فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی صابری*، صمد گودرزی، سلیم عباسی صفحات 1-23

  هدف از پژوهش حاضر سنجش تاثیر فعالیت بدنی بر میزان افسردگی سالمندان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی بود. این پژوهش از نظر هدف از پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از حیث شیوه گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش همه سالمندان بالای 55 سال شهر قم بودند که در فعالیت بدنی و ورزش مشارکت مستمر داشتند. نمونه آماری پژوهش شامل 203 نفر بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه میزان مشارکت در فعالیت بدنی کریمیان (1396)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، و افسردگی بک (1972) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از 12 استاد مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و 87/0 و 79/0 به دست آمد. یافته‏ های تحقیق از طریق روش معادلات ساختاری نشان دادند فعالیت بدنی با میانجی‏ گری سرمایه اجتماعی بر افسردگی سالمندان تاثیر منفی و معنادار می گذارد. در نتیجه سرمایه اجتماعی با افزایش روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، و اعتماد که از طریق شرکت در فعالیت‏های ورزشی به دست می‏آید بر کاهش میزان افسردگی سالمندان اثرگذار است.

  کلیدواژگان: افسردگی، سالمندان، سرمایه اجتماعی، فعالیت بدنی
 • امید فرجی*، فاطمه جنتی دریاکناری، کفسان منصوری، فاطمه یونسی مطیع صفحات 25-58

  طبق تیوری نمایندگی، مدیریت شرکت ممکن است از اختیارات خود جهت حداکثر کردن رفاه شخصی بهره ببرد. بدین‏ ترتیب، از یک سو به مدیریت سود پرداخته و از سوی دیگر، بر اساس استراتژی تحکیم‏ بخشی، با استفاده از اختیار خود، می‏تواند آثار منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت را با پرداختن به فعالیت‏های مسولیت‏ پذیری اجتماعی و افشای آن یا صرفا افشای صوری این‏گونه فعالیت‏ها، که بر شهرت شرکت و حمایت ذی‏نفعان تاثیر مثبت می گذارد، مخفی کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت بود. بدین منظور نمونه ای شامل 150 شرکت پذیرفته‏ شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 1390 تا 1395 برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‏ های پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان داد فعالیت‏های مسولیت‏ پذیری اجتماعی ارزش بازار سهام شرکت را افزایش می‏دهد. اما مدیریت سود نمی‏تواند رابطه مسولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش بازار سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می‏رسد با توجه به نو بودن موضوع مسولیت ‏پذیری اجتماعی در ایران، هم در بعد انجام فعالیت هم در بعد افشا، از یک طرف مدیران به اثر پوششی افشای فعالیت‏های اجتماعی بر سوءاستفاده از اختیاراتشان واقف نیستند و از طرف دیگر، به دلیل نقص در کارآیی بازار سرمایه در ایران، سرمایه ‏گذاران به کیفیت مخدوش ‏شده مسولیت ‏پذیری اجتماعی پی نخواهند برد.

  کلیدواژگان: اختیار مدیریتی، استراتژی تحکیم ‏بخشی، مسئولیت‏ پذیری اجتماعی
 • هانیه قادری، حسین رضایی دولت آبادی*، آذرنوش انصاری صفحات 59-86

  رقابت در بازارهای صادراتی با چالش‏ های بسیار همراه است که در اختیار داشتن قابلیت‏ های پویا را ضروری می سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی قابلیت ‏های پویایی که برای موفقیت در بازارهای صادراتی لازم است و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت‏ های پویای شناسایی شده با نقش میانجی فضای مبادله انجام گرفت. پژوهش از نوع آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمی است. برای جمع‏ آوری و تجزیه وتحلیل داده ‏ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل تم استفاده شد. پنج تم فرعی و دو تم اصلی برای قابلیت‏ های پویا شناسایی شد. تم‏های فرعی قابلیت‏ های بهره‏ برداری بازار صادراتی و انعطاف‏ پذیری تولید در قالب تم اصلی قابلیت‏ های پویای بهره‏ برداری قرار گرفت. تم‏های فرعی قابلیت‏ های اکتشاف بازار صادراتی، پژوهش و توسعه، و کارآفرینی‏ گرایی صادراتی در قالب تم اصلی قابلیت‏ های پویای اکتشافی قرار داده شد. جامعه آماری در بخش کمی شرکت‏ های صادراتی استان اصفهان بود که در سال‏‏های 1395 و 1396 به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده بودند. به دلیل محدود بودن اندازه جامعه، نمونه‏ گیری انجام نشد و جامعه آماری به صورت سرشماری بررسی شد. داده‏ های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع ‏آوری و به شیوه مدل سازی معادلات ساختاری در نرم‏ افزار  Smart PLS3 تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بر قابلیت‏ های پویا و فضای مبادله تاثیر مثبت می گذارد. همچنین، نقش میانجی فضای مبادله در رابطه بین سرمایه اجتماعی و قابلیت‏ های پویا تایید شد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، فضای مبادله، قابلیت‏ پویا
 • عبدالله توکلی، فاطمه معتمدی گلوگاهی* صفحات 87-109
  امروزه سرعت تغییرات و عدم اطمینان محیطی موجب تحول در محیط رقابتی کسب وکارها شده و سازمان ها باید برای موفقیت و رشد و کسب مزیت رقابتی به نوآوری توجه کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری راهبردی در شرکت‏های بیمه واقع در شهر تهران بود. همچنین در این پژوهش به بررسی جو سازمانی نوآورانه و نقش آن در تقویت یا تضعیف این رابطه پرداخته شد. رویکرد پژوهش قیاسی و استراتژی آن پیمایش از نوع همبستگی است. بر این اساس و پس از مرور پیشینه و طراحی مدل مفهومی پرسشنامه ای مشتمل بر 21 پرسش با نمونه آماری متشکل از 43 شرکت ارایه شد. از هر شرکت دست کم سه نفر از مدیران ارشد به پرسش ها پاسخ دادند و میانگین نظر آن ها تحلیل شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تاییدی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب تایید شد. سپس، داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری، و آزمون برازش مدل تحلیل شدند. در نهایت، مشخص شد سرمایه اجتماعی بر نوآوری راهبردی تاثیرگذار است. همچنین، جو نوآورانه سازمانی نیز در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری راهبردی نقش تعدیلگر ایفا می کند.
  کلیدواژگان: جو سازمانی نوآورانه، سرمایه اجتماعی، نوآوری راهبردی
 • میترا بیات، حسن خیری*، محمدحسین پوریانی صفحات 111-134

  از عوامل تاثیرگذار بر مردم سالاری عامل بسیار مهم سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر مردم سالاری انجام شد. شاخص های مورد نظر سرمایه اجتماعی اعتماد، مشارکت، و انسجام اجتماعی بودند. برای دستیابی به این هدف، از دیدگاه پاتنام و کلمن و فوکویاما و از روش پیمایشی (با ابزار پرسشنامه) و اسنادی (با استفاده از کتاب ها و مقالات) بهره گرفته شد و با استفاده از نرم افزار آموس و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت و به کمک نرم افزار SPSS شاخص های توصیفی به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای 22 گویه 929/0 و دارای پایایی قابل قبول بود. جامعه آماری اعضای تشکل های مردم نهاد استان مرکزی (1304 نفر) بودند و از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به طور سخت گیرانه 384 نفر بود. یافته پژوهش این بود که سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر مردم سالاری تاثیر مثبت و معنادار می گذارد و برای تحقق جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب و هم افزایی استعدادها و ظرفیت ها به منظور سامان دادن به اهداف سیاسی نظام و مبارزه با دشمنان و شفاف سازی چالش های پیش رو و ایجاد نهادهای دموکراتیک و توسعه جامعه مدنی نقشی مهم ایفا می کند. در این زمینه باید از نیروهای مستعد و جوان استفاده کرد. آن ها باید از سرمایه خود برای پیشبرد اهدافشان نهایت بهره را ببرند و با شبکه ها و تشکل های متفاوت و سازمان های دولتی و آحاد مردم روابط متقابل برقرار کنند.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، تشکل های مردم نهاد، سرمایه اجتماعی، مردم سالاری، مشارکت اجتماعی
 • رسول نوروزی سید حسینی*، عرفان مرادی صفحات 135-154
  با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و نقش بی بدیل آن در بستر پدیده ای چندوجهی همچون ورزش، که می تواند زمینه ساز پژوهش های مختلف بین رشته ای باشد و پژوهشگران بدان توجه کنند، ضرورت داشتن ابزاری معتبر و پایا منطبق بر بستر ورزش بیش از پیش احساس می شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه اجتماعی در باشگاه های تفریحی ورزشی فورسل، تاور، و پلمن (2018) بود. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power انجام پذیرفت. به جهت ارزیابی روایی و پایایی ابزار مورد نظر از شاخص هایی همچون تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری، حداکثر و متوسط واریانس اشتراک گذاشته شده (جهت تشخیص اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراج شده (جهت تشخیص اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) استفاده شد و نتایج همه شاخص ها از ارزیابی مطلوب ابزار مورد نظر در بستر ورزش حکایت داشت. به بیانی دیگر داده های تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود از نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه اجتماعی در بستر ورزش به منزله ابزاری مناسب برای مطالعه و ارزیابی سرمایه اجتماعی در ورزش استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، ورزش
|
 • Ali Saberi *, Samad Goodarzi, Salim Abbasi Pages 1-23

  The purpose of this study was to measure the effect of physical activity on depression in the elderly considering the mediating role of social capital. This study is an applied research in terms of purpose and a descriptive-correlational one based on structural equation modeling in terms of data collection methods. The statistical population of the study was all the elderly over 55 years old in Qom who had continuous physical activity and exercise. The sample consisted of 203 people who were selected through purposive sampling. In order to measure the variables, Karimiyan’s (1396) physical activity participation rate, Nahapiet and Ghoshal’s (1998) social capital, and Beck’s (1972) depression questionnaires were used. The validity of the questionnaires was confirmed based on a survey of 12 sports management professors, while their reliability coefficients were found through Cronbach's alpha to be 0.83, 0.87, and 0.79, respectively, using a pilot test. The findings of the study obtained through structural equation modeling showed that physical activity has a negative and significant effect on the elderly depression rate through the mediating role of social capital. As a result, social capital might effectively reduce the elderly depression rate by increasing social relationships, social support, and social trust obtained through participation in sports activities.

  Keywords: Physical Activity, Social capital, Depression, the elderly
 • Omid Faraji *, Fatemeh Jannati Daryakenari, Kefsan Mansouri, Fatemeh Younesi Moti Pages 25-58

  According to the agency theory, the company manager may use his discretion to maximize his personal welfare. Thus, on the one hand, he manages earnings and on the other hand – based on the entrenchment strategy – uses his discretion to conceal the negative effect of earnings management on the firm value by performing and disclosing real social responsibility activities or by formally disclosing such activities (where both will have a positive effect on the company reputation and stakeholders’ support). The main purpose of this paper is to examine the effect of earnings management on the relationship between social responsibility and the firm value. To this end, a sample of 150 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2011-2016 has been used to test the research hypotheses. The research findings obtained through regression analysis showed that carrying out social responsibility activities increases the value of the company in the stock market, but earnings management cannot affect the relationship between social responsibility and stock market value of the company. It seems that on the one hand, due to the novelty of the social responsibility discussion in Iran, both in its performing and disclosing, managers are not aware of the enveloping effect of the disclosure of social activities on the abuse of their discretion. On the other hand, because of the deficiencies in Iran's capital market, investors do not get aware of the lowered quality of social responsibility.

  Keywords: Corporate social responsibility, managerial discretion, entrenchment strategy
 • Hanieh Ghaderi, Hossein Rezaei Dowlatabadi *, Azarnoosh Ansari Pages 59-86

  Competing in international export markets poses considerable challenges to companies and calls for dynamic capabilities. This study aimed at identifying the dynamic capabilities necessary to be successful in export markets and investigating the effect of external social capital on identified dynamic capabilities considering the mediating role of exchange climate. The study was a mix-method research project, and included qualitative and quantitative phases. Semi-structured interviews and thematic analysis were used to collect and analyze qualitative data. Thematic analysis resulted in the extraction of five sub-themes and two broad themes for dynamic capabilities. The sub-themes of “export market exploitation” and “manufacturing flexibility capabilities” were categorized into the broad theme of “exploitation dynamic capabilities.” In addition, the sub-themes of “export market exploration”, “research and development”, and “export entrepreneurial orientation capabilities” were classified into the broad theme of “exploration dynamic capabilities.” In the quantitative phase, research population included export companies of Isfahan province selected as top export companies in 2016 and 2017. The statistical population was limited, so all of the population members were studied. The data was collected via a questionnaire and analyzed through structural equation modeling conducted by Smart PLS3. The obtained results indicated that external social capital positively influences dynamic capabilities and exchange climate. Moreover, the mediating role of exchange climate in the relationship between external social capital and dynamic capabilities was confirmed.

  Keywords: Social capital, Dynamic capability, Exchange climate
 • Abdollah Tavakkoli, Fatemeh Motamedi Galogahi * Pages 87-109
  Today’s fast-changing and uncertain business world has changed the competitive business environment, and organizations must pay attention to innovation to achieve success, growth, and competitive advantages. Accordingly, the main objective of this study was to examine the effect of social capital on strategic innovation in insurance companies of Tehran. Furthermore, the study intended to examine the role of innovative climate in strengthening or weakening the foregoing relationship. The study was comparative in terms of approach and a correlational survey in terms of data collection. To this end, after reviewing the literature and designing the conceptual model, a questionnaire consisting of 21 questions was distributed among 43 companies. At least three managers from every company answered the questions, and the average scores of their responses were analyzed. Face and content validity of the questionnaire was verified based on expert opinion and the use of a standard questionnaire, while its construct validity was ensured through confirmatory factor analysis. In addition, the reliability of the questionnaire was approved by the application of Cronbach's alpha test and composite reliability. Then, the collected data was analyzed using Smart PLS software through the correlation matrix, the structural equation modeling, and the model fitness analysis. Finally, it was found that social capital is effective on strategic innovation. In addition, the innovative organizational climate has a mediating role in the relationship between social capital and strategic innovation.
  Keywords: Social capital, strategic innovation, Innovative organizational climate
 • Mitra Bayat, Hassan Kheiri *, MohammadHossein Puryani Pages 111-134

  One of the key factors that influences democracy is social capital. The current study seeks to investigate the effect of social capital of Non-Governmental Organizations of Markazi province in Iran on democracy. The intended indicators of social capital are social trust, participation, and cohesion. To this end, the theories of Putnam, Coleman, and Fukuyama have been used. In addition, data collection was done through survey (using a questionnaire) and document analysis (using books and articles). Then, using Amos software and structural equation modeling, confirmatory factor analysis was performed, while the descriptive statistics were obtained using SPSS software. The Cronbach's alpha for 22 items was found to be 0.929, which is an acceptable rate of reliability. The statistical population included the members of Markazi province NGOs (1304 individuals), out of which a sample of 384 participants was selected using stratified random sampling based on the Cochran formula. The findings of the study revealed that the social capital of Markazi province NGOs has a positive and significant effect on democracy. It plays an important role in realizing the socio-cultural forefront of the Revolution, creating democratic institutions and developing a civil society, and synergizing all capacities to organize the political objectives of Iran, fight enemies, and face challenges ahead. NGOs should attract and use talented and young individuals to reach their goals. They should also have mutual relationships with various networks, organizations, governmental organizations, and different layers of people.

  Keywords: Social capital, social trust, social participation, Democracy, NGO
 • Rasool Noroozi Seyed Hosseini *, Erfan Moradi Pages 135-154
  Considering the importance of the social capital subject and its unique role in the context of a multifaceted phenomenon such as sports that can underpin various interdisciplinary studies and be of interest to researchers, the necessity of having a valid and reliable instrument matching the context of sports is increasingly felt. Therefore, this study aimed at determining the validity and reliability of the Persian version of the Social Capital Questionnaire in recreational-sports clubs by Forsell, Tower, and Polman (2018). The methodology of this study is descriptive-survey, and in terms of purpose, it is an applied study. The power-based sample size estimation was performed using SPSS Sample Power software. Indices such as confirmatory factor analysis based on structural equation modeling were used to evaluate the validity and reliability of the tool. In addition, maximum and average shared variance (for discriminant validity), average variance extracted (for convergent validity), and Cronbach's alpha and combined reliability (to estimate internal consistency and component reliability) were used. The results of all indices showed the desirable evaluation of the instrument in the sport context. In other words, empirical data supported the theoretical model of research. Therefore, it is recommended that the Persian version of the Social Capital questionnaire in the sports context can be used as a suitable tool for studying and evaluating the social capital in sports.
  Keywords: Social capital, Sports, Leisure Time, validation