فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/17
 • تعداد عناوین: 14
|
 • شراره ابراهیمی، شهرام افراز*، فضل الله صمیمی صفحات 1-18

  تسلط بر یک زبان خارجی مستلزم آشنایی با فرهنگ گویشوران آن زبان است.هدف از این مطالعه، بررسی رابطه هویت فرهنگی زبان دوم و پیشرفت زبانی، ارتباط هویت فرهنگی و هوش چندگانه، و رابطه هوش چندگانه و پیشرفت زبانی زبان آموزان ایرانی است.این مطالعه همچنین به دنبال این است که کدام نوع هوش می تواند هویت فرهنگی و پیشرفت زبانی را پیش بینی کند.در ابتدا برای انتخاب یک نمونه همگن از زبان آموزان آزمون تافل گرفته شد و 180 نفر انتخاب شدند.سپس آنها به پرسشنامه های هویت فرهنگی و هوش چندگانه پاسخ دادند.تحلیلهای آماری نشان داد که بین هویت فرهنگی و پیشرفت زبانی رابطه متوسط و معنادار، بین هویت فرهنگی و هوش چندگانه رابطه ای مثبت و معنادار، و بین پیشرفت تحصیلی و هوش چندگانه زبان آموزان رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد.همچنین هویت فرهنگی زبان آموزان از طریق هوش بین فردی آنها و پیشرفت زبانی توسط هوش زبانی قابل پیش بینی هستند.با آگاهی از این نتایج، معلمان زبان میتوانند خود را برای مقابله با چالش های احتمالی آماده کنند.

  کلیدواژگان: هویت فرهنگی، زبان آموزان زبان انگلیسی، پیشرفت زبانی، هوش چندگانه، یادگیری زبان انگلیسی
 • پرویز البرزی ورکی* صفحات 19-35

  مقاله حاضر به واکاوی مقابله ای در فعل های پیشوندی زبان های فارسی و آلمانی معاصر می-پردازد. در زبان فارسی، فعل پیشوندی فعلی است که از یک فعل ساده و یک پیشوند ساخته شده باشد. در این زبان با افزودن پیشوند اشتقاقی به فعل های ساده، ممکن است معنای فعل پیشوندی عوض شود. در زبان آلمانی، فعل پیشوندی فعلی است که از یک فعل ساده، اسم یا صفت و یک پیشوند ساخته شده باشد. در این زبان با افزودن پیشوند به مبنای اشتقاقی، ممکن است معنای فعل پیشوندی عوض شود و یا تغییر نحوی در ظرفیت آن ایجاد گردد. الگوهای معنای واژه سازی متنوعی در پیشوندهای فعلی هر دو زبان یافت می شود. ضمن این-که شباهت هایی بین نظام فعل های پیشوندی دو زبان مشاهده می شود، تفاوت های آشکاری نیز بین این دو نظام وجود دارد. در هر حال مولفه های هم گرایی و واگرایی فعل های پیشوندی هر دو زبان نسبتا متعادلند. داده ها و یافته های اولیه مقاله حاضر برگرفته از منابع شاخص در زمینه واژه سازی دو زبان می باشد، اما داده ها و یافته های ثانویه ماحصل تحقیق نگارنده است.

  کلیدواژگان: زبان شناسی مقابله ای، تقابل، فعل های پیشوندی، هم گرایی، واگرایی
 • سوده بردبار* صفحات 37-55

  مطالعه حاضر با هدف بررسی وجود تغییرناپذیری سوال ها (DIF) با لحاظ کردن جنسیت شرکت کننده های آزمون ورودی دانشگاه در ایران (کنکور) در رشته ی زبان های خارجی (NUEEFL) می باشد. شرکت کنندگان (تعداد = 5000) در این مطالعه به صورت تصادفی از میان داوطلبان کنکور از میان رشته های ادبیات انگلیسی، آموزش، و مترجمی انتخاب شده است. مطالعه حاضر به بررسی عملکرد داوطلبان مرد و زن در برابر تبعیض و تغییر ناپذیر بودن سوال ها نسبت به گروه های مورد مقایسه با استفاده از رویکرد مدل رش پرداخته است. نتایج نشان داد سوالهای کنکور در میان شرکت کننده های زن و مرد تغییر پذیر بودند. همچنین آزمون تک بعدی بودن نشان داد که برای پاسخ صحیح دادن به سوالات نیاز به دانش، توانایی و مهارت هایی غیر از دانش زبانی می باشد، بنابراین سوالات آزمون تک بعدی نمی باشد. می توان نتیجه گرفت که نمرات آزمون کنکور دارای واریانس سازه-های بی ربط می باشد و عادلانه بودن کلی آزمون مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: آزمون های سرنوشت ساز در مقیاس بالا، استقلال موضعی، بعدیت، تفاوت عملکرد ایتم ها، عادلانه بودن، مدل رش
 • حمیده بهجت*، کیانوش یدالله وند صفحات 56-81

  نگارش را می توان پیچیده ترین توانش آموزش زبان دانست. شیوه فراگیری این توانش، آگاهی نداشتن زبان آموزان به راهبردهای نوین از جمله "نگارش آزاد" و "نگارش آفرینشگر" و"ساخت گرایی" در پایه انگاره نوین آموزشی رایج در کشورهای پیشرو در آموزش زبان، به کار نبستن این شیوه ها از سوی آموزگاران دانشگاهی و...، به آن انجامیده، تا به این توانش آن چنان که باید، به ویژه در نهادهای آموزشی ویژه "پرورش مترجم"، پرداخته نشود. نگارندگان تلاش کرده اند، تا بر بنیان ساخت گرایی میانه و نگارش فرایند محور استوار بر ساخت گرایی و روان شناسی شناختی و در چارچوب نگارش آزاد- آفرینشگر ریز مدلی ارایه نمایند، تا دانشجویان با فرایندهای نگارش آشنا شوند. ثمره این آشنایی پویا سازی دانشپایه-های مرتبط با آموزش نگارش خواهد بود و در ادامه زدودن ترس دانشجویان از آغاز نگارش و آفرینش متن هایی هماهنگ از دیدگاه "گزاره شناسی" و "ساخت واژه شناسی" را در پی خواهد داشت. جستار فرارو در پی آن است، تا در چارچوب ساخت گرایی بن مایه ای برای گنجاندن شیوه نگارش آزاد در پایه کارشناسی رشته "مترجمی زبان آلمانی" به دست دهد.

  کلیدواژگان: توانش، نگارش، ساخت گرایی، فرایند نگری، پویا سازی
 • اصغر افشاری، ضیاء تاج الدین*، غلامرضا عباسیان صفحات 82-99

  گرچه پژوهشگران به عوامل عدم انگیزش زبان آموزان پرداخته اند، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد راهبردهایی زبان آموزان برای کاهش عدم انگیزش انجام شده است. بدین منظور، پژوهش حاضر برای بررسی عوامل مرتبط با عدم انگیزش و راهبردهای زبان آموزان برای مقابله با آن انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه 30 زبان آموز ایرانی در سطوح مختلف بسندگی زبانی بودند که بر اساس روش نمونه گیری قابل دسترس از بین زبان آموزان آموزشگاه های مختلف زبان انتخاب شدند. این پژوهش از طریق روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه استفاده شد. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته درمورد نگرش زبان آموزان به عوامل موثر بر کاهش انگیزش و راهبردهای مورد استفاده برای مقابله با آن جمع آوری شد. نتایج تحلیل محتوایی حاکی از آن است که زبان آموزان از پنج عامل کاهش انگیزش از جمله روش آموزش، شخصیت معلم، خصوصیات همکلاسی ها، اضطراب، و شرایط فیزیکی کلاس نام بردند. زبان آموزان همچنین درس خواندن در زمان خاص از روز، مطالعه با همکلاسی هایی که دانش انگلیسی بهتری دارند، معلم مهربان، شوخی و طنز به زبان انگلیسی توسط معلم و انجام فعالیت های جالب و بازی در کلاس را به عنوان راهبردهای مقابله با عوامل موثر بر کاهش انگیزش نام بردند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود که معلمان برای کمک به زبان آموزان از راهبرد های مقابله با عوامل موثر بر کاهش انگیزش استفاده کنند.

  کلیدواژگان: عدم انگیزش، عوامل عدم انگیزش، راهبردهای کاهش عدم انگیزش، فراگیران زبان انگلیسی، نگرش
 • محسن حاجی تبار فیروزجایی*، سیده ندا موسوی صفحات 100-118

  هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت و شایستگی‏ های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان می‏باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیات‏ علمی، دانشجویان کارشناس ی‏ار شد و مدیران (فارغ التحصیلان) رشته زبان روسی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 12 نفر از اعضای هیات علمی، 11 نفر از مدیران و 106 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق‏ ساخته استادان، دانشجویان و مدیران استفاده شد. برای سنجش روایی پرسش نامه از روایی محتوایی استفاد شد. و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، پایایی پرسش نامه اساتید 76/0، دانشجویان 89/0 و مدیران 87/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آماراستنباطی (آزمون تی تک نمونه، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج نشان دادکه از نظر دانشجویان به غیر از عناصر محتوا و فعالیت، سایر عناصر برنامه درسی نسبتا مطلوب ارزیابی شدند و از نظر استادان، میزان مطلوبیت تمامی

  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، شایستگی‏های مورد انتظار، برنامه ی درسی، زبان روسی، ذی نفعان
 • سجاد فرخی پور، هوشنگ خوش سیما*، منصور گنجی، عبدالله سارانی صفحات 120-134

  ارزشیابی پویا، رویکردی نوین در آزمون سازی است که ریشه در مبانی نظری فراوانی دارد و به همین دلیل، در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما اغلب این تحقیقات در محیط ای آزمایشگاهی بوده و قابلیت این رویکرد را در یک دروه تحصیلی واقعی بررسی نکرده اند. در تحقیق حاضر با بهره گیری از نظریه های گوناگون آموزش و ارزشیابی، انگاره ای بومی از ارزشیابی پویا برای شناخت مشکلات یادگیری تبیین و سپس نتایج حاصل با رویکردی معیار (الجفره و لنتلف،1994) مقایسه شده است. برای این منظور از 102 نفر از دانش آموزان پسر اول متوسطه در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل استفاده و عملکرد آنها در یک پس آزمون مقایسه شد. نتایج نشان داد که به واسطه این انگاره بومی می توان مشکلات دانش آموزان در مهارت های مولد را بازشناخت و برای رفع آنها فهرستی بومی از الگوهای مداخله ای ارایه کرد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نیز نشان داد که این فهرست مداخله ای بومی بر انگاره معیار مذکور برتری نسبی دارد و به صورت معناداری باعث رشد یادگیری مهارت های گفتاری و نوشتاری زبان آموزان می شود.

  کلیدواژگان: آزمون سازی، ارزشیابی پویا، انگاره بومی، منطقه مجاور رشد، مهارتهای مولد
 • جمیله راحمی* صفحات 135-151

  هدف پژوهش حاضر مقایسه سطح خودکارآمدی زبان انگلیسی دانش آموزان مقطع دبیرستان در رشته های علوم ریاضی، تجربی و انسانی و همچنین میزان رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی آنان در زبان انگلیسی با تاکید ویژه بر نقش گرایش تحصیلی است. واکاوی ویژگیهای خودکارآمدی آزمودنی ها و منابع شکل گیری باورهای آنان نیز محور دیگر این پژوهش می باشد. نمونه تحقیق شامل 15 دبیر زبان انگلیسی و 150 دانش آموز در سه رشته مذکور بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و مصاحبه با دبیران و دانش آموزان هر سه رشته جمع آوری شدند. تحلیل داده ها حاکی از وجود تفاوت معنادار بین سطح خودکارآمدی و میزان پیشرفت تحصیلی آزمودنی های رشته انسانی با فراگیران دورشته دیگر بود. همچنین میان سطح خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو رشته علوم انسانی وریاضی رابطه معنا دار وجود داشت. نتایج تحلیل کیفی مصاحبه ها بیانگر منابع متفاوت شکل گیری باورهای فردی در آزمودنی های سه گرایش بود. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهای کاربردی مهمی برای معلمان و برنامه ریزان درسی داشته باشد به طوری که بتوانند با طراحی محتوی کتب درسی واستفاده از روش های تدریس مناسب در رشد باورهای مثبت در فراگیران نقش سازنده ای را ایفا کنند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی زبان انگلیسی، پیشرفت تحصیلی، رشته تحصیلی، علوم ریاضی، تجربی، انسانی
 • نیلوفر شهمیرزادی*، مسعود سیری، حمید مرعشی، مسعود گرامی پور صفحات 152-165

  در چند دهه اخیر، بررسی سطح توانایی در آزمون های سرنوشت ساز از دیدگاه سنجش تشخیصی شناختی مورد توجه محققان ارزشیابی و سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. در این راستا، مدل های تشخیصی شناختی میزان تسلط و عدم تسلط آزمودنی ها را با خصیصه های چندگانه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، هدف تحقیق حاضر بررسی کنش افتراقی سوال و کنش افتراقی خصیصه در آزمون ورودی زبان عمومی مقطع دکترای زبان انگلیسی می باشد. بنابراین، 3220 آزمودنی دختر و پسر از جامعه آماری شرکت کننده در آزمون سازمان سنجش کشور به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مدل اکتشافی داده ها، مراحل کیفی و کمی به ترتیب اجرا شده است. سپس از ماتریس کیو ساخته شده به وسیله پروتکل تفکر با صدای بلند استفاده شد تا داده ها با استفاده از بسته آر استودیو تجزیه و تحلیل شوند. مدل جی دینا تحت سنجش تشخیصی شناختی قرار گرفته و نتایج بدست آمده از کنش افتراقی سوال، سوگیری در سوالات را گزارش داده است.

  کلیدواژگان: خواندن و درک مطلب، کنش افتراقی سوال، کنش افتراقی مهارت، سنجش تشخیصی شناختی، آزمون ورودی دکتری
 • مریم صانعی مقدم*، رضا غفار ثمر، رامین اکبری صفحات 166-179

  این پژوهش به بررسی تعداد و انواع استعاره و همچنین شناسایی استعاره های کلیدی درمقالات نویسندگان غیر بومی زبان انگلیسی و مقایسه ی ان با مقالات سخن گویان بومی می پردازد. پیکره ی پژوهش حاضر شامل 50 مقاله ی پزشکی است. برای توصیف تعداد و انواع استعاره، بخشی از پیکره ی اصلی به عنوان نمونه با استفاده از روش استعاره یابی در متن بررسی شد . برای شناسایی استعاره های کلیدی از نرم افزار Wmatrix در کنار روش استعاره یابی در متن استفاده شد. بررسی داده ها نشان داد که در متون نویسندگان غیر بومی همانند متون نویسندگان بومی تعداد بالایی استعاره به ویژه استعاره ی غیر مستقیم وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد که هر دو گروه عمدتا از استعاره های "زبان" بهره برده بودند اما در نگارش نویسندگان بومی استعاره های کلیدی متنوع تری همچون استعاره های "اشیا " و "قدرت ، نظم بخشی" مشاهده شد.

  کلیدواژگان: استعاره، زبان شناسی شناختی، گفتمان دانشگاهی، نگارش، انگلیسی برای اهداف ویژه
 • محمد ظهرابی*، سیمین ستارپور صفحات 180-197

  هدف تحقیق تجربی چند عاملی حاضر بررسی تاثیرات مستقل و متقابل عوامل پیچیدگی شناختی تکالیف معنا محور و همچنین استعداد یادگیری زبان به عنوان یک تفاوت فردی روی عملکرد 226 زبان آموز ایرانی با سطح متوسط زبانی در فعالیت نامه نگاری از لحاظ پیچیدگی لغوی، پیچیدگی ساختاری و صحت دستوری بوده است. پیچیدگی تکالیف معنا محور هم از لحاظ عوامل جهت دهنده منابع و هم از لحاظ عوامل متفرق کننده منابع تغییر داده شد. در ابتدا، زبان آموران به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند تا هر کدام تکلیف متفاوتی از لحاظ پیچیدگی شنتاختی دریافت کنند. هر گروه به ترتیب شامل 70، 76، 80 نفر می شد. سپس در هر گروه، تعداد مساوی از زبان آموزان با استعداد زبان آموزی بالا تر و پایین تر در دو گروه با برنامه ریزی زمانی و بدون برنامه ریزی زمانی جای داده شدند. به گروه اول 10 دقیقه زمان برای برنامه ریزی قبل از شروع نگارش داده شد در حالیکه گروه دوم بلافاصله شروع به نوشتن کردند.

  کلیدواژگان: پیچیدگی شناختی، تکالیف معنا محور، زمان برنامه ریزی، بار استدلالی هدفمند، استعداد یادگیری زبان، پیچیدگی لغوی، پیچیدگی ساختاری، صحت دستوری
 • راضیه غلامی نژاد*، محمدرضا عنانی سراب صفحات 198-214

  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان حضور واژگان دانشگاهی کاکسهد (2000) در پیکره ای از کتب رشته آموزش زبان انگلیسی است. واژگان دانشگاهی کاکسهد که شناخته شده ترین فهرست واژگان دانشگاهی موجود است، برای کمک به فراگیری واژگان دانشگاهی دانشجویان رشته های مختلف کاربرد دارد. در این پژوهش، پس از طی چند مرحله، پیکره ای با حجم بیش از 11 میلیون واژه مستخرج از کتابهای درسی گرایش آموزش زبان انگلیسی ایجاد گردید. پیکره 13عنوان درسی را با میزانی برابر از واژه در هر درس دربرمی گیرد. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار میزان پوشش واژه های دانشگاهی در سراسر پیکره مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان می دهد که واژگان دانشگاهی کاکسهد 13/11 درصد از کل پیکره را پوشش می دهند. این رقم از رقم بدست آمده در بسیاری از رشته های دیگر بیشتر است. پوشش فهرست کاکسهد در هر یک از زیرپیکره ها نیز مورد بررسی قرارگرفت و تفاوت قابل توجهی بین همپوشانی فهرست با هریک از دروس مشاهده شد.

  کلیدواژگان: واژگان دانشگاهی، پیکره، انگلیسی برای اهداف دانشگاهی، فهرست واژه، آموزش زبان
 • زهره ناعمی*، علی محمد ناعمی صفحات 216-231

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامه درسی مکالمه زبان عربی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همگی دانشجویان رشته کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی در نیمسال اول تحصیلی 98- 1397 به تعداد 27 نفر بود که درس مذکور را انتخاب کرده بودند. این دانشجویان به روش تمام شماری انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه (14 نفر گروه آزمایش و 13 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامهدرسی مکالمه عربی را به مدت یک ترم با استفاده از فاوا دریافت کردند و گروه کنترل به روش رایج آموزش دیدند. داده های با استفاده از پرسشنامه اشتیاق یادگیری و نمره پایان ترم به عنوان عملکرد تحصیلی جمع آوری شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که فاوا سبب افزایش اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامه درسی مکالمه زبان عربی شده است. براین اساس استفاده از فاوا در آموزش زبان عربی می تواند به عنوان یک برنامه مداخله ای موثر جهت بهبود اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی باشد.

  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اشتیاق یادگیری، عملکرد تحصیلی، مکالمه زبان عربی، برنامه درسی، دانشگاه خوارزمی
 • مرجان وثوقی*، ملیحه بیدی، نعمت الله شموسی صفحات 233-258

  در تحقیق حاضر ، عوامل موثر برگروه بندی در کلاس های درس زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان دو کشور ایران و ژاپن میان 2 گروه شرکت کنندگان شامل نوزده معلم زبان انگلیسی شاغل در ایران و ژاپن و هشتادوسه دانش آموز ایرانی از طریق یک طرح اقدام پژوهی صحت سنجی شد. دیدگاه معلمان حاکی از وجود هفت عامل شامل یک) سطح زبانی، دو) سن، سه) نیازهای دانش آموزان، چهار) عوامل روان شناختی، پنج) تعداد دانش آموزان در کلاس، شش) تعداد جلسات کلاسی و هفت) تقسیم تصادفی بود که تمایل معلمان ایرانی را در سطوح آموزش های غایت-محور و معلمان ژاپنی را به سمت روش تدریس های فرایند_محوری نشان می داد. دانش آموزان نیز با در نظر گرفتن عواملی همچون یک) استفاده از هم کلاسی های قوی در هر گروه، دو) استفاده از گروه های همگن، سه) اختیار عمل با معلم (دانش و تجربه)، چهار) دوستی و رفاقت، و پنج) رفاقت توام با سطح زبانی، تنها به ارتقای سطح زبانی خود و نه لزوما ارتقای سطح مهارت های اجتماعی اهمیت می دادند. درنتیجه، با استناد به شواهد به دست آمده در این تحقیق، توصیه می شود قبل از اجرای هر رویکرد جدید_ در اینجا اجرای کارهای گروهی در راستای آموزش به شیوه ی ارتباطی_ ابتدا می بایست رویکردهای ارزشی متصدیان آموزش و یادگیری یا همان مدرسان موردبررسی قرار گیرد و در صورت وجود تفاوت، در اساس و پایه، به جای اجرای سازوکارهای مربوطه و صرف هزینه، به بررسی ماهیت اعتقادی معلمان و دانش آموزان آن ها و به ویژه به هم راستا کردن نگرش متصدیان آموزشی با تغییرات جدید پرداخت.

  کلیدواژگان: کار گروهی، یادگیری مشارکتی، اقدام پژوهی، گروه بندی کلاسی، مهارت های اجتماعی
|
 • Sharareh Ebrahimi, Shahram Afraz *, fazlolah Samimi Pages 1-18

  The aim of this study was investigating the relationship between cultural identity and language achievement, the relationship between cultural identity and multiple intelligences, and the relationship between multiple intelligences and language achievement of Iranian EFL learners. This study also sought to find which types of EFL learners’ intelligence can predict their cultural identity and language achievement. Initially, to select a homogeneous sample, language learners took TOEFL and 180 learners were selected. Afterwards, the cultural identity and multiple intelligences questionnaires were applied. The results of statistical analyses revealed that there was a moderate and significant relationship between cultural identity and language achievement, a statistically positive and significant relationship between cultural identity and multiple intelligences, and a statistically positive and significant relationship between multiple intelligences and language achievement. The results also indicated that EFL learners’ cultural identity can be predicted by their interpersonal intelligence and their language achievement can be predicted by their linguistic intelligence. Being aware of such results, English teachers can equip themselves with effective techniques to handle possible challenges.

  Keywords: Cultural Identity, EFL Learners, Language Achievement, Multiple intelligences, English Language Learning
 • Parviz Alborzi* Pages 19-35

  The purpose of the study is to determine a contrast between prefix verbs of contemporary Persian and German languages. In Persian, the prefix verb is derived from a simple verb and a prefix, and the meaning of the prefix verb may be changed to simple verbs, by adding the derived prefix. In German, the prefix verb is derived from a simple verb, noun or adjective, and a prefix. The meaning of the derived verb or its syntactic valence may change, when the prefix is added to a base word. There are different patterns of word-formation meaning of Persian and German verbal prefixes. In addition, there are similarities between the two languages in relation to prefix verb systems, but there are obvious differences between them. Of course, the components of convergence and divergence of prefix verbs in both languages are relatively balanced. Although the data and initial research findings of the study are adapted from Persian and German references on the issue, the secondary findings are derived from the author’s research.

  Keywords: Contrastive Linguistics, contrast, prefix verbs, convergence, Divergence
 • Soodeh Bordbar* Pages 37-55

  The present study aims at investigating the presence of Differential Item Functioning (DIF) in terms of gender in a high stakes language proficiency test, the National University Entrance Exam for Foreign Languages (NUEEFL). The participants (N = 5000) of this study have been selected randomly from a pool of examinees who had taken the NUEEFL as a university entrance requirement for English language studies (English literature, Teaching, and Translation). The results revealed that among 95 items, 40 items exhibit DIF between male and female. Our investigation revealed that the test is not unidimensional and a correct answer requires other knowledge, ability, and skill than the ones that the items aim to measure. It is concluded that the NUEEFL test’s scores are not free of construct-irrelevant variance and the overall fairness of the test is under question. In addition, the current research provides several important implications for test designers, stake-holders, administrators, as well as teachers and students.

  Keywords: Differential Item Functioning, Dimensionality, Fairness, High stakes Test, Local Independence, Rasch Model
 • Hamideh Behjat *, kianoosh Yadollahvand Pages 56-81

  Writing may be regarded as the most complicated competence in language teaching. Acqisition-Methods of this competence, language learners' being unaware of such modern strategies as "free writing" and "creative writing" in the area of language teaching, the non-application of such modern methods on the part of university instructors etc. led to the shortcoming with writing competence, more specifically, by institutions for translator-training. Drawing on moderate Constructivism and process-oriented writing, the authors of the present paper have tried to present a micromodel on how to familiarize the students with writing processes in the context of free/creative writing. The outcome of such a familiarity will be dynamizing courses related to teaching writing, resolving the students' fears from how to start writing and creating texts which are well-organized in terms of "propositions" and "phrase structures". On the ground of moderate Constructivism, the present exploration aims to present an essential base theme for including free-writing in the current undergraduate German Translation program.

  Keywords: Competence, Writing, Structuralism, Process-orientation, Dynamizing
 • Asghar Afshari, Zia Tajeddin *, GholamReza Abbasian Pages 82-99

  Although many researchers have addressed demotivation, few studies have investigated English as a foreign language (EFL) learners’ demotivation-reducing strategies. To bridge this gap, the present study sought to explore EFL learners’ perceptions of the sources of demotivation and their strategies to deal with it. Participants were 30 Iranian EFL learners at different levels of proficiency and from different language institutes, selected based on convenience sampling. This research was carried out through a qualitative method using interviews. The data were collected via two semi-structured interviews concerning learners’ perceptions of sources of demotivation and the strategies they used to deal with it. To analyze the data, the researcher used content analysis, the results of which indicated that learners specified five sources of demotivation including method of instruction, teacher’s personality, peer’s characteristics, anxiety, and classroom physical conditions. The learners mentioned studying English at a particular time of day, studying with students with better English knowledge, finding a friendly teacher, asking the teacher to tell jokes in English, and asking for exciting tasks and games in classrooms as demotivation-reducing strategies. Teachers are encouraged to take the sources of demotivation into account in order to help learners become less demotivated, and cooperate with learners in using demotivation-reducing strategies.

  Keywords: demotivation, sources of demotivation, demotivation-reducing strategies, EFL Learners, perception
 • mohsen hajitabar firouzjaee* Pages 100-118

  The purpose of this study was to evaluate the quality and expected competencies of the undergraduate Russian language curriculum from the stakeholders' perspective. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of faculty members, undergraduate students and managers (graduates) in Russian language. The available sampling method was 12 faculty members, 11 managers and 106 people Students are selected as statistical samples. To collect information, three researcher-made questionnaires were used by professors, students and managers. Content validity was used to measure the validity of the questionnaire. Using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the professors' questionnaire was 76.0, the students were 0.89 and the managers were 0.87. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (T-test, independent t-test, Friedman test and ANOVA) were used to analyze the data. The results showed that other elements of the curriculum were relatively desirable in terms of students other than the content elements and activities.

  Keywords: Quality assessment, Expected Competencies, Curriculum, Russian language, Stakeholders
 • Sajjad Farokhipour, Hooshang Khoshsima*, Mansoor Ganji, Abdullah Sarani Pages 120-134

  Dynamic assessment is a new approach toward testing which is deeply rooted in a variety of theories and therefore attracted researchers in recent decades. However, most of the researches conducted in the field have been in experimental settings and few of them, if at all, have studied its applications in real educational setting.Thus,aimed at diagnosing and removing learning difficulties of Iranian high school students in productive skills of English, the current research was an attempt to present and explain a local model of dynamic assessment and then compare its results against a standard model. The findings showed that the local model is not only able to prognosticate language problems but also to propose a local inventory of mediation for removing them. Besides, the results of a post test only control group design through analysis of variance showed that the participants which used the model outperformed both control group and the one in standard dynamic assessment approach. These findings have implications for teachers, syllabus designers and educational decision makers.

  Keywords: Dynamic Assessment, Local Model, Productive Skills, Testing, Zone of Proximal Development
 • Jamileh Rahemi* Pages 135-151

  The present study targeted at comparing the English self-efficacy level of Iranian EFL high school students majoring in mathematics, sciences, and humanities as well as examining the relationship between their self-efficacy and their English achievement. Analyzing the self-efficacy features and sources in each major was another aim of the research. The sample comprised 15 English teachers and 150 high school students from the three majors. The required data were collected via an English self-efficacy questionnaire, the participants’ scores on their final English achievement test, and the interviews conducted with the teachers and the students. The results indicated that the humanities were significantly different from the two other majors both in their self-efficacy beliefs and their English achievement. In addition, a significant relationship was found between the two variables only in math and humanities groups, but not in sciences one. Different sources and features of self-beliefs emerged as a result of the qualitative analyses of the interviews. The findings can be illuminating for teachers as well as curriculum designers, who can contribute to the development of positive self-beliefs in EFL learners by implementing helpful strategies and plans in designing the content of the course books and also in the methodology used in classes.

  Keywords: English Self-Efficacy, English Achievement, Academic Major, Mathematics, Sciences, humanities
 • Niloufar Shahmirzadi *, Masood Siyyari, Hamid Marashi, Masoud Geramipour Pages 152-165

  During the past few decades, documentation of test takers’ proficiency level has been accomplished through large-scale assessments most importantly Cognitive Diagnostic Assessment (CDA) in order to provide skills mastery profile of test takers in fine-grained detailed information. Accordingly, the present study attempts to scrutinize reading comprehension test items of a high-stakes test under CDA. To delve into this issue, DAF was used to detect the probability of mastery of attributes among test takers, and DIF was applied to show item performance among different candidates in terms of gender. Thus, the participants of this study were 3220 females and males attending PhD national admission test in Iran. Through adopting sequential exploratory mixed method design, GDINA model was run by the application of R-studio package. Results of the study revealed that test items suspected DIF against female. In the end, the findings of this study were discussed in light of their implications for language testing community to perceive potential social harm which derived from biased test items in PhD national admission exams.

  Keywords: Reading comprehension, DIF, Daf, CDA, PhD National Admission Exam
 • Maryam Saneie Moghadam*, Reza Ghafar Samar, Ramin Akbari Pages 166-179

  Metaphors are central to academic writing and scientific theorizing. To create awareness about the features of metaphor in English academic writing, this study investigated frequency, types, and key categories of metaphor in published articles of non-native speakers and compared them with those of native speakers. The data have been collected from 50 research articles with the topic of cancer and gene silencing. For description of frequency and types of metaphors, a sample section of articles was coded with manual metaphor identification procedure and for identification of key categories, a semi-automatic procedure including of software and manual analysis was conducted. Findings suggested that similar to the writing of native speakers, metaphor was a highly pervasive phenomenon in 2nd language academic writing of non-native speakers and indirect metaphor in comparison to direct and implicit metaphors led the rank type of metaphoricity. The results, however featured more number of key metaphor categories with higher variety of metaphorical words in the written discourse of non-native speakers.

  Keywords: Metaphor, Cognitive linguistics, academic discourse, Writing, English for Specific purposes
 • Mohammad Zohrabi*, Simin Sattarpour Pages 180-197

  Task features and learner variables are believed to play an important role in language outcome. Thus, the present factorial between-subject study set out to determine the main and interaction effects of task manipulation in terms of intentional reasoning and planning time and learner variables with regard to language learning aptitude on Iranian intermediate learners’ written performance in letter writing tasks. Lexical and syntactical complexity and also accuracy were the linguistic elements measured as dependent variables in the writers’ performance. First, the participants were randomly divided into three experimental groups; each group included 70, 76, 80 participants respectively. Then, they were assigned to planning and no-planning groups within each experimental group, and there were the same number of high-aptitude and low-aptitude participants in each planning group. Three letter writing tasks with different degrees of reasoning demands (low, medium, high) were designed, and each experimental group received one of these tasks. The ones in planning groups were also given 10 extra minutes for planning before performing the tasks.

  Keywords: planning time, intentional reasoning demands, language learning aptitude, lexical, syntactical complexity, Accuracy
 • Razieh Gholaminejad *, MohammadReza Anani Sarab Pages 198-214

  The current research is a corpus-based lexical study which aims to discover the presence of Coxhead’s (2000) academic word list (AWL) in a corpus of language teaching textbooks. The AWL, as the most well-known list of academic vocabulary available, is used to increase the knowledge of English vocabulary in students studying different disciplines across universities of the world. In the present study, after a series of steps, we developed a corpus of more than 11 million words, composed of language teaching textbooks. The corpus consists of 13 areas, which constitute almost equal number of words in the corpus. Then, using the Range software, the AWL coverage was analyzed across the corpus. The results reveal that the AWL items cover 11.13% of the entire corpus. This is higher than the figure obtained in similar studies conducted on many other disciplines. We also analyzed the AWL’s coverage in each sub-corpus, and found a significant difference among the coverage figures.

  Keywords: Academic vocabulary, Corpus, Vocabulary, English for AcademicPurposes, EAP, Word-list, Language teaching
 • zohreh Naemi *, Ali Mohammad Naemi Pages 216-231

  This study investigated the effectiveness of information and communication technology (ICT) on the Learning engagement and Academic Performance in the conversation of the Arabic Language Curriculum. This study was Quasi and pretest-posttest with control group. The population included all undergraduate students of Arabic language and literature of Kharazmi University in first semester of 2018-19 academic year, Who selected conversation of the Arabic Language (27 individules) and this students (14 persons for experimental group and 13 persons for control group) were selected by random sampling method. The experimental group received ICT intervention during 0ne semester and control group trained using traditional teaching method. Data was collected using a questionnaire of learning engagement source of the questionaire scores point of students was used as the indicator of academic performance. The covariance analysis showed that ICT has increased Learning engagement and Academic Performance. According to the results using ICT in Arabic language training could be used as an effective intervention to increase Learning engagement and promote Academic Performance.

  Keywords: Information communication technology, Learning engagement, Academic Performance, Conversation, arabic language Curriculum
 • marjan vosoughi *, Malihe Bidi, Namatollah Shomoosie Pages 233-258

  In the present study, possible factors affecting ‘Grouping’ within English language classes were collected drawing on some English language teachers affiliated in Iran and Japan (no.19) and Iranian learners (no.83). The teachers' viewpoints indicated seven factors, including (1) linguistic level (45.16%), (2) age (3.22%), (3) student needs (3.22%), (4) psychological factors (22.58%), (5) number of students in the classroom 12.90%), (6) the number of classroom sessions (3.22%), and (7) random factors (9.67), which showed the tendency of Iranian teachers to focus on product-oriented while Japanese teachers were more preoccupied with process-oriented methodologies in grouping. Students’ viwes involved some six factors including (1) the use of strong partners in each group (45.09%), (2) using homogeneous groups (29.41%), (3) the ability to act with the teacher (knowledge and experience) (3.92%), friendship (15.68%), and 5) friendship with linguistic level (5.88%) which could show their tendency towards improving their linguistic level and not necessarily their social skills through group work. Consequently, based on the evidence obtained in this study, it is recommended that before implementing any new approach – here, teamwork in communicative-style teaching - we should first consider the value system of teaching and learning in the region rather than implementing the related materials. After examining the beliefs of teachers and their students and in particular teachers, then we can align teachers' attitudes with new changes.

  Keywords: Group Work, cooperative learning, Grouping, action research, Social Skills