فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی علیخانی دادوکلایی، محمد چیذری، مسعود بیژنی*، عنایت عباسی صفحات 3-18
  این پژوهش، به دنبال شناسایی و ارزیابی راهبردهای اصلاح محیط فیزیکی آموزش، توسط آموزشگران باغبانی، برای کار با هنرجویان با نیازهای ویژه در ایران بود. مرحله ی نخست این پژوهش، با استفاده از فن دلفی اصلاح شده انجام گرفت. جامعه آماری شامل 31 نفر از آموزشگران باغبانی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران بود. نتیجه این مرحله از مطالعه شناسایی 27 راهبرد اصلاح محیط فیزیکی آموزش بود که با نیازهای ویژه هر هنر آموز متناسب می شود. تکرار و تمرین در محیط های اصلاح شده ی آموزشی، آموزش عملی بیش تر در محیط های متناسب شده (مانند گلخانه)، ساخت میز کاشت و میز کار برای هنرجویان با معلولیت های جسمی حرکتی، از مهم ترین راهبردهایی بودند که پاسخ گویان با آن ها موافق بودند. هم چنین، یافته ها گویای آن بودند که پیش از آغاز آموزش، یک آموزشگر باغبانی باید درباره ی هنرجویان با نیازهای ویژه شناخت کاملی داشته باشد تا بتواند بازخورد و راهبرد مناسبی ارایه کند. مرحله ی دوم تحقیق، یک بررسی پیمایشی بود. جامعه آماری این مرحله، 80 نفر از آموزشگران باغبانی بودند. یافته های این مرحله از تحقیق نشان داد که 8/34 درصد آموزشگران باغبانی، راهبردهای مورد استفاده خود را در سطح بسیار زیاد، 5/45 درصد در سطح زیاد و 7/19 درصد در سطح متوسط ارزیابی کردند. هم چنین شناسایی راهبرد های اصلاح محیط فیزیکی کلاس درس توسط آموزشگران باغبانی، پایداری درازمدت برنامه های آموزش باغبانی در مدرسه های استثنایی را رقم می زند.
  کلیدواژگان: اصلاح محیط فیزیکی، آموزش باغبانی، مدرسه ی استثنایی، هنرجویان با نیاز ویژه
 • بهمن خسروی پور*، زهرا تیموری کوهسار، مریم عامری صفحات 19-38
  آموزش گر اساسی ترین عامل برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق هدف های آموزشی است. به یقین شناخت ویژگی های مدرس نمونه و عمل کردن مدرسان به آنها، کیفیت آموزش را رشد خواهد داد. از این رو این بررسی با هدف تعیین ویژگی های مطلوب مدرس دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. این پژوهش، کاربردی است که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل 280 تن از دانشجویان بود، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 162 تن تعیین شد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفا ترتیبی 93/0 تعیین شد. بر مبنای اولویت بندی گویه ها، مهم ترین ویژگی های مطلوب یک مدرس دانشگاهی از نظر دانشجویان به ترتیب: رعایت پیوستگی مطالب تدریس شده، مرتبط بودن رشته تحصیلی مدرس با واحد درسی و فراهم سازی جو روحی- روانی مناسب و محیط دوستانه درکلاس درس بوده، هم چنین رتبه دانشگاهی مدرسان و توجه مدرس به حضور منظم دانشجویان در کلاس کم ترین اولویت را به خود اختصاص دادند. بنا بر یافته های تحلیل عاملی، ویژگی های مزبور در قالب پنج عامل مهارت های ارتباطی، روش تدریس، دانش پژوهی، شخصیت ظاهری و فردی و ارزشیابی دسته بندی شدند که در مجموع 97/54 درصد از کل تغییر واریانس متغیرها را تبیین کردند. در بخش توافق سنجی، یافته های آزمون من ویتنی برای مقایسه دیدگاه پاسخگویان بین متغیرهای سن، معدل، دوره ی تحصیلی و وضعیت تاهل، با حیطه های پنج گانه تفاوت معناداری نشان نداد. به عبارتی مهارت های مورد بررسی تحت تاثیر این ویژگی های دانشجویان نبوده اند. بر مبنای آزمون کروسکال والیس مشخص شد بین متغیر مقطع تحصیلی و وضعیت سکونت دانشجو با مهارت های پنج گانه مدرسان تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج آزمون کروسکال والیس هم چنین نشان داد بین متغیر نوع دانشکده با توانایی مدرس در برقراری ارتباط تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارتی دانشجویان در موارد یاد شده توافق نظر داشتند. بنا بر نتایج موارد یاد شده باید در جذب و تامین نیروی انسانی برای آموزش دانشجویان در دانشگاه ها مد نظر مسیولان قرار گیرد. اولویت دادن به حیطه توانایی برقراری ارتباط و روش تدریس، بیانگر اهمیتی است که دانشجویان برای دریافت آموزش مناسب و با کیفیت، قدرت مدرسان در ایجاد ارتباط مناسب و انتخاب روش های تدریس صحیح در دانشگاه را به عنوان پیش زمینه آموزش می دانستند.
  کلیدواژگان: ویژگی های مطلوب مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی، دیدگاه دانشجویان، خوزستان
 • حمید موحد محمدی، زهره معتمدی نیا*، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی، حسین مهدی زاده صفحات 39-59
  اهمیت کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری مشخص است. لیکن، برای رسیدن به این مهم فراهم ساختن محیط و شرایط مناسب یا بوم سامانه کسب و کارهای نوپا مورد نیاز است. نظر به کم بودن تجربه بخش کشاورزی کشور برای ایجاد چنین بوم سامانه ای باید با استفاده از آموزه های بخش های پیشگام کارآفرینی، اجزای بوم سامانه ی کسب و کارهای نوپای کشاورزی را شناسایی کرد. این تحقیق با هدف اریه ی مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه ی کارآفرینی دانشگاهی بر پایه مدل آیزنبرگ و با تاکید بر آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا انجام شد که به لحاظ هدف، کاربردی بود و با استفاده از پرسش نامه اجرا شد. جامعه ی آماری مورد بررسی 1800 تن خبرگان کسب و کارهای نوپای کشور بودند. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 286 تن به صورت تصادفی انتخاب شد. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از روش روایی تشخیصی استفاده شد که مقدار آن برای سازه های مورد بررسی بالاتر از 5/0 ≤ AVE و قابل قبول بود. به منظور تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن برای سازه های مورد بررسی بالاتر از 6/0 ≤ CR و قابل قبول بود. مقدار ضریب تتای ترتیبی نیز برای سازه ها بالاتر از 7/0 ≤ θ محاسبه شد. به منظور پردازش داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. سپس مدل اندازه‎‎گیری نشان داد که عامل های مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی دانشگاهی آموزش عالی کشاورزی کشور، شامل تقویت بخش خصوصی، حمایت از کارآفرینی مولد، توسعه فرهنگ کارآفرینی، تفکر کارآفرینانه، توجه به نقش مشاوران، تامین فضای فیزیکی، بوم سامانه آموزش مهارت های کسب و کار کشاورزی، شبکه سازی، چهره سیاسی بازار کشور و دسترسی به منبع های مالی می‎‎شود.
  کلیدواژگان: بوم سامانه کارآفرینی، مدل آیزنبرگ'، خبرگان کسب و کارهای نوپا، آموزش عالی کشاورزی'
 • فاطمه جوانبخت*، امیرحسین علی بیگی صفحات 60-73
  بزرگترین دغدغه دانش آموختگان رشته های کشاورزی و دولت مردان کشور افزایش فرصت های شغلی است. هدف این پژوهش، تحلیل عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی به اشتغال در منطقه های روستایی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی است. روش این تحقیق از نوع پژوهش های علی- ارتباطی است. جامعه آماری آن، 1287 تن از دانشجویان همه ی مقطع های تحصیلی در گرایش های کشاورزی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1397 بودند (1287=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 114 نفر برآورد شد. نمونه گیری در این تحقیق به روش طبقه ای - تصادفی از میان گروه های آموزشی اجرا شد. ابزار تحقیق، پرسش نامه با پرسش های بسته در قالب طیف لیکرت و ضریب تتای ترتیبی (88/0=Ө) نیز نشان دهنده ی پایایی ابزار تحقیق بود. برای پردازش داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد چهار عامل آموزشی- سیاستی، انتخاب رشته، حمایتی و عامل نگرشی در حدود 06/51 درصد از واریانس متغیرهای علاقمندی به اشتغال دانشجویان در منطقه های روستایی را تبیین می کنند. تحلیل عاملی تاییدی نیز گویای برازش مطلوب با داده ها بود. بنابر نتایج، تناسب محتوای درس ها، برگزاری برخی کلاس های آموزشی در محیط روستا و حمایت های مالی می تواند در علاقمندی دانشجویان کشاورزی به اشتغال در روستا موثر واقع شوند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی، اشتغال، دانشگاه رازی، کشاورزی، علاقمندی
 • آرزو مختاری حصاری*، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی صفحات 74-90

  یکی از سازوکارهای اصلی در مدیریت بهینه مصرف آب، انتخاب شیوه آبیاری مناسب می باشد که در این زمینه، در سال های اخیر فناوری آبیاری کم فشار در راستای بهبود راندمان آبیاری سطحی در مناطق با کیفیت نامناسب آب مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش، با هدف کیفی تعیین و تحلیل مشکلات به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. جامعه آماری، دربرگیرنده کارشناسان بخش های آب و خاک و ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی (68 تن) در استان آذربایجان شرقی بود. نمونه مورد مطالعه از بین خبرگان موضوعی (17 تن) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. داده های تحقیق با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. داده ها بر پایه نظریه پایه ور و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10، در مرحله های کدگذاری باز، محوری و انتخابی پردازش شدند. بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، شمار هفت مقوله اصلی، 30 مقوله فرعی و 201 واحد مفهومی معنادار به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که مشکلات چندی در استفاده از سامانه آبیاری کم فشار توسط بهره برداران وجود دارد که به ترتیب اولویت شامل؛ بازدارنده های اقتصادی (5 مقوله فرعی)، نبود زمینه های حمایت و نظارت کافی (6 مقوله فرعی)، فرایند دیوان سالاری (بروکراسی) اداری (3 مقوله فرعی)، نبود مالکیت آب و زمین (2 مقوله فرعی)، موانع شناختی- آموزشی (4 مقوله فرعی)، موانع اجتماعی (5 مقوله فرعی) و محدودیت های مربوط به فناوری آبیاری کم فشار (5 مقوله فرعی) می باشد. از نظر پاسخگویان، مقوله های مشکلات مربوط به گرفتن مجوزها، اثبات مالکیت زمین، نبود یا کمبود سرمایه اولیه، روند پیچیده اداری برای تقاضا و تصویب طرح و کافی نبودن میزان تسهیلات در مقابل افزایش هزینه اجرا، بیش ترین فراوانی را داشتند.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: مدیریت مصرف آب، آبیاری سطحی، سامانه آبیاری کم فشار
 • فرشته حافظی، حسین میخک* صفحات 90-106

  بخش کشاورزی از یک سو نقش محوری در رشد اقتصادی و توسعه روستایی از طریق ارایه مواد غذایی مورد نیاز و فرصت های شغلی در کشورهای توسعه یافته ایفا می کند. از سوی دیگر توسعه آینده کشاورزی در هر کشوری متکی به جوانان روستایی است. از این رو کشاورزی و جوانان نه به طور کاملا جداگانه بلکه مکمل یکدیگرند و باید برای بقای آینده خود دست در دست هم دهند. هدف از این پژوهش بررسی عامل‏های پیش برنده و بازدارنده‏ ی گرایش جوانان روستایی خرم آباد به شغل کشاورزی می‏باشد. این پژوهش کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی- هم بستگی و جامعه آماری آن جوانان روستایی 15 تا 24 ساله خرم آباد می‏باشد (24160=N). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 210 تن برآورد شد. ابزار تحقیق پرسش نامه بود که روایی شکلی و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از اعضای هییت علمی گروه اقتصاد و توسعه روستایی دانشگاه لرستان و کارشناسان جهاد کشاورزی تایید شد. برای سنجش پایایی از پیش ‏آزمون و محاسبه ضریب پایایی تتای ترتیبی استفاده شد. پردازش داده ‏ها با نرم ‏افزار (SPSS) انجام گرفت. در این پژوهش نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که گرایش جوانان متاهل به نسبت مجرد و مردان به نسبت زنان به شغل کشاورزی به ‏طور معنی داری بالاتر می باشد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد عامل ‏های بازدارنده ی گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی در شهرستان خرم آباد به ترتیب اهمیت در شش دسته؛ اقتصادی، طبیعی، اجتماعی-فرهنگی، شغلی، خدماتی و مهارتی دسته ‏بندی ‏شدند.

  کلیدواژگان: جوانان روستایی، شغل کشاورزی، بخش کشاورزی، عامل‏ های بازدارنده، تحلیل عاملی
 • موسی اعظمی*، مهرداد پویا صفحات 106-126
  در سال های اخیر بررسی های گسترده ای در زمینه ی حکمرانی آب انجام شده؛ اما ترسیم نقشه دانش و شبکه هم رخدادی واژگان آن برای نحستین بار در این بررسی مورد توجه واقع شده است. نقشه ی دانش می تواند منبع ها و روندهای دانش و کم بودهای آن را مشخص کند. این موضوع با تمرکز بر حکمرانی آب به عنوان حوزه ای نوین از دانش انجام شده است. برای انجام این تحقیق، درآغاز، داده ها از پایگاه اطلاع رسانی اسکوپوس سفارش داده شدند. آن گاه، مرحله های داده آمایی انجام و بر پایه ی هدف های تحقیق، داده های نهایی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه ی اجتماعی در نرم افزار VOSviewer ارزیابی شد. یافته ها نشان دادند که از میان بیش از هفت هزار مقاله و 14 هزار نویسنده، کشورهای آمریکا، هلند و استرالیا بیش ترین انتشارها و نویسندگانی چون کلاودیا پول-وستل و جوییتا گوپتا بالاترین ارجاع ها را داشته اند. خوشه ی فکری پول-وستل، بیش ترین تراکم شبکه را دارا بود. از آسیا چین و هند در پایان فهرست بودند. تحلیل هم رخدادی واژگان، پنج خوشه ی پژوهشی در حکمرانی آب را آشکار ساخت که: شامل اقدام جمعی، سازگاری، آب زیرزمینی و تجربه ها؛ ظرفیت سازی، کشاورزی، تغییر اقلیم، خشکسالی و تاب آوری؛ شواهد، مشارکت، مدیریت یکپارچه، فناوری و اجرا؛ حقوق بشر، انرژی، بهداشت، راه حل ها و محیط زیست؛ و تعارض ها، همکاری ها، ارزیابی، سیاست و قدرت می شود. کاربست رویکرد نقشه دانش برای دست یابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی آینده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ترویج و آموزش، پژوهش های کشاورزی، نقشه دانش، تحلیل شبکه اجتماعی، حکمرانی آب، نقشه هم رخدادی
 • مجتبی دهقانپور، مسعود یزدان پناه*، معصومه فروزانی، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 126-144
  این تحقیق، به بررسی تاثیر روش های مختلف آموزشی ترویجی در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیمی پرداخته است. برای این منظور روش های آموزشی ترویجی انفرادی، گروهی و انبوهی مشتمل بر 26 گزینه با شش معیار اثربخشی، کارآیی، پذیرش، مشارکت، تناسب جنسیتی و سودمندی و 12 ریز معیار با روش و فن تصمیم گیری چند معیاره پرامتی (PROMETHEE) مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از کارشناسان آموزش و ترویج ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی (6 تن)، کارشناسان آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی (10 تن) و کشاورزان (10 تن) استان فارس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخت بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های رتبه بندی جزیی و کامل با استفاده از نرم افزار پرامتی بهره گرفته شد. بنا بر یافته های حاصل از AHP، ریز معیار سودمندی در تغییر رفتار کشاورزان دارای بیش ترین درصد وزنی و اهمیت است. هم چنین نتایج رتبه بندی روش های آموزشی ترویجی نشان داد که از نظر کشاورزان و کارشناسان کشاورزی از میان روش های انفرادی دیدار با کشاورزان برتر و دیدار با کارشناسان و مروجان رتبه های بالاتری داشته اند. هم چنین از میان روش های آموزشی ترویجی گروهی، برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی از شیوه های موثر آموزشی-ترویجی در بهبود سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم بوده اند. افزون بر این، رسانه های انبوهی به ویژه رادیو و تلویزیون موثرترین روش از میان روش های آموزش انبوهی در آموزش روش های سازگاری بوده است.
  کلیدواژگان: روش های آموزشی ترویج، برنامه های آموزشی ترویجی، سازگاری، تغییر اقلیم
 • محمد سبزه، محمودرضا چراغعلی، مختار مهاجر، غلامرضا خوش فر* صفحات 145-159
  هدف این تحقیق، شناسایی و معرفی عامل های موثر بر عملکرد شغلی مروجان مسیول پهنه های تولیدی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده ها، با استفاده از ابزار پرسش نامه (استاندارد پاترسون، استاندار هرزبرگ و پرسش نامه محقق ساخته) گردآوری شد. برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری، از روش اعتبار شکلی و محتوایی از نوع صوری و برای تعیین میزان پایایی از ضریب تتای ترتیبی (966/0 - 797/0 θ=) استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق 549 تن مروجان مسیول پهنه های تولیدی در استان گلستان و حجم نمونه در سه منطقه ی شمال، مرکز و جنوب استان برابر با 344 تن بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نتایج توصیفی نشان داد میانگین میزان عملکرد شغلی مروجان مسیول پهنه های تولیدی استان گلستان 89/3 از 5 در حد زیاد بوده است. نتایج تحلیلی با استفاده از ضرایب هم بستگی نشان داد که متغیرها و عامل هایی نظیر، توانمندی های فنی حرفه ای، مشارکت رسمی، اعتماد بین شخصی و نهادی، سرمایه اجتماعی، عوامل انگیزشی و بهداشتی، عوامل سازمانی و میزان تحصیلات، با میزان عملکرد شغلی مروجان مسیول پهنه های تولیدی ارتباط معنی داری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که به ترتیب اهمیت عامل های حضور مروجان در پهنه، تعامل اجتماعی، مشارکت غیر رسمی، امکانات و تجهیزات، عوامل انگیزشی و بهداشتی و سرانجام سطح تحصیلات بر میزان عملکرد شغلی مروجان موثرند. پیشنهاد می شود سازمان های جهاد کشاورزی برای افزایش عملکرد شغلی مروجان، تقویت عامل های ذکر شده را در برنامه های آتی خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: عملکرد، مروجان مسئول پهنه، اعتماد، مشارکت
 • یاسر شهنوازی، مهدی نوری پور* صفحات 160-171
  هدف این پژوهش، تحلیل رابطه بین نوع شخصیت فردی و فرسودگی شغلی کارکنان کشاورزی شهرستان های زاهدان و خاش بود. با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان از 212 نفر، 166 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. تکنیک نمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی بود. برای گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد فرسودگی شغلی مسلج و پنج عاملی شخصیتی کاستا و مک کری استفاده شد که روایی صوری به وسیله پنل متخصصان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان داد کارکنان جهاد کشاورزی هر دو شهرستان مورد ارزیابی از نظر آماری دچار فرسودگی شغلی بودند. آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که پاسخ گویان افراد وظیفه شناس، توافق ناپذیر، ناپذیرا در تجربه ها و دارای ثبات احساسی بودند. هم چنین، نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد، متغیرهای روان رنجوری، وظیفه شناسی و پذیرا بودن توانایی تببین 4/35 درصد از تغییرهای واریانس متغیر فرسودگی شغلی کارمندان جهاد کشاورزی را تبیین کنند. افزون بر آن، از بین مولفه تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی متغیر وظیفه شناسی دارای بیش ترین اهمیت بود.
  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی، فرسودگی شغلی، مروجان کشاورزی، زاهدان، خاش
|
 • Mehdi Alikhani Dadoukolaei, Mohammad Chizari, Masoud Bijani *, Enayat Abbasi Pages 3-18
  This study aimed to identify and assess classrooms’ physical environment improvement strategies by horticultural education teachers to work with students with special needs in Iran. This first phase was conducted used a modified Delphi technique. The specialized Delphi team consisted of gardening education teachers in the Special Education Organization of Iran (31 teachers). The outcome of this phase of the study was 27 strategies to improve the physical environment of classes. Results showed that all respondents agree that these strategies include: repeat and practice of the teaching procedure (two or three times orally) ; more practical training, putting disabled students beside students of the border, assignment of students to small practical projects meant to be fully accomplished. It seems that, before starting any teaching course, the agriculture teacher must comprehend the field of exceptional teaching and understand the needs of students with special needs in order to be able of providing proper feedbacks and a good strategy. The second phase was conducted a survey study. The population consisted of 80 horticultural teachers in Special Education Organization of Iran. According to finding, 34.8% of gardening education teachers evaluated their strategies at a very high level, 45.5% at a high level, and 19.7% at a moderate level. In addition, comprehension of the classrooms’ physical environment improvement strategies by the teachers brings about long-term consistency of agricultural teaching programs in exceptional schools.
  Keywords: physical environment improvement, horticultural education, special school, Students with special needs
 • Bahman Khosravipour *, Zahra Teimuri Koohsar, Maryam Ameri Pages 19-38
  The research is applied to the target and has been surveyed and the statistical population of the university students mentioned is 840 people. The sample size was determined by Krjesian and Morgan tables of 162 individuals and selected by proportional allocation method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a group of faculty members and its reliability was determined by using an alpha-factor of 0.09. The results showed that the most important criterion for the observance of the coherence of the taught content was the provision of appropriate psycho-psychological atmosphere and friendly environment in the classroom, the faculty and the mastery of the course, as well as the faculty's executive positions and the teacher's attention to the regular presence of students in low class The most important priorities were categorized in the form of five factors of communication skills, teaching methodology, knowledge science, personality and individuality and evaluation, and in total, 976/54 of the total corresponding changes Explained. Based on the t-test, it was found that there is a significant difference between the students' gender with the knowledge of scholarship and the faculty personality and faculty, as well as between marital status and facial personality. The results of the test by Croswell Calvolis showed that there is a significant difference between the faculty type with the skill of the teaching method and the field of study with the knowledge of faculty scholarship
  Keywords: desired characteristics of teacher, University of Agricultural Sciences, students' viewpoint, Khuzestan
 • Hamid Movahed Mohammadi, Zohreh Motamedi Nia *, Ahmad Rezvanfar, Amir Alambaigi, Hossein Mahdizadeh Pages 39-59
  The importance of startups in the field of agriculture is more evident than ever. Nevertheless, in order for this important matter to be realized, providing the environment and conditions or ecosystem for startups is essential. Considering the lack of experience of the agriculture sector of Iran for creating such ecosystems, it is necessary to build on the experiences of pioneering entrepreneurial sectors and identify the components of agricultural startup ecosystems. This paper aims to present the accelerating model for academic entrepreneurial ecosystem growth based on Isenberg’s model, with an emphasis on the agricultural higher education from the viewpoints of startups experts. This applied research was carried out using survey method. The statistical population of the study consisted of 1800 startup experts in Iran. Using the Cochran formula, a sample comprising 286 individuals was selected by simple random sampling. To assess the validity of the research tool a divergent validity method was utilized, the amount of which for the constructs under study was above AVE ≥ 0.5 and acceptable. In order to determine the reliability, the combined reliability method was used, the amount of which for the constructs under study was above CR ≥ 0.6 and acceptable. The amount of the ordinal theta coefficient for the constructs was calculated to be above θ ≥ 0.7. In order to analyze the data, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used. Then according to the measurement model, the factors of the accelerating model for academic entrepreneurial ecosystem growth include enhancing the private sector, supporting productive entrepreneurship, developing entrepreneurship culture, entrepreneurial thinking, paying attention the role of consultants, providing the physical space, the ecosystem of training agricultural business skills, network building, the political image of the country’s market, and access to financial resources.
  Keywords: Entrepreneurial Ecosystem, Isenberg’s Model, 'Startup Activists, 'Agricultural Higher Education
 • Fatemeh Javanbakht *, Amirhosein Alibaygi Pages 60-73
  Increase the employments is one of the largest apprehension of scholars and governments. The main purpose of this study is to analyze the determinants affecting Razi University agricultural students’ interest to work in rural areas. This research has used the cause-correlation method. The population of the study includes all the students in all levels studying at Razi University in the year 2018 (N=1287). The strafied random sample size was determined to be 114 people based on Cochran formula. The survey instrument was a questionnaire with questions based on a Likert format. Teta test coefficient (Ө=0/88) represents the reliability of the research instrument questions. Factor analysis was used to analyze the data. The result showed four elements; namely, training- politicy, choose the field, support and attitude make up for some 51/06 % of the variances that define the interest to get a job in rural areas. CFI factor analysis is fit with data. The result showed the containing oflessons, training class in the village and financial supports are helpful to towards Occupation in Rural areas.
  Keywords: agriculture, student, Razi University, Interest
 • Arezo Mokhtari Hesari *, Roholah Rezaei, Hossein Shabanali Fami Pages 74-90

  One of the main mechanisms in the optimal management of water consumption is the selection of appropriate irrigation methods. In recent years, low pressure irrigation technology has been considered to improve surface irrigation efficiency in areas with poor water quality. Therefore, this study aimed to qualitatively determine and analyze the problems of using low pressure irrigation system in East Azarbaijan province. The statistical population consisted of experts in water and soil sectors and agricultural extension management of Agricultural Jihad (68 persons) in East Azarbaijan province. The sample was selected from thematic experts (17 persons) by purposeful sampling method. Data were collected using semi-structured interview technique. Data were processed in open, oriented and selective coding stages based on Grounded Theory and using MAXQDA10 software. The result indicates that based on there were 7 main categories, 30 sub-categories as well as 201 conceptual units. The result shows that farmers mostly faced with barriers including financial problems, cognitive -educational, the process of administrative bureaucracy, restrictions of low-pressure irrigation, inappropriate support and monitor, lack of ownership of water and land, and social barriers. According to respondents, Problems in getting of licenses, Proof of land ownership, lack of initial capital, the complex a process of requesting and approving the plan and the insufficient amount of facilities had the most frequency.

  Keywords: water consumption management, Surface irrigation, low-pressure irrigation system
 • Fereshteh Hafezi, Hossein Mikhak * Pages 90-106

  The agricultural sector, from one side, plays a central role in economic growth and rural development through the provision of needed food and job opportunities in developed countries, on the other side, the future development of agriculture in any country relies on rural youth. So agriculture and youth are not completely separate, but they are complementary, and they must work together to survive. The main purpose of this study was the influence of preventive and deterrent factors on the orientation of Khoramabad rural youth to agricultural occupation. This study is applied and descriptive-correlational and statistical population of this study are 15 to 24 years old youth (N = 24160). The sample size was determined 210 by Cochran's formula. The reaserch tool was questionnaire and its content validity was confirmed by survey of faculty members of economics and rural development section in Lorestan University and the agricultural jihad experts approved. Sequential theta coefficient of reliability and pretest was used for measuring reliability. Data analysis was done by SPSS software. In this study, the results of the Mann-Whitney test are shown that tendency of two groups married youth and Men to the agricultural occupation was significantly higher than the single youth and Women. Also the ranking of deterrent factors shows that the most important deterrent factors affecting the rural youth's tendency to employment in agricultural section are: The low income of the agricultural profession, the attractiveness of non-agricultural jobs and the multiple droughts and damage to agricultural produce. According to the results of exploratory factor analysis, deterrent factors affecting the rural youth's attitude to agricultural Jobs in Khorramabad were categoriezed into 6categories: economic, natural, socio-cultural, occupational, service and skills.

  Keywords: rural youth, Agricultural occupation, agricultural sector, Deterrent factors, factor analysis
 • Mosa Azami *, Mehrdad Pouya Pages 106-126
  Although publications of water governance reports have rapidly been increasing recently, no researches utilized knowledge and word co-occurrence mapping as a novel methodology. The Knowledge map reveals major scientific nodes and trends of the study area with its strengths and weaknesses; so it was conducted through focusing on the topic of water governance as a new area of knowledge. After extracting and processing documents, retrieved by searching water AND governance, and indexed in the Scopus site- as the most comprehensive indexing site- the data were analyzed using the VOSwiever-1.6.9 software including network, overlay and density visualizations. Out of over 7000 documents and 14000 authors who published on the subject matter up to 2019, the US, the Netherlands and Australia were found to have published the highest number of the documents. Meanwhile, China and India ranked to the end of the ten-nation list. Not only Claudia Pahl-Wostl and Joyeeta Gupta received the most citations; but also their clusters showed to have the highest density scores as well. The word co-occurrence network revealed the following five research clusters: collective action, adaptation, groundwater, experience; capacity, agriculture, climate, drought, and resilience; evidence, participation, integrated management, technology, and implementation; human rights, energy, sanitation, solutions, and environment; and conflicts, collaboration, evaluation, politics, and power. Knowledge mapping is recommended for offering a holistic insight regarding the subject matter under study to future agricultural extension education researchers.
  Keywords: Extension Education, Agricultural research, knowledge map, social network analysis, Water Governance, co-occurrence map
 • Mojtaba Dehghanpour, Masoud Yazdanpanah *, Masoumeh Forouzani, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 126-144
  In order to identify the most effective educational-promotion methods, this study evaluated different extension training methods in climate change adaptation programs using different criteria. For this purpose, individual, group, and mass extension training methods consisting of 26 options were evaluated through six criteria of effectiveness, efficiency, acceptance, participation, gender fit and usefulness, and 12 sub-criteria through multi-criteria decision-making technique of PROMETHEE. Samples were selected using purposive sampling and included extension and education experts from Ministry of Agriculture Jihad (6 persons), extension and education experts from Jihad-Agricultural Organization of Fars Province (10 persons) and farmers of Fars Province (10 persons). Based on the findings of the study, the sub criteria of usefulness in behavior change has the highest weight percent and importance. Also the results of ranking of extension training methods showed that in terms of farmers and agricultural experts, among the individual methods of meeting with eminent farmer and meeting with experts and extension agents were higher. In addition, among the group-based training methods, specialized training workshops have been effective extension training techniques to improve adaptation to climate change. In addition, mass media, especially radio and television, have been most effective methods of mass training methods in adaptation training.
  Keywords: information delivery methods, extension program, extension workshop, Adaptation, Climate change
 • Mohammad Sabzeh, Mahmoudreza Cheraghali, Mokhtar Mohajer, Gholamreza Khoshfar * Pages 145-159
  The purpose of this study was to identify and introduce factors affecting the job performance of promoters responsible for production zones. The research method was survey and the data were collected using questionnaire (Paterson standard, Herzberg standard and researcher made questionnaire). Formal content and face validity methods were used to determine the validity of the measuring instrument, respectively, and sequential theta coefficient (θ = 0.797 - 0.966) was used to determine the reliability. The population of the study was 549 tons of promoters responsible for production zones in Golestan province and the sample size in three regions north, center and south of the province was 344 tons which was determined using Cochran formula. Descriptive results showed that the average job performance of the promoters was 3.89 out of 5 in Golestan province. Analytic results using correlation coefficients showed that variables and factors such as professional technical abilities, formal participation, interpersonal and institutional trust, social capital, motivational and health factors, organizational factors and educational level, with the job performance of responsible promoters. There was a significant relationship between production zones. The results of ordinal regression analysis showed that the importance of factors such as presence of promoters in the area, social interaction, informal participation, facilities and equipment, motivational and health factors, and finally education level are influenced by job performance. It is recommended that agricultural jihad organizations incorporate the aforementioned factors into their future plans to enhance the job performance of the promoters.
  Keywords: performance, zone promoters, trust, participation
 • Yaser Shahnavazi, Mehdi Nooripoor * Pages 160-171
  The aim of this research was to compare the relationship between personality type and job burnout of agricultural extension staff in Zahedan and Khash Counties. According to the Krejcie and Morgan sampling table, 166 agricultural extension agents were selected as sample. The sampling technique was stratified random sampling. To collect data, standard questionnaires of Maslach's Burnout and five-factor Costa and McCrae personality factors were used. The findings showed that respondents in both studied cities had a statistically significant job burnout. One-sample t-test showed that respondents were conscientious, incompatible, unacceptance about experiences and emotional instable. Also, burnout rate of respondents in Khash County was higher than Zahedan County. Regression results showed that neuroticism, incompatibility, conscientiousness and receptivity were able to explain 62.1% of the variance of job burnout in Zahedan employees. The variables of incompatibility, conscientiousness, and receptivity could account for 60.1% of the change in the variance of burnout of employees. In addition, the most important factor affecting burnout was conscientiousness.
  Keywords: personality, Job burnout, agricultural jihad organization