فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 23، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکبر اقوام کرباسی* صفحات 7-18

  شیخ مفید در میان متکلمان امامیه، جایگاه ویژه و ممتازی دارد و بی تردید تحلیل و تبیین او از آموزه های اعتقادی، نقشی تاثیرگزار در تحلیل تاریخ فکر امامیه خواهد داشت. اراده خدا و ماهیت آن، از جمله آموزه هایی است که شیخ مفید پیرامون آن رساله ای مستقل تحریر کرده است و برخی شاگردانش همچون کراجکی، تبیین و تحلیل او را پرورانده اند. خط فکری شیخ مفید، اگرچه همانند تمامی متکلمان عدلیه اراده را حادث می داند، ولی ازیک سو بر اساس روش شناسی ای که در کلام ورزی خویش بدان التزام دارد، و از سویی دیگر بر پایه برخی از روایات، بین اراده خدا و اراده انسان تفاوت می گذارد و به لحاظ وجود شناسی، اراده را همان امر مکون عینی و خارجی می داند. شیخ مفید در معنا شناسی صفت اراده، معتقد است: امکان انتساب صفت اراده به خداوند وجود ندارد و تنها به دلیل سمع می توان خداوند را مرید دانست. از این رو، استمعال این صفت را برای خداوند مجازا روا می دارد. اما این تبیین را پیش تر برخی از معتزلیان بغدادی، همچون بلخی کعبی، هم ارایه کرده و برای آن دلیل اقامه نموده بودند. بعید نیست اقبال شیخ مفید به رویکرد و تحلیل معتزلیان بغدادی، به دلیل همسو انگاری این دیدگاه با روایات امامیه بوده باشد.

  کلیدواژگان: شیخ مفید، کراجکی، ماهیت اراده، بلخی کعبی، معتزله بغداد
 • سید مصطفی موسوی اعظم*، محمود صیدی صفحات 19-34

  نظریات فخررازی در بحث شر به چهار بخش کلی تقسیم می شود: 1. پیش فرض های الهیاتی مسیله شر؛ وی در این موضع مدعی است که فلاسفه قایل به حسن و قبح شرعی اند و خداوند را فاقد اختیار می دانند. ازاین رو، شایستگی بحث درباره این مسیله را ندارند؛ 2. نقد دیدگاه ثنویت و فلاسفه؛ وی در رویکردی مخالف با ثنویت، سرمنشا شرور را ذات الهی می داند و در عین حال، با دیدگاه فلاسفه، که قایل به مجعول بالعرض بودن شرور ند، مخالفت می کند؛ 3. طرح انتقاداتی به دیدگاه عدمی بودن شرور (دیدگاه منسوب به افلاطون)؛ که از جمله آنها، نقض این دیدگاه از طریق احساس درد و رنج است؛ 4. بیان اشکالاتی بر نظریه تقسیمی شرور (منسوب به ارسطو)؛ در این موضع، وی تصریح می کند که ملازمه ای میان عالم ماده و شرور نمی بیند. و از سوی دیگر، این پیش فرض را که عالم ماده دارای شر قلیل و خیر کثیر است، به چالش می کشد.

  کلیدواژگان: فخررازی، شر، عدمی انگاری شر، شر ادراکی، نظریه تقسیمی شرور
 • سید کریم خوب بین خوش نظر*، جواد کارخانه صفحات 35-46

  اگر حقیقت خاتمیت را آن گونه که علامه طباطبایی در تفسیر گران سنگ المیزان فی تفسیر القرآن، از رهگذر آیه «اکمال دین» تبیین کرده است، بپذیریم، فهم تلازم آن با جامعیت دین تسهیل خواهد شد؛ به این معنا که، فرض ثبوت هر یک از «جامعیت دین» و «خاتمیت»، بدون دیگری فرض محالی است؛ زیرا نمی توان تصور کرد که دین، جامع و کامل است، ولی به قله رفیع خاتمیت نایل نشده باشد؛ همچنان که نمی توان پذیرفت که دین، خاتم بوده باشد، اما واجد جامعیت و کمال نباشد. در عدم ثبوت دو امر متلازم نیز همین مسیله مطرح است. نوشتار پیش رو، در تبیین تلازم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی با رویکردی توصیفی، تحلیلی از میان سه رهیافت «مراجعه به نصوص دینی»، «بررسی آموزه اکمال دین» و «بررسی یکایک آموزه های قرآن و اثبات کمال آنها»، تنها به آموزه اکمال دین پرداخته است. مدلول صریح آیه اکمال از منظر علامه، کامل شدن مجموعه معارف و احکام دین، با تشریع حکم ولایت است. همچنین اکمال دین، مساوق با اتمام نعمت است و این هر دو، مساوق و متلازم با جامعیت دین است.

  کلیدواژگان: جامعیت، خاتمیت، تلازم، اکمال دین، اتمام نعمت، طباطبائی
 • عبدالرحمن باقرزاده* صفحات 47-64

  دیدگاه های کم سابقه ابن تیمیه حرانی در قرن هفتم، چهره ای متعصب از وی و قرایتی متحجرانه از اسلام به نمایش گذاشت و باعث شد تا موجی از مخالفت دانشمندان فریقین به ویژه عالمان مذاهب اربعه عامه، و حتی اتفاق نظر آنان در طرد و حکم قضایی به حبس طولانی وی را به دنبال داشته باشد. یکی از دانشمندان برجسته و ذوالفنون اهل سنت، ابن حجر عسقلانی است که در آثار گوناگون، ضمن تایید برخی از دیدگاه های او، در پاره ای از مسایل به مخالفت با دیدگاه وی برخاست. سوال این است که آیا وی در فضایل امیرالمومنین علیه السلام هم مخالفتی با رویکرد ابن تیمیه داشته است؟ این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع معتبر اهل سنت تدوین شد، به این سوال پاسخ مثبت داده و به این نتیجه رسیده است که وی با دیدگاه ابن تیمیه درباره مناقب امیرالمومنین علیه السلام مواضع یکسان ندارد.

  کلیدواژگان: امام علی علیه السلام، ابن تیمیه، ابن حجر عسقلانی، مناقب و فضایل
 • سید احمد حسینی*، محمد جعفری صفحات 65-80

  با مراجعه به متون دینی می یابیم که اهل بیت برای تبیین شیون خویش استدلال عقلی و نقلی داشته اند. در این مقاله با روش کتابخانه ای تحلیلی، استدلال هایی که این ذوات مقدس برای بیان مرجعیت دینی خود در برابر مخالفان یا شیعیان اقامه کرده اند، بررسی می شود. این ادله، گاهی برون مذهبی اند و گاهی درون مذهبی؛ یعنی در آنها به آموزه های مسلم میان مسلمانان یا شیعیان استناد شده است. ایشان امام را محافظ شریعت، هادی به سوی دین، حجت الله، قیم و ملازم با قرآن کریم، واجب الاطاعه و محل نزول جبرییل دانسته اند و برای اثبات مرجعیت دینی امام، به این موارد استدلال کرده اند.

  کلیدواژگان: مرجعیت دینی امام، تبیین عقلی، حجت خدا، حفظ دین
 • اکبر اقوام کرباسی* صفحات 81-98

  شیخ مفید در میان متکلمان امامیه، جایگاه ویژه و ممتازی دارد و بی تردید تحلیل و تبیین او از آموزه های اعتقادی، نقشی تاثیرگزار در تحلیل تاریخ فکر امامیه خواهد داشت. اراده خدا و ماهیت آن، از جمله آموزه هایی است که شیخ مفید پیرامون آن رساله ای مستقل تحریر کرده است و برخی شاگردانش همچون کراجکی، تبیین و تحلیل او را پرورانده اند. خط فکری شیخ مفید، اگرچه همانند تمامی متکلمان عدلیه اراده را حادث می داند، ولی ازیک سو بر اساس روش شناسی ای که در کلام ورزی خویش بدان التزام دارد، و از سویی دیگر بر پایه برخی از روایات، بین اراده خدا و اراده انسان تفاوت می گذارد و به لحاظ وجود شناسی، اراده را همان امر مکون عینی و خارجی می داند. شیخ مفید در معنا شناسی صفت اراده، معتقد است: امکان انتساب صفت اراده به خداوند وجود ندارد و تنها به دلیل سمع می توان خداوند را مرید دانست. از این رو، استمعال این صفت را برای خداوند مجازا روا می دارد. اما این تبیین را پیش تر برخی از معتزلیان بغدادی، همچون بلخی کعبی، هم ارایه کرده و برای آن دلیل اقامه نموده بودند. بعید نیست اقبال شیخ مفید به رویکرد و تحلیل معتزلیان بغدادی، به دلیل همسو انگاری این دیدگاه با روایات امامیه بوده باشد.

  کلیدواژگان: شیخ مفید، کراجکی، ماهیت اراده، بلخی کعبی، معتزله بغداد
 • علیرضا اسعدی* صفحات 99-116

  بررسی خاستگاه پیدایش مسایل کلامی، از عرصه های پژوهشی مورد علاقه خاورشناسان است. بسیاری از آنها کوشیده اند تا با بررسی این موضوع نشان دهند که آبشخور مسایل کلام اسلامی، ادیان و مکاتب دیگر، به ویژه مسیحیت است و کلام اسلامی از عوامل بیرونی تاثیر پذیرفته است. ولفسن، اسلام شناس یهودی، در کتاب فلسفه علم کلام، درباره مسیله خلق قرآن، که از چالشی ترین مسایل کلامی، به ویژه در قرن دوم هجری است، چنین رویکردی را دنبال کرده است. او با به کارگیری روش فرضی استنتاجی خود، دیدگاه های مطرح در زمینه خلق قرآن را متاثر از آموزه های یهودی مسیحی می داند. این مقاله در صدد است تا با تتبعی شایسته ضمن تبیین دقیق نظریه ولفسن، شواهد و قراین آن را بررسی و نقد کند و نشان دهد که نه تنها روش ولفسن با اشکالاتی روبرو است، دلایل او نیز مدعایش را به خوبی اثبات نمی کند و تاثیر عوامل بیرونی، به ویژه مسیحیت، در پیدایش این مسیله اثبات شدنی نیست.

  کلیدواژگان: کلام اسلامی، خلق قرآن، ولفسن، مسیحیت، تاریخ مسائل کلامی، روش فرضی استنتاجی
 • ثمانه علوی*، سید جواد خاتمی صفحات 117-134

  نصر حامد ابوزید، در بخشی از نظریه «تفسیر عصری از متون» خویش قایل شده است که میان معنا و مراد تفاوت وجود دارد. از آنجایی که در تفاسیر ارزش افزایانه، هدف مفسر به حد اعلای ارزش رساندن یک اثر است و از جهتی عواملی همچون پیدایش پرسش های جدید، پدیداری نیازهای نو و افزایش سطح علمی مفسر، نیازمندی به تفاسیر عصری را درپی دارند، به ‎نظر می‎رسد نظریه تفسیری وی می‎تواند به عنوان راهکاری برای نیل به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا، که به معنای فهم بهتر از متن و مرادات ماتن در طول زمان است، مورد امعان نظر قرار گیرد. اما نتایج حاصل از چنین نگرش‎هایی، چنانچه در آن ضوابط فهم متن رعایت نشود، ممکن است به تهدیدات معرفتی، همچون عدم امکان اعتبارسنجی تفاسیر، و دنیوی و عرفی کردن دین بینجامد.

  کلیدواژگان: ابوزید، ارزش افزایی قصدگرا، معنا، مراد، تهدیدات معرفتی
 • فهیمه گلپایگانی * صفحات 135-152

  «قصص» از جمله اسلوب های بیانی قرآن است که نظر به میزان پردازش آیات، از جنبه های گوناگون حایز اهمیت می نماید. یکی از این جوانب، میزان اثرگذاری کارکردهای کلامی فرق در تفسیر قصص است. با توجه به این موضوع، «کرامیه» که از فرق مهم کلامی است، نظر به باورهای منسوب در اصول توحیدی و نقش مهم این موازین در تفسیر، خیزش مطالعاتی زیادی را به خود معطوف داشته است. ازآنجاکه مبانی کلامی هر فرقه در قالب متون منتسب جلوه گر می شود، این پژوهش به بررسی تحلیلی بازتاب این اندیشه ها در قصص «تفسیر سورآبادی»، به عنوان اصلی ترین منبع تفسیری کرامیه پرداخته است. مطابق این تحقیق که نتیجه ای کاربردی در حوزه مطالعات تفسیر، کلام و ملل دارد، از یک سو انتساب صفاتی چون تجسیم، استوا، مکانیت و اعضا به این فرقه نادرست است؛ و از سوی دیگر، این آرا در شاخصه های مهم رویت و جهت، بر فحوای تفسیر قصص اثرگذارند.

  کلیدواژگان: قصص، کرامیه، تفسیر سورآبادی، باورهای توحیدی، شاخصه ایمان، صفات خبری
 • مهدی فیاضی*، غلامرضا فیاضی صفحات 153-166

  مسیله شان اخلاقی، از مباحث مهم فلسفه اخلاق است. با وجود اختلاف در جوانب گوناگون این مسیله، همه صاحب نظران بر این امر متفق اند که انسان واجد شان اخلاقی است. مسیله اصلی در این پژوهش، این است که با پذیرش تشکیکی بودن شان اخلاقی، ایمان چه نقشی در تعیین سطح و درجه شان اخلاقی انسان دارد. بنا بر آموزه های اسلامی، ایمان در تعیین مرتبه وجودی انسان نقش اساسی ایفا می کند. کسی که منکر خدا یا رسول یا قیامت است، از دیدگاه اسلام در مراتب نازله وجودی قرار دارد. ایمان خود امری مشکک است که شدت و ضعف می پذیرد و ازآنجایی که مراتب انسانیت دایرمدار مراتب ایمان است، مراتب مختلف ایمان مراتب مختلفی از انسانیت را به دنبال دارد. این مراتب مختلف انسانی، مراتب تشکیکی شان اخلاقی انسان را تشکیل می دهد که بر اساس آن وظایف فاعل های اخلاقی در برابر انسان تعیین می شود. براین اساس، بی ایمان از حداقل حقوق اخلاقی برخوردار است؛ ولی مومن حقوقی به مراتب بالاتر دارد و متناسب با مرتبه ایمانش شان اخلاقی او نیز تغییر می کند. مومنی که ملکه پرهیزگاری در او استقرار یافته است و از گناه اجتناب می کند، نسبت به مومن فاسقی که چنین ملکه ای در او متجلی نشده است، از منزلت اخلاقی والاتری بهره مند است. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای بوده و ارزیابی داده ها به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

  کلیدواژگان: ایمان، انسان، کرامت، شان اخلاقی، فسق
 • مرتضی رضائی*، زهیر رضازاده صفحات 167-182

  تبیین صحیح از رابطه دین و اخلاق از دغدغه های فیلسوفان این دو حوزه بوده که بحث های گسترده ای درباره آن انجام شده است. یکی از چالشی ترین قلمروهای این بحث، اخلاق اجتماعی است؛ زیرا افراد جامعه باورهای مختلفی دارند و پیچیدن یک نسخه اخلاقی برای همه آنان چه بسا به تحمیل ارزش ها و تبعیض نسبت به گروهی شود که باورهای اکثریت را قبول ندارند. هدف از تحقیق پیش رو، تبیین شاخصه های اخلاق دینی است که به سبب برخورداری از آنها برای تنظیم روابط افراد جامعه ای که همه یا اکثریت آنان مسلمان اند، بر اخلاق فرادینی اولویت می یابد. از یک سو، اخلاق اجتماعی متاثر از باورهای کلان اعتقادی، به دلیل تاثیرات شگرف این باورها بر عناصر مهم اخلاق، بر اخلاق فرادینی که تنها بر سرشت مشترک انسان ها تکیه دارد، مقدم است؛ و از سوی دیگر، اخلاق اجتماعی برگرفته از متون دینی معتبر، به دلیل شناخت عمیق و صحیحی که به وسیله وحی از انسان و افعال متناسب با سعادت حقیقی وی به دست می آورد، بر اخلاق فرادینی که خود را برای کشف ارزش های اخلاقی از این منبع شناخت بی نیاز می داند، ترجیح دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق اجتماعی، اخلاق دینی، اخلاق فرادینی، اخلاق اجتماعی دینی
 • حامد ساجدی*، محمد محمدرضایی صفحات 183-194

  فرگشت یکی از نظریات علمی است که بیش از همه، به داروین انتساب دارد. بعد از داروین و به طور خاص با پیشرفت علم ژنتیک، اصلاحیه و تکمله هایی بر این نظریه افزوده شد تا دیدگاه نیوداروینیسم پدید بیاید. این نظریه، درصدد است که چگونگی پیدایش ارگانیسم های پیچیده را تبیین کند. اینکه نمی توان تبیین فرگشتی را مردود دانست، نباید موجب این گمان شود که این نظریه همه چیز را درباره پیدایش ارگانیسم های پیچیده تبیین می کند. این مقاله، بر آن است تا با بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی به همراه تحلیل عقلانی داده ها، نشان دهد جنبه های بسیاری از حیات هوشمند وجود دارد که با نظریه فرگشت تبیین نمی شود. ازاین رو برای این امور باید سراغ تبیین های دیگر رفت. این مقاله نشان می دهد که دست کم پنج مسیله در باب حیات هوشمند وجود دارد که تبیین فرگشتی پاسخگوی آن نیست. برخی از جوانبی که در این تحقیق بررسی می شود کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: فرگشت، آغاز حیات، فرضیه گایا، جهش، فنوتیپ، آگاهی
|
 • Akbar Aqvam Karbasi* Pages 7-18

  Sheikh Mufid has a special and prominent position among the Imamiyyah theologians and his analysis on the theological teachings of Islam undoubtedly play an important role in the intellectual history of Imamiyah. God's will and its nature are among the teachings that Sheikh Mufid has written an independent treatise on it, and then has also been analyzed by some of his students, such as Karajaki. Given the sheikh's theological method and based on some narrations, although Sheikh, like the other theologians, considers God's will to be a created matter, he distinguishes between the will of God and the will of man, and ontologically considers the will to be the objective and the external matter. Semantically, regarding the attribute of the will, Sheikh Mufid believes: It is not possible to attribute the will to God, and only through listening can God be considered the Desirous. Therefore, just in virtual mode, the usage of this attribute to God is valid. Of course, this explanation was previously provided by some Baghdadi Mu'tazilites, such as Balkhi Ka'bi. Sheikh Mufid may have favored the Mu'tazilites’ approach because of its alignment with the narrations of Imamiyyah.

  Keywords: heikh Mufid, Karajaki, nature of will, Balkhi Ka'bi, Mu'tazilite of Baghdad
 • Seyyed Mostafa Mousavi Azam*, Mahmoud Sayyedi Pages 19-34

  Fakhr Razi's theories on evil are divided into four general sections: 1. theological presuppositions of the problem of evil; in this case, he claims that, philosophers believe in legal good and badness, and lack of God’s authority; therefore, they do not deserve to discuss this issue. 2. Criticizing the views of dualists and philosophers; in an anti-dualism approach, he sees the essence of God as the source of evil, and at the same time, he opposes the views of philosophers who regard evil as an accidental factitious. 3. Criticizing the non-existential approach to evil (attributed to Plato's view): and rejecting this view through the feeling of pain and suffering. 4. Criticizing the evil division theory (attributed to Aristotle); he states that he does not see a connection between the material world and evil. On the other hand, he challenges the assumption that, the material world has very little or no evil, and multitude good.

  Keywords: Fakhr Razi, evil, non-existential approach to evil, perceptual evil, evil division theory
 • Seyyed Karim Khub bin Khush nazar *, Javad Karkhane Pages 35-46

  Giving the viewpoint of Allameh Tabataba'i in the Commentary of al-Mizan, on the Āyat Ikmāl ad-Dīn, verse of the Perfection of the Religion, the issue of Finality of Prophethood and comprehensiveness of religion are intertwined. Accordingly, assuming the "the perfection of the religion" and "Finality" is impossible, because, just as, perfection is impossible without Finality, Finality is also impossible without perfection. Using an analytical-descriptive method, this paper has focused on the issue of "the perfection of the religion" rather than the other evidences. From the point of view of Allameh, the aforementioned verse reveals that the legislation of guardianship, God's great blessing, has perfected the teachings of the religion of Islam that is the very meaning of the comprehensiveness of religion.

  Keywords: comprehensiveness, Finality of Prophethood, correlation, the perfectness of the religion, fulfilling the blessings, Tabataba'i
 • Abdol, Rahman Bagher zadeh* Pages 47-64

  Ibn Taymiyyah al-Harani's fanatical views in the seventh century aroused the opposition of Sunni and Shia scholars, leading to his rejection and imprisonment. One of the prominent Sunni scholars is Ibn Hajar al-Asqalani, who in some cases opposed the views of Ibn Taymiyyah. Now, the question is whether he also opposed Ibn Taymiyyah's approach on the virtues of Amir al-Mu'minin (P.B.U.H)? Using an analytical-descriptive method and focusing of the Sunni sources, this paper reveals that Ibn Hajar's views on virtues of Amir al-Mu'minin (P.B.U.H) are similar to those of Ibn Taymiyyah.

  Keywords: Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar Asqalani, virtues, Imam Ali (P.B.U.H.)
 • Seyed Ahmad Hosseini*, Mohammad Jafari Pages 65-80

  By referring to religious texts we find that ahlulbait (peace be upon them all) have rational and narrational reasons to explain their different positions. In this article, the reasons that ahlulbait (peace be upon them all) have given to their opponents or followers to prove their religious authority will be examined in an analytical library research. These reasons are sometimes extra-religious and sometimes intra-religious. That means some of them are based on those Islamic teachings which are indisputable among Muslims or Shi’a people. They have considered an Imam as the protector of Islamic law (sharia), the guide to religion, the proof of God, the guardian and companion to the Qur'an, obligatory to obey and the place where Gabriel descends to and have mentioned those cases to prove the religious authority of an Imam.

  Keywords: the religious authority of Imam, rational explanation, proof of God, Preservation of religion
 • Ali Mohammad Ghasemi* Pages 81-98

  Given the status of the resurrection and its related facts, including the Reckoning in the application of divine laws and the construction of the human being’s soul, this paper examine the hownees of the Reckoning in the Resurrection from the perspective of the Holy Qur’an. Using an analytical-descriptive method, this paper studies the philosophy, whatness, nearness and the importance of the Reckoning from the viewpoint of the Qur’an and the interpolators of the Holy Qur’an and in some cases the Traditions. The findings show that, the Reckoning does not belong to any particular group but also all humans, including prophets, the Jinn, will be subject to Reckoning.

  Keywords: Reckoning, acts, Question, the Resurrection
 • Ali Reza As'adi * Pages 99-116

  An investigation into the origin of theological debates has always been a favorite issue for Orientalists. Many of them have attempted to show that the Islamic theology is rooted in other religions and schools, especially Christianity. Wolfson, a Jewish Islamologist, has followed this approach in his book 'The Philosophy of Theology' on the question of the createdness of the Qur'an, one of the most challenging theological issues, especially in the second century AH. Using his hypothetical deductive method, he believes that this issue is originated form Jewish-Christian teachings. The findings show that this theory, in addition to its weaknesses, cannot be proven in practice.

  Keywords: Islamic theology, the createdness of the Qur'an, Wolfson, Christianity, history of the theological issues, hypothetical deductive method
 • Samane Alavai*, Seyyed Javad Khatami Pages 117-134

  Nasr Hamed Abu Zayed, in his theory of 'modern interpretation of texts', argues that there is a difference between meaning and purpose. Given the need for modern interpretations to deal with new questions, and since in value-added interpretations, the interpreter attempts to maximize the value of a text, it seems that Abu Zayed's interpretive theory, which means better understanding of the meaning and the purpose of the text over time, can be viewed as a way to achieve purposeful value-added interpretations. Of course, the results show that failure to comply with the criteria for understanding the text can lead to epistemic threats, such as the inability to validate interpretations, and the secularization of religion.

  Keywords: Abu Zayd, purposeful value-added interpretation, meaning, purpose, epistemic threats
 • Fahime Golpayegani * Pages 135-152

  The story is one of the Quranic expression patterns which is very important in terms of education. The effectiveness of theological functions of Islamic denominations over the interpretation of the Quranic stories is one of the aspects of this discussion. The monotheistic beliefs of Karamiyya, one of the Islamic schools, play an important role in the interpretation of the monotheistic verses. Focusing on the monotheistic ideas of the commentary of " Suor-Abadi", one of the important commentaries of karramiyya, in the Quranic stories, this paper is proposed. Regarding the attributes of God, findings show that, it is incorrect to attribute beliefs such as incarnation, being seated, being spacio, and having organs to this sect. This school's views on God’s vision and direction impact the interpretation of the Quranic stories.

  Keywords: Quranic stories, karramiyya, the commentary of Suor-Abadi, monotheistic beliefs, an indicator of faith, Narrated Attributes (al-Ṣifāt al-Khabarīyya)
 • Mahdi Fayyazi*, Gholam Reza Fayyazi Pages 153-166

  The question of moral dignity is one of the important debates of moral philosophy. Despite differences in this issue, all experts agree that human beings have a moral dignity. The question now is, how does faith play a role in determining the stage and degree of one's moral stage, by accepting the issue of moral dignity? Islamic teachings hold that faith plays a central role in determining the existential stages of humanity. In this context, anyone who denies God or the Apostle or the Resurrection is at the lowest existential stages. Faith itself has an equivocal nature that accepts strengths and weaknesses, and since the degree of humanity depends on the degree of faith, the stages of faith also follows the stages of humanity. The various stages of humanity constitute the stages of the human moral dignity, which determine the duties of moral activists before man. Accordingly, the unbeliever has the lowest level of moral rights, but the believer has a much higher legal rights, which, his moral dignity, also changes in accordance to his moral dignity. Using a descriptive-analytical method, the finding of this research shows that, a believer whose piety is established in his soul and hence avoids sin, in comparison with a fasiq believer who has not such stability in his soul, enjoys a higher moral status.

  Keywords: faith, human being, dignity, moral dignity, fisq (debauchery)
 • Morteza Rezaei *, Zuhair Rezazadeh Pages 167-182

  One of the most challenging topics in the discussion of religion and ethics is social ethics; because providing the same ethical guidelines for individuals with their own diversity may lead to discrimination or imposition of majority values upon minority. The purpose of this research study is to explain the characteristics of religious ethics that their observance in Muslim societies takes precedence over the principles of trans-religious ethics. Given the tremendous impact of religious beliefs over the ethical elements, religious social ethics precedes trans-religious ethics that relies solely on the common nature of humans. Due to the revealed nature of religious social ethics, it has authority over the trans-religious ethics that finds itself needless of revealed sources.

  Keywords: ethics, social ethics, religious ethics, trans-religious ethics, religious social ethics
 • Hamed Sajedi*, Mohammad Mohammad Rezaie Pages 183-194

  Evolution is a scientific theory which, above all, is attributable to Darwin. This theory was criticized and refined after Darwin, in particular with the advancement of genetic science, later on known as neo-Darwinism. This theory seeks to explain how complex organisms emerge. That fact that the theory of evolution cannot be rejected easily, does not mean that it succeeds in explaining the emergence of complex organisms. Examining the latest scientific facts and focusing on rational data, this paper show that there are many aspects of intelligent life that cannot be explained by the theory of evolution. This paper shows that there are at least five issues in intelligent life that cannot be answered by the theory of evolution.

  Keywords: evolution, initiation of life, Gaia hypothesis, mutation, phenotype, awareness