فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهروز جواهری تهرانی*، رضا قراری عارفی صفحات 1-11
  مقدمه و هدف

  هدف از تحقیق حاضر، تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف عصاره عناب بر عامل رشد اندوتلیال عروقی در بافت قلب موش های نر صحرایی دچار آنفارکتوس قلبی می باشد.

  روش شناسی

  روش پژوهش حاضر به صورت  تجربی می باشد. تعداد 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده سنی 2-3 ماه و با وزن 180 - 230 گرم برای آزمایش در این تحقیق خریداری شدند. از بین این تعداد 34 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به 5 گروه (تمرین تناوبی هوازی+ سکته، گروه تمرین تناوبی هوازی + سکته + مصرف عصاره عناب، کنترل سالم، کنترل دچار آنفارکتوس، گروه دچار آنفارکتوس+ مصرف عصاره عناب) تقسیم شدند. سپس به موش ها ایسکمی قلبی القا شد. میزان تمرین در این تحقیق 8 هفته تمرین تناوبی با 5 تناوب 4 دقیقه ای با شدت 15 متر بر دقیقه بود. بعد از 8 هفته بافت برداری از این موش ها اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون پیگردی توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد.

  نتایج

  نتایج این تحقیق نشان داد که بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت؛ که این به سود گروه تجربی بود. همچنین از بین گروه های تجربی نتایج این تحقیق نشان داد که، گروه ترکیبی تمرین و مکمل بهترین نتیجه را در مورد افزایش متغیر اندوتلیال عروقی داشت.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج این تحقیق نشان داد که، تاثیر گروه ترکیبی تمرین و مکمل بیشتر از شرایط تمرین و مکمل تنها بود.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، مکمل عناب، اندوتلیال عروقی، موش صحرایی
 • شهین درخشانی*، حسن فرجی، فرامرز هوشیاری صفحات 13-20
  مقدمه و هدف

  شیوع چاقی و عوارض همراه آن به سرعت در سراسر جهان در حال افزایش است لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر فعالیت حاد مقاومتی بر پاسخ آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق حاضر از نوع تجربی و طرح تحقیق نیمه تجربی بود بدین منظور 11 مرد جوان (20-30 سال) و 10 مرد میانسال (40-50 سال) در این تحقیق شرکت نمودند. کلیهی آزمودنی ها به مدت 10 دقیقه استراحت غیرفعال داشتند. پس از 10 دقیقه استراحت، نمونهی خونی اول گرفته شده و آزمودنی ها به مدت پنج دقیقه بدون بار کاری مشغول به گرم کردن شدند. بعد از آن، در یک جلسه آزمون فعالیت مقاومتی حاد (اجرای 4 ست در 6 ایستگاه: پرس سینه، پرس پا، پشت پا، سرشانه با هالتر، جلو بازو، زیر بغل با دستگاه با شدت 60 درصد یک تکرار بیشینه) را اجرا کردند. قبل و بالفاصله بعد از فعالیت نمونه های خونی جهت اندازه گیری میزان غلظت سرمی آدیپونکتین گرفته شد. از آزمون t مستقل و وابسته جهت مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و در سطح معنی داری 0/05>P انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که فعالیت مقاومتی حاد اثر معناداری روی سطوح آدیپونکتین پس از فعالیت ورزشی نداشته است و بین پاسخ آدیپونکتین به فعالیت مقاومتی در دو گروه سنی مختلف تفاوت معناداری .(P<0/05) نشد مشاهده

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش نشان داده شد که یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی با شدت متوسط اثر معناداری در سطوح سرمی آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال ندارد. همچنین تفاوت معناداری در واکنش آدیپونکتین به فعالیت حاد بین مردان جوان و میانسال مشاهده نشد لذا به با توجه به نتایج پژوهش، بنظر می رسد سن عامل محدود کننده ای در تنظیم آدیپونکتین نیست.

  کلیدواژگان: آدیپوکاین، فعالیت مقاومتی، میانسال، آدیپونکتین
 • ام البنین یار احمدی، فرهاد قدیری، مجید محمدی* صفحات 21-28
  استرس والدگری یک متغیر محیطی مربوط به خانواده بوده که ممکن است ابعاد مختلف رشد کودک را تحدید کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استرس والدگری با سطح فعالیت بدنی و تبحرحرکتی در کودکان پیش دبستانی با طبقات اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین بود.  به همین منظور تعداد119کودک 6 ساله بصورت تصادفی از منطقه 4 تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه وضعیت اجتماعی- اقتصادی قدرت نما، پرسشنامه فرزند پروری(PSI-SF)، دستگاه گام شمار آمرون و آزمون تبحرحرکتی برونینکز - ازورتسکی-2 استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گردید.  نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین (P=0/023) و تبحر حرکتی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین (P<0/001) وجود دارد، اما ارتباط بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا معناداری نبود (P=0/296).  بر اساس نتایج، استرس والدگری متغیر تاثیر گذار بر سطح فعالیت بدنی و تبحر حرکتی می باشد، اما در ارتباط با تعامل آن با وضعیت اجتماعی- اقتصادی لازم است متغیرهای دیگری نیز همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استرس والدگر، سطح فعالیت بدنی، تبحر حرکتی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی
 • علی نظریان، پریسا اکبری، سیده شیما موسوی گرگری*، آزاده عدل پرور صفحات 29-42
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر انگیزه داوطلبان بر رضایت مندی، نگرش و پشتیبانی از یک رویداد ورزشی بود.

  روش شناسی

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ، کلیه داوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودند (200 نفر). با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی ساده، 128 داوطلب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه ی ترجمه شده ی لی و همکاران (2014) بود. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (10 نفر) تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه درونی و نوع دوستی اثر مستقیم و معنی داری بر رضایت مندی دانشجویان داشتند؛ اما تاثیر انگیزه بیرونی و تعصب به دانشگاه بر رضایت مندی معنی دار نبود. همچنین متغیر رضایت مندی بر نگرش به داوطلبی اثر مستقیم و معنی داری دارد؛ اما اثر معنی داری بر نگرش به محل ندارد و نگرش به داوطلبی بر نگرش به محل اثر مستقیم و معنی داری دارد و اما بر پشتیبانی محل اثر معنی داری ندارد و تاثیر نگرش به محل بر پشتیبانی محل معنی دار بود

  .نتیجه گیری

  براساس پیوستار اثر عوامل انگیزشی - رضایت مندی - نگرش داوطلبی - پشتیبانی محل، به نظر می رسد سازه های روانشناختی با مرجع ادراک درونی در مشارکت داوطلبی اقشار دانشجو اثر تعیین کننده تری دارد؛ از این رو پیشنهاد می شود در سیستم داوطلبی و شیوه سرپرستی داوطلبان، عوامل درونی در اولویت قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: انگیزه، پشتیبانی، داوطلبی، رضایت مندی، رویداد ورزشی
 • عنایت زیبنده*، جواد پذیرش صفحات 43-51
  مقدمه و هدف

  هدف از اجرای این تحقیق،نقش  مهارت های  مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. 

  روش شناسی

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی است که به روش میدانی اجرا گردیده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره تربیت بدنی آجا در سال 1397 که 169 نفر می باشد کهبه علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آنها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته می شود. به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد مهارتهای مدیریت کوانتومی عظیمی ثانوی (1393)، عملکرد سازمانی سرمد و همکاران(1390) و چابکی سازمانی ژانگ و شریفی (2000) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و pls  برای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.

  نتایج

  یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت کوانتومی با عملکرد سازمانی (598/0 =r) ارتباط معنادار وجود داشت، همچنین بالاترین همبستگی بین مولفه نگاه کوانتومی با  عملکرد سازمانی (582/0 =r) از نظر آماری وجود داشت. بین مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی(710/0 =r) ارتباط معنادار وجود داشت، همچنین بالاترین همبستگی بین مولفه تفکر کوانتومی با مولفه انعطاف پذیری (692/0 =r) وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی از نظر آماری تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری داشت. 

  نتیجه گیری

  مدیرانتربیت بدنی اجا  برایرهبریموثرترباید بهمهارت هایکوانتومیوبعدکاربردی اینمهارت ها توجهویژه ایداشتهباشند. چرا که مهارت مدیریت کوانتومی، مدیران را قادر می سازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند. همچنین از طریق رهبری ومدیریت کوانتومی مدیران می توانند تفکر و اعتماد را در میان کارکنان تربیت بدنی  بوجود آورند، که این مهم به نوبه خود موجب نگرش نو به مسایل ارتباطات متقابل، پیشرفت و در نهایت افزایش بهره وری و عملکرد بالاتر می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت کوانتومی، عملکرد سازمانی، چابکی سازمانی، تربیت بدنی، ارتش
 • ناهید حاجی قربانی، سیده فاطمه تقوی*، زهرا نصرتی صفحات 53-60
  مقدمه و هدف 

  از پژوهش حاضر تاثیر تاثیر هشت هفته تمرینات واقعیت های مجازی و مکمل اسپیرولینا بر سطح کلسترول، LDL، HDL زنان چاق بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه شامل 30 نفر زن چاق که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه، 10 نفری قرار گرفتند. در ابتدا افراد در پیش آزمون خونگیری شرکت نمودند و اطلاعات مربوطه به عنوان نمرات پیش آزمون ثبت شد و پس ازجمع آوری اطلاعات، مداخله های تمرینی آغاز گردید.

  نتایج

  از آمار توصیفی برای توصیف، طبقه بندی و تنظیم نمرات خام استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک، برای تعیین تجانس واریانس ها از آزمون لوین و همچنین  برای فرضیه ها از آزمون تی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. کلیه ‏تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS‏ نسخه 20 ، در سطح معناداری 05/0‏p<‎‏  انجام گردید.‏

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که گروهی که هم تمرینات واقعیت مجازی و هم مکمل را استفاده کرده بودند بهتر از گروه تمرین و مکمل بودند. همچنین در بررسی متغیرهای گفته شده گروه تمرین پیشرفت معنی داری را به نصب گروه مکمل تجربه کرد. واژگان کلیدی : مکمل اسپیرولینا، واقعیت های مجازی، سطوح چربی

  کلیدواژگان: مکمل اسپیرولینا، واقعیت های مجازی، سطوح چربی
 • لیلا نظری*، کیوان شعبانی مقدم صفحات 61-67
  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش بود. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته دارای 40 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید مرتبط با موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان کشور تشکیل می دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، دشواری دسترسی؛ از روش نمونه گیری دردسترس برای جمع آوری نمونه ها استفاده شد که درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-19 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین سطح ادراک از تاثیرات زیست محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی ضریب همبستگی 34/0 وجود دارد که این همبستگی در سطح 001/0>P معنادار است، این نتایج بیانگر رابطه بین سطح ادراک از تاثیرات زیست محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی ست. بنابراین به منظور افزایش درک اثرات زیست محیطی، که بر رفتارهای مسیولانه زیست-محیطی اثرگذار است؛ باید درک مردم درباره محیط زیست افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش رسانه در دنیای امروز می تواند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: ادراک، محیط زیست، رفتار، ورزش
 • مهدی ابراهیمی*، رسول حمایت طلب، داوود هومنیان صفحات 69-78
  مقدمه و هدف

  در این پژوهش تاثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسه ای بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی و لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان 13 تا 15 ساله شهر کرج ارزیابی شد.

  روش شناسی

  بدین منظور 60 دانش آموز پسر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره، بازخورد مثبت مقایسه ای، بازخورد منفی مقایسه ای و بازخورد واقعی از عملکرد مهارت هدف گیری را در شش بلوک شش کوششی تمرین کردند. تکلیف تمرینی، پرتاب کیسه 100 گرمی از فاصله سه متری بود؛ که آزمودنی ها در چهار مرحله پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال ارزیابی شدند. علاوه بر این میزان لذت آزمودنی ها از فعالیتشان با استفاده از پرسشنامه لذت از تربیت بدنی ارزیابی شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه با اندازه-گیری مکرر، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین نمرات آزمون پرتابی گروه بازخورد مثبت در مراحل پیش آزمون با اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد، این تفاوت‎ها در گروه بازخورد منفی و کنترل معنادار نبود. هم چنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه بازخورد مثبت، گروه بازخورد منفی و کنترل در مراحل آزمون اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پرسشنامه لذت نیز تفاوت معنادار بین گروه ها را در پس آزمون نشان داد.

  نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر این موضوع است که بازخورد هنجاری مثبت در یادگیری حرکتی اثر تسهیل کننده ای و انگیزشی دارد. ازاین رو مربیان و تعلیم دهندگان می توانند برای تسریع در یادگیری فراگیران از آن بهره ببرند.

  کلیدواژگان: اکتساب، بازخورد هنجاری، مهارت هدف گیری، یادگیری
 • موسی بندک*، مریم بهادری، شهرزاد ریگی صفحات 79-89
  هدف

  پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع مطالعات کاربردی و باتوجه به شیوه گردآوری اطلاعات از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی1398 -1397می باشد .نمونه آماری این پژوهش28 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری انتخاب و به شیوه تصادفی در دوگروه آزمایش (14) و کنترل(14) نفر جایگزین شدند.برای گرد آوری اطلاعات درمورد سازگاری نمونه آماری از پرسشنامه اختلال رفتاری راتر(1964) و پرسشنامه قلدری(BS)ستفاده شد..برای تجزیه وتحلیل داده ها از دوبخش آمار توصیفی واستنباطی استفاده می شود که در بخش توصیفی از فراوانی، شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی و کاهش قلدری دانش آموزان موثر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته حاضر پیشنهاد می شود برنامه آموزش مهارت های زندگی به عنوان بخشی از برنامه‏های آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس و سایر عوامل مدرسه در جهت ارتقای سطح سازگاری اجتماعی دانش آموزان و کاهش زورگویی وقلدری استفاده گردد.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی، قلدری، دانش، دانش آموزان مقطع راهنمایی
 • نسرین شیخ آزادی*، بهمن حسنوند صفحات 91-101
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال بود.

   روش شناسی

  روش استفاده شده در این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی و همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بدست آمده، کاربردی بود. طرح تحقیق به صورت مراحل پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه تجربی (تمرین ذهن آگاهی) و یک گروه کنترل بود. بدین منظور، از ورزشکاران زن سطح شهرستان خرم آباد 40 نفر به صورت داوطلب انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب حالتی رقابتی و سرسختی ذهنی را تکمیل نمودند. مداخله شامل 6 جلسه 90 دقیقه ای تمرینات مایند فولنس برای گروه آزمایش بود. گروه کنترل به فعالیت های معمول خود می پرداخت. بعد از اتمام مداخله، شرکت کنندگان مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند.

  نتایج

  داده ها به روش آزمون کوواریانس تحلیل شد  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات ذهن اگاهی بر اضطراب رقابتی (001/0=p) و استحکام ذهنی (001/0=p) ورزشکاران دختر تاثیر معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله ذهن آگاهی باعث افزایش استحکام ذهنی و در مقابل کاهش اضطراب رقابتی دختران ورزشکار گردید.

  کلیدواژگان: مایندفولنس، اضطراب، سرسختی ذهنی، دختران ورزشکار
 • فاطمه نخستین عابد شام اسبی*، بهزاد محمدی اورنگی، رسول یاعلی، فرهاد قدیری صفحات 103-112

  هدف این پژوهش مقایسه تاثیر بازی های بومی محله ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت نفس دختران چاق پیش دبستانی شهر تهران بود. 30 دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروه های کنترل، مداخله منتخب حرکتی و بازی های بومی محلی تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش عزت نفس از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده گردید. گروهای آزمایش به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و ال اس دی نشان داد. مداخلات در گروه های آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معناداری بر عزت نفس داشته اند؛ اما در مقایسه باهم دیگر تفاوت معنادار نبود. بازی های بومی محلی و منتخب حرکتی بر کاهش مشکلات کودکان چاق از جمله بهبود عزت نفس موثر است. این موضوع تاییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکلات افراد چاق می باشد. البته برای یافتن بهترین نوع تمرینی بهتر است مداخلات گوناگون باهم مقایسه شوند.

  کلیدواژگان: عزت نفس، مداخلات منتخب حرکتی، بازی های بومی محلی، چاقی، دختران
 • مجتبی عزیزیان*، جواد پذیرش، فرشاد نادری صفحات 113-122

  این تحقیق با هدف سنجش نقش میانجی چاپلوسی در رابطه میان عزت نفس و استرس و موفقیت شغلی از دیدگاه خبرگان وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، 550 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 221 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می شود. روش نمونه گیری روش نمونه گیری تصادفی بوده است. اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به خبرگان ابتدا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، ارتباط بین عزت نفس و استرس با موفقیت شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی چاپلوسی در قالب مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، نقش میانجی چاپلوسی در رابطه بین عزت نفس و موفقیت شغلی رد و در رابطه بین استرس و موفقیت شغلی تایید گردید.

  کلیدواژگان: چاپلوسی، عزت نفس، استرس، موفقیت شغلی
|
 • Behroz Javahery Tehrani *, Reza Gharary Arefi Pages 1-11
  Introduction & Purpose

  The aim of this study, was to investigate the effect of eight weeks of aerobic interval training and jujube extract on vascular endothelial growth factor in heart tissue of male Wistar rats with myocardial infarction.

  Methodology

  The method of this study is experimental. Sixty male Wistar rats, aged 2-3 months, weighing 230 to 180 g were purchased for testing in this study. Of these, 34 individuals were selected as the sample and divided into 5 groups (interval training + infarct, interval training + infarct + jujube extract, healthy control, infarct control, and infarct + jujube extract group). They then induced to cardiac ischemia. The amount of exercise in this study was 8 weeks of interval training with 5 interval 4 min with intensity of 15 m / min. After 8 weeks, the tissues of these mice were perfused. Analysis of variance (ANOVA) and Tukey's post hoc tests were used to analyze the data.

  Results

  The results of this study showed that there was a significant difference between the experimental and control groups. Also among the experimental groups, the results of this study showed that the combined exercise and supplementation group had the best results in increasing the vascular endothelial variable.

  Conclusion

  Overall, the results showed that the effect of the combined exercise and supplementation group was greater than the exercise and supplement alone conditions.

  Keywords: interval training, Jujube Extract, Vascular endothelial, Rat
 • Shahin Derakhshani *, Hasan Faraji, Faramarz Hooshyari Pages 13-20
  Aim

  The prevalence of obesity and its associated complications are rapidly increasing worldwide and the aim of this study was to determine the effect of acute resistance exercise on adiponectin response in young and middle-aged men.

  Materials and Methods

  The research method was empirical and quasi-experimental research design. For this purpose, 11 young men (20-30 years) and 10 middle-aged men (40-50 years) participated in this study. All subjects performed an acute resistance exercise test session (performing 4 sets at 6 stations: chest press, leg press, leg extension, shoulder bar, arm curl, seated lat pull-down with intensity of 60% one repetition maximum). Blood samples were taken before and immediately after exercise to measure the concentration of adiponectin serum. Independent and dependent t-tests were used to compare the means of the groups. All statistical analyzes were performed using SPSS software (version 22) at the significant level P 0.05).

  Conclusion

  Therefore, the results of the study showed that one session of moderate to high resistance training had no significant effect on adiponectin serum levels in young and middle-aged men. Also, there was no significant difference in adiponectin response to acute activity between young and middle-aged men. Based on the results of this study, age does not appear to be a limiting factor in adiponectin regulation.

  Keywords: adipokine, resistance exercise, middle-aged, Adiponectin
 • Umbanin Yar Ahmadi, Farhad Ghadiri, Majid Mohammadi * Pages 21-28
  Parental stress is a family-related environmental variable that may impede different aspects of child development. The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting stress with physical activity level and Motor proficiency in preschool children with high and low socioeconomic status. For this purpose, 119 children 6-year-old were randomly selected from district 4 of Tehran. Data were collected using Power Socioeconomic Status Questionnaire, Parenting Questionnaire (PSI-SF), Amron Pedometer, and Broninks-Osortsky-2 Functionality Test. Finally, data were analyzed using Pearson correlation test. Results showed a significant relationship between parental stress and physical activity level in low socioeconomic status (P = 0.023) and motor skill in high and low socioeconomic status (P <0.001), but There was no significant difference between parenting stress and level of physical activity in high socioeconomic status (P = 0/296).  According to the results, parenting stress is a variable that affects the level of physical activity and motor skill, but in relation to its interaction with socioeconomic status, other variables need to be considered simultaneously.
  Keywords: Parental Stress, Physical Activity Level, Motor Proficiency, Socioeconomic status
 • Ali Nazarian, Parisa Akbari, Seyyedeh Shima Mousavi Gargari *, Azade Adlparvar Pages 29-42

  The purpose of this research was to investigate the effect of motivational factors of volunteers on satisfaction, attitudes, and support from a sport eventThis is an applied study and research method was descriptive-survey. Statistical population included all volunteers in thirteenth sport-cultural Olympiad of students universities (N=200). Using Morgan table and through random sampling, 128 volunteers were selected. A translated questionnaire Lee et al (2014) was used for data collection. The face validity of the questionnaire was confirmed by 10 experts. Also its reliability was calculated by using Cronbach's alpha and composite reliability. To analyze data and investigating model fit, structural equation modeling and PLS software were used.Results showed that intrinsic motivation and altruism had significant effect on student satisfaction but the effect of extrinsic motivation and patriotism to the university on satisfaction wasn’t significant. Also satisfaction has significant and direct effect on attitudes to voluntariness but don’t have a significant effect on the attitude to the place. As well as the results showed that attitude to volunteer had significant and direct effect on attitude to place but don’t have significant effect on support of place. And effect of attitude to place on support of place was significant. According to continuum, effect of Motivational factors - satisfaction - attitude to volunteers, support of place, it seems psychological factors with reference of internal perception have a crucial effect on participation of student. Therefore, it is recommended that in volunteering system and method of supervising volunteers, internal factors should take priority.

  Keywords: Motivation, Support, Volunteer, Satisfaction, Sports event
 • Enayat Zybndh *, Javad Paziresh Pages 43-51
  Introduction & Objective

  The purpose of this study was to investigate the role of quantum management skills on organizational performance and agility of Iranian Army physical education staff.

  Methodology

  This research is an applied goal in terms of correlation strategy implemented by field method. The statistical population of this study includes all employees of Ajay physical education department in 197 which is 169 persons. To measure the research variables, standard questionnaires of Secondary Huge Quantity Management Skills (1393), organizational performance of Sarmad et al. (2011) and organizational agility of Zhang and Sharifi (2000) were used.

  Results

  The results showed that there was a significant relationship between quantum management and organizational performance (r = 0.898). There was a significant relationship between quantum management and organizational agility (r = 0.710). Also, there was the highest correlation between the quantum thinking component and the flexibility component (r = 0.692).

  Conclusion

  EJA managers should pay particular attention to the quantum and applied aspects of these skills in order to lead more effectively. Because quantum management skills enable managers to make their own intentions and intentions.

  Keywords: Quantum Management, organizational performance, Organizational Agility, Physical Education, Army
 • Nahid Haji Ghorbani, Seyedeh Fatemeh Seyedeh Fatemeh, Zahra Nosrati Pages 53-60
  Introduction and purpose

  The purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks of virtual reality training and spirulina supplementation on cholesterol, LDL and HDL levels in obese women.

  Methodology

  The research method in this study is quasi-experimental with pre-test and post-test design. The sample consisted of 30 obese women who were eligible to participate in the study and were randomly divided into three groups of 10 each. Initially, the subjects participated in the pre-test of blood sampling and the relevant information was recorded as pre-test scores and after the data collection, training interventions were started.

  Results

  Descriptive statistics were used to describe, classify and adjust the raw scores. Inferential statistics were used to confirm the normal distribution of the data by the Shapiro-Wilk test, to determine the homogeneity of variances from the Levin test, and also for the hypotheses by the t-test and. Multivariate analysis of variance (Mankova) was used. All analyzes were performed using SPSS 20 software at the significant level p <0.05.

  Conclusion

  The results showed that the group that used both virtual reality and complementary exercises were better than the supplementary and experimental groups. Also, the experimental group experienced significant improvement in the installation of the supplementary group in examining the said variables.

  Keywords: Spirulina Supplement, Virtual Reality, Fat Levels
 • Leila Nazari *, Keivan Shabani Moghaddam Pages 61-67
  The purpose of this study was to investigate the impact of environmental perception on sustainable development in sport. The present study is a descriptive-survey and field study. In order to collect data, a researcher-made questionnaire with 40 questions was used. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a survey of professors related to the research subject and its reliability was reported using Cronbach's alpha of 0.83. The statistical population of the study consisted of managers and organizers of sport events in ten provinces of the country. Due to the size, number, and difficulty of access, the available sampling method was used to collect the samples and finally 254 questionnaires were returned. Data analysis was performed using SPSS-19 software. The results showed that there is a correlation coefficient of 0.34 between environmental perception level and actual consumer behavior in sport events, which is significant at P
  Keywords: Perception, Environment, Behavior, sport
 • Mehdi Ebrahimi *, Rasoul Hemayattalab, Davood Homanian Pages 69-78
  Introduction and purpose

  In this study, the effect of increasing performance expectations through comparative feedback on the learning of targeting skills and the enjoyment of physical activity in 13-15-year-old adolescents in Karaj city was evaluated.

  Methodology

  For this purpose, 60 male students were selected by purposeful sampling and randomly divided into three groups of 20, tested positive feedback, negative feedback, and real feedback from targeting skills in six blocks of six attempts. The exercise task was throwing 100 grams of a 3-meter distance; subjects were evaluated in four stages: pre-test, acquisition, retention and transfer. In addition, the amount of enjoyment of the licentious people from their activities was evaluated using the Pleasure Inventory of Physical activity. The data were analyzed using one-way ANOVA with repeated measures, covariance analysis and Bonferroni’s post hoc test.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the test scores of the positive feedback group in the pretest stages with acquisition, retention and transmission, but these differences were not significant in the negative feedback group and control group. Also, the results of covariance analysis indicated that there was a significant difference between the positive feedback group, the negative feedback group and the control group at the acquisition, retention, and transfer tests. The results of the Pleasure Questionnaire showed a significant difference between the groups in the post-test.

  Conclusion

  Findings indicate that positive feedback in learning has a facilitating and synergistic effect. Therefore, educators and educators can use it to accelerate learners learning.

  Keywords: acquisition, normative feedback, targeting skills, Learning
 • Mosa Bandak *, Mariam Bahadori, Shahrzad Riggi Pages 79-89

  The purpose of this study was to investigate the effect of life skills training on social adjustment and reduction of bullying among students. According to the purpose of this study, the data were collected using a quasi-experimental design with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study includes all students in the secondary school of Tehran in the academic year of 2018-2019 . The statistical population of this study was 30 people selected by multistage cluster sampling from among the statistical population and randomly divided into two groups (14) And control (n = 14) were used. A social adjustment scale and bulling scale (BS) were used to collect information. For data analysis, descriptive and noninvasive statistics were used. In the descriptive section of frequency, central incidence and dispersion indices, and Inferential analysis of covariance analysis (ANCOVA) was used. The results showed that life skills training is effective on social adjustment in reducing student bullying. According to the findings of this study, it is suggested that a life skills training program should be used as part of in-service training programs for school counselors and other school principals in order to enhance the skills of bullying and aggressive students.

  Keywords: Life skills education, social adjustment Bulling, Secondary schools student
 • Nasrin Sheikh Azadi *, Bahman Hassanvand Pages 91-101
  Introduction & Objective

  The purpose of this study was to determine the effect of Mindfulness training on anxiety and physical mental toughness in 19-25 year old female athletes.

  Methodology

  the method used in this study was quasi-experimental and also according to the length of time the research was conducted cross-sectional and in terms of using the obtained results. The research design was pre-test-post-test with an experimental group (mindfulness practice) and a control group. For this purpose, 40 female athletes from khoramabad city were selected as volunteers and randomly divided into experimental (n = 25) and control (n = 25) groups. In the pre-test phase, participants completed the questionnaires of competitive state anxiety and mental toughness. The intervention consisted of 6 sessions of 90-minute mindfulness exercises for the experimental group. The control group performed its usual activities. After the intervention, the participants completed the questionnaire again.

  Results

  The data were analyzed by covariance test. Results of this study showed that mindfulness training had a significant effect on competitive anxiety (p = 0.001) and mental strength (p = 0.001) in female athletes.

  Conclusion

  Overall, the results of this study showed that mindfulness intervention increased mental toughness and reduced competitive girls'' anxiety.

  Keywords: Mindfulness, Anxiety, mental Toughness, Athletic Girls
 • Fatemeh Nokhostin Abed Sham Asbi *, Behzad MOHAMMADI ORANGI, Rasoul Yaali, Farhad Ghadiri Pages 103-112

  Purpose of this study was to compare the effects of Indigenous-Local play and selective motor interventions on the Self-esteem of obese girls in pre-school ages in Tehran. 30 obese girls were selected in a targeted way and divided into control groups, selective motion interventions and local native games. World Health Organization charts for obesity and Cooper-Smith questioner for Self-esteem were used. Experimental groups practiced two sessions in week and per session one hour for nine weeks. The results of covariance analysis and LSD showed. Intervention in experimental groups had a significant effect on the Self-esteem compared to the control group. But compared to each other, the difference was not significant. Local native games and selective motor interventions be effective in reducing obesity problem as self-esteem. This confirms the role of physical activity; it is about reducing the problems of obese people. Of course, to find the best practice, it's best to compare different interventions.

  Keywords: Self-esteem, selective motion interventions, local indigenous games, Obesity, girls
 • MOJTABA AZIZIAN *, Javad Paziresh, FARSHAD NADERY Pages 113-122

  This study aimed to assess the mediating role of flattery in the relationship between self-esteem and stress and job success from the point of view of the Ministry of Sport and Youth Affairs experts. It is an applied research in terms of purpose classification of researches, it is descriptive-non-experimental in terms of data collection, and has been the case study among all types of descriptive research methods. The statistical population of the study consists of 550 staff and experts of the Ministry of Sport and Youth. Using Cochran formula, 221 individuals are selected as statistical sample. The sampling method was random sampling. The demographic data of the experts were first evaluated and after confirming the validity and reliability of the questionnaire, the relationship between self-esteem and stress with job success was analyzed by considering the mediating role of flattery in structural equation modeling. Data were analyzed using SPSS and LISREL statistical software. The results of the study showed that the mediating role of flattery in the relationship between self-esteem and job success was rejected and the relationship between stress and job success was confirmed.

  Keywords: Flattery, Self-esteem, Stress, Career success