فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 90، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد زکریا پزشکی*، احسان شجاعی فر صفحات 139-144
  مقدمه

  هنوز هیچ درمان و واکسن اثربخشی برای بیماری COVID-19 وجود ندارد و گروه های تحقیقاتی در مورد سختی ساخت واکسن هشدار می دهند. پژوهش های مختلف نشان داده اند واکسن BCG ممکن است از طریق "ایمنی آموزش دیده" بر طیف وسیعی از بیماری های عفونی و خود ایمنی اثرات مثبت غیر اختصاصی طولانی مدتی داشته باشد. در کنار این ویژگیهای استثنایی واکسن BCG، چندین مطالعه اکولوژیک ارتباط متناقضی بین برنامه واکسیناسیون  BCG کشورها و موارد مرگ و ابتلای ناشی از  COVID-19 را نشان داده اند.

  مواد و روش کار

  در این مقاله مروری ابتدا به مکانیسم های ایمنی شناسی که واکسن BCG ممکن است از طریق آنها در برابر COVID-19 مصونیت ایجاد کند، اشاره می شود. همچنین مطالعات اکولوژیک انجام شده از بدو شروع پاندمی و کارآزمایی های بالینی در حال اجرا در چندین کشور مختلف مرور می شود. سپس وضعیت واکسیناسیون BCG در ایران و جهان مورد بررسی قرارمی گیرد.

  یافته ها

  با توجه به برنامه کشوری واکسیناسون BCG  در ایران و ضعف مطالعات اکولوژیک انجام شده در کشورهای دیگر، پیشنهاد انجام فوری مطالعات اپیدمیولوژیک بهتر، ارزان قیمت و کوتاه مدت با استفاده از تست توبرکولین، به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارایه می گردد. این مطالعات پیشنهادی که از نوع مورد-شاهدی، همگروهی تاریخی و تحلیل بقا می باشند، ارتباط ایمنی بدن در برابر باسیل سل را با ابتلا به COVID-19 و پیش آگهی آن خواهند سنجید.

  نتیجه گیری

  از آنجاییکه برخی مطالعات نشان داده اند که در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و مالتیپل اسکلروزیس، واکسن BCG  ممکن است اثرات درمانی داشته باشد، انجام کارآزمایی های بالینی در بیماران ایرانی می تواند نه تنها اثرات پیشگیرانه واکسن بر علیه COVID-19 بسنجد بلکه اثرات درمانی این واکسن را در درمان این دو بیماری مزمن نیز نشان دهد.

  کلیدواژگان: BCG، تست توبرکولین، COVID-19، دیابت نوع یک، مالتیپل اسکلروزیس، مطالعات اکولوژیک
 • سپند ریاضی*، مجید علی عسگری، علی حسینی خواه، ناهید دهقان نیری صفحات 145-158
  مقدمه

  موضوع ارتقای شایستگی های دانشجویان علوم پزشکی در عرصه های علمی، ارتباطی و مهارتی، به عنوان یکی از راهبردهای ذیل سیاست های کلان «برنامه جامع آموزش عالی حوزه سلامت»، تصریح شده است. رویکرد مبتنی بر شایستگی، در طراحی برنامه های درسی در دانشگاه های برتر جهان، با این سیاست کلان، تطبیق داشته و با ارایه اسلوبی علمی، تحلیل وضعیت موجود را تسهیل می نماید. با توجه به اهمیت و پیچیدگی دوره کارشناسی پرستاری، مطالعه حاضر، با  هدف بررسی شکاف ها و نیازهای موجود در برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران به عنوان پیش درآمدی منطقی برای طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی انجام شد.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر، یک مطالعه کیفی و مشتمل بر دو بخش نیازسنجی و مطالعه تطبیقی بود؛ که به منظور انجام نیازسنجی از فن دلفی و برای مطالعه تطبیقی از الگوی Bereday استفاده گردید.

  یافته ها

  پس از اولویت بندی اطلاعات حاصل از فرآیند نیازسنجی، در نهایت 8 محور اصلی «شایستگی های دانشجویان»، «محتوا»، «سازمان دهی محتوا»، «روش های آموزشی و تجربیات یادگیری»، «ارزیابی دانشجو»، «زمان»، «نیازهای جامعه» و «کلیت برنامه درسی» استخراج گردید. در هر محور موضوعات مهم تر به تفکیک مشخص شده و در مجموع 35 گزاره به عنوان شکاف و نیاز اصلی در برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری، لحاظ گردید. همچنین یافته های مطالعه تطبیقی نشان داد ، وضعیت موجود برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران در مقایسه با برنامه های درسی مشابه در دانشگاه های برتر جهان، افزون بر تایید وجود برخی شباهت ها، حاکی از تفاوت هایی تاثیرگذار در کلیت برنامه درسی این دوره همچنین هر یک از اجزا و عناصر آن است.

   نتیجه گیری

  دغدغه اصلی شرکت کنندگان در این مطالعه، در خصوص عدم مهارت کافی دانش آموختگان دوره کارشناسی پرستاری بود. آنها معتقد بودند که به رغم تلاش مسوولان و دست اندرکاران امر آموزش پرستاری، برنامه درسی به گونه ای نیست که بتواند در دانشجویان، انگیزه ایجاد کند و دانش آموختگان را به درک و نگرش و مهارت لازم در خصوص حرفه خود، برساند. به طور کلی، مطالعه حاضر به کشف برخی نیازها و شکاف های موجود در برنامه درسی ایران منجر شده است و می تواند مورد استفاده تصمیم سازان در امر آموزش پرستاری کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نیاز، برنامه درسی، دوره کارشناسی، پرستاری، ایران
 • حامد دلام، محمدرفیع بذرافشان* صفحات 159-166
  مقدمه

  از آنجا که اقدام به خودکشی در میان نوجوانان یک چالش بزرگ است، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط بر اقدام به خودکشی در میان نوجوانان انجام شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه یک تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوا  انجام شد و نمونه های آن 10 نوجوانان دارای سابقه اقدام به خودکشی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهرستان لارستان در سال 1397 بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت.

  یافته ها

  5 طبقه شامل برهم خوردن رابطه عاطفی، درگیری با خانواده، فروپاشی ساختار خانواده، مشکلات روانی و استفاده از روش های مقابله ای ناکارآمد از داده ها استخراج شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این مطالعه، با تمرکز بر پیشگیری از عوامل خطرساز منجر به اقدام خودکشی در نوجوانان، آموزش نحوه مقابله با تنش و افزایش دسترسی نوجوانان به خدمات تخصصی مشاوره ای و شبکه های اجتماعی مفید، می توان سیستم حمایتی مناسبی را برای این افراد فراهم آورد.

  کلیدواژگان: نوجوانان، تحقیق کیفی، اقدام به خودکشی
 • مرضیه تولیده، عباسعلی دهقان تفتی*، زهره رهایی، سارا جام سنگ، کیومرث عیسی پره صفحات 167-175
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مدرسه محور بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر یزد انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  در این پژوهش نیمه تجربی دو مدرسه از بین مدارس ابتدایی شهر یزد به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. تعداد 66 نفر دانش آموز دوره ی اول ابتدایی از دو مدرسه فوق در سال تحصیلی 98-97 بصورت تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل آموزش نظری و عملی در محیط مدرسه بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیستی محقق ساخت مشتمل بر 12 سوال بود. تحلیل داده ها با نرم افزار spss21  انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کمترین میزان رعایت رفتار ایمن مربوط به رفتار عبور از خط عابر پیاده و عبور از پل عابر پیاده بود. میانگین نمره رعایت رفتار ایمن در عبور از خیابان قبل و بعد از آموزش به ترتیب (2)9/24 و (0/75)11/62 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. میانگین نمره رفتارهای ایمن ترافیکی دختران پس از مداخله (0/48)117/7 و برای پسران (0/93)11/45 بود که این تغییرات از نظر آماری معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که مداخله آموزشی با استفاده از روش مدرسه محور بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان تاثیر گذار بوده است.

  کلیدواژگان: عابرین پیاده، مداخله مدرسه محور، دانش آموزان، عبور ایمن
 • مهدی شهرکی، سیمین قادری* صفحات 177-186
  مقدمه

  اجرای عدالت و کاهش نابرابری در توزیع جغرافیایی پزشک و اتخاذ سیاست های مناسب از اهداف اصلی نظام های سلامت در دنیا است ازاین رو هدف این مطالعه، سنجش وضعیت و روند نابرابری توزیع پزشک و پزشک عمومی در استان سیستان و بلوچستان بود.

  مواد و روش کار

  در مطالعه توصیفی- مقطعی و کاربردی حاضر جامعه آماری کل پزشکان و پزشکان عمومی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان طی سال های 96-1388 بودند و نمونه گیری انجام نشد. داده های موردنیاز از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج و سنجش نابرابری پزشک و پزشک عمومی با استفاده از شاخص های جینی، رابین هود، هرفیندال هیرشمن و تایل در نرم افزارهای Stata 14 و Excel 2019 انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج متوسط تعداد پزشک و پزشک عمومی به ازای هزار نفر در استان طی دوره 96-1388 به ترتیب برابر با 0/438 و 0/223 بود. همچنین متوسط شاخص های جینی، رابین هود، هرفیندال هیرشمن و تایل طی دوره برای پزشک به ترتیب برابر با 0/21، 0/19، 20/0، 0/24و برای پزشک عمومی به ترتیب برابر با 0/06، 0/10، 0/13 و 0/13 بود. این شاخص ها برای پزشک و پزشک عمومی طی دوره روند یکسانی داشتند که بیانگر صحت نتایج مطالعه است.

  نتیجه گیری

  بر اساس تمام شاخص ها، نابرابری در توزیع پزشک عمومی در استان کاهش یافته است ولی نابرابری در توزیع پزشک هنوز در سطح بالایی باقی است لذا پیشنهاد می شود علاوه بر حفظ پزشکان عمومی و سیاست افزایش آن ها با رشد جمعیت، جهت کاهش نابرابری در توزیع پزشک، منابع فیزیکی سلامت مانند بیمارستان های تخصصی، تخت و تجهیزات پزشکی در استان افزایش و در شهرستان ها به نحو مقتضی توزیع شود تا پزشکان انگیزه کافی برای فعالیت در شهرستان های استان را داشته باشند. همچنین مشوق های مالی، تعرفه ای و افزایش پذیرش دانشجو در رشته های تخصصی موردنیاز جهت خدمت طولانی مدت در استان مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: ضریب جینی، شاخص رابین هود، شاخص هرفیندال هیرشمن، پزشک عمومی، نابرابری
 • سراج الدین محمودیانی، علی یار احمدی*، افشان جوادی صفحات 187-196
  مقدمه

  باروری زنان در ایران در دهه های اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. باروری ایده ال یکی از مهمترین پیش بینی کننده های باروری آینده در نظر گرفته می شود. باروری ایده آل از آن دسته رفتارهایی است که از محیط اجتماعی و نگرش دیگران مهم نیز تاثیر خواهد پذیرفت. از این رو در مطالعه حاضر تلاش شده است که رابطه نگرش دیگران مهم شبکه اجتماعی زنان و باروری ایده آل آنها بررسی شود.

  مواد و روش کار

  از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای این منظور تعداد 1247 زن متاهل 49-15 ساله مناطق روستایی استان فارس در سال 1394 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای پیمایش شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که  باروری ایده آل زنان مورد مطالعه حدود  5/2 فرزند است. از بین ویژگی های جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی، تحصیلات و مذهب اثر معنادار بر باروری ایده آل زنان روستایی دارند. همچنین یافته ها نشان داد که به ترتیب نگرش همسر، مادر و دوستان بیشترین اثر معنادار و مثبتی بر باروری ایده آل زنان روستایی داشته اند.

  نتیجه گیری

  بخش بسیار مهمی از نگرش زنان در خصوص باروری در محیط اجتماعی و خانوادگی آنها شکل می گیرد و صرف مشخصات فردی زنان دیگر به تنهایی نمی تواند مهمترین تعیین کننده باشند. امروزه باروری از رفتاری فردی-زیستی به رفتاری اجتماعی نزدیک شده است. زنان ایرانی در شبکه های خانوادگی و دوستی، نگرش باروری خود را تعدیل و حتی شکل خواهند داد.

  کلیدواژگان: باروری ایده آل، زنان روستایی، شبکه خانوادگی- دوستی
 • ابوالقاسم رئیسی نافچی، ابوالفضل دانایی*، سید محمد زرگر صفحات 197-203
  مقدمه

  هر جامعه ای درجه ای از سواد رسانه ای در مورد سلامت دارد و رسانه ها بزرگترین آموزش دهنده به ویژه در حوزه سلامت در جوامع امروزی هستند. در این میان داشتن مهارت های تفکر انتقادی در تفسیر و تحلیل محتوی مربوط به سلامت در رسانه ها، ضروری است. در تحقیقات گذشته بر  ضرورت آموزش سواد رسانه ای سلامت تاکید شده است، و اعتقاد بر آن است که  نوجوانان بیشترین تاثیر را در حوزه سلامت از رسانه ها متحمل می شوند. لذا با توجه به اهمیت موضوع نقش رسانه در سلامت نوجوانان و به منظور شناسایی مولفه های سواد سلامت رسانه ای با رویکرد انتقادی، این پژوهش کیفی با جمعیت هدف دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهر تهران انجام شد.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بود که  به روش داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 12 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه سواد رسانه ای و سواد سلامت بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2018 ، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار داده ها با استفاده از روش تاییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد و مولفه های سواد سلامت رسانه ای با رویکرد انتقادی در 6 طبقه شامل "توسعه سواد سلامت رسانه ای با رویکرد انتقادی (پدیده محوری)"، "شرایط علی"، "شرایط زمینه ای"، "راهبردها"، "عوامل مداخله گر" و "پیامدها و نتایج" شناسایی گردیدند.

  نتیجه گیری

  لزوم توجه یکپارچه و سیستمی به همه ابعاد سواد سلامت رسانه ای با رویکرد انتقادی الزامی بوده و باعث توسعه متوازن، هماهنگ، یکپارچه و اثربخش سلامت رسانه ای در مدارس مذکور است تا بتوان شاهد ارتقاء، شکوفایی و بلوغ مدارس متوسطه در حوزه سواد سلامت رسانه ای باشد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت رسانه ای، رویکرد انتقادی، داده بنیاد، نوجوانان
 • امیر رسولی فر، محمد واحدیان شاهرودی، جمشید جمالی، هادی طهرانی* صفحات 205-215
  مقدمه

  بررسی وضعیت تغذیه در سالمندان به منظور شناسایی مشکلات عمومی و عوامل زمینه ساز سوء تغذیه در آنها جهت مداخله می تواند بسیار کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و سایر عوامل موثر بر وضعیت تغذیه سالمندان شهر مشهد اجرا گردید.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی250 سالمند مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال 1397 به طور تصادفی پس از کسب رضایت آگاهانه و منطبق بر معیار های ورود و خروج انتخاب شدند. جهت ارزیابی وضعیت تغذیه ای سالمندان از پرسشنامه بررسی مختصر تغذیه ای MNA (Mini Nutritional Assessment) استفاده شد. همچنین جهت بررسی و ارزیابی مقیاس خودکارآمدی سالمندان از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی ده گویه ای استفاده گردید. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام گرفت و سطح معنی داری کمتر از 0/05درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  32/4 درصد (81) نفر از افراد مورد مطالعه را مردان و 67/6 درصد (نفر169) را زنان تشکیل می داد. 20/4درصد  از افراد مورد مطالعه (51 نفر) در معرض خطر سوء تغذیه قرار داشتند و همچنین 79/6 درصد (199 نفر) نیز از وضعیت تغذیه مطلوبی برخوردار بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد دارای خودکارآمدی بالا از وضعیت تغذیه ای مطلوبی برخوردار بودند و همچنین شواهد این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی دار بین مقیاس خودکارآمدی با سن، جنسیت، سطح تحصیلات و تاهل سالمندان وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سالمندان دارای وضعیت تغذیه مطلوب، از خودکارآمدی بالاتری نسبت به سالمندان در خطر سوء تغذیه برخوردارند که عواملی مانند سن، وضعیت تاهل، جنسیت و تحصیلات به طور مستقیم بر میزان خودکارآمدی سالمندان و وضعیت تغذیه ای آنها اثر گذار است و در نظر گرفتن این عوامل در غربالگری سالمندان با وضعیت تغذیه ای نامطلوب بسیار حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، سوء تغذیه، شاخص توده بدنی، سالمندان
 • محمد ترکاشوند مرادآبادی* صفحات 219-222
 • محسن شمسی* صفحات 223-224
|
 • Mohammad Zakaria Pezeshki*, Ehsan Shojaeefar Pages 139-144
  Objective (s)

  Currently there is no effective treatment and vaccine for COVID-19. However, several studies showed that BCG vaccine has long lasting positive non-specific effects on several infectious and autoimmune diseases via ‘trained immunity’ mechanisms. Along with these exceptional properties of this vaccine, few ecological studies showed controversial association between the national vaccination policies and morbidity and mortality rate of COVID-19.

  Methods

  This Article, reviewed the immunological mechanisms that explain the enhanced immunity by BCG vaccine against COVID-19. Also the conducted ecological studies and the clinical trials that are being conducted by few countries were reviewed.

  Results

  Considering Iran’s national BCG vaccination program and the low evidence level of ecological studies, we suggest to Iranian universities of medical sciences to conduct low-cost but better epidemiological studies with short duration, using tuberculin test. These studies including case-control, historical cohort and survival analysis studies, which will assess the association between immunity against tuberculosis and COVID-19 and its prognosis. The results of these studies may guide researchers about the necessity of conducting clinical trials among high risk groups like hospital staffs.

  Conclusion

  Also as few studies have shown BCG vaccine has therapeutic effects on patients with type 1 diabetes and multiple sclerosis, conducting clinical trials among Iranian patients can measure not only the preventive effect of BCG vaccine against COVID-19 but also the therapeutic effect on these two chronic diseases also.

  Keywords: BCG_tuberculin test_COVID-19_Type 1 diabetes_Multiple sclerosis_Ecological study
 • Sepand Riazi*, Nahid Dehghannayeri, Ali Hosseinikhah, Majid Aliasgari Pages 145-158
  Objective (s)

  The purpose of this study was to investigate the gaps and needs in the undergraduate nursing curriculum in Iran as a logical prelude to design a competency-based curriculum model.

  Methods

  The present study was a qualitative study consisting of two parts: needs assessment and comparative study. Delphi technique was used for the needs assessment and Bereday model was used for comparative study.

  Results

  After prioritizing the information obtained from the needs assessment, finally the 8 main axes of "student competencies", "content", "content organization", "Educational methods", "student assessment", "time", "community needs" and "overall curriculum" were extracted, each of which focused on the most important issues separately and a total of 35 statements as gaps and needs in the undergraduate nursing curriculum was considered. Also, according to the findings of the comparative study, the status of the undergraduate nursing curriculum in Iran compared to similar curricula in the top universities of the world, in addition to confirming some similarities, suggests significant differences in the curriculums. The main concern of the participants was the lack of skills of nursing graduates. They believed that, despite the efforts of nursing authorities, the curriculum could not motivate students and to provide graduates with the necessary understanding, attitude, and skills in their careers.

  Conclusion

  The present study explored the needs and gaps in the undergraduate-nursing curriculum of Iran and can be used by decision makers in nursing education in the country.

  Keywords: Need, Curriculum, Undergraduate, Nursing, Iran
 • Hamed Delam, Mohammad, Rafi Bazrafshan* Pages 159-166
  Objective (s)

  Since suicide attempt is a major challenge among adolescents, this study aimed to investigate the factors related to suicide attempt among adolescents.

  Methods

  This study was a qualitative research using the content analysis method. The samples were 10 adolescents with a history of attempted suicide referred to welfare centers in Larestan, Iran, in 2018. Purposeful sampling was used. Data collection continued through in-depth semi-structured interviews until data saturation achieved.

  Results

  Five themes emerged for m the analysis: failure in love, family involvement, family disruption, psychological problems, and ineffective coping strategies.

  Conclusion

  According to the findings it seems that an appropriate support system focusing on prevention of risk factors might help to prevent suicide attempt in adolescents. Training on how to cope with stress and increasing adolescents' access to specialized counseling services also might be useful.

  Keywords: Adolescent, Qualitative study, Suicide attempted
 • Marziye Tolide, Abbasali Dehghani Tafti*, Zohreh Rahaei, Kumars Eisapareh Pages 167-175
  Objective (s)

  The aim of this study was to investigate the effect of a school-based educational intervention on safe crossing of streets in elementary school students.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with pre-test/ post test design. A total of 66 elementary school students were randomly selected from two selected schools in Yazd, Iran  in 2019. The intervention consisted of theoretical and practical education in the school context. Data were collected by a self-designed checklist containing 12 questions. Data analysis was performed using spss21 software.

  Results

  The results showed that the least safe behavior was related to pedestrian crosswalk and pedestrian bridge crossing. The mean score of street safe behavior before and after the training was 9.24(2) and 11.62(0.75), respectively, which was statistically significant (p <0.001). The mean score of safe traffic behaviors of girls after intervention was 11.7(0.48) and for boys was 11.45(0.93), which were statistically significant (p = 0.017).

  Conclusion

  The results showed that the school-based educational intervention was effective on the safe crossing of streets in students.

  Keywords: pedestrian, school-based intervention, students, safe passage
 • Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi* Pages 177-186
  Objective (s)

  The purpose of this study was to measure inequality of physician and general practitioner distribution in Sistan and Baluchestan province, Iran.

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study including all physicians and general practitioners in Sistan and Baluchestan provinces, Iran (2009-2017). Data were extracted from yearbooks of Statistical Center of Iran and inequality of physician and general practitioner distribution were calculated by Gini, Robin Hood, Herfindahl-Hirschman and Theil indices in Stata 14 and Excel 2019 software.

  Results

  The mean physicians and general practitioners in the province during 2009-2017 was 0.438 and 0.223, per thousand habitants, respectively. Also the mean of Gini, Robin Hood, Herfindahl-Hirschman and Thiel indices for the physician were 0.21, 0.19, 0.20, 0.24, and those for the general practitioner were 0.06, 0.10, 0.13 and 0.13, respectively. The indices had the same trend over the study period.

  Conclusion

  Inequality in general practitioner distribution was decreased but for physician was not. The findings suggest that in addition to maintaining general practitioners and increasing proportion to population growth, to reduce inequality in physician distribution, resources such as specialized hospitals, beds and medical equipments in the province should be increased and appropriately distributed among cities. Financial and tariff incentives and student admissions in specialized fields for long-term employment in the province will also be useful.

  Keywords: Gini coefficient, Robin Hood Index, Herfindahl Hirschman Index, General Practitioner, Inequality
 • Serajeddin Mahmoudiani, Ali Yar Ahmadi*, Afshan Javadi Pages 187-196
  Objective (s)

  Iranian women's fertility has experienced a remarkable change in recent decades. Ideal fertility is one of the most important predictors of future fertility. The ideal fertility is one of those behaviors that will affect by social environment and the attitude of important others towards fertility. Hence, in this study an attempt was made to investigate the relationship between attitude of important others in women's social network and their ideal fertility.

  Methods

  This was cross sectional study. A self-designed questionnaire was used to collect data.  A total of 1247 married women, using stratified random sampling were surveyed in rural areas of Fars province in 2015.

  Results

  The findings indicated that the mean ideal number of children for women surveyed was 2.5. The analysis showed that among demographic and socio-economic characteristics, education and religion had a significant impact on the ideal number of children. The findings also indicated that the attitude of husband, mother and friends towards the ideal number of children had the most important and significant impact on ideal fertility among women living in rural respectively.

  Conclusion

  A remarkable part of women's attitude towards childbearing will form in their family and social environment. The findings suggest that demographic and socio-economic characteristics no longer could be the most important determinants of childbearing. It seems that at present childbearing has shifted from individual-biological behavior to social behavior. Iranian women modify their attitude towards childbearing and even shape it in their familial and friendship networks.

  Keywords: ideal fertility, rural women, familial-friendship network
 • Abolghasem Raeisi Nafchi, Abolfazl Danaei*, Seyed Mohammad Zargar Pages 197-203
  Objective (s)

  Given the importance of health literacy and the role of media in shaping adolescents’ health, this study aimed to identify the dimensions and components of media health literacy with a critical approach among adolescents.

  Methods

  This was a qualitative study conducted on the basis of the grounded theory. Participants in the study included 12 experts in media literacy and health literacy who were selected by purposeful sampling. The data was collected using semi-structured interviews. Data were analyzed using MAXQDA2018 software in three stages of open, axial and selective coding. Data validation was performed using the verification method by the participants.

  Results

  In all six dimensions and components of media health literacy emerged from analysis including: ‘development of media health literacy with a critical approach (pivotal phenomenon)’, ‘causal conditions’, ‘contextual conditions’, ‘strategies’, ‘confounding factors’ and ‘results and outcomes ‘.

  Conclusion

  The need for integrated and systematic attention to all aspects of critical health media literacy is essential to promote balanced, coherent, integrated and effective media health information.

  Keywords: Media literacy, health literacy, critical approach, Foundation data
 • Amir Rasoulifar, Mohammad Vahedian, Shahroodi, Jamshid Jamali, Hadi Tehrani* Pages 205-215
  Objective (s)

  This study aimed to examine the relationship between self-efficacy and factors that affecting the nutritional status of elderly people.

  Methods

  In this cross-sectional study, a random sample of 250 elderly adults attended to health centers in Mashhad, Iran in 2018 were studied. The Mini Nutritional Assessment (MNA) questionnaire was used to evaluate the nutritional status of the elderly. Moreover, a standard 10-item self-efficacy questionnaire was used to evaluate the self-efficacy. Statistical analysis was performed using SPSS25 and the significance level was set at less than 0.05.

  Results

  32.4% (n=81) of the participants were men and 67.6% (n=169) were women with age range from 60 to 89 years. It was identified that 20.4% of the elderly (n =51) were at risk of malnutrition and 79.6% (n =151) had a favorable nutritional status. The results indicated that people with high self-efficacy had a better nutritional status. Additionally, the evidence suggested a significant relationship between self-efficacy and age, gender, level of education and marital status of the elderly (P value<0.001).

  Conclusion

  The results indicated that the elderly with a favorable nutritional status had higher self-efficacy than the elderly in the risk of malnutrition.

  Keywords: Self-efficacy, malnutrition, BMI, elderly