فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • افسانه دهقانپور فراشاه*، علی اصغر پورعزت، آرین قلی پور، رضا واعظی صفحات 5-35

  آموزش عالی، از ارکان اساسی توسعه هر کشور بوده، هدف آن توسعه ابعاد علمی، فناورانه، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه است. آشکار است که تحقق این امر، مستلزم داشتن استادانی مشتاق است. هرگاه استادان، اشتیاق بالایی داشته باشند، می توانند این اشتیاق را در دانشجویان خود به وجود آورند یا بر آن بیافزایند. در این پژوهش، اشتیاق استادان، به تدریس و پژوهش و فعالیت های اجتماعی مد نظر قرار گرفته ، پرسش اصلی این است که عوامل موثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران کدامند؟ با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش به شیوه کیفی انجام شده است، جامعه خبرگان پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده، که از میان آنها 22 نفر با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سپس به طور منظم، متن هر مصاحبه کدگذاری شد و ضمن تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل تم، مفاهیم و تم های مورد نظر در قالب3 تم اصلی، 8 تم فرعی 18 دسته مفهومی شناسایی شدند و مورد بحث قرار گرفتند. طبق یافته های پژوهش، موانع ساختاری، موانع محتوایی، موانع فرهنگی، گرایش های منفی، پویایی های منفی، موانع مرتبط با دانشجویان، جامعه، همکاران و رییس دانشکده، اشتیاق کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران را کاهش می دهند. این پژوهش با رصد عوامل کاهنده اشتیاق کاری اعضای هیات علمی دانشگاه برای نخستین بار و ارایه پیشنهادهایی برای کنترل یا رفع آنها از نوآوری ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: اشتیاق کاری، اعضای هیات علمی دانشگاه، پویایی های منفی، ایزوله سازی اجتماعی، فساد آکادمیک
 • دانیال رمضان پور، مهدی عبدالحمید*، علی رضاییان صفحات 37-67

  پژوهش حاضر، با هدف ارتقاء عقلانیت خط مشی گذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت نخبگان در تدوین خط مشی های عمومی صورت گرفته است. بر این اساس، سوال از چیستی الگوی عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، مساله اصلی این پژوهش بوده که از طریق کاربست پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمی بدان پاسخ داده شده است. در ابتدا و در مقام گردآوری داده، پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و پس از آن با تحلیل محتوای مطالعات پیشین، 18 عامل موثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی را استخراج کردند. پس از آن و در گام دوم تحلیل، پژوهشگران، از طریق استخدام روش دیمتل به 15 خبره زیسته در نظام جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده که در نتیجه آن رابطه عوامل با یکدیگر و شدت اثر آنها بر هم مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان از این دارد که ایجاد شبکه های آموزشی و پژوهشی و فن آوری بین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و سازمان های اجرایی کشور، تاثیرگذارترین عامل و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی، تاثیرپذیرترین عامل در بین عوامل احصا شده است. پژوهش حاضر می تواند مبنای عمل خط مشی گذاران جهت جلب مشارکت نخبگان در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نظام جمهوری اسلامی ایران، خط مشی های عمومی، نخبگان، مشارکت، دیمتل
 • مبین صادقی*، علیرضا موغلی، محمد علی سرلک، محمدجواد حضوری صفحات 69-94

  رفتارنابهنجار سازمانی، رفتاری داوطلبانه با رویکردی منفی است که موجب کاهش بهره وری سازمان می شود. هدف پژوهش حاضر که از روش ترکیبی استفاده می کند، تبیین (علت یابی) رفتارنابهنجار سازمانی ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و نحوه ارتباط بین آنها است. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی و حجم نمونه آن در بخش کیفی 14 نفر و در بخش کمی 300 نفر است. برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و نرم افزارهای AMOS و LISREL استفاده شد. مصاحبه های بخش کیفی توسط نرم افزار ATLAS و با هدف تبیین رفتارنابهنجار سازمانی تحلیل شدند و دو بعد عوامل درونی و عوامل بیرونی شناسایی شدند. برای بعد عوامل درونی پنج شاخص و برای بعد عوامل بیرونی، دو مولفه عوامل محیطی و عوامل سازمانی شناسایی گشتند که هرکدام به ترتیب به 2 و 7 شاخص کاهش یافتند. همچنین، بین عوامل محیطی - عوامل درونی و عوامل محیطی - عوامل سازمانی، ارتباط برقرار گشت. یافته های بخش کمی که با هدف میزان تطبیق نظرات مدیران در جامعه هدف صورت گرفت حکایت از عدم ارتباط بین عوامل محیطی و عوامل درونی و همچنین عدم تایید شاخص های مدیریت برداشت و فرهنگ سازمانی دارد. به منظور مدیریت رفتارنابهنجار سازمانی، مدیران باید از ابزارهایی نظیر آموزش و مشاوره استفاده کنند و تعهد به رعایت قانون را چه در رفتار خود و چه در سازمان نهادینه گردانند.

  کلیدواژگان: رفتارنابهنجارسازمانی، روش پژوهش ترکیبی، عوامل بیرونی، عوامل درونی، سازمان برنامهوبودجه
 • حسین رحمان سرشت*، نرگس شیخی صفحات 95-122

  هیچ سازمانی در عصر کنونی نمی‏تواند صرفا با تاکید بر قابلیت‏ها و امکانات خاص خود ذی‏نفعان و مشتریان خود را ارضا کند. در واقع، سازمان‏ها با همکاری و مشارکت یکدیگر، در پی ارایه محصولات و خدمات متمایز به مشتریان هستند.  در این مقاله، چارچوب شبکه ارزش در صنعت بانکداری با استفاده از ارایه پرسشنامه برای کسب نظرات 33 خبره و صاحب‏ نظر در بانک نمونه بر اساس روش نمونه‏ گیری هدفمند و قضاوتی و با تمرکز بر آزمون میانگین تک نمونه‏ ای برای بررسی عناصر مدل و نیز ارایه پرسشنامه ماتریسی به 8 صاحب‏ نظر از خبرگان منتخب بر اساس روش قضاوتی و با استفاده از مدل‏سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای تحلیل روابط میان عناصر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافته‏ های تحقیق، مدل شبکه ارزش صنعت بانکداری در 4 سطح ترسیم می‎شود که در سطح اول، «خلق ارزش در شبکه ارزش بانکداری»، در سطح دوم، «کنش ‏ها و تعامل‏ های بانک با ذینفعان»، در سطح سوم، «نقش بانک به عنوان هسته شبکه ارزش»، «شرایط داخلی بانک‏ها»، «قوانین و سیاست‏ های بانکداری» و «رقابت در صنعت بانکداری» و در نهایت در سطح آخر، «دارایی‏های بانک»، «تغییر در صنعت بانکداری»، «شرایط کلان در کشور»، «صنعت بانکداری ایران» و «نیازها و ویژگی‏ های مشتریان» قرار دارند. نتایج نشان داد که عوامل زمینه ‏ای و محیطی، به خصوص شرایط داخلی بانک‏ها، نقش مهمی در هم‏ آفرینی ارزش در صنعت بانکداری ایفا می‏کنند.

  کلیدواژگان: شبکه ارزش، مدل هم‏آفرینی، روابط ارزش‏آفرین، صنعت بانکداری، هم‏آفرینی ارزش
 • فریبرز رحیم نیا*، آزیتا حاجی زاده، محمد محمدی صفحات 123-148

  در چنددهه ی گذشته رفتارهای انحرافی از جمله طفره روی اجتماعی در کانون توجه محققین مطالعات سازمانی قرارگرفته است. طفره روی سازمانی به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود در حین فعالیت اشاره دارد. نظر به اهمیت نقش این رفتارها در عملکرد سازمان، این تحقیق به بررسی دو متغیر سازمانی موثر بر آن در سطح بیمارستان های دولتی اهواز می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان درمانی به تعداد 822 نفر بودند که از بین آنها 265 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از پرسشنامه های عدالت ادراک شده نیهوف و مورمان (1993)، مبادله ی رهبر-عضو لادن و مث لیدن (1998)، مبادله ی عضو-تیم سیرز (1989) و طفره روی اجتماعی جورج (1992) در بازه زمانی زمستان 97 جمع آوری شدند. ضریب آلفای ترکیبی بدست آمده برای پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر با 876/0، 948/0، 939/0 و 925/0 بودند. داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS2 تحلیل شدند. تحقیق نشان داد که روابط مبادله ای (رابطه رهبر-عضو و عضو-تیم) تاثیر معناداری بر ادراک از عدالت توزیعی و مراوده ای و طفره روی اجتماعی دارند. اما صرفا عدالت توزیعی قادر است اثر رابطه رهبر-عضو بر طفره روی اجتماعی را بطور معناداری میانجی گری کند. این امر نشان می دهد که اعضای درگیر روابط مبادله ای چنانچه احساس کنند از نظر مادی و اقتصادی کمتر منتفع شده اند، بیش از سایر اعضاء مبادرت به طفره روی خواهند نمود.

  کلیدواژگان: طفره روی اجتماعی، مبادله رهبر-عضو، مبادله عضو-تیم، عدالت سازمانی، بیمارستان ها
 • محمدتقی تقوی فرد*، وجه الله قربانی زاده، رویا حجازی نیا صفحات 149-170

  امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سوال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.

  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، رسانه اجتماعی، وب 2.0، خدمات دولتی
 • زهره شرعی، سید عباس ابراهیمی*، حسین دامغانیان، عظیم زارعی صفحات 171-198

  برندسازی ملی در خلال سال های اخیر به طور مداوم در حوزه های مختلف رو به افزایش است و این واقعیت که سرزمین و جامعه ایرانی بستری نخبه پرور است، این انگیزه را به وجود می آورد که برندسازی ملی در حوزه نخبگان صورت پذیرد تا بتوان از این واقعیت جهت متمایز کردن کشور و جذب نخبگان و استعدادهای برتر داخلی و خارجی استفاده کرد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برند ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر عرصه علم و فناوری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان، مدیران و معاونت های بنیاد ملی نخبگان و اساتید و محققان می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. با استفاده از معیارهای مقبولیتو قابلیت تایید و همچنین میزان پایایی باز آزمون (بالغ بر 85 درصد) از روایی و پایایی نتایج اطمینان حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تیوری داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر ترسیم گردید و در پایان نظریه مبتنی بر 6 قضیه کلی خلق شد.

  کلیدواژگان: برندسازی ملی، نخبگان و استعدادهای برتر، تئوری داده بنیاد
 • محمد باغبانی، سلیمان ایرانزاده*، مجید باقرزاده خواجه صفحات 199-226

  هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر پیاده سازی تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن در فرآیند (PFMEA) بر بهبود اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) در یک کارخانه تولید قند است. ابتدا میانگین اثربخشی کلی تجهیزات در هشت هفته ی کاری متوالی به عنوان پیش آزمون استخراج گردید. سپس انواع خطاهای بالقوه در فرآیند تولید شناسایی و سه پارامتر شدت خطا، احتمال وقوع خطا و احتمال کشف خطا برای هر حالت خطا بصورت مقیاس های کلامی و با استفاده از توافق جمعی تعیین گردید و با ضرب مقادیر عددی دفازی شده ی متناظر این سه پارامتر در همدیگر، میزان عدد اولویت هر خطا محاسبه گردید. در مرحله ی بعد بوسیله ماتریس شدت-وقوع و جدول رتبه بندی ریسک، 24 خطای اولویت دار مشخص شد. سپس راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات و یا حذف خطاهای اولویت دار تعیین و پیاده سازی اقدامات اصلاحی و مداخلات لازم در طول هشت هفته ی کاری برنامه ریزی شد. در مدت اجرای مداخلات و در پایان هر هفته اثربخشی کلی تجهیزات به عنوان پس آزمون محاسبه شد. در پایان رابطه ی بین تغییرات عدد اولویت خطا (RPN) و OEE در قالب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: PFMEA، OEE، RPN، فازی
 • سارا مسرت، عبدالمجید ایمانی* صفحات 227-254

  مسیولیت اجتماعی، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است، که در سال های اخیر نیز به آن توجه ویژه ای شده است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی در شرکت مدیران خودرو - خودروسازی شهرستان بم - پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 35 نفر از مدیران و کارکنان شرکت مدیران خودرو می باشند که به روش تصادفی و طبق جدول مورگان نمونه انتخابی شامل 32 نفر می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مسیولیت اجتماعی اقتباس شده از سرمد و همکاران (2011) و کارول (1999)  و پرسشنامه شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) و پرسشنامه اعتماد اجتماعی اقتباس شده از کفاشی (2010) و صفاری نیا و شریف (2010) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSpss24  وSmart Pls3  استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب، 860/0، 910/0، 843/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن به روش روایی همگرا و واگرا تایید شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از میان ابعاد شهرت سازمانی، کارایی (با ضریب شدت تاثیر50/0) و احترام (با ضریب شدت تاثیر 44/0)، بیشترین تاثیرپذیری را از مسیولیت اجتماعی داشته اند. در مورد تاثیر اعتماد اجتماعی بر شهرت سازمانی، یافته های پژوهش نشان داد که از میان ابعاد شهرت سازمانی، احترام (با ضریب شدت تاثیر58/0) و خدمات (با ضریب شدت تاثیر 59/0) بیشترین تاثیرپذیری را از اعتماد اجتماعی داشته اند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، شهرت سازمانی، اعتماد اجتماعی، شرکت مدیران خودرو
 • محمد منتظری، محمد قاسمی* صفحات 255-278

  امروزه ارایه راه کارهایی برای جلوگیری از فساد اداری یا کاهش آن به یک موضوع اساسی در مدیریت دولتی تبدیل شده است. عوامل متعددی بر فساد اداری در بخش دولتی موثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان بر فساد اداری در بخش دولتی می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهربابک به تعداد 600 نفر که با لحاظ امکان عدم برگشت همه پرسشنامه ها، 260 نفر (10 درصد بیشتر از حجم نمونه جدول مورگان) به عنوان نمونه به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 87/0 ، 90/0  و88/0 و پایایی ترکیبی 88/0 ، 91/0 و 87/0 تایید شد. روایی پرسشنامه ها نیز براساس شاخص AVE با مقادیر 58/0 ، 64/0 و 53/0 و تحلیل عاملی تاییدی تایید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 حاکی از آن است که انگیزه خدمت محور با نقش واسطه ای تعهد کارکنان، تاثیری منفی بر فساد اداری دارد. همچنین انگیزه خدمت محور به طور مستقیم بر فساد اداری تاثیر منفی دارد. نتایج این تحقیق، موید این امر است که انگیزه خدمت محور می تواند بستری مناسب برای ایجاد راهکار های ضد فساد در بخش دولتی فراهم آورد.

  کلیدواژگان: انگیزه خدمت محور، تئوری فساد، فساد اداری، تعهد کارکنان
 • عالمه کیخا*، محسن نوری دلاور، حسن کیخا صفحات 279-304

  ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل همه فعالیت های بازاریابی است که برای برقراری، توسعه، حفظ و پایداری رابطه موفقیت آمیز با مشتریان طراحی می شود. برای رسیدن به این هدف، سازمان ها تلاش می کنند فعالیت های بازاریابی را یکپارچه کنند تا بتوانند به بهترین نحو با مشتریان ارتباط برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی شهر زاهدان می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان بانک های خصوصی (آینده، پاسارگاد، پارسیان و سامان) شهر زاهدان به تعداد 120 نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 95 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه های استاندارد ارتباطات بازاریابی یکپارچه لاکستون و همکاران (2015) و مدیریت ارتباط با مشتریان چن (2012) می باشد که روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید صاحب نظران رسید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS23 و Smart pls3و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت بهینه ارتباط مشتری تاثیرگذار است و مولفه های روابط عمومی، تبلیغات، فروش شخصی، بازاریابی مستقیم، ترفیع فروش و بازاریابی اینترنتی بر مدیریت بهینه ارتباط با مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: ارتباطات بازاریابی یکپارچه، مدیریت ارتباط با مشتری، بانک های خصوصی، شهر زاهدان
 • صدف استانستی*، افسانه شعلی بر صفحات 305-328

  در عصر کنونی مهمترین سرمایه های یک سازمان دانش، خلاقیت و عملکرد سازمانی کارکنان آن می باشد. نیروگاه ها هم مانند سایر سازمان ها، جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند کارکنان دانش گرا، خلاق و نوآور هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره وری کارکنان در نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر است. جامعه آماری شامل کارکنان نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با حفظ حاشیه ایمنی 187 نفر برآورد گردید که این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی از جامعه انتخاب شد و در نهایت اطلاعات 183 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های، مدیریت دانش کنراد و نیومن (1999)، خلاقیت هلالیان مطلق و حسن زاده (2015) و بهره وری هرسی و گلد اسمیت (1980) استفاده شده است که به ترتیب دارای پایایی قابل قبول به مقدار 083/0، 076/0، 091/0 بودند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. از میان ابعاد مدیریت دانش، بعد ذخیره دانش و از میان ابعاد خلاقیت سازمانی، بعد صلاحیت منابع انسانی بیشترین رابطه را با بهره وری کارکنان داشتند. پیشنهاد می شود که مدیران نسبت به ایجاد فرهنگ دانش افزایی و به کارگیری روش های یادگیری سازمانی اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: بهره وری کارکنان، خلاقیت سازمانی، مدیریت دانش، نیروگاه بخار
|
 • Afsaneh Dehghanpour Farashah *, Aliasghar Pourezzat, Aryan Gholipour, Reza Vaezi Pages 5-35

  Higher education has been a key pillar of every country's development with its purpose being to develop the scientific, technological, cultural, economic, political, and social dimensions of society. It is obvious that reaching this purpose requires engaged faculty members. Whenever they have high engagement, they can create or increase the engagement in their students as well. In this study, faculty members’ engagement for teaching, researching, and social activities has been considered giving rise to this question: what are the factors affecting work engagement decline of faculty members of public universities in Iran? Due to the nature of the study, qualitative research was conducted. Participants were 22 faculty members of public universities of Tehran who were selected by the purposive sampling method and were interviewed in an in-depth and semi-structured manner until theoretical saturation was reached. Then, using thematic analysis the text of each interview was coded regularly and the themes and concepts were identified and categorized into 3 main themes, 8 sub-themes and 18 conceptual categories and discussed. According to the findings, structural barriers, content barriers, cultural barriers, negative tendencies, negative dynamics, barriers related to students, community, colleagues, and dean reduce the work engagement of faculty members of public university in Iran. Exploring the declining factors of faculty members’ work engagement, this research enjoys specific novelty and offers suggestions for resolving or controlling them.

  Keywords: work engagement, faculty members, Negative Dynamics, Social Isolation, Academic Corruption
 • Danial Ramezanpour, Mahdi Abdolhamid *, Ali Rezaeian Pages 37-67

  By considering the subject of the promotion of rationality for public policymaking in the Islamic Republic of Iran, the present research has been conducted through the participation of elites in the formulation of public policymaking. Accordingly, the question of what is the pattern of factors influencing elite participation in the process of formulating public policies of the Islamic Republic of Iran has been the main issue of this study. The present research is a mixed method (qualitative-quantitative). At first and in the position of data gathering, researchers extracted 18 factors affecting the participation of elites in the process of formulation of the public policymaking of the Islamic Republic of Iran through library studies and, subsequently, content analysis of the previous studies. Then, and in the second step of the analysis, the researchers referred to 15 living experts in the Islamic Republic of Iran system by employing the DEMATEL method. Research findings indicate that the establishment of educational, researching, and technological networks among universities, researching institutes and administrative organization is the most influential factor and modifying national socio-political behavior has become the most dependent factor. The current research can be regarded as a basis of action on behalf of policymakers in order to attract the participation of elites in the public policymaking system.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, Public policies, Elites, Participation, DEMATEL
 • Mobin Sadeghi *, Alireza Mooghali, Mohamadali Sarlak, Mohammadjavad آozoori Pages 69-94

  Abnormal Organizational Behaviors (AOB) consider as negative voluntary behaviors, which reduce the productivity of the organization. The purpose of this research, which uses the mixed method, is to explain this kind of behavior and identify its dimensions, components and indicators and their relationship. This research is a descriptive survey, which its statistical sample size is 300. SPSS was used to measure the reliability of the questionnaire and descriptive statistics. Structural equation modeling method and two software (Amos-Lisrel) were used to test research hypotheses. The results obtained from the qualitative section (by using Atlas software) indicated that two dimensions can be identified for AOB: 1. Internal Factors, 2. External Factors. Five indicators were identified for Internal Factors and two components by the name of Environmental Factors and Organizational Factors were identified for External Factors, which each of these components decreased to two and seven indicators, respectively. In addition, there was a relationship between Environmental Factors - Internal Factors and Environmental Factors - Organizational Factors. The results of the quantitative section indicated that there is no relation between Environmental Factors and Internal Factors. In addition, the results did not confirm that Self-Perception and Organizational Culture can be counted as a component. In order to managing AOB, managers should use methods like training and counseling; and they should institutionalize law obedience in both their behavior and their organization.

  Keywords: Abnormal Organizational Behavior, Internal Factors, External factors, Management, Planning Organization, Mied-Method Research
 • Hossein Rahmanseresht *, Narges Sheikhi Pages 95-122

  Currently, none of organizations can satisfy its stakeholders and customers by simply emphasizing its unique capabilities and assets. In fact, organizations work together and cooperate to provide distinctive products and services to customers.In this paper, the value network framework in banking industry is examined based on 33 banking experts’ opinions using one sample t-test to investigate the validity of model elements and using interpretive structural modeling (ISM) on the opinions of the same sample extracted from matrix questionaire, for analyzing the relationships among the elements. According to the research findings, the value network model of banking industry is drawn in four levels, in which, in the first level, "Value Creation in Banking Value Network"; in the second level, "Bank Interactions with Stakeholders"; in the third level, "Bank as the Core of Value Network", "Banks' Internal Conditions", "Banking Rules and Policies" and "Competition in Banking Industry"; and finally, "Bank Assets", "Changes in Banking Industry", "Macro-conditions in the Country", "Iran Banking Industry" and "Customer Needs and Characteristics" are placed. The results show that environmental and contextual elements, especially banks’ internal conditions, play the important role in value co-creation in banking industry.

  Keywords: Value Network, Co-Creation Model, Value-Creating Relationships, banking industry, Value Co-Creation
 • Fariborz Rahimnia *, Azita Hajizadeh, Mohammad Mohammadi Pages 123-148

  In the past few years, duo to positive organizational behaviors, deviant behaviors such as social loafing have been the focus of attention of researchers in organizational studies. social loafing refers to the person's desire to deliberately reduce his mental and physical effort during activity. Considering the importance of the role of these behaviors in the performance of the organization and the provision of services to the client, this research examines the two organizational factors that affect social loafing in the public hospitals of Ahwaz. The population of the study consisted of 822 medical staff, that 265 were selected by stratified sampling method. Tools used to collectthe data organizational justic questionnaire of Nijouff and Morman(1993), leader-member exchange questionnaire of Liden & Maslyn(1998), team-member questionnaire of Seers(1989) and social loafing questionnaire of George(1992) that content validity structures and reliability of their approval reached. The results of the research indicated that the exchange relations had a significant effect on the perception of distributive and interactional justice and social loafing. But merely distributive justice can substantially mediate the impact of the leader-member relationship on social loafing. This indicates that members are involved in exchange relationships if they feel they are less financially and economically profitable than most other members, they involve in social loafing.

  Keywords: social loafing, Leader- member exchange (LMX), team- member exchange (TMX), organizational justice, hospitals
 • MohammadTaghi Taghavifard *, Vajhollah Ghorbanizadeh, Roya Hejazinia Pages 149-170

  Nowadays, Web 2.0 technology and social media, which have paved the way for expansion of two-way interactions and communications, have been thrust into the spotlight in various fields. The government sector also needs to keep up with the latest changes and equip itself with the mentioned technology to be able to provide better services to its clients. Against this backdrop,The purpose of the present study is to investigate the factors and requirements for e-Government 2.0 establishment. In this study, mixed research method was used. In the qualitative section, by reviewing the literature and interviewing15experts in the field of information technology (IT) and e-government, using thematic analysis, the requirements for establishing e-government 2.0 were identified. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire consisting of 33 closed-ended questions was used and its form and content validity was confirmed by the experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha formula. The questionnaire was distributed among 250 academic and organizational experts as well as graduates in IT fields and then one-sample T-test was used to identify the factors. The results showed that considering technical, social, legal, organizational, and security factors for successful establishment and utilization of e-Government 2.0 technology is of great importance.

  Keywords: E-government, social media, Web 2.0, government services
 • Zohre Sharei, Seyed Abas Ebrahimi *, Hossein Damghanian, Azim Zare Pages 171-198

  National branding has been steadily growing in various areas over the recent years, and the fact that Iran is an entrepreneur, creates the incentive for, so that it can be applied The country diffrentiation and the attraction of the elite and the top –talented national and and foreign pepole. Accordingly, the present study aims to design a national brand model in the field of elites and the top – talented people in the field of science and technology. The statistical population of the research includes elites, managers and assistants of the National Foundation of the Elites, and professors and researchers. 14 people were purposefuling selected as the research sample. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. The data analysis was carried out using a qualitative approach, i.e. the Grounded Theory Method and the coding process was performed in three stages: open, axial and selective coding. Based on this, each component of the coding paradigm of the narrative and the model of branding in the field of elite and superior talent were drawn and at the end of the theory based on 6 general theories were created.

  Keywords: National branding_the Grounded Theory_Elite_the top – talented people
 • Mohammad Baghbani, Soleyman Iranzadeh *, Majid Bagherzadeh Khajeh Pages 199-226

  The purpose of this study was to investigate the effect of the implementation of the PFMEA on the improvement of the overall equipment effectiveness (OEE) in a sugar factory. First, the average Overall Equipment Effectiveness in the production process in eight consecutive working weeks was extracted as a pre-test. Then, the types of potential failures in the production process were identified and the three parameters of the severity of the failures, the probability of occurrence of the failures and the probability of failures detection for each failure mode were extracted in linguistic variable and determined by group discussion and by collective agreement and multiplied by corresponding numerical values These three parameters in each other, the number of priority numbers for each failure, was calculated. In the next step, 24 priority failures were identified by the severity-occurrence matrix and risk ranking table. Then, appropriate strategies for reducing the effects or eliminating prioritized failures were identified and implemented, corrective actions and necessary interventions were planned over a period of eight weeks. During the implementation of the interventions and at the end of each week, the Overall Equipment Effectiveness was calculated as a post-test. At the end of the study, the relationship between the risk priority number (RPN) and OEE was studied in the form of the Pearson correlation.

  Keywords: PFMEA, OEE, RPN, Fuzzy
 • Sara Masarat, Abdolmajid Imani * Pages 227-254

  Social responsibility is a key factor in the survival of any organization or company that has received special attention in recent years. The research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-correlational survey. The statistical population of the study consisted of 35 employees of Modiran Khodro company which randomly and according to Morgan table the sample consisted of 32 employees. To collect data from Social Responsibility Questionnaire (Adapted from Sarmad et al, 2011 and Carroll, 1999) and Organizational Reputation Questionnaire (Luoma-Aho Standard 2008) and Social Trust Questionnaire (Adapted from kafashi, 2010 and SafariNia & Sharif), Data was analyzed using Spss24 and Smart Pls3 softwares. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (respectively 0.860, 0.910, 0.843) and its reliability and validity were confirmed by convergent and divergent validity. The results of this study showed that social responsibility has a positive and significant effect on organizational reputation. Among the dimensions of organizational reputation, efficiency (0.50) and respect (0.44) were the most influenced by social responsibility. Regarding the effect of social trust on organizational reputation, the research findings showed that among the dimensions of organizational reputation, respect (with coefficient of impact intensity of 0.58) and service (with coefficient of impact intensity of 0.59), the most influential of social trust.

  Keywords: Social Responsibility, Organizational reputation, Social trust, Modiran Khodro Company
 • Mohammad Montazeri, Mohammad Ghasemi * Pages 255-278

  Todays, offering solutions for preventing of administrative corruption or reducing it, is an essential issue in public administration studies. Several factors effect on administrative corruption in public sector. This research aimed to examine the effect of public service motivation on administrative corruption with the mediating role of employees' commitment. This research is an applied and descriptive and correlation one. The statistical population was public organization's employees of Shahr-e-Babak that based upon Morgan's table, 260 persons of them selected by stratified random sampling method as a sample. For collecting data, three standard questionnaires were used that their reliability was confirmed by Cronbach's Alpha coefficient (0/87, 0/90, 0/88) and CR (0/88, 0/91, 0/87) and for validity was used AVE index (0/58, 0/64, 0/53) and confirmative factor analysis. Findings through structural equation modeling with LISREL 8/5 software demonstrated that public service motivation with the mediating role of employees'commitment has a negative effect on administrative corruption. Also, public service motivation directly effects on administrative corruption. The results confirm that public service motivation can provide an appropriate context for developing anti-corruption strategies in public sector.

  Keywords: Public Service Motivation, corruption theory, administrative corruption, employees' commitment
 • Aleme Keikha *, Mohsen Nouridelavar, Hassan Keikha Pages 279-304

  Optimal customer relationship management includes all marketing activities designed to establish, develop, maintain, and maintain a successful relationship with target customers. To achieve this goal, companies are trying to integrate marketing activities so they can communicate best with customers. The purpose of this research was to investigate the effect of integrated marketing communications (IMC) on customer relationship management (CRM). The statistical population consists of managers and experts of private bank’s (Ayandeh, Pasatgard, Parsiyan, and Saman) in Zahedan city which number was 120 people.that according Krejcie and Morgan table, 95 individuals were selected by simple random sampling as statistical sample. The data collection method was cross-sectional. Data collection doing with standard questionnaires. Reliability and validity of research confirmed. The data analysis method was structural equation modeling (SEM) with smart PLS3 software and result of research show that integrated marketing communications effect on customer relationship management, and the dimensions of integrated marketing communications (public relations, advertising, personal sales, direct marketing, sales promotion, internet marketing) have positive and significant impact on customer relationship management.

  Keywords: Integrated Marketing Communications, Customer relationship management, private banks, Zahedan city
 • Sadaf Estanesti *, Afsaneh Sholibour Pages 305-328

  In today's era, the most important investments of an organization are the knowledge, creativity and organizational performance of its employees. Power plants, also similar to other organizations, need knowledge-oriented, creative and innovative staff to survive and progress. The purpose of the present study was to investigate the relationship between knowledge management and organizational creativity with staff productivity at the Iranshahr steam power plant. The statistical population of this study involves all employees of Iranshahr steam power plant. The sample size was estimated to be 183 people, according to Morgan table with maintaining safety margin, and it was selected by using random sampling method. Finally, data taken from a number of 183 questionnaires have been used. In order to collecting data, the questionnaires of Conrad and Neumann Knowledge Management, Helalian Motlagh & Hasan Zadeh’s Creativity questionnaire, and Hershey and Gold Smith’s Productivity questionnaire, this had acceptable validity and reliability. SPSS software was used for statistical analysis. The results obtained from data analysis showed that there is a positive and significant relationship between knowledge management variables and organizational creativity with employee productivity. Among the dimensions of knowledge management, the knowledge save dimension, and among the dimensions of organizational creativity, the Competence of human resources dimensions have the most relationship with employee productivity. We propose that managers create a culture of knowledge-based learning and apply organizational learning techniques.

  Keywords: Staff Productivity, Organizational Creativity, Knowledge Management, Steam Power Plant