در بخش بود.  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، آزمون کوتاه شناختی و مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون بود که قبل از مداخله، روز اول، روز دوم و روز سوم  مداخله جهت هر دو گروه با رعایت ملاحظات اخلاقی تکمیل شد. مداخله در گروه آزمون به مدت سه شب متوالی رایحه درمانی با گلاب بود.  جهت آنالیز داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل و آزمون اندازه گیری مکرر) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

   قبل از مداخله بین دو گروه از نظر میزان اضطراب تفاوت معنی داری وجود داشت (0001/0<p) و دو گروه همگن نبودند و در پایان مداخله سطح اضطراب در هر دو گروه کاهش یافت به لحاظ آماری معنی دار بود (009/0<p). در گروه کنترل بین میزان اضطراب در چهار بازه زمانی از قبل از مداخله تا روز سوم مداخله تفاوت معنی داری وجود نداشت (321/0=p). اما در گروه آزمون میزان اضطراب از بازه زمانی قبل از مداخله تا بازه زمانی روز سوم مداخله کاهش داشته است که به لحاظ آماری بین چهار بازه زمانی اختلاف معنی داری وجود دارد (0001/0<p). آزمون دوبدوی بین بازه های زمانی نیز نشان داد اختلاف معنی داری بین میزان اضطراب تمامی دو بازه های زمانی به لحاظ آماری وجود دارد (005/0<p).

  نتیجه گیری

   با توجه به روند سالمند شدن جمعیت کشور و شیوع بیماری های قلبی در بین آنها، نیاز هست به مدیریت اضطراب سالمندان بخصوص هنگام بستری در بخش مراقبت های ویژه توجه نمود و در این بین می توان از طب مکمل سود برد و با توجه به فرهنگ مردم ایران گلاب ارزان ترین و رایجترین رایحه در دسترس جهت کاهش اضطراب سالمندان بستری می تواند باشد.

  کلیدواژگان: رایحه درمانی، گلاب، گل رز، اضطراب، سالمندی، بخش مراقبت ویژه قلبی
 • سیما خامدی، غلامحسین انتصار فومنی*، مسعود حجازی، مجتبی امیری مجد صفحات 69-76
  مقدمه

  انگیزش عاملی درونی است که فرد را از درون به فعالیت واداشته و منبعی از نیازهای فرد است و داشتن انگیزه برای یادگیری بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین  اثربخشی آموزش " راهبردهای فراشناخت" بر افزایش انگیزش یادگیری دانشجویان انجام شد.

  روش کار

   این پژوهش  به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیر ی با گروه گواه بود.  جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان کارشناسی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد ابهر  در سال تحصیلی 98- 97  بودند. از میان آن ها 30 تن با  روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. داده ها با پرسشنامه " راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ") Motivated  Strategies  Learning Questionnaire)  جمع آوری شد. روایی پرسشنامه بوسیله اعضای هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد زنجان تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد.گروه مداخله  در ده جلسه 90 دقیقه ای با  روش " راهبردهای فراشناخت "  آموزش دیدند. پرسشنامه" راهبردهای انگیزشی برای یادگیری " را بعنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها با اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  در مراحل پیش آزمون،  پس آزمون و پیگیری بین گروه های مداخله و گواه در  مولفه خودکارآمدی (32/10=F ،01/0>P)، ارزشگذاری درونی (83/8=F ،006/0>P)، اضطراب امتحان (80/5=F ،023/0>P)، راهبردهای شناختی (20/6=F ،019/0>P)،  خود تنظیمی (24/48=F ،001/0>P)، نمره کل انگیزش یادگیری (05/5=F ،033/0>P) تفاوت معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  " راهبردهای فراشناخت " باعث افزایش انگیزش یادگیری دانشجویان شد و این افزایش در طی زمان پایدار بود. بنابراین، پیشنهاد می شود روانشناسان و اساتید می توانند از روش مذکور برای افزایش انگیزش یادگیری دانشجویان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش، راهبردهای فراشناخت، انگیزش، یادگیری
 • نسیبه شیرکوند، مالک میرهاشمی*، هایده صابری صفحات 77-85
  مقدمه

  قلدری در مدرسه به طور گسترده به عنوان یک مشکل شخصی، اجتماعی و آموزشی جدی در نظر گرفته شده است که بخش قابل توجهی از دانش آموزان مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی قلدری بر اساس هیجان خواهی و جو مدرسه با میانجی گری خودپنداره در دانش آموزان در دانش آموزان بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی و از نوع طرح های همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1397-98 بود. تعداد افراد نمونه جمعا 290  دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (1992)، پرسشنامه جو مدرسه  اجاقی (1377)، پرسشنامه خودپنداره راجرز (1977) و  مقیاس قلدری ایلی نویز (2001) بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. همچنین متغیر هیجان خواهی بر قلدری هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم (به واسطه ی خودپنداره) داشت (p<0.05). همچنین خودپنداره در رابطه ی بین  جو مدرسه و قلدری نقش میانجی داشت.  (p<0.05)

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر لزوم توجه به هیجان خواهی و جو مدرسه به عنوان دو متغیر فردی و اجتماعی در پیش بینی رفتارهای قلدری در دانش آموزان را در سطح مدارس کشور مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: قلدری، هیجان خواهی، جو مدرسه، خودپنداره
|
 • Fatemeh Ahmadpoori, Minoo Motaghi* Pages 1-8
  Introduction

  Considering that spiritual dimension and spiritual well-being are closely related to the dimensions of mental, physical and social health of each person, attention to it is important in health promotion. Family is one of the most important factors affecting the spiritual health of adolescents.

  Method

  The present study is a descriptive-analytic study. The study population included 125 high school students from two area of  Isfahan who were selected by multi-stage random sampling method. This study was conducted in the academic year  2015-2016.The data gathering tool was a two-part questionnaire, the first part containing demographic information and family characteristics that were prepared using the  literature review and the second part was  Palutzian Elison's spiritual wellbeing. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics and analyzed by using of  SPSS 18 software.

  Results

  The findings of this study showed that the mean score of total spiritual health in the students was (95.5%) and in the religious health (49.99%) and existential  health (44.96%). In general, students' spiritual well-being was moderate. The total score of spiritual well-being and the score of the existential health of students were directly related to their average score (P <0.05) but there was no significant relationship with their age and number of children (P> 0.05). The religious health scores of students were inversely related to their age (P <0.05), but their mean score and the number of children in the family did not have a significant relationship (P> 0.05).In  The overall score of spiritual health and religious  and existential health There was no significant relationship between with educational background and the birth rank of the students and age, and the level of education and work of  their mothers and fathers (P> 0.05).

  Conclusion

  Considering that spiritual health is an important aspect of the health of adolescent girls and the role of family in adolescents health is crucial, adolescence as an infrastructure for community health, conducting further studies and providing appropriate services in the field of spiritual well-being Adolescents and their families by school nurse  should pay attention to the health services of schools .

  Keywords: spiritual health, family, demographic characteristics, adolescents
 • Nasim Allahverdi*, Naser Parizad, Azam Shahbaz Pages 9-18
  Background

  Changes and evolution in health care systems, especially in nursing, are achieved through scientific researches. Research is essential for better implementing care and improving quality in clinical practice. Thus, this study aimed to explore nursing professors’ perceptions about research in nursing.

  Methods

  This qualitative study was carried out with conventional content analysis in Urmia nursing school in 2018. Purposive sampling was used to select participants. The data were collected through open and semi-structured interviews with 10 faculty members who had at least 4 years of experience. Six steps of conventional content analysis as described by Graneheim and Landman were used to analyze data.

  Results

  After analyzing the data, the main categories were merged as “Research in nursing”.  The sub-categories included: a) The necessity of nursing research, b) Research status in Iran, c) Research status in the world.

  Conclusion

  Despite the many barriers to use research results, our study shows that participants in the study agree with the necessity of research in nursing. They want to use it in practice and make it develop. The comprehensive support of universities and hospitals for evidence-based nursing and the removal of barriers to nursing research will enhance the scientific knowledge of nursing and improve the quality of health services in the community and in hospitals.

  Keywords: Qualitative study, content analysis, nursing, research
 • Sahar Khoshkesht, Leila Mardanian Dehkordi, Alireza Nikbakht Nasrabadi* Pages 19-28
  Background

  Caring for people with cancer and chemotherapy is emotionally challenging. Nursing students, as people who are in the future accepting nursing roles, are no exception. Therefore, it is very important to know their experiences in the first exposure to the patient under chemotherapy in order to train efficient staff and provide quality care.

  Method

  This study is a descriptive phenomenological study. In this study, purposive sampling was performed among ‎students who had experience in caring of patients under chemotherapy for at least ‎‏10‏‎ days ‎and wished to express their experiences. Sampling was continued until the depths and richness of the data. The data ‎collection tool was a semi-structured interview. Data analysis was carried out based on ‎Colaizzi’s method, and Lincoln and Guba criteria were used to ensure rigor and data consistency.‎

  Findings

  In this study, 11 students aged 21-24 years and studied in nursing 8-5 semester were interviewed. After analyzing the data, six sub themes and three main themes were extracted, including altruism, prejudices, and incompetency.

  Conclusion

  The sense of incompetence and lack of preparedness that results in a student judgment and prejudices among students indicates their need to be more prepared to facilitate confrontation with these patients and provide more effective care. On the other hand, maintaining students' mental health should be considered along with using altruism as a powerful motivating force. Therefore, with regard to the above, more accurate educational planning is appropriate.

  Keywords: Experiences, Nursing Students, Chemotherapy, Descriptive Phenomenology
 • M.Adib, M. Esmaeili*, M. Zakerimoghadam, N. Nayeri Dehgha Pages 29-37
  Introduction

  The consequences of misconduct in societies are not well understood and vary depending on the social and cultural context of each country. Identifying the consequences of abuse from the point of view of elderly people who are abused can help the community in particular. This study is part of an extensive qualitative study aimed at explaining the consequences of abuse in the elderly.

  Methods

  This study is a qualitative study in which the conventional content analysis approach is used to collect and analyze data to explain the consequences of elder abuse. In this study, 20 elderly people living in the community were selected by purposeful sampling. The method of gathering information was conducted using in-depth semi-structured interviews in person and face to face. MAXQDA Version 10 software was used in this study to help with data management.

  Findings

  The results of the data analysis led to the identification of two categories of corruption and the threatened object that the corruption category had under the categories of kicked pride, exhaustion and distress.

  Conclusion

  Maltreatment of the elderly has different physical and psychological consequences, which may have psychological implications, as they may also have physical consequences. Recognition and awareness of the consequences can point to the devastating impact of abuse on the elderly and highlight efforts to preserve the dignity and self-esteem of the elderly.

  Keywords: abuse, elder, consequence, content analysis
 • Parastoo Mohammadi, Fariba Yaghoubinia* Pages 38-48
  Background

  Patients hospitalized in intensive care unit are at risk of aspiration and subsequent complications due to factors such as endotracheal tube, mechanical ventilation, and decreased level of consciousness. Aspiration of gastric residuals to the lung is one of the preventable lesions in patients who are feeding by tube and under mechanical ventilation.This study was conducted to determine the effect of designed care Plan on incidence of aspiration in intubated patients in ICU.

  Methods

  In this clinical trial, the study population included intubated and mechanically ventilated patients who hospitalized in two ICUs of educational hospitals in 2016. Seventy eligible patients were randomly allocated through permuted blocks into two groups of 35 each. A designed care Plan consisting of head of bed elevation, abdominal massage, measurement of gastric residual volumes was implemented for 3 days in the morning and evening in intervention group, while the control group only received routine care. PH-metric process was used to test oral secretions to diagnose aspiration of gastric residuals. Data were analyzed using independent T-test and chi-square by SPSS 15.

  Findings

  Before the intervention, aspiration occurred in all patients in both intervention and control groups. On the second day of study, (7.1%) in intervention group and 92.9% in control group were inflicted by aspiration. During third day of study, 100% of control group suffered from aspiration while aspiration did not occur in any patient of intervention group (p<0.0001).

  Conclusions

  Implementation of a designed care plan including bed elevation, abdominal massage and gastric residual volume measurement had reduced the incidence of aspiration in intubated patients in the ICU, so planning for regular implementation of these preventive programs should be considered in patient care.

  Keywords: Aspiration, Care plan, Intensive Care Unit, Mechanical ventilation
 • Arezo Khaksar, Fateme Pashaii Sabet, Somayeh Momenyan, Mohammad Abbasi*, Zeinab Karimi Pages 49-58
  Introduction

  Patient safety in the present age is one of the main components of the quality of health services and clinical governance. One of the most important goals of the health sector is to provide patient safety. Training on safety and human factors is the most important step in ensuring the health and safety of the patient and attention to the phenomenon of professional communication is very important in reducing the incidence of medical errors. Considering the importance of patient safety and the importance of interphase communication and patient safety culture, the researcher decided to investigate "The Impact of SBAR Communication Model on Observance of Patient Safety Culture by Nurses at the Emergency Department of Shahid Beheshti Hospital in Qom 1396".

  Methods

  Data was collected by a safety culture questionnaire. In this semi-experimental study, 64 nurses from the emergency department of Shahid Beheshti Medical Center in Qom in 1396 were selected and randomly assigned to two groups of 32 intervention and control group 32. After completing the safety culture questionnaire by nurses in two groups, intervention and Control as a pre-test, SBAR Communication Skills Training Program for the intervention group, including teaching a communication booklet and safety culture and SBAR communication model, began for two sessions of two hours. All participants were asked to complete the safety culture questionnaire two weeks after the training sessions.

  Results

  Comparison of the subscales of safety culture and the total score of safety culture in intervention and control groups did not show any significant difference before intervention in intervention nurses (P=0/120) . But after the intervention, the mean of safety culture and safety culture in the intervention group was significantly more than the control group, which was statistically significant (p <0.001).

  Conclusion

  The results showed that, two weeks after the intervention, the safety culture score in the intervention group was increased in comparison with the control group. This means that interventions over time have increased the patient's safety culture in emergency nurses, So using this type of training along with other patient safety enhancements will improve the safety culture and ultimately enhance the quality of care and reduce unwanted injuries.

  Keywords: Patient Safety, Safety Culture, Professional communication, SBAR communication
 • Maryam Hashemi Siyavoshani, Faramarz Fallahi Arezodar, Seyed Amirhossin Pishgooei, Maryam Jadid Milani* Pages 59-68
  Background

  The most common cause of elderly admission is cardiovascular disease and also, anxiety can cause nonspecific symptoms in over 80% of elderly people admitted to intensive care units that threaten their lives. On the other hand, using drugs to control it have physical side effects or drug dependency. Therefore, anxiety management is one of the most important nursing cares that can be managed by using non-pharmacological methods including aromatherapy.

  Methods

  This study was a semi experimental that was performed on 60 elderly admitted to cardiac intensive care units who had no cognitive impairment. Coin tossing was used for random allocation (selecting interventional and control group (and sampling was based on sequential and admission to the ward. Data collection tools were demographic information questionnaires, Abbreviated Mental Test and Hamilton Anxiety Rating Scale which was completed before, first, second and third day of intervention for both groups with ethical considerations. The intervention in the interventional group was using of rose water for three consecutive nights. For data analysis, descriptive and inferential statistics (independent t-test and repeated measure) were used by SPSS software version 22.

  Results

  Before intervention, there was a significant difference between the two groups in anxiety (p <0.0001) and the two groups were not homogeneous. At the end of the intervention, the level of anxiety decreased in both groups, statistically significant (p <0.009). There was no significant difference between the anxiety score in the control group before and after the intervention (p = 0.321). But in the interventional group, the anxiety score decreased from the time interval before the intervention to the third day of intervention, which is statistically significant between the four periods (p <0.0001). A two-way test between time intervals showed that there was a significant difference between the anxiety score of all two time intervals (p <0.005).

  Conclusion

  Considering the aged population of the country and the prevalence of heart disease among them, it is necessary to pay attention to management of anxiety in the elderly, especially when admitted to the intensive care units. In addition, it is possible to use complementary medicine, and with respect to Iranian’s culture rose water is the cheapest and most commonly used fragrance available to reduce the anxiety of elderly.

  Keywords: rose water, damask rose, aromatherapy, anxiety, aged, cardiac intensive care units
 • Sima Khmedi, Gholamhossein Entesar Foumany*, Masoud Hejazi, Mojtaba Amiri Majd Pages 69-76
  Introduction

  Motivation is an intrinsic factor that induces one to act from within and is a source of one's needs and motivation for learning is very important. The purpose of this study was to determine the effectiveness of "metacognitive strategies" training on increasing students' learning motivation.

  Methods

  This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and follow-up with control group. The statistical population of the study was all undergraduate students of psychology department of Abhar Azad University in the academic year 97-98. Thirty of them were selected by systematic random sampling and were randomly divided into two equal groups. Data were collected using the Motivated Strategies Learning Questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by faculty members of Zanjan Azad University Psychology Department and the reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha. The intervention group was trained in ten 90-minute sessions using "metacognitive strategies". They completed the "motivational strategies learning" questionnaire as pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed by SPSS-24.

  Results

  In the pre-test, post-test and follow-up stages, the intervention and control groups had a significant effect on self-efficacy (F = 10.32, P <0.01), internal evaluation (F = 8.83, P <0.006). , Test anxiety (F = 5.80, P <0.023), Cognitive strategies (F = 6.20, P <0.019), Self-regulation (F = 48.24, P <0.001), Score total learning motivation (F = 0.05, P <0.033). There was a significant difference in motivation.

  Conclusion

  "Metacognitive strategies" increased students' learning motivation and this increase was sustained over time. Therefore, it is suggested that psychologists and professors can use this method to increase student learning motivation.

  Keywords: Education, Metacognition Strategies, Motivation, Learning
 • Nasibeh Shirkavand, Malek Mirhashemi*, Hayede Saberi Pages 77-85
  Introduction

  Bullying is widely considered as a serious personal, social and educational issue influencing a significant part of the students.
  The object of the study is to foretell bullying based on thrill-seeking and the atmosphere of the school together with self-concept mediation in students.

  Methods

  The research is conducted through a descriptive methodology while using solidarity schemes and structural equations modeling. The population consisted of Tehran high school second graders in the school year of 2018-19. The sample individuals are a total of 290 students chosen through cluster sampling. The research tools include the Zuckerman’s thrill-seeking scale (1992), Ojaghi school atmosphere questionnaire (1998) quoted Saatchi (2010), Rogers’ self-concept questionnaire (1977) and Illinois bullying scale (2001). The structural equations modeling has been exercised for data analysis.

  Results

  The results of the statistical test showed that the curve fitting indices are normal. The variable of thrill-seeking influences bullying directly and also indirectly (due to the self-concept) (p<0.05). Furthermore, the self-concept played a mediatory role in relation between school atmosphere and bullying (p<0.05).

  Conclusions

  The results of the current study verify the necessity of the attention to the thrill-seeking and school atmosphere as the two individual and social variables in predicting bullying behaviors of the students across the schools of the State.

  Keywords: Bullying, Thrill-seeking, School Atmosphere, Self-concept