فهرست مطالب

نشریه مهندسی بهداشت محیط
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 27، زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد رنجبریان، جلال الدین سعدی، کوروش اعتماد، رزیتا فرهادی، آذر موسوی فرد، فاطمه زارعی* صفحات 111-118
  مقدمه

  تحولات صنعتی اخیر در جوامع بشری باعث پیشرفت سریع فناوری های تولید و توزیع برق شده است که به نوبه خود منجر به تقویت شبکه های برق و استفاده از ولتاژهای بالا می شود. اثرات ناشی از میدان های الکترومغناطیسی بر موجودات زنده مدت هاست که تحت بررسی پژوهشگران بوده و در بسیاری از موارد به دلیل درازمدت بودن مطالعات وکندی تاثیر میدان ها بر فرآیندهای چرخه حیات، اظهارنظر قطعی امکان پذیر نیست. با توجه به اثرات مضر مواجهه با امواج الکترومغناطیس این مطالعه باهدف بررسی شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی در پست های برق فشارقوی (KV220) استان گلستان شکل گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش مقطعی(توصیفی-تحلیلی) در پست های برق 230 کیلوولت استان گلستان در سال 1395انجام گرفته است. میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی توسط دستگاه مدل TM-190 در 5 پست استان گلستان اندازه گیری و با استانداردها مقایسه گردید.

  یافته ها

  100 درصد شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری شده در پست های برق 230 کیلوولت استان گلستان کمتر از استانداردها هست.

  نتیجه گیری

  شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در پست های برق در دامنه حدود مجاز شغلی قرارداد.

  کلیدواژگان: پست های برق، میدان الکتریکی، چگالی شار مغناطیسی
 • مجتبی یگانه بادی، علی اسرافیلی، حسن پاسالاری، سودا فلاح جوکندان، مهدی فرزادکیا* صفحات 119-134
  سابقه و هدف

  حضور پساب های حاوی ترکیبات آنتی بیوتیکی مانند پساب صنعت داروسازی یکی از مشکلات در رابطه با آلودگی محیط زیست می باشد. برخی از ترکیبات دارویی مورد استفاده در درمان انسان ها به طور کامل در تصفیه خانه های فاضلاب شهری حذف نمی شوند. بنابراین به عنوان آلاینده به آب های پذیرنده تخلیه شده و موجب بروز مشکلات زیست محیطی می گردند. هدف از این مطالعه استفاده از TiO2 به عنوان کاتالیست در فرایند ازن زنی کاتالیزوری غیرهمگن در یک راکتور Semi batch جهت حذف آنتی بیوتیک سفتازید از فاضلاب سنتتیک می باشد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نوع بنیادی - کاربردی می باشد که در مقیاس پایلوت انجام گردید. روش سل ژل به منظور سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم مغناطیسی شده مورد استفاده قرار گرفت و از آنالیز های SEM،XRD  و  EDXجهت بررسی خصوصیات کاتالیست استفاده گردید. اثر متغیرها شاملpH، دوز کاتالیست، زمان واکنش، غلظت آلاینده بر عملکرد فرایند مورد بررسی قرار گرفت. غلظت باقیمانده سفتازید توسط دستگاه HPLC تعیین گردید.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان می دهد که بیشترین کارایی حذف سفتازید در شرایط قلیایی رخ می دهد و رابطه مستقیمی بین راندمان حذف و pH برقرار است، دوز کاتالیست 2گرم بر لیتر به عنوان شرایط بهینه به دست آمد و با افزایش زمان تماس و کاهش غلظت سفتازید راندمان حذف افزایش یافت. نتایج نشان داد که حذف سفتازید به وسیله این فرآیند از مدل درجه اول تبعیت می نماید.

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان داد که فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم مغناطیسی شده برای حذف سفتازید از محیط های آبی، بازده بالایی دارد. فرایند ازن زنی کاتالیزوری را می توان به عنوان روشی موثر در حذف سفتازید در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: سفتازید، ازن زنی، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم مغناطیسی
 • محمدجواد ذوقی*، محمدرضا دوستی صفحات 135-151
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر در کشورهای خشک و نیمه خشک استفاده از فاضلاب شهری در آبیاری گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه استفاده از فاضلاب می تواند یک استراتژی پایدار و موثر باشد، اثرات زیست محیطی این کاربرد باید بررسی شود. هدف در این مطالعه بررسی امکان استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده در آبیاری گیاهان زراعی می باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه غلظت فلزات سنگین آهن، روی، کروم، مس، منگنز و نیکل در اندام های مختلف و خاک اطراف ریشه گیاه جو و ذرت بررسی شد. گیاهان مورد بررسی با منابع مختلف آب آبیاری شدند. سپس اثرات منابع مختلف آبیاری بر جذب فلزات در قسمت های مختلف گیاه به وسیله آزمون های آماری بررسی شد.

  یافته ها: 

  با توجه به نتایج، نوع منبع آب (آب چاه، فاضلاب تصفیه شده) بر میانگین غلظت فلز سنگین مس در برگ جو، فلزات کروم ، مس و نیکل در ریشه جو و فلزات مس و نیکل در خاک اطراف ریشه جو در سطح 5% معنی دار بود. غلظت نیکل در این مطالعه در خاک اطراف ریشه برای هر دو گیاه و هر دو منبع آبیاری به علت وجود نیکل در سنگ های اولترامافیک منطقه بیش از حد بحرانی بود. به علت عملکرد مناسب برکه های تثبیت تصفیه خانه شهر بیرجند در کاهش فلزات سنگین از فاضلاب شهری، غلظت اکثر فلزات سنگین اندام های گیاهی و خاک اطراف ریشه در حالت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده نسبت به حالت آبیاری با آب چاه بطور معنی داری کمتر بود. به علت نزدیکی مزارع به محل تردد خودروهای سنگین غلظت مس در تمام حالات مورد بررسی بالا و نزدیک به محدوده بحرانی بود. غلظت فلز کروم در اندام های هوایی گیاه نسبت به سایر فلزات مورد بررسی کمتر بود که نشان دهنده، تحرک کمتر این فلز نسبت به سایر فلزات مورد بررسی است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج این مطالعه، غلظت فلزات سنگین در گیاهان مورد بررسی کمتر از حدود بحرانی بود. همچنین غلظت فلزات در خاک اطراف ریشه بیشتر از غلظت در اندام گیاهان بود. بنابراین پایش مستمر غلظت این فلزات در خاک و گیاهان برای جلوگیری از تجمع فلزات سنگین در زنجیره غذایی ضروری است.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، محصولات زراعی، فاضلاب شهری، اندام های گیاهی، خاک
 • بهاره میرزاهدایت، معصومه انتظاری، منصور ضرابی، عماد دهقانی فرد، محمد نوری سپهر* صفحات 152-164
  زمینه و هدف

  اکسید منیزیم از جمله اکسیدهای فلزات قلیایی خاکی می باشد که به دلیل خاصیت کاتالیزوری آن بطور گسترده ای در در تجزیه مواد شیمیایی خطرناک مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش، حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانو اکسید منیزیم می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نانو ذرات اکسید منیزیم به روش همرسوبی و در حضور دترجنت ستیل تری متیل آمونیوم برماید سنتز شد. در نانو ذرات سنتز شده توسط تکنیک های آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز حرارتی (TGA) آنالیز میکروسکوپی انتقالی (TEM)، آنالیز توزیع اندازه ذرات (DLS)، آنالیز اشعه مادون قرمز (FTIR) و میکروسکوب فاز انتشاری الکترونی  (FESEM) مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد کارایی نانو ذرات سنتز شده در سیستم ناپیوسته و با تغییر دادن یک پارامتر و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  با افزایش pH از 3 به 7 راندمان افزایش یافته ولی بعد از آن تا رسیدن به 11=pH با کاهش دوباره راندمان مواجه شدیم. با افزایش زمان تماس راندمان افزایش یافته است. این افزایش تا زمان 60 دقیقه شیب تندتری داشته و بعد از 60 دقیقه تقریبا ثابت می شود. با توجه به سایر غلظت های موجود زمان 60 دقیقه به عنوان زمان بهینه انتخاب شد. راندمان بدون حضور یون های مداخله گر در شرایط بهینه برابر 68/81 % بود که با افزودن یون های مداخله گر راندمان در کمترین سطح غلظت مداخله گرها به 29/62%(نیترات)، 11/40 %(سولفات)، 32/55 %(مس) و 56/43% (فلوراید) کاهش یافت. بیشترین کاهش راندمان مربوط به یون سولفات با غلظت ppm 300 بود که راندمانی معادل 15% را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که جاذب MgO  قادر به حذف مناسب آلاینده تتراسایکلین از منابع آبی می باشد

  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید منیزیم، آنتی بیوتیک تتراسایکلین، محلولهای آبی، جذب سطحی
 • طیب مرادی، محمدهادی ابوالحسنی* صفحات 165-178
  مقدمه

  امروزه مسئله مواد زاید جامد شهری یا پسماند شهری یکی ازمسایل و مشکلات جدی در کل شهرهای دنیا است. کمپوست کارخانه های بازیافت از زمان تولید و رسیدن تا مرحله فروش و مصرف آن مدت زمان قابل توجهی نگهداری می شود. در این پژوهش بررسی اثر سن کمپوست بر کیفیت آن در کارخانه کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان انجام شد.

  روش کار

  جهت انجام این پژوهش یک توده کمپوست به وزن حدودا 300 تن از کمپوست تازه تولید شده و آماده شده برای فروش در محل خاصی از کارخانه بصورت جدا نگهداری شد و در زمان های صفر، چهار و نه هفته انجام شد. در کمپوست ها فاکتورهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، سدیم، کلسیم، منیزیم، کربن، چگالی، EC، pH، اکسیژن خواهی شیمیایی و نسبت کربن به نیتروژن در هر مقطع زمانی با سه تکرار آزمایش صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد فاکتورهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، EC، pH، رطوبت، چگالی و نسبت کربن به نیتروژن در کمپوست اولیه به ترتیب 1800، 58/35، 28/2314، 14000، 2400، 11600، 145/7، 245/7، 85/6، 286 و 54/12 بود و در نهایت در هفته نهم 145/873، 325/81، 61/1122، 63/15065، 63/1215، 13850، 71/5، 35/7، 005/5، 5/279 و 04/22 شد که میزان آمونیاک، آمونیوم فسفر، نیتروژن معدنی، EC، رطوبت و چگالی با اختلاف معنی داری کاهش پیدا کرد و بقیه فاکتورها با اختلاف معنی داری افزایش یافت. نتایج فسفر نیز با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد فاکتورهای آمونیاک، آمونیوم، فسفر، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، EC و COD در شیرابه در هفته صفر 26/244، 05/314، 73/298، 6/1153، 36/325، 2/6289، 088/37 و 24/3635 بود و در هفته نهم به ترتیب 36/110، 89/141، 43/285، 366، 98/148، 217، 728/15 و 76/5733 شد که میزان پارامترهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی و EC با اختلاف معنی داری کاهش یافت ولی میزان COD با اختلاف معنی داری افزایش یافت و نتایج فسفر و نیترات با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

  در نهایت می توان نتیجه گرفت که کیفیت کمپوست با گذشت زمان کاهش می یابد و هرچه از مدت زمان تولید کمپوست بگذرد به صورت کلی عناصر غذایی مورد مصرف گیاهان در کمپوست کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: کمپوست، شیرابه، افزایش سن کمپوست، پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت کمپوست
 • محمدصالح علی طالشی، مظاهر معین الدینی*، سادات فیض نیا، استفانیا اسکوئیزاتو صفحات 179-194
  زمینه و هدف

  غبار خیابانی یک واسطه زیست محیطی با ترکیب پیچیده در مناطق شهری است. فلزات سنگین در غبار خیابانی برای مدت طولانی باقی مانده و در اتمسفر بازتعلیق می شوند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی غنای فلزی و درجه آلودگی فلزات سنگین در غبار خیابانی شهر تهران بود.

  مواد و روش ها:

   نمونه های غبار از 9 نقطه از شهر تهران در سال 1397 برداشت شد. فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب، روی، آهن و آلومینیوم در غبار خیابانی با استفاده از دستگاه ICP-MS آنالیز شد. غنای فلزات و درجه آلودگی با استفاده از شاخص های فاکتور غنی شدگی EF، انباشت زمینی Igeo، درجه آلودگی Cd و درجه آلودگی اصلاح شده mCd تعیین شد. از آزمون های همبستگی پیرسون PC و تجزیه خوشه ای سلسله مراتبی HCA نیز برای تحلیل استفاده شد. 

  یافته ها:

   روند میانگین غلظت عناصر به صورت آلومینیوم (54/53486=>) آهن (07/46535=>) روی (14/638=>) سرب (33/200=>) کروم (94/111=>) کادمیوم (49/0= >)میلی گرم بر کیلوگرم بود. بالاترین غنی شدگی فلزی ناشی از عناصر سرب و روی بود. شاخص انباشت زمینی عناصر در ذرات غبار خیابانی نیز نشان داد که عناصر کادمیوم و سرب بالاترین مقادیر را دارا بودند. شاخص های درجه آلودگی نیز سطوح بالای آلودگی را در غبار خیابانی نشان دادند. همبستگی معنی داری بین عناصر روی با کروم و سرب و عناصر سرب با کادمیوم مشاهده شد. همبستگی منفی معنی داری نیز بین رطوبت نسبی با غلظت عناصر سرب و روی مشاهده شد. خوشه بندی عناصر نیز نشان داد که عناصر سرب، روی، کروم و کادمیوم دارای منابع انسانی و عناصر آهن و آلومینیوم دارای منابع طبیعی انتشار هستند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این مطالعه نشان داد که غبار خیابانی شهر تهران دارای درجه آلودگی بالایی است. لذا این محیط واسطه می تواند آثار منفی قابل توجهی داشته باشد. بنابراین پایش مداوم غبار خیابانی ضروری است.

  کلیدواژگان: غبار خیابانی، فلزات سنگین، غنای فلزی، درجه آلودگی، تهران
 • صالح ریاحی*، سید علی ایوب زاده، حسین صمدی بروجنی، سید غلام رضا موسوی صفحات 195-210
  زمینه و هدف

  حذف کدورت های فصلی از جریان های آب سطحی به منظور استفاده شرب، یکی از مهمترین معضلات پیش روی واحد های تصفیه خانه می باشد. در این تحقیق کارایی روش انعقاد الکتریکی و مدل راکتور دوار ناپیوسته، به منظور حذف کدورت از جریان های آب سطحی با در نظر گرفتن الکترودهایی از جنس آهن و آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با بررسی شرایط بهره برداری، مقادیر بهینه برای هر یک از پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها: 

  به منظور حذف کدورت جریان، از مدل راکتور دوار ناپیوسته با آرایش تک قطبی الکترودها و به صورت موازی استفاده گردیده شد. حجم نمونه در آزمایشات معادل 377 لیتر بوده است و مدل مذکور این امکان را فراهم می سازد که تمامی ذرات سیال، رسوب و همچنین آلاینده به واسطه چرخش ایجاد شده در مدل به صورت همگن با الکترودها در تماس قرار گرفته و مجموعه بواسطه عدم تاثیر عواملی همچون پره های پمپ و لوله های بازگشت، راندمان حذف بالاتری فراهم نماید.

  یافته ها:

   نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای بهینه بهره برداری شامل جنس الکترود آلومینیومی، زمان بهینه 60 دقیقه، سرعت چرخش rpm 3/2 و شدت جریان A/m28/18 در 4/7= pH، فاصله الکترود 3 سانتی متر و دمای آزمایشگاه بدست آمد. بر این اساس بالاترین میزان حذف کدورت در شرایط بهینه برای الکترودهای آهنی و آلومینیومی به ترتیب برابر با 1/84 و 3/93 درصد بدست آمد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این تحقیق نشان داد که مدل راکتور دوار ناپیوسته، ضمن سهولت کاربری قادر به حذف بالای کدورت جریان از محیط های آبی بوده و کاربرد این مدل جهت استفاده در تصفیه خانه های آب شرب توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، کدورت، تصفیه آلاینده، مدل راکتور دوار ناپیوسته
 • بهمن معصومی، طیبه طباطبایی*، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، سهند جرفی، اسماعیل کوهگردی صفحات 211-228
  زمینه و هدف

  پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده کیفیت آب آشامیدنی هست. هدف کلی این پروژه بررسی چگونگی تاثیرگذاری کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه در تغییر رنگ آب و همچنین ایجاد کف در واحدهای مختلف فرایندی تصفیه آب است.

  روش کار

  این پژوهش به صورت مطالعه موردی و در در مقیاس واقعی برروی آب خام ورودی به تصفیه خانه آب کوه سبز انجام شده است. پژوهش در طول 6 ماه در فاصله زمانی (بهمن ماه سال 95 تا تیر ماه سال 96) انجام گرفته است. در مرحله اول کیفیت آب خام بر اساس روش های استاندارد متد ارزیابی گردید. در مرحله بعد تاثیرهر یک از پارامترها در ایجاد رنگ و کف در واحدهای فرایندی تصفیه آب و مکانیسم تاثیرات مورد بررسی قرار گرفته است .

  یافته ها: 

  میانگین تغییرات دما، کدورت ، رنگ آب ورودی به تصفیه خانه در طی دوره پژوهش به ترتیب oC8/15 ، NTU 6 و TCU 6 بوده و محدوده تغییرات pH از 9/6 الی 4/8 است. میانگین تغییرات EC، TOCو DOC به ترتیب برابر است با؛  μS/cm765، mg/l8/5 و mg/l53/3. متوسط تغییرات UV254 و SUVAبه ترتیب برابر است با l/m 178/0و L/mg.m 856/5. همچنین متوسط تغییرات اسید هیومیک، سورفاکتانت و کلروفیل a در آب خام ورودی به ترتیب برابر است با 24/0، 05/0 میلی گرم بر لیتر و 4/2 μg/m2.

  نتیجه گیری: 

  بررسی ها نشان داد که پارامترهای کیفی آب ورودی به تصفیه خانه در ایجاد رنگ و کف در واحدهای فرایندی تصفیه آب موثرند.

  کلیدواژگان: کیفیت آب، مواد آلی طبیعی، ترکیبات هیدروفبیک، رنگ، کف
|
 • Mohamad Ranjbarian, Jaleledin Saadi, Korosh Etemad, Rozita Farhadi, Azar Musavifard, Fatemeh Zarei* Pages 111-118
  Introduction

  Recent industrial developments have led to the rapid development of electricity production successively; it leads to power grids and high voltage utilization. The effects of electromagnetic fields have been investigated on the organism by researchers. In many cases, it is not possible to conclusively comment, because of the slowness impact of fields of life-cycle processes and the long-term studies. According to the harmful effects of exposure to electromagnetic waves, this study was conducted to investigate the electric field intensity and magnetic field at high voltage substations (230 kv) in Golestan province.

  Materials and Methods

  This Cross-sectional study (descriptive-analytical) was performed at 230 kv substations in Golestan Province (1396). The electric field and the magnetic field density were measured by instrument model TM-190 at 5 posts in Golestan province and compared with the standards.

  Results

  100 % of the measured electric field intensity and magnetic field of the 230 kv substations in Golestan Province is less than the standard.

  Conclusion

  The magnitude of the electric and magnetic fields is in the occupational limits.

  Keywords: Substation, Electric field, Magnetic field density
 • Mojtaba Yegane Badi, Ali Esrafili, Hasan Pasalari, Sevda Fallah Jokandan, Mahdi Farzadkia* Pages 119-134
  Background & aim

  The discharge of pharmaceutical effluent containing antibiotics into water resources is a great of concern associated with environmental pollution. In addition, conventional treatment systems are not capable of eliminating these antibiotics which commonly used in dealing with treatment of humans. Furthermore, over-consuming of antibiotics over the past few decades has forced researchers to find new techniques in order to deal with this environmental issues of great concern. In the present work, TiO2 was employed as a catalyst in the non-homogenous catalytic ozonation process for removal of Ceftazide antibiotics from synthetic sewage.

  Materials and Methods

  This fundamental-practical study was conducted in a pilot scale. The magnetic TiO2 nano-sized particles were synthesized through a sol-gel method. The properties of magnetized titanium dioxide nanoparticles as catalyst were characterized using SEM, XRD and EDX. The effects of variables: pH, catalyst dose, reaction time, pollutant concentration on the performance of catalytic process were investigated. The residual concentration of Ceftazide was analyzed by a high performance liquid chromatography (HPLC).

  Results

  The findings of present study indicated that the high removal efficiency of Ceftazide occurs in alkaline conditions and a direct relation was observed between removal efficiency and pH. The catalyst dose of 2 g/l was determined as optimum dosage and the Ceftazide removal efficiency was improved by decreasing the initial concentration as time proceeded. The results showed that the removal of Ceftazide by this catalytic process are fitted with the first-order model.

  Conclusion

  The results show that the catalytic ozonation process with magnetized titanium dioxide nanoparticles has high efficiency for removal of Ceftazide from aqueous media. The catalytic ozonation process can be considered as an effective way to remove Ceftazide antibiotics from aqueous environment.

  Keywords: Ceftazide, Ozonation, Magnetic Titanium dioxide Nanoparticles
 • MohamadJavad Zoqi*, MohamadReza Doosti Pages 135-151
  Introduction

  In the recent years, the use of municipal wastewater for irrigation has attracted the consideration of arid countries. Despite the potential use of municipal wastewater in plants irrigation as sustainable strategy, the environmental impacts need to be investigated. The aim of this study was to evaluate the use of treated wastewater in irrigation crop plants.

  Methods

  The present study was carried out to assess levels of iron, zinc, chrome, copper, manganese and nickel, in plants irrigated with water from different sources. Impact of different irrigation sources on metals uptake by plants were determined using Statistical tests.

  Results

  According to the results, the type of water source (well water, treated wastewater) had a significant effect at 5% level on the mean concentration of Cu in barley leaves, Cr, Cu and Ni in barley root and Cu and Ni in soil around barley root. In this study, nickel concentration was higher than critical value in the soil around the roots for both plants and both irrigation sources due to the presence of nickel in the ultramafic rocks. Due to the proper performance of Birjand treatment plant stabilization ponds in reducing heavy metals from municipal wastewater, the concentration of most heavy metals in plant and soil in irrigation with treated wastewater was significantly lower than in irrigation with well water. The proximity of farms to heavy-duty vehicles increased the concentration of copper in all the situations studied which were close to the critical range. The concentration of chromium in shoots of plant was lower than other metals.

  Conclusion

  As a result, the values of heavy metals in different parts of plants were below the acceptable levels as suggested. In comparison to plants, the soil presented higher concentration of all studied metals. However, the regular monitoring of levels of these metals from well water and treated wastewater, in plants and soil is essential to prevent excessive build-up of these metals in the food chain.

  Keywords: Heavy metals, Crops, Municipal wastewater, Herbal organs, Soil
 • Bahareh Mirzahedayat, Masoomeh Entezari, Mansur Zarrabi, Emad Dehghanifard, Mohammad Noorisepehr* Pages 152-164
  Background

  Magnesium oxide is one of the alkaline earth metal oxides which due to its catalytic properties has been widely used in the analysis of hazardous chemicals. The main purpose of this study was to remove tetracycline antibiotics using magnesium nano oxide.

  Methods

  In this study, magnesium oxide nanoparticles were synthesized in the presence of cetyl trimethyl ammonium bromide. Synthesized nanoparticles were analyzed by X-ray diffraction (XRD), thermal analysis (TGA), transmission microscopic analysis (TEM), particle size distribution analysis (DLS), infrared radiation analysis (FTIR) and electron diffraction (FES) electron microscopy (FES). In the next step, the efficiency of the synthesized nanoparticles in the batch system was investigated by changing one parameter and keeping the other parameters constant in removal of the tetracycline antibiotic.

  Results

  Increasing the pH from 3 to 7 caused efficiency increase, but decreased again to pH = 11. As the contact time increases, the efficiency increases. This increase was steepest for 60 minutes and is almost constant after 60 minutes. According to other available concentrations,the contact time of  60 minutes was chosen as the optimum time. The efficiency without the presence of interfering ions in optimum condition was 81.68%. By adding the interfering ions the efficiency at the lowest concentration level of the interferers was 62.29% (nitrate), 40.11% (sulfate), 55.32% (Cu) and 43.56% (fluoride) decreased. The highest reduction was obtained with sulfate ion at 300 ppm which showed an efficiency of 15%.

  Conclusion

  The results of this study showed that MgO adsorbent can efficiently remove tetracycline contaminants from water resources.

  Keywords: Magnesium oxide nanoparticles, Tetracycline antibiotic, Aqueous solutions, Adsorption
 • Tyeb Moradi, MohammadHadi Abolhasani* Pages 165-178
  Introduction

  Today, the issue of urban solid waste or urban waste is one of the most serious problems in the whole world. Composting plants have a significant amount of time from the production and production stage to the sale and consumption stage. In this study, the effect of compost age on the quality of the compost factory was carried out in Isfahan City waste management organization.

  Method

  To conduct this study, a compost mass of about 300 tons of newly produced compost and prepared for sale at a particular site from the plant and was done in a special place of four and nine weeks. There are ammonia, nitrate, ammonium, phosphorus, potassium, total nitrogen, mineral nitrogen, organic nitrogen, sodium, calcium, magnesium, carbon, density, EC, pH, oxygen, sulfur, and the ratio of carbon to nitrogen was done at any time with three iterations of the experiment.

  Findings

  Findings indicate that ammonia, nitrate, ammonium, total nitrogen, mineral nitrogen, EC, pH, moisture, density, and the ration of carbon to nitrogen in the initial compost are respectively as follows: 1800, 58.35, 28.2314, 14000, 2400, 11600, 145.7, 245.7, 85.6, 286, and 54.12. Finally in the 9th week, they changed as follows: 145.873, 325.81, 61.1122, 63.15065, 63.1215, 13850, 71.5, 35.7, 005.5, 5.279 and 04.22. The amount of ammonia, ammonium phosphor, mineral nitrogen, EC, moisture and density was reduced with a significant difference whereas other factors increased with a significant difference. The results of phosphor were not significantly different. Also, the results of the study revealed that ammonia, ammonium, phosphorus, total nitrogen, nitrogen, EC and COD in the zero weeks were respectively as follows: 244.26, 314.05, 298.73, 1153.6, 325.36, 6289.2, 37.088 and 3635.24, whereas in the ninth week, they changed as follows: 110.36, 141.89, 285.43, 366, 148.98, 217, 728.15, 5733.76. The amount of ammonia, nitrate, ammonium, total nitrogen, mineral nitrogen, organic nitrogen, as well as EC reduced with a significant difference, but the amount of COD increased with a significant difference. The results of phosphor and nitrate were not significantly different. 

  Conclusion

  Ultimately it can be concluded that the quality of compost is decreased with time lapse and the more it passes after the compost production, the less the food elements in the compost consumed by vegetarians would be.

  Keywords: Compost, Leachate, Increase the age of compost, Effective parameters in compost quality
 • MohammadSaleh Ali Taleshi, Mazaher Moeinaddini*, Sadat Feiznia, Stefania Squizzato Pages 179-194
  Background

  Street dust is an environmental medium with complex composition in urban environment. Heavy metals remain in urban dust for a long time and re-suspended in the atmosphere. This study aimed to evaluate the metal richness and degree of contamination in Tehran street dust. 

  Methods

  Dust samples were collected from nine locations in Tehran in 2018. Heavy metals (Cd, Cr, Pb, Zn, Fe, and Al) were analyzed in street dust using ICP-MS. Metal richness and degree of contamination were determined using Enrichment Factor (EF), Geoaccumulation Index (Igeo), degree of Contamination (Cd) and modified degree of contamination (mCd). Pearson correlation (PC) and Hierarchical cluster analysis (HCA) were also used for analysis.

  Results

  The mean concentration trend of elements was as Al (53486.54)> Fe (46535.07)> Zn (638.14)> Pb (200.33)> Cr (111.94), Cd (0.49) mg/kg. The highest metal enrichment was due to Pb and Zn. The geoaccumulation index also showed that Cd and Pb had the highest values. Degree of contamination indices also showed high levels of contamination in street dust. Significant correlation was observed between Zn-Cr-Pb and Pb-Cd. Significant negative correlation was also observed between relative humidity-Pb-Zn. Elemental clustering also showed that Pb, Zn, Cr, and Cd had anthropogenic sources and Fe and Al had natural sources of diffusion.    

  Conclusion

  The results of this study showed that the street dust of Tehran is highly polluted. Therefore, this environmental medium can have significant negative effects. Therefore, continuous monitoring of street dust is essential.

  Keywords: Street dust, Heavy metal, Metal richness, Degree of contamination, Tehran
 • Saleh Riahi*, Seyed Ali Ayyoubzadeh, Hossein Samadi Boroujeni, Gholamreza Moussavi Pages 195-210
  Background & Objectives

  One of the most important problems facing the water treatment plants is seasonal turbidity removal from the drinking surface waters. In this work, the efficiency of turbidity removal from water surface has been studied using a batch rotary reactor model and electrocoagulation process and different electrodes including iron and aluminum were tested. Finally, the optimum values of the studied parameters were evaluated at different operating conditions.

  Methods

  In order to eliminate the turbidity from drinking water, the discontinuous rotary reactor model with monopolar electrodes was used in parallel connection. The sample volume in the experiments was 377 liters, and the rotation of the model caused all fluid particles, sediments, and contaminants to be homogeneously touched with the electrodes. This model provided a higher efficiency of turbidity removal due to not having pump blades and return pipes.

  Results

  Results of this study showed that the maximum efficiency of turbidity removal from drinking water would be achieved by using the material of aluminum for electrode and considering time duration of 60 min,  rotation speed of the model equal to 1.3 rpm, current density of 18.8 A/m2 in pH=7.4 and electrode gap distance of 3 cm. At these conditions the maximum turbidity removal efficiency was obtained 84.1 and 93.3% for the iron and aluminum electrodes, respectively.

  Conclusion

  Results of this work showed that the proposed batch rotary reactor model, in addition to its easy application, is able to remove turbidity from the aqueous solutions at a the high efficiency. Therefore this model would be strongly suggested for application in drinking water treatment plants.

  Keywords: Electrocoagulation, Turbidity, Pollution treatment, Batch rotary reactor model
 • Bahman Masoomi, Tayebeh Tabatabaie*, Neematollah Jaffarzadeh, Sahand Jorfi, Esmaeil Kouhgardi Pages 211-228
  Background and objectives

  The Physical, chemical and biological parameters one of the most important factors determining the quality of drinking water. The overall purpose of this project is to investigate how the quality of water entering the plant in changing the water-color and creating the foams in different units of water purification. 

  Methods

   This study is a case study and in real scale on the raw water inlet to the Koohsabz drinking water treatment plant has been done. The study was conducted over a period of 6 months (February 2016 to July 2017). In the first stage, the raw water quality was assessed according to standard methods. In the second step, the effect of each of the parameters on the color and foam formation in the water treatment process units and the mechanism of effects have been examined.

  Results

  Average changes in temperature, turbidity, the color of the water entering the plant during the study period were 15.8oC, 6NTU, and 6TCU respectively and pH ranges from 6.9 to 8.4. Mean change of EC, TOC and DOC respectively is; 765 μS / cm, 5.8mg /l and 3.53mg /l. The average change UV254 and SUVA were 0.178 l / m and 5.856 L/ mg, respectively. Also, the mean changes of humic acid, surfactant, and chlorophyll a in the input raw water were 0.24, 0.05 mg / l and 2.4 μg/m2, respectively.

  Conclusion

  Investigations showed that the water quality parameters of water entering the treatment plant are effective in creating color and foam in water treatment process units.

  Keywords: Water quality, Natural organic matter, hydrophobic parts, Color, Foams