فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهدی باغین زاده*، ناهید طالبی صفحه 2
  مقدمه و هدف

  هدف از این مطالعه مقایسه دو نوع تمرین مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت بر شاخص توده خالص , شاخص توده چربی زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.

  روش شناسی:

  این مطالعه که از نوع نیمه تجربی و با پیش آزمون و پس آزمون، تعداد 30 نفر از زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی با میانگین سنتی 2±27 سال که به شیوه نمونه گیری هدفمند به دو گروه تقسیم شدند.

  یافته ها

  پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون های آماری فرضیه‌های پژوهش، نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر پروتکل تمرینات مقاومتی کراس فیت  نسبت به پروتکل تمرینات مقاومتی سنتی بر شاخص توده خالص زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق تفاوت معناداری نداشت(31/0P≤). تاثیر پروتکل تمرینات مقاومتی کراس فیت  نسبت به پروتکل تمرینات مقاومتی سنتی بر شاخص توده چربی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق تفاوت معناداری داشت (01/0P≤).

  بحث و نتیجه گیری

  مطابق پژوهش حاضر می توان این طور نتیجه گیری کرد که انجام تمرینات کراس فیت تفاوت معناداری در کاهش شاخص توده چربی نسبت به تمرینات مقاومتی سنتی داشته است.

  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی سنتی، مقاومتی کراس فیت، شاخص توده خالص، شاخص توده چربی
 • سمیرا سادات قالیشورانی، حسین عابد نطنزی*، ماندانا غلامی صفحه 26

  اضافه وزن و چاقی، از مهمترین نگرانی های بهداشت عمومی هستند که با پیامدهای متعدد سلامت منفی ارتباط دارند.  فعالیت بدنی یک رفتار شیوه زندگی مهم است که به تنظیم وزن بدن کمک می کند. به منظور کاهش خطر ابتلا به دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان، مردان و زنان میانسال در حال حاضر توصیه می شود که وزن بدن سالم، اجتناب از اضافه وزن و چاقی و سطح پروفایل لیپیدی مناسب سرم را حفظ کنند. علاوه بر این طی مطالعات انجام شده تاثیر مصرف آب پرتقال بر بهبود پروفایل لیپیدی و شاخص سندروم متابولیک دیده شده است. لذا هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرین هوازی همراه با مصرف آب پرتقال بر غلظت آنزیم های کبدی و قند خون ناشتا سرم در زنان میانسال(30 -59 سال) دارای اضافه وزن می باشد.

  روش کار

  این مطالعه که به صورت Clinical Trial Double Blindبر روی 60 نفر از  زنان دارای اضافه وزن با توده بدنی بالای 28 بین سنین 30 تا 59 سال  مراجعه کننده به مرکز بهداشت کن ، به صورت داوطلبانه صورت گرفت . به صورت تصادفی به 4 گروه 15 نفر به ترتیب (تمرین) (تمرین + مکمل آب پرتقال) (مکمل آب پرتقال) و (کنترل) تقسیم بندی شدند. در ابتدا و انتهای مطالعه خون گیری بعد از 12 ساعت ناشتایی انجام گرفت. دریافت مکمل و تمرین روز بعد از خون گیری شروع شد، گروه های مکمل به میزان 500 سی سی آب پرتقال در روز تمرین به مدت 8 هفته و سه با در هفته  دریافت کردند ، گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند.  پروتکل تمرین استقامتی روی تردمیل به صورت دویدن و راه رفتن به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته با شدت 45 تا 98 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. مدت زمان جلسات جلسه تمرین از 28 تا 38 دقیقه ادامه داشته و قبل و بعد از هر جلسه تمرینی به ترتیب 18 و 7 دقیقه گرم کردن و سرد کردن انجام شد. تمامی داده ها به منظور آنالیز آماری وارد SPSS نسخه 24 شدند.

  یافته ها

  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی همراه با آب پرتقال بر سطوح آلانین آمینوترانسفراز(ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)  و قند خون ناشتا در زنان میانسال دارای اضافه وزن تاثیر معناداری ندارد. اما هشت هفته تمرین هوازی به تنهایی و مصرف آب پرتقال به تنهایی سبب کاهش معناداری در سطح سرمی آلکالین فسفاتاز(ALP)  در زنان میانسال دارای اضافه وزن گردید (p<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی با یا بدون مصرف آب پرتقال تاثیر معناداری بر سطوح قند خون ناشتا و آنزیم های کبدی به جز ALP ندارد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آب پرتقال، آنزیم های کبدی، قند خون ناشتا، زنان میانسال
 • امیر حسین آیت اللهی، دکتر حسین پیمانی زاد، دکتر حسن فهیم دوین. دکتر احسان اسداللهی * صفحه 38

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها از نوع ترکیبی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع اکتشافی می باشد که جمع آوری داده ها به صورت میدانی و پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان فدراسیون های ورزشی منتخب کشور و جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مسیولین، کارشناسان و مربیان تیم ملی فدراسیون شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک و ورزشکاران تیم های ملی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه عمیق با خبرگان و در بخش کمی عبارت بود از پرسشنامه 72 عبارتی محقق ساخته حاصل از بخش کیفی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار  SPSS  نسخه 21 و LISEREL نسخه 8/8  استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش طول عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در رقابت های بین المللی جهانی و المپیک روایی و پایایی دارد.

  کلیدواژگان: طول عمر قهرمانی، ورزشکاران تیم ملی، فدراسیون، محیط
 • احمد شهدادی*، قاسم آذرسا صفحه 70

  هدف از انجام این پژوهش تعیین پاسخ BMI و نیمرخ لیپیدی آزمودنی‌ها به تمرینات  TRX و مصرف مکمل دارچین در پسران چاق ودارای اضافه وزن بود. این تحقیق نیمه تجربی بانگرش کاربردی بود. جامعه  آماری آن کلیه  دانشجویان پسرچاق ودارای اضافه وزن دانشگاه سیستان و بلوچستان در1397بودندکه براساس اهداف تحقیق وازطریق فراخوان40 فردواجدشرایط با BMI بزرگتراز kg/m2 27، انتخاب وبه چهارگروه تمرین TRX(10نفر)، TRX+مصرف دارچین(10نفر)، مصرف دارچین(10نفر) و کنترل(10نفر) تقسیم شدند. ابتداازآزمودنی‌ها نمونه‌های خونی گرفته وانداز‌گیری‌ قد، وزن وفشارخون و ضربان قلب بیشینه اولیه انجام‌شد. پس از 24 ساعت، افراد موردمطالعه، 6 هفته وهرجلسه به مدت30 دقیقه باشدت تمرین %80-50 ضربان قلب بیشینه تمرینات TRX را گذراندند. 24 ساعت پس ازآخرین جلسه تمرینی از آزمودنی‌ها، نمونه‌های خونی برای اندازه گیری شاخص‌های نیمرخ لیپیدی، وزن و قد گرفته شد و با استفاده از کیت‌های مربوطه توسط آزمایشگاه اعتماد زاهدان آنالیز شد. در ادامه میانگین و انحراف استاندارد داده‌ها محاسبه وبه کمک نرم‌افزار SPSS22 آنالیز شد. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمونT وابسته وآزمون تحلیل واریانس یکطرفه ودر ادامه از آزمون LSD استفاده شد.

  یافته‌ها:

  نتایج نشان داد پاسخ BMI و نیمرخ لیپیدی آزمودنی‌ها به تمرینات  TRX ومصرف مکمل دارچین بجز درفاکتور HDL-C (073/0p=) با مقادیر قبل تمرین تفاوت معنادار دارد(05/0  p). همچنین پاسخ BMI و شاخص‌های نیمرخ لیپیدی آزمودنی‌ها به تمرینات  TRX و مصرف مکمل  دارچین در مقایسه با سایر گروه‌های پژوهش تفاوت معناداری داشت (05/0  p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که BMI و نیمرخ لیپیدی آزمودنی‌ها به تمرینات  TRX و مصرف مکمل دارچین در اکثر فاکتورها اثر کاهشی داشت، اما شدت این کاهش‌ها نسبت به گروه‌های مختلف یکسان نبود. بنابرین می توان پیشنهاد کرداز برنامه تمرینی TRX و مصرف مکمل دارچین برای بهبود شاخص‌های سلامتی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تمریناتTRX، مکمل دارچین، BMI، نیمرخ لیپیدی
 • محمد تقی زمانی، علی زارعی*، حمیدسجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی صفحه 90
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیرمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران بود.

  روش بررسی

  روش تحقیق از نوع توصیفی وهمبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه ورزشکاران جانباز و معلول ایران در سال 1396 تشکیل داده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر و در مجموع 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هایt تک نمونه‌ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزار آماری نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادکه بین شبکه های اجتماعی مجازی و کیفیت زندگی با سلامت عمومی رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین کیفیت زندگیبا سلامت عمومی و همچنین بین مولفه های کیفیت زندگیبا سلامت عمومیرابطه معنی داری وجود دارد (001/0≥P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که کیفیت زندگی و تمامی مولفه‌های آن می‌تواند ارتباط مستقیمی با سلامت عمومیو تمامی مولفه‌های آن بدون در نظر گرفتن میزان استفاده از شبکه های اجتماعی داشته باشد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، فعالیت بدنی، جانبازان و معلولین
|
 • Mehdi Baginzadeh*, Nahid Talebi Page 2

  Introduction and goal:

  The purpose of this study was to compare two types of traditional resistance training and crossfit resistance training on Fat free mass index and fat mass index of overweight and obese women.

  Methodology

  This semi-experimental study, with pre-test and post-test, included 30 women with overweight and obesity with a mean age of 27 ± 2 years who were divided into two groups by purposeful sampling.

  Findings

    After analyzing the data and statistical tests of the research hypotheses, the results showed that the effect of the protocol of crossfit resistance training  versus the traditional resistance training protocol on the Fat free mass index of adult women with overweight and obese was not significant (P ≤ 0.31 ) The effect of the crossfit resistance training protocol on traditional resistace training protocols on fat mass index of overweight and obese women was significant (P ≤ 0.01).
  Discussion and

  conclusion

  According to the present study, it can be concluded that crossfit exercises have a significant difference in the reduction of fat mass index compared to traditional resistance exercises.

  Keywords: Traditional resistance training, Crossfit resistance traning, Fat free mass index, Fat mass index
 • Samira sadat ghalishourani, Hossein abed natanzi*, Mandana gholami Page 26
  Introduction

  Overweight and obesity are among the most important public health concerns associated with multiple negative health outcomes. Physical activity is an important lifestyle behavior that helps to regulate body weight. ALSO, Physical activity reduce the risk of diabetes, cardiovascular disease and cancer, middle-aged men and women are now recommended to maintain a healthy body weight, avoid overweight and obesity, and maintain a good serum lipid profile. In addition, studies have shown the effect of orange juice consumption on improving lipid profile and metabolic syndrome index. The aim of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training combined with orange juice consumption on the concentration of liver enzymes and fasting blood sugar in overweight middle-aged women (30-59 years).

  Methods

  This study was performed as a voluntary clinical trial on 60 overweight women (BMI≥ 28) age between 30 and 59 years from the Kan Health Center. Randomly divided into 4 groups (n = 15) (exercise) (exercise + orange juice) (orange juice) and (control) respectively. At the beginning and the end of the study, blood samples were taken after 12 hours fasting. Supplementation and Exercise The day after blood sampling, the supplemented groups received 500 ml of orange juice daily for 8 weeks and three with weekly, the control group did not participate in any training program. The endurance training protocol was performed on treadmill running and walking for eight weeks and three sessions per week with intensity of 45 to 98% of maximum heart rate. Training sessions lasted from 28 to 38 minutes and were warmed and cooled for 18 and 7 minutes, respectively, before and after each training session. All data were entered into SPSS version 24 for statistical analysis.

  Results

  The results of this study showed that eight weeks of aerobic training with orange juice had no significant effect on the levels of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and fasting blood sugar in overweight middle-aged women. But eight weeks of aerobic training alone and consumption of orange juice alone significantly decreased serum alkaline phosphatase (ALP) levels in overweight middle-aged women (p <0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that eight weeks of aerobic training with or without orange juice intake had no significant effect on fasting blood glucose and liver enzymes except ALP.

  Keywords: aerobic exercise, orange juice, liver enzymes, fasting blood sugar, middle-aged women
 • Amir Hossein Ayatollahi_Dr Hossein Peymanizad_Dr Hassan Fahim Devin . Dr. Ehsan Asadollahi * Page 38

  The purpose of this study was to identify the factors affecting the survival and prolongation of national championship athletes' lives. The purpose of this study is applied research and data search is a combination of exploratory data analysis and field data collection. The statistical population of the qualitative section includes all experts of selected sport federations of the country and the statistical population includes all the officials, experts and coaches of the national swimming federation, athletics and gymnastics and national team athletes. The data collection tool in the qualitative part of the in-depth interview with experts and in the quantitative part was a 72-item researcher-made questionnaire from the qualitative part. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis by SPSS software version 21 and LISEREL version 8.8. The findings of the present study showed that the questionnaire of validity and reliability of factors affecting the longevity of national team athletes' championships in international and Olympic competitions.

  Keywords: Championship Lifetime, National Team Athletes, Federation, Environment
 • Mohammad, TaghiZamani, Ali Zareai*, HamidSajadi, Hazaveh, ZahraHaji, Anzhai Page 90
  Background

  In recent decades, human life has been heavily influenced by new communication, while virtual social networks as a part of these new media and communications have provided users with the benefits of خn the one hand, they share their interests, thoughts and activities without time and space; on the other hand, these networks can be effective in all fields. The purpose of this study was to investigate the effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of veterans and disabled athletes in Iran.

  Methods

  In this research, descriptive and correlational method was applied field-based and using a questionnaire. The statistical population of this study, all veterans and disabled athletes in Iran, according to the latest statistics received from the head of the provincial affairs office of the Federation of Veterans and Disabled Sports in 1396, numbered 18,229 athletes, 13653 men and 4576 women. The method of sampling in this research was multi-stage cluster random sampling. And the sample size according to the Morgan table, 384 veterans and disabled athletes, and a total of 480 distributed questionnaires in eight provinces (Tehran-Mazandaran-South Khorasan-Khuzestan-Kermanshah-Central-Hormozgan-West Azarbaijan), each of which 60 questionnaires, 40 There were 390 questionnaires, geographic area and the most number of athletes. Descriptive statistics, frequency distribution tables, frequency, percentage and standard deviation were used to organize, summarize, categorize raw scores and describe the data. To analyze the data (comparing the meanings), one-sample t-test was used to prioritize the variables by Friedman test, and for statistical relationships, Pearson correlation coefficient and for predicting variables, the linear regression coefficient and for testing the operational model from the structural equations SPSS version 22 was used at the significance level of 0.05

  Results

  The results showed that there is not a meaningful relationship between virtual social networks and quality of life with general health, but there is a significant relationship between quality of life with general health as well as between quality of life components and general health (0.001 ≥ P).

  Conclusion

  It seems that quality of life and all its components can be directly related to general health and all its components, regardless of the amount of use of social networks. In this study, according to the results of the study, considering that most of the physical and psychological effects of the process are gradual and sometimes they are marked and recognizable for decades, and the spread of virtual social networks is less than two It is not decisive that the role of these networks can not be ruled out or confirmed in the formation of such social damages, and the consistency or inconsistency of the research is mentioned, so further research should be done.

  Keywords: Virtual social networks, Quality of life, General health, Physical activity, Disabled