فهرست مطالب

 • پیاپی 183 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بدری ترکی، ایمان تقی زاده فیروزجایی، محسن تقدسی* صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  انوکساپارین سدیم در بیماران قلبی جهت جلوگیری از پیشرفت انسداد عروق کرونری استفاده می شود. تزریق انوکساپارین به علت اسیدی بودن سبب ایجاد درد و کبودی می شود. به کارگیری روش هایی که موجب کاهش آسیب به بیمار شود از وظایف پرستار است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه تاثیر کرم املا و روغن اسطوخودوس بر میزان درد ناشی از تزریق انوکساپارین در بیماران قلبی در سال 1397 در کاشان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش کارآزمایی بالینی دو سو کور بوده که بر روی 75 بیمار قلبی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته شامل دو بخش دموگرافیک و مقیاس اندازه گیری درد استفاده گردید. شدت درد بلافاصله و 5 دقیقه بعد از دو نوبت تزریق با مقیاس دیداری سنجیده شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه21 شدند و با آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای اسکویر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه ها از نظر مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، وزن، قد و شاخص توده بدنی) تفاوت معنی داری وجود نداشت. در گروه روغن اسطوخودس (005/0 =P) و کرم املا (01/0 =P) شدت میانگین درد نسبت به گروه کنترل به شکل معنی داری کمتر بود.

  استنتاج

  براساس نتایج این مطالعه، روغن اسطوخودوس و کرم املا تاثیر قابل توجهی بر کاهش میزان درد ناشی از تزریق انوکساپارین داشتند.

  کلیدواژگان: روغن اسطوخودوس، کرم املا، انوکساپارین، بیماران قلبی
 • سمانه رفیعی، رقیه اکبری، جمشید یزدانی چراتی، فروزان الیاسی، حمیده عظیمی لولتی* صفحات 11-21
  سابقه و هدف

  بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) از مشکلات روانی بسیاری از جمله افسردگی، اضطراب و استرس رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و احساس خوب بودن بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با طرح پیش- پس آزمون بود که بر روی 60 بیمار (دو گروه 30 نفره) مبتلا به SLE مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1397 انجام شد. آموزش مهارت های فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه یک ساعته برای گروه آزمون انجام گرفت و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس افسردگی- اضطراب و استرس DASS-21 و پرسشنامه خوب بودن روانی (PWB) بود. روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل معادلات برآوردگر تعمیم یافته با ساختار همبستگی اتورگرسیو با استفاده از نرم افزار SPSS-24 استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که تغییرات در میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون معنی دار بوده است (001/0=P). همچنین مقایسه میانگین نمرات احساس خوب بودن قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون به طور معنی داری تغییر یافت (006/0=P). نمرات افسردگی، اضطراب، استرس و احساس خوب بودن در گروه شاهد در مقایسه با گروه آزمون اختلاف آماری معنی داری نداشت.

  استنتاج

  آموزش مهارت های فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند موجب کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش احساس خوب بودن در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک شود.

  کلیدواژگان: مهارت های فرا شناختی، افسردگی، اضطراب، استرس، احساس خوب بودن، لوپوس اریتماتوز سیستمیک
 • پرستو گلشیری، زیبا فرج زادگان، رهام نیک خواه*، نرگس معتمدی صفحات 22-31
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت تحصیلات خانواده در شکل گیری وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده و تکامل رفتاری نوجوانان، این مطالعه به بررسی ارتباط بین میزان تحصیلات والدین با اقدام به اعمال خشونت آمیز در دانش آموزان نوجوان استان اصفهان پرداخت.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه ی مقطعی بر روی 2800 دانش آموز دوره ی راهنمایی و دبیرستان استان اصفهان با نمونه گیری خوشه ای انجام شد. داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسش هایی پیرامون اطلاعات دموگرافیک، میزان تحصیلات پدر و مادر و رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان در حیطه های خشونت کلامی، فیزیکی و روانی (با گزینه های بلی/خیر) جمع آوری و سپس با نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و انجام آزمون های مجذورکای و رگرسیون لوجیستیک تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج پس از تعدیل متغیرها در مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که توزیع فراوانی رفتارهای خشونت آمیز با میزان تحصیلات والدین ارتباط معنی داری نداشته (05/0<P) و توزیع فراوانی این رفتارها در پسرها 4/1 برابر دخترها بود (001/0>P).

  استنتاج

  بر اساس این پژوهش، تحصیلات والدین و فراوانی اعمال خشونت آمیز در فرزندان دانش آموزشان ارتباط معنی داری با هم ندارند.

  کلیدواژگان: خشونت، تحصیلات، والدین، دانش آموز
 • عباس مسگرانی، نرجس هوشیاری، بنت الهدی مقدسی، سید جابر موسوی، فروزان فرهبد* صفحات 32-43
  سابقه و هدف

  ضایعات التهابی پری اپیکال به صورت پاسخ موضعی استخوان پری اپیکال دندان تعریف می شود که نتیجه نکروز و التهاب پالپ یا بیماری پریودنتال است. درمان های نامناسب اغلب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرتبط با پریودنتیت اپیکال مطرح می باشد. لذا با توجه به شیوع بالا و اهمیت تشخیص به موقع رادیولوسنسی های پری اپیکال، این مطالعه انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 332 رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی ساری در سال های 1395تا1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی حضور ضایعات پری اپیکال از Periapical Index (PAI) و همچنین برای تعیین کیفیت پرکردگی درمان ریشه، از شاخص های بهینه کیفیت دندان های تحت درمان استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS V.016 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها:

   4/75 درصد از دندان های مورد بررسی دارای ضایعات پری اپیکال (PAI=III-V) بودند. 2/90 درصد از دندان های درمان ریشه شده و 68 درصد از دندان های درمان نشده دارای ضایعه بودند. درصد شیوع رادیولوسنسی های پری اپیکال در دندان های درمان ریشه شده دارای پر کردگی با تراکم و طول نامناسب بیش تر بود. همچنین این ضایعات در مردان بیش تر از زنان مشاهده شد. حضور ضایعات در فکین، از قدام به خلف افزایش یافته و فراوانی ضایعات در ماگزیلا نسبت به مندیبل بیش تر بود.

  استنتاج

  فراوانی ضایعات پری اپیکال در دندان های تحت درمان ریشه بسیار بالا بود. این یافته ها نشان می دهد که کیفیت تراکم و طول پرکردگی، تاثیر بسیار زیادی بر حضور ضایعات پری اپیکال دارد و انجام درمان ریشه با استاندارد پایین منجر به میزان موفقیت پایین این نوع از درمان می شود.

  کلیدواژگان: ضایعات پری اپیکال، درمان ریشه، پانورامیک
 • عباس علی پور*، مهدی محمدی زیوه، یدالله محرابی، عبدالکریم پژومند صفحات 44-52
  سابقه و هدف

  تعطیلات ملی و وقایع مذهبی تاثیرات گوناگونی بر وقایع مرتبط با سلامت انسان دارند. این مطالعه با هدف بررسی تفاوت تعداد و الگوی موارد مسمومیت در ماه رمضان با سایر ماه های سال انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اطلاعات مراجعین به بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران از سال 1386 لغایت 1395 ازپرونده الکترونیکی بیمارستانی استخراج گردید.کیفیت اطلاعات بررسی و براساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها کدگذاری شد. جهت مقایسه تعداد مسمومین بین ماه رمضان با سایر ماه ها از آزمون من ویتنی استفاده گردید.

  یافته ها: 

  از 121256 نفر مراجعه کننده بر حسب علت مسمومیت، 28375 نفر (4/23 درصد) مسمومیت به صورت غیرعمدی، 92446 نفر (2/76 درصد) مسمومیت عمدی با نیت آسیب به خود و کم تر از یک درصد (429 نفر) مسمومیت ها به سایر دلایل بود. در زیر گروه مسمومیت با نیت آسیب به خود از طریق الکل، میانگین ماهانه موارد در ماه رمضان از سایر ماه ها کم تر بوده و تفاوت مشاهده شده نیز از نظر آماری معنادار بوده است (001/0 = P). تفاوت مشاهده شده بین میانگین ماهانه تعداد مسمومیت های با نیت آسیب به خود (غیر از الکل) (404/0 = P)، آسیب به دیگران (459/0 = P) و مسمومیت با نیت نامعلوم (607/0 = P) در ماه رمضان با سایر ماه ها از نظر آماری معنادار نبود. میانگین ماهانه تعداد موارد دچار مسمومیت غیر عمدی در ماه رمضان بیش تر از سایر ماه ها بوده و اختلاف مشاهده شده نیز از نظر آماری معنادار بوده است (04/0 = P).

  استنتاج

  اثرات اخلاقی و معنوی ماه مبارک رمضان در کشور ایران خصوصا در موارد مسمومیت های با نیت آسیب به خود با الکل قابل توجه می باشد.

  کلیدواژگان: مسمومیت، مسمومیت عمدی با نیت آسیب به خود، مسمومیت غیرعمدی (تصادفی)، ماه رمضان
 • سپیده دادگر، مهران آرمین، پرستو نامدار، جمشید یزدانی چراتی، زهره کوهی* صفحات 53-61
  سابقه و هدف

  پروسه ی باندینگ و افزایش سرعت آن در درمان ارتودنسی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه استحکام باند برشی براکت های فلزی و سرامیکی با دو نوع کامپوزیت نوری سه مرحله ای ترانس باند (Transbond XT) و دو مرحله ای (GC orthoconnect) می باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه آزمایشگاهی 80 دندان پرمولر اول و دوم ماگزیلا و مندیبل که به هدف درمان ارتودنسی کشیده شدند، به صورت تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. تمامی دندان ها با ژل اسید فسفریک 35 درصد اچ شدند. سپس در گروه اول براکت های فلزی با کامپوزیت GC orthoconnect در گروه دوم براکت فلزی با کامپوزیت ترانس باند، در گروه سوم براکت سرامیکی با کامپوزیت GC و در گروه چهارم براکت سرامیکی با کامپوزیت ترانس باند، باند شدند.24 ساعت پس از ترموسایکلینگ و فرآیند مانت، استحکام باند برشی براکت ها با دستگاه universal testing machine اندازه گیری شد. میزان رزین باقیمانده در سطح دندان توسط استریومیکروسکوپ ارزیابی گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS22 و تست های آماری واریانس و kruskal_Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  میانگین استحکام باند برشی (برحسب mpa) در گروه اول (99/1±71/18)، در گروه دوم (75/8±82/19)، در گروه سوم (78/5±4/18) و در گروه چهارم (42/5±52/18) بود. استحکام باند برشی گروه ها اختلاف معنی داری نداشت (05/0<P). اختلاف میزان ایندکس اثر چسبندگی گروه ها نیز معنی دار نبود(641/0P=).

  استنتاج

  در این مطالعه میزان استحکام باند برشی GC orthoconnect با استفاده از هر دو نوع براکت فلزی و سرامیکی مشابه با کامپوزیت ترانس باند بود. در نتیجه استفاده از GC orthoconnect می تواند جایگزینی برای استفاده از (TBXT)Transbond XT باشد.

  کلیدواژگان: استحکام باند برشی، براکت فلزی، براکت سرامیکی، باندینگ ارتودنسی
 • مریم ملکیان، تبسم عظیمی*، عاطفه یوسفی صفحات 62-72
  سابقه و هدف

  آزمون P-DAB-1 یکی از آزمون های موجود برای غربالگری و تعیین شدت زبان پریشی می باشد،که بر اساس میزان آسیب در مدالیته های مختلف زبانی، افراد را در 7 طبقه اصلی تشخیصی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر توصیف الگوی آسیب زبانی چهار بیمار زبان پریش و مقایسه طبقه بندی حاصل از این آزمون با دیدگاه کلاسیک است.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه گزارش موارد چهار بیمار زبان پریش فارسی زبان شرکت داشتند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تسلط بر زبان فارسی و راست دست بودن معیار ورود به مطالعه و نقایص بینایی یا شنوایی اصلاح نشده شدید و وجود بیماری نورولوژیک موثر بر شناخت از جمله معیارهای خروج از مطالعه بود. در این مطالعه به منظور تعیین شدت و نوع زبان پریشی از آزمون P-DAB-1 استفاده شده است.

  یافته ها: 

  بر اساس آزمون P-DAB-1 چهار شرکت کننده پژوهش دارای شدت زبان پریشی متوسط بودند و از نظر نوع، سه مراجع در طبقه ترنس کورتیکال حرکتی و یک مراجع در طبقه انتقالی قرار گرفت. مقایسه علایم در بیماران بر اساس طبقه بندی حاصل از آزمون با مشخصات ذکر شده برای هر طبقه در دیدگاه کلاسیک نشان داد که این مراجعان برخی علایم همان طبقه را در دیدگاه کلاسیک نداشتند.

  استنتاج

  نتایج این پژوهش کارایی آزمون P-DAB-1 را برای تعیین نوع زبان پریشی و شدت نشان می دهد و هم چنین شواهدی را در زمینه نقایص دیدگاه کلاسیک برای طبقه بندی انواع زبان پریشی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: زبان پریشی، آزمون P-DAB-1، شدت
 • محمدباقر محمدی لایینی، مرتضی دارابی نیا*، سید محمدباقر هاشمی سوته صفحات 73-83
  سابقه و هدف

  واکاوی سلامت نسل  به صورت تلفیقی از منظر اسلام و علم ژنتیک موضوع با اهمیتی است. نسل سالم به معنای همبستگی نسلی و عدم گسست یا بحران نسلی، علی رغم متفاوت بودن نسل ها با یکدیگر است. این مطالعه با شناسایی نقاط و راه کارهای مشترک در دو حوزه دین و علم قصد دارد به بررسی مولفه های نسل سالم بپردازد.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه به صورت کیفی و به روش تحلیل محتوا از طریق سندی به انجام رسید. ابتدا متون دینی و علمی با کلید واژه های مرتبط از قبیل نسل، رحم، ذریه، طیبه، تزویج، توارث، فطرت، ژن (Gene)، ژنتیک (Genetics) و اپی ژنتیک (Epigenetics) مورد کاوش قرار گرفت. سپس نتایج در حوزه های علمی و دینی پردازش شد و با توجه به نظریات معتبر تفسیری و مطالعات تجربی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   سلامت نسل، فرآیندی مستمر و قاعده مند است که پیش از مرحله انتخاب همسر شروع و تا بزرگسالی استمرار دارد. گزاره های دینی و یافته های علم ژنتیک، هر یک با استدلال خاص خود در این یافته با یکدیگر همسویی دارندکه هر چند صفات والدین از طریق ژن منتقل می شود، اما تربیت و شیوه رفتاری بر سلامت نسل و صیانت از آن، نقش چشمگیری دارد.

  استنتاج

  از آن جایی که به کارگیری سبک های تربیتی خاص در مراحل پیش از انتخاب همسر، انتخاب همسر، پیش از انعقاد نطفه، دوران جنینی و بارداری، پس از تولد تا بزرگسالی، در سلامت نسل و به حداقل رساندن دخالت عامل ژنوم نابهنجار انسانی موثر است، پیشنهاد می شود این مراحل در آموزش بین نسلی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نسل سالم، دین، علم، ژنتیک، اپی ژنتیک
 • احمد علیخانی، سمیرا رضائی نیا* صفحات 84-91
  سابقه و هدف

  استافیلوکوکوس اوریوس به عنوان یک پاتوژن انسانی طیف وسیعی از عفونت های مختلف را می تواند ایجاد کند و درمان آن به دلیل افزایش میزان مقاومت به داروها به چالش تبدیل شده است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع حاملین بینی استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین در جامعه و حساسیت پادزیستی انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  دراین مطالعه توصیفی- مقطعی که در سال 1397 انجام شد، 974 داوطلب شهرستان قایم شهر شرکت نمودند. سواب قدامی بینی از داوطلبین گرفته شد و پس از جداسازی و تشخیص استاف طلایی، به منظور تعیین حساسیت ایزوله های جدا شده به آنتی بیوتیک های مختلف، تست آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن اصلاح شده بر روی محیط مولر هینتون آگارانجام شد. سپس داده ها با استفاده از 24 SPSS آنالیز شدند.

  یافته ها:

   28 مورد (9/2 درصد)کشت مثبت داشتند و به عنوان عفونت استافیلوکوک اوریوس شناسایی شدند که 5 مورد مقاوم به متی سلین، استاف اوریوس مقاوم به متی سیلین کسب شده از جامعه (CA-MRSA) بودند. بیش ترین مقاومت های باکتریایی مشاهده شده مربوط به سفتریاکسون، اریترومایسین و پنی سیلین هر کدام 28 مورد (0/100 درصد) و بعد از آن تتراسیکلین 23 مورد (1/82 درصد)، سفالوتین 22 مورد (6/78 درصد) و کلیندامایسین 21 مورد (0/75 درصد) بود.

  استنتاج

  یافته ها نشان داد که میزان CA-MRSA در جمعیت مورد مطالعه مشابه مطالعات قبلی و در حال افزایش است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که در درمان عفونت های ناشی از استاف اوریوس مقاوم به متیسیلین کسب شده از جامعه با استفاده از کلیندامایسین که فرم خوراکی آن در دسترس است در مخاطره می باشد.

  کلیدواژگان: حاملین بینی، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین کسب شده از جامعه، تست حساسیت آنتی بیوتیکی
 • طاهره ملانیا، محسن اعرابی، جمشید یزدانی چراتی، هاله حالی، محمدرضا پارسایی، فاطمه دانشور، فاطمه بزرگ نیا، فاطمه صادقی، مائده صالحی* صفحات 92-97
  سابقه و هدف

  ضایعات دهانی در بیماران ایدزی از حیث شیوع، دارا بودن ارزش تشخیصی، تعیین پروگنوز فرد و مانیتور کردن وضعیت ایمنی بیمار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد که در کیفیت زندگی این بیماران نیز نقش مهمی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به AIDS HIV/ بوده است.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه توصیفی -مقطعی جهت بررسی مشکلات دهانی در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در شهر ساری در سال 1398 انجام گرفت. اطلاعات در نرم افراز آماری 25SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  تظاهرات دهانی در 96 درصد بیماران دیده شد که شامل حداقل 1 و حداکثر 6 ضایعه دهانی بود. شایع ترین تظاهرات شامل زبان باردار (4/80 درصد)، هایپرپیگمانتاسیون مخاطی (9/38 درصد)، پریودنتیت (8/26 درصد)، هایپرکراتوز اصطکاکی و زبان شیاردار (3/24 درصد) و ژنژیویت و کاندیدیازیس اریتماتوز با فراوانی 8/19 درصد بودند.

  استنتاج

  فراوانی ضایعات دهانی مرتبط با HIV/AIDS در گروه مورد مطالعه نسبتا پایین اما وضعیت پریودنتالی بیماران نامناسب بود. رعایت بهداشت دهان و ارایه خدمات دندانپزشکی با کیفیت همانند ساخت پروتزهای دندانی مناسب در این بیماران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شیوع، تظاهرات دهانی، HIV، ایدز
|
 • Badri Torki, Iman Taghizadeh Firouzjaei, Mohsen Taghadosi* Pages 1-10
  Background and purpose

  Sodium enoxaparin is used in cardiac patients to prevent the progression of coronary artery obstruction. Its injection causes pain and bruises due to acidification and nurses should reduce these in patients. The aim of this study was to compare the effect of EMLA cream and lavender oil on reducing the pain caused by injection of enoxaparin in cardiac patients in Kashan, Iran 2018.

  Materials and methods

  This clinical trial was performed in 75 patients with heart disease hospitalized in Kashan Shahid Beheshti Hospital. The patients were randomly divided into three groups to receive EMLA cream (n=25), lavender oil (n=25), and no treatment (control group, n=25). A researcher-made checklist including two parts (demographic information and pain scale) was used. The severity of pain was measured immediately and 5 minutes after two intermittent injections, in 24 hour, using visual scale. Data were analyzed in SPSS V21 applying ANOVA and Chi-square test.

  Results

  The findings showed no significant differences between the two groups in demographic characteristics (age, sex, weight, height, and BMI). Compared to the control group, the severity of pain was significantly lower in groups that received lavender oil (P = 0.005) and EMLA cream (P= 0.01).

  Conclusion

  According to this study, lavender oil and EMLA cream could reduce the pain caused by enoxaparin injection.

  Keywords: lavender oil, EMLA cream, enoxaparin, cardiac patients
 • Samaneh Rafie, Roughayeh Akbari, Jamshid Yazdani Charati, Forouzan Elyasi, Hamideh Azimi Lolaty* Pages 11-21
  Background and purpose

  Patients with systemic lupus erythematosus (SLE) suffer from a variety of psychological problems, including depression, anxiety, and stress. This study aimed to examine the effect of mindfulness-based metacognitive skills training on depression, anxiety, stress, and sense of well-being in patients with SLE.

  Materials and methods

  This randomized clinical trial with pre-test/post-test design was carried out in 60 patients with SLE attending Babol Shahid Beheshti Nephrology Clinic, 2018. They were randomly divided into two groups (n=30 per group). The experimental group received weekly sessions of mindfulness-based metacognitive skills training (1 hr/ 8 weeks), while the control group did not receive any intervention. The patients’ socio-demographic information was recorded and Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) and Psychological Well-Being Scale (PWB) were administered. Descriptive and inferential statistical methods including generalized estimator equations with autoregressive correlation structure were applied in SPSS V24.

  Results

  In experimental group, the mean scores for depression, anxiety, and stress significantly changed after the intervention (P=0.001). In this group, the post-intervention mean score for well-being also significantly improved (P=0.006). Compared with the experimental group, the control group was not found with any significant changes in depression, anxiety, stress, and well-being.

  Conclusion

  Mindfulness-based metacognitive skills may improve depression, anxiety, stress, and sense of well-being in patients with systemic lupus erythematosus.

  Keywords: metacognitive skills, depression, anxiety, stress, well-being, systemic lupus erythematosus
 • Parastoo Golshiri, Ziba Farajzadegan, Roham Nik Khah*, Narges Motamedi Pages 22-31
  Background and purpose

  Educational levels shape the socioeconomic status of the family and the behavioral development of children. This study investigated the relationship between parental education and violence in adolescent students in Isfahan province.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted in 2800 high school students in Isfahan province using cluster sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire that included demographic information, parental educational level, and students' violent behaviors (verbal, physical and psychological violence, Yes/No questions). Data analysis was done in SPSS v.24 applying Chi-square test and logistic regression test.

  Results

  After adjusting for variables, the results revealed no significant correlation between frequency distribution of violent behaviors and parental education (P> 0.05) and the frequency distribution of these behaviors in the boys was found to be 1.4 times more that of the girls (P< 0.001).

  Conclusion

  According to this study, there was no significant relationship between parents' educational level and the frequency of violent acts in their children.

  Keywords: violence, education, parents, students
 • Abbas Mesgarani, Narjes Hoshyari, Bentolhoda Moghadassi, Jaber Mousavi, Foroozan Farahbod* Pages 32-43
  Background and purpose

  Periapical inflammatory lesions are localized periapical bone reactions that result from pulp necrosis and inflammation or periodontal diseases. Inappropriate treatments are often considered as one of the main factors associated with apical periodontitis. This study was done to evaluate periapical radiolucencies in panoramic radiographs.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 332 panoramic radiographs of patients attending Sari School of Dentistry (2016-2019) were assessed. The Periapical Index was used to evaluate the presence of periapical lesions. Also, the quality of treated teeth was determined by optimal quality indices. Data analysis was done in SPSS V.016

  Results

  Periapical lesions (PAI = III-V) were seen in 75.4% of the teeth investigated and in 90.2% of teeth with root canal therapy (RCT) and 68% of untreated teeth. Periapical radiolucencies were mostly found in RCT teeth with inadequate filling density and length. The prevelance of lesions were higher in males. The presence of lesions increased in jaws from the anterior to the posterior, and the frequency of lesions was higher in the maxilla than the mandible.

  Conclusion

  The frequency of periapical lesions in RCT teeth was very high. The findings showed that the quality of density and length of filling has a significant effect on prevelance of preapical lesions. Poor RCT leads to low success rate in the treatment of teeth.

  Keywords: periapical lesions, root canal therapy, panoramic
 • Abbas Alipour*, Mahdi Mohammadi Ziveh, Yadollah Mehrabi, Abdolkarim Pajoumand Pages 44-52
  Background and purpose

  National occasions, holidays, and religious events cause changes in the course of some diseases or health-related events. The aim of this study was to investigate the differences between the number and pattern of poisoning in Ramadan and other months within nine years.

  Materials and methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out using the electronic records of all patients attending the Poisoning Department in Tehran Loghman Hakim Hospital 2007-2016. The quality of information was investigated and encoded according to the International Classification of Diseases. Mann-Whitney U test was applied to compare the number of patients in Ramadan and other months.

  Results

  Total numbers of referrals were 121256, including unintentional poisoning (23.4%, n=28,375), intentional self-poisoning (76.2%, n=92446), and poisoning due to other reasons (less than 1%, n=429). In those with intentional self- poisoning, the frequency of alcohol poisoning during Ramadan was significantly lower than other months (P=0.001). There were no significant differences between Ramadan and other months in monthly mean number of intentional self-poisoning (other than alcohol, P=0.404), homicide by poisoning (P=0.459) and undetermined intent poisoning (P=0.607). But, there was a significant difference in monthly mean number of unintentional poisoning between Ramadan and other months (P =0.04).

  Conclusion

  Ramadan has significant moral and spiritual effects in Iran and the number of intentional self-poisoning by alcohol reduces considerably during this month.

  Keywords: International Classification of Diseases, intentional self-poisoning, unintentional poisoning, Ramadan
 • Sepide Dadgar, Mehran Armin, Parastoo Namdar, Jamshid Yazdani Charati, Zohre Koohi* Pages 53-61
  Background and purpose

  The bonding process is highly important in orthodontic treatment for its fast speed. The purpose of this study was to compare the shear bond strength of ceramic and metallic brackets between three stage (transbondTM XT) and two stage (GC ortho connectTM) light cure composites.

  Materials and methods

  In this experimental study, 80 maxillary and mandibular first and second premolar teeth, extracted for the purpose of orthodontic treatment, were randomly divided into four groups (n=20 per group). All teeth were etched using 35% phosphoric acid. They were then bonded with metallic brackets with GC ortho connectTM composite (group I), and TransbondTM XT composite (group II), and ceramic brackets with GC ortho connectTM composite (group III) and TransbondTM XT composite (group IV). The shear bond strength of the brackets was measured by universal testing machine 24 hours after thermocycling and mounting procedures. The amount of resin remained on the tooth surface was determined by stereomicroscope. Data were analyzed by SPSS V22 applying Kruskal–Wallis one-way analysis of variance.

  Results

  The average shear bond strength in groups I, II, III, and IV were 18.71±1.99, 19.82±8.75, 18.4±5.78, and 18.5±52.42 MPa, indicating no significant differences between the groups studied (P> 0.05). Also, we found no significant differences in adhesive remnant index (ARI) between all groups (P=0.641).

  Conclusion

  The shear bond strength of GC ortho connectTM composite was similar to that of the TransbondTM XT composite in both metallic and ceramic brackets. Therefore, GC ortho connectTM can serve as a substitute for TransbondTM XT.

  Keywords: shear bond strength, metallic bracket, ceramic bracket, orthodontic bonding
 • Maryam Malekian, Tabassom Azimi*, Atefe Yousefi Pages 62-72
  Background and purpose

  The Persian Diagnostic Aphasia Battery (P-DAB-1) is one of the tests available for screening and determining the severity of aphasia. The test classifies the patients in seven major diagnostic classes based on the extent of the impairment in different linguistic modalities. The present study aimed to describe the pattern of linguistic impairment in four aphasic patients according to the P-DAB-1 and compare that with the classical view of aphasia.

  Materials and methods

  The study was done in four Persian-speaking aphasic patients who were selected by convenience sampling. Inclusion criteria were being fluent in Persian and right-handed. Patients with severe untreated visual or hearing impairments and neurological diseases affecting cognition were excluded from the study. The P-DAB-1 test was used to determine the severity and type of aphasia.

  Results

  In this research, the participants had moderate aphasia quotient, of whom three had transcortical motor aphasia and one had conduction aphasia. The patients did not show some symptoms of a specific category according to the classical view.

  Conclusion

  This study proves the efficiency of P-DAB-1 test and also provides evidence for the deficiencies of the classical view in determining the types of aphasia.

  Keywords: aphasia, Persian Diagnostic Aphasia Battery, severity
 • MohammadBagher Mohammadi Lainee, Morteza Darabinia*, Seyed MohammadBagher Hashemi Soteh Pages 73-83
  Background and purpose

  Generational health analysis on the acquisition, application, and transfer of intergenerational values is an important issue from the perspective of religion and genetics. Healthy generation means generational solidarity and lack of disruption or crisis in generations despite generational differences. The purpose of this study was to identify the common points and solutions about healthy generation in religion and genetics.

  Materials and methods

  This qualitative content analysis was done by studying documents. First, to find research concepts (data), religious and scientific texts were searched using the following keywords: generation, uterus, coupling, inheritance, nature, gene, genetics, and epigenetics. Data was then processed according to scientific and religious fields and analyzed on the basis of valid interpretative theories and empirical studies.

  Results

  The creation of generation is a continuous, regular, and formative process that begins before selecting the spouse and continues until late adulthood. Religious propositions and genetic findings are similar despite having their own arguments. The study found that parental traits are transmitted through genes, but, education and behavioral patterns play significant roles in generational health.

  Conclusion

  Specific training styles with emphasis on five stages of human life (1- pre-spouse selection, 2- spouse selection, 3- before sperm coagulation, 4- embryonic and pregnancy periods, 5- childhood to adulthood) are effective in generating health and excellence and minimizing the role of abnormal genome, and should be considered in intergenerational education.

  Keywords: healthy generation, religion, science, genetics, epigenetics
 • Ahmad Alikhani, Samira Rezaeinia* Pages 84-91
  Background and purpose

  Staphylococcus aureus, as a human pathogen, can produce a wide range of infections and its treatment has become a challenge due to increased resistance to antibiotics. The aim of this study was to determine the prevalence of methicillin-resistant (CA-MRSA) type and its antimicrobial susceptibility.

  Materials and methods

  This descriptive cross-sectional study was done in 974 healthy individuals, in Qaemshahr, Iran 2018. Nasal swabs were used for collecting samples. After isolating and detecting S. aureus strains, disk diffusion procedure was used with Mueller Hinton Agar plates to determine susceptibility to different antibiotics. Data analysis was done in SPSS V24.

  Results

  S. aureus was detected in 28 cases (2.9%), of which, five were CA-MRSA. The highest rate of resistance was observed against ceftriaxone (n=28), erythromycin (n=28) and penicillin (n=28, 100%), followed by tetracycline (n=23, 82.1%), cephalotin (n=22, 78.6%), and clindamycin (n=21, 75%).

  Conclusion

  In this study, the rate of CA-MRSA was similar to previous reports and according to findings, clindamycin (oral) may no longer be useful in its treatment.

  Keywords: nasal carriers, CA-MRSA, susceptibility test
 • Tahereh Molania, Mohsen Aarabi, Jamshid Yazdani Charati, Haleh Hali, MohammadReza Parsaei, Fatemeh Daneshvar, Fatemeh Bozorgnia, Fatemeh Sadeghi, Maedeh Salehi* Pages 92-97
  Background and purpose

  Oral manifestations and their prevalence are of great importance in patients with HIV infection due to their diagnostic value and role on prognosis and monitoring patients’ immunity. All these influence patients' quality of life. The goal of this study was to investigate oral manifestations in patients with HIV/AIDS infection.

  Materials and methods

  This descriptive-cross sectional study was conducted in patients attending counseling center for behavioral diseases in Sari, Iran 2019. Data analysis was done in SPSS V25.

  Results

  Oral manifestations were observed in the majority of patients (96%) ranging from one to six oral lesions.  The most common lesions were coated tongue (80.4%), mucosal hyper pigmentation (38.9%), periodontitis (26.8%), frictional hyper keratosis and fissure tongue (24.3%), and gingivitis and erythomatous candidiasis (19.5%).

  Conclusion

  In this study, the prevalence of oral lesions in patients with HIV/AIDS was relatively low, but there were poor periodontal conditions. Hence, appropriate oral hygiene, providing high quality dental services, and prosthodontic care are needed in these patients.

  Keywords: prevalence, oral manifestation, HIV, AIDS