فهرست مطالب

نشریه تفکر و کودک
سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیده زهرا اجاق*، سپیده واعظ صفحات 1-36
  هدف این پژوهش شناخت ویژگی ها و تغییرات گفتمان های کودک از آغاز کار مجله «رشد دانش آموز» در دی ماه سال 1343 با عنوان «پیک دانش آموز» تا سال 1397 است. این مقاله با اتکا بر آرا فوکو در مورد گفتمان و مدل قدرت انضباطی، و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی ون لیون الف) ویژگی ها و تنوع گفتمان های کودک در این مجله، ب) تحول یا ثبات گفتمان های کودک و چرایی آن و ج) رابطه ی قدرت و این گفتمان ها را مطالعه می کند. یافته ها، وجود هشت گفتمان کودک در داستان های دوره ی پهلوی دوم و بازتولید آن ها و تولید هفت گفتمان جدید در دوره جمهوری اسلامی را نشان می دهد. همچنین به ازای هر یک از گفتمان های کودک، یک تقابل دوگانه بین کودک و بزرگسال نیز شناسایی شده است. نتایج تحلیل انتقادی گفتمان های کودک نشان می دهند در این گفتمان ها همواره کودک در جایگاه فرودست نسبت به بزرگسال قرار دارد. وجود رابطه ی فرودستی-فرادستی بین کودک و بزرگسال، روابط سلسله مراتبی را در جامعه تحکیم می بخشد. در روابط سلسله مراتبی به دلیل محدود شدن آزادی افراد فرودست، توازن قدرت برهم می خورد و رابطه به سمت سلطه می رود که می تواند موجب حفظ نظم حاکم شود.
  کلیدواژگان: گفتمان کودک، قدرت، تحلیل گفتمان انتقادی، رشد دانش آموز، پیک دانش آموز، ون لیون
 • مینا چراغ زاده، رسول کردنوقابی، زهرا سهرابی* صفحات 37-50

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر احساس تنهایی و ناامیدی دانش آموزان دختر پایه سوم دبستان بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دبستان مدارس ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 1397-1396 تشکیل دادند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 50 نفر (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش فلسفه به کودکان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل مقیاس احساس تنهایی آشر و مقیاس ناامیدی کازدین و همکاران بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و همچنین به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. یافته ها حاکی از این بود که آموزش فلسفه به کودکان، کاهش احساس تنهایی و نا امیدی را برای دانش آموزان به همراه داشته است، بنابراین با توجه به اثربخش بودن این آموزش بر کاهش احساس تنهایی و ناامیدی توصیه می شود نسبت به ارایه ی این آموزش برای دانش آموزان اقدام شود.

  کلیدواژگان: آموزش فلسفه به کودکان، احساس تنهایی، نا امیدی
 • زهرا داورپناه، سیامک سامانی* صفحات 51-71

  هدف این پژوهش تبیین نحوه تصمیم گیری کودکان پیش دبستانی درباره توزیع منابع می باشد. نوع پژوهش کیفی است. نمونه مورد مطالعه 30 کودک مقطع پیش دبستانی (20دختر و 10پسر) با میانگین سنی 6/69 ماه بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند تنظیم شده توسط محقق شامل تصاویر و داستانک ها بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تفسیری استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که دیدگاه کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی یکسان نیست.تصمیمی که کودک در این باره اتخاذ می نماید نتیجه برایند عوامل مختلفی از جمله آموزش، نفع شخصی و ملاک ها می باشد. ملاک های اثرگذار بر تصمیم کودک عبارتند از نیازمندی، ویژگی های دریافت کنندگان ، روابط و کار انجام شده توسط دریافت کنندگان. همچنین کودکان در نحوه توزیع اهداف مختلفی از جمله گسترش شادی، گسترش دوستی، رفع نیاز افراد، ایجاد انگیزه و پاداش دهی را دنبال می کنند.دیدگاه نظری و عملکرد کودک در این باره در مواردی متفاوت می باشد و نفع شخصی از عوامل اثرگذار بر ایجاد این تفاوت است.

  کلیدواژگان: شناخت شناسی، پیش دبستانی، عدالت توزیعی، نفع شخصی، نیازمندی، روابط
 • مریم رضایی آقاجان*، مرتضی منادی، مهناز اخوان تفتی صفحات 73-99
  پژوهش کنونی با هدف مقایسه ی بازی های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش آموزی انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی و جامعه ی آماری 2506 بازی سنتی و 4040 بازی رایانه ای و مشارکتی از دسته بازی های نوین است که با نمونه گیری هدفمند 80 بازی سنتی و نوین انتخاب شدند و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. مقایسه ی داده ها، نشان داد که همه بازی های سنتی دربرگیرنده ی آموزه هایی در زمینه نظم و قانون مندی و همکاری هستند، در 11 بازی نشانه هایی از همیاری، در 3 بازی نشانه هایی از مهرورزی و ابراز محبت و تنها در 2 بازی نشانه هایی از خشونت دیده می شود. در میان 40 بازی نوین تنها 24 بازی به نظم و قانون مندی، 10 بازی به همیاری، و تنها 2 بازی به مسئولیت آموزی پرداخته اند. هر چند که هیچ یک از بازی های نوین به مهرورزی و ابراز محبت نپرداخته است. در بازی های سنتی و نوین نشانه های ارزش های اجتماعی و اخلاقی با فراوانی های گوناگون دیده می شوند؛ که در این میان نپرداختن بازی های نوین به مهرورزی و ابراز محبت شگفت آور است. گویی اولویت بندی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در بازی های سنتی و نوین یک سان نیست.
  کلیدواژگان: بازی سنتی، بازی نوین، ارزش آموزی، ارزش اجتماعی، ارزش اخلاقی
 • سما سادات*، شهرام واحدی صفحات 101-123
  هدف پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 54 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه یک شهر تهران بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (27 نفر) و گروه کنترل (27 نفر) جایگزین شدند. پیش از اجرای متغیر مستقل (آموزش مهارت های مثبت اندیشی)، میزان بهزیستی ذهنی گروه ها با کمک پرسشنامه بهزیستی ذهنی دانش آموزان رن شاو اندازه گیری شد. سپس گروه آزمایش در نه جلسه آموزش مهارت های ثبت اندیشی شرکت نمودند و آزمودنی های گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد (001/0  P
  کلیدواژگان: آموزش مهارت، مثبت اندیشی، بهزیستی ذهنی، دانش آموزان ابتدایی
 • سجاد ستوده*، میلاد ستوده، علیرضا صیاد صفحات 125-148
  در فلسفه و اندیشه ی والتر بنیامین، مفهوم کودکی، ادراک و بازی کودکانه مسئله ای بسیار کلیدی است و این مفهوم در سرتاسر نوشته ها و آثار او حضوری پررنگ و تاثیرگذار دارد. تاملات بنیامین در رابطه با مفهوم کودک از نخستین نوشته های وی آغاز می شود و تا انتهای دوره ی کاری اش در پروژه ی پاساژها ادامه می یابد. مفهوم بازی نزد بنیامین، تمهید و استراتژی کودکانه برای غلبه و فایق آمدن بر جهان واقعی است زیرا از مواد و ابزارهای همان جهان واقعی به منظور خلق جهانی خیالی بهره می گیرد. مقاله ی حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد با تمرکز بر آراء بنیامین، نحوه ی بازنمایی ادراک کودک در فیلم دونده ساخته ی امیر نادری را مورد بررسی قرار دهد. با تحلیل فیلم دونده از منظر اندیشه های بنیامین درباره ی ادراک کودک می توان به نتایج جالب توجهی درباره ی رویکرد یکی از فیلم های مهم سینمای ایران به کودک و ادراک کودکانه دست یافت. اثری که بر ویژگی های خاص کودک همچون فایق آمدن بر محدودیت های جهان واقعی، هم آمیزی با دنیای پیرامون و متمایز بودن ادراک و نگاه کودک نسبت به بزرگسالان تاکید دارد و آن را با زبانی سینمایی بازنمایی می کند.
  کلیدواژگان: والتر بنیامین، ادراک کودک، بازی کودکانه، دونده، امیر نادری، سینمای ایران
 • محمدرضا سرمدی، مهدیه رضایی*، احمد روحانی فر صفحات 139-149

  هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر دانش، حساسیت و نگرانی محیط زیستی دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه شهر کرج بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها، نیمه آزمایشی بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه هفتم در ناحیه 4 شهر کرج بود که تعداد 60 نفر از آن ها به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ویسی و همکاران (1391) بود که روایی صوری و محتوایی آن با توجه به کاربرد آن در تحقیقات پیشین و نظرخواهی از 18 نفر از متخصصین مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 86/0 به دست آمد. سوال های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی، میانگین، درصد و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS22 مورد تحلیل قرار گرفتند.(05/0P)

  کلیدواژگان: آموزش فلسفه، دانش محیط زیستی، حساسیت محیط زیستی، نگرانی محیط زیستی
 • سید محمد سیدکلان*، مرتضی بازدار قمچی قیه، زهرا وقار، منصور علیزاده، داریوش جهانی صفحات 175-194

  هدف از پژوهش حاضر فهم مضامین فلسفی داستان ها و حکایت های کتب فارسی دوره ابتدایی با روش پژوهش کیفی، از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری پژوهش را، داستان ها و حکایت های کتاب درسی فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (دوم تا ششم ابتدایی) تشکیل می دهد. نمونه پژوهش به شیوه هدفمند، محتوای تمامی داستان ها و حکایت های فارسی در نظر گرفته شد و برای این منظور پس از بازخوانی داستان ها و حکایت ها و کدگذاری آن ها، مقوله های محوری متن استخراج شد. در نهایت با عنایت به مقوله های فلسفی (هستی شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی) هر یک از مقوله های محوری تحت مضامین فلسفی طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد: مضامین فلسفی اکثر مقوله ها تحت معرفت شناسی و ارزش شناسی قابل تبیین بودند و در برخی از موارد نیز هستی شناسی مورد توجه بوده است. در نتیجه، با توجه به نتایج به دست آمده، داستان ها و حکایت های مورد بررسی نیازمند بازنگری و بازتالیف بر مبنای "برنامه فلسفه برای کودکان" است.

  کلیدواژگان: داستان، کتب فارسی ابتدایی، مضامین فلسفی، دوره ابتدایی
 • سمیه غلامی*، فیروزه رشیدفر صفحات 195-211
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه چیرگی شناختی، حافظه فعال و سرعت پردازش دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای آموزش یوسی مس و افراد غیر شرکت کننده انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود که دو گروه تحت آموزش یوسی مس و افراد آموزش ندیده را مقایسه می کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم تا ششم دبستان شهرستان بندرعباس بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 60 نفر از دانش آموزان پسر تحت آموزش یوسی مس و 60 نفر از افرادی که هیچ آموزشی در زمینه یوسی مس دریافت نکردند بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان توسط چهار خرده مقیاس آزمون هوش وکسلر کودکان شامل آزمون رمزنویسی، آزمون نمادیابی، توالی حرف- عدد و آزمون فراخنای حافظه ارقام مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشاد داد که سطح چیرگی شناختی، سرعت پردازش و در نتیجه حافظه فعال دانش آموزان تحت آموزش یوسی مس نسبت به دانش آموزان عادی بالاتر است. معنای ضمنی پژوهش حاضر این است که شرکت در کلاس های یوسی مس بر توسعه فرایندهای شناختی اثرگذار است و بهتر است در راستای فراگیرتر شدن این برنامه اقداماتی صورت گردد.
  کلیدواژگان: آموزش یوسی مس، چیرگی شناختی، حافظه فعال، سرعت پردازش، کودکان
 • فرزانه محمدی*، هادی کرامتی، ولی الله فرزاد، مهدی عربزاده صفحات 213-236

  بسیاری از پژوهشگران برنامه « فلسفه به کودکان» را یکی از ابزارهای مهم در پرورش مهارت های تفکر و خلاقیت می دانند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه « فلسفه به کودکان» بر پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه طی 13 جلسه 45 دقیقه ای به صورت 2 جلسه در هفته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی منطقه 8 شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بود که در دامنه سنی 6-5 سال قرار داشتند. نمونه آماری این پژوهش شامل 20 شرکت کننده (10 نفر گروه آزمایش و 10 نفر گروه گواه) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و روش مداخله به صورت تصادفی به یکی ازگروه ها منتسب شد. به منظور جمع آوری داده ها، از نسخه تصویری آزمون خلاقیت تورنس استفاده شد . جهت تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های این پژوهش، اعتبار واعتمادپذیری برنامه فلسفه به کودکان را در پرورش خلاقیت و چهار مولفه اصلی آن، یعنی اصالت، بسط، سیالی و انعطاف پذیری، تایید کرد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، آموزش فلسفه به کودکان، تفکر خلاق
 • سید نورالدین محمودی* صفحات 237-259
  به منظور ارایه مدل علی جهت بررسی نقش واسطه گری کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز در رابطه خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق در دانش آموزان از روش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس مناطق غرب شهر تهران در سال تحصیلی 97-1398 بود. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر لحاظ شد و به مقیاسهای خودتنظیمی تحصیلی زیمرمن و مارتینزپونز (1988)، کیفیت ارتباط معلم و دانش آموز QTI، فرهنگ مدرسه الساندرو و ساد (1997)، اشتیاق تحصیلی پینتریچ و همکاران (1991) و آزمون تفکر خلاق تورنس پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی هم به شکل مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز قادر به پیش بینی تفکر خلاق هستند و متغیر کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز توانسته است بین خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و اشتیاق تحصیلی با تفکر خلاق نقش میانجی ایفا کند. نتایج نشان داد که 41 درصد از واریانس کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز و 89 درصد واریانس تفکر خلاق در مدل پژوهش حاضر تبیین می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز، خودتنظیمی تحصیلی، فرهنگ مدرسه، اشتیاق تحصیلی، تفکر خلاق، دانش آموزان متوسطه دوم
 • سیده شکوفه میرباقری، ناصر نوشادی*، فریبرز نیکدل صفحات 261-277

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر نظریه ذهن و باورهای ماکیاولیستی در دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پایه ی چهارم، پنجم و ششم شهر شیراز در سال تحصیلی 98-97 تشکیل می دادند؛ که تعداد 90 آزمودنی به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 45 نفری (گروه آزمایش و  کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت آموزش فلسفه به کودکان که مبتنی بر داستان خوانی بود از کتاب "داستان هایی برای تفکر " اثر رابرت فیشر استفاده شد. در ادامه، آزمودنی های گروه آزمایشی به مدت ده جلسه تحت آموزش برنامه فلسفه برای کودکان قرار گرفتند. به منظورگردآوری داده ها از مقیاس نظریه ذهن (Happe, 1994:129) و مقیاس باورهای ماکیاولیستی (Christie & Geis, 1970:10)  استفاده شد. نتایج نشان دادند که آموزش فلسفه برای کودکان موجب ارتقاء نظریه ذهن و کاهش باورهای ماکیاولیستی در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید.

  کلیدواژگان: فلسفه برای کودکان، نظریه ذهن، باورهای ماکیاولیستی
|
 • Zahra Ojagh *, Sepideh Vaez Pages 1-36
  This study indicates the characteristics and transformation of the child discourses since the very beginning of the publication of “Roshd-E-Daneshamooz” magazine from January 1965 till 2018 in Iran. Based on Foucauldian conception of disciplinary power and Van Leeuwen’s critical discourse analysis method, this article studies a) characteristics and diversity of the child discourses in the magazine, b) transformation or consistency of child discourses and its causes, and c) the relationship between power and child discourses.  Findings show there exist eight child discourses in the stories published in the second Pahlavi era which are reproduce in Islamic republic as well as seven new ones. Also, each child discourse indicates a binary opposition in child -adult relationship. Critical analysis of the child discourses shows that children are always in the inferior position comparing to adults. Inferior-superior relationship between children and adults intensifies hierarchical relationships in the society. This kind of relationship causes to power imbalance and intensifies the hierarchical relationship in society which can maintain the existing order.
  Keywords: Child Discourse_Critical Discourse Analysis_Power_Roshd e Daneshamooz Magazine_Payk e Daneshamooz Magazine_Van Leeuwen
 • Mina Cheraghzadeh, Rasool Kord Noghabi, Zahra Sohrabi * Pages 37-50

  The purpose of this study was to investigate the effect of training philosophy to children on the feeling of loneliness and disappointment among primary school students. This study was quasi-experimental and carried out using a pre-test-post-test design with control group. The statistical population of this study was all third grade elementary school students in the Hamedan city, in the academic year 1397-1396. The sample of this study consisted of 50 people (25 in the experimental group and 25 in the control group) who were selected by cluster random sampling method. The experimental group received training for children's philosophy for 12 sessions and the control group did not receive any training. The tools used in this study were the Asher's loneliness scale and the disappointment scale of Kazdin and et al. The univariate analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that the teaching of philosophy to children reduced the sense of loneliness and disappointment of female students (P <0.01). Regarding the effectiveness of this training, it is recommended to reduce the feeling of loneliness and disappointment to provide this training for students.

  Keywords: training philosophy to children, feeling of loneliness, disappointment
 • Zahra Davarpanah, Siamak Samani * Pages 51-71

  The purpose of this article is to explain how preschool children make decision about the distribution of resources. Research type is Qualitative. Sampling method is convenience. We used Semi-structured interview regulated by the researcher, including pictures and short-stories. Data analysis method was interpretation. Findings and results show that preschool children's conception of distributive justice is not the same. The decision made by the child is the consequence of the resultant of different factors including education, self-interest and factors the child has. The major factors children have are need, attributes of recipients, relations and work done. Self-benefit and what is to be distributed also affect the decision child makes. Children follow a variety of goals in distribution including spreading happiness and friendship, meeting people need, motivating and rewarding. The other result is that children theoretical perspective is in some cases different from their performance and self-benefit is a chief factor that makes this difference.

  Keywords: :Preschoolers, Epistemology, distributive justice, self-benefit, need, relations
 • Maryam Rezaee Aghajan *, Morteza Monadi, Mahnaz Akhavan Tafti Pages 73-99
  Purpose of this research was to compare new games with converntional games primary school, from value-learing perspective.The selected games were developmentally appropriate for this age group. The research method, gualitative method and statistical society of the research is 2506  converntional games and 4040 computer and cooperative games at category of new games individual and cooperative that byPurposive sampling 40 converntional games and 40 new games( in 2 categories, cooperative games and computer games) selected. The data gathering tool is a relevant documents. In this research, the document of converntional and new games are studied and compare using content analyzed. The collected data indicate that all converntional games deal with matters of orderandlaw-abiding, but in only 11 games signs of cooperation, in 3  indicators of loving care, and only in 2 signs of violence were detected. In comparison, only 24 of the 40 new games included signs of order and law-abiding, while 10 of them deal with cooperation. Although surprisingly none of the new games deal with loving care, 2 of them show signs of emphasizing responsibility. In other words, all games do include lessons of moral/social values be it different in frequency and emphasis. Apparently, different priorities are set in new and converntional games in terms of social/moral values and the use of such games must be accompanied with special packaging and care in order to have a balance set of desired values included.
  Keywords: converntional games, new games, value learning, social values, Moral values
 • Sama Sadat *, Shahram Vahedi Pages 101-123
  The purpose of the study was to investigate the effect of positive thinking skills training on students’ subjective well-being. The research method was semi-experimental and pretest-posttest with control group. The sample was 54 sixth grade male students who selected from zone one of Tehran by cluster-multistage sampling. Then they were randomly assigned into experimental group (27 subjects) and control group (27 subjects). Before independent variable (thinking skills training) performed, subjective well-being of groups evaluated with Renshaw students’subjective well-being inventory. Then experimental group participated in nine sessions of positive thinking skills training and control group did not receive any intervention. After sessions, posttest performed for both groups. Data analyzed with covariance. The results showed that positive thinking training have positive effect on students’ subjective well-being (P
  Keywords: skill training, Positive thinking, subjective well-being, primary students
 • Sajad Sotoudeh *, Milad Sotoudeh, Alireza Sayyad Pages 125-148
  In the philosophy and thought of Walter Benjamin, the German philosopher and theorist, the concept of childhood, child’s perception, and child’s play is a fundamental issue, and this concept has a strong and influential presence throughout his writings and works. Benjamin’s reflections on the concept of the child begin from his earliest writings and continue until the end of his career and his last work, namely Arcades Project. Benjamin, in his reflections about the child, in particular, has been influenced by Baudelaire and Nietzsche’s Ideas. He argues that the child’s perceptual process creates a hierarchical and bilateral non-hierarchical relationship between subject and object. The child encounters with real-world objects, projects his dream world onto these fragments, and transforms them into components of his dream world. Concept of the play for Benjamin is a childish strategy for overcoming restrictions of the real world, because it employs the same real-world materials and tools to create an imaginary world. By employing the descriptive-analytical approach, using library resources, and focusing on Benjamin’s ideas, the present paper seeks to examine how the perception of the child is represented in The Runner (1984), a film directed by Amir Naderi. Many of Benjamin’s discussions about childhood are traceable in The Runner. By analyzing The Runner, from the perspective of Benjamin’s thoughts on child perception, one can draw some interesting conclusions about the representation of the child and childish perception in one of the most critical Iranian films about the children
  Keywords: Walter Benjamin, Child Perception, Child Play, The Runner, Amir Naderi, Iranian cinema
 • MohammadRezea Sarmadi, Mahdieh Rezaei *, Ahmad Rohanifar Pages 139-149

  Abstract The present study aimed to study the effects of teaching philosophy to Children on environmental knowledge, sensitivity, and concern in seventh-grade high school students in Karaj, Iran. This study was applied in terms of its approach and used a quasi-experimental method for data gathering. The population consisted of seventh-grade high school students in District 4 of Karaj; the convenient sample included sixty students who were randomly assigned to control and experimental groups, each consisting of 30 subjects/students. The tool for gathering data was the questionnaire devised by Veisi et al. (2012) whose face and content validity was confirmed by past studies and a survey from 18 specialists; its reliability was determined to be 0.86 via Cronbach's alpha coefficient. Kolmogorov–Smirnov (KS) and leven tests and homogeneity of regression slopes were used for the statistical analysis. Finally, the questions were analyzed using methods of statistical description and inference, and mean percentage, and ANCOVA were analyzed via SPSS22 (P£0.05). Their results indicated that teaching philosophy had a significant, positive effect on environmental knowledge, sensitivity, and concern. The positive effects of teaching philosophy show the children access to variables which indicate their attachment to all animate and inanimate entities on the earth and their awareness of protecting the environment.

  Keywords: Teaching Philosophy, Environmental Knowledge, Environmental Sensitivity, Environmental Concern
 • Seyed mohammad Seyedkalan *, Morteza Bazdar, Zahra Vegar, Mansur Alizadeh, Daryush Jahani Pages 175-194

  The purpose of this study was to understand the philosophical themes of the stories and Persian textbooks of the elementary school. The research method is qualitative, content analysis. The statistical population of the study, the stories and narratives of the Persian textbooks, was the elementary school (from the second to the sixth grade). The statistical sample of the study was targeted in a targeted manner, the content of all Persian stories and narrations. For this purpose, the stories and the anecdote first read and codified, then the axial categories were extracted. Finally, according to philosophical categories (ontology, epistemology, and axiology), each axial category was understood under the philosophical themes. The results of the study showed that the philosophical themes of most of the categories can be explained by epistemology and valuation and, in some cases, ontology has been considered. Consequently, according to the results of these stories and stories, it is necessary to review and re-translate the "Philosophy for Children" program.

  Keywords: philosophical themes, Story, elementary school, Persian books
 • Somayeh Gholami *, Firoozeh Rashidfar Pages 195-211
  The aim of this study was to compare the cognitive proficiency, working memory and processing speed of students participating in UCMAS and non-participant education classes. This study was a descriptive, causal-comparative study that compared the two groups under the education of UCMAS and untrained individuals. The statistical population consisted of all students from the second to sixth grade of Bandar Abbas primary school. Accordingly, 60 male students were trained by UCMAS and 60 people who did not receive any training on UCMAS. Sampling was carried out in a purposeful methods. The research instrument consisted of four subscales of children's Wechsler's intelligence test, including cryptographic test, symbol search, and letter- number sequencing and digit span test. The results showed that the level of cognitive proficiency, working memory and processing speed of UCMAS-educated students is higher than non-educated students. The implicit meaning of the present study is that the participation in UCMAS classes has an impact on the development of cognitive processes, and it would be better to take steps to make this program more comprehensive.
  Keywords: UCMAS training, Cognitive Proficiency, Working Memory, Processing Speed, kids
 • Farzaneh Mohammadi *, Hadi Keramati, Valiallah Farzad, Mehdi Arabzadeh Pages 213-236

  Many scholars consider the "Philosophy for Children" program to be one of the most important tools in fostering thinking and creativity. The purpose of this study was to investigate the effect of the "Philosophy for Children" program (p4c) on fostering the creativity of preschool children in Tehran. This research was carried out using quasi-experimental design with pretest-posttest design with control group in 13 sessions of 45 minutes 2 sessions per week. The statistical population of this study included all preschool children in the 8th district of Tehran in the academic year of 2018-2019 who were in the range of 5 to 6 years old. The statistical sample of this study included 20 participants (n=10 experimental and n=10 control groups) who were selected by available sampling method and the intervention method was randomly assigned to one of the groups. In order to collect data, a visual form of the Torrance creativity test was used. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The findings of this study confirmed the credibility of the philosophy for children program in fostering creativity and its four main components, originality, expansion, fluidity and flexibility.

  Keywords: creativity, teaching philosophy for children, Creative thinking
 • Sayed Nuredin Mahmoudi * Pages 237-259
  The aim of this study was to provide a causal model for assessing the role of intermediary quality of teacher-student communication in educational self-regulatory relationship, school culture, and academic eagerness with creative thinking in students. The method of this research was descriptive-correlation modeling of structural equations. The statistical population of this study includes all secondary school students in the western regions of Tehran during the academic year of 1983-97. The sample size of the research (5910) was calculated using the Krejcie & Morgantable of 361 people. According to Zimmerman & Martinez-pons (1988), the teacher-student relationship quality (QTI), the Alessandro and Sade School of Culture (1997), Pintrich's Educational Eagerness and colleagues (1991) and the Torrance Creative Thinking Test. The tools had a good validity and reliability. In data analysis, the path analysis method was used using Lisrel software to check the causal model between the research variables. The findings showed that academic self-regulation, school culture, and academic passion both directly and indirectly through the quality of teacher-student communication were able to predict creative thinking and the quality of teacher-student communication was able to mediate between self-regulation. Education, school culture and academic passion play a mediating role in creative thinking. The results showed that 41% of the variance in the quality of teacher-student relationship and 89% of the variance in creative thinking were explained in the present research model
  Keywords: teacher-student communication quality, academic self-regulation, School culture, academic eagerness, Creative thinking, Secondary school students
 • Shokofeh MirBagheri, Nasser Noshadi *, Fariborz Nikdel Pages 261-277

  The purpose of this research was to investigate the effect of teaching philosophy for children on the theory of mind and Machiavellianism beliefs in elementary school students. The research design was quasi experimental and pre-test, post-test and control group. The statistical population of the research consisted of 90 subjects were selected and randomly assigned to two groups of 45 subjects in experimental and control group. The book "Stories for Thinking" by Robert Fisher was used to teach philosophy for children that was based on storytelling method. Subsequently, experimental group subjects were trained in philosophy for children for ten sessions. The data were collected using the theory of mind Questionnaire (Happe, 1994) and the Machiavellianism Beliefs Questionnaire (Christie and Geis, 1970). The results showed that the teaching of philosophy for children promoted the theory of mind and reduced the Machiavellianism beliefs in the experimental group subjects compared to the control group.

  Keywords: philosophy for children, theory of mind, Machiavellianism beliefs