فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالحمید زیتونلی*، ابوالفضل فراهانی، حسن اسدی صفحات 9-18

  امروزه گردشگری ورزشی به یکی از استراتژی های مهم تجاری و اقتصادی جهت درآمد، اشتغال و توسعه زیرساخت ها برای اکثر کشورها تبدیل شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی دیدگاه کارشناسان گردشگری، کارشناسان تربیت بدنی و گردشگران ورزشی در مورد اثرات توسعه توریسم ورزشی بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی در استان گلستان بود. جامعه آماری تحقیق 217 نفر(53 نفر کارشناسان گردشگری و آژانس های مسافربری، 90 نفر کارشناسان تربیت بدنی و 74 نفر گردشگر ورزشی) بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد(0/83= α). برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون خی دو) بهره گرفته شد. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که بین توسعه گردشگری ورزشی و افزایش درآمد (p<0/01,x2=185/9) و ایجاد اشتغال (p<0/01,x2=135/6) رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، رویداد ورزشی، اشتغال، درآمد، اثرات اقتصادی
 • بهرام یوسفی*، بهشت احمدی صفحات 19-31

  ارتباط بین مربی- ورزشکار به عنوان یک ساختار چند بعدی و موقعیتی شامل سه فاکتور صمیمیت، تعهد و مکمل بودن است. هدف از این مطالعه نیز بررسی اثر ارتباط بین رفتارهای غیر کلامی مربی بر ارتباط مربی- ورزشکار بود. روش پژوهش زمینه یابی بود، که در یک نمونه 293 از ورزشکاران نوجوان 14 تا 17 سال در ورزش های انفرادی (کشتی، ورزش های رزمی و مشت زنی)، شرکت کنندگان به پرسشنامه ارتباط مربی- ورزشکار و مقیاس رفتارهای غیر کلامی مربی پاسخ دادند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید. معادلات ساختاری نشان داد که رفتارهای غیر کلامی حمایتی- تشویقی مربی اثرات مثبت و در مقابل رفتارهای غیر کلامی منفی مربی اثرات منفی بر ابعاد ساختاری ارتباط مربی- ورزشکار (صمیمیت، تعهد و مکمل بودن) دارد. این مطالعه بینشی را در مورد عوامل ارتباطی فراهم آورد که به مربیان اجازه می دهد کیفیت ارتباط با ورزشکاران خود را ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: رفتار غیر کلامی، رابطه مربی- ورزشکار، صمیمیت، تعهد، مکمل بودن، تشویق، تنبیه
 • اسماء صحرایی*، سید نصرالله سجادی، مصطفی افشاری صفحات 33-47

  شرایط اجتماعی و اقتصادی سازمان های عصر حاضر، لزوم دارا بودن مدیران خلاق و اثربخش را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. روش تحقیق توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است.جامعه آماری پژوهش کلیه روسا، نواب رییس و دبیران فدراسیونهای ورزشی کشور (100نفر) می باشد که به شکل کل شمار تعیین شد درنهایت 80 پرسشنامه دریافت گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اثربخشی حمیدی (α =0/81)و پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ(α=0/89)استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، t تک نمونه-ای و رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار Spss و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Lisrel استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بین اثربخشی و خلاقیت ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت(r=0.262, p<0.05)، همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که5/42% از واریانس خلاقیت مربوط به اثربخشی است (R2=0.425, p<0.01) و اعمال صحیح مدیریت بیشترین اهمیت را در پیش بینی تغییرات-خلاقیت مدیران داراست (β=1.218, p˂0.001). همچنین نتایج مدل تحقیق نشان دهنده برازش لازم و اثرگذاری و پیش بینی اثربخشی مدیران بر خلاقیت آنان بود (T=9.12, GFI=0.93, RMSEA=0.079) با توجه به نتایج بدست آمده می توان لزوم توسعه و بسط شاخصه-های اثربخشی را با اهمیت دانست؛ بدیهی است تعامل و کارکرد بین اثربخشی و خلاقیت در نهایت منجر به بهبود شرایط فدراسیون ها در عرصه دستیابی به اهداف خود خواهد بود.

  کلیدواژگان: پرورش کارکنان، اعمال صحیح مدیریت، خلق ایده های نو، اثربخشی، خلاقیت
 • علی گراوند*، فاطمه بهمنی، مصطفی افشاری صفحات 49-63

  هدف از پژوهش حاضر تبیین وشناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفر کننده به استان های غرب کشور (ایلام ،کرمانشاه ، لرستان و همدان) بود. پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه گردشگران ورزشی غیر فعال که در 2 ماه پایانی سال 1390 برای تماشا و تشویق تیم های ورزشی مورد علاقه خود در مسابقات رسمی و دوستانه به استان های ایلام، همدان، کرمانشاه و لرستان سفر کرده اند، بود. در نهایت محقق موفق شد دیدگاه 231 نفر از گردشگران غیر فعال را به شکل تصادفی جمعآوری نماید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 37 سوالی بود. پایایی پرسشنامه مربوط به عوامل جذب کننده 0/77= α و برای عوامل بازدارنده0/88= α محاسبه شد. از آزمون فریدمن و Uمن ویتنی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که علاقه به یک رشته ورزشی خاص، حضور دوستان و رفقا و علاقه به تفریح و گردش بین شهری از مهم ترین عوامل جذب کننده و کمبود امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد، بی انضباطی تماشاچیان در ورزشگاه و سطح کیفی پایین مسابقات و تیم های ورزشی از مهم ترین عوامل بازدارنده گردشگران ورزشی بودند. از نظر گردشگران عوامل جذب کننده مهمتر از عوامل بازدارنده عنوان شدند. بالا بردن آمارگردشگران ورزشی غیر فعال سفر کننده به این استان ها بدون تغییر نگرش در میان مسیولین و دست اندرکاران بخش ورزش و گردشگری و ایجاد بستری مناسب برای ورود گردشگران امکان پذیر نمی باشد و تحقق این امر مستلزم شناسایی کلیه عوامل جذب کننده و بازدارنده این حوزه و بهینه سازی آنها میباشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی غیر فعال، عوامل جذب کننده، عوامل بازدارنده
 • علی ناظمی*، محمود گودرزی، محمد خبیری صفحات 65-77

  هدف کلی این تحقیق تعیین تاثیر ویژگی های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع آوری داده های مربوط به ویژگی های استادیوم پرسشنامه ای 40 سوالی بر مبنای پژوهش های پیشین ساخته شد. حضور مجدد تماشاگران نیز با استفاده از پرسشنامه چهار سوالی اندازه گیری گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 15 تن از متخصصان بازاریابی ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آنها نیز در یک مطالعه راهنما، با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/87 و 0/83 تایید شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه تماشاگران بالاتر از 14 سال شرکت کننده در مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. نمونه آماری تحقیق به روش چندمرحله ای، از بین تماشاگران حاضر در چهار بازی برگزار شده در استادیوم های منتخب فولادشهر اصفهان، آزادی تهران، یادگار امام تبریز و شهید باهنر کرمان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برابر با 239 به دست آمد. برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تاثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بوسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هفت متغیر دسترسی به استادیوم، پارکینگ، تمیزی، زیبایی، راحتی صندلی ها، تخصیص فضا و خدمات غذایی بر حضور مجدد تماشاگران تاثیر دارند، ولی سه عامل تابلوهای راهنما، طراحی استادیوم و کیفیت اسکوربورد تاثیری بر حضور مجدد تماشاگران ندارند.

  کلیدواژگان: ویژگی های استادیوم، حضور مجدد، تماشاگران، لیگ فوتبال
 • ناهید اتقیا*، کبری کریمی صفحات 79-96

  پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نورنسبت به وضعیت موجود آموزشی وپژوهشی این دانشگاه ،انجام شده است وباروش توصیفی و به شکل میدانی اجرا گردیده، به طوری که جامعه آماری آن را، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، به تعداد 319 نفر و براساس جدول مورگان حجم نمونه 169 نفر تشکیل میداده است . ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای با49 پرسش و براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت بوده. اعتبار پرسش نامه به کار رفته،از طریق مطالعه آزمایشی روی 30 دانشجوو محاسبه آلفای کرونباخ (0/927) تا یید گردید و روایی ظاهری پرسشنامه از طریق نظر خواهی از اساتید اهل فن، مورد اصلاح وتایید نهایی قرار گرفت. نتایج بدست آمده، از طریق آمار توصیفی (جداول و نمودار)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اهم نتایج بدست آمده بدین قرار بود: 53/4درصد از دانشجویان تحت بررسی را زنان و 46/6 درصد را مردان تشکیل داده اند. بیشترین درصددانشجویان در گروه سنی 30 - 25 و کمترین درصددرگروه سنی 40 سال و بالاتر بوده اند.بیشترین درصد دانشجویان ورودی سال 88 بوده و در ترم چهارم تحصیل می کرده اند 51 درصد دانشجویان به منظور کسب دانش به تحصیلات عالیه در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پرداخته اند و از این عده 2/56درصد،معتقدندکه به اهداف مورد نظر خود دست یافته اند. 8/95 درصددانشجویان معتقدند برای آموزش های جنبی در دانشگاه امکانات لازم وجود دارد. دانشجویان،در مجموع عوامل اثر گذاربرانطباق محتوای دروس با نیاز های تخصصی ویافته های علمی، میزان نسبتا مطلوب را اظهار کرده اند(3/31 از مقیاس 5). دانشجویان، مهارت اساتید دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی را در مجموع عوامل اثرگذار بر این شاخص، را در حد متوسط توصیف کرده اند(3/24 از مقیاس 5). دانشجویان تحت بررسی، میزان وجود وسایل کمک آموزشی در دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور را مطلوب توصیف کرده اند(3/67از مقیاس 5). دانشجویان، وضعیت دانشکده و فضای کلاس ها را در مجموع عوامل مورد بررسی، نسبتا مطلوب (3/4 از مقیاس 5) توصیف کرده اند. دانشجویان مورد بررسی، رفتار و منش کارکنان در رابطه با دانشجویان را نسبتا مطلوب توصیف کرده اند(2/97 از مقیاس 5). دانشجویان وضعیت پژوهشی دانشگاه را در حد متوسط توصیف کرده اند (3/01 از مقیاس 5).

  کلیدواژگان: دوره کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، وضعیت آموزشی و پژوهشی
 • مرتضی مطهری*، حبیب هنری، سارا کشکر صفحات 97-108

  از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدانی صورت گرفته است. 75 نفر از داوران فوتبال کشور که در لیگ حرفه ای فوتبال قضاوت می کردند جامعه ی آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. پرسشنامه های دموگرافیک، پرسشنامه ی تحلیل رفتگی مسلش(0/91=α) و پرسشنامه ی عوامل فرسودگی آور (0/87=α)جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرارگرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین مقیاس کاهش عملکرد و تحلیل رفتگی داوران فوتبال اختلاف معناداری مشاهده شد(0/05>15/371=t). همچنین بین مقیاس مسخ شخصیت داوران فوتبال و تحلیل رفتگی آنان اختلاف معناداری مشاهده شد(p=0/000 و x2 =30/16). همچنین عوامل مدیریتی با میانگین(MR=5/35)و اقتصادی با میانگین (MR =3/88) مهمترین عامل فرسودگی آور و عامل فردی و محیطی با میانگین(MR =2/92،  MR =2/42) کم اهمیت ترین عوامل فرسودگی آور می باشند. درنظر گرفتن وضعیت شغلی داوران و ارایه ی برنامه ریزی درست در جهت هرچه بهتر بکارگیری داوران کارمند، ایجاد آرامش روانی در محیط شغلی داوران، از جمله اقداماتی است که مسیولان زیربط در جهت پیشگیری از پدیده ی واگیردار تحلیل رفتگی داوران فوتبال باید به عمل آورند.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتگی، قضاوت، داوران لیگ حرفه ای
|
 • Pages 9-18

  Today, sports tourism has turned into one of the important trade and economic strategies for income, employment and infrastructure development for most countries. The aim of this study was to investigate the viewpoints of the tourism experts, physical education experts and sport tourists on the effects of the development of sport tourism on employment and income in Golestan province. Statistical population consisted of 217 subjects (53 tourism experts, 90 physical education experts and 74 sport tourists). This study was a descriptive survey and a researcher-made questionnaire was used to collect data (α=0.83). For data analysis, descriptive and inferential statistics (chi-square test) were used. Statistical calculations were performed using SPSS software. The results showed a significant relationship between sport tourism development and an increase in income (P<0.01, X²=185.9) and between sport tourism development and employment (P<0.01, X²=135.6).

  Keywords: Sport Tourism, Sport Event, Employment, Income, Economic Impacts
 • Pages 19-31

  The coach-athlete relationship as a multidimensional and situational construct contains three factors of closeness, commitment, and complementarity. The aim of this study was to examine the effect of coaches’ nonverbal behaviors on coach-athlete relationship. The research method was a descriptive survey. A sample of 293 adolescent athletes aged between 14 and 17 from various individual sports (wrestling, marshal arts and boxing) completed Coach-Athlete Relationship Questionnaire and Coaches’ Nonverbal Behaviors Scale. Data were analyzed using Structural Equation Model (SEM). Structural equation modeling revealed that coaches’ supportive- encouraging nonverbal behaviors positively and, in contrast, coaches’ threatening nonverbal behaviors negatively affected the construct dimensions of coach-athlete relationship (closeness, commitment, and complementarity). This study provided insights into communication factors that allow coaches to improve the quality of relationship with their athletes.

  Keywords: Nonverbal Behaviors, Coach-Athlete Relationship, Closeness, Commitment, Complementarity, Encourage, Threaten
 • Pages 33-47

  The social and economic status of contemporary organizations necessitates creative and efficient managers. The aim of this study was to investigate the structural equation modeling in examining the relationship between effectiveness and creativity of managers of sport federations. This study was descriptive and field. Statistical population consisted of all managers, deputy managers and secretaries of Iran sport federations (N=100). The sample equaled the statistical population. For data collection, Hamidi effectiveness questionnaire (α=0.81) and Randsyp creativity questionnaire (α=0.89) were used and finally 80 questionnaires were returned. To test research hypotheses, Kolmogorov – Smirnov test, Pearson correlation coefficient test, one sample t test, multivariate regression in SPSS software and structural equation modeling in Lisrel software. The results showed a positive significant relationship between creativity and effectiveness (r=0.262, p<0.05). Also, regression results showed that effectiveness explained 42.5% of variance in creativity (R2=0.425, p<0.01) and the proper management played the most important role in predicting changes in managers' creativity (β=1.218, p˂0.001). Also, the research model showed the necessary fit and the effect and prediction of managers' effectiveness on their creativity (T=9.12, GFI=0.93, RMSEA=0.079). It was concluded that it is significant to develop effectiveness indexes. It is clear that the interaction between creativity and effectiveness finally leads to development of federation conditions to achieve their goals.

  Keywords: Staff Development, Proper Management, Creating New Ideas, Effectiveness, Creativity
 • Pages 49-63

  The aim of this study was to explain and identify attracting and preventive factors of inactive sport tourists who traveled to Iran western provinces (Ilam, Kermanshah, Lorestan, Hamedan). The present study was of causal-comparitive type and of practical considering its aim. The statistical population included all inactive sport tourists who traveled to Ilam, Kermanshah, Lorestan and Hamedan to watch and applaud their favorite sport teams in official and unofficial matches during the last 2 months of 1390. Finally, the viewpoints of 231 inactive tourists were collected randomly. A researcher-questionnaire containing 37 questions was used to collect the data. The reliability of questionnaire for attracting factors was α=0.77 and for preventive factors was α=0.81. Friedman and U Mann-Whitney tests were used to analyze data. Findings showed that interest in a particular sport, friends' gatherings and interest in recreation and sightseeing in the cities were the most important attracting factors and a lack of standard recreation and sport facilities, undisciplined spectators in the stadiums and low quality of competitions and sport teams were the most important preventing factors for sport tourists. From tourists' viewpoints, attracting factors were more important than preventive factors. It is impossible to increase the number of the inactive sport tourists who travel to these provinces without a change in the attitude of the officials and those who are involved in sports and tourism sector and a suitable ground for the tourists. As a result, it is necessary to identify all attracting and preventive factors in this area and to optimize them.

  Keywords: Tourism, Inactive Sport Tourism, Attracting Factors, Preventive Factors
 • Pages 65-77

  The aim of this study was to investigate the effect of stadium features on the future attendance of spectators in Iran football premier league. The present study was of correlation and application type. The data of stadium features were gathered by a researcher-made questionnaire (40 items) based on previous researches. Future attendance of spectators was measured using a 4-item researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaires was approved by 15 sports marketing professionals and their reliability was confirmed by Cronbach alpha as 0.87 and 0.83 respectively in a pilot study. The population of this study consisted of all spectators over 14 years old who participated in 11th Iran football premier league. The sample was selected by multistage method from the spectators of four plays held in selected stadiums of Fooladshahr (Esfahan), Azadi (Tehran), Yadegar Imam (Tabriz) and Shahid Bahonar (Kerman). Cochran formula was used to determine the sample size (239 subjects). To test theoretical model accuracy and to calculate effect coefficients, structural equation modeling (SEM) by Lisrel package was used. Results showed that seven variables (i.e. accessibility to stadium, parking, cleanliness, aesthetic, seat comfort, space allocation, and food services) affected the future attendance of spectators. But, three factors (i.e. signage, stadium layout, and scoreboard quality) did not affect the future attendance of spectators.

  Keywords: Stadium Features, Future Attendance, Spectators, Football League
 • Pages 79-96

  The present study aimed at investigating the attitudes of MA students of physical education and sport sciences of Payam Noor University (PNU) to the existing status of education and research in this university. This study was conducted as a descriptive field one. The statistical population consisted of all MA students of physical education and sport sciences of Payam Noor University (PNU) (N=319) and the sample was determined by Morgan table (n=169). A questionnaire (49 items) was used to collect data based on 5-point Likert scale. The reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's alpha as 0.927 in a pilot study on 30 students and the face validity was approved using professionals' viewpoints. The obtained data were analyzed by descriptive statistics (tables and figures). The results showed that 53.4% of the subjects were female and 46.6% were male. The highest percentage of students were 25-30 years old and the lowest percentage were 40 years old or above. The highest percentage of students entered university in 1388 and in their fourth term. 51% of subjects started their higher education in physical education and sport sciences to gain knowledge while 56.2% believed that they reached their goals. 95.8% believed that there were necessary facilities for the peripheral training in the university. The subjects also evaluated the compatibility between course content and special needs and scientific findings as almost appropriate (scale 3.31 out of 5). They evaluated their MA physical education academic teachers' proficiency as average (scale 3.24 out of 5) while they evaluated the existing training aids in MA physical education of PNU as appropriate (scale 3.67 out of 5). The students evaluated faculty status and the spatial state of classrooms as almost appropriate (scale 3.4 out of 5). They also evaluated the staff's behaviors towards students as almost appropriate (scale 2.97 out of 5). The students described the research status of university as average (scale 3.01 out of 5).

  Keywords: MA, Physical Education, Sport Sciences Field, Payam Noor University, Education, Research Status
 • Pages 97-108

  As football referees are always under the pressure of excitement and stress of the match authorities, teams, coaches, players and spectators, they highly tend to the phenomena “Burnout”. So the present study aimed to investigating the role of burnout factors in the judgment of football referees in Iran football premier league. This study was descriptive-analytical and at field. The statistical population consisted of 75 football referees who judged in Iran football premier league. Three main questionnaires were used to collect data: demographic, Maslach burnout questionnaire (α=0.91) and burnout factors (α=0.87). The results showed a significant difference between decreased accomplishment and burnout of football referees (t=15.371, p<0.05). There was also a significant difference between referees' depersonalization and their burnout (x2=30.16, p=0.000). Managerial factors with MR=5.35 and economic factors with MR=3.88 were considered as the most important factor of burnout while individual and environmental factors with MR=2.42 and MR=2.92 were considered as the least important factors. Considering referees' job situation and presenting decent planning in order to hire efficient referees, making calmness in their job position were among the main measures that superior managers should exert to prevent the infectious phenomenon of burnout in football referees.

  Keywords: Burnout, Judgment, Premier League Referees