فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسن متقی شهری*، فرزاد غفوری، احمد محمودی صفحات 9-20

  هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی سازمان های ورزشی و غیرورزشی استان خراسان رضوی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه ای بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش در سازمان های ورزشی شامل کلیه روسا و نایب رییسان زن هیات های ورزشی استان خراسان رضوی (N=43) و کلیه مدیران و کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری مشهد (N=34) بودند و جامعه آماری سازمان غیرورزشی را تمامی مدیران و کارکنان زن اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی (N=51) تشکیل می دادند که به دلیل محدودیت تعداد افراد جامعه کل کارکنان و مدیران زن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استانداردی بود که روایی آن توسط کارشناسان تایید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (0/83=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف،t مستقل و یومن ویتنی استفاده شد. بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در مولفه های تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، حمایت خانواده و روابط در کار بین سازمان های ورزشی و غیرورزشی وجود دارد (0/005≥P). همچنین تفاوت معناداری در مولفه های کلیشه جنسیت، سقف شیشه ای و حمایت رهبر در سازمان های ورزشی وغیرورزشی مشاهده نشد (0/005≤P).

  کلیدواژگان: پست های مدیریتی، زنان، سازمان غیرورزشی، سازمان ورزشی، سقف شیشه ای
 • زینب مندعلی زاده*، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری صفحات 21-35

  هدف تحقیق حاضر، تعیین شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش است. روش تحقیق کیفی است که با توجه به اکتشافی بودن تحقیق، از رویکرد دلفی فازی استفاده شد که بر این اساس، میزان موافقت خبرگان از شاخص های مورد نظر ارزیابی شد. خبرگان این تحقیق شامل استادان مدیریت ورزشی و کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی بود. راهبرد نمونه گیری، انتخاب موارد حاد و تیپیک بود. نتایج حاصل از سه دور دلفی فازی، 64 شاخص برای کارآفرینی پایدار ورزش کشور را معرفی کرد، به گونه ای که با در نظر گرفتن رویکرد سیستمی از بعد اجتماعی شاخص های ورودی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بود، از بعد اقتصادی شاخص های حمایتی شامل سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی و از بعد محیطی شاخص های حمایتی شامل سرمایه رابطه ای و سرمایه سازمانی بود و در نهایت شاخص-های نتیجه ای یا برونداد شامل بهره وری اجتماعی، بهره وری اقتصادی، عدالت در ابعاد اقتصادی-اجتماعی بود. در نتیجه اهمیت تعیین شاخص های پایداری برای کارآفرینی ورزشی و لزوم توجه مدیران و سیاستمداران توسعه ورزش به این بخش را مورد تاکید قرار می دهد. در واقع مدل حاصل از شاخص های پایداری در کارآفرینی ورزشی، با در نظر گرفتن فرایند و نتایج و رویکرد سیستمی، نگاه جامعی به برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی در ورزش دارد.

  کلیدواژگان: تئوری سرمایه، رویکرد سیستمی، دلفی فازی، کارآفرینی پایدار، ورزش
 • لقمان کشاورز*، ناهید کارگر صفحات 37-47

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور بود. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در رشته مدیریت ورزشی بود که 248 نفر به صورت تصادفی - طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف- اسمیرنوف، تی تک گروهی، رگرسیون خطی و چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی دانشجویان در حد نامطلوب و کارآفرینی آنها در حد متوسط قرار دارد. همچنین ارتباط معناداری بین هوش هیجانی با کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور مشاهده شد و هوش هیجانی توان پیش بینی کارآفرینی دانشجویان را دارد. همچنین از بین زیرمولفه های هوش هیجانی فقط خودآگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی قابلیت پیش بینی کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی را دارند. ازاین رو توصیه می شود هوش هیجانی دانشجویان با برگزاری کلاس های آموزشی بهبود داده شده و به منظور تقویت کارآفرینی دانشجویان درس کارآفرینی در دوره تحصیل آنها مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دانشجو، دانشگاه پیام نور، مدیریت ورزشی، کارآفرینی، هوش هیجانی
 • مهرداد محرم زاده، محسن کوثری پور*، مصطفی افشاری صفحات 49-63

  توسعه سلامت و پیاده سازی فرهنگ و فرایند یادگیری در هر سازمان، چه خدماتی و چه تولیدی، به بهره وری مضاعف منجر می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تدوین نظام ساختاری سلامت سازمانی با فرایند و فرهنگ یادگیری در فدراسیون های ورزشی ایران تدوین شده است. روش تحقیق همبستگی و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان فدراسیون های ورزشی ایران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری با توجه به حجم جامعه طبقه ای تصادفی انتخاب شد (N=234). برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه فرایند و فرهنگ یادگیری قربانی زاده (1389) (α =0/92) و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی OHI (مدل لایدن و کلینگل) (α=0/91) استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از روایی سازه و همبستگی چندگانه و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Lisrel نسخه 8.8 استفاده شد. بر مبنای نتایج به دست آمده ضرایب رگرسیونی و مقادیر T مدل ارتباطی سلامت، فرهنگ و فرایند یادگیری تایید و همچنین ارتباط بین هر کدام از متغیرها وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده توجه ویژه به سلامت در سازمان با شاخصه های ویژه آن در این تحقیق و در پی آن فرهنگ و فرایند یادگیری در سازمان های ورزشی امری مهم در نهادینه سازی و تثبیت بهره وری آنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: خلق دانش، سلامت سازمانی، شناسایی عملکرد، فرایند یادگیری، فرهنگ یادگیری
 • مسعود یمینی فیروز*، سیدعماد حسینی، موسی یمینی فیروز، مازیار کلاشی صفحات 65-76

  هدف پژوهش حاضر تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه مازندران طی سال های 1385 تا 1388 است. در این پژوهش از روش تحلیل استنادی (توصیفی- تحلیلی) که یکی از روش های علم سنجی به شمار می رود، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 4417 فقره استناد تشکیل می دهد که از منابع و مآخذ 42 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران استخراج شد. برای جمع آوری اطلاعات از چک لسیت (سیاهه وارسی) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در نوشتن پایان نامه خود به طور چشمگیری از منابع لاتین استفاده می کنند (76/49درصد) و میزان استفاده آنها از منابع فارسی (23/50درصد) بسیار کم است. یافته دیگر تحقیق حاکی از آن است که میزان استناد دانشجویان به تولیدات علمی استادان راهنما و مشاور بسیار کم است؛ به طوری که از مجموع 4417 استناد فقط 56 استناد (1/26 درصد) از کل استنادها مربوط به آثار علمی استادان راهنما و مشاور بوده است. در نهایت، با توجه به تنوع موضوعات تحقیق و میان رشته ای بودن رشته تربیت بدنی نیاز است تا حداقل یک استاد متخصص در آن زمینه به عنوان مشاور با دانشجویان در نگارش پایان نامه همکاری کند.

  کلیدواژگان: پایان نامه، تحلیل استنادی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، رفتار استنادی
 • سیده طاهره موسوی راد*، ابوالفضل فراهانی صفحات 77-85

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه منابع کارآفرینی سازمانی با خروجی های کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (396 نفر) بودند که 200 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی منابع کارآفرینی سازمانی و خروجی های کارآفرینی سازمانی بود. روایی پرسشنامه ها به تایید متخصصان رسید. پایایی آنها نیز در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/92 و 0/93 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل عاملی، آزمون t تک گروهی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری، با بهره گیری از دو نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت موجود وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با متغیرهای مورد مطالعه غیرکارآفرینانه است و بین «دسترسی منابع مالی» با «خروجی های کارآفرینی سازمانی» در سطح α≤0/05ارتباط مثبت و معنادار و ارتباط منفی معناداری بین «دسترسی زمانی» با «خروجی های کارآفرینی سازمانی» وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان پیش بینی کرد که با افزایش «منابع کارآفرینی سازمانی» «خروجی های کارآفرینی سازمانی» افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: خروجی های کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، منابع کارآفرینی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان
 • شهاب بهرامی*، شیرین زردشتیان، بهرام یوسفی صفحات 87-96

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1393 برابر 772 نفر بود. 256 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند، سپس به پرسشنامه های رضایت شغلی هارتلاین و فرل (1996) و پرسشنامه تعهد عاطفی مودای و همکاران (1979)پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول، تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدل معادلات ساختاری استفاده شد و همچنین از چند شاخص نیکویی برازش استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر تعهد عاطفی تاثیر مستقیم و با شدتی قوی دارد و با توجه به میزان تاثیر (0/61= β) به ازای یک واحد تغییر در رضایت شغلی کارکنان، 0/61 واحد در تعهد عاطفی آنها تغییر به وجود می آید. بنابراین با افزایش رضایت شغلی دلبستگی عاطفی کارکنان برای مشارکت در سازمان افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، رضایت شغلی، کارکنان، وزارت ورزش و جوانان
|
 • Pages 9-20

  The aim of the present study was to investigate and compare women’s role and presence in management positions of sport and non-sport organizations of Khorasan Razavi province. The research method was descriptive of comparative type with was conducted as a field study. The statistical population in sport organizations consisted of all sport chairwomen and vice chairwomen of sport boards in Khorasan Razavi Province (N=43) and all female managers and employees in Sport Organization of Mashhad Municipality (N=34). The statistical population for the non-sport organization consisted of all female managers and employees in Education General Office of Khorasan Razavi province (N=51). Due to the limitation of the subjects, all female employees and managers were selected as the sample. A standard questionnaire was used to collect data. The validity was confirmed by experts and its reliability was established through Cronbach Alpha Coefficient (α=0.83). For data analysis, Kolmogorov-Smirnov, independent t, and U Mann-Whitney tests were applied. The findings revealed a significant difference in gender discrimination, contradiction between work and family, family support and work relationships between sport and non-sport organizations (P≤0.005). Moreover, there was no significant difference in gender stereotype, glass ceiling, and leader support between sport and non-sport organizations (P≥0.005).

  Keywords: Management Positions, Women, Non-Sport Organization, Sport Organization, Glass Ceiling
 • Pages 21-35

  The aim of this study was to identify sustainability entrepreneurship indicators in sport. Research method was qualitative and with regard to the exploratory type of research, Fuzzy Delphi method was used. Based on this method, the agreement rate of the specialists was evaluated. The specialists consisted of sport management and entrepreneurship professors and sport entrepreneurs. Sampling strategy was typical and acute. The results of three rounds in Fuzzy Delphi method introduced 64 indicators for sustainability entrepreneurship of Iran sport, that is to say with regard to the systemic view, input indicators in social dimension included human, social, and cultural capitals support indicators in economic dimension included financial and physical capitals support indicators in institutional dimension included relational and organizational capitals and finally output indicators included social and economic efficiency and justice in economic-social dimensions. Therefore, the importance of sustainability indicators for sport entrepreneurship and the attention of managers and politicians of sport development should be emphasized. Indeed, the obtained model has a comprehensive outlook on planning to develop sport entrepreneurship considering process and results of systemic view.

  Keywords: Sustainability Entrepreneurship, Sport, Fuzzy Delphi, Systemic View, Capital Theory
 • Pages 37-47

  The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and entrepreneurship in postgraduate students of sport management at Payame Noor University. Statistical population included 700 M.A. students of sport management at Payame Noor University. 248 students were selected as the sample by cluster random sampling method. To achieve the research goals, Siberia Shrink Questionnaire of Emotional Intelligence, and Skarbove and Zimer Entrepreneurship Questionnaire were used. For data analysis, descriptive and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test, Single Sample t student test, liner regression, and multiple regression were used with SPSS. The results indicated that the emotional intelligence of the students was not desirable while their entrepreneurship was average. Besides, there was a significant relationship between emotional intelligence and entrepreneurship of the students, that is to say emotional intelligence could predict their entrepreneurship. From sub-components of emotional intelligence, self-awareness, empathy and social skills only could predict their entrepreneurship. So it is suggested that students’ emotional intelligence should be improved by instructional courses and it is necessary to include an entrepreneurship course in their syllabus to strengthen their entrepreneurship.

  Keywords: Emotional Intelligence, Entrepreneurship, University Student, Sport Management, Payame Noor University
 • Pages 49-63

  Health development and implementation of learning culture and process in organizations, either services or productive, will lead to increased productivity. So, the aim of the present study was to develop a structural model of organizational health, learning process and learning culture in Iran sport federations. The present study was a field research using correlation test. The population was all the staff of Iranian sport federations. The sample was selected by a stratified random sampling method (n=234). To collect data, Learning Process and Culture Questionnaire by Qorbanizadeh (2010) (α=0.92) and standard Organizational Health Inventory (OHI) by Lynden and Klingele (α=0.91) were used. In inferential statistics, construct validity, multiple construction and Structural Equation Modeling were used with Lisrel 8.8. The results showed that the regression coefficients and T amounts of the relational model of health, learning culture and process were approved. Also, there were significant relationships among all variables. According to these results, it is important to pay special attention to the health of the organizations and its specific characteristics, and learning process and culture in sport federations in order to institutionalize and stabilize their productivity.

  Keywords: Learning Culture, Organizational Health, Learning Process, Performance Identification, Knowledge Creation
 • Pages 65-76

  The aim of this study was citation analysis of physical education and sport sciences theses of postgraduate students of Mazandaran University from 2004 to 2009. This study was conducted using citation analysis (descriptive-analytical). The statistical population consisted of 4417 citations that were extracted from the references of 42 theses of Mazandaran University. To collect data, a checklist was used. Results showed that physical education postgraduate students used Latin sources to a great extent (76.49%) to write their theses but they used Persian resources to a very lesser extent (23.50%). Another result showed that citation of scientific productions of supervisors and advisors was very low, that is to say out of 4417 citations, only 56 citations (1.26%) referred to the scientific productions of supervisors and advisors. Finally, given the diversity of physical education interdisciplinary studies, it is necessary to have at least one specialized professor as a consultant in order to assist students in writing their theses.

  Keywords: Citation Behavior, Citation Analysis, Physical Education, Sport Sciences, Thesis, Mazandaran University
 • Pages 77-85

  This study was conducted to design and provide a sport entrepreneurship model based on the relationship between organizational entrepreneurial resources and outputs in Ministry of Sport and Youth. The statistical population consisted of all managers and staff of this ministry (N=396) and 200 subjects were randomly selected as the sample. Two researcher-made questionnaires of organizational entrepreneurial resources and organizational entrepreneurial outputs were used. Their validity was confirmed by experts and their reliability was calculated as 0.92 and 0.93 respectively by Cronbach alpha in a pilot study with 30 subjects. For data analysis, Pearson correlation coefficient, multiple regression, factor analysis, one-group t test, path analysis and structural equations were used with SPSS and LISREL. The findings showed that the existing condition of Sport and Youth Ministry was non-entrepreneurial with an emphasis on the studied variables. There was a positive and significant relationship between financial resources accessibility and organizational entrepreneurial outputs (α≤0.05) and a negative and significant relationship between time accessibility and organizational entrepreneurial outputs. It can be predicted that an increase in organizational entrepreneurial resources will increase organizational entrepreneurial outputs.

  Keywords: Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurial Resources, Organizational Entrepreneurial Outputs, Ministry of Sport, Youth
 • Pages 87-96

  The aim of this study was to determine the effect of job satisfaction on the affective commitment of employees in Ministry of Sport and Youth. All employees of Ministry of Sport and Youth in 2015 comprised the statistical population (N=772). Random sampling method was used and finally 256 people were selected as sample. 256 employees were selected as the sample by simple random sampling method and they responded to Job Satisfaction Questionnaire by Hartlin and Ferrell (1996) and Affective Commitment Scale by Mowday et al. (1979). Confirmatory factor analysis of first order, factor analysis of second order and structural equation modeling as well as some indexes of goodness of fit were used to analyze the data. The results showed that job satisfaction had a direct and intensive effect on affective commitment (β=0.61), that is to say a unit of change in job satisfaction changed 0.61 unit in affective commitment. Thus, an increase in job satisfaction increased employees' emotional attachment to participate in the organization.

  Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Affective Commitment, Employees, Ministry of Sport, Youth