فهرست مطالب

 • پیاپی 187 (دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/17
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه کاظمی لمعه دشت*، مهدی بهدانی، دلاور شهباززاده صفحات 1-7
  زمینه و هدف

  سرطان پستان یکی از عوامل عمده مرگ ومیر ناشی از سرطان در بین زنان می باشد. زهر عقرب حاوی پروتیین ها و پپتید های مختلفی می باشد که دارای فعالیت سیتوتوکسیک، آپوپتوتیک و مهاری علیه انواع مختلف سرطان ها می باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سایتوتوکسیک زهر عقرب همیسکورپیوس لپتوروس بر روی رده سلولی سرطانی T47D می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه سلول های T47D به صورت تک لایه در محیط RPMI1640 کشت داده شدند و سپس با روش رنگ سنجی MTT، میزان توکسیسیتی زهر عقرب بر روی رده سلولی T47D مورد بررسی قرار گرفت و IC50   آن تعیین شد. رده سلولی HEK 293 به عنوان کنترل در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   داده های MTT assay نشان داد که زهر عقرب همیسکورپیوس لپتوروس اثر کشندگی وابسته به دوز و غلظت روی رده سلولی T47D دارد. درحالی که در دوز یکسان چنین اثری بر روی رده سلولی کنترل HEK 293 مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری:

   نتایج به دست آمده حاکی از اثر ضد سرطانی زهر عقرب همیسکورپیوس لپتوروس بر روی رده سلولی سرطان پستان (رده سلولی T47D) می باشد

  کلیدواژگان: عقرب همیسکورپیوس لپتوروس، سرطان پستان، T47D، اثر سیتوتوکسیک
 • رضا عالی زاده، نسرین کاردان، عاطفه خداکرمی، خسرو خواجه، بهاره دبیرمنش* صفحات 8-18
  زمینه و هدف

  متوتروکسات یکی از داروهای پرمصرف در شیمی درمانی است که نارسایی کلیوی یکی از عوارض جانبی آن است. آنزیم کربوکسی پپتیدازG2 (گلوکارپیداز تحت نام تجاری وراکساز) آنزیمی باکتریایی است که میتواند متوتروکسات را به متابولیت های غیرفعال خود تبدیل کند و پس از درمان با دز بالای متوتروکسات، منجر به حذف آن از مسیر غیرکلیوی می شود.

  روش کار

  در این پروژه ابتدا ژن کربوکسی پپتیداز G2 به دست آمده از سایتNCBI  (Accession number: ACY05517) در داخل وکتور pUC57 توسط شرکتGene Cust  سنتز شد ,سپس برای ادامه روند، وکتور pUC57 که حاوی ژن کربوکسی پپتیداز G2 بود از باکتری استخراج شد و به عنوان الگو در واکنش PCR به همراه پرایمرهای دارای سایت برش NdeI  و  XhoIمورد استفاده قرار گرفت. پس  از آن بر روی محصول PCR  هضم آنزیمی صورت گرفت و در بین سایت های مورد نظر در وکتور بیانی pET28a کلون گردید. در نهایت پلاسمید نوترکیب به داخل سویه بیانی E. coli BL21 ترنسفورم شد و تعدادی از پلاسمیدهای تایید شده از طریق Colony PCR برای تعیین توالی با پرایمر T7 promotor و T7 terminator، ارسال شدند. نتایج تعیین توالی نیز حضور ژن را تایید کردند، پس از آن بیان تحت شرایط بیانی مختلف بهینه گردید.

  یافته ها: 

  بیشترین سطح بیان در غلظت 5/0 میلی مولار IPTG دمای 25 درجه سانتیگراد و مدت زمان انکوباسیون 6 ساعت تعیین شد. در انتها پروتیین مورد نظر از طریق کروماتوگرافی تمایلی نیکل آگارز تخلیص و ویژگی های سینتیکی آن بررسی شد.  pH و دمای بهینه فعالیت آنزیم به ترتیب 7 و C25 به دست آمد. برای سوبسترای متوتروکسات μM 24Km=  و  μmol/min  005431/0 Vmax = محاسبه شد.

  نتیجه گیری:

   این مطالعه به منظور تولید و فرآوری آنزیم کربوکسی پپتیداز G2 بوده و در آینده این آنزیم می تواند کاندیدای بالقوه ای برای کاهش اثرات جانبی شیمی درمانی باشد.

  کلیدواژگان: وراکساز، متوتروکسات، داروی نادر، کلونینگ، کربوکسی پپتیداز G2
 • مرجان حسینی، حسین سازگار*، نوشا ضیاء جهرمی صفحات 19-27
  زمینه و هدف

  گیرنده ی آندروژن، به خانواده ی فاکتورهای رونویسی گیرنده ی هورمون های استروییدی تعلق دارد و بر اساس مطالعات انجام شده، جهش های تک نوکلیوتیدی موجود در ساختار این پروتیین می توانند بر عملکرد و پاسخ آن به داروهای مهاری تاثیر بگذارند. بر همین مبنا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر چندشکلی تک نوکلیوتیدی rs137852585 موجود در ژن کد کننده گیرنده ی آندروژن، بر پاسخ این اشکال به درمان با انزالوتامید و مطالعه ی فراوانی آن در جمعیت ایرانی است.

  روش کار

  در این پژوهش موردی - شاهدی خون محیطی به میزان 10 میلی لیتر از 50 فرد مبتلا به سرطان پروستات و 50 فرد سالم گرفته شد. سپس DNA ژنومی نمونه ها استخراج و جداسازی شد. برای بررسی وجود پلی مورفیسم مورد نظر از تکنیک ARMS-PCR و تعیین توالی مستقیم استفاده شد و داده های آزمایشگاهی به دست آمده با استفاده از پایگاه محاسبات آماری SISA و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد. از سوی دیگر برای بررسی اثر جهش بر روی عملکرد گیرنده آندروژن از تکنیک داکینگ و نرم افزار اتوداک 4.2 استفاده شد و در نهایت تعیین فراوانی آللی، درجه هتروزیگوسیتی و بررسی وجود تعادل هاردی -وینبرگ با استفاده از سرور محاسباتی Genepop انجام شد و به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج از سرور SISA و آزمون دقیق فیشر استفاده شد (05/0 <p).

  یافته ها:

   بررسی ها نشان دادند فراوانی آللی برای rs137852585 برای آلل جهش یافته در بیماران مبتلا به سرطان پروستات (24/0) نسبت به افراد سالم (08/0) افزایش یافت (003/0=p). از سوی دیگر بررسی نتایج داکینگ نشان داد که جهش در ساختار گیرنده آندروژن از لحاظ ترمودینامیکی فرآیند اتصال انزالوتامید به گیرنده آندروژن را نامطلوب ساخت. همچنین آنالیزهای جمعیتی نشان داد که این مارکر در جمعیت ایرانی در تعادل هاردی واینبرگ قرار داشت.

  نتیجه گیری: 

  وجود چندشکلی های تک نوکلیوتیدی با تغییر در جایگاه فعال گیرنده آندروژن باعث ایجاد مقاومت به داروی انزالوتامید می شوند. از سوی دیگر وجود آلل جهش یافته rs137852585 می تواند موجب افزایش احتمال ابتلا به سرطان پروستات گردد.

  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، سرطان پروستات، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، داکینگ
 • مهشید ملکوتیان، فرزانه فتوحی، مائده عربیان* صفحات 28-37

  خطر بروز بیماری های قلبی- عروقی در افراد چاق بیشتر با تجمع چربی احشایی ارتباط دارد تا میزان چربی زیر جلدی. بافت چربی اپیکاردیال نوعی از چربی احشایی می باشد که روی سطح قلب و بین بافت میوکارد و پریکارد احشایی قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت های سریع در زمینه تکنیک های غیزتهاجمی تصویربرداری از قلب، توجه زیادی به سمت تصویربرداری از بافت چربی اپیکاردیال و پریوسکولار به عنوان شاخصی از چربی احشایی معطوف شده است که می تواند برای تعیین خطر بیماری های کاردیومتابولیک بسیار دقیق و اختصاصی باشد. اهمیت بافت چربی اپیکاردیال به این دلیل است که میتواند از طریق فعالیت های پاراکرین بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک قلب و عروق قلبی را تحت تاثیر قرار دهد. بافت چربی اپیکاردیال به عنوان یک ارگان ترشحی شناخته شده است که می تواند با آزادسازی پروتیین های مختلف که آدیپوکین نام گرفته اند به صورت مستقیم و موضعی بافت ها و عروق مجاور خود را تحت تاثیر قرار دهند. نتایج متعددی تا به امروز نشان داده اند که ترشح آدیپوکین های التهابی از بافت چربی اپیکاردیال نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروزیس و سایر بیماری های قلبی-عروقی داشته باشد. با این حال هنوز مکانیسم دقیق فرایندهای التهابی به خوبی شناسایی نشده است. در این مقاله برخی از نقش های مهمی بافت چربی اپیکاردیال در بروز بیماری های قلبی- عروقی توضیح داده شده است.

  کلیدواژگان: آدیپوکین، التهاب، بافت چربی اپیکاردیال، بیماری عروق کرونری
 • فاطمه فخاری راد، فرشاد غزالیان*، حجت الله نیکبخت، سارا لطفیان، اکبر نیک پژوه صفحات 38-47
  زمینه و هدف

  جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) عوارض جانبی برای قلب بیمار به همراه دارد. از جمله مهم ترین پیامدهای نامطلوب بعد از جراحی CABG بی نظمی و اختلال در ضربان قلب و تغییرپذیری ضربان قلب است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین دراز مدت ترکیبی یوگا و بازتوانی بر پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) بیماران Post CABG بود.

  روش  کار:

   در این مطالعه نیمه تجربی، 14 بیمار CABG به صورت تصادفی به دو گروه بازتوانی (کنترل؛ 7  N=) و بازتوانی و یوگا (تجربی؛ 7 N=) تقسیم شدند. پس از ارزیابی های بالینی اولیه، انجام تست ورزش و سنجش HRV، آزمودنی ها به بخش بازتوانی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران مراجعه و به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته برنامه تمرین مربوط به خود را انجام داده و مجددا ارزیابی های مورد نظر از آنها به عمل آمد. از آزمون تی وابسته برای انجام تغییرات درون گروهی و آزمون تی مستقل جهت مقایسه بین دو گروه در سطح معنی داری 05/0استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد در گروه تجربی در انحراف استاندارد تناوب های N تا N (SDNN) (05/0=p)  و در گروه کنترل در فرکانس پایین(LF)  (032/0=p) و فرکانس بالا (HF) (017/0=p) تفاوت معنی داری مشاهده شد، همچنین بین دو گروه در HF تفاوت معنی داری مشاهده شد (030/0=p).

  نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد ترکیب تمرینات یوگا و بازتوانی تاثیرات سودمندی بر تغییر پذیری ضربان قلب دارد. با بهبود شاخص HRV میزان مرگ و میر مرتبط با تغییرات ضربان قلب و اختلال اتونوم کاهش می یابد. لذا ترکیب برنامه های بازتوانی و یوگا به  بیماران POST CABG پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: توان بخشی قلبی، یوگا، ضربان قلب، بیماری های قلبی عروقی
 • علی شریفی، کمال علیزاده* صفحات 48-56
  زمینه و هدف

  سرطان ریه جزء اولین سرطان های شناخته شده محسوب می گردد. تشخیص زودهنگام این سرطان سبب کاهش طول درمان و صرف هزینه های سرسام آور درمانی و عامل اصلی در بقاء و زنده ماندن افراد است. در سال های اخیر بهره مندی از روش های کامپیوتری در استفاده از داده کاوی و الگوریتم های هوشمند، سبب تسریع در تشخیص زودهنگام این سرطان شده است. هدف این مقاله ارزیابی نقش روش جدید بر پایه تحلیل مولفه اساسی و پرسپترون چندلایه با بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای تشخیص بیماری سرطان ریه مد نظر است.

  روش کار

  در این مطالعه، داده های مورد استفاده از پایگاه داده یادگیری ماشین UCI شامل 32 پرونده بیمار با 57 ویژگی استخراج شد. پس از انجام مراحل پیش پردازش، در مرحله استخراج ویژگی و کاهش ابعاد داده، داده های اصلی سرطان ریه با استفاده از تحلیل مولفه اساسی به 17 ویژگی کاهش یافت. سپس در مرحله طبقه بندی این ویژگی های کاهش داده شده به پرسپترون چندلایه با بهینه سازی الگوریتم ژنتیک داده شد و حساسیت و ویژگی مدل با توجه به معیارهای دقت، حساسیت و صحت بررسی گردید. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار MATLAB و SPSS صورت گرفت.

  یافته ها:

   برای مدل پیشنهادی، نتایج حاصل از شبیه سازی ها به ترتیب میانگین پارامترهای دقت طبقه بندی، حساسیت و صحت، 65/98، 98، 16/99 درصد بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از داده های واقعی نشان می دهد که سیستم پیشنهادی در تشخیص سرطان ریه بسیار موثرتر و سریع تر از سایر روش ها بوده است و می تواند برای برنامه های کاربردی بالینی به عنوان دستیار پزشک مورد استفاده قرارگیرد.

  کلیدواژگان: سرطان ریه، تحلیل مولفه اساسی، شبکه عصبی مصنوعی، ساختار پرسپترون چند لایه، الگوریتم ژنتیک
 • امین معظمی* صفحات 57-75

  اکثر باکتری های ایجاد کننده عفونت حداقل می توانند نسبت به برخی از آنتی بیوتیک ها مقاوم باشند و در این میان باکتری هایی که در برابر بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند، به عنوان ارگانیسم های چند مقاومتی شناخته می شوند. امروزه برای کنترل فعالیت های باکتری ها ضرورت نیاز به استراتژی های جدید بیش از پیش احساس می شود که در این زمینه یک رویکرد بسیار امیدوار کننده می تواند استفاده از علم نانومواد باشد و دانشی که در زمینه سنتز نانو مواد رو به گسترش است باید به عنوان یک استراتژی جهانی در نظر گرفته بشود. فناوری نانو، شامل علم مهندسی و تولید مواد در مقیاس اتمی و مولکولی است که به ساختارهای در حدود 100-1 نانومتر در حداقل یک بعد اشاره دارد. علاوه بر این از کاربردهای فناوری نانو می توان به علم جدید نانوپزشکی اشاره کرد که در حال حاضر شاهد اثرات عظیم آن را صنایع داروسازی و بیوتکنولوژی پزشکی هستیم واین علم به سرعت در حال تبدیل شدن به یک نیروی محرکه اصلی در زمینه فعالیت های ضدمیکروبی در جهان است. این مقاله بر استفاده از فناوری نانو به عنوان ابزاری جدید برای مقابله با چالش های فعلی در زمینه درمان بیماری های عفونی و مقاومت های آنتی بیوتیکی متمرکز شده است. بنابراین برای استفاده ایمن تر از این تکنولوژی نوپا نیاز به آزمایش های بالینی و تحقیقات بیشتر در سطح زیست شناسی مولکولی است. در نهایت، قطعا نمی توان اثرات نامطلوب نانومواد را نادیده گرفت یا رد کرد.

  کلیدواژگان: داروهای آنتی باکتریال، مقاومت میکروبی، نانومواد، نانوساختارها
 • آیدا علمدارباغینی، حسن محمدطهرانی*، معصومه بهبودی، علیرضا کیامنش صفحات 76-86
  زمینه و هدف

  اختلال استرس پس از سانحه، نوعی اختلال اضطرابی است که در افرادی که در معرض وقایع آسیب رسان روانی قرار گرفته اند بروز می کند. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی  سه روش درمانی EMDR، CBT  و EFT بر علایم اختلال استرس پس از سانحه (Posttraumatic stress disorder-PTSD) در بیماران بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان در سال 1397 بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس هدفمند تعداد 60 بیمار با تشخیص PTSD در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه به صورت تصادقی جایگزین شدند. شرکت کنندگان در جلسات EMDR و EFT به صورت فردی در 6 جلسه چهل و پنج دقیقه ای و گروه CBT به صورت گروهی در 6 جلسه چهل و پنج دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. همه آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به وسیله پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که علایم استرس پس از سانحه در هر سه گروه آزمایشی به طور معناداری کاهش یافته است. به طوری که برای گروه آزمایشی EMDR (02/0P<، 13/6F=)، برای گروه آزمایشی EFT (02/0P<، 33/5F=) و برای گروه آزمایشی CBT (03/0P<، 82/4F=) در سطح 001/0 معنی دار است.

  نتیجه گیری: 

  هر سه گروه درمانی EMDR، CBT و EFT باعث کاهش علایم استرس پس از سانحه در افراد مبتلا به پس از سانحه می شود؛ ولی نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که مداخله EMDR موثرتر از دو روش دیگر در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه است.

  کلیدواژگان: حساسیت زدایی حرکات چشم بازپردازش، شناختی رفتاری، تکنیک رهاسازی هیجانی، استرس پس از سانحه
 • امیرحسن نیک فرجام، مجید پرنور*، مجتبی سهرابی صفحات 87-94
  زمینه و هدف

  سرطان، دومین عامل شایع مرگ و میر پس از بیماری های قلبی - عروقی در سراسر جهان و کشورهای توسعه یافته است. سرطان پستان از دلایل مهم مرگ و میر در زنان به شمار می رود. با تشخیص زودهنگام، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان به صورت قابل توجهی در حال کاهش است. روش های تشخیص متفاوت بوده که یکی از آن ها به عنوان یک روش غیرتهاجمی، بررسی تغییرات بیان microRNA در سرم/پلاسما خون می باشد. در این مطالعه تغییرات بیان hsa-miR-490 در سرم به دست آمده از خون بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه مورد - شاهدی، نمونه خون محیطی از30 نفر خانم مبتلا به سرطان پستان و 30 نفر سالم به عنوان گروه کنترل جمع آوری شد. پس از استخراج RNA از سرم دو گروه، کنترل کیفیت RNA استخراج شده صورت گرفت و در نهایت سنتز  cDNAانجام شد. تغییرات بیان ژن به روش real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیان hsa-miR-490-5p در سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان دارای افزایش معنی داری می باشد (05/0<p)، همچنین برای hsa-miR-490-3p تغییرات معنی داری (05/0>p) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: 

  طبق نتایج مطالعه حاضر hsa-miR-490-5p از طریق اتصال به mRNA ژن FOXP3 و غیرفعال کردن آن سبب تضعیف سیستم ایمنی، رشد تومور و متاستاز در سرطان پستان می گردد که بیانگر نقش انکوژنی hsa-miR-490-5p می باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، hsa-miR-490-5p، انکوژن، FOXP3
 • محمدعلی سیدحسینی، امیرحسین براتی*، الهام شیرزاد عراقی، مهدیه آکوچکیان صفحات 95-106
  زمینه و هدف

  ورزش شیرجه هر دو خطر «برخورد با سرعت زیاد» و «عوامل تکراری مزمن» را داراست. پرش از تخته فنر با پاسچر ضعیف یا حجم زیاد شیرجه ها می تواند خطر آسیب های مزمن پرکاری را افزایش دهد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل خطرزای آسیب های اندام تحتانی توسط آنالیز ویدیویی در حین اجرای شیرجه روی تخته فنر است.

  روش کار

  مارکرهای غیرفعال یا بازتابی روی سطح خلفی بدن آزمودنی ها نصب شد. دوازده شیرجه روی نخبه، تکنیک «شیرجه فرشته» را به یکی از دو روش پیشروی سنتی (TRD) یا پرشی (HPF) بر روی تخته فنر m1 اجرا کردند. ناراستایی های دینامیک مچ پا، زانو و لگن در حین اجرای شیرجه ارزیابی شد. ارتباط الگوی پیشروی روی تخته فنر با ناراستایی های پویای مفاصل هیپ، زانو و مچ پا در صفحه ی فرونتال و هر گام با استفاده از «معادلات برآوردگر تعمیم یافته» (GEE) با «تابع پیوند همانی» (IF) و «توزیع نرمال» (ND) انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج مدل سازی GEE نشان داد که میانگین ناراستایی های دینامیک مفاصل به طور معناداری در گروه HPF بالاتر از TRD بود.

  نتیجه گیری:

   راستای پاسچر اندام تحتانی تحت تاثیر الگوی پیشروی بود. راستای هیپ، زانو و به ویژه مچ پا به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای صدمات اندام تحتانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به مربیان پیشنهاد می شود که پس از شناخت نقاط بحرانی در عملکرد شیرجه روها، برای «ثبات پاسچر دینامیک» و «تمرینات اصلاحی» برنامه ریزی کنند.

  کلیدواژگان: آسیب های ورزشی، سلامت ورزشکار، مربیگری، ناراستایی، هردل
 • ندا اکبری، مقصود پیری*، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان صفحات 107-116
  زمینه و هدف

  تمرینات ورزشی منظم یکی از راه حل های موثر در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع دو است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های TIMP-2 و MMP-2 در میوکارد موش های صحرایی نر مدل دیابتی بود.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، 21 سر موش نر دیابتی به سه گروه 7 تایی؛  تمرین هوازی تدوامی (CT)، تناوبی شدید (HIIT) و کنترل (C) تقسیم شدند . القاء دیابت به صورت پلت با رژیم غذایی پرچرب  (30 درصد چربی و 25 درصد فروکتوز) به مدت 24 هفته انجام شد. پس از آخرین جلسه تمرین و ریکاوری بعد از آن، آزمودنی ها قربانی و بطن چپ آن ها استخراج شد. جهت سنجش گلوکز پلاسما از روش گلوکز اکسیداز، برای اندازه گیری مقادیر انسولین از روش الایزا، و برای سنجش شاخص مقاومت به انسولین از روش HOMA-IR استفاده شد. همچنین جهت تعیین بیان ژن های TIMP-2 و MMP-2 از روش PCRReal time- و مقایسه گروه ها توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی Tuckey برای تعیین اختلاف بین گروهی در سطح آلفای 5% استفاده شد.

  یافته ها: 

  بیان ژن MMP-2  در گروه HIIT نسبت به دو گروه تمرین CT (01/0P=) و کنترل (001/0=p) کاهش معناداری را نشان داد. مقدار ژن TIMP-2 نیز در هر دو گروه تمرین CT (03/0P=  ) وHIIT (001/0P=) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد. وزن در گروه ها نسبت به گروه کنترل هیچ تغییر معناداری را نشان نداد. گلوکز و انسولین در گروه های تمرینی نسبت به گروه کنترل معناداری را نشان داد و HIIT نسبت به گروه تمرین تداومی در این دو فاکتور تفاوت معناداری را نشان نداد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های بدست آمده می توان چنین نتیجه گیری کرد 8 هفته تمرینHIIT با تاثیر بالاتر بر کاهش بیان ژن MMP-2 و افزایش مقدار ژن TIMP-2 در میوکارد موش های صحرایی دیابتی بد تنظیمی ژنی را تعدیل کرده و احتمالا می تواند کاردیومیوپاتی دیابتی را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید (HIIT)، MMP- 2، TIMP-2، مقاومت به انسولین
|
 • Fatemeh Kazemi Lomedasht*, Mahdi Behdani, Delavar Shahbazzadeh Pages 1-7
  Background

  Breast cancer is one of the most related cancer deaths among women. The scorpion venom consists of various peptides and proteins with cytotoxic, apoptotic and growth inhibitory effects on various cancers. Studying the cytotoxic effect Hemiscorpius lepturus scorpion venom on T47D breast cancer cell line was the main aim of this study.

  Methods

  The T47D cells were cultured as monolayer in RPMI1640 medium. The toxicity of the scorpion venom on T47D cell line was evaluated by MTT assay and the IC50 was calculated. The HEK293 cell line was used as control cell line.

  Results

  The MTT assay results showed the time and dose-dependent inhibitory effect of H. lepturus venom on T47D cell line. However, such effect was not observed on HEK293 cell line in identical dose.

  Conclusion

  The achieved results indicate the anticancer effect of H. lepturus venom on T47D breast cancer cell line.

  Keywords: Hemiscorpius lepturus, Breast cancer, T47D, Cytotoxic effect
 • Reza Aalizade, Nasrin Kardan, Atefeh Khodakarami, Khosro Khajeh, Bahareh Dabirmanesh* Pages 8-18
  Background

  Methotrexate is one of the most widely used chemotherapeutic agents that may cause kidney failure as a side effect. Carboxypeptidase G2 (Glucarpidase marketed under the brand name of Voraxaze) is a bacterial enzyme that can convert methotrexate to its inactive metabolites and provides an alternative non-renal pathway for methotrexate elimination in patients with renal dysfunction during high-dose methotrexate treatment.

  Methods

  In this research, carboxypeptidase G2 was synthetized in pUC 57 vector. Then it was subcloned into pET28a between NdeI and XhoI restriction sites. Recombinant vector was transformed into E. coli BL21 and its expression was examined in various conditions.   

  Results

  The optimum expression of recombinant protein was obtained at the concentration of 0.5 mM IPTG, 25 ° C, 6 h. Then the active enzyme was purified by Nickle affinity chromatography. Optimal pH and temperature of enzyme was 7 and 25 ˚C respectively. The Km and Vmax for methotrexate were 24 µM and 0.005431 µmol/min.  

  Conclusion

  The present study was conducted to produce recombinant carboxypeptidase G2 and to improve its production efficiency. In future, this enzyme could be a potential candidate for preventing chemotherapy side effects.

  Keywords: Voraxaze, Methotrexate, Orphan Drug, Cloning, Carboxypeptidase G2
 • Marjan Hoseini, Hosein Sazgar*, Noosha Zia Jahromi Pages 19-27
  Background

  The androgen receptor belongs to the family of transcription factors of the steroid hormones receptor, and according to studies, single nucleotide mutations in the structure of this protein can affect its function and response to inhibitory drugs. In regard this purpose of this study was to investigate the effect of the single-nucleotide polymorphism rs137852585 presence in the androgen receptor-encoding gene on the response of this form to treatment with enzalutamide and to study its frequency in Iranian population.

  Methods

  In this case-control study, 10 ml peripheral blood was taken from 50 prostate cancer patients and 50 healthy people. Then the genomic DNA of the samples was extracted and isolated. ARMS-PCR and direct sequencing were used to determine the presence of polymorphism and the data were analyzed using SISA statistical database and Fisher's exact test. On the other hand, to evaluate the effect of mutation on the function of the androgen receptor, the Docking technique and the Autodock 4.2 software were used. Finally, determination of the allele frequency, heterozygosity and the investigation of the existence of Hardy-Weinberg equilibrium were performed using the Genepop computational server.

  Results

  Investigations showed that the allele frequency for rs137852585 increased for mutated allele in patients with prostate cancer (0.24) compared to healthy subjects (0.08) (p=0.003). On the other hand, reviewing the results of Docking showed that mutation in the androgen receptor structure makes enzalutamide-androgen receptor interactions thermodynamically undesirable. Demographic analyzes showed that this marker is at the Hardy-Weinberg equilibrium in the Iranian population (p>0.05).

  Conclusion

  The presence of single nucleotide polymorphisms induces resistance to enzalutamide by altering the active site of the androgen receptor. On the other hand, the presence of mutant allele of rs137852585 could increase prostate cancer risk.

  Keywords: Drug resistance, Prostate cancer, Single nucleotide polymorphism, Docking
 • Mahshid Malakootian, Farzaneh Futuhi, Maedeh Arabian* Pages 28-37

  In obesity the risk of cardiovascular diseases is more strongly related to the visceral rather than subcutaneous adiposity. Epicardial adipose tissue is a kind of visceral fat which located between myocardium and visceral pericardium. Rapid improvements in noninvasive techniques for cardiac imaging made a strong interest in the imaging of epicardial and perivascular adipose tissue as proxy measures of visceral adiposity which is more specific and sensitive indicators of cardiometabolic risk. To date epicardial adipose tissue is considered to modulate various physiological and pathological cardiac functions through the paracrine activity. Epicardial adipose tissue act as an endocrine organ by releasing bioactive proteins which known as adipokines, that can direct and locally act on nearby vessels and tissues. Extensive experimental and clinical evidence has confirmed the key role of inflammatory adipokines in the development of atherosclerosis and other cardiovascular diseases. Nevertheless, the mechanisms of inflammatory processes are not fully understood. In this review we tried to notice some important roles of epicardial adipose tissue in cardiovascular diseases.

  Keywords: Adipokine, Coronary artery disease, Epicardial adipose tissue, Inflammation
 • Fatemeh Fakharirad, Farshad Ghazalian*, Hojatollah Nikbakht, Sara Lotfian, Akbar Nikpajouh Pages 38-47
  Background

  Coronary artery bypass graft (CABG) surgery has side effects for the patient's heart. One of the most important adverse effects after CABG surgery is disorder and heart rate abnormalities and heart rate variability. The purpose of this study was to investigate the effect of long-term yoga and rehabilitation training on HRV parameters of Post CABG patients.

  Methods

  In this semi experimental study, 14 CABG patients randomly divided into two groups: rehabilitation (control; N=7) and rehabilitation and yoga (experimental, N=7). After preliminary evaluations, performing exercise test and HRV assessment, the patients underwent 8 weeks of training program, 3 times a week, in Tehran's Shahid Rajaee Heart Hospital. T-test was used to evaluate the intra-group differences and independent t-test was used to evaluate the difference between groups (p≤0.05).

  Results

  The results showed that there was a significant difference in the SDNN of experimental group (p=0.05) and LF (p=0.032) and HF (p=0.017) in the control group. Also, there was a significant difference between the two groups in HF (p=0.030)

  Conclusion

  The results of the study showed that the combination of yoga and rehabilitation exercises has beneficial effects on heart rate variability. By improving the HRV index, the mortality rate associated with changes in heart rate and autonomic impairment decreases. Therefore, a combination of yoga and rehab programs for Post CABG patients are suggested.

  Keywords: Cardiac Rehabilitation, Yoga, Heart rate, Cardiovascular disease
 • Ali Sharifi, Kamal Alizadeh* Pages 48-56
  Background

  Lung cancer was known as primary cancers. Early detection of lung cancer reduces the length of treatment and spends a great deal of cost on the survival and survival of the individual. In recent years, the use of computer techniques in the use of data mining and intelligent algorithms has accelerated the early diagnosis of this cancer. The purpose of this paper is to evaluate the role of the new method based on Principal Component Analysis and Multi-Layer Perceptron with Genetic Algorithm optimization for Diagnosis of Lung Cancer.

  Methods

  In this study, the lung cancer dataset used was taken from the UCI machine learning database, including 32 patient records with 57 features. After performing its preprocessing steps, in the process of extraction of features and reduction of data dimensions, the main data of lung cancer were reduced to 17 characteristics using a basic component analysis. Then, in the classification step, these characteristics were reduced to multilayer perceptron by optimizing the genetic algorithm and the sensitivity and specificity of the model were studied according to the accuracy, sensitivity and Specificity. All analysis and synthesis were performed using the software of MATLAB and SPSS.

  Results

  For the proposed model, the results of the simulations were the mean of classification accuracy, sensitivity and specificity, respectively, 98.86, 98 and 99.16%.

  Conclusion

  The results on real data indicate that the proposed system is very effective in the diagnosis of lung cancer and can be used for clinical applications.

  Keywords: Lung cancer, Principal Component Analysis, Artificial neural network, Multilayer perceptron, Genetic Algorithm
 • Amin Moazami* Pages 57-75

  Most infectious bacteria can at least be resistant to some antibiotics. Moreover, Drug resistant bacteria are known as multi-resistance organisms. Nowadays, the urgently need for new strategies is increasingly felt to control bacterial activity and in this regard, a very promising approach can be nanomaterials. Today's knowledge of nanoscale synthesis has to be considered as a global strategy. Nanotechnology includes the engineering and manufacturing of materials at the atomic and molecular scale and it refers to structures of about 1-100 nm in at least one dimension. In addition to nanotechnology applications, we can mention the new science of nanomedicine, which we are currently seeing its enormous effects in the pharmaceutical and medical biotechnology industries. This science is rapidly becoming a major driving force in the field of antimicrobial activity in the world. This paper focuses on the use of nanotechnology as a new tool for tackling the current challenges in the field of infectious disease treatment. Therefore, for safer use of this new technology, clinical trials and further research are needed at the molecular biology level. Ultimately, the adverse effects of nanomaterials cannot be ruled out.

  Keywords: Antimicrobials drug, Drug resistance, Nanomaterials, Nanostructures
 • Ayda Alamdar Baghini, Hassan Mohamda Tehrani*, Masoumeh Behbodi, Alireza Kiamanesh Pages 76-86
  Background

  Posttraumatic stress disorder is an anxiety disorder that occurs in people who are exposed to psychological traumatic events. The aim of this study was to determine the effectiveness of three methods of EMDR, CBT, and EFT therapy on the symptoms of post-traumatic stress disorder in patients with neurology in northern hospital of Kerman.

  Methods

  The research method was semi-experimental with pre-test-post-test and follow-up design with control group. The statistical population consisted of all patients referring to Neurology and Neurology Hospital of Kerman in 2018. Using a targeted accessible sampling, 60 patients with diagnosis PTSD were randomly assigned to three experimental groups and one control group. The participants at the EMDR sessions were treated individually in 6 sessions of forty-five minutes, and the CBT and EFT groups were grouped in 6 sessions forty-five minutes. All subjects were evaluated in three stages of pre-test and post-test and follow-up by a post-traumatic stress disorder questionnaire.

  Results

  The results of analysis showed that the symptoms of post-traumatic stress in all three experimental groups significantly decreased. For the experimental group EMDR (p<0.02, F=6.13), for the experimental group EFT (p<0.02, F=5.33) and for the experimental group CBT (p<0.03, F=4.82) Is significant at the level of 0.001.

  Conclusion

  All three EMDR, CBT and EFT groups reduce the symptoms of post-traumatic stress in post-traumatic patients, but the post-test results showed that EMDR intervention was more effective than the other two methods in reducing the symptoms of post-traumatic stress disorder.

  Keywords: Eye movement desensitization, reprocessing (EMDR), Cognitive-behavioral therapy (CBT), Emotional freedom technique (EFT), Post-traumatic stress disorder (PTSD)
 • Amirhassan Nikfarjam, Majid Pornour*, Mojtaba Sohrabi Pages 87-94
  Background

  Cancer is the second most common cause of death after cardiovascular disease in worldwide and developed countries. Breast cancer is one of the major causes of mortality in women. Mortality from breast cancer is significantly reduced with early detection. There are several detection methods. One way is investigate the changes of microRNA expression in serum / plasma. In this study, we examined the expression of hsa-miR-490 in serum that obtained from patients with breast cancer.

  Methods

  In a cross-sectional comparative study, peripheral blood samples were collected from 30 subjects with breast cancer and 30 healthy individuals as a control group. Total mRNA was extracted from serum and cDNA was synthesized to study the hsa-miR-490-5p gene expression variations by real-time PCR.

  Results

  Significant increase was observed in gene expression and sera concentration of hsa-miR-490-5p in serum of breast cancer patient. Significant changes were not observed in gene expression of hsa-miR-490-3p in serum of breast cancer patient.

  Conclusion

  The obtained results indicated that hsa-miR-490-5p acts as oncomir in serum by targeting FOXP3 (p<0.05).

  Keywords: hsa-miR-490-5p, oncomir, breast cancer, FOXP3
 • MohammadAli Seyed Hoseini, Amirhossein Barati*, Elham Shirzad Araghi, Mahdieh Akoochakian Pages 95-106
  Background

  Competitive diving has both a high speed impact and chronic repetitive character. Jumping from the springboard with poor posture or the sheer volume of dives can increase risk of chronic overuse injuries. The purpose of this study was to evaluate the relationship between dynamic lower extremity malalignments and elite divers' approach the 1 m springboard.

  Methods

  Passive or reflective markers were attached to posterior surface of the subjects' bodies. Twelve elite divers performed "Forward Diving Straight" with one of the Traditional (TRD) or Hurdle pre-flight (HPF) approach on the 1m springboard. Their dynamic malalignments of ankle, knee and hip were evaluated during diving performance. The relationship between approach pattern and dynamic malalignment of ankle, knee, and hip in the frontal plane at each step was determined using “Generalized Estimating Equation” (GEE) with the “Identity Function” and the “Normal Distribution”.

  Results

  The results of GEE modeling showed that the mean dynamic joints malalignments were significantly higher on HPF than TRD group.

  Conclusion

  The postural alignment of lower extremity is affected by the approach pattern. The malalignment of the hip, knee, and especially ankle have substantial interest as potential risk factors for lower extremity injuries. Trainers and coaches are advised to planning for “dynamic postural stability” and “corrective exercises” after recognizing critical points in divers’ performance.

  Keywords: Athletes’ Health, Coaching, Hurdle preflight, Malalignment, Sports Injuries
 • Neda Akbari, Maghsoud Peeri*, MohammadAli Azarbayjani, Maryam Delfan Pages 107-116
  Background

  Regular aerobic exercise training is one of the most effective methods for the prevention of cardiovascular disease in the patiens with type 2 diabetes. The purpose of this study was to compare the effects of continuous and High intensity Interval training (HIIT) on the gene expression of TIMP-2 and MMP-2 genes in diabetic rats.

  Methods

  This is an experimental study. For this purpose, 21 male diabetic rats were divided into 3 groups of 7; Continuous Aerobic Exercise (CT), High intensity Interval training (HIIT) and Control (C). Diabetes was induced in a pellet with a high-fat diet (30% fat and 25% fructose) for 16 weeks. After the last exercise and recovery session, the subjects were sacrificed and their left ventricle was extracted. Glucose oxidase was used to measure glucose in plasma using ELISA method to measure insulin levels and HOMA-IR method was used to measure insulin resistance index. PCR-Real time was used to determine the expression of TIMP-2 and MMP-2 genes and comparison of the groups by one-way ANOVA and LSD post hoc test to determine the difference between groups at alpha level of 5%.

  Results

  The results showed that gene expression of MMP-2 in both groups of CT (p=0.01) and HIIT (p=0.001) showed a significant decrease compared to the control group. The TIMP-2 gene expression in both CT (p=0.03) and HIIT (p=0.001) groups was significantly higher than the control group. Weight in the groups did not show any significant changes compared to the control group. Glucose and insulin in the training groups showed a significant difference compared to the control group, and the HIIT did not show a significant difference between the two groups in terms of continuation training group.

  Conclusion

  It can be concluded 8 weeks of HIIT training with a greater effect on reducing the expression of MMP-2 gene and modifying the expression of TIMP-2 gene in myocardium in a poorly regulated diabetic rats and possibly reducing the risk of diabetic cardiomyopathy.

  Keywords: Continuous training, High intensity Interval training (HIIT), MMP-2, TIMP-2, Insulin resistance