فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 6 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شهرزاد هادی چگنی، محمد تقی زاده، بهرام گلیایی* صفحات 136-168
  زمینه و هدف

  آلبومین سرم انسان (HSA) یکی از غنی ترین پروتیین ها در سیستم عروقی خون است که حمل و نقل و بسیاری از ترکیبات شیمیایی و مولکولی را تنظیم می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سه گروه آفت کش؛ حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها روی تغییر ساختار مولکولی HSA است.

  مواد و روش ها

  این بررسی نظامند 35 مطالعه علمی پژوهشی بیوفیزیکی مربوط به اثر آفت کش ها بر ساختار آلبومین سرم انسانی را پوشش می دهد. این مقالات از طریق پایگاه داده هایی مانند پابمد، اسکوپوس، وب آوساینس، ساینس دایرکت و موتور جست وجوگر گوگل اسکالر انتخاب شدند. بازه زمانی در نظر گرفته شده 1980 تا 2019 بود. 

  ملاحظات اخلاقی

  در این مطالعه، تمامی اصول اخلاق در پژوهش رعایت شده است.

  یافته ها

  با توجه به رابطه نزدیک فعالیت های بیولوژیکی پروتیین HSA و ساختار دوم آن، بیشتر مقالات، با روش های مختلف بیوفیزیکی نظیر تبدیل فوریه مادون قرمز، دورنگ نمایی دورانی و آنالیز محاسباتی، ساختار دوم پروتیین را تجزیه و تحلیل کرده اند. به طور کلی می توان گفت، تعامل آفت کش HSA باعث کاهش ساختار آلفا هیلکس و افزایش سایر ساختارها مانند بتا شیت، بتا ترن و رندوم کویل می شود. در بیشتر گزارشات تایید شده که آفت کش ها با تعاملات هیدروفوبیکی، الکترواستاتیکی و پیوند هیدروژنی، با HSA ارتباط برقرار می کنند. این تعاملات در زیردامنه IIA (سایت یک) صورت می گیرد. ثابت اتصال آفت کش ها به پروتیین HSA در محدوده 1-M103 تا 106 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  اینترکشن آفت کش -پروتیین باعث تغییرات اطراف تنها تریپتوفان مهم پروتیین ASH (Trp-214)، سبب تغییرکنفورماسیون زیردامنه IIA، از دست دادن ساختار طبیعی و کاهش غلظت HSA آزاد می شود که در نتیجه در حمل ترکیبات ضروری مانند داروها و هورمون های سیستم عروقی خونی اختلال ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: آلبومین سرم انسانی(HSA)، آفت کش ها، تعامل الکترواستاتیک، تعامل هیدروفوبیک، تبدیل فوریه مادون قرمز، دورنگ نمایی دورانی
 • محسن خاکی، حمید ابطحی*، قاسم مسیبی صفحات 170-180
  زمینه و هدف

  مهم ترین مشکل تولید پروتیین های نوترکیب در سلول های پروکاریوتیک، اختلال در عملکرد این پروتیین ها به دلیل تغییر ساختار طبیعی آن هاست. هدف این مطالعه انتخاب بهترین مواد شیمیایی به عنوان ترکیبات مکمل بافر دیالیز، جهت اصلاح ساختار فضایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) نوترکیب است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، با بهره گیری از نرم افزارها، مواد شیمیایی مکمل مختلف انتخاب شدند. با افزودن این ترکیبات به بافر دیالیز VEGF نوترکیب، عملکرد این مواد در تاخوردگی مجدد پروتیین نوترکیب و ایجاد تمایز در سلول های پایه مزانشیمال به سلول های اندوتلیال، با روش فلوسایتومتری، ارزیابی شد. 
  ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با شناسه ARAKMU. REC.1394.199، در کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اضافه کردن آرژنین، سیستیین و DDT، باعث افزایش تمایز سلول های مزانشیمال به اندوتلیال می شود. با حضور آرژنین، سیستیین، DDT و NaCl، در بافر دیالیز، میزان شاخص های تمایزی اختصاصی (CD) مربوط به سلول های اندوتلیال (CD31/144)، در بالاترین میزان بود. 

  نتیجه گیری

  حضورآرژنین، سیستیین، DDT و NaCl در بافر دیالیز VEGF نوترکیب، بیشترین تاثیر را در تمایز سلول مزانشیمال به اندوتلیال دارد.

  کلیدواژگان: تمایز سلولی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، افزودنی های شیمیایی، شاخص های تمایزی سلولی
 • اسلام ذبیحی، سید اقبال متولی باشی، حمدالله پناهپور، حمید شیخکانلوی میلان* صفحات 182-190
  زمینه و هدف

  غده تیرویید هورمون های تیروکسین T4)) و تری یدوتیرونین (T3) را ترشح می کند. این دو هورمون بر تنظیم سوخت و ساز و کنترل متابولیسم پایه بسیار موثر است. بنابراین این مطالعه با هدف ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح سرمی هورمون های تیروییدی موش های صحرایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در تحقیق تجربی حاضر 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، با وزن 10±200 گرم به پنج گروه شش تایی کنترل، شم (دریافت کننده سرم فیزیولوژیک) و گروه های دریافت کننده عصاره دنبلان با دزهای 75، 150 و 300 (میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن) تقسیم شدند. عصاره به مدت 14 روز به شکل داخل صفاقی تجویز شد. بعد از پایان این دوره 14روزه، جهت بررسی هورمون های تیروییدی خون گیری به صورت مستقیم از قلب انجام شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون های واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0<P).

  ملاحظات اخلاقی

  این پژوهش در کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کد IR-ARUMS-REC-1396-48 تصویب شده است.

  یافته ها

  تجویز عصاره قارچ دنبلان موجب تغییر معنی دار هورمون های تیرویید و TSH شد. T3 و T4 در گروه های آزمایش 2 (150میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن) و 3 (300میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان دادند (001/0P<)، (01/0P<). همچنین TSH در گروه های آزمایش 1 (75میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن)، 2 (150میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن) و 3 (300 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن) کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (05/0P<)، (001/0P<) و (001/0P<).

  نتیجه گیری

  عصاره قارچ دنبلان باعث افزایش سطح هورمون های تیروییدی و کاهش میزان سرمی TSH می شود.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: هورمون های تیروئیدی، TSH، قارچ دنبلان، موش صحرایی
 • نسترن زمانی*، احمد علی معاضدی صفحات 192-203
  زمینه و هدف

  بیماری آلزایمر شایع ترین علت دمانس در میان افراد مسن است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات هم افزایی ممانتین و ویتامین D بر بهبود اختلالات یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 9 گروه هفت تایی تقسیم شدند؛ کنترل، تخریب NBM (تخریب الکتریکی دو طرفه NBM)، شاهد تخریب (ورود الکترود به NBM بدون القای جریان الکتریکی)، تخریب NBM + حلال ممانتین و ویتامین D (سالین، روغن کنجد، سالین+روغن کنجد)، تخریب NBM + ویتامین D، تخریبNBM + ممانتین و تخریب NBM + ویتامین D + ممانتین. یک هفته بعد، موش های صحرایی به مدت پنج روز با دستگاه ماز Y شکل آموزش دیدند. 25روز بعد از آموزش آزمون فراخوانی حافظه برای ارزیابی حافظه بلند مدت انجام گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاقEE/ 97, 24, 3061243/ scu.ac.ir توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به تصویب رسیده است.

  یافته ها

  تخریب دوطرفه NBM منجر به کاهش یادگیری فضایی در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد تخریب شد. در گروه های حلال ممانتین و ویتامین D در مقایسه با گروه تخریب NBM هیچ تغییری در یادگیری فضایی مشاهده نشد. یادگیری و حافظه فضایی در گروه تخریب NBM + ویتامین D + ممانتین (0/001˂P) در مقایسه با گروه های تخریب NBM + ویتامین(D (P˂0/01 و تخریب NBM + ممانتین (0/05˂P) به طور معنی داری بهبود یافت. علاوه بر این بین نتایج روز پنجم آموزش و آزمون فراخوانی حافظه روز سی ام تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که تجویز توام ویتامین D و ممانتین در مقایسه با ممانتین یا ویتامین D به تنهایی در بهبود اختلال یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر موثرتر بوده است.

  کلیدواژگان: ویتامین D، ممانتین، یادگیری فضایی، هسته قاعده ای مگنوسلولاریس، بیماری آلزایمر
 • هما یوسفی، آناهیتا خدابخشی کولایی*، محمدرضا فلسفی نژاد صفحات 204-216
  زمینه و هدف

  در حال حاضر به دلایل مختلفی شیوع بیماری نارسایی مزمن کلیه افزایش یافته است. بیماری های سیستم کلیوی و به دنبال آن دیالیز و پیوند کلیه، به شدت بر سلامت جسمانی و روانی افراد اثر می گذارند. از آنجایی که بیشتر پژوهش های انجام شده مشکلات جسمانی و اغلب قبل از عمل پیوند بیماران کلیوی را مورد بررسی قرار داده اند این پژوهش به چالش های روان شناختی بیماران کلیوی پس از عمل پیوند پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های روان شناختی بیماران کلیوی پس از عمل پیوند بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. شرکت کنندگان پژوهش، بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان لبافی نژاد تهران در سال 1398و با دامنه سنی 35 تا 50ساله بودند که یک تا پنج سال از عمل پیوند آن ها گذشته بود. با توجه به هدف پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام گرفت. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و نمونه گیری تا اشباع داده ها و تا زمانی که دیگر داده جدیدی به دست نیامد، ادامه یافت و با مصاحبه با 15 شرکت کننده تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد IR.IAU.SRB.REC.1398.022 در کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  بر پایه تجزیه و تحلیل داده ها،کدهای اولیه در سه مضمون اصلی جای گرفتند که عبارت اند از: دغدغه ها و احساسات نگران کننده روانی، حمایت عاطفی و معنوی خانواده و عدم اطمینان از حمایت یابی تخصصی، مالی و رفاهی.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان داد بیماران کلیوی پس از عمل پیوند علاوه بر مشکلات جسمانی، چالش های روان شناختی فراوانی نیز دارند که پرداختن به آن ها اهمیت زیادی برای متخصصان سلامت و بهداشت روان دارد. مطالعه این چالش ها می تواند درک عمیق تری از مشکلات روان شناختی و سازگاری آن ها بعد از عمل پیوند به دست آورد.

  کلیدواژگان: مشکلات روان شناختی، بیماران کلیوی، پیوند، مطالعه کیفی
 • مریم قانع*، فریبا ادهم صفحات 218-229
  زمینه و هدف

  در سال‏های اخیر، افزایش سویه‏های اشرشیاکلی تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) منجر به محدود شدن گزینه‏های درمانی شده است. این مطالعه به منظور یافتن ژن‏های blaTEM و blaPER در ایزوله‏های ادراری اشرشیاکلی مولد ESBL و تعیین الگوی مقاومت آن ها انجام شد.

  مواد و روش ها

  از بهمن 1394 تا اسفند 1395، 972 نمونه از بیماران مشکوک به عفونت ادراری از سه بیمارستان اصلی و آزمایشگاه‏های شهرستان کرج جمع آوری شدند. شناسایی باکتری‏ها، آزمون حساسیت میکروبی و تولید ESBL با استفاده از آزمون‏های استاندارد انجام شد. از واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص ژن‏های بتالاکتاماز TEM و PER استفاده شد

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد IR.IAU.TMU.REC.1396.274 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران رسیده است.

  یافته ها

  از بین 972 نمونه ادراری، 500 ایزوله اشرشیاکلی جدا شد. 180 ایزوله (36 درصد) تولید کننده ESBL بودند. در میان سویه های ESBL مثبت، بیشترین حساسیت نسبت به آمیکاسین و ایمی پنم (به ترتیب 80 و 60 درصد (مشاهده شد. مقاومت به کوتریموکسازول، سیپروفلوکساسین، تتراسایکلین و جنتامیسین به ترتیب 7/92، 9/78، 1/66 و 8/57 درصد بود. همه سویه ‏های ESBL مثبت مقاومت چند دارویی داشتند. در میان سویه‏ های ESBL مثبت، ژن blaTEM در 85 ایزوله (72/44 درصد) مشاهده شد، ولی ژن blaPER در هیچ یک از ایزوله‏ ها یافت نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج، شیوع بالایی از سویه ‏های اشرشیاکلی تولید کننده ESBL و دارو چند مقاوم را نشان داد. نظارت مداوم بر باکتری‏های مولد ESBL و تعیین الگوهای مقاومتی آن ها می‏تواند به کاهش انتشار این گونه ‏های مقاوم در جامعه کمک کند.

  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، مقاومت دارویی، بتالاکتامازها
 • خدیجه احراری، ماندانا غلامی*، مریم چمنی، حسین عابد نطنزی صفحات 230-241
  زمینه و هدف

  بارداری و تمرین ورزشی با تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومیکی قلبی و عروقی همراه هستند. درکشور ما مطالعات کمی در این زمینه وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین ترکیبی بر فشار خون و تغییر پذیری ضربان قلب مادر می باشد. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398 در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد. 10 زن باردار سالم در هفته 26-24 بارداری در گروه مداخله و 10 زن باردار سالم در گروه کنترل قرار داشتند. گروه مداخله به مدت هشت هفته در تمرین ترکیبی با شدت متوسط شرکت کردند. قبل و بعد از دوره تمرین اندازه گیری فشارخون، الکتروکاردیوگرام، و تستهای ورزشی هوازی و مقاومتی در زنان باردار انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب نرم افزار AST3000 Avicenna و به منظور تجزیه و تحلیل آماری تست های تی زوجی و مستقل، یو من ویتنی، و ویلکاکسون مورد استفاده قرارگرفتند.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.IAU.SRB.REC.1397.101 در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و کد کارآزمایی بالینی IRCT20190227042856N1 به ثبت رسید.

  یافته ها

  میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی در زنان باردار تمرین کرده در هفته 34 بصورت معنی داری کمتر از زنان باردار گروه کنترل بود (0/05>p). میانگین پارامترهای زمانی در زنان باردار تمرین کرده در هفته 34 بصورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (0/05>p).

  نتیجه گیری

  تمرین ترکیبی می تواند موجب بهبود سیستم عصبی خود مختار قلبی و برتری سیستم عصبی پاراسمپاتیک در زنان باردار شود.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی ترکیبی، فشارخون، تغییرپذیری ضربان قلب، بارداری
 • سید حامد میرحسینی*، فاطمه آرین، سمانه محمدی صفحات 242-251
  زمینه و هدف

  ارزیابی کیفیت هوای داخلی و تشخیص آلاینده های میکروبی آن در کلاس درس مدارس به دلیل حضور کودکان حساس به این آلاینده ها از اهمیت بسیار برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین غلظت و شناسایی گونه های غالب آیروسل های بیولوژیکی و ارتباط این عوامل با فاکتورهای محیطی در دو مدرسه منتخب شهر اراک انجام شده است. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در دو مدرسه شهر اراک در پاییز سال 1397 انجام شد. نمونه برداری از هوا با استفاده از نمونه بردار میکروبی تک مرحله ای اندرسن (دبی 3/28 لیتر بر دقیقه) حاوی محیط کشت باکتری و قارچ انجام شد. اثر غلظت ذرات معلق (PM) و پارامترهای محیطی (دما و رطوبت) بر تراکم بیوآیروسل ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.76 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.

  یافته ها

  میانگین کلی تراکم باکتری ها و قارچ ها در هوای داخل به ترتیب cfu / m3 448 و cfu / m3 94 بود. همچنین میانگین تراکم باکتری ها و قارچ ها در هوای آزاد به ترتیب برابر cfu / m3 210 و cfu / m3 127 بوده است. بین تراکم داخلی باکتری های منتقله توسط هوا و غلظت ذرات معلق (PM10 و PM2.5) ارتباط مستقیم وجود داشت. همچنین بین غلظت PM 2/5 و تراکم قارچ ها در داخل کلاس ارتباط مستقیم وجود داشت (0/05<P). پنی سیلیوم (40 درصد)، کلادوسپوریدیوم (19 درصد) و آسپرژیلوس (16 درصد) گونه های غالب قارچ و استافیلوکوکوس (42 درصد)، میکروکوکوس (28 درصد)، باسیلوس (21 درصد) از گونه های غالب باکتری بودند.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که قدمت و نوع ساختمان و تراکم دانش آموزان در کلاس درس از عوامل اصلی افزایش غلظت بیوآیروسل ها هستند.

  کلیدواژگان: بیوآئروسل، مدرسه ابتدایی، PM 10، PM 2.5، باکتری، قارچ
 • یوسف پناهی*، داود کیانی فرد، فاطمه فیضی صفحات 252-260
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تحریکی و حفاظتی متیل فنیدات بر فعالیت های شبه صرع تجربی القا شده توسط تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر بالغ بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 15 سر موش صحرایی نر بالغ 200 تا 250 گرمی، در قالب یک گروه کنترل (پنج سر) که نرمالین سالین دریافت کردند و دو گروه درمان که گروه اول (پنج سر) متیل فنیدات را با دز 2/5 میلی گرم بر کیلوگرم و گروه دوم (پنج سر) با دز پنج میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ دریافت کردند استفاده شد. به این صورت که بعد از بیهوشی با ترکیب کتامین زایلازین و جراحی ناحیه جمجمه حیوان، الکترود ثبت در داخل جمجمه در لایه استریاتوم ناحیه CA1 هیپوکامپ قرار داده شد و فعالیت های صرعی با استفاده از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول ایجاد شد و فعالیت های صرعی ایجاد شده از لحاظ تعداد اسپایک ها در واحد زمان و دامنه آن ها توسط نرم افزار eTrace ارزیابی شدند.

  ملاحظات اخلاقی

  این تحقیق در کمیته اخلاق پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز با کد FVMT.REC.1397.67 تصویب شده است. 

  یافته ها

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که متیل فنیدات خوراکی با دز 5/2 و 5 میلی گرم بر کیلوگرم تعداد پتانسیل عمل نیزه ای را در مقایسه با گروه کنترل (330 اسپایک) به ترتیب به 576 و 613 افزایش می دهد که از نظر آماری معنی دار نیست و دامنه فعالیت های صرعی ناشی از پنتیلن تترازول به دنبال استفاده از متیل فنیدات 5/2 و پنج میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل (1051) به 1254 و 1085 می رسند که از لحاظ آماری این تغییرات هم معنی دار نیستند.

  نتیجه گیری

  دز های مورد استفاده از متیل فنیدات در این مطالعه باعث تشدید فعالیت های تشنجی می شوند؛ بنابراین استفاده از این دارو در افرادی که پیش زمینه ابتلا به تشنج دارند و یا به نوعی از این بیماری رنج می برند باید با احتیاط باشد و ارزیابی اثرات استفاده آن در این بیماران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: متیل فنیدات، موش صحرایی، صرع، پنتیلن تترازول
 • زینب عبدالحسینی، اسحق رحیمیان بوگر*، سیاوش طالع پسند صفحات 262-273
  زمینه و هدف

  شکایت های جسمی که دارای علت های مشخصی نیست، فرایندی است که در بیماران اختلال علایم جسمی به طورمعمول مشاهده می شود. تعداد روزافزون بیماران مبتلا به اختلال علایم جسمی و مسایل مربوط به علایم مزمن از جمله تغییر کیفیت زندگی، افت کارآمدی فرد، برای این بیماران و خانواده هایشان ایجاد هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی کرده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی بود و 70 بیمار مبتلا به اختلال علایم جسمی دارای علایم گوارشی و درد مزمن که در زمستان 1396 به مراکز درمانی شهر سمنان مراجعه کردند به روش نمونه گیری دردسترس، در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سلامت بیمار (PHQ-15) و آزمون رورشاخ (نظام جامع اکسنر) بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل رگرسیون لجستیک و تحلیل واریانس چندمتغیره با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  پژوهش حاضر توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سمنان تایید و با شماره IR.SEMUMS.REC.1397.029 به ثبت رسید.

  یافته ها

  شاخص های محل ادراک شامل نمراتD و Dd در آزمون رورشاخ، قادرند به طور معنی داری (P<0/05) افراد مبتلا را از گروه غیرمبتلا تفکیک کنند. در این مدل رگرسیون لجستیک، 70 درصد افراد به درستی طبقه بندی شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش ضمن تایید تفاوت پاسخ مبتلایان به اختلال علایم جسمی و افراد غیرمبتلا، نشان می دهد که افراد مبتلا کلی نگری کمتری دارند. همچنین اضطراب و علایم روان رنجوری بیشتری در افراد مبتلا به اختلال علایم جسمی نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: اختلال علائم جسمی، آزمون رورشاخ، نمرات محل ادراک
 • زهرا احمدی گنجه، محمد اسلامی کلانتری*، علی اصغر مولوی صفحات 274-287
  زمینه و هدف

  از آنجا که در بسیاری از کارهای شبیه سازی، از یک فانتوم ساده آب و همچنین گهگاه از فانتوم بافت نرم در محاسبات دزیمتری استفاده می شود، این مطالعه به بررسی تفاوت های بین دو فانتوم ذکرشده با فانتوم متشکل از مواد و عناصر واقعی کبد، در پروتون تراپی سرطان کبد پرداخته است. 

  مواد و روش ها

  سه فانتوم با عناصر متفاوت برای کبد، شامل آب، بافت نرم و فانتوم شامل عناصر اصلی کبد در نظر گرفته شد. توموری کروی شکل به شعاع دو سانتی متر در کبد در نظر گرفته شده و قله براگ پهن شده جهت پوشاندن کل تومور برای سه فانتوم ذکرشده محاسبه شد. شیوه توزیع دز و نسبت دز تخلیه شده در تومور و اندام های اطراف آن با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX محاسبه شد.

  ملاحظات اخلاقی

  در این مورد قبلا مکاتبات انجام شده است. با توجه به شبیه سازی بودن مطالعه، نیازی به کد اخلاق وجود نداشت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند برای بافت نرم و بافت اصلی کبد، قله های براگ در بازه انرژی MeV 120 MeV - 90 و برای فانتوم آب بازه MeV 116 MeV - 88 محدوده تومور را می پوشاند. تفاوت مکان تخلیه دز برای فانتوم آب در هر انرژی نسبت به دو فانتوم دیگر به صورت تقریبی 5/4 میلی متر در هر نقطه است. پارامترهای ارزیابی دز طبق گزارش کمیسیون بین المللی واحدهای تابش (ICRU) به دست آمدند که تفاوت چندانی بین نتایج دیده نشد. توزیع دز در تومور و اندام های اطراف آن نشان می دهند برای هر سه فانتوم، توزیع دز اطراف تومور بسیار ناچیز است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهند استفاده از فانتوم بافت نرم نتایج قابل قبول تری برای شبیه سازی درمان نسبت به فانتوم آب برای جایگزینی بافت واقعی کبد دارد و در طراحی درمان باید بیشترین تلاش برای استفاده از فانتوم های واقعی تر باشد.

  کلیدواژگان: پروتون تراپی، شبیه سازی، سرطان کبد، SOBP، توزیع دز
 • علیرضا صدیقی* صفحات 288-295

  جراحی خارج کردن دندان های مولر سوم یکی از رایج ترین اعمال جراحی در حوزه جراحی های دهانی است. آمفیزم زیرجلدی یک عارضه بالینی نامعمول ناشی از تزریق پرفشار هوا به بافت پیوندی شل زیر لایه پوستی است، که عمدتا در نتیجه استفاده از یک هندپیس سرعت بالا که دندان را در طی جراحی تکه تکه می کند ایجاد می شود. آمفیزم زیرجلدی عمدتا در دهه سوم و پنجم زندگی و در سایت جراحی خارج سازی دندان عقل مندیبل مشاهده می شود. آمفیزم می تواند به فضاهای عمیقی همچون اینفراتمپورال، تریگومندیبولار، مستریک، جانبی یا پشت حلقی یا مدیاستینوم گسترش یابد. در این مقاله آمفیزم زیرجلدی ایجاد شده در طی خارج سازی مولر سوم با استفاده از یک هندپیس Air-driven در یک خانم 28ساله ارایه و بررسی شده است. همچنین نحوه مدیریت بیمار شرح داده شده و مسایل مرتبط با تشخیص و پیشگیری از عوارض جراحی مورد بحث قرار گرفته اند. تریسموس با حداکثر بازشدن دهان در حدود 30 میلی متر ایجاد شد و هیچ نشانه ای از دیسفاژی و تنگی نفس گزارش نشد. بیمار با دستور دارویی چهار میلیون واحد پنسیلین (چهار ساعت یک بار)، مترونیدازول 500 mg (هر هشت ساعت یک بار که در 100 cc محلول نرمال سالین حل شده و به صورت وریدی آهسته تزریق می شد) و شست وشوی دهان (هر هشت ساعت با کلرهگزیدین 0/2 درصد) بستری شد. بیمار مورد نظر به مدت 36 ساعت تحت درمان با رژیم آنتی بیوتیک بستری شد و سپس تا روز پنجم و تا زمان رفع کامل تورم و باز شدن حداکثری دهان تا 50 میلی متر و فقدان کرپیتاسیون پیگیری شد. هیچ گونه عارضه دیگر موضعی، سیستمیک و عفونی رخ نداد.

  کلیدواژگان: آمفیزم زیرجلدی، مولر، مندیبل
|
 • Shahrzad Hadi Chegni, Bahram Taghizadeh, Bahram Goliaei* Pages 136-168
  Background and Aim

  Human Serum Albumin (HSA) is one of the most abundant proteins in the blood vascular system which regulates the transportation of many chemical compounds and molecules. The purpose of this study is to review the studies about the effects of three groups of pesticides (Insecticides, herbicides and fungicides) on the molecular structure of HSA protein. 

  Methods & Materials

  This systematic review covers 35 studies of biophysical studies of the effect of pesticides on HSA protein. These papers were searched in PubMed, Science Direct, Web of Science databases and using Google Scholar search engine among those published from 1980 to 2019. 

  Ethical Considerations

  In this study, all ethical principles were considered.

  Results

  Given the close relationship between biological activities of HSA and its secondary structure, the most of the reviewed articles analyzed the secondary structures of the HSA using various biophysical methods such as Fourier Transform Infrared (FTIR), Circular Dichroism (CD) and computational analysis. In general, HSA-pesticides interactions can cause a reduction in α-helix structure and an increase in other secondary structures including β-sheet, β-anti, and random coils. In the most reports, it has been proven that the pesticides interact with HSA through hydrophobic and electrostatic interactions and hydrogen bonding. These interactions take place in the IIA subdomain (Site 1) of HSA. The binding constants of these interactions were in the range of 10 3 to 10 6 M-1.

  Conclusion

  The changes around the single important tryptophan residue of HSA (Trp-214) induce conformational deformity in the IIA subdomain of this protein which causes the loss of its native structure and leads to a decrease in free HSA concentrations which subsequently interrupt the transport of the essential compounds like drugs and hormones in the blood vascular system.

  Keywords: Circular dichroism spectroscopy, Electrostatic interaction, Fourier transform infrared, Human serum albumin, Hydrophobic interaction
 • Mohsen Khaki, Hamid Abtahi*, Ghasem Mosayebi Pages 170-180
  Background and Aim

  The most important problem in the production of recombinant proteins in prokaryotic cells is the disruption of the function of these proteins due to their altered natural structure. The aim of present study is to identify the best chemicals dialysis buffer additives in order to improve the protein structure of recombinant Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

  Methods & Materials

  In this experimental study, different chemicals additives were selected using relevant software. After adding these additives to the recombinant VEGF dialysis buffer, their effect on the refolding of recombinant proteins and the differentiation of mesenchymal stem cells into endothelial cells was assessed by flow cytometry method.
  Ethical Considerations: This study obtained its ethical approval from the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (Code: ARAKMU. REC.1394.199).

  Results

  The results showed that the addition of arginine, cysteine and dithiothreitol (DTT) to dialysis buffer increases the differentiation of mesenchymal stem cells into endothelial cells. With the presence of sodium chloride (NaCl), cysteine, arginine and DTT in treated cells, the rate of specific Cluster Differentiation (CD) markers of endothelial cell (CD31/144) was at the highest level. 

  Conclusion

  Adding cysteine, arginine, DTT and NaCl to the dialysis buffer of recombinant VEGF had the greatest effect on the mesenchymal cell differentiation into endothelial cells.

  Keywords: Cell differentiation, Vascular Endothelial Growth Factor, Chemical additives, Cluster Differentiation marker
 • Eslam Zabihi, Seyed Eqbal Motavallibashi, Hamdollah Panahpour, Hamid Sheikhkanloui Milan* Pages 182-190
  Background and Aim

  Thyroid gland makes thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) hormones. These hormones are really effective in regulating and control of basal metabolism. The purpose of this study was to assess the effect of hydroalcoholic extract of Terfezia Boundary (TB) on the serum level of thyroid hormones.

  Methods & Materials

  In this experimental study, 30 male Wistar rats (weighing 200±10 g) were selected and divided into five groups of 6 including control, sham (received normal saline) and three experimental groups received TB with 75, 150 and 300 mg/kg doses via intraperitoneal injection for 14 days. Samples from all groups were collected at the end of the 14th day directly from the heart to evaluate thyroid hormone. The data were statistically analyzed in SPSS v. 12.
  Ethical Considerations: This study was approved by the Research Ethics Committee of Ardabil University of Medical Sciences (code: IR.ARUMS.REC.1396.48).

  Results

  The results of this study showed that the T3 and T4 levels in the experimental groups 2 (150 mg/kg) and 3 (300 mg/kg) increased significantly compared to the control group (P<0.001 and P<0.01, respectively). The Thyroid Stimulating Hormone (TSH) level in the experimental groups 1 (75 mg/kg), 2 (150 mg/kg) and 3 (300 mg/kg) decreased significantly compared to the control group (P<0.05, P<0.001, P<0.001, respectively). 

  Conclusion

  Hydroalcoholic extract of TB can increase the serum levels of thyroid hormones and reduce TSH level.

  Keywords: Thyroid hormone, Thyroid stimulating hormone, Truffle, Rats
 • Nastaran Zamani*, Ahmad Ali Moazedi Pages 192-203
  Background and Aim

  Alzheimer’s disease is the most common causes of dementia among the elderly people. The aim of this study was to evaluate the synergistic effects of memantine and vitamin D on spatial learning and memory impairment in adult male rat model of Alzheimer's disease.

  Methods & Materials

  In this experimental study, male Wistar rats were randomly divided into nine groups (n=7): 1= Control, 2= NBM lesion (received bilateral electric lesion of NBM), 3= Sham (the electrode was entered into the NBM with no electric lesion), 4= NBM lesion+ Vehicle Memantine (received saline), 5= NBM lesion+ Vehicle Vitamin D (received saline), 6= NBM lesion+ Vehicle Memantine+ Vehicle Vitamin D (received saline plus sesame oil), 7= NBM lesion+ Vitamin D; 8= NBM lesion+Memantine, and 9= NBM lesion+Vitamin D+Memantine. After one week, the rats were trained to perform the Y-maze task for five days. Twenty five days after training, a retention test was performed to evaluate their long-term memory.

  Ethical Considerations

  This study with research ethics code of “EE/ 97, 24, 3061243/scu.ac.ir” was approved by the Research Ethics Committee of Shahid Chamran University of Ahvaz In Iran.

  Results

  Bilateral NBM lesion reduced spatial learning in comparison with control and sham groups. No effect on spatial learning was observed in NBM lesion+ Vehicle Memantine and NBM lesion+ Vehicle Vitamin D groups compared to the NBM lesion group. Spatial learning and memory in NBM lesion +Vitamin D+Memantine group (P<0.001) was significantly improved compared to NBM lesion+Vitamin D (P<0.01) and NBM lesion+Memantine (P<0.05) groups. Moreover, no significant difference was observed between the results in the 5th day of training and the memory retention at the 30th day. 

  Conclusion

  Co-administration of memantine and vitamin D is more effective than memantine or vitamin D alone in spatial learning and memory improvement in rat model of Alzheimer's disease.

  Keywords: Vitamin D, Memantine, Spatial learning, Nucleus basalis of magnocellularis, Alzheimer’s disease
 • Homa Yousefie, Anahita Khodabakhshi, Koolaee*, Mohammad Reza Falsafinejad Pages 204-216
  Background and Aim

  Currently, the prevalence of chronic kidney disease has increased for a variety of reasons. Renal diseases, followed by dialysis and kidney transplantation, can greatly affect the People's physical and mental health. Since most of previous studies have examined the physical and often preoperative problems of kidney transplant patients and many of them have used quantitative methods, the present study aimed to investigate the psychological challenges of renal disease patients after Kidney transplantation.

  Methods & Materials

  The study population consisted of kidney transplant patients referred to the Nephrology Clinic of Labafinejad Hospitalin Tehran, Iran in 2019 aged 35-50 years and 1-5 years had passed since their transplantation. A semi-structured in-depth interview was done for collecting information. A purposive sampling and continued until data saturation and until no themes were available. In the end, 15 patients were interviewed. Data analysis was performed by Colaizzi’s method.
  Ethical Considerations: This study with a code of IR.IAU.SRE.1398.022 was approved by the Research Ethics Committee at Islamic Azad University, Science and Research Branch in Tehran, Iran.

  Results

  The primary themes were divided in to 3 main themes including: Concerns and psychologically disturbing feelings, emotional and spiritual support of the family, and uncertainty of receiving specialized, financial and welfare support.

  Conclusion

  Patients with kidney disease after transplantation surgery have psychological challenges in addition to physical problems that are of great importance to mental health professionals. Studying these challenges can provide a deeper understanding of their psychological problems and adaptation after surgery.

  Keywords: Psychological challenges, Renal disease, Transplantation, Qualitative study
 • Maryam Ghane*, Fariba Adham Pages 218-229
  Background and Aim

  recent years, increase in extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) producing Escherichia coli has led to limitations of treatment options. This study aimed to find the frequency of blaTEM and blaPER genes among ESBL producing urinary isolates of E. coli and detect their resistance pattern.

  Methods & Materials

  From January 2016 to February 2017, 972 urine samples from patients suspected of having urinary tract infections in three main hospitals and laboratories in Karaj were collected. Bacterial identification, antimicrobial susceptibility and ESBL production were performed according to the standard guidelines. Polymerase chain reaction was used for the detection of TEM and PER -lactamases.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Islamic Azad University of Tehran Medical Branch (Code: IR.IAU.TMU.REC.1396.274).

  Results

  Out of 972 samples, 500 cases were culture-positive for E. coli. Thirty-six percent (n =180) of the isolates were determined as ESBL-producer. Among ESBL positive isolates, the most susceptibility was observed in amikacin and imipenem (80 and 60% respectively). Resistance to trimethoprim/sulfamethoxazole,ciprofloxacin, tetracycline and gentamicin was 92.7%, 78.9%, 66.1% and 57.8%, respectively. All ESBL producers exhibited multidrug resistance. Among the ESBL-positive isolates, blaTEM gene was detected in 44.72% (n=85) of the isolates, but the blaPER gene was not found in any of the isolates.

  Conclusion

  The prevalence of multidrug resistant ESBLs producing uropatogenic E. coli is high. Continues monitoring of ESBL producers and their resistance patterns can help to reduce the spread of such resistant strains in the community.

  Keywords: Escherichia coli, Drug resistance, β-lactamases
 • Khadijeh Ahrari, Mandana Gholami*, Maryam Chamani, Hossein Abednatanzi Pages 230-241
  Background and Aim

  Pregnancy and exercise training are associated with changes in the cardiovascular anatomy and physiology. There is a few studies on this issue in Iran. In this regard, the aim of this study is to assess the effect of a combined exercise training program on blood pressure and heart rate variability of pregnant women.

  Methods & Materials

  This randomized clinical trial was conducted in Shahid Akbarabadi Hospital in Tehran, Iran in 2019. Participants were 10 healthy pregnant women with a gestational age of 24-26 weeks in the interventional group and 10 healthy pregnant women in the control group. The interventional group received 8 weeks of combined exercise training at moderate intensity. The blood pressure measurement, electrocardiogram and aerobic and resistant exercise tests of samples were performed before and after training. AST3000 Avicenna software was used to analyze the heart rate variability parameters, and for statistical analysis, paired and independent t-tests, Mann Whitney U, and Wilcoxon tests were used. 

  Ethical Considerations

  This study with registered clinical trial code IRCT20190227042856N1 was approved by the Research Ethics Committee of Islamic Azad University of Science and Research Branch in Tehran, Iran (code: IR.IAU.SRB.REC.1397.101).

  Results

  The mean systolic and diastolic blood pressure levels were lower in the interventional group by the 34th week of pregnancy compared to the control group (P<0.05). The mean of time-domain parameters in the interventional group were higher by the 34th week of pregnancy compared to the control group (P<0.05). 

  Conclusion

  Combined exercise training can improve autonomic and parasympathetic nervous systems in pregnant women.

  Keywords: Combined exercise training, Blood pressure, Heart rate variability, Pregnancy
 • Seyed Hamed Mirhoseini*, Fatemeh Ariyan, Samaneh Mohammadi Pages 242-251
  Background and Aim

  The assessment of indoor air quality and detection of its microbial pollutants in classrooms is very important because of the presence of children sensitive to these pollutants. The aim of this study was to determine the concentration and characterization of dominant species of biological aerosols and their relationship with environmental factors in two selected primary schools in Arak, Iran.

  Methods & Materials

  This cross-sectional study was conducted at two primary schools in Arak, Iran in Fall 2018. Indoor air sampling was performed using single-stage Andersen microbial sampler (at flow rate of 28.3 liters/min) containing bacterial and fungal culture media. The effects of suspended Particulate Matter (PM) and environmental parameters (temperature and humidity) on the density of bioaerosols were evaluated.

  Ethical Considerations

  This study with an ethics code of IR.ARAKMU.REC.1397.76 was approved by the Research Ethics Committee at Arak University of Medical Sciences.

  Results

  The overall mean density of indoor bacteria and fungi was 448 cfu/m3 and 394 cfu/m3, while the mean density of outdoor bacteria and fungi was 210 cfu/m3 and 127 cfu/m3, respectively. There was a positive correlation between indoor density of airborne bacteria and suspected PM concentrations (PM 10 and PM 2.5), and between PM2.5 concentration and indoor fungal density (P<0.05). Penicillium (40%), Cladosporium (19%) and Aspergillus (16%) were dominant species of fungi, while Staphylococcus (42%), Micrococcus (28%), Bacillus (21%) were the dominant species of bacteria.

  Conclusion

  The age and type of building and the density of students in a classroom are the main factors in increasing the concentration of bioaerosols.

  Keywords: Bioaerosol, Primary school, Particulate matter, Bacteria, Fungi
 • Yousef Panahi*, Davood Kiani Fard, Fatemeh Feyzi Pages 252-260
  Background and Aim

  The purpose of this study was to investigate the stimulatory and protective effects of Methylphenidate (MPD) on the experimental epilepsy induced by intraperitoneal injection of Pentylenetetrazole (PTZ) in adult male rats.
  Methods & Materials: In this study, 15 male rats (weight, 200-250 gr) dividied into one control group (n=5) received normal saline and two treatment groups; the first group (n=5) received MPD with a dose of 2.5 mg/kg and the second group (n=5) received MPD with a dose of 5 mg/kg by gavage. After anesthesia with ketamine-xylazin combination and animal skull surgery, the recorded electrodes were inserted into the cranium in the stratum striatum layer of the CA1 region of the hippocampus, and epileptic activity was induced by intraperitoneal injection of PTZ (80 mg/kg) and the epileptiform activity was evaluated in terms of the number of spikes per time unit and their amplitudes by eTrace software.

  Ethical Considerations

  This study with an ethics code of FVMT.REC.1397.67 was approved by the Research Ethics Committee of the Faculty of Veterinary Medicine at University of Tabriz. 

  Results

  Oral MPD at 2.5 and 5 mg/kg doses increased the number of spikes up to 576 and 613, respectively, compared to the control group (330 spikes), which were statistically significant. Amplitude of PTZ-induced epileptic activity after treatment with 2.5 and 5 mg/kg MPD reached 1254 and 1085 respectively compared to control group (1051), which were not statistically significant.

  Conclusion

  The doses of oral MPD used in this study potentiate seizure activity. Therefore, the use of this drug in people with a background of seizure or suffering from some types of seizure should be cautious, and the evaluation of its effect in these patients need further studies.

  Keywords: Methylphenidate, Rat, Epilepsy, Pentylenetetrazole
 • Zeinab Abdolhosseini, Isaac Rahimian Boogar*, Siyavash Telepasand Pages 262-273
  Background and Aim

  Physical complaints that have no clear cause are a process that is commonly seen in patients with Somatic Symptom Disorder (SSD). The increasing number of patients with this disorder and its related chronic symptoms including changes in quality of life and loss of individual efficiency has created social and psychological economic costs for these patients and their families.

  Methods & Materials

  This descriptive cross-sectional study conducted on 70 patients with SSD having digestive symptoms and chronic pain referred to the health centers in Semnan, Iran in winter 2018. They were selected using a convenience sampling method. The data collection tools were 15-item Patient Health Questionnaire Physical Symptoms (PHQ-15) and Rorschach test (Exner’s Comprehensive System). In order to analyze the collected data, multiple linear regression analysis, logistic regression analysis, and multivariate ANOVA were performed in SPSS v. 22 software.

  Ethical Considerations

  The present study was approved by the Research Ethics Committee of Semnan University of Medical Sciences (code: IR.SEMUMS.REC.1397.029).

  Results

  Perceived location indices including D and Dd scores in Rorschach test were able to significantly differentiate the SSD patients from controls (P<0.05). In the logistic regression model, 70% of participants were classified properly.

  Conclusion

  There is difference in projective responses between SSD patients and controls, and patients were less holistic. Anxiety and psychiatric symptoms were also higher in patients with SSD.

  Keywords: Somatic symptom disorder, Rorschach test, Perceived location
 • Zahra Ahmadi Ganjeh, Mohammad Eslami Kalantari*, Ali Asghar Mowlavi Pages 274-287
  Background and Aim

  Sicne in many dosimetry calculations, the water and soft tissue phantoms are used, this study aimed to investigate the difference of these two phantoms with a phantom consisted of realistic liver materials in proton therapy for liver cancer.

  Methods & Materials

  Three phantoms with different materials of water, soft tissue and realistic liver materials were used for the study. A spherical tumor with 2 cm radius was considered in the liver. The Spread-out Bragg Peaks (SOBPs) were measured to cover the complete tumor for the three phantoms. Dose distribution and deposited dose ratio in tumor and surrounding organs were calculated using Monte Carlo N-Particle Extended (MCNPX) code. 

  Ethical Considerations

  The best proton energy interval to complete the coverage of tumor in the liver for phantoms with realistic and soft tissue materials was 90-120 MeV and for water phantom, it was 88-116 MeV. The shift of the Bragg peaks depth per energy in the water phantom mm relative to two other phantoms was about 4.5. The dose parameters were evaluated according to the International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), and the results showed no any significant difference between them. The dose distribution in the tumor and surrounding organs showed that for all three phantoms, the dose distribution around the tumor was negligible.

  Results

  The use of soft tissue phantom has more acceptable results than water phantom in simulating treatment and can be replaced with realistic liver tissue. More realistic phantoms should be used in treatment plan. 

  Conclusion

  The use of soft tissue phantom has more acceptable results than water phantom in simulating treatment and can be replaced with realistic liver tissue. More realistic phantoms should be used in treatment plan.

  Keywords: Proton therapy, Simulation, Liver cancer, Spread-out Bragg Peaks, Dose distribution
 • Alireza Sadighi* Pages 288-295

  The surgical extraction of third molars is the most frequent surgical procedure in oral surgery. Subcutaneous emphysema is an uncommon clinical condition caused by forceful injection of air into the loose connective tissue below the dermal layer, and mostly is the result of using a high-speed air-driven hand piece during surgical tooth extraction. Subcutaneous emphysema is seen mostly in the third and fifth decade of life and in the right mandibular wisdom tooth extraction surgery site. Emphysema can spread to deep spaces such as infratemporal, pterygomandibular, masseteric, lateral or retropharyngeal or mediastinum. This study presents a case report of subcutaneous emphysema occurred during the third molar extraction by using an air-driven hand piece in a 28-year-old female patient. This study has no specific ethical considerations. Informed consent was obtained from the patient to use her information and images. Case management and the issues relative to the diagnosis and prevention of this surgical complication are discussed. Trismus was present with maximum opening of about 30 mm, and no signs of dysphagia and dyspnea were reported. Patient was administered 4 million units of penicillin Intravenous (IV) every 4 hours, metronidazole 500 mg IV every 8 hours solved in 100-cc normal saline infused slowly, and rinsing mouth with 0.2% chlorhexidine every 8 hours. The patient was hospitalized for 36 hours and treated with antibiotic regimen, and then followed up for day 5 until complete resolution of swelling, maximum opening up to 50 mm, and lack of crepitation. No other local, systemic and infectious complications occurred.

  Keywords: Subcutaneous Emphysema, Molar, Mandible