فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید ذکایی*، محمد جواد ایمانی خوشخو صفحات 1-36
  با توجه به این که شوخی سیاسی یکی از قالب های رایج ارتباطی در ایام حساس انتخابات ریاست ریاست جمهوری سال 1396 بود، این پژوهش به این سوال پرداخته است که چگونه در سیاسی ترین زمان ممکن از شوخی سیاسی بهره گرفته شده است. بدین منظور دو گروه تلگرامی با گرایشات مفرط اصلاح طلبی و اصول گرایی انتخاب شد و بیش از 7000 پیام از این دو گروه در بازه ی زمانی یک ماه قبل از انتخابات با روش سایبراتنوگرافی مورد تحلیل گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شوخی در مقام سلاح در نبرد نشانه شناختی علیه گروه رقیب و حفظ فاصله شناختی از ایشان استفاده شد و در مقام تسکین به عنوان ابزاری برای کاهش فشارها و اضطراب های سیاسی و افزایش همدلی با خودی ها مورد استفاد قرار گرفت. اما تفاوت عمده در بین دو گروه، استفاده از شوخی مقاومت (استهزای شرایط بد) توسط گروه اصلاح طلب بود. همچنین جریان یافتن ارتباطات سیاسی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی، از یک سو موجب متناسب سازی این بستر با شرایط زبانی و فرهنگی مخاطبان و از سوی دیگر، باعث تغییر منطق امر سیاسی بواسطه ویژگی های ذاتی این رسانه شده است. در واقع، در این بستر نوظهور شاهد اختلاط و درهم رفتگی فضاها (سیاسی و غیرسیاسی، شخصی و غیرشخصی، شادی و غم و...) هستیم.
  کلیدواژگان: شوخی، سیاست، تلگرام، انتخابات ریاست جمهوری
 • سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی*، سیدنورالدین رضوی زاده، محدثه شیخی صفحات 37-79

  توجه به بدن در جوامع معاصر روبه فزونی است. آمارهای فزاینده جراحی های زیبایی و مصرف لوازم آرایشی نیز نشان از همین موضوع در ایران دارد در فرایند مدیریت بدن رسانه ها و از جمله شبکه های اجتماعی نقشی تعیین کننده دارند، چرا که تصور افراد از بدن ایده آل اغلب متکی به تصاویر رسانه ای است. ویژگی هایی چون سطح دسترسی بالا، بصری بودن و عامه پسندی ناشی از حضور ستارگان، اینستاگرام را بدل به مورد مناسبی برای مطالعات مدیریت بدن می کند. این مقاله با استفاده از روش پیمایش به بررسی نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دختران و زنان بین 15 تا 55 سال ساکن منطقه یک و منطقه بیست تهران (شهر ری) است. جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه و به روش نمونه گیری احتمالی و از نوع تصادفی چندمرحله ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد بین منطقه محل سکونت و تمایلات زنان در مدیریت بدن تفاوت معناداری وجود ندارد. با افزایش مصرف اینستاگرام، تمایلات مدرن زنان در مدیریت بدن افزایش می یابد. همچنین نحوه مصرف اینستاگرام با نحوه مدیریت بدن در ارتباط است، بدین معنی که زنان دنبال کننده سلبریتی ها و صفحات مد هم به لحاظ نگرش و هم به لحاظ رفتار از سطح مدیریت بدن بالاتری برخوردارند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهند زنانی که صفحات سلبریتی ها را دنبال می کنند، میزان رضایت شان از ظاهر و بدن خود پایین تر است. می توان مدعی شد یافته ها در سطحی کلی تر حاکی از این هستند که میان فعالیت در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و تغییر چارچوب های ارزشی زنان ایرانی در حوزه بدن ارتباط وثیقی وجود دارد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، اینستاگرام، مدیریت بدن، زنان
 • فرنام مرادی نژاد*، مرضیه پیراوی ونک، احمد الستی صفحات 81-112

  تعریف فیلمهای کالت به عنوان «فیلمهایی بعضا مهجور با هواداران اصطلاحا پروپاقرص» یکی از تعاریف پذیرفته شده در بستر و تاریخ مطالعات سینمایی است. این پژوهش به مساله «شناخت دقیق تر رفتارها و ویژگی های هویتی» جامعه آماری سطح الف(54نفر) از افرادی که در فرایند پژوهش در طول چهارسال از طریق شبکه های اجتماعی شناسایی شده و باتوجه به اعلام خود هوادار یکی از این پنج فیلم کالت ایرانی برگزیده خوانده شده اند، پرداخته است. در خلال همین تحقیق و با روشی تحلیلی-پیمایشی با ابزار پرسش نامه به عنوان مرحله اول شناسایی اساسا ضریب نفوذ دو اصطلاح «کالت» و «بلاک باستر /گیشه ای» در دو جامعه آماری توده مردم دو کلان شهر اصفهان و تهران؛ یعنی سطح ج (203نفر) و دانشجویان سینما و رشته های هنری؛ یعنی سطح ب (115نفر) انجام شد، تا مشخص گردد که برای یافتن هواداران فیلمهای کالت منتخب پژوهش نمی توان خیلی تصادفی عمل کرد. با طرح پرسشهایی درباره مشخصات هویتی/فردی/بوم شناسانه/رفتارشناسانه این جامعه آماری، پژوهش به یافته هایی دست پیدا کرد که می توان آنهارا چنین خلاصه کرد : خوشه غالب کالتیستها یا هواداران این پنج فیلم منتخب را افرادی مذکر در بازه سنی سی سالگی تا پنجاه سالگی، با سطح تحصیلات کارشناسی به بالا و خلوت گزین تشکیل می دهند که اکثرا باواژه آشنایی داشته و بیشتر بر مبنای داوری شان درباره کارگردانی/وجوه شکلی و سبکی/ و به ویژه فیلمنامه و روایت و زیرمتن و دیالوگها ؛ و در درجه بعد هم ذات پنداری با شخصیت اصلی به هواداریشان استمرار بخشیده اند.

  کلیدواژگان: فیلم کالت، هوادار، هویت، رفتارشناسی، سینمای ایران
 • مصطفی اجتهادی*، وحید کشافی نیا صفحات 113-148
  «سلبریتی» شکل جدیدی از شهرت است که تحت تاثیر برخی تغییرات اجتماعی نظیر رسانه ای شدن، افول دین رسمی سازمان یافته، افول اقتدار گروه های مرجع سنتی و کالایی شدن، ظهور کرده است. این شکل جدید از شهرت، به دلیل دارابودن پنج ویژگی خاص از اشکال سنتی شهرت، متمایز گردیده است: واسطه محوری، مخاطب محوری، سرعت بالا و دامنه گسترده، تنوع بخشی و جابه جایی. اگرچه فرهنگ سلبریتی بدون حضور سلبریتی ها، امکان پذیر نیست، اما این فرهنگ، فراسوی سلبریتی ها می رود و مخاطبان، ارزش ها و نگرش های متناظر و رسانه های واسط را نیز دربر می گیرد. در پژوهش حاضر، از منظر جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش، به بررسی گرایش کاربران اینستاگرام فارسی به فرهنگ سلبریتی، پرداخته شده است. جامعه ی آماری شامل، کلیه کاربران اینستاگرام فارسی است که از بین آن ها، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 384 نفر انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین گرایش به فرهنگ سلبریتی در جمعیت مورد مطالعه، 39/46 از 100 است و به لحاظ فراوانی، اکثر پاسخ دهنده ها (49.2%) دارای گرایش متوسط به فرهنگ سلبریتی هستند. آزمون مقایسه میانگین ها نشان می دهد که به لحاظ جنسیت، زنان، به لحاظ سن، گروه سنی 20 تا 29 سال و به لحاظ تحصیلات، گروه تحصیلی لیسانس، از بیش ترین گرایش به فرهنگ سلبریتی برخوردار هستند. نتایج استنباطی پژوهش نیز نشان می دهد که بین مذهب گرایی و متغیر وابسته (گرایش به فرهنگ سلبریتی) رابطه ی معکوس و بین دو متغیر گرایش به رسانه و مصرف گرایی با متغیر وابسته رابطه ی مستقیم برقرار است.
  کلیدواژگان: شهرت، سلبریتی، مخاطب، فرهنگ سلبریتی، اینستاگرام فارسی
 • مژده کیانی* صفحات 149-177

  هویت جنسیتی یکی از چالش های جامعه جهانی امروز است. ارتباطات زنان و مردان در شبکه های اجتماعی و انتقال نگرش ها و رفتارهای زنانه و مردانه، بستر بازتولید هویت جنسیتی را فراهم کرده است. زبان نوشتاری، گفتاری و تصویری برای ارتباط با دیگران در فضای مجازی، زمینه هویت جنسیتی سیال را فراهم نموده است. این مقاله با هدف تحلیل واقعیت و بازنمایی هویت جنسیتی کاربران فضای مجازی با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان بر اساس مدل فیسک به تحلیل سطوح هویت جنسیتی کابران پرداخته است. روش نمونه گیری هدفمند بود. نمونه تحلیل، پست و کامنت های کاربران زن و مرد شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام از آبان تا اسفند ماه سال 1396 بود. پست و کامنت های 300 کاربر زن و مرد با روش های رایج در تحلیل گفتمان بررسی شده است. تحلیل پست و کامنت های کاربران نشان داد که کاربران زن، کامنت های بیشتری به ثبت رسانده اند. بر اساس یافته های این مطالعه، مردان پست های بیشتری ثبت می کنند. نتایج به تقویت این مفهوم که «زنان در شبکه های اجتماعی آنلاین، بیشتر حمایت و تایید می کنند» منجر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که زنان به اشتراک موضوع های شخصی تر تمایل دارند و مردان بیشتر متمایل به مسایل کمتر شخصی هستند. گفتمان مسلط در این مطالعه «ماندگاری زنان در گفتمان سنتی حمایتی - تاییدی نسبت به مردان» است.

  کلیدواژگان: هویت جنسیتی، تحلیل گفتمان، شبکه های اجتماعی، گفتمان عاطفی، بازتولید نقش های سنتی زنان
 • بنفشه فتوت*، علی اکبر فرهنگی، عباس علی رستگار، عظیم زارعی صفحات 177-205

  این پژوهش با هدف ارایه مدلی مناسب در زمینه رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش های آمیخته کیفی و کمی به شمار می رود که در آن از رویکرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» و مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. جامعه خبرگان پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان حوزه اخلاق رسانه و مدیریت رسانه می باشد؛ که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی نیز شامل کلیه کارکنان سازمان های رسانه ای مجازی فعال در حوزه خبر (خبرگزاری های داخلی) دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق اکتشافی در بخش کیفی و پرسشنامه محقق-ساخته در بخش کمی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تیوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای است، طراحی شد و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه های برخاسته از مدل پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: رفتار معنوی، معنویت، سازمان های رسانه ای، نظریه داده بنیاد
 • مرتضی مردیها* صفحات 209-243
  کمتر سپهری از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، و حتی علمی است که در پی پیدایش و فراگیری اینترنت و دیگر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی دستخوش دگرگونی نشده باشد. از میان انبوه حوزه هایی که از دنیای سیبرنتیک اثر پذیرفته است توجه ما در این مقاله به علوم انسانی و اجتماعی ناظر است. پرسش این است که فضای مجازی چه شرایط جدیدی برای علوم انسانی و اجتماعی فراهم کرده است، و این شرایط تا چه پایه برای رشد و توسعه و بهبود این علوم مددکار یا مشکل زا بوده است. طیف برآوردها از مثبت تا منفی گسترده است. با ظهور شبکه های اجتماعی، اکثریت گسترده ای از جامعه که مصرف کننده منفعل وسایط ارتباط جمعی کلاسیک بوده اند به مصرف کننده صاحب نظر یا حتی تولید کننده آماتور تبدیل شده اند. یافته ها حاکی از این است که در این تحول، دو فرایند دمکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون ارتباطات، و فضای مجازی علمی، همچون زیرمجموعه ای از آن، به همراه هم پیش رفته اند. برآوردهای مثبت بیش تر به مورد نخست و برآوردهای منفی بیش تر به مورد دوم منسوب است. با رویکردی تحلیلی، در پی تقویت این ایده هستیم که، همچون در دنیای غیرمجازی، این دو همراه هم اند، هرچند این مانع تلاش برای افزایش سرجمع مثبت آنها نیست.
  کلیدواژگان: علوم انسانی و اجتماعی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های آکادمیک
 • مهدی شریفی*، سهیلا بورقانی فراهانی، ملیحه شیانی، مهدخت شریفی صفحات 245-278
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی جهت ارتقای کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری افراد متخصص فعال در زمینه سلامت زنان و شبکه های مجازی بود که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از آنان به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان داد ده عامل ویژگی فردی، استحکام خانواده ، میزان آگاهی زنان، مشارکت اجتماعی، کارآیی شبکه های اجتماعی، جوامع آنلاین، ویژگی های روانی، ویژگی های فرهنگی، ویژگی های اجتماعی و عوامل کلان اقتصادی بر تاثیر گذاری شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت زنان موثر هستند و سه عامل میزان آگاهی زنان (802/0)، عوامل کلان اقتصاد (801/0) و کارآیی شبکه های اجتماعی (772/0) دارای بالاترین اولویت و سهم اثرگذاری هستند. لازم است سیاست گذاران تلاش برای کاهش لایه های اجتماعی، یعنی کاهش نابرابری در قدرت، وجهه اجتماعی، درآمد و ثروت مرتبط با موقعیت های اقتصادی- اجتماعی مختلف را در دستور العمل فعالیتهای خود قرار دهند. همچنین راه کارهایی مانند تغییر رویکرد برنامه ریزان و مسیولین کشور نسبت به این فضا و برداشتن محدویت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، حذف نگاه منفی آن ها در مورد کاربران این شبکه ها، و آموزش عمومی به مخاطبان توصیه شده است. به نظر می رسد ورود متغیرهای میانجی مانند سیاستها و حمایتهای دولت مانند طرح جامع سلامت مجازی می تواند بر تبیین بهتر ارتباط کمک نماید.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، رسانه های نوین، زنان
 • فردوس آقاگلزاده*، آزاده کشوردوست، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، ارسلان گلفام صفحات 279-311
  به رغم پژوهش های بسیاری که در حوزه خبر و ویژگی های زبان شناختی گفتمان رسانه ای انجام شده است، توجه به ژانرهای خبری و تفاوت هایی که در جزییات زبان شناختی این انواع وجود دارد، مغفول مانده است. این ژانرها شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کارگری، بین الملل، ورزشی و علمی هستند. در این پژوهش تلاش شده است حوزه های اجتماعی و ورزشی به لحاظ ویژگی های زبانشناختی با استفاده از نظریه ایدیولوژی وندایک (2006) مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت های هر یک از آنها شناسایی، توصیف و تبیین شود و در نهایت الگویی برای انتخاب و نگارش خبر برای هر کدام از این آنها ارایه شود. دلیل انتخاب این دو حوزه پرمخاطب بودن آنها و اختلاف معنی دار میزان خطاهای زبان شناختی در اخبار این دو حوزه نسبت به سایر حوزه های خبری است. این پژوهش به روش میدانی انجام شده و داده های آن با استفاده از آزمون خی دو مورد تحلیل قرار گرفته است.ارزیابی کارایی الگوی ارایه شده نشان داد که این الگو به لحاظ زبان شناسی و نظریه های ارتباطی می تواند به عنوان مرجعی برای فعالان حوزه اجتماعی و ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد و نتیجه ای که با استفاده از شم حرفه ای حاصل شده و برای دستیابی به آن، صرف چندین سال زمان نیاز است، در قالب الگویی منسجم و کارامد خلاصه شود تا به این ترتیب هم استفاده بهینه از نیروی انسانی محقق شده و هم الگوی واحد و یک دست برای مراجعه و استناد متخصصان هر حوزه معرفی شود.
  کلیدواژگان: الگوی انتخاب و نگارش خبر، حوزه های اجتماعی و ورزشی، خبر، ژانر خبری، نظریه ایدئولوژی وندایک
 • منیر روزبهانی*، باقر ساروخانی، ستار پروین صفحات 313-356
  تفاوت و تنوع پدیدهای است که از آغاز شکل گیری جوامع انسانی وجود داشته و در چنین شرایطی آن چه امکان ضرورت همزیستی میان افراد و گروه های متفاوت را فراهم می آورد تسامح و مدارا است. از سوی دیگر آثار و پیامدهای رسانه های جمعی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه همبستگی های اجتماعی اهمیت و موضوعیت یافته است. لذا با توجه به فراگیر شدن شبکه های اجتماعی مجازی و نظر به اینکه امروزه اقوام وگروه های مختلف، فارغ از مرزهای جغرافیایی و فاصله های فیزیکی، توانسته اند در فضای مجازی، ارتباطات و تعاملات گسترده و روزافزونی را در مجاورت یکدیگر رقم زنند، تحقیق حاضر سعی بر آن داشته تا با تاکید بر تعاملی بودن رسانه های جدید که گامی جهت تقویت همگرایی قلمداد می گردد، به تبیین ارتباط این مهم و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای مستقل، هر کدام به طور مجزا بر متغیر وابسته تحقیق، اثرگذارند و علیرغم حضور اقوام متعدد و متنوع، رسانه ها می توانند با ایجاد وفاق میان گروه های مختلف، بعنوان عاملی مهم جهت حفظ شان و جایگاه افراد، نقش موثری در راستای نیل به وحدت ملی داشته باشند.
  کلیدواژگان: تسامح قومی، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، حوزه عمومی، گفتگوی اجتماعی
|
 • Saeeid Zokaei *, Mohammad Javad Imani Khoshkhoo Pages 1-36
  Regarding that political humor was one of most prevalent communicative themes during the presidential election in 2017, this research aims to answer this question that how political humor is used in most politicized period of time. So we chose two virtual communities in Telegram messenger including extreme advocates of two main political parties and analyzed more than 7000 massages of these groups during 30 days up to presidential election in 2017, using the Cyber-Ethnographic method. We have found that humor is utilized in two ways: as a weapon (in semiotic battle and keeping up cognitive distance against opponents) and as a relief (for reducing anxiety and nervous pressure and growing sympathy with insiders). But the main distinction between these groups was implementing Survival humor (laughing at misery) by the reformist one. Also these communicative departure to virtual space has caused changes both in Telegram as a medium (customization based on recipient’s lingual and cultural context) and in logic of politics (because of inherent characteristics of this medium). In fact, we are witness of blending areas (political and nonpolitical, personal and impersonal, sadness and happiness and …).
  Keywords: Humor, politics, Telegram, presidential election
 • Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi *, Seyed Nour Aldin Razavizadeh, Mohaddese Sheikhi Pages 37-79

  As modern values develop, centralization of the body is ascending. Statistics of cosmetic surgeries and makeup usage vividly clarifies the intensification of paying attention to the body. The term “body as a project” means that nowadays body management has turned into a routine process in order to identify the one’s personality for and unlike the past it does not belong to the elites anymore. Within this process, the media have an influential effect. Alongside the media, the popularity of social networks such as Instagram has led to many social consequences. This research is to discuss the effects of Instagram on body management among women by adopting a survey research method. Statistical population for this study includes women from 15 to 55 years of age who live in districts 1 and 20 of Tehran. the data was collected via a questionnaire. Multistage probability sampling is used to analyze the data gathered. the results suggest the more women use Instagram, the more they care about the idea of body management. Also how they use Instagram would affect the level of the management; this means women who follow celebrities pay more attention to their body. These women are not satisfied enough with their appearance and body. The results prove that there is a strong relationship between the usage of social media and the change in values women in Iran have regarding the body.

  Keywords: Social networks, Instagram, Body Management, women
 • Farnam Moradi Nejad *, Marzieh Piravi Vanak, Ahmad Alasti Pages 81-112

  The definition of cult movies as "sometimes deserted films which have so –called serious fans and followers who never forget their beloved bed-movie during the time and Repeatedly discuss about it and feel joy by frequent viewing", is one the accepted definition in context of cinematic studies and history. This research paper investigates the issue of precise recognition of behavioral /identical characteristics of statistical society of level A(N=54) who are individuals that introduce themselves as a fan or cultist of five Iranian selected cult movies during four years through social networks. Through the research and by using an analytical/surveying method as the first phase of recognition, basically the influence coefficient of ((cult)) and ((blockbuster)) terms in two statistical sets of mass people of two Iranian metropolis Isfahan and Tehran (C level-N=203) and students of cinema and other artistic disciplines in different colleges and art schools in cities like Isfahan Art and Culture University, Yazd Art and Culture university,Payame-noor-University.Iranian Young Cinema Society, Tehran Radio and Television Art school (B level-N=115) determined and it was found that we can't find the cult movie's cultist haphazardly. By questioning about identical/individual/ecological/behavioral characteristics of this set ,research foundlings can be summarized :the dominant cluster of cultists of this five selected Iranian cult movies are masculine ,mid-ages ,high-educated ,secluded person who are familiar with cult term and the main reason of their cultist acts refers to first their judgment about directorship/formal and stylistic aspects and particularly the script /narrative/subtexts/dialogues and then self-identification t and other reasons

  Keywords: Cult Movie, Fan, Identity, Behavioral, iranian cinema
 • Mostafa Edjtehadi *, Vahid Kashafi Nia Pages 113-148
  Celebrity is a new form of fame in contemporary world, which has risen under influence of social changes such as mediatization of society, decline in organized religion, the decline of the authority of traditional reference groups and commodification. Five specific characteristics of celebrity distinguish it from traditional forms of reputation, include media-driven, audience-driven, gain reputation quickly and scope of reputation, diversification and migration. For achieving this goal, a survey research has designed. The main aim of this research was to investigate the tendency of Farsi Instagram users to the celebrity culture, from sociological point of view. The statistical population of the study was all Persian Instagram users. 384 users were selected by simple random sampling. The results of the research show that, the mean of the tendency towards celebrity culture in the studied population is 46.39 out of 100, and most respondents (49.2%) have a moderate tendency towards celebrity culture. Comparison of means tests shows that in gender category, women, in age category, 20-29 years old audiences, and in educational category Bachelor's degree audiences, have the most tendency toward celebrity culture. Inferential statistics shows negative relation between religiosity and tendency toward celebrity culture, and positive relation between independent variables consumerism and tendency toward media with dependent variable, tendency toward celebrity culture.
  Keywords: Fame, celebrity, Audience, celebrity culture, Persian Instagram
 • Mojdeh Kiani * Pages 149-177

  The communication of women and men in social networks and the transfer of women's and men's attitudes and practices have provided a platform for gender identity change. Gender identity is one of the challenges of today's global community. With the increasing use of cyberspace، gender identity has become fluid and variable. Written، spoken، and written language for communication with others in cyberspace has provided a platform for fluid gender identity. This paper aims at analyzing the levels of gender identity of users in order to analyze the gender identity of cyber users using the qualitative method of discourse analysis based on the Fisk model. This paper analyzes the gender identity of cyberspace users using qualitative method of discourse analysis. An analysis sample is the comments made by male and female users of the Intagram and Telegram virtual networks from November to March 2017-2018. Comments from 300 male and female users have been reviewed with common approaches to discourse analysis. The present study is a qualitative analysis of male and female users of Instagram and Telegram virtual networks in 2018. 300 profiles have been reviewed with common approaches to discourse analysis. Analysis of user comments suggests that female users have made more comments. Women supported men more. Women have emotional support over men's messages. Women tend to share more personalized issues and men are more likely to face less personal issues.

  Keywords: Gender Identity, Discourse Analysis, Social Networks, Emotional Discourse, Traditional Women's Shelter
 • Banafsheh Fotovat *, Aliakbar Farhangi, Abbasali Rastgar, Azim Zarei Pages 177-205

  The purpose of this research was to presentation and measurement of the appropriate model for the spiritual behavior of media organizations. This research is based on the fundamental purpose and applicability of the method and how to collect data is a descriptive survey and correlation type, and from In terms of doing research, it is a kind of quantitative and quantitative research that uses the exploratory approach and the research strategy of the "grounded theory" and structural equation modeling. The statistical population of the study in the qualitative section consisted of experts in the field of spirituality and media. Using sampling method, 15 people were selected as sample and in the quantitative section, includes all employees of virtual media organizations operating in the news area licensed by the Ministry of Culture and Islamic Guidance and selected by random sampling of 200 people. Deep exploratory interviews were also used to collect data in the qualitative section and the researcher-made questionnaire was used in a quantitative section. . After the triple stages of open coding, central coding and the selective coding of the categories, concepts and dimensions extracted, a new theory, the very model of spiritual behavior in media organizations, was designed and tested by structural equation modeling method.

  Keywords: Spiritual behavior, Spirituality, media organizations, Grounded Theory
 • Mortaza Mardiha * Pages 209-243
  Few spheres of personal, social, political, and even scientific life have not gone under changes after the advance of the Internet and other information and communication technologies. From the massive areas that have been influenced by the cyber world, our attention is drawn to the humanities and social sciences. The question is, what new conditions social media have created for humanities and social science, and how these conditions have served as a strengthening or weakening factor in the growth and development of these sciences. The range of estimations varies from positive to negative. With the advance of social networks, the vast majority of society, the passive consumer of classical communicational devices, has become the expressive consumer or even the amateur producer. The findings suggest that, In this evolution, two processes of democratization and liberalization of communication and science, as a part of it, have progressed together, with more positive estimates for the first case and more negative for the second one. From an analytical standpoint, we try to corroborate the idea that, as in the real world, these two are going together, although this does not mean to stop trying to increase the benefits nor reduce the defects.
  Keywords: humanities, Social Sciences, cyberspace, Social Networks, Academic Activities
 • Mehdi Sharifi *, Soheila Borghanifarahani, Malihe Shiani, Mahdokht Sharifi Pages 245-278
  The purpose of this study was to develop a model for improving the function of virtual social networks in order to improve the health status of women. The research was applied for practical purposes and descriptive survey was applied. The statistical population included women's health professionals and virtual networks, which were selected according to the Cochran formula. 384 of them were selected by purposeful method. The data gathering tool was a questionnaire. Data were analyzed by SPSS and SmartPlS software. The results showed that ten factors of individual characteristics, family strength, women's awareness, social participation, social networking efficiency, online societies, psychological characteristics, cultural characteristics, social characteristics and macroeconomic factors affect the impact of virtual social networks on women's health. And the three factors of women's awareness (0.802), macroeconomic factors (0.801) and social networking (0.772) have the highest priority and the share of effectiveness. Policymakers need to put their efforts to reduce the social stratum, that is, reducing the inequality of power, social image, income, and wealth associated with different socio-economic situations. Also, solutions such as changing planners 'and authorities' attitudes toward this space and removing the limits of using virtual social networks, removing their negative view of users of these networks, and educating the general public are recommended. It seems that entering mediating variables such as government policies and supports such as a comprehensive health plan can help to better communicate.
  Keywords: Virtual Social Networks, Modern media, women
 • Ferdows Aghagolzadeh *, Azadeh Keshvardoost, Alieh Kord Zaferanlou Kambuzia, Arsalan Golfam Pages 279-311
  Although many studies have been done on news and linguistics features of media discourse, considering news genres and differences in their linguistics details have been neglected. This genres include political, social, economical, cultural, labor, international, world and science. This research is due to study on linguistics features of sport and social news, considering Van Dijk’s Theory of Ideology (2006) and also their differences is due to be identified, described and explained. By doing so, in the end a model will be represented for selection and representation of news in these fields. The reason for selection of these two fields is the amount of their audience and meaningful difference of their linguistic errors in comparison with other fields. This research has been done by field method and the data has been analyzed by Chi-squared test. Evaluation of efficiency of this model showed that it can be used as source for journalists in these two fields linguistically and considering communication theories. By doing so, journalists, editors and editors in chiefs have a scientific reference and this would lead to optimization of human force who works in media.
  Keywords: Model of News Selection, Representation, Social, Sport Fields, News, News Genre, Van Dijk’s theory of Ideology
 • Monir Roozbehani *, Bagher Sarokhani, Sattar Parvin Pages 313-356
  Difference and variety are phenomena that have existed since the formation of human societies. In such a situation, Tolerance makes it possible for different individuals and groups to coexist. On the other hand, mass media can exacerbate development and social solidarity by consolidating and deepening religious, national, cultural and historical links. Therefore, considering the widespread use of virtual social networks, and considering that today, different ethnic groups and groups, regardless of geographical boundaries and physical distances, have been able to connect and expand increasingly diverse communications , this research it tries to explain the interplay of new media and ethnic tolerance among the citizens of Tehran. The findings suggest that independent variables, each independently affect the dependent variable of the research, and in spite of the presence of numerous and diverse ethnic groups, the media can, by creating consensus among different groups, as an important factor in maintaining the dignity of individuals Have an effective role in achieving national unity.
  Keywords: Ethnic tolerance, social networks Cyberspace, Public Sphere, Social Dialogue