فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی محمد مصدق راد، علی اکبری ساری، پریسا رحیمی تبار* صفحات 317-336
  زمینه و هدف

  حاکمیت یا حکمرانی خوب نظام سلامت منجر به عملکرد بهتر نظام سلامت و در نهایت، دستیابی به نتایج سلامتی بهتر برای مردم جامعه می شود. حاکمیت نظام سلامت ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف توسعه یک الگوی مناسب برای حاکمیت نظام سلامت ایران انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1395 با روش دلفی انجام شد. در این پژوهش، ابتدا مدل مناسب حاکمیت نظام سلامت ایران در شش بعد ساختار سازمانی؛ ارتباطات و همکاری بین بخشی؛ قانونگذاری؛ سیاستگذاری و برنامه ریزی استراتژیک؛ تولیت؛ و نظارت و ارزشیابی با استفاده از روش مرور تطبیقی طراحی شد. سپس، با استفاده از روش دلفی از نظرات 25 نفر از خبرگان و متخصصین سیاستگذاری و مدیریت نظام سلامت در دو مرحله، برای توسعه و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی استفاده شد.

  نتایج

  کاهش و ادغام برخی از معاونت ها و اداره های وزارت بهداشت، توسعه ارتباطات بیشتر با سازمان های مرتبط خارج از وزارت بهداشت، تعیین اصول راهنمای تدوین قوانین و مقررات بخش سلامت، استفاده بیشتر از شواهد پژوهشی در سیاستگذاری سلامت، تدوین برنامه راهبردی نظام سلامت، تقویت تولیت اثربخش نظام سلامت و تدوین استانداردهای سیستمی جامع برای ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان های بهداشتی و درمانی، برای تقویت سیستم حاکمیت نظام سلامت ایران ضروری است.

  نتیجه گیری:

  الگوی فعلی حاکمیت نظام سلامت ایران در دستیابی به اهداف نظام سلامت با چالش هایی مواجه است. تقویت ابعاد حاکمیت نظام سلامت زمینه را برای دستیابی به اهداف پایدار نظام سلامت فراهم می کند که در نهایت، منجر به ارتقای سلامتی مردم جامعه می شود.

  کلیدواژگان: حاکمیت، نظام سلامت، روش دلفی، مدلسازی
 • مریم تاجور، علی محمد مصدق راد، مهدی یاسری، ماریا محمدی* صفحات 337-350
  زمینه و هدف

  افزایش جمعیت سالمندان با افزایش تقاضا برای دریافت خدمات سلامت همراه است. بنابراین دانش و درک بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان برای تخصیص منابع و برنامه ریزی های حوزه سلامت ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهره مندی سالمندان کشور از خدمات بستری سلامت و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر بر اساس آنالیز ثانویه داده های "مطالعه ملی بهره مندی از خدمات سلامت" در سال 1394، در گروه سالمندان 60 سال و بالاتر در سطح کشور با حجم نمونه معادل 8205 نفر انجام شد. نمونه ها با روش طبقه بندی تصادفی از استانها، شهرها و روستاهای کشور انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه بود که اطلاعات مربوط به نیاز افراد به خدمات بستری در یک سال گذشته و مراجعه و دریافت خدمات را توسط آنها گردآوری می کرد. در این مطالعه، از آنالیز رگرسیون لجستیک چند سطحی برای بررسی عوامل مرتبط با بهره مندی از خدمات بستری استفاده شد.

  نتایج

  از 8205 سالمند شرکت کننده در مطالعه، 1411 نفر (17%) در یکسال گذشته حداقل یکبار به خدمات بستری نیاز پیدا کرده بودند که 93% (1317 نفر) از این افراد برای دریافت خدمات مراجعه کرده و 97% از مراجعین (1288 نفر) از خدمات بستری بهره مند شده بودند. سالمندان فاقد بیمه مکمل (001/0=p) و افراد مسن تر (03/0=p) با وجود داشتن نیاز بیشتر به خدمات بستری بطور معنی داری نسبت به سایرین از این خدمات کمتر بهره مند شده بودند. بیشترین نارضایتی در شهرها مربوط به رفتار پرستاران و پرسنل غیر پزشک و در روستاییان، مربوط به مدت انتظار برای دریافت خدمت بود. مهمترین علل عدم مراجعه سالمندان برای بستری، هزینه بالای خدمات بستری و عدم پوشش مناسب بیمه سلامت آنها بود.

  نتیجه گیری

  سالمندان فاقد بیمه و مسن تر باید در اولویت مداخلات سیاستگذاری برای بهره مندی بیشتر از خدمات بستری سلامت قرار گیرند. علل عدم بهره مندی از خدمات بستری و همچنین علل نارضایتی نیز باید مورد توجه جدی ارایه کنندگان خدمات سلامت و مدیران این حوزه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بهره مندی، خدمات بستری سلامت، سالمندان، ایران، تعیین کننده
 • محمد مهدی سلطان دلال*، مهدیه پور مرادیان، شیدا اسدپور صفحات 351-362
  زمینه و هدف

  سالمونلا یکی از عوامل مهم در بیماری های منتقله از غذا می باشد، که سبب گاستروانتریت انسانی می شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کیفیت بهداشتی خامه های سنتی مصرفی از نظر آلودگی باکتریایی انجام گرفته است.           

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی توصیفی، 250 نمونه خامه غیر پاستوریزه و50 نمونه خامه پاستوریزه از مناطق عرضه در جنوب شهر تهران جمع آوری گردید. پس از رقیق سازی در محیط بافر فسفات و تهیه سریال رقت برای غنی سازی سالمونلا به محیط راپاپورت واسیلیادیس طبق دستورالعمل CDC منتقل و پس از 24 ساعت انکوباسیون در 37 درجه سانتی گراد، یک لوپ در محیط های کشت هکتون آگار و بیسموت سولفیت آگار تلقیح شد. روز بعد کلنی های مشکوک از نظر فنوتیپی مورد بررسی اولیه و بوسیله پلاک API-20E مورد تایید نهایی قرار گرفتند.آنتی بیوگرام طبق دستورالعمل CLSI انجام شد.

  نتایج

  15 نمونه (6%)از 250 نمونه خامه سنتی مورد مطالعه به سالمونلا آلوده بودند. از 7 سروتایپ شناسایی شده،بیشترین سروتایپ سالمونلا متعلق به سروتایپ اینفنتیس با 7 مورد (3/33%) بود.همچنین باکتری های کلیفرم مانند اشریشیاکلی، انتروباکتر، کلبسیلا و سیتروباکتر جدا گردید. بیشترین مقاومت انتی بیوتیکی ناشی از نالیدیکسیک اسید، تتراسایکلین و تری متوپریم به ترتیب با 3/93%،3/73% و 7/66% بود. بررسی های میکروبی خامه های پاستوریزه نشانگر عدم آلودگی به سالمونلا در تمامی نمونه های خامه بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصله موید نیاز به کنترل و نظارت بیشتر خامه های عرضه شده در سطح شهر توسط اداره نظارت بر مواد غذایی می باشد. موید کنترل کیفی و نظارت بیشتر اداره بهداشت مواد غذایی بر خامه های تولیدی بصورت سنتی در سطح شهر تهران می باشد. همچنین آموزش جامعه به مصرف خامه پاستوریزه می تواند در کاهش بیماری های منتقله از غذا نقش بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، خامه غیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه، کلی فرم، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • عیسی سلگی*، راضیه یزدان یار، مینا تقی زاده صفحات 363-372
  زمینه و هدف

  گیاه پالایی به عنوان روشی امیدبخش برای اصلاح خاک است که به آسانی می تواند فلزات سنگین را جذب کرده و آلودگی را از خاک بزداید. در همین راستا پژوهش حاضر به ارزیابی توانایی گیاه پالایی گونه عسلی (Alyssum maritimum) در پالایش خاک های آلوده به سرب می پردازد.

  روش کار

  آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج سطح محلول نیترات سرب و گونه عسلی در شرایط گلدانی اجرا شد.  پس از رشد و گل دهی، غلظت سرب در اندام های مختلف گیاه به روش هضم اسیدی با استفاده از دستگاه جذب اتمی سنجیده شد. به منظور ارزیابی توانایی گونه انتخاب شده در پاک سازی محیط از فلزات سنگین، از دو شاخص فاکتور تغلیظ زیستی و فاکتور انتقال استفاده شد.

  نتایج

  یافته های این مطالعه نشان داد که بیشترین تجمع سرب در اندام برگ می باشد. با توجه به این یافته ها می توان انتظار داشت با افزایش غلظت سرب در خاک، تجمع در اندام های گونه عسلی نیز افزایش یابد. به طور کلی میزان انباشت سرب در اندام های این گونه گیاهی از الگوی ساقه<ریشه<برگ پیروی می کرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص های فاکتور تغلیظ زیستی و فاکتور انتقال در گونه عسلی، بیان گر مقادیری بالاتر از 1 برای این شاخص ها بود که نشان دهنده پتانسیل بالا در انتقال و انباشت سرب در بخش هوایی گونه ی گیاهی مورد بررسی است.

  نتیجه گیری

  گونه گیاهی انتخاب شده با توجه به شاخص های تعریف شده برای گیاهان بیش اندوز فلزات سنگین و با در نظرگرفتن ضریب تغلیظ زیستی و فاکتور انتقال، توانایی بالایی در پالایش خاک های آلوده به سرب را دارد و می توان آن را در گروه گیاهان بیش اندوز قرار داد.

  کلیدواژگان: گیاه پالایی، سرب، گونه گیاهی عسلی، فاکتور تغلیظ زیستی، فاکتور انتقال
 • سید مهدی سیدزاده ثانی*، احمد سعید عبدالهی صفحات 373-384
  زمینه وهدف

  احتمال مورد خشونت قرارگرفتن یک فرد در خانواده به مراتب بیشتر از بیرون خانواده است. هدف این تحقیق بررسی خشونت خانوادگی به ویژه خشونت علیه زنان در بین خانواده های استان هرات افغانستان است.

  روش کار

  این پژوهش براساس روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 130 نفر از قربانیان زن مراجعه کننده به مراکز حمایتی این افراد در شهر هرات و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است.

  نتایج

  در بین مراجعان به مراکز حمایتی، خشونت روانی با 42% و خشونت جنسی و فیزیکی هر یک با 29% بیشترین فراوانی را داشته و در رتبه آخر نیز خشونت اقتصادی با 26% قرار می گیرد. سن 4/65% قربانیان زیر 30 بوده و زنان بالای 40 سال نیز مراجعه ای نداشته اند. 4/65% در 5 سال نخست ازدواج بوده اند و تنها 10%، عمر ازدواج بالای 10 سال داشته اند. حدود 60% مراجعان بیسواد بوده اند و تنها 8/13% لیسانس داشته اند. 3/72% قربانیان خانه دار بوده و تنها حدود 21% قربانیان دارای شغل آزاد و یا اداری بوده اند. بیش از 2/70% قربانیان نیز در کمترین سطح درآمدی قرار داشته اند. حدود 6/76% با رضایت ازدواج کرده اند. از سوی دیگر، 5/88% همسران قربانیان زیر40 سال بوده اند. 7/57% بیسواد و 2/29% دیپلمه بوده اند. به لحاظ شغل نوعا کارمند نیستند (کارگر 8/13، کشاورز 3/22 و آزاد 8/40) 4/95% ازدواج اولشان بوده  و 7/97% تک همسر هستند. 8/83% ایشان نیز معتاد نبود و 6/76% با رضایت ازدواج کرده اند.

  نتیجه گیری

  در بین مراجعان بیشترین فراوانی با خشونت روانی بوده است. مراجعه کنندگان نوعا زیر 40 سال و با سابقه ازدواج زیر 5 سال بوده اند. تصویر قربانی در این پژوهش، زن جوان بیسوادی است که به لحاظ مالی در مضیقه شدید بوده و دارای همسری جوان و دارای شغل آزاد و با تحصیلات کم است که برای بار نخست ازدواج کرده و جز قربانی همسر دیگری نداشته و اعتیادی هم به مواد مخدر ندارد.

  کلیدواژگان: خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان، همسر آزاری، حمایت از زنان، خشونت اقتصادی مالی
 • امین باقری کراچی*، حسین افلاکی فرد، ملیحه کرمی صفحات 385-396
 • رحمن پناهی، لیلا دهقانکار*، محیا شفایی، علی رزاق پور صفحات 397-408
  زمینه و هدف

  سواد سلامت با بالابردن فهم، درک و ارزیابی مزایای رفتارهای تشخیصی و پیشگیرانه می تواند یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان باشد. این مطالعه با هدف تعیین مهارت های موثر سواد سلامت در پیشگویی اتخاد رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان انجام گردید.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. تعداد 375 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر قزوین به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سواد سلامت نوجوانان و پرسشنامه سنجش رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان گردآوری و با استفاده از نرم افزار23  SPSS  و با به کارگیری آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل شدند.

  نتایج

  در میان ابعاد هشت گانه سواد سلامت، بیشترین میانگین نمره به دو بعد درک و ارتباط و کمترین میانگین نمره به دو بعد استفاده از اطلاعات سلامت و محاسبه، اختصاص داشت. میانگین و انحراف معیار نمره کلی سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان به ترتیب 58/12±84/70 از 100 و 60/5± 43/22 از 36 بود. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد سواد سلامت، 4/38% از تغییرات اتخاذ رفتار پیشگیری کننده از پوکی استخوان را پیشگویی کردند (384/0=R2). از میان ابعاد مورد بررسی، فقط بعد استفاده از اطلاعات سلامت (001/0=p ،044/0=β) به طور معنی‌دار پیشگویی کننده اتخاذ رفتار بود.

  نتیجه گیری

  نظر به نتایج مطالعه لازم است در طراحی برنامه‌های آموزشی جهت پیشگیری از پوکی استخوان، به نقش سواد سلامت به طور کلی و خصوصا تاثیر بعد استفاده از اطلاعات سلامت در میان نوجوانان توجه ویژه‌ای مبذول گردد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، رفتارهای پیشگیری کننده، پوکی استخوان، دانش آموز دبیرستانی
 • میرمسعود فاطمی*، محمد خرازی افرا صفحات 409-418
  زمینه و هدف

  امروزه روش های مداخله در بیمارستان با هدف ایجاد ارتباط با پرستاران و آموزش و حمایت از آنان در میزان بهبودی بیماران موثر است. هدف این پژوهش عبارت از تعیین رابطه بین بار مراقبت از بیماران و مقابله با شرایط پراسترس در پرستاران بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل 124 نفر پرستاران بخش مراقبت های ویژه و بخش های عمومی بود. از میان آنان بر اساس فرمول کوکران 93 نفر مورد مطالعه قرارگرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بار تحمل مراقبت از بیماران نواک و گست (1989) و پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون در سطح معنی داری 05/0 و با رعایت پیش فرض ها و با نرم افزار SPSS  نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین حوزه تحمل مراقبت از بیمار و سبک مقابله مساله مدار وجود دارد (001/0<  p و 985/0=r)، به این معنا که هرچه پرستارانی که از سبک های مقابله مساله مدار استفاده می کنند از تحمل مراقبتی بیشتری برخوردار هستند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط منفی و معنی دار بین حوزه تحمل مراقبت از بیمار و سبک مقابله هیجان مدار (001/0< p و 973/0-=r) وجود دارد، به این معنا که هرچه پرستارانی که از سبک های مقابله هیجان مدار بیشتر استفاده می کنند از تحمل مراقبتی کمتری برخوردار هستند. در حوزه تحمل مراقبت از بیمار و سبک مقابله اجتنابی نیز ملاحظه شد که ارتباط منفی و معنی دار بین حوزه تحمل مراقبت از بیمار و سبک مقابله اجتنابی وجود دارد (001/0< p و 920/-0=r)، به این معنی که هرچه پرستارانی که از سبک های مقابله اجتنابی بیشتر استفاده می کنند از تحمل مراقبتی کمتری برخوردار هستند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها پرستارانی که از سبک های مقابله ای مساله مدار استفاده می نمایند تحمل مراقبتی بیشتری نسبت به پرستارانی که از سبک های هیجان مدار و اجتنبابی استفاده می کنند دارا می باشند.

  کلیدواژگان: بار مراقبت از بیمار، شرایط پراسترس، پرستاران
|
 • Alimohammad Mosadeghrad, Ali Akbarisari, Parisa Rahimitabar* Pages 317-336
  Background and Aim

  Good governance results in better health outcomes for the society thorugh improving health system performance. The governance of Iran health stsyem faces some challenges. Hence, this study aimed to propose and verify a model for strengthening Iranian health system governance.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted in 2016 using the Delphi method. A health governance model with six dimentions including sturucture, communication, regulation, policy making and planning, stewardship and evaluation and accreditation has been proposed. Then, the proposed model verified using 25 Iranian healthcare experts’ opinions in two rounds.

  Results

  Developing an integrated health system model comprising health system enablers and results, downsizing and reducing the number of directorates in ministry of health,determining basic principles for regulation, enhancing communication with other external organizations affecting people health, using more evidence in policy making and planning, developing a strategic plan and national health policy, enhancing leadership, management and stewardship; and developing comprehensive systemic standards for evaluation and accreditation of healthcare organizations are recommended to enhance the effectiveness and efficiency of Iran health system governance.

  Conclusion

  Iran health system governance faces numerous challenges. Using successful countries’ experience and internal health care experts’ opinions help to reduce the current challenges and achieve health system goals.

  Keywords: Governance, Health system, Delphi Technique, Modeling
 • Maryam Tajvar, Alimohammad Mosadeghrad, Mehdi Yaseri, Maria Mohammadi* Pages 337-350
  Background and Aim

  Iran is experiencing a very fast population ageing, ranking 3rd globally in terms of pace of population ageing. The increase in the elderly population has been accompanied by an increase in demand for health services. A knowledge and understanding of the utilization of health services by the elderly are essential for resource allocation and health planning. This study aimed to investigate the utilization of in-patient services by the Iranian elderly and explore its determinants.             

  Materials and Methods

  This study was a secondary analysis of the data of a cross-sectional National Study on the Utilization of Health Services in Iran, including 22470 households across the country. The study population was people aged 60 years and over, the sample size being 8205 individuals selected by stratified random sampling from provinces, towns and villages. A questionnaire was used to collect information on the need of the individuals to hospitalized services during the last one year and receiving the required services and analyzed using multilevel logistic regression to identify the factors related to the utilization of inpatient health services.            

  Results

  Of the 8205 participants, 1411 (17%) reported that they needed in-patient services at least once during the previous year, about 93% of whom referred to a hospital, of whom about 1288 (97%) finally had finally received the required services. The factors related to inpatient service utilization were age (p=0.03) and having insurance status (p<0.001), such that the older individuals and those with no insurance, although they had higher inpatient service needs, received less services. The most important cause of dissatisfaction in the towns was related to the behavior of nurses and non-physician personnel and in villages long waiting time for receiving a service.  Finally, the most important causes being not willing to be hospitalized were the high service cost and no health insurance coverage.

  Conclusion

  The older people and those with no insurance should be priority groups in health service utilization policy-making and planning, so that they can access and receive better services. The causes of low inpatient service utilization and dissatisfaction should be taken into consideration seriously by health service providers and managers.

  Keywords: Utilization, Inpatient Services, Elderly, Iran, Determinant
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal*, Mahdiyeh Poormoradian, Sheyda Asadpour Pages 351-362
  Background and Aim

  Salmonella species is one of the important pathogens causing food poisoning and gastroenteritis. The aim of the present study was to assess the quality of traditional creams as regards bacterial contamination.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study including a total of 250 traditional cream and 50 pasteurized cream samples collected in the south of Tehran retail shops. The samples were diluted in a phosphate-buffered saline, transferred to a rappaport-vassiliadis salmonella (rvs) enrichment broth according to the CDC procedures and incubated at 37° C in Hektoen enteric agar and bismuth sulfite agar media for 24 hours. Antimicrobial susceptibility testing was done using the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) procedures. On the following day the suspected colonies were examined for phenotype and finally confirmed by the API 20 E test.

  Results

  Of the 250 unpasteurized cream samples 15 (6%) were contaminated with Salmonella. Of the 7 serotypes identified, the most frequent Salmonella serotype was the infantis serotype with 7 cases (33.3%). Furthermore, Coliform bacteria such as Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella and Citrobacter were also isolated. The highest antibiotic resistance was to nalidixic acid (93.3%), tetracycline (73.3%) and trimethoprim (66.7%). None of the pasteurized cream samples was contaminated with Salmonella.

  Conclusion

  The results confirm the need for more effective control and monitoring of the traditionally prepared cream marketed in the city by the Food Control Authority. In addition, educating the public about the consumption of pasteurized cream can play a good role in reducing foodborne illnesses.

  Keywords: Salmonella, Traditional Cream, Pasteurized Cream, Coliform, Antibiotic Resistance
 • Eisa Solgi*, Raziyeh Yazdanyar, Mina Taghizadeh Pages 363-372
  Background and Aim

  Phytoremediation is a promising method for improving soils that can easily absorb heavy metals, resulting in decontamination of the soil. The objective of this study was to assess the phytoremediation potential of Alyssum maritimum in the remediation of lead-contaminated soil.

  Materials and Methods

  A randomized complete block design was used with five levels of lead (Pb) concentration (as lead nitrate) and Alyssum maritimum with six treatments in the research greenhouse of Malayer University, Malayer, Iran.  After growth and flowering of the plant, lead concentration in its different organs was measured by atomic absorption spectrometry. The bioaccumulation factor (BCF) and the translocation factor (TF) were used to determine the potential of plant species selected for removing heavy metals from the soil in the environment.

  Results

  Analysis of the data showed that the highest accumulation of lead nitrate was in the leaf. It could be expected, then, that an increase in the concentration of Pb in the soil would result in the accumulation of Pb in the organs of Alyssum maritimum. Generally the degree of Pb accumulation in various plant organs followed the pattern: leaf > root > stem pattern. The BCF and TF indices of Alyssum maritimum species were greater than 1, which would indicate a high potential for transfer and accumulation of lead in the above-ground parts of the plant.

  Conclusion

  The selected plant species has, based on defined criteria for a heavy metal hyperaccumulator plant and its bioaccumulation factor and translocation factor values, a high potential for remediation of lead-contaminated soil and can be included in the group of hyperaccumulator plants.

  Keywords: Phytoremediation, Lead, Alyssum maritimum, Bioconcentration Factor, Translocation Factor
 • Seyyed Mehdi Seyyed Zadehsani*, Ahmad Saeed Abdollahi Pages 373-384
  Background and Aim

  A person is more likely to become a violence victim in his/her family than outside the family. The purpose of this study was to investigate domestic violence, especially violence against women, in families in Herat Province, Afghanistan.         


  Materials and Methods

  A total of 130 female victims referring to support centers in Herat, Afganistan were selected using the accessible sampling method. A researcher-developed questionnaire was used to collect data.

  Results

  No woman older than 40 years referred to the centers, and the age of 65.4% of those referring was below 30 years.  The proportions of the women suffering from psychological, physical-plus-sexual and economic violence were 42%, 29% and 26%, respectively.  In addition, 65.4% of them had been married for at most 5 years and only 10% had been married for over 10 years. Further analysis of the data showed that about 60% of the clients were illiterate and only 13.8% had a bachelor's degree; 72.3% of the victims were housewives and only about 21% had freelance or office jobs; more than 70.2% of the victims were at the lowest income level, and about 76.6% had married with their own accord. As regards the victims' spouses, 88.5% were under 40 years of age, 57.7% were illiterate and 29.2% were high school graduates.  In terms of occupation, they were typically non-employed and had private jobs (13.8% workers, 22.3% farmers and 40.8% freelance). Furthermore, 95.4% had been married for the first time and 97.7% had one spouse. Finally, 83% of them (83.8%) were not addicts.


  Conclusion

  The most frequent complaints were related to psychological violence. Clients were typically under 40 years of age with a marriage history of less than 5 years. A typical victim in this study was a young illiterate woman who was financially weak; had a young, self-employed, low-educated spouse who had been married for the first time; had no other spouse; and was not a drug addict.

  Keywords: Domestic Violence, Violence against Women, Spouse Abuse, Protection of Women, Financial, Economic Violence
 • Amin Bagherikerachi*, Hossein Aflakifard, Malihe Karami Pages 385-396
  Background and Aim

  This study investigated the role of teachers' assessment of school environment health in predicting their mental health and happiness.         

  Materials and Methods

  This was a descriptive-correlational study. The statistical population was a group of 254 primary school teachers in the city of Darab, Iran, from whom a sample of 160 was selected by stratified sampling. Happiness and mental health were measured using the Oxford and Gildberg questionnaires, respectively, and teacher’s assessment of environmental health was determined using a researcher-made questionnaire, all the questionnaires being valid and reliable. 

  Results

  On the whole, 57.23 %, 37.73% and 5.00% of the teachers judged the school environment health to be desirable, moderate and undesirable, respectively. As regards the teachers’ assessment of the school environmental heath, there were statistically significant differences between male and female teachers, local and nonlocal teachers, their field of study (primary education and other fields), schools for boys and for girls, their previous knowledge of health, type of employment (life tenure versus others), and whether they were teaching in health promoting or ordinary schools (p<0.05). The teachers assessment of school environmental health was significantly correlated with happiness and mental health (p<0.0001); their assessment of environmental health could predict 19.8% of happiness changes and 10.2% of mental health changes.        

  Conclusion

  Judgment of the school environment health by teachers as unfavorable would affect their happiness and mental health.

  Keywords: School Environment Health, Mental Health, Happiness
 • Rahman Panahi, Leila Dehghankar*, Mahya Shafaei, Ali Razaghpoor Pages 397-408
  Background and aim

  Health literacy can be one of the most important effective factors in the adoption of preventive behaviors of osteoporosis by raising awareness and understanding the benefits of diagnostic and preventive behaviors. The objective of this study was to determine the health literacy skills effective in predicting adoption of osteoporosis preventive behaviors in high school female students.

  Materials and methods

  This was a descriptive cross-sectional study including 375 high school girls in Qazvin, Iran, selected by multi-stage sampling. Data were collected using the standard Health Literacy Measure for Adolescents (HELMA) and the Preventive Behavior of Osteoporosis Measurement questionnaires. The data were analyzed using the statistical software SPSS-23, the tests being descriptive statistics, Spearman correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  Two of the eight components of health literacy, namely, understanding and communication, and two, namely usage of health information and calculation, were found to receive the highest and the lowest mean scores, respectively. The total scores of health literacy and the adoption of preventive behaviors of osteoporosis were 70.84±12.58 (out 100) and 22.43±5.60 (out of 36), respectively. Multiple regression analysis showed that the components of health literacy could predict 38.4% of the changes in the adoption of preventive behaviors of osteoporosis (R2 = 0.384). The only other predictor of adoption of behavior was the usage of health information (P=0.001، β=0.044). 

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it is recommended to pay special attention, when developing educational programs for the prevention of osteoporosis in adolescents, to health literacy as a whole, especially the usage of health information component.

  Keywords: Health Literacy, Preventive Behaviors, Osteoporosis, High School Student
 • Mir Masoud Fatemi*, Mohammad Kharrazi Afra Pages 409-418