فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 2, Winter-Spring 2018
 • تاریخ انتشار: 1396/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم آهنگری، وحید دادمهر* صفحات 51-55

  در این تحقیق تاثیر افزودن نانوذرات Bi بر روی ابررسانای با دمای بالا BSCCO-2223 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ها با استفاده از روش سل ژل سنتز شدند. سپس، نانوذرات Bi با x = 0.00,0.03,0.06,.12wt% ، به BSCCO-2223 اضافه شد. مشخصات ساختاری تمام نمونه ها با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. همچنین اتصال میکروساختار از آزمایشات نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) انجام شده است. علاوه بر این، کسر حجمی تمام نمونه ها با استفاده از نرم افزار "تجزیه و تحلیل مواد با استفاده از پراکندگی" (MAUD) برآورد شد. این نتایج نشان می دهد که نمونه بدونBi دارای بیشترین میزان فاز Bi-2223 (77.3٪) نسبت به نمونه های اضافه شده با نانوذرات Bi است. علاوه بر این، عکس های FE-SEM نشان می دهد که هنگام افزودن نانوذرات Bi، تخلخل و حفره ها افزایش می یابد. بنابراین، نتایج تجربی نشان می دهد که خواص ساختاری و کریستالوگرافی نمونه ها با افزایش نانوذرات Bi به عنوان افزودنی در ابررسانای با دمای بالا BSCCO-2223 تضعیف می شوند.

  کلیدواژگان: ابررسانای دمای بالا BSCCO-2223، روش سل ژل، نانوذرات Bi، الگوی پراش اشعه ایکس (XRD)، فاز Bi-2223، نرم افزار MAUD
 • منیره گنجعلی*، شاهین محمدزاده اصل، مهدی علیزاده، مونا شهلایی، امین سهرابی جم صفحات 57-64

  فولاد پزشکی 316L از شایعترین مواد فلزی است که در ساخت ایمپلتنهای ارتوپدی استفاده می شود. ایمپلنتهای فلزی معولا با بیوکامپوزیتها جهت نیل به خواص بهتر پوشش داده می شود. روش سل-ژل چهت پوشش پلی لاکتیک اسید (PLA)-نانوپودر هیدروکسی آپاتیت (nHA) بر روی زیرلایه فولاد پزشکی 316L استفاده شد. 10 گرم PLA به 100 گرم کلروفرم اضافه و برای مدت 2 ساعت در دمای 60 درجه سانتی گراد همزده شد. سپس 5/0 گرم nHA به این محلول اضافه و به مدت 30 دقیقه و با 60 درجه سانی گراد بهم خورد تا یک محلول ژل مانندی بدست آمد. آنگاه، زیرلایه به مدت 2، 5 و 15 دقیقه در این ماده غوطه ورنگه داشته شد و با سرعت معین از این محلول بیرون آورده شد. آزمونهای پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف نمایی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) جهت ارزیابی فاز ترکیب و گروه های عاملی پوشش های PLA/nHA انجام پذیرفت. مورفولورژی و ضخامت پوشش های نانوکامپووزیتی نمونه ها توسط میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) مورد ارزیابی واقع شد. تکثیر سلولی و مقاومت به خوردگی توسط آزمونهای MTT و آزمون پتانسیواستات بررسی شد. نتایج SEM نشان داد که نرخ رسوب اندازه گیری شده (ضخامت پوشش) تابعی از زمان غوطه وری بود. نتایج آزمونهای XRD و FTIR حضور فاز نانوکامپوزیت PLA/nHA در نمونه های پوشش داده را تایید کرد.علاوه بر این، این، مقاومت به خوردگی نمونه های پوشش داده شده با زمان غوطه وری در محلول نانوکامپوزیتهای PLA / nHA افزایش یافته و بیشتر از نمونه های بدون پوشش بود.

 • امیر حیاتی* صفحات 65-72

  در سال های اخیر ضخامت گیت دی اکسید سیلیکون در تکنولوژی CMOS به کمتر از دو نانومتر رسیده است[1-4]. این تمایل بی سابقه به کوچک کردن ترانزیستور ها، علاوه بر مزایای فراوان تکنولوژیکی، مشکلاتی همچون افزایش تونل زنی کوانتومی، افزایش جریان نشتی و نفوذ اتم بور از گیت دی الکتریک فرانازک را به همراه داشته است. اخیرا مواد نانوکامپوزیت هیبریدی آلی _ غیر آلی، شامل اکسید های فلزی، به خاطر ویژگی های خوب الکتریکی همچون جریان نشتی پایین و ثابت دی الکتریک بالا به عنوان جایگزین مناسب برای گیت دی الکتریک ترانزیستورهای اثر میدانی آلی پیشنهاد شده اند][5-12]. در این مقاله خواص نانوساختاری و الکتریکی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی وینیل الکل و اکسید نیکل را با مقادیر مختلف از ماده ی آلی، در دمای80 درجه سانتی گراد، به روش سل – ژل، سنتز نمودیم. در این آزمایش ها، نسبت درصد وزنی ماده ی آلی به اکسید نیکل 1:500 و1:250 و1:125 بوده است. ویژگی های نانوساختاری نمونه ها را با تکنیک های پراش اشعه ی ایکس (XRD)، میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) و تصاویر X-Mapبررسی نمودیم. برای توصیف خواص الکتریکی، قرص هایی از نانوپودرهیبریدی NiO/PVA تهیه و به محاسبه ی ظرفیت خازن با استفاده از دستگاه GPS 132 A پرداخته و ثا بت دی الکتریک آن ها را محاسبه کردیم. با استفاده از تحلیل داده های تجربی و را بطه پل- فرانکل که میزان جریان نشتی را بر حسب ثابت دی الکتریک تعیین می کند، دریافتیم که نمونه NiO/PVA با درصد وزنی 1:250 که در دمای80 درجه سانتی گراد سنتز شده است دارای ثابت دی الکتریک بالاتر، چینش سطحی ذرات بهتر و همچنین زبری سطح کمتر و در نتیجه دارای جریان نشتی کمتر می باشد. از این رو می تواند به عنوان یک ماده ی دی الکتریک مناسب برای ادوات آتی ترانزیستور اثر میدانی آلی (OFET) معرفی گردد.

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت های هیبریدی NiO -PVA، روش سل- ژل، ترانزیستورهای OFET
 • بابک ژاله *، الهه شیخی شهیدزاده، سعید عزیزیان، شکوفه قهری صارمی صفحات 73-79

  در این مقاله، پیش پردازش تابش اشعه فرابنفش دردزهای مختلف   با هدف فعال سازی سطوح پلی کربنات قبل از پوشش جهت دستیابی به پوشش موثر  لایه نازک تیتانیوم دی اکسید همگن انجام گرفت. لایه های نازک دی اکسیدتیتانیوم نانوکریستال بر پایه روش سل-ژل با بکارگیری تترابوتیل-تیتانات به عنوان پیش ماده آماده شدند. لایه های نازک دی اکسیدتیتانیوم  نانوکریستال با روش لایه نشانی چرخشی  بر روی زیر لایه های پردازش شده انباشته گردید. برخی شیوه های تعیین مشخصات همچون بیناب نمایی مریی-فرابنفش، بیناب نمایی  FTIR و اندازه گیری زاویه تماس جهت مطالعه تغییرات ایجاد شده بر روی خواص زیر لایه های پردازش شده مورد استفاده قرار گرفتند.بیناب نمایی  FTIRو طیف ماوراءبنفش بدست آمده از لایه ها قبل و بعد ازپردازش با تابش ماوراءبنفش حاکی از آن است که تابش ماوراءبنفش تغییرات شیمیایی و فیزیکی در سطح ایجاد کرده است. زاویه تماس سطح پلی کربنات 94درجه بود که این مقدار بعد از پردازش به طرز قابل توجه ای کاهش یافت.الگوی XRD نشان می دهد که لایه نازک دی اکسیدتیتانیوم ساختاری بلورین داردوفازهای بلوری آناتازو روتایل هستند. طبق بیناب  مریی-فرابنفشگرفته شده از نمونه ها، لایه های آماده شده عبور بالایی دارند.  نتایج ریخت شناسی سطح بدست آمده با AFM نشان می دهند که افزایش زمان پرتودهی منجر به تغییر در  ناهمواری لایه های نازک نانو دی اکسیدتیتانیوم می گردد.

  کلیدواژگان: لایه نازک دی اکسیدتیتانیوم، پلی کربنات، تابش فرابنفش، سل-ژل
 • فطیه گوده *، هاکان آکتاش، الیف آتالای صفحات 81-91

  در این تحقیق توان جذب رزین دوکس اپتیپور493Lکه توسط  نمک آمونیوم 336  (MR) اصلاح شده است، توان جذب کربن فعال که با نمک آمونیوم 336 (MAC) اصلاح شده است و توان جذب خاک اره که توسط  نمک آمونیوم 336 (MS) اصلاه شده است را برای حذف Cr(VI)از محلول  آبی در یک سیستم مرکب مورد مطالعه قرار می دهیم. اثرات پارامترهای عملیاتی مانند دوز جاذب، غلظت اولیه یون های Cr (VI)، pH، دما و زمان تماس مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی کارایی حذف یونCr (VI)توسعه داده شده است. نتایج نشان می دهد که ایزوترم لانگمویر بهتر از ایزوترم فرویندلیش است. آهنگ جذب بهترین حالت را در مدل مرتبه شبه دوم نشان می دهد. پارامترهای ترمودینامیکی نشان می دهند که جذب Cr (VI)امکان پذیر، خود به خودی و گرمازا است. مقایسه کارایی حذف کروم (VI) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و نتایج تجربی نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی می تواند رفتار فرایند حذف Cr (VI)را در شرایط مختلف برآورد کند.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، کروم، جذب، لانگمویر، فرویندلیش، مدل شبه مرتبه دوم
 • اویس میرابوطالبی، صدیقه میرابوطالبی*، لیلا رجایی صفحات 93-98

  در این مقاله، به بررسی شرایط شفاف شدن یک لایه پلاسمای ابر-چگال ناهمگن می پردازیم. این عبور غیر عادی امواج الکترومغناطیسی بدلیل برانگیزش جفت امواج سطحی توسط امواج الکترومغناطیسی فرودی، از دو سمت لایه، فراهم آید. در مورد یک ورقه نازک فلزی و یا یک لایه پلاسمای چگال همگن، این شرایط، با قرار دادن دو لایه دیالکتریک در دو طرف ورقه، بدست میایند. در اینجا، ناهمگنی لایه موجب میشود تا بتوان این شرایط را به صورت عادی و بدون قرار دادن لایه های دیالکتریک و فقط با اعمال یک پروفایل چگالی با هندسه مناسب،  ایجاد نمود. با این پروفایل خاص، چگالی از دو طرف لایه، به صورت خطی رشد کرده و به طور معادل، ضریب گذردهی الکتریکی منفی میشود. قبلا شرایط تشکیل امواج سطحی را برای این تابع چگالی بررسی کرده ایم. در اینجا، با دانستن جواب دقیق معادلات امواج در داخل پلاسما، شرایط حصول به شفافیت بالای لایه را بررسی می کنیم. اتلاف گذار موج الکترومغناطیسی، بدلیل اثرات برخوردی، هم در نظر گرفته می شوند.

  کلیدواژگان: پلاسمای ابر چگال، موج سطحی، چگال خطی، لایه پلاسمای طبقه ای، گذار غیر عادی
|
 • Maryam Ahangari, Vahid Daadmehr * Pages 51-55

  In this research, the influence of Bi nanoparticles addition on the high temperature superconductor BSCCO-2223 was studied. For this purpose, the samples were synthesized by the conventional sol-gel method. Then, the Bi nanoparticles with x= 0.00, 0.03, 0.06, 0.12wt% was added to BSCCO-2223. The structural characterization of all the samples was done by X-ray diffraction pattern (XRD). Also, the microstructural and grain connectivity of the samples investigation by “Field Emission Scanning Electron Microscope” (FE-SEM). In addition, the volume fraction of all the samples was estimated by using “Material Analysis Using Diffraction” (MAUD) software. These results showed that the sample with non-added Bi has the highest volume fraction of Bi-2223 phase (77.3%) compared to added samples with Bi nanoparticles. Furthermore, the FE-SEM photographs showed that when Bi nanoparticles addition increases, the porosity and voids increase.Therefore, the experimental results indicate that structural properties and crystallographic of the samples weakened by increasing of Bi nanoparticles as an additive in the high temperature superconductor BSCCO-2223.

  Keywords: the high temperature superconductor BSCCO-2223, Sol-gel method, Bi nanoparticles, X-ray diffraction pattern (XRD), MAUD software
 • Monireh Ganjali *, Shaahin Mohammadzadeh Asl, Mahdi Alizadeh, Mona Shahlaei, Amin Sohrabi Jam Pages 57-64

  316L stainless steel is the most commonly used metallic material in the manufacture of orthopedic implants. To achive better properties metal implants often coated with biocomposites. A sol–gel method was used for coating of Poly lactic acid (PLA)/Hydroxyapatite nanopowder (nHA) on stainless steel 316L substrate. The X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were utilized in order to evaluate the phase composition and the functional groups of PLA/nHA coatings. Morphology and thickness of the nanocomposites coating of samples were evaluated using scanning electron microscope (SEM). Cell viability asses and eventually corrosion resistance evaluated by MTT and potentiostat test, respectively. SEM result shows that the deposition rate is measured (in terms of coating thickness) as a function of immersion/soaking time. The results of XRD and FTIR tests confirmed the presence of phase of PLA/nHA nanocomposites in the coated samples. Moreover, the cellular behavior of coating was analyzed by the cell proliferation (MTT assay). Furthermore, the corrosion resistance of coated samples was increased with immersion or soaking time in the solution bath of PLA/nHA nanocomposites and was higer than the uncoated sample.

  Keywords: Nano hydroxyapatite, poly lactic acid, stainless steel, dip coating
 • Amir Hayati * Pages 65-72

  This paper has reported on the electrical and nonstructural of polymer-based materials in corporation NiO (Nickel oxide) in concentrations of 0.2%, 0.4% and 0.8% by weight of PVA (polyvinyl alcohol) polymer. Nanocrystallites phases and properties were characterized with using X-ray diffraction (XRD), Fourier transfer infrared radiation (FTIR),Energy distribution X-ray(EDX) techniques and X-Map images, scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy(AFM) techniques.The dielectric constant of the samples has been calculated through measuring the capacity of the samples by application of GPS 132 A. Electrical property characterization was also performed with cyclic-voltameter (C-V) technique in TRIS solution (pH = 7.3, with the formula (HOCH2)3CNH2.

  Keywords: OFET, Nano hybrid composite, NiO, PVA, Sol-gel method
 • Babak Jaleh *, Elahe Sheikhi Shahidzadeh, Saeid Azizian, Shokoufeh Ghahri Saremi Pages 73-79

  In this study, in order to achieve effective coating of the homogeneous titanium dioxide (TiO2) thin film, UV irradiation pre-treatment was carried out to activate PC surfaces before coating. Sol-gel-based nanocrystalline TiO2 thin films were prepared by employing tetrabutyl-titanate as a precursor. Nanocrystalline TiO2 thin films were deposited by sol-gel spin coating on the treated substrates. Some characterization techniques such as UV/Visible, FTIR spectroscopy and contact angle measurement were used to study the induced changes on the properties of the treated substrates. FTIR and UV spectra obtained from substrates before and after UV irradiation treatment, showed that UV irradiation has induced some chemical and physical changes in surface properties. The initial contact angle of PC surface was 94°, which decreased substantially after treatment. The XRD pattern reveals that TiO2 thin film has a crystalline structure, and it has been observed in two phases: (1) anatase and (2) rutile. According to UV/Vis spectra of samples the prepared films have high transmission. AFM has been applied for morphology characterization of the films surface. The surface morphology results indicate that UV exposure time lead to alter in the roughness of the nanoTiO2 thin films.

  Keywords: TiO2 thin film, Polycarbonate, UV irradiation, Sol-gel
 • Fethiye Gode *, Hakan Aktas, Elif Atalay Pages 81-91

  The adsorption ability of Dowex Optipore L493 resin modified with Aliquat 336 (MR), activated carbon modified with Aliquat 336 (MAC) and sawdust modified with Aliquat 336 (MS) for removal of Cr(VI) from aqueous solution in batch system was investigated. The effects of operational parameters such as adsorbent dosage, initial concentration of Cr(VI) ions, pH, temperature and contact time were studied. An artificial neural network (ANN) model was developed to predict the efficiency of Cr(VI) ions removal. The results revealed that the Langmuir isotherm fitted better than the Freundlich isotherm. The rate of adsorption was shown the best fit with the pseudo-second order model. Thermodynamic parameters showed that the adsorption of Cr(VI) adsorption was feasible, spontaneous and exothermic. The comparison of the removal efficiencies of Cr(VI) using ANN model and experimental results showed that ANN model can estimate the behavior of the Cr(VI) removal process under different conditions.

  Keywords: Artificial neural network (ANN), chromium, Adsorption, Langmuir, Freundlich
 • Oveis Miraboutalebi, Sedigheh Miraboutalebi *, Leila Rajaei Pages 93-98

  In this study, we investigate the transparency of an overdense inhomogeneous plasma slab. This anomalous transmission is achieved when the conditions provided for the incident electromagnetic wave to excite coupled surface waves on the both sides of the slab. These conditions require that the homogeneous overdense plasma, or the metallic film, is placed between two dielectric layers. Here, the inhomogeneity of the plasma allows us to naturally establish the conditions by considering a specific shape for the geometry of the density profile. Within this profile, the density linearly grows up from the both sides of the slab and the corresponding dielectric permittivity simultaneously gains negative value. We obtain the exact solutions of the wave equations inside the plasma and study the conditions for the high transparency. The transmission losses due to the collision effects are also discussed.

  Keywords: Overdense plasma, Surface wave, Linear density, Stratified plasma slab, Anomalous transmission