فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/01/11
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مریم مکتسب، مهدی مجلسی*، نادر فرهپور، الهه آزادیان صفحات 1-8

  سیستم بینایی اطلاعات محیط اطراف فرد را جمع آوری کرده و در حفظ تعادل و ثبات و برنامه ریزی مسیر حرکت نقش بسزایی دارد. این مطالعه با هدف مقایسه فعالیت عضلات در راه رفتن نابینایان و افراد با بینایی عادی و بررسی تاثیر بستن چشم بر فعالیت عضلات راه رفتن در افراد با بینایی عادی انجام شد. در مطالعه حاضر 20 مرد (نابینا و افراد با دید کامل) شرکت کردند. فعالیت عضلات راه رفتن در افراد نابینا بدون عصا و در افراد عادی با و بدون بینایی اندازه گیری شد. اختلاف بین دو گروه و دو وضعیت گامبرداری از طریق آزمون ANOVA ویژه داده های تکراری در سطح معنی داری 0/05> p تعیین شد. نتایج نشان داد که بستن چشم باعث تغییر معنی داری در فعالیت عضلات انتخابی نشده است. همچنین شدت فعالیت عضلات ساقی قدامی و دوقلوی داخلی در سمت راست در شرایط چشم باز در افراد دارای دید کامل نسبت به گروه نابینا در هر دو مرحله گام برداری تفاوت معنی داری داشت. مقایسه شدت فعالیت عضلات در افراد نابینا و افراد با دید عادی در وضعیت بسته چشم، تفاوت معنی داری در عضلات ساقی قدامی و دوقلوی داخلی در پای راست و راست رانی در پای چپ را نشان داد (0/05>p). این یافته ها حاکی از آن است که افراد نابینا با تغییر الگوی راه رفتن و استفاده از سایر سیستم های حسی توانسته اند بازده حرکتی خود را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: گام برداری، نابینایی، بینایی، فعالیت عضلات، الکترومیوگرافی
 • معرفت سیاهکوهیان*، رضوان شمس، رقیه قلیزاده صفحات 9-18

  نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) یک تغییر رو به پایین یا رو به بالا از خط مستقیم در بررسی ارتباط بین بارکار و ضربان قلب م باشد که در طول بارکار فزاینده اتفاق میافتد. براساس مطالعات گذشته با آستانه بی هوازی (AT) همزمان است. هدف از مطالعه حاضر طراحی و معرفی پروتکل بیشینه جدید وابسته به سطح آمادگی جسمانی و با توجه به وضعیت بدنی افراد برای تعیین HRDP است. بدین منظور 16 مرد جوان فعال (Vo2max 1−min·kg·12ml,8±31.48 =SD ± mean) پروتکل بیشینه وابسته به سطح آمادگی جسمانی فرد را به طور داوطلبانه تا سرحد واماندگی بر روی تردمیل در حالی انجام دادند که گازهای تنفسی به طور مداوم اندازه گیری می شد. آزمودنیها به طور داوطلبانه پروتکل بیشینه HRDP وابسته به تناسب اندام را تا سرحد خستگی (GXT) با اندازه گیری مداوم تنفس گازهای تنفسی انجام دادند. برای ثبت منحنی عملکرد ضربان قلب (HRPC) در طول پروتکل از XL Tester Sport Vantage Polar استفاده شد. همچنین، از روش Dmax-Mod با توجه به مدل ریاضی شیب خط موازی (PSLS) برای تعیین HRDP و نمودار Bland و Altman و ضریب همبستگی درون گروهی (ICC) برای ارزیابی ارتباط بین HRDP و اندازهگیری گازهای تنفسی استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده پروتکل تمرینی وابسته به سطح آمادگی جسمانی فرد منجر به وقوع HRDP در همه آزمودنیها می شود. همچنین همبستگی بالایی بین HRDP و غلظت کربن دی اکسید پایان بازدمی (PETCo2 ،(0.3 = -CI% 95; 96.1.)± (88.0=ICC; min/b 5.3 +to وجود دارد. بنابراین، براساس نتایج بدست آمده پروتکل وابسته به سطح آمادگی جسمانی فرد با زمان ثابت بر روی تردمیل، با استفاده از روش Dmax-Mod یک روش دقیق برای تعیین HRDP است.

  کلیدواژگان: منحنی عملکرد ضربان قلب (HRPC)، روش Dmax اصلاح شده، مدل ریاضی شیب خط موازی (PSLS)
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، امیرحسین صدری، محمدمهدی بهرامی شریف، میلاد علیپورساری نصیرلو صفحات 19-31

  هدف پژوهش حاضر مقایسه طیف فرکانس عضلات اندام تحتانی طی طی تمرینات با وزنه با ابزار سنتی و جدید بود. چهارده پاورلیفتر مرد سالم (سن: 7±26 سال) در این پژوهش شرکت نمودند. از دستگاه الکترومایوگرافی با شش جفت الکترود سطحی جهت ثبت سیگنالهای الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات اندام تحتانی با فرکانس نمونه برداری 1200 هرتز استفاده شد. شرکت کننده ها تجربه کافی در اجرای حرکت اسکات با و بدون دستگاه اسمیت، اسکات تک پا با و بدون دستگاه اسمیت، و حرکت لیفت مرده را داشتند. شرکتکننده ها هر حرکت را 5 بار با شدتی برابر 50 درصد یک تکرار بیشینه اجرا نمودند. نتایج نشان میدهد که میانه فرکانس عضله پهن خارجی در حرکت اسکوات آزاد تک پا طی فاز بالا آمدن نسبت به حرکت اسکوات آزاد (001/0=P) و حرکت لیفت(000/0=P) به طور معناداری بالاتر بود. همچنین، میانه فرکانس پهن خارجی درحرکت اسکوات تک پا با دستگاه اسمیت به طور معناداری از حرکت لیفت بالاتر بود (021/0=P). میانه طیف فرکانس عضله دوقلو در حرکت اسکوات آزاد طی فاز پایین آمدن نسبت به حرکت اسکوات آزاد تک پا افزایش معناداری را نشان داد (039/0=P). جهت تقویت بهتر عضله پهن خارجی در ورزشکاران و یا افراد دارای ضعف عضله ی پهن خارجی، حرکت اسکات آزاد تک پا نسبت به سایر حرکت بهتر میباشد.

  کلیدواژگان: طیف فرکانس، اندام تحتانی، اسکوات، دستگاه اسمیت، لیفت مرده
 • مهرداد عنبریان*، محمدحسین قاسمی، امیررضا صدیقی، علی جلالوند صفحات 32-41

  هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین اثر فوری سه نوع کفی طبی بر میزان هم انقباضی اطراف مفاصل مچپا و زانو پای غالب حین اجرای وظیفه فرود- پرش تکپا بود. تعداد سیزده مرد در این مطالعه نیمه تجربی شرکت کردند. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات پهن داخلی، راسترانی، پهن خارجی، دوسررانی، نیمه وتری، ساقی قدامی، نازکنیی طویل و دوقلوی داخلی حین اجرای حرکت فرود- پرش تکپا ثبت گردید. حرکت فرود-پرش در 4 وضعیت پوشیدن تنها کفش، کفی نرم، نیمه سخت و سخت اجرا و متغیرهای مربوطه برای هر فرد در فازهای پیش فعالیت، اکسنتریک و کانسنتریک محاسبه شد. نتایج مطالعه حاضر در فازهای پیش فعالیت، اکسنتریک و کانسنتریک تفاوت معناداری بین میزان کل فعالیت عضلات اندام تحتانی بین 4 وضعیت را نشان نداد. تفاوت معناداری بین هیچکدام از وضعیتهای مختلف در مقادیر مختلف هم انقباضی در فاز کانسنتریک نیز مشاهده نشد (0/05<P) تفاوت معناداری در هم انقباضی مفصل مچ پا بین وضعیتهای کفی نرم/ نیمه سخت و کفی نرم/کفی سخت در فاز پیش فعالیت مشاهده شد. هم انقباضی بخش داخلی مفصل زانو بین وضعیت پوشیدن تمها کفش/ کفی نیمه سخت در فاز اکسنتریک وجود داشت (0/05>P).نتیجه اینکه، هنگام انجام حرکت فرود- پرش تکپا در شرایط رقابت ورزشی و یا توانبخشی، آگاهی از تغییرات مختلف ایجاد شده توسط انواع مختلف کفی طبی میتواند مفید بوده و به عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیومکانیک، کفی طبی، الکترومایوگرافی، پرش
 • فاطمه عبدوی*، محمدرسول خدادادی، آرمان حیدری پارام، سجاد پاشایی صفحات 42-49

  مروزه ثبت عملکرد و فعالیت بدنی ورزشکاران در هنگام تمرین و مسابقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. از همین رو فناوریهای پوشیدنی ورزشی پیشرفت قابل قبولی در چند سال اخیرداشته است. دستگاه پوشیدنی سنسوردار تحت مفسر آردوینو بر پایه اینترنت اشیا که برای ثبت عملکرد ورزشکاران طراحی شده است اطلاعات سنسورها از طریق اینترنت و به صورت آنالین بر روی کامپیوتر قابل نمایش میدهد و مربی ورزشی میتواند عملکرد ورزشکار را در حین یا بعد از فعالیت تجزیه تحلیل نماید. این دستگاه با وزن کمتر از 100 گرم طراحی شده است. این سیستم با فرکانس 5 هرتز کار میکند. یعنی اطلاعات دریافتی را هر 200 میلی ثانیه1 بار به روز میکند. دستگاه حاضر در اندازه کوچک و با هزینه بسیارکمتر از نمونه های مشابه خارجی آن طراحی شده است

  کلیدواژگان: تجهیزات پوشیدنی، ورزش، جی پی اس، وای- فای
 • لیلا زکی زاده، ناهید اتقیا صفحات 50-60

  هدف پژوهش حاضر، بررسی پیدایش و حضور فنآوریهای جدید موثر بر مدیریت فروش بلیت در رویدادهای مهم ورزشی دنیا بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و با روش تلفیقی کیفی و کمی انجام گرفته است. جامعه آماری، در بخش کیفی کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارت بودند از کشورهای آمریکا، استرالیا، چین، کره جنوبی، انگلستان، فنالند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران. در بخش کمی از 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی کشور، نظرخواهی شد. در این پژوهش از سایتهای مختلف اینترنتی، بانکهای اطلاعاتی و کتب و مقاالت گوناگون، یادداشت برداری و نیز ثبت مشاهدات اسنادی استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، ابتدا پرسشنامهای جهت مقایسه زوجی شاخصها طراحی و سپس در بین 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی توزیع گردید و از طریق تحلیل سلسله مراتبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص بلیت هوشمند و چند منظوره با وزن 138/0 در رتبه اول و باجه بلیت فروشی با وزن نسبی 02/0 در جایگاه آخر اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار دارند. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که در کشورهای منتخب دنیا از چه فن آوریهای نوینی جهت مدیریت، تهیه و توزیع بلیت استفاده شده است که هر یک از این عوامل، نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشتهاند، نظیر تسریع در فروش بلیت، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه، کنترل و امنیت رویداد، امنیت اطلاعات شرکت کنندگان، درآمدزایی و سایر مزایای مطرح شده.

  کلیدواژگان: فن آوریهای جدید، رویدادهای بزرگ ورزشی، مدیریت
 • مجید زحمتی، سید مرتضی عظیم زاده*، محمدصابر ستوده صفحات 61-70

  امروزه تبلیغات عرصه بسیار وسیعی را فراگرفته که حتی در خواب هم انسانها را رها نمی کند. هر سازمانی به دنبال انتخاب و استفاده از تبلیغاتی است که از طریق آن بتواند به بازار هدف خود دست یابد. ازاینرو هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش صحه گذار و شهرت آن بر میزان توجه به عناصر موجود در تبلیغات است. این پژوهش کاربردی بوده و به روش نیمه تجربی انجام شده است. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که از بین آنها 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از دستگاه ردیاب چشمی برای ثبت داده استفاده شد و نرم افزار بیگیز و اس پی اس اس نسخه 24 برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر شهرت صحه گذار بر توجه به عناصر موجود در تبلیغ در هر دو شاخص تعداد و مدتزمان خیرگی معنادار است. همچنین بر طبق نتایج بین توجه به چهره و تنه صحه گذار تفاوت معنی دار وجود داشت. بر اساس این تحقیق، صحه گذار به عنوان یک عامل جذب کننده توجه در تبلیغات میباشد و شهرت و چهره صحه گذار نیز در افزایش میزان توجه نقش معناداری دارد.

  کلیدواژگان: صحه گذاری، تبلیغات، ورزشکاران مشهور، ردیاب چشمی، توجه
 • سجاد پاشایی*، فاطمه عبدوی، شیرین یزدانی صفحات 71-80

  مکانیزم دستگاه کمک یار جابجایی _مکانیکی، درمانی، برگرفته از تردمیل، واکر و حرکتهای لنگ و کشویی دستی میباشد که فرد بر روی یک اسکلت بندی میله ای فرم مکعبی شکل قرار میگیرد و با حرکت خطی و کشویی (رفت و برگشت) یکی از دسته ها، چرخهای جلو به میزان 180درجه دوران میکند و با حرکت دسته دوم180 درجه باقی مانده دوران روبه جلو انجام میدهد و با حرکت پیدرپی بصورت حلزونی دستگاه به جلو حرکت میکند. زمینه ی فنی اختراع در حوزه مهندسی توانبخشی یا وسایل کمکی افراد مبتال به ناهنجاری اختلالات حرکتی و معلولین میباشد. چرخ ها حالت لاستیکی و ضربه پذیری دارند و چشم الکترونیکی جلوی واکر در برخورد با موانع ترمز میزند. قسمت تحتانی با مکانیزم اعمال همزمان بارکاری متفاوت برای اندامهای تحتانی تردمیلی برای هر پا بصورت مستقل از هم تعبیه شده، که فرد با قدم زدن بر روی آن باعث انتقال حرکت به چرخهای عقب شده و دستگاه به جلو حرکت میکند. این دستگاه عالوه بر سهولت در جابجایی فرد مبتلا به انواع معلولیتی و ناهنجاریهای اندامهای تحتانی باعث عدم اعمال فشار به ناحیه آسیب دیده در پا یا هر دو پا می گردد.

  کلیدواژگان: ناهنجاری، کمکیار، معلول
 • پرنیا عصیانی، افسانه ولی پوری*، اکبر خدامی، شهره میناپور، محسن شنبه صفحات 81-92

  لباس شنای یکسره، یکی از انواع البسه ی شنای زنان است که بر اساس تاکیدات دین اسالم بر پوشش کامل بدن، طراحی شده است. لباس شنا تاثیر زیادی بر سرعت و کیفیت شنا دارد و از اینرو بررسی طراحی، برش و دوخت لباس شنا بر اساس اصول بیومکانیک این ورزش اهمیت ویژه ای مییابد. در این پژوهش، تاثیر فرم برش آستین لباس شنای اسلامی بر رفتار کششی در ناحیه شانه مورد بررسی قرار گرفته است. دو نوع لباس شنای اسلامی مختلف شامل آستین معمولی و رگالن در سایز 38 الگوکشی و با استفاده از پارچهی حلقوی پلیاستر/الیکرا تولید شدهاند. جهت بررسی تغییرات کششی مطابق با حرکات دست در شنا، از یک نخ فلزی حاوی 80 %فولاد در دو قسمت زیر بغل و کنار حلقه آستین (نزدیک درز) استفاده شده است. کشش اعمالی به آستین و به تبع آن شانه شناگر توسط نخ فلزی اندازه گیری میشود. نخ فلزی بعنوان حسگر در یک مدار الکتریکی قرار گرفته است و میزان کشش اعمالی را تشخیص میدهد. اختلاف ولتاژ بین دو سر نخ فلزی در حین حرکت دست در شنا اندازهگیری شده و به مقاومت الکتریکی تبدیل میشود. نتایج نشان میدهد تغییرات کشش ناشی از حرکات دست شناگر در هر دو موقعیت آزمایششده، در لباس شنا با آستین رگالن (031/0±26/0 اهم و 025/0±09/0 اهم) کمتر از آستین معمولی (034/0±35/0 اهم و 015/0±21/0 اهم) است. کاهش تغییرات کشش در محل آستین لباس شنای اسلامی و ناحیه شانه سبب افزایش سرعت و آزادی عمل شناگر خواهد شد. استفاده از آستین رگلان در اغلب البسه ی ورزشی از جمله لباس شنای اسلامی نیز در این راستاست.

  کلیدواژگان: لباس شنای اسلامی، طراحی بیومکانیک، آستین، رفتار کششی، نخ فلزی، تجهیزات الکتریکی
 • عباس نقی زاده باقی*، فرزاد نوبخت صفحات 93-103

  هدف اصلی این طرح طراحی اتوماسیون پرونده تندرستی تحت وب ویژه بود. این تحقیق با استفاده از ویژگی خدمات باشگاه های ورزشی و نوع کاربران انجام گرفت. ابتدا به صورت کتابخانه ای سابقه تحقیقات مورد بررسی واقع شد تا محدودیتهای و پیشنهادهای محققان قبلی در طراحی برنامه لحاظ گردد. طراحی برنامه در دو بخش پایگاه اطالعاتی و بخشهای کاربری ادامه پیدا کرد. ایجاد زمینه تحت وب بودن، پیش بینی آموزش کاربران و امکان ایجاد اپلیکیشن گوشی هوشمند از مواردی بود که طبق بررسی های قبلی در نرم افزارهای مشابه در حیطه سالمت لحاظ گردید. نتایج این طراحی می- تواند به بهبود خدمات تخصصی کمک کند. همچنین به طور کاربردی در مرکز سلامت دانشگاه نیز مورد بهره برداری قرار گیرد تا ویژگیهای اساسی و لازم برای هر سطح از کاربران تعیین گردد.

  کلیدواژگان: اتوماسیون ورزشی، باشگاه ورزشی، تندرستی
 • نازنین راسخ، حمید قاسمی*، حسین زارعیان، فهیمه محمدحسن صفحات 104-119

  پژوهش، تولید علم و فناوری از جمله عوامل بسیار مهم در کشورهای توسعه یافته میباشند. هدف اصلی دراین پژوهش این است که آیا مدل موانع پووهش و فناوری در حوزه علوم ورزشی از برازش مطلوب برخوردار است. روش، توصیفی همبستگی بوده که به لحاظ هدف کاربردی، ماهیت اکتشافی و میدانی بود. جامعه آماری تمامی اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی سال 1396 بودند (1100=n) درجدول مورگان 320 نفر، با نمونه گیری تصادفی ساده بررسی شد. ابزار پرسشنامه محقق ساخته 44 سوالی با طیف 5 ارزشی لیکرتی بود. روایی محتوایی با روایی سنجی الوشه (85/0=CVR) و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (82/0 =α) محاسبه و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و نرم افزارهای20 spss و lisrel 5.8 استفاده گردید. هفت عامل، فرهنگ پژوهش و پژوهشگری در جامعه (65/0) مدیریت و سیاستگذاری در نظام پژوهشی(53/0) قوانین و مقررات پژوهشی (60/0) فرآیند بکارگیری نتایج پژوهش (70/0) بودجه و امکانات پژوهشی (78/0) و عامل وضعیت پژوهشگران (51/0) به عنوان موانع پژوهش و فناوری در تربیت بدنی و علوم ورزشی تبیین گردیدند که توان پیشگویی این مدل براساس مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها برابر با 966/65 درصد بود. در نهایت می توان گفت با رفع موانع و با تدوین استراتژیهای کلان در زمینه توسعه پژوهش و فن آوری شاید بتوان روند توسعه پژوهش و فناوری در حوزه علوم ورزشی را شکل داد.

  کلیدواژگان: پژوهشگر، سیاست گذاری پژوهشی، تجاری سازی، موانع
 • طاهره رشیدی، بهروز بقایی، رامین فروزنده، منیژه نوروزیان* صفحات 120-128

  سبک زندگی بی تحرک یکی از عواملی است که باعث ایجاد مشکلات پاتوفیزیولوژیکی نظیر اختلالات سیستم انعقادی و فیبرینولیز می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 4 هفته تمرین ویبریشن تمام بدن بر فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (TPA) مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن نوع 1 (1-PAI) و آدیپونکتین در زنان دارای اضافه وزن انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی کاربردی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. در این مطالعه مداخله ای ، 45 زن شاغل با دامنه سنی 25-40 سال و شاخص توده بدنی 29-5/25 کیلوگرم بر متر مربع توسط آکادمی ملی المپیک معرفی شدند. شرکت کنندگانی که معیار ورود به مطالعه را داشتند، به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. تمرین ویبریشن به مدت 4 هفته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی زوجی و مستقل استفاده شد. سطح TPA در گروه تمرین ویبریشن به طور معناداری افزایش یافت (001/0=P) و بین دو گروه از نظر سطح tPA در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت(001/0=P) علاوه بر این، مقدار 1-PAI نیز در گروه ویبریشن به طور معناداری کاهش یافت (004/0=P) و نسبت 1-PAI / tPA نیز پس از 4 هفته ویبریشن به طور معناداری کاهش یافت (03/0=P) بعد از 4 هفته ویبریشن، آدیپونکتین به طور معنی داری افزایش یافت (02/0=) و اختلاف معنی داری بین دو گروه در این رابطه در مرحله پس آزمون (01/0=P) وجود داشت. ویبریشن باعث کاهش 1-PAI / TPA میشود به طوری که ویبریشن در افزایش آدیپونکتین، تقویت جریان خون عضلات و بافتهای چربی و کاهش درصد چربی نقش اساسی دارد.

  کلیدواژگان: آدیپونکتین، tPA، 1-PAI، ویبریشن، اضافه وزن
 • عباس فرجاد پزشک*، محمد شریعت زاده، سعید ایل بیگی، محمد یوسفی صفحات 129-145

  کاهش وزن در حال حاضر اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. یکی از روش های رایج به منظور جلوگیری از اضافه وزن پیاده روی است. از این رو استفاده از کفش های مخصوص پیاده روی خیلی رواج پیدا کرده است. با این حال به دلیل اینکه پیاده روی فعالیت سنگینی نیست و انرژی مصرفی باالیی ندارد، کفشی که بتواند به طور ایمن انرژی مصرفی طی راه رفتن را باال ببرد مورد نیاز جامعه است. هدف این مطالعه مقایسه فعالیت و زمان فعالیت بین کفش محقق ساخته با مکانیسم هیدرودینامیک وکفش EVA رایج است. در این مطالعه نیمه تجربی 12 مرد سالم شرکت کردند. در این تحقیق کفشی مخصوص دارای مایع با ویسکوزیته معین در کف آن طراحی و مورد استفاده قرار گرفت که می توانست به دنبال گام برداری از طریق حرکت مایع بارهای اعمالی را کاهش دهد. کفش مدنظر با نرم افزار مخصوصی طراحی شد. به منظور مقایسه کفش هیدرودینامیک از کفش فومی EVA استفاده شد. سیستم الکترومایوگرافی میون برای اندازه گیری فعالیت عضلانی و زمانبندی عضلانی دوقلو، نعلی، نازک نی طویل و درشت نی قدامی در فرکانس 1000 هرتز مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل الکترومایوگرافی با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفت و میانگین فعالیت هموار شده و زمان فعالیت عضله محسابه شد. نتایج این مطالعه نشان داد فعالیت تمامی عضالت با استفاده از کفش هیدرودینامیک افزایش داشته ولی تنها فعالیت و زمان فعالیت دوقلو معنادار بوده است (0/05<P). یافته های این مطالعه عملکرد کفش هیدرودینامیک را به تایید رساندند به طوری که این کفش قادر است طی هرگام از طریق حرکت مایع انرژی تغییر شکل را جذب کرده و فعالیت عضلانی و متعاقبا انرژی راه رفتن را به طور ایمن افزایش دهد.

  کلیدواژگان: کفش هیدرودینامیک، کفش فومی، EMG، راه رفتن
 • مصطفی حاج لطفعلیان*، محمدهادی هنرور، پرستو شمس کهن صفحات 130-137

  الکترومایوگرافی به عنوان روشی رایج در محاسبه ی فعالیت عضلات، همواره با محدودیتهایی همراه بوده است. مدل سازی اسکلتی عضلانی یک روش غیر مستقیم برای بررسی عملکرد عضلات، به کمک اطلاعات کینماتیکی و کینتیکی حرکت است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسهی عملکرد منتخبی از عضلات پای برتر حین اجرای الگوی شوت توسط تعدادی آزمودنی ماهر، و الگوی شوت بهینه شده ی آنها با استفاده از مدل- سازی مکانیکی بود. از پلت فورم اوپنسیم 2/3 و ابزار CMC برای شبیه سازی تحریک عضلات استفاده شد. پس از انتخاب یک مدل سه بعدی از پا که دارای شش درجه آزادی و نه عضله اصلی بود، پارامترهای بیومکانیکی حاصل از میانگین شوت آزمودنیها و شوت بهینه وارد مدل شد و اجرا گردید. پس از اجرای مدل، داده های مربوط به عملکرد عضلات، به صورت درصدی از حداکثر فعالیت، نرمال و سپس فیلتر شد. از آزمون تی زوجی برای مقایسه ی عضلات در دو الگوی شوت استفاده گردید. دو الگوی شوت بهینه و شوت آزمودنیها در شش عضله با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند و عضلات پهن داخلی، راست رانی، سویز خاصره و ساقی قدامی، موثرترین عضلات فاز رو به جلوی حرکت، در هر دو الگو بودند. همچنین در الگوی آزمودنیها، عضله ی سویز خاصره و در الگوی بهینه، عضله ی چهارسر ران بعنوان دو گروه عضلانی مهم در فاز رو به جلوی شوت، بیشتر از الگوی دیگر فعالیت کردند. مداخله ی به ترتیب عضلات و اندام و فعالیت بیشتر عضله ی چهارسر ران، دو عامل اصلی افزایش سرعت شوت بهینه نسبت به شوت آزمودنیها بود. با توجه به تطابق نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات الکترومایوگرافی محور گذشته، میتوان گفت مدل سازی اسکلتی عضلانی میتواند بهعنوان یک ابزار مناسب در بیومکانیک و طب ورزش بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: بیومکانیک، اوپنسیم، الگوی شوت بهینه، فعالیت عضلانی
 • زهرا حیدری نقدعلی، مسعود نادریان جهرمی*، کوروش سرورزاده صفحات 146-157

  به دلیل نبود توجه کافی به زیرساختهای سیستم اشتراک دوچرخه و همچنین عدم فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از آن و همچنین برنامه ریزی ضعیف در راستای استقرار، نگهداری و توسعه این سیستم، تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان بوده و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمعآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه های الزم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیلدهندهی الگو دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به تحقق آنها موجب توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز می گردد. نتایج بیانگر آن است که به دلیل انگیزه فعالیت ورزشی، بهرهوری زیست محیطی، تسهیل ترافیک شهری، انعطاف پذیری، امنیت و راحتی، از سیستم اشتراک دوچرخه در شیراز استفاده می شود و توسعه سیستم اشتراک دوچرخه، پیامدهایی همچون افزایش نشاط و سلامت شهروندی، ارتقای مشارکت و رضایت کاربران، بهبود مشکالت حمل و نقل و ترافیک، ارتقای کیفیت زیست محیطی، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری پایداری و افزایش جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: سیستم اشتراک دوچرخه، دوچرخه سواری، سالمتی، حمل و نقل، محیط زیست
 • شیما حکمی، الهه آزادیان*، محمدحسن بیجارچیان صفحات 158-165

  هدف از این مطالعه بررسی هماهنگی بین مفاصل اندام تحتانی بیماران مبتلا به استیوآرتریت و مقایسه آنها با افراد سالم بود. در این مطالعه 10 بیمار مبتلا به استیوآرتریت داخلی زانو و 10 فرد سالم و مشابه که داوطلب شرکت در این مطالعه بودند، شرکت کردند. برای ثبت متغیرهای کینماتیکی گام- برداری تحت شرایط مختلف از یک سیستم تحلیل حرکت وایکان استفاده شد. وظیفه افراد در آزمایشگاه شامل: (الف) گام برداری با پای برهنه، ب) گام- برداری با کفش دارای کفی با لبه خارجی 5 درجه و (ج) گامبرداری با کفش دارای کفی با لبه خارجی صفر درجه بود. در این پژوهش، از روش برنامه- نویسی برداری برای برآورد هماهنگی بین مفاصل استفاده شد. مقایسه درونگروهی در گروه استیوآرتریت نشان داد که استفاده از کفی تاثیر معنی داری بر هماهنگی بین مفاصل ندارد (05.0> P). همچنین نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه کنترل با پای آسیبدیده در گروه استیوآرتریت فقط در مرحله میداستانس رخ داده است، که در وضعیت گامبرداری پابرهنه و راه رفتن با یک کفی 5 درجه اختالف معنیدار بوده است. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، علاوه بر ضرورت درمان پای آسیب دیده، مداخلات درمانی برای پای سالم نیز باید در بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو نیز ستفاده شود.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، هماهنگی درون مفصلی، گام برداری
 • جواد سروستان، الهام شیرزاد*، احمدرضا عرشی صفحات 166-175

  سرعت تغییر جهت به طور کلی به وسیله ی معیارهای زمانی ارزیابی می شود. با این وجود، مدت زمان اجرا نمی تواند به طور مناسبی مکانیزم های بیومکانیکی موثر در سرعت تغییر جهت را آشکار سازد. از این رو، یک تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دقیق از فازهای مختلف عملکرد سرعت تغییر جهت، از قبیل فازهای کاهش شتاب، تغییر مسیر و افزایش شتاب مجدد، می تواند تاثیر هر یک از این فازها بر عملکرد کلی سرعت تغییرمسیر را نشان دهد. این مطالعه به بررسی یک روش جدید برای مطالعه ی سرعت تغییر مسیر پرداخت، که در آن سه متغیر شعاع انحنا، دقت و سرعت تجزیه و تحلیل شدند. بیست و چهار ورزشکار دانشگاهی (سن:29/2±67/21سال، قد:07/0±79/1متر، جرم:12/3±38/71 کیلوگرم) آزمون 5-0-5 را شش بار و با دو پای غالب (سه بار) و غیرغالب (سه بار) در لحظه ی تغییر مسیر اجرا کردند. کینماتیک حرکت مارکرها به وسیله ی 6 دوربین (وایکن – نرخ نمونه برداری 240 هرتز) ثبت شد. با استفاده از آزمون آماری تی وابسته، تفاوت های بین متغیرهای بیومکانیکی مرکز جرم، شامل شعاع انحنا، انحراف از مسیر، طول مسیر طی شده، سرعت و همچنین مدت زمان اجرا بین دو پای غالب و غیرغالب بررسی شد. بررسی نتایج مشابه بودن مدت زمان اجرای تست با هر دوپای غالب و غیرغالب را نشان داد. با این حال، مقادیر مسیر طی شده و سرعت در اجرای با پای غیرغالب به طور چشمگیری بیشتر از پای غالب بود (01/0=P). علاوه بر آن، شعاع انحنا و انحراف از مسیر طی شده در پای غیرغالب به مراتب بیشتر از پای غالب بود (03/0=P). بررسی نتایج نشان داد که وارد شدن به محل تغییرمسیر با پای غیرغالب با سرعت های بیشتری انجام شد، که نشانگر استفاده از نیروی عضالنی بیشتر برای دستیابی به سرعت بیشتر بوده است تا نقصان های موجود در عملکرد سرعت تغییر مسیر پوشش داده شوند. با این حال اما مدت زمان اجرای آزمون سرعت تغییر مسیر نتوانست این ویژگی ها را به تصویر بکشد

  کلیدواژگان: شعاع انحنا، دقت، انحراف، زمان اجرا، آزمون 5-0-5
 • شمس غفاری*، میر حسن سیدعامری، مهرداد محرم زاده صفحات 176-194

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ویژگیهای نظم آشوبی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی در کارکنان ادارات تربیتبدنی دانشگاه های دولتی کشور و طراحی مدل آن انجام گرفت. روش تحقیق حاضر بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات فرا اثباتگرا، از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی و از لحاظ شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی سراسر کشور میباشد. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و با انجام پیش پردازش ها به تعداد 279 تعیین شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامهه ای استاندارد بود و روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین حوزه مدیریت ورزشی از لحاظ ظاهری و محتوا و به وسیله فرمهای CVR و CVI مورد بازنگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارSpss و pls Smart نشان داد که ویژگیهای نظم آشوبی به اندازه 188/0 بر توانمندسازی (514/2 =t) و به اندازه 583/0 بر یادگیری سازمانی (808/7 =t) تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد فناوری توانمندسازی اطلاعاتی به عنوان میانجی جزیی برای تاثیر رابطه علی ویژگیهای نظم آشوبی سازمان بر یادگیری سازمانی محسوب میگردد. همچنین، مولفه های ویژگیهای نظم آشوبی و فناوری توانمندسازی اطالعاتی سهم بسیار بالایی روی پیش- بینی رفتار یادگیریسازمانی دارند. آزمون برازش Gof) 548/0) نشان داد که مدل تحقیق جزو مدلهای قوی محسوب می شود. مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی سراسر کشور میبایست با استفاده از ویژگیهای سازمانهای نظم آشوب موجبات تقویت و بهبود توانمندیها و مهارتهای کارکنان را فراهم نمایند تا از این طریق، بر روی یادگیری سازمانی، نیز تاثیر بیشتری اعمال نمایند.

  کلیدواژگان: ویژگی های نظم آشوبی، توانمند سازی، یادگیری سازمانی، پیچیدگی سازمانی، عدم قطعیت، غیر خطی بودن، ساختار بی قواره
|
 • Maryam Moktasab, Mahdi Majlesi*, Nader Farahpour, Elaheh Azadian Pages 1-8

  The visual system collects the information of the surroundings of the individual and plays a significant role in taking and maintaining balance and stability and planning the course of the movement. This study aimed to compare muscle activity of gait among blind and persons with full-sight and investigate the effects of closing the eyes on muscle activity of gait in persons with full-sight. In the present study 20 male (blind and persons with full-sight) were participated. Muscle activity of gait was measured in blind subjects without a cane and in normal subjects with and without vision. The differences between the two groups and the two walking conditions were determined through repeated measure ANOVA at a significance level of 0.05.

  Keywords: Gait, Blindness, vision, Muscle Activity, Electromyography
 • Marefat Siahkouhian*, Rezvan Shams, Roghayyeh Gholizadeh Pages 9-18

  Heart Rate Deflection Point (HRDP) is a downward or upward change from the linear HR-work relationship evidenced during progressive incremental exercise testing which is reported to be coincident with the anaerobic threshold (AT). The aim of this study was to design and introduce a new fitness- dependent maximal treadmill test protocol according to the subjects’ status for determining HRDP.Sixteen active young males (Vo2max mean ± SD = 48.31± 8.12 ml·kg·min−1) completed a fitness-dependent HRDP maximal treadmill test protocol to volitional exhaustion (GXT) with continuous respiratory gas measurements. Polar Vantage Sport Tester XL was used to monitor heart rate performance curve (HRPC) throughout the protocol. Mod-Dmax method in light of parallel straight-line slope (PSLS) mathematical model used for determining HRDP. The Bland and Altman plots and intraclass correlation coefficient (ICC) were used to assess the agreement between the HRDP and gas measurements. The results showed that fitness- dependent test protocol results in HRDP in all of the subjects. High agreement revealed between HRDP and end-tidal carbon dioxide (PETCo2) (±1.96; 95% CI = -3.0 to +3.5 b/min; ICC=0.88). According to this study results, designed treadmill time fixed fitness dependent protocol via Mod-Dmax method is an accurate approach for determining HRDP.

  Keywords: Heart Rate performance curve (HRPC), Mod-Dmax Method, PSLS mathematical model
 • Amirali Jafarnezhadgero, Amirhosein Sadri, Mohammad Mahdi Bahrami Sharif, Milad Alipour Sarinasirloo Pages 19-31

  Many practitioners and trainers advise designing and executing resistance training programs that include free weights and machines for strength training.  The aim of the present study was to compare the frequency spectrum of lower limb muscles during weight training with traditional and novel equipment. Fourteen healthy power lifters (age: 26±7 years) were participated in this study. A portable EMG system with six pairs of bipolar surface electrodes was used to record the electrical activity of the selected lower limb muscles at a sampling frequency of 1200 Hz. Participants had enough experience to perform Free Weights Squat, Smith Machine Squat, Smith Machine Squat with one leg and the Dead lift movements. Participants carried out each movement, 5 times at an intensity equal to 50% of one-repetition-maximum level. The results showed higher median frequency of the vastus lateralis muscle during free weight single-leg squat than those that in the free weight squat (p=0.001) and dead lift (p=0.000) movements in lifting phase. Also, the median frequency of vastus lateralis muscle in single-limb squat with smith machine was significantly higher than that in the dead lift movement (p=0.021). The median frequency spectrum of the gastrocnemius muscle in the free weight squat movement showed a significant increase during the downward phase relative to the free weight single-leg squat movement (p=0.039).  In order to strengthen vastus lateralis muscle in athletes or individuals with weak vastus lateralis muscle, free weight single-leg squat movement is more effective than those that in the other movements.

  Keywords: Frequency spectrum, Lower limb, Squat, Smith machine, Dead lift
 • Mehrdad Anbarian*, Mohamad Hossein Ghasemi, Amir Reza Sedighi, Ali Jalalvand Pages 32-41

  The purpose of the present study was to determine the immediate effect of various foot orthoses on muscle co-contraction around the ankle and knee joint of the dominant leg during single-leg drop jump task. Thirteen healthy males participated in this quasi-experimental study. The electromyography activity of vastus medialis (VM), rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL), biceps femoris (BF), semi tendinus (ST), tibialis anterior (TA), peroneus longus (PL), and gastrocnemius medialis (GM) muscles was recorded during single-leg drop jump movement. The relevant variables in pre-activation, eccentric, and concentric phases of single-leg drop jump task were calculated for each subject in four conditions: wearing shoe only, soft, semi-rigid, and rigid orthoses. There was no significant difference among four condition for the overall lower extremity muscle activity values during pre-activation, eccentric and concentric phases (P>0.05).No significant differences were also observed among the conditions in co-contraction values in the concentric phase. A significant difference was observed for the ankle joint muscles co-contraction between soft/semi-rigid and soft/rigid conditions in the pre-activation phase. There was also difference in medial muscles co-contraction of the knee joint between shoe only/semi-rigid conditions in the eccentric phase (P<0.05). We concluded that during single-leg drop jump in the competition or rehabilitation situations, awareness of changes caused by different types of foot orthoses can be beneficial and improve performance.

  Keywords: Biomechanics, Foot orthoses, Electromyography, Jumping
 • Fatemeh Abdavi *, Mohammad Rasoul Khodadadi, Arman Heidari Param, Sajjad Pashaie Pages 42-49

  Nowadays recording the performances and body activities of the athletes during the exercises and the matches have noticeable importance which is the reason for growth of the sports wearable’s technology, for the past few years. Accordingly, we designed new wearable equipment on the basis of internet of things, using Arduino Boards and different kind of sensors for recording the performance and physical activities of the athletes. The process data of the sensors are available in real time and could be displayed in the PC through the internet connection which makes the coach capable of analyzing the performance of the athlete during or after the activity. The weight of this equipment is less than 100 gr and works with a frequency of 5 Hz (the data will be updated every 200 ms). The advantages of the designed equipment comparing to similar imported ones are the smaller size and the less ultimate cost.

  Keywords: Wearable Technology, Sport, GPS, Wi-Fi
 • Leila Zakizadeh, Nahid Atghia * Pages 50-60

  The purpose of this research was to consider and study the presence of new technologies affected on ticket sales management among Sport mega events around the world. Based on the objectives of this research, the research methodology has been applied and it was according to mixed method (qualitative and quantitative). In qualitative part, statistical society was consisting of all countries around the world and statistical sample was: United States of America, England, China, South Korea, Australia, Finland, Canada, Qatar, Germany, Turkey and Iran. In quantitative part, 12 sport elites were selected. Research tools were library study, official websites, and data banks, notes and documents observation records. In Quantitative part, first of all, an AHP questionnaire designed for dual comparison of criteria and it was distributed among 12 sport marketing elites and it was analyzed by AHP method. Results showed that Digital and multipurpose ticket with 0/138 points was in the first place and ticket sales via ticket-office with 0/02 points was at the last place. Result in qualitative part showed that in the selected countries what new technologies used for managing, distributing of tickets as well as each of these factors have different outcomes such as facilitating in ticketing, preventing of black market, spectator security, control and event security, data security of participants, moneymaking and other benefits which had been mentioned in the research.

  Keywords: New Technologies, Sport mega events, Ticket sales management
 • Majid Zahmati, Morteza Azimzade *, Mohammad Saber Sotode Pages 61-70

  Nowadays, advertising has become a vast field that does not let go of humans even when they are asleep. Every organization seeks to select and use advertising to reach its target market. Therefore, the purpose of this study was to investigate of the impact of sport celebrity endorsement on advertising attention. This research is applied and has been carried out using a quasi-experimental method. The study population consisted of students of the Ferdowsi University of Mashhad, 80 of whom were selected as the sample. This study used an eye-tracking device to record the data as well as Begaze and SPSS 24 to analyze the data. The results showed that the endorser’s fame had a significant effect on attention to ad elements in both “number of fixations” and “fixation duration” indices. Besides, the results showed that there was a significant difference between attention to the endorser's face and body. According to this research, the endorser acts as an attention grabber in advertising and the endorser's fame and face also play a significant role in increasing the attention.

  Keywords: Endorsement, Advertising, Celebrity Athletes, Eye tracker, Attention
 • Sajjad Pashaie *, Fatemeh Abdavi, Shirin Yazdani Pages 71-80

  Mechanisms of assistive mechanical- movement and therapeutic devices are derived from treadmill, walker and manual sliding and sliding movements, where a person is placed on a skeleton of a cubic-shaped rod and rotates the front wheels by 180 degrees by moving and sliding one of the handles and by moving the second batch, the remaining 180 degrees of forward rotation is made and the device moves in successive motion. The technical background of the invention is in the field of rehabilitation engineering or assistive devices for people with movement disorders and disabilities.  The wheels are elastic, and the electronic eye in front of the walker collides with the brakes. The lower part is mounted independently of the treadmill for each leg, with the simultaneous application of different loading mechanisms for the lower limbs, which allows the person to move through the rear wheels and move the machine forward. In addition to ease of movement for the person with a variety of disabilities and lower extremity abnormalities, this device does not apply pressure to the injured foot or both legs.

  Keywords: Anomalies, Helper, Disabled
 • Parnia Osiani, Afsaneh Valipouri *, Shohreh Minapoor, Mohsen Shanbeh Pages 81-92

  Full body swimwear is one of the women's swimming suits. It has been designed based on full coverage as well as hijab. Swimwear has a great influence on the swimming speed and quality. Hence, it is important to study the design of swimwear according to the swimming biomechanical principles. The current study investigated the effect of the sleeve design of the full body swimwear on the tensile behavior in the swimmer’s shoulder area. Accordingly, two different full body swim suits with drop (or set-in) and raglan style sleeves in the size of 38 were designed and produced using a polyester/lycra knitted fabric. To investigate the tension variations induced by the hand movements during swimming, a metal yarn containing 80% stainless steel fibers was sewn in armpit and near the armhole seam. The sleeve extension and consequently, the swimmer's shoulder tension were measured by the metal yarn. The metal yarn functioned as a sensor in an electronic circuit, detecting the extension. The voltage difference between the two ends of the metal yarn was measured during the hand movement and converted to resistance. The results showed that the tension variation induced by the swimmer’s hand movements was lower for the raglan sleeve (0.26±0.031 ohm and 0.09±0.025 ohm), as compared to the drop one (0.35±0.034 ohm and 0.21±0.015 ohm), in both tested positions. Reducing the tension variation at the shoulder area of the full body swimsuit could increase the swimmer speed and freedom of action. This is the reason why the raglan sleeve could be used for most sport suits, including the full body swimsuit.

  Keywords: Full body Swimsuit, Biomechanical Design, Sleeve, Tensile Behavior, Metal Yarn, Electronic equipment
 • Abbas Naghizadeh Baghi *, Farzad Nobakht Sareban Pages 93-103

  The main purpose of this project was to design a web-based health document automation program for fitness clubs. This research was carried out using information such as fitness features of the clubs and the types of users. The existing literature on this subject was reviewed to reflect the limitations and suggestions of previous studies in the program design. The types of services and required processes were identified by field surveys, and program designing continued in both the database and user sections. Creating a Web-based context, predicting user education and the possibility of developing a smart phone app were among the factors that were considered by previous reviews of similar health-related software. The results of this design can help improve specialized services. This design can also be employed at the University Health Center to determine the essential characteristics of each level of user.

  Keywords: Sports automation, Sports club, Health
 • Nazanin Rasekh, Hamid Ghasemi *, Hossein Zareian, Fahimeh Mohammad Hassan Pages 104-119

  Research, science production and technology are the most important elements of the development of countries.  The main purpose of the research is to determine if the model of barriers to research and technology in sports sciences is appropriate in terms of the goodness of fit indexes. The study employed a descriptive-correlational method, which is applied in terms of purpose and exploratory in nature.  To collect data, field survey method was used. The statistical population consisted of all faculty members in the field of physical education and sports sciences at Iran state universities in 2017 (n=1100). Based on the Morgan table, 320 individuals were selected using the simple random sampling method. Finally, 246 questionnaires were chosen to analyze. To collect information, a researcher-made questionnaire consisting of 44 items across a five-point Likert scale was used. The content validity of the questionnaire was confirmed based on Lawshe's table of critical values (CVR = 0.85); and reliability of the questionnaire was confirmed based on the Cronbach's alpha coefficient (α=0.82). To analyze data, exploratory and confirmatory analyses were performed using SPSS 20 and LISREL 8.5 software. The results showed that development or modification of seven factors including research and technology culture in the society (0.65), management and policymaking in the research system (0.53), research rules and regulations (0.60), the commercialization of research results (070), budgeting and research facilities (0.78), and the researchers' status (0.51) were identified as barriers to research and technology in physical education and sports sciences. In total, this model had a 65.966% predictive power on the basis of total aggregate variance percentage.   It was indicated that the model of barriers to research and technology in the field of sports sciences is appropriate in terms of the goodness of fit indexes. Obstacles and efforts to develop relevant strategies in this area could accelerate the process of developing research and technology in the field of sports sciences.

  Keywords: Researcher, Research Policy Making, Commercialization, Barriers
 • Tahereh Rashidi, Behrouz Baghaiee, Ramin Forouzandeh, Manizheh Noruzian * Pages 120-128

  Sedentary lifestyle is one of the factors causing pathophysiological problems such as the impairments in coagulation and fibrinolysis systems. The present study aimed to examine the effect of 4-week whole-body vibration training on tissue plasminogen activator (tPA), plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1), and adiponectin in overweight women. The research was an applied quasi-experimental study with an experimental group and a control group using pretest-posttest design. In this interventional study, 45 employed women with the age range of 25-40 years and body mass index of 25-29.5 kg/m2 were introduced by the National Olympic Academy. The participants who met the inclusion criteria were then randomly assigned to two experimental and control groups. The vibration training was performed for 4 weeks. Paired and independent T-test was used to statically analyses. The tPA level significantly increased in the vibration training group (P = 0.01), and there was a significant difference between the tPA levels of the two groups in the post-test phase (p = 0.01). Furthermore, PAI-1 value ​​also decreased significantly in the vibration training group (P = 0.004), and the tPA / PAI-1 ratio also dropped significantly after 4 weeks of vibration training (P = 0.03). With 4 weeks of vibration training, adiponectin increased meaningfully (P = 0.02), and there was a significant difference between the two groups in this regard in the post-test phase (P = 0.01). Vibration training decreases tPA / PAI-1 so that the vibration training plays a critical role in increasing adiponectin, enhancing blood flow of the muscles and adipose tissues, and decreasing fat percentage.

  Keywords: Adiponectin, Plasminogen activator, Plasminogen activator inhibitor, Vibration, Overweight
 • Seyyed Abbas Farjad Pezeshk *, Mohammad Shariat Zadeh, Saeed Ilbeigi, Mohammad Yousefi Pages 129-145

  The importance of weight loss and fitness are considering as crucial issue during lifestyle. Therefore, wearing walking shoes can help to reduce plantar pressure in the high-risk areas of the foot. However, safety increasing of muscular activity and consequently energy consumption when using walking shoes are desirable. The aim of this study was to compare the muscle activity and timing between a custom shoe with hydrodynamic mechanism and regular Ethylene-Vinyl Acetate shoe. Twelve healthy men were selected for this quasi-experimental study. The custom hydrodynamic shoe was including outer sole with light Ethylene-Vinyl Acetate and also an inner silicon capsule was embedded in Ethylene-Vinyl Acetate sole. Moreover, there was some pathway with the special configuration on the silicon capsule to provide ways for flowing fluid. The shoemaker software version 2016 was used to make the final design of the shoe sole. Electrical muscle activity of the Gastrocnemius, Soleus, palmaris longus, and tibialis anterior activity at 1000Hz sampling rate were measured using the Myon electromyography system. Subjects randomly wore standard Ethylene-Vinyl Acetate sports shoes and hydrodynamic shoes and then go through the end of the pathway five times with self-selected speed. Onset and offset of muscle activation and an average of the smooth signal during the gait cycle were calculated and normalized based on maximum voluntary isometric contraction. The results indicated that gastrocnemius have significantly higher amplitude and the activation time when walking with the hydrodynamic shoe (P=0.02). Because of the important role of this muscle during walking, it seems that hydrodynamic shoe could an important effect for appropriately and safety increase walking economy.

  Keywords: Hydrodynamic shoe, Ethylene-vinyl acetate, Electromyography, Walking
 • Mostafa Hajlotfalian *, Mohammad Hadi Honarvar, Parastoo Shamsehkohan Pages 130-137

  Electromyography is a common method to calculate muscle’s function. But it has some limits. Musculoskeletal modeling is an indirect method to consider muscle’s function, by using kinematic and kinetic characteristics of subject’s movement. The purpose of this study was to investigate and compare some selected muscles of prefer leg during performing two different kick patterns which consist of subject kick pattern and optimal kick pattern which created from same subjects by mechanical model. OpenSim 3.2 platform and Computed Muscle Control (CMC) tool were used to simulate muscles function. After selecting a 3D model of leg which consists of six degree of freedom and nine vital muscles, biomechanical parameters of two kick patterns, entered into model and run. Afterwards data were normalized and filtered. Paired sample t- test was used to analyze data. After compared two kick patterns, there were significant difference in contraction force of iliopsoas, biceps femoris long head and biceps femoris short head, rectus femoris, vastus lateralis and tibialis anterior. In addition, vastus lateralis, rectus femoris, iliopsoas and tibialis anterior were must important muscles in forward swing phase of two patterns of soccer kick. Also, iliopsoas and quadriceps were more active in subjects and optimal pattern, respectively. The results revealed that, the interaction of muscles stimulation, joints motion and more activity of quadriceps, were main factors to increase the speed of optimal kick. Results from the musculoskeletal model, had a great similarity with the results of previous experimental studies. Incidentally this apparatus can simulate muscles activity, with high precision and considering the advantages of that, this method can be used in sports biomechanics and medicine research.

  Keywords: Biomechanics, OpenSim, Optimal Kick Pattern, Muscle Activity
 • Zahra Heydarinaghdali, Masoud Naderian Jahromi *, Seyed Korosh Sarvarzadeh Pages 146-157

  Due to insufficient attention paid to the bicycle sharing system infrastructure, a lack of culturalization on its proper usage as well as poor planning of construction, preservation, and development of this system, the present study was carried out to represent a functional model for developing a bicycle sharing system in Shiraz, a populated city located in the Southwest of Iran. The present study also is a fundamental research in terms of purpose and exploratory in terms of data collection and was carried out by applying the data-based theory method. Data collection tool was a semi-structured in-depth interview. Snowball technique as a purposeful sampling was used for a statistical population including experts and professionals. The data were analyzed by using open, axial and selective coding to extract the final pattern. The final model consists of a set of axial categories, causal conditions, and essential contexts, confounding variables, strategies and consequences of the bicycle sharing system in Shiraz. However, each of these conditions and factors has its variables and categories. In this study, the motivations behind sport activities, environmental efficiency, cutting urban traffic, flexibility, security and easy use of bicycle sharing system in Shiraz with highlighting barriers (infrastructures and equipment, educational culture, individual barriers, poor government strategy, social, economic and environmental barriers), and the necessary contexts (climatic conditions and appropriate landscape diversity, easy integration of bicycles and the internet, entertainment and leisure facilities, and gaining the support of many stakeholders) have been studied. Results show that the enhancement of health and happiness among citizens, promoting users’ cooperation and satisfaction, overcoming the transportation and traffic problems, enhancing environmental qualities, creating employment, increasing the sustainable efficiency and attracting more investors from private sectors could be achieved by formulating sustainable urban mobility policies, promoting the lure of using the bicycle, developing the smart bicycle sharing system, technical infrastructures of designing of the bicycle sharing system, integrating and alignment of policies of public and private sectors, management of connecting with users, building a trading model and targeted advertising.

  Keywords: Bicycle sharing system, Cycling, Health, Transportation, Environment
 • Shima Hokmi, Elaheh Azadian *, Mohammad Hasan Bijarchian Pages 158-165

  The purpose of this study was to investigate the features of inter-joint coordination in lower joints of osteoarthritis patients and compare them with healthy subjects. 10 patients with knee osteoarthritis and 10 healthy individuals volunteered to participate in this study. A Vicon 3D Motion Analysis System was used to record kinematic variables during walking under three conditions: (a) bare feet walking, (b) walking with shoes with a 5-degree lateral wedge insole and (c) 0-degree insole. In this research, the vector coding method was used to estimate inter-joint coordination. Repeated measurement and ANOVA were used for within and between group comparisons, respectively. The significant level was set at p<0.05 for all analysis. Within group comparisons in the osteoarthritis group showed that the overall use of insole did not significantly change the inter joints coordination (p> 0.05). The results showed that difference between the control group with the injured foot in the osteoarthritis group occurred only in the mid-stance phase, and in the barefoot walking condition and walking with the 5-degree lateral wedge insole. According to the results of the present study, in addition to the necessity of treatment for the injured foot, the healthy foot should also be used treatment in patients with knee osteoarthritis.

  Keywords: Osteoarthritis, Inter-joint coordination, Gait
 • Javad Sarvestan, Elham Shirzad *, Ahmed Reza Arshi Pages 166-175

  Change of direction speed is globally assessed through temporal measurements. The underlying biomechanical mechanisms affecting Change of direction speed performance, however, could not be fully understood using performance duration. A more precise biomechanical analysis of change of direction speed performance in different phases of movement, including the deceleration, turning maneuver and reacceleration could cast a light on the importance of each phase during movement. This study investigated a new approach to Change of direction speed drill analyses using three factors of the radius of curvature, accuracy and speed. Twenty-four collegiate athletes (Age: 21.67±2.29years, Height: 1.79±0.07m, body mass: 71.38±3.12Kg) performed 6 trials of 5-0-5 Change of direction speed test with both dominant (n=3) and non-dominant (n=3) legs at the turning point. Paired sample T-test was run to determine the differences between biomechanical characteristics of the center of mass, such as radius of curvature (Rc), deviation, length and speed, as well as the performance time in both dominant and non-dominant legs. Data acquisition took place using 6 optoelectronic cameras (Vicon motion capture system – 240Hz). Outcomes indicated that the time difference between dominant and non-dominant leg performances was negligible; however, measurements of distances travelled and the associated speeds were significantly higher with non-dominant legs (p≤0.01). Rc and deviation were also higher in non-dominant legs (p≤0.03). It was shown that when the Change of direction speed was approached using the non-dominant leg, athletes performed the test with higher velocities and utilized more muscular engagements to compensate deficits in their performance. Measurements of time for drill duration however, failed to reveal such performance characteristics.

  Keywords: Radius of curvature, Accuracy, Deviation, Execution time, 5-0-5 test
 • Shams Ghaffari *, Mir Hasan Seyed Amery, Mehrdad Moharramzadeh Pages 176-194

  This study aims are to design the model of the impact of chaotic characteristics on organizational learning with the mediating role of empowering of Physical Education officers of public universities in Iran. This study is based on a paradigm, post-positivism type of research with a descriptive-survey procedure and causal hypotheses. A Simple Random Sampling method was applied to determine the sample size from among the population of Physical Education officers of Public Universities in Iran. The sample size determined by The Cochran formula was 279. The face and content validity of standard questionnaires used in this study were examined using CVR and CVI forms completed by the experts in the field of Sport Management. The results of data analysis by SPSS and Smart PLS software showed that chaotic characteristics had a positive and significant effect on employees empowering by 0.188 (t = 2.514) and on organizational learning by 0.583 (t = 7.808). The results also revealed that the empowering as a mediator of the causal relationship effect of organizational chaotic characteristics on organizational learning. Also, the factors of chaotic characteristics and employees empowering highly predicted the organizational learning behavior. Furthermore, the Goodness of Fit index (0.554) showed that the research model was one of the strong models. Managers of Physical Education Departments from public universities across the country can use the chaotic characteristics of organizations to enhance and improve the capabilities and skills of their officers so that they can further influence organizational learning.

  Keywords: Chaotic Characteristics, Empowering, Organizational Learning, Nonlinearity, Unstructured Pattern