فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شناسائی مولفه های هوش معنوی بر اساس مثنوی معنوی مولوی
  حسن زارعی متین، مجتبی امیری، سید هادی فرشادان* صفحات 1-28

  برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه ویژه ای به شناخت معنای زندگی داشت. شناسایی معنای زندگی و حل مسایل ارزشی به وسیله هوش منطقی و عاطفی حاصل نمی شود، بلکه باید از هوشی ورای هوش های متعارف استفاده نمود که این موضوع درقالب مفهوم هوش معنوی بیان می شود. باتوجه به همپوشانی مباحث معنویت و عرفان با یکدیگر، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مولفه های هوش معنوی براساس نظریات عارف عالی قدر مولانا می باشد. این تحقیق یک تحقیق بنیادی است که در آن به روش کیفی تحلیل مضمون، به شناسایی مولفه های هوش معنوی براساس مثنوی معنوی مولانا پرداخته شده است. پس از انجام مراحل مختلف تحقیق، نه مضمون اصلی: تسلیم، صبر، فروتنی، شکرگذاری، پذیرش تفاوت ها، کل نگری، نگرش سیستمی، همت عالی و خودشناسی، شناسایی شد که نشان دهنده اهمیت اخلاق در شکوفایی هوش معنوی بوده و بیانگر این نکته اساسی است که معیار سنجش هوش معنوی انسان، رفتار و کردار وی می باشد.

  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، مثنوی معنوی
 • ایمان حکیمی* صفحات 29-56

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حسادت در ارتباط بین تعامل رهبر- عضو با رفتارهای کاری انحرافی انجام شده است. به علاوه، دراین راستا نقش های تعدیل کننده ادراک از عدالت رویه ای و توزیعی و ویژگی های شخصیتی عزت نفس و روان رنجوری نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است که با به کاربستن طرح پژوهش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری مشتمل بر کارکنان رسمی شاغل در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در تابستان 1397 بود که مطابق با جدول کرجسی و مورگان، جهت دستیابی به حداقل حجم نمونه (317 نفر)، تعداد 410 پرسشنامه استاندارد به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی بین کارکنان مذکور توزیع شد. ازاین بین، تنها 325 پرسشنامه قابل استفاده بود که نشان دهنده نرخ پاسخ 79 درصدی است. پس از اطمینان از نیکویی برازش و پایایی و روایی ابزار تحقیق، یافته های حاصل از تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLS، حاکی از آن است که کیفیت مبادله رهبر- عضو به طور معنی داری، حسادت در محل کار و متعاقبا رفتارهای کاری انحرافی را پیش بینی می کند. درادامه، آزمون روابط تعدیل گر (آماره کوهن) نشان داد که ادراک کارکنان از عدالت رویه ای و توزیعی، علی رغم کیفیت پایین مبادله رهبر- عضو، حس حسادت کم تری را در آنها ایجاد می نماید. درنهایت، شواهد نشان داد که کارکنان با عزت نفس بالا یا روان رنجوری اندک، با افزایش حسادت مقطعی، رفتارهای انحرافی کم تری را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: : رابطه رهبر- عضو، حسادت، رفتارهای انحرافی، عدالت سازمانی، عزت نفس، روان رنجوری
 • سید نجم الدین موسوی، عبدالله ساعدی*، معصومه مومنی مفرد صفحات 57-82

  خاموشی هوشیارانه منبعی برای جهل است؛ هنگامی که خاموشی هوشیارانه بین کارکنان سازمان حاکم باشد، جهل و نادانی، افزایش یافته و یادگیری و انطباق پذیری سازمان، کاهش می یابد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی در سازمان های دولتی انجام گرفت. این پژوهش درزمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در رهیافت قیاسی استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سازمان های دولتی استان لرستان تشکیل می دهد که 28 نفر از خبرگان آنها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تایید شد. علاوه براین، در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی انجام پذیرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای آن مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، محدودیت زمانی، سازگاری با هنجارها و ارزش های سازمان، ارتباطات ناکارآمد و حفظ شهرت و اعتبار به عنوان مهم ترین عوامل به وجودآورنده خاموشی هوشیارانه در سازمان های دولتی به شمار می روند. همچنین نتایج نشان داد که کاهش یادگیری، بی تفاوتی سازمانی، ازدست رفتن اعتماد و روحیه کارکنان، کاهش خلاقیت و نوآوری، افزایش استرس و کاهش عملکرد فردی و سازمانی ازجمله مهم ترین پسایندها یا پیامدهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشند.

  کلیدواژگان: خاموشی هوشیارانه منابع انسانی، سازمان های دولتی، رویکرد دلفی فازی
 • علیرضا فتحی زاده*، رضا زارع، محمد منتظری صفحات 83-114

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار با نقش میانجی بخشش و تعدیل گر همدلی پس از وقوع تعارض، انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت های واقع در شهرک صنعتی شماره 2 شهر کرمان بود و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از 172 خوشه، 28 خوشه و از هر خوشه به روش انتساب متناسب با حجم هر خوشه، نمونه موردنظر به دست آمد که درمجموع 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزیی که شامل بررسی مدل های اندازه گیری و برازش مدل ساختاری بود، برای سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده ها نشان دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن پرسشنامه ها و ساختار مکنون در سطح شاخص ها و سوالات مورداستفاده بود. نتایج، حاکی از تاثیر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق نقش میانجی بخشش بود. همچنین نتایج موید نقش تعدیل گر همدلی بود؛ به نحوی که وجود همدلی میان کارکنان، تاثیر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری را در کاهش تعارضات سازمانی، تقویت می کند.پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری با نقش میانجی بخشش و تعدیلگر همدلی پس از وقوع تعارض در محیط کار در شهرک صنعتی شماره 2 (خضرا) شهر کرمان انجام گرفت که در این میان به تبیین تعارض در محیط کار پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت های واقع در شهرک صنعتی شماره 2 شهر کرمان بودند و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از 172 خوشه، 28 خوشه، و از هر خوشه به روش انتساب متناسب با حجم هر خوشه نمونه مورد نظر بدست آمد که کلا 280 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزیی که شامل بررسی مدل های اندازه گیری و برازش مدل ساختاری بود جهت سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده ها نشان دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن پرسشنامه ها و ساختار مکنون در سطح شاخص ها و سوالات مورد استفاده بود. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری و بخشش برکاهش تعارض در محیط کار می باشد و همچنین همدلی نقش تعدیل کنندگی در این رابطه داشته است. در نهایت تایید نقش میانجی بخشش در کاهش تعارض در محل کار، نیاز به توجه هر چه بیشتر مدیران شهرک صنعتی شماره 2(خضرا) شهر کرمان به برنامه ریزی جهت تقویت متغیر فوق را آشکار ساخت.

  کلیدواژگان: : عذرخواهی خالصانه، تمایل به همکاری، بخشش، همدلی، تعارض در محیط کار
 • محمد حکاک*، محمد مهدی بیگدلی، علی شریعت نژاد صفحات 115-142

  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توهم توطیه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که براساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. لذا در رویکرد کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره برده شد که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری، جزو علل ایجادکننده توهم توطیه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به ارایه پدیده توهم توطیه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطیه مدیران سازمانی استخراج شد. عامل مداخله گر (میانجی)، کارآمدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطیه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارآمد، فرهنگ قوی و مدیر کارآمد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارآمد، مدیرناکارآمد و فرهنگ ضعیف، منتهی خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدلی برای تبیین توهم توطیه مدیران سازمانی است. لذا در پارادایم کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختمند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره جست که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری و عدم شایسته سالاری مدیر جزو علل ایجادکننده توهم توطیه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به تبیین حقیت توهم توطیه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطیه مدیران سازمانی استخراچ شد. عامل مداخله گر (میانچی) کارامدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطیه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارامد، فرهنگ قوی و مدیر کارامد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارامد، مدیرناکارامد و فرهنگ ضعیف منتهی خواهد شد.

  کلیدواژگان: توطئه، توهم توطئه، رفتارهای توطئه آمیز، نظریه داده بنیاد
 • جعفر ترک زاده*، فائزه فریدونی، مهدی محمدی، مریم شفیعی سروستانی صفحات 143-176
  پژوهش حاضر با هدف کشف و احصای عوامل محیطی موثر  بر رفتار سازمانی در دانشگاه های ایران انجام گرفته است. بنابراین، در این پژوهش از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل 15 نفر از مختصصان مدیریت و رفتار سازمانی باتجربه دانشگاهی بودند که با رویکرد نمونه گیری هدف مند و روش "معیار" انتخاب شدند. روش گردآوری داده های پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از فن تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر درقالب، 36 مضمون پایه و همچنین 6 مضمون سازمان دهنده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، فناوری و قلمرو حرفه ای استخراج شد. همچنین نتایج مطالعه کنونی، شناخت و درک اثربخش تر بعد محیطی رفتار سازمانی دانشگاه را هموار کرد و تحلیل دقیق آن را میسر ساخت تا بدین وسیله دانشگاه ها در تعاملات خود با محیط اثربخش تر عمل کنند. پژوهش حاضر با هدف کشف و احصاء عوامل محیطی موثر بر رفتار سازمانی در دانشگاه های ایران انجام گرفته است. بنابراین در این پژوهش از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده گردید. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل 15 نفر از مختصصان مدیریت و رفتار سازمانی با تجربه دانشگاهی بودند که با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش "معیار" انتخاب شدند. روش گرداوری و جمع آوری داده های پژوهش حاضر، مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر در قالب، 36 مضمون پایه و همچنین 6 مضمون سازمان دهنده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست-محیطی، تکنولوژی، و قلمرو حرفه ای استخراج گردید. همچنین نتایج مطالعه کنونی شناخت و درک اثربخش تر بعد محیطی رفتار سازمانی دانشگاه را هموار و تحلیل دقیق آن را میسر ساخت تا بدین وسیله دانشگاه ها در تعاملات خود با محیط اثربخش تر عمل کنند.به بیان دیگر نتایج برگرفته شده از این پژوهش می تواند دیدگاه های جدیدی را پیش روی دانشگاه ها قرار داده که از طریق آن ها تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی محیط خود بگذارند.
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی، دانشگاه، محیط، عوامل محیطی
 • اکبر حسن پور، ساره ابراهیمی* صفحات 177-208
  امروزه به منظور کاهش اثرات زیانبار سازمان ها، فشارهای روزافزونی برای استقرار نظام مدیریت سبز وجود دارد. یک نظام مدیریت سبز درصورتی موفق عمل خواهد کرد که نقش حیاتی رفتارهای انسانی در فرایندهای "سبز" را نادیده نگرفته و در تقویت چنین رفتارهای زیست محیطی همت گمارد. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار سبز کارکنان به منظور معرفی عوامل موثر در تقویت رفتارهای زیست محیطی در محیط کار صورت گرفت. پژوهش حاضر ازجهت هدف کاربردی و ازحیث گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد صنعت ICT با سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی بود. با بررسی ادبیات رفتار سبز کارکنان و با به کارگیری نظر خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی فازی در غربالگری عوامل، 15عامل موثر بر رفتار سبز کارکنان شناسایی و در 4 گروه عوامل هنجاری [ارزشی]، عوامل اطلاعاتی، عوامل مدیریتی و حمایتی و عوامل محیطی دسته بندی شد. درنهایت این عوامل با استفاده از تکنیک DANP رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد عوامل مدیریتی و حمایتی با وزن 0.3569، عوامل هنجاری [ارزشی] با وزن 0.2481، عوامل اطلاعاتی با وزن 0.1989 و عوامل محیطی با وزن 0.1961 رتبه اول تا چهارم را کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: رفتار زیست محیطی، رفتار سبز کارکنان، دلفی فازی، تکنیک DANP
 • محمدعلی سرلک، محمدحسین نوریائی* صفحات 209-230

  چکیده جریان های شکافنده سازمانی، پدیده ای است که در مدیریت دولتی اپیدمی شده و ارکان تمامی سازمان های دولتی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، اما رفتار مدیران سازمان ها می تواند در تعدیل این پدیده موثر باشد. بنابراین، باتوجه به اهمیت رفتار مدیران در کنترل جریان های شکافنده سازمانی، این پژوهش با هدف طراحی مدل رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام شد. در این پژوهش با بررسی جامع پیشینه و ادبیات تحقیق و همچنین استفاده از نظر متخصصان، هفت دسته متغیر موثر بر رفتار مدیران شناسایی شد. سپس با استفاده از فن مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و با ابزار پرسشنامه، متغیرها در پنج سطح طبقه بندی شدند. درادامه، پس از مشخص شدن سطوح هریک از عوامل و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد؛ متغیرهای اخلاق و تخصص مدیر و متغیر محیط سازمان از عواملی هستند که بیشترین تاثیرگذاری را در رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی دارند.

  کلیدواژگان: جریان های شکافنده سازمانی، مدل سازی ساختاری تفسیری، رفتار حرفه ای مدیران
|
 • Identification of Spiritual Intelligence Components Based on Rumi's Masnavi
  hassan zareymatin, mojtaba Amiri, hadi farshadan* Pages 1-28

  Effective management requires special attention to understand the meaning of life. Understanding the meaning of life and solving value problems will be achieved neither by logical nor emotional intelligence; Indeed an intelligence beyond conventional intelligence is required. This can be expressed through the concept of spiritual intelligence. Regarding the overlap of spiritualism and mysticism, the object of this research is the recognizing the components of spiritual intelligence based on the viewpoint of the great Sufi mystic Rumi. This is a fundamental research which identifies the components of Spiritual Intelligence in Rumi’s Masnavi using qualitative thematic analysis. After the accomplishment of the various steps of the study, nine basic themes: surrender , patience, modesty, gratefulness, acceptance of diversity , holism , system approach, ambition and Self-scrutiny which represent the significance of ethics in the prosperity spiritual intelligence and indicate that the scale of measuring human’s spiritual intelligence is their deeds.

  Keywords: Spirituality, Spiritual Intelligence, Masnavi
 • Iman Hakimi * Pages 29-56

  The purpose of this research is to examine the mediating role of envy in the relationship between leader-member exchange and deviant work behaviors. In addition, in this regard the moderating roles of procedural and distributive justice perception and personality traits such as self-esteem and neuroticism were also examined. The research method is a descriptive survey that has been implemented by applying the correlation research design. The statistical population includes the official employees of Sarcheshmeh Rafsanjan copper complex in summer 2018, which according to the Krejcie and Morgan table, to achieve the minimum sample size (317 persons), 410 standard questionnaires were distributed among the aforementioned staff by the relative stratified sampling method. Of these, only 325 questionnaires were used indicating a response rate of 79%. After verifying the goodness of fit and the reliability and validity of the research tool, data analysis using partial least squares method with PLS software, indicate that the quality of leader-member exchange significantly predicts the envy at work and subsequently deviant work behaviors. In the following, the test of moderating relationships showed that employees' perceptions of procedural and distribution justice, despite the low quality of the leader-member exchange, incite less jealousy feeling in them. Finally, evidence suggests that staff with high self-esteem or low-level neuroticism with increasing episodic envy, experience fewer deviant behaviors.

  Keywords: Leader-Member Exchange, Envy, Deviant Behaviors, Organizational Justice, self-esteem, Neuroticism
 • Seyed Najmodin Mousavi, Abdollah Saedi *, Masoome Momenimofrad Pages 57-82

  Undoubtedly, mum effect is a source of ignorance; when mum effect among employees of the organization, ignorance increases, and learning and adaptability of the organization diminishes. The present study aims to identify and explore the effective antecedents and consequences of human resources mum effect using fuzzy Delphi approach in governmental organizations. This research has a combined quantitative and qualitative method and inductive deductive paradigm. It is an applied research in terms of purpose, and terms of the nature and methods is a descriptive survey. The statistical population of the present study consists of knowledge workers of Lorestan province, whose 28 experts have been selected based on the principle of theoretical saturation and using purposeful sampling method. In the qualitative part of the study, semi-structured interviews were used for data collection. The validity and reliability of the questionnaire were verified using CVR coefficient and Kaplan-Cohen test. In addition, a quantitative comparison questionnaire was used to collect information. The validity and reliability of the questionnaire was verified using content validity and test-retest. In the qualitative section, the data obtained from the interview were analyzed using the Atlas.ti software and the coding method and the antecedents and consequences of the human resources mum effect has been identified. Also, in the quantitative part of the research, using the Delphi Fuzzy technique, the prioritization of human resource mum effect antecedents and consequences were done and the most ones were identified. The results of the research indicate that among the antecedents of human resources mum effect, organizational culture, time constraints, compatibility with the norms and values of the organization, ineffective communication and preservation of reputation and reputation are the most important factors causing mum effect in governmental organizations. The results also showed that reduction of learning, organizational indifference, loss of trust and morale of employees, decrease of creativity and innovation, increase of stress and decrease of individual and organizational performance are among the most important consequences or outcomes of mum effect of human resources in governmental organizations.

  Keywords: Human resources mum effect, Governmental Organizations, Fuzzy Delphi Approach
 • Alireza Fathizadeh *, Reza Zare, Mohammad Montazeri Pages 83-114

  The purpose of this study was to investigate the effect of analyzing the sincere apology and willingness to cooperate on conflict at work with the mediating role of forgiveness and moderating role of empathy after conflict. The statistical population of the study consisted of all the employees of companies located in Kerman No. 2 Industrial Park. Using cluster sampling from 172 clusters, 28 clusters were selected from each cluster by proportional method sampling. Totally 280 persons were selected as sample. The partial least squares method was used for data analysis and structural equation modeling was applied to measure the relationships between research variables. Goodness of fit for both parts of the data algorithm showed the utility and acceptability of the questionnaires and latent structure at the level of indicators and questions. The results indicated the effect of sincere apology and willingness to cooperate on workplace conflict both directly and indirectly through the mediating role of forgiveness. The results also confirmed the moderating role of empathy in such a way that empathy among employees reinforces the effect of sincere apology and willingness to cooperate in reducing organizational conflict.

  Keywords: Sincere Apology, Willingness to Cooperate, Forgiveness, Empathy, Conflict at Work
 • Mohammad Hakkak *, Mohammad Bigdeli, Ali Shariat Najade Pages 115-142

  The purpose of this study is to design a model for the illusion of organizational conspiracy through grounded theory. The present research is a qualitative research based on grounded theory. Therefore, in the qualitative approach, in the first phase, using a deep semi-structured interview, a dialogue was conducted with experts in this field. In the next step, the grounded method, which included open coding, axial coding and selective coding was used and the factors of non-existence meritocracy, inefficient performance, task-oriented leadership, and the structure of authority and lack of managerial suitability are identified as the causes of the illusory of conspiracy among executives in the organization. Extracted concepts as the core category were explained the concept of the illusion of conspiracy of managers. The categories of activities and political corruption, weak culture, anomalies, and instability are extracted as the contextual factors of the illusions of the conspiracy. The intervening factor is efficiency of organizational communication. The categories of organizational culture enhancement, organizational transparency, participatory leadership style and organizational merit strategy were identified as effective strategies against the illusions of organizational managers’ conspiracy which their consequences were effective organization, strong culture and effective manager and the consequences of its failure are inefficient organization, ineffective manager and weak culture.

  Keywords: Conspiracy, Illusion of Conspiracy, Conspiracy Behaviors, grounded theory
 • Jafar Torkzadeh *, Faezeh Fereidooni, Mehdi Mohammadi, Maryam Shafiei Sarvestani Pages 143-176
  The purpose of this study was to discover environmental factors affecting organizational behavior in Iranian universities. Thus in this research, qualitative research design and qualitative case study method were used. Research participants included 15 specialist of management and organizational behavior with academic experience selected through purposeful sampling strategy and criterion- based method. The data collection method was semi-structured deep interviews and thematic analysis techniques used to analyze the data. Findings of the present study in the form of 36 basic themes were extracted from six themes of economic, political, social, environmental, technological, and professional realm. Also the results of this study can lead to more effective perception and understanding of the environmental dimension of organizational behavior and thus enable universities to interact more effectively with their environment.
  Keywords: Organizational Behavior, University, environment, Environmental factors
 • Akbar Hassanpoor, Sareh Ebrahimi * Pages 177-208
  Today, in order to reduce the harmful effects of organizations, there are growing pressures on the establishment of a green management system. To be successful, a green management system should not ignore the vital role of human behaviors in “Green” processes and has to promote such environmental behaviors. This study is aimed to identify and rank factors affecting the green behavior of employees in order to introduce effective factors in strengthening environmental behaviors in the workplace. Regarding the purpose, this research is an applicable one and in terms of data collection it is a descriptive survey type. The statistical population consisted of senior managers of the ICT industry with a history of human resource activities. By reviewing the literature on employees green behaviors and using experts' opinions using Fuzzy Delphi technique, 15 factors influencing the employees green behaviors were identified and categorized in four groups: normative factors [value], informational factors, management and support factors and environmental factors. Finally, these factors were ranked using the DANP technique. The results showed that the managerial and financial factors with the weight of 0.3569 were first, the normative [value] factors with the weight of 0.2481 ranked as second, the information factors with the weight of 0.1989 were the third and the environmental factors with the weight of 0.1961 ranked as fourth important factors.
  Keywords: Environmental behavior, Employees Green Behavior, Fuzzy Delphi, DANP Technique
 • MohammadAli Sarlak, MohammedHussain Nooriaee * Pages 209-230

  Organizational rip currents are a phenomenon that affects epidemic state management and the pillars of all government agencies. But the behavior of corporate managers can be effective in modifying this phenomenon. Therefore, considering the importance of managers' behavior in organizational rip currents control, this study was conducted with the aim of designing a model of professional behavior for managers facing organizational rip currents at Payame Noor University. In this study, seven categories of variables affecting the behavior of managers were identified through a comprehensive research literature review as well as the use of experts’ opinions. Then, using the Interpretative Structural Modeling (ISM) technique and a questionnaire, the variables were classified into five levels. Later, after determining the levels of each factors and also considering the final accessibility matrix, the final model of the interpretation structure was drawn. Based on the results of this study, variables such as ethics and managerial expertise and the changing environment of the organization are among the factors that have the most impact on the professional behavior of managers in dealing with organizational rip currents.

  Keywords: Organizational rip currents, Interpretative Structural Modeling, Professional Behavior of Managers
 • Gholamhossein Homayouni, Abbasali Rastgar *, Hassan Abedijafari, Hossein Damganian Pages 231-261
  The World Customs Organization has issued a number of statements about the provision of strategies to improve the integrity of the world's customs, the most important of which is the "Revised Arusha Declaration". Since the adopters of Arusha Declaration emphasized that the components mentioned in this declaration should be considered according to the conditions of each country and its degree of economic development, this study sought to provide a model for improving the integrity of the Islamic Republic of Iran Customs on the basis of the Arusha Declaration.In order to achieve this model, the Grounded Theory method was used, and the researcher has obtained the required data from the relevant documents (60 items including book, article, research, dissertation) as well as semi-structured interviews from the experts of executive of the customs that have been up to the saturated theoretical (12 people) who have been selected according to the concept of knowledge and purposefully, and after coding and identifying the categories, the model has been presented. Additionally, for model validation, researcher's sensitivity criteria, methodology coherence, sample fit, repetition of a finding, and use of informed feedback were used. The results show that by focusing on three categories of transparency, accountability and regulatory framework and improving the automation, human resource management, relationship with private sector, audit and investigation, organizational risk management, employee efficiency, transparency in codes of conduct, leadership commitment, and promotion of customs procedures can achieve organizational efficiency and improvement of integrity.
  Keywords: Customs, Integrity, Corruption, Arusha Declaration