فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسماعیل اسلامی*، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر صفحات 1-26

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد جامعه آماری پژوهش،معلمان پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار وکلیه دانش آموزان پایه چهارم در سال تحصیلی 97-96 که تعداد 60 معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش 30نفر و در گروه کنترل نیز 30نفره جایگزین شدند و 3نفر از دانش آموزان هر معلم به صورت تصادفی انتخاب شدند که در گروه های آزمایش و کنترل هرکدام 90نفر دانش آموز قرار گرفتند و به گروه آزمایش 6 جلسه آموزش متمرکز بر جهت گیری یادگیری معلمان بر گرفته از آمایش بین المللی یادگیری حرفه ای معلمان ارایه شد. از پرسشنامه خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی استفاده شد.تحلیل داده ها نشان داد که آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان اثربخش بود . آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در خودکارآمدی معلمان به میزان 58 درصد شده است. و تفاوت معنی دار بین گروه ها در خودپنداره تحصیلی دانش آموزان به میزان 26 درصد شده است.مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که تغییر در جهت گیری یادگیری معلمان می تواند بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: جهت گیری یادگیری معلمان، خودکارآمدی معلمان، خودپنداره تحصیلی دانش آموزان
 • محمد برادران*محمد محمدی پور، حسین مهدیان صفحات 27-52
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مساله ریاضی دانش آموزان با میانجیگری انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات انجام شد. 

  روش

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان کلاس ششم شهر مشهد در سال تحصیلی 1397-1396 می باشد. به همین دلیل نمونه ای با حجم 440 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه های تفکر انتقادی سطح x کرنل، انگیزه پیشرفت، نگرش به ریاضیات و آزمون حل مساله ریاضی را تکمیل کردند. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مهارت تفکر انتقادی بر توانایی حل مساله ریاضی دانش آموزان تاثیر مثبت معنی دار دارد. علاوه بر این، مشخص شد که نگرش به ریاضیات بر توانایی حل مساله ریاضی تاثیر مثبت معنی دار دارد. انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مساله ریاضی تاثیر ندارد ولی بر نگرش به ریاضیات تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین مشخص شد که با وجود تاثیر مثبت و معنی دار مهارت تفکر انتقادی بر نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت، این دو متغیر یعنی نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت نقش میانجی بین مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مساله ریاضی دانش آموزان ندارند.

  کلیدواژگان: مهارت تفکر انتقادی، انگیزه پیشرفت، نگرش به ریاضیات، توانایی حل مساله ریاضی
 • حمیدرضا ذاکری، فریده یوسفی* صفحات 53-76

  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مثبت بر احساس معنا در زندگی و لذت همراه با تانی در دانش آموزان دبیرستانی بود. طرح پژوهش نیمه ‏آزمایشی با پیش‏آزمون، پس‏آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش همه دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 96-1395 بودند. شرکت‏کنندگان در پژوهش شامل 240 دانش‏آموز (120 پسر و 120 دختر) پایه های دهم و یازدهم بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند و با روش گمارش تصادفی در گروه‏های کنترل و آزمایش قرار گرفتند. آن ها مقیاس معنای زندگی (استیگر و همکاران، 2006) و مقیاس لذت همراه با تانی (برایانت و وروف، 2007) را در محل کلاس های عادی خود تکمیل کردند. گروه آزمایش در 14 جلسه گروهی به صورت 2 جلسه در هفته، تحت آموزش مثبت با استفاده از برنامه ی روان درمانی مثبت نگر (رشید و سلیگمن، 2011) قرار گرفت. یافته ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تحلیل کوواریانس یک متغیری نشان دادند که آموزش مثبت بر احساس معنا و لذت همراه با تانی اثر معنی داری داشت (05/0P<). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدارس با به کارگیری مداخلات آموزش مثبت می توانند توانمندی روان شناختی دانش آموزان خود را افزایش دهند تا از این طریق به موفقیت تحصیلی دست یابند.

  کلیدواژگان: آموزش مثبت، احساس معنا، روان شناسی مثبت نگر، لذت همراه با تانی
 • سمانه رضایی ازغندی، علی محمد رضایی*، محمدعلی محمدی فر صفحات 77-98
  هدف

  اختلال ریاضی از اختلال های شایع در دانش آموزان است. اولین گام در جهت درمان این اختلال، تشخیص درست و بهنگام آن می باشد،بنابراین در این پژوهش به نقد و بررسی ابزارها و روش های تشخیص اختلال ریاضی پرداخته شده است.

  روش بررسی

  روش این پژوهش توصیفی-علی مقایسه ای بود که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده هاو اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پژوهش های صورت گرفته در زمینه اختلال ریاضی بود که تعداد 58 پژوهش معتبر از سایتهای معتبر داخلی نمایه کننده دستاوردهای علمی و پژوهشی به عنوان نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. روش های تشخیصی و ابزارهای مرتبط با اختلال ریاضی در این پژوهش ها استخراج شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج به دست آمده پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 6/46 درصد از پژوهش های داخلی صورت گرفته مرتبط با اختلال ریاضی از تشخیص ملاکم حوری برای تشخیص اختلال ریاضی استفاده کرده اند) 27تشخیص از مجموع 58 تشخیص(که بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (5) معتبر شناخته نشده است، زیرا مولفه های دقیق اختلال در این تشخیص روشن نمیگردد . همچنین سطح و میزان اختلال به هنجار جامعه معلوم نمیگردد. همچنین نتایج نشان داد ضعف دیگر ملاک محوری آن است که در به کاربردن ملاکهای واحد و معتبر نیز توافق معناداری مشاهده نمیشود.

  نتیجه گیری

  تشخیص های صورت گرفته تامل برانگیز است.در تشخیص اختلال بر اساس ملاک های به کار رفته تشتت زیادی مشاهده می شود؛ بنابراین ساخت ابزارهای استاندارد برای تشخیص اختلال ریاضی اهمیت فراوان دارد.

  کلیدواژگان: ابزارها وروش های تشخیص، اختلال ریاضی، نقد و بررسی
 • علی شیخ الاسلامی*، سپیده بشیرگنبدی، نسترن سیداسماعیلی قمی صفحات 99-120

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودآموزی کلامی بر اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) دانش آموزان کمرو انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 40 دانش آموز کمرو انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 10 جلسه مهارت های خودآموزی کلامی‏ آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی اضطراب اجتماعی نوجوانان لاجرسا (1998) و پرسشنامه ی تجدید نظر شده ی کمرویی چک و باس (1983) استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که دانش آموزان کمرو گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان کمرو گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) کمتری داشتند (01/0>P). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های خودآموزی کلامی در کاهش اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) دانش آموزان کمرو اثربخش است.

  کلیدواژگان: خودآموزی کلامی، اضطراب اجتماعی، دانش آموزان کمرو
 • علی فرنام*، مهرداد قنبرپور گنجاری صفحات 121-144

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی- اجتماعی کلاس در اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر زاهدان بودند. 244 دانش آموز با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های الگوهای ارتباط خانواده کویرنر و فیتز پاتریک، پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس فرایزر و پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه استفاده گردید. یافته ها نشان داد، هر دو بعد الگوهای ارتباط خانواده با اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه منفی معنی دار دارند و همچنین از میان ابعاد جو روانی- اجتماعی کلاس، بعد اصطکاک و بعد رقابت با اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه مثبت معنی دار و بعد همبستگی و انضباط رابطه منفی معنی داری داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای، گفت وشنود، اصطکاک، همنوایی، رقابت و همبستگی، توانستند مجموعا چهل ونه درصد واریانس اعتیاد به شبکه های اجتماعی را تبیین کنند؛ بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش به خانواده ها می توان پیشنهاد کرد که هنگام تعامل با فرزندان راهبردهای مبتنی بر گفت وگو را اتخاذ کنند و معلمان نیز جو کلاس را به سمت همبستگی و تعامل سازنده هدایت نمایند.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباط خانواده، جو روانی اجتماعی کلاس، اعتیاد به شبکه های اجتماعی
 • مهرداد مظاهری*، مرضیه میرشکار، مرتضی نیکوفر صفحات 145-158
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رضایت از زندگی در پیش بینی خشم در محیط مدرسه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش آموزان مقطعمتوسطه دوره اول شهرستان سراوان به تعداد 7054 نفر، که از میان آن ها 248 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار های گردآوری داده ها عبارت بودند از پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985)، و پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه اسمیت، فورلانگ و بیتز (1998). پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 79/0 محاسبه شد. از ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و خشم مربوط به محیط مدرسه رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، و رضایت از زندگی می تواند خشم در محیط مدرسه دانش آموزان را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، خشم، محیط مدرسه
 • سید حسین موسوی* صفحات 159-174
  موضوع «خود آگاهی» در متون روایی اسلام با عناوینی نظیر برترین شناخت، نهایت معرفت و برترین خرد ورزی از آن یاد شده است. فیلسوفان و عرفای اسلامی هر کدام به نوبه خود این موضوع مهم را مورد بررسی قرار داده‏اند.  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خود آگاهی بر کاهش فشار روانی دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش 30 نفر دانشجو (15 نفر گروه آزمایش و 15نفر گروه کنترل) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس گمارش شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استرس ادراک شده((pss14 استفاده شد.گروه آزمایش 8 جلسه (90دقیقه ای، هر هفته یک جلسه) برنامه آموزش خود آگاهی براساس آموزه های قرآن و روایات را دریافت و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت ننمود. داده ها با استفاده از تجزیه تحلیل کوواریانس تحلیل گردید. نتایج  نشان داد آموزش خود آگاهی بر کاهش فشار روانی و اضطراب دانشجویان موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود از آموزش خود آگاهی از منظر آموزه های اسلام برکاهش فشار روانی در دانشجویان استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزه های اسلام، فشار روانی، خودآگاهی
 • منصوره نیکوگفتار*، رضا شباهنگ صفحات 175-198
  نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی از جمله متغیرهای با اهمیت و مرتبط با انواع بازی های رایانه ای هستند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی در کاربران نوجوان انواع بازی های رایانه ای در قالب یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. 144 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در پایه اول دبیرستان مدارس منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش بازی های رایانه ای، مقیاس نگرش نسبت به خشونت-نسخه نوجوانان، پرسشنامه بازتاب اخلاقی اجتماعی- فرم کوتاه و پرسشنامه همدلی عاطفی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی شفه بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، میزان استفاده از بازی های رایانه ای با نگرش به خشونت همبستگی مثبت و با همدلی و رشد اخلاقی همبستگی منفی دارند. همچنین بین استفاده کنندگان انواع بازی های رایانه ای در همدلی، نگرش به خشونت و میزان استفاده از بازی های رایانه ای تفاوت معناداری وجود دارد در حالیکه در رابطه با رشد اخلاقی تفاوت معناداری دیده نشد. بر این اساس، نگرش به خشونت و همدلی متغیرهایی مرتبط و مهم در رابطه با انواع بازی های رایانه ای می باشند که می توانند به صورت متفاوتی از انواع بازی های رایانه ای تاثیر بپذبرند که با توجه به آن، می توان با طرح ریزی و اجرا برنامه ها و مداخلات، کاهش نگرش مثبت به خشونت و افزایش همدلی را موجب شد.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، نگرش به خشونت، همدلی، رشد اخلاقی
 • نفیسه یاری مقدم، علی دلاور*، فریبرز درتاج، کبری حاجعلیزاده صفحات 199-230
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسیله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان در سالتحصیلی 96-95 انجام شد. به این منظور از تعداد 8000 نفر دانش آموز دوره ابتدایی 287 نفر (159 نفر دختر و 128 نفر پسر) در پایه چهارم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه انتخابی در یک جلسه، آزمون محقق ساخته درک مطلب خواندن، پرسشنامه حل مسیله هپنر و کراسکوف (1987)، پرسشنامه اضطراب و افسردگی کودک ابسیوتانی و همکاران (2016) نسخه والدین، را تکمیل کردند. نتایج حاصل از برآورد مدل نهایی پژوهش نشان می دهد از بین متغیرهای درنظر گرفته شده در پیش بینی حل مساله، بالاترین ضریب به ترتیب مربوط به متغیر اضطراب در حالت مستقیم با 71/0 (01/0=p) و در حالت غیر مستقیم از طریق درک مطلب 10/0 (01/0=p) بوده است این مقدار در حالت مستقیم 74/0- (01/0=p) و در حالت غیر مستقیم و از طریق درک مطلب 09/0- (01/0=p) بوده است. بر این اساس مشخص است که توانایی درک مطلب نقش واسطی در کاهش اثر افسردگی و اضطراب بر حل مساله داشته است.
  کلیدواژگان: درک مطلب خواندن، حل مسئله، اضطراب، افسردگی
|
 • Esmail Eslami *, Ozra Ghafari, Tavakkol Mousazade, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar Pages 1-26

  This study aimed to evaluate the efficacy of centered training on modifying teachers 'learning orientation on teachers self-efficacy and fourth grade students academic self-concept. Sixty teachers were selected by screening method and 30 teachers in the experimental group and 30 in the control group were replaced. 3 students were randomly selected from each teacher. 90 students were assigned to the experimental and control groups and The experimental group received 6 sessions training of teacher orientation learning focused on international teacher professional learning preparation.. The questionnaire of teachers 'self-efficacy and academic self-concept was used. Data analysis showed that training focused on moderating teachers orientation learning was effective on teachers self-efficacy and students academic self-concept. training focused on modifying teacher orientation learning resulted in a significant difference between groups in teacher self-efficacy of 58%. It also led to a significant difference between the groups in students academic self-concept by 26%. According to the findings, it can be concluded that changes in teacher learning orientation can affect on teachers self-efficacy and students academic self-concept.

 • Mohammad Baradaran*, Mohammad Mohammadipour, Hossein Mahdian Pages 27-52

  The purpose of this study is to investigate the relationship between critical thinking skills and math problem solving ability of students by mediating role of achievement motivation and attitude toward mathematics. The statistical population of this study includes all sixth grade students in Mashhad in the academic year 2018. For this reason, a sample of 440 students was selected using multi-stage cluster sampling. Students completed Cronel Level x Critical Thinking Questionnaire, Achievement Motivation, Attitude toward Mathematics and Mathematical Problem Solving Test.This research is correlational and data analysis was performed using path analysis method. The results showed that critical thinking skills had a significant positive effect on the math problem solving ability of students. In addition, it turned out that the attitude toward mathematics has a significant positive effect on the math problem solving ability of students. The achievement motivation does not effect on the math problem solving ability of students, but it has a positive and significant impact on the attitude toward mathematics. It was also found that despite the positive and significant effect of critical thinking skills on the attitude toward mathematics and the achievement motivation, these two variables, namely, the attitude toward mathematics and the achievement motivation, do not have a mediator role between critical thinking skills and the math problem solving ability of students

  Keywords: Critical Thinking Skills, achievement motivation, Attitude to Mathematics, Math problem solving ability
 • Hamidreza Zakeri, Faride Yousefi * Pages 53-76

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of positive education on meaning in life and savoring among high school students. The research design was a quasi-experimental with pretest-posttest control group. The statistical population was all Shiraz secondary school students in academic year 1395-96. The participants were 240 students (120 boys and 120 girls) in tenth and eleventh grades, which were selected using multi-stage random cluster sampling method and randomly assigned into experimental and control groups. They completed the meaning in life questionnaire (Steger et al, 2006), and savoring scale (Bryant & Veroff, 2007) in their regular classes. The experimental group received the positive education training based on positive psychotherapy program (Rashid & Seligman, 2011) for fourteen sessions and two sessions per week. The findings using multivariate analysis of covariance and univariate analysis of covariance showed that experimental group had a statistically significant progress in sense of meaning and savoring in comparison with control group. According to this research findings, it can be concluded that the positive education training in schools can promote students’ psychological strengths to attain academic success.

 • Samaneh Rezaei Azghandi, Alimohammad Rezaie *, Mohammad Ali Mohammadyfar Pages 77-98
  aim

  Mathematics disorder is one of the most common disorders in students. The first step in the treatment of this disorder is correct and timely diagnosis; therefore, the tools and methods for the diagnosis of mathematics disorder are reviewed in this study.

  Methods

  This descriptive-causative study is a comparative study using a library method for collecting data and information. The statistical population includes all researches in the field of mathematics disorders which 58 valid studies are selected as the samples by objective method from internal valid sites that indexer of the scientific and research achievements. Diagnostic methods and tools related to mathematics disorders are extracted in this research and the results are analyzed using SPSS software.

  Results

  The results indicate that 46/6 percent of internal researches connected with mathematic disorder used the criterion-based diagnosis for the diagnosis of mathematics disorder (27 diagnosis from 58 diagnosis) which is not recognized valid by the statistical diagnostic guide and psychiatric disorders (5), since the exact components of the disorder in this diagnosis it is not clear. Also, the results show that the other weakness of the criterion-based diagnosis is that there is no meaningful agreement in the use of unit and valid criteria.

  Conclusion

  The performed diagnosis is thoughtful and there is a great deal of difference in the diagnosis of the disorder based on the used criteria; therefore, the development of standard tools for the diagnosis of mathematics disorder is important.

 • Ali Sheykholreslami *, Spideh Bashirgonbadi, Nastaran Seyedesmaili Ghomi Pages 99-120

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of verbal self- instruction skills training on social anxiety (fear of negative evaluation, social avoidance and distress in new situations, social avoidance and distress general) of shy students. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all secondary school students in Ardabil during the academic year of 2018-2019. Among them, 40 students with shyness were selected using cluster random sampling method. They were selected as the sample and were replaced in experimental groups (20) and controls (20 people). The experimental group received 10 sessions of verbal self-instruction skills and the control group did not receive any training. Lagresa Social Anxiety of Adolescents Questionnaire (1998) and the Revised Shyness Questionnaire (1983) was used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance analysis. Findings showed that training of verbal self- instruction skills caused a significant decrease in social anxiety (fear of negative evaluation, social avoidance and distress in new situations, social avoidance and distress general) in schizophrenic students. Therefore, this kind of training can be used to promote the social skills of shy people.

 • Ali Farnam*, Mehrdad Ghanbarpoor Pages 121-144

  This study aimed to investigate the role of family communication patterns and classroom psychosocial and social environment in addiction to mobile-based social networks. The current study had a statistical population including all male senior high school students in Zahedan. 244 students were selected by using a multistage sampling method. In order to collect data, Koerner and Fitzpatrick Family Communication Patterns Questionnaire, Fraser et al. Classroom Psychosocial Environment Inventory, and addiction to mobile-based social networks questionnaire were used. The results indicated that both dimensions of family communication patterns were significantly and negatively related to addiction to social networks and among the dimensions of classroom psychosocial environment, friction and competition had significant and positive relationships with addiction to social networks and cohesion and discipline had significant and negative relationships with it. The results of a stepwise regression analysis showed that conversation, friction, conformity, competition, and cohesion could explain a total of 49% of variances in addiction to social networks. Therefore, according to the findings of the present study, families can be suggested to adopt conversational strategies when interacting with their children and teachers are recommended to direct their classroom environments towards cohesion and constructive engagement.

  Keywords: Family Communication Patterns, Classroom Psychosocial Environment, Addiction to Mobile-Based Social Networks
 • Mehrdad Mazaheri *, Marzieh Mirshekar, Morteza Nikoofar Pages 145-158
  The main purpose of this research was the role of life satisfaction in predicting Anger in the school environment. The research method was descriptive correlation. The statistical population included all the Secondary School students in saravn. The statistical population size was 7054 students. The number of 248 students, using Morgan's table were selected as a research sample. A cluster sampling was used as the sampling method. The Satisfaction With Life Scale (SWLS(1985, and Multidimensional School Anger Inventory (MSAI)1998 were used to obtained the necessary date to test research hyposis. The mentioned data’s content-related reliability was estimated to arrange 0/81, and 0/79by using the Cronbach's Alpha Coefficient. To analyze the data, Pearson correlation coefficient , and linear regression have been used.The results showed that There was a negative and significant relationship between life satisfaction and Anger in the school environment. The Results revealed that life satisfaction predicted Anger in the school environment
  Keywords: life satisfaction, Anger, school environment
 • Seyed Mosavi * Pages 159-174
  The subject of "self-consciousness" has been mentioned in the Islamic narrative texts with titles such as superior knowledge, ultimate knowledge and superior wisdom.  Islamic philosophers and mystics have in turn examined this important issue.  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of self-awareness training on reducing stress in students of Quran Science Department and Hadith of Sistan and Baluchestan University of Theology.  This was a quasi-experimental study with experimental and control group.  The statistical population of the study consisted of 30 students (15 in experimental group and 15 in control group) who were assigned by available sampling method.  Perceived stress questionnaire (pss14) was used for data collection. The experimental group received 8 sessions (90 minutes, one session per week) of self-awareness training program based on Quranic teachings and traditions and the control group received no training during this period.  Analysis of covariance analysis showed that self-awareness training is effective on reducing stress and anxiety of students, so it is suggested to use self-awareness training from the perspective of Islamic teachings to reduce psychological stress in students.
 • Mansooreh Nikoogoftar *, Reza Shabahang Pages 175-198
  Computer games have made a profound change in teenagers' leisure time and have become the most popular form of entertainment. Attitudes toward violence, empathy, and moral development are important variables associated with a variety of computer games. The purpose of this study was to compare attitude toward violence, empathy and moral development in adolescent users of computer games in a descriptive and correlational study.144 students were selected through cluster random sampling from male and female students in the first grade of high school in district 15 of Tehran's education district. O, the Attitude toward Violence-Adolescents Scale, Social Moral Reflection Questionnaire-Short Form, and Emotional Empathy Questionnaire.Data were analyzed using multivariate analysis of variance and Scheffe post hoc test. According to the results, the use of computer games was positively correlated with attitude toward violence and negatively correlated with empathy and moral development. There was also a significant difference between users of different types of computer games in empathy, attitude toward violence and the amount of use of computer games, while there was no significant difference in moral development. Accordingly, attitudes toward violence and empathy are relevant and important variables in relation to the types of computer games that can affect different types of computer games that, according to them, may be relevant. By designing and implementing programs and interventions, one can reduce positive attitudes toward violence and increase empathy.
 • Nafise Yarimoghadam, Ali Delavar *, Fariborz Dortag, Kobra Hagalizadeh Pages 199-230
  The purpose of this study was to investigate the effect of negative emotions (anxiety and depression) on reading comprehension and problem solving in order to elaborate a structural model in the elementary period of the city of Hamedan in the 96-95 academic year. For this purpose, 8000 primary school students of 287 students (159 girls and 128 boys) were selected through random cluster sampling in the fourth grade. Selected sample at a meeting, a researcher-made reading comprehension test, Hepner and Kreskov problem-solving questionnaire (1987), anxiety and depression inventory questionnaire of Abishotani et al. (2016) completed the parental version. The results of the estimation of the final model of the research show that among the variables considered in the prediction of problem solving, the highest coefficient was related to the direct anxiety variable (p <0.01) and (0.71) Directly through the reading comprehension, it was 10.10 (p = 0.01). This value was in the direct mode (-0.44) (p = 0.01) and indirectly through comprehension -0.90 0 = p). Based on this, it is clear that understanding comprehension has a mediator role in reducing the effect of depression and anxiety on problem solving.
  Keywords: Reading Comprehension, problem solving, anxiety, Depression