فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام یوسفی، سحر امیری*، بهشت احمدی صفحات 9-22

  تصویر برند ورزشکار شامل سه بعد اصلی است: عملکرد ورزشی، جذابیت ظاهری و سبک زندگی بازارپسند. هدف این مطالعه آزمون تاثیر تصویر برند ورزشکار بر همانند سازی با ورزشکار بود. 250 دانشجو مقیاس تصویر برند ورزشکار (آرایی و همکاران، 2013) و مقیاس اصلاح شده همانند سازی با ورزشکار کوهن و پرس (2003) را تکمیل کردند. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و بر مبنای مدل معادلات ساختاری است. مدل معادلات ساختاری نشان داد که تنها سبک زندگی بازارپسند از ابعاد تصویر برند ورزشکار ضریب مسیر معناداری بر همانند سازی با ورزشکار داشت. این بعد بازتابی از شخصیت ورزشکار و ادراک اجتماعی از ورزشکاران است. یافته ها نشان می دهد که این موضوع از طریق رفتار اخلاقی درون و بیرون زمین رقابت، حساس بودن در موضوعات اجتماعی- فرهنگی، رهبری خوب و مدل مناسب برای هوادار بودن، مسیولیت اجتماعی، نشان دادن احترام برای هواداران و تماشاچیان قابل حصول است. بنابراین، برای ارتقای سطح همانند سازی هوادار با ورزشکار، به چهره های ورزشی و مدیران آنها پیشنهاد می شود که بخش زیادی از فعالیت هایشان را بر ایجاد سبک زندگی بازارپسند ورزشکار متمرکز کنند.

  کلیدواژگان: تصویر برند، جذابیت ظاهری، سبک زندگی بازارپسند، عملکرد ورزشی، همانند سازی
 • آرزو اسماعیلی*، ناهید اتقیا، محمد جوادی پور صفحات 23-32

  هدف از این پژوهش، ارایه شاخص های مورد نیاز به منظور ارزیابی مسیر توسعه ورزش استان فارس بود. به این منظور پژوهشگر با استفاده از منابع موجود، به بررسی شیوه های جمع آوری شاخص های مورد نیاز پرداخت و سپس با توجه به منابع و داده های در دسترس، به شیوه توصیفی و با مرور منابع مختلف، شاخص های بالقوه در زمینه ارزیابی توسعه یافتگی ورزش استان فارس را ارایه کرد. سپس با استفاده از روش کیفی و با بررسی سند توسعه ورزش استان فارس، از طریق بررسی اهداف کلان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، 20 شاخص به منظور بررسی فرایند توسعه ورزش این استان، انتخاب شد و از طریق تحلیل اطلاعات به دست آمده، مشخص شد سیاستگذاران ورزش این استان، بر مولفه مشارکت اجتماعی بیش از دیگر مولفه ها تاکید دارند. مولفه های دیگر نیز به ترتیب شامل اطلاع رسانی، دسترسی، مشارکت بانوان، داوطلبی، آموزشی-علمی و ساختاری-سیاسی اند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، استان فارس، توسعه یافتگی، توسعه یافتگی ورزشی، شاخص
 • محمود جمالی گله*، ناهید جباری، مرتضی فتاح پور مرندی صفحات 33-41

  تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری یکی از عوامل مهم در روابط بین افراد و سازمان هاست که نقش بسزایی در رشد و توسعه همه جانبه سازمان ها دارد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس رسانه و انعطاف پذیری کنشی با تعهد سازمانی در داوران لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه داوران حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور بودند. نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است؛ بر این اساس 95 نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. مولفه ها با استفاده از پرسشنامه استرس رسانه در فوتبال کریستیانسن، هلوری و روبرت (2012)، پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) اندازه گیری شدند. نتایج تحلیل نشان داد استرس رسانه و انعطاف پذیری کنشی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی داوران لیگ برتر ایران است. نتایج تحقیق کمک شایانی در توجه مجدد به راهکاری اصولی در جهت کاهش اشتباهات داوری و افزایش کیفیت قضاوت های ورزشی می کند.

  کلیدواژگان: استرس رسانه، انعطاف پذیری کنشی، تعهد سازمانی، داوران لیگ برتر، فوتبال
 • بهناز علی حسینی*، حسن بحرالعلوم، سید رضا حسینی نیا صفحات 43-54

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین انگیزه های مشارکت ورزشی و تعهد ورزشی ورزشکاران جانباز و معلول بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران شرکت کننده (250 نفر) در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولان تشکیل دادند که 122 نفر به عنوان نمونه آماری تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، انگیزه های مشارکت ورزشی گیل و همکاران (1983) و تعهد ورزشی اسکانلن و همکاران (1993) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، t مستقل و برای تعیین روابط بین متغیرها در قالب مدل علی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین تمام زیرمقیاس های انگیزه های مشارکت ورزشی و تعهد ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و انگیزه های کسب سلامتی و شهرت قوی ترین پیش بینی کننده تعهد ورزشی اند. همچنین انگیزه های مشارکت ورزشی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد ورزشی دارند و توانسته اند 34 درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین کنند. کلیه شاخص ها نیز نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند. به طور کلی نتایج بیان می کند که مسیولان و مربیان باید به منظور تقویت تعهد ورزشی در جانبازان و معلولان به انگیزه های آنها به ویژه انگیزه کسب سلامتی توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: انگیزه، تعهد ورزشی، جانبازان و معلولان، سلامتی، شهرت
 • غلامرضا شعبانی بهار، علی منصف*، محمود گودرزی، نصرالله عرفانی صفحات 55-66

  هدف از این پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه شاخص های موفقیت ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود که به طور غیرتصادفی هدفدار انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از جدول مورگان، 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. پس از بررسی روایی صوری، به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه های ده گانه بین 0/74 تا 0/89 بود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار ده عامل، از نظر تفکیک سوالات و انطباق با مبانی، مناسب است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی ده عاملی سازه موفقیت ورزشی، شامل حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی، حمایت شغلی-ورزشی، تسهیلات آموزشی و تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی، تحقیقات علمی و محیط قهرمانی، دارای برازندگی مناسبی است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده این پرسشنامه در نمونه ها و در حوزه های دیگر ورزش برای اطمینان از روایی و پایایی آن اجرا شود.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، مربیان، موفقیت ورزشی، ورزشکاران، ورزش نخبگی
 • احمد محمودی*، جلیل یونسی، محمدحسن متقی شهری صفحات 67-82

  هدف پژوهش حاضر، سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست های اسکی استان تهران بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر بود، از طریق جدول مورگان 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 362 پرسشنامه معتبر تحلیل شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه وی (2008) بود که پس از ترجمه و بازترجمه و بومی سازی متناسب با فرهنگ کشور به 17 سوال کاهش یافت که در چهار عامل کلی (محدودیت درون فردی، محدودیت بین فردی، محدودیت دوستی و خویشاوندی و محدودیت ساختاری) دسته بندی شد. روایی صوری و محتوایی آن توسط یازده نفر از استادان مدیریت ورزشی در زمینه توریسم ورزشی و همچنین چندین تن از متخصصان روان سنجی تایید شد و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (0/95=α). نتایج نشان داد که براساس میزان ارتباط و t-Value تمامی سوالات رابطه معناداری با عامل های خود داشتند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز حاکی از آن بود که ارتباط بین چهار عامل کلی با مفهوم محدودیت های گردشگران ورزشی معنادار بود و همه هفده گویه از چهار عامل ابزار اندازه گیری حمایت کرده و ساختار عاملی و روایی سازه ابزار را تایید می کنند.

  کلیدواژگان: اسکی، پایایی، روایی، سازه، گردشگران ورزشی، محدودیت
 • لقمان کشاورز*، ابوالفضل فراهانی، علی صادقی صفحات 83-97

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و اعضای هیات علمی رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد 850 نفر بود. در بخش کیفی از نظر 25 تن از متخصصان ورزش قهرمانی به طور هدفمند استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 265 نفر به طور تصادفی - طبقه ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران تهیه و بر مبنای آنها، پرسشنامه محقق ساخته 61 سوالی تهیه شد و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد برای توسعه ورزش قهرمانی 10 قوت، 15 ضعف، 6 فرصت و 16 تهدید وجود دارد. در پایان توصیه می شود مسیولان ورزش برای توسعه ورزش قهرمانی به نتایج و توصیه های ارایه شده در پژوهش حاضر توجه کنند.

  کلیدواژگان: توسعه، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها، ورزش قهرمانی
 • حمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرست، رضا طلایی* صفحات 99-109

  هدف از تحقیق حاضر، اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه های تعیین سطح مطلوب ارتباط و مهارت های موثر ارتباطی شش گانه بود. روش تحقیق از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر هدف توسعه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش های مختلف مدیریت ورزشی در سال های 1393 و 1394 بود و نمونه آماری نیز براساس جامعه نامحدود و 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق که روایی و پایایی آنها بررسی شد شامل دو پرسشنامه محقق ساخته به شرح زیر بود: پرسشنامه تعیین سطح مطلوب ارتباطات و پرسشنامه تعیین سطح مهارت های ارتباطی. در این تحقیق به تعیین روایی صوری، محتوایی و ساختاری اقدام شد و پایایی کلی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد. نتایج نشان داد مهارت نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن، خواندن، زبان تنی و استفاده از ابزار ارتباطی روزمره و نوین به عنوان مهارت های ارتباطی شش گانه شناسایی شدند. با اجرای مدل تاییدی پرسشنامه سطح ارتباطات مشخص شد که تمامی عامل های مستخرج، روایی بالایی دارند و علاوه بر این، بهترین انعکاس دهنده سطح ارتباطات درون فردی است.

  کلیدواژگان: ارتباطات سازمانی، اعتباریابی، پایایی سنجی، مدل شش گانه ارتباطات، مهارت های ارتباطی
|
 • Pages 9-22

  Athlete Brand Image (ABI) consists of three main dimensions: athletic performance, attractive appearance and marketable lifestyle. The aim of this study was to examine the effect of ABI on fan-player identification. 250 university students completed Scale of Athlete Brand Image (SABI) developed by Arai et al. (2013), and modified Cohen & Perse (2003) Identification Scale. The methodology was descriptive-correlation based on Structural Equation Model (SEM). SEM showed that among ABI dimensions, only marketable lifestyle had a significant path loading on fan-player level of identification. This dimension reflected the personality of an athlete and social perception towards athletes which could be achieved by behaving ethically inside and outside the field, sensitivity to sociocultural issues, being a good role model and a good leader for fans, social responsibility, and showing appreciation for fans/ spectators. Therefore, athletes and their managers are recommended to invest a substantial part of their activities on athletes' marketable lifestyle to enhance fan-player level of identification.

  Keywords: brand image, identification, athletic performance, attractive appearance, marketable lifestyle
 • Pages 23-32

  This study aimed at offering those indicators required to evaluate the path of sport development in Fars province. According to the existing resources, the methods of collecting the required indicators were examined. Then, given the available resources and data, potential indicators for the evaluation of sport development in Fars province were offered using descriptive methods and review of related literature. Then through qualitative method and a survey of sport development document of Fars province, 20 indicators were selected to evaluate the process of sport development in this province by an investigation of the macro goals and objectives of Sport and Youth general office of Fars province. Through analyzing the obtained data, it was clear that the policy makers of this province emphasized social participation more than other indicators. Other components were informing, accessibility, women participation, volunteering, educational-scientific and structural-political respectively.

  Keywords: indicator, evaluation, development, sport development, Fras province
 • Pages 33-41

  Organizational commitment is one of the important factors in the relationships between individuals and organizations in management and literature of behavioral sciences and plays an important role in general growth and development of organizations. The aim of the present study was to investigate the relationship of media stress and resilience with organizational commitment in the referees of Iran premier league. The methodology was descriptive-correlative. The statistical population consisted of all referees in premier football league. The whole population was considered as the sample (N=n=95).  Media Stressors in Football Questionnaire (Kristiansen, Halvari, and Roberts, 2012), Connor-Davidson Resilience Scale (2003) and Allen and Meyer's Organizational Commitment Questionnaire (1990) were used to measure the variables. Results showed that media stress and resilience could predict organizational commitment of Iran premier league referees. These results contribute to more attention to proper strategies in order to decrease referees' faults and raise sport judgment quality.

  Keywords: media stress, resilience, organizational commitment, premier league referees, football
 • Pages 43-54

  The aim of this study was to examine the relationship between sport participation motives and sport commitment in disabled athletes. The population consisted of all disabled athletes participating in national championship track and field tournament (N= 250) and 122 athletes were randomly selected as the sample. Demographic characteristics, Sport Participation Motives (Gill et al., 1983) and Sport Commitment (Scanlan et al., 1993) were used to collect data. Pearson correlation coefficient, multiple regression, independent t test were used to analyze data and structural equation modeling was applied to determine the relationships of variable within the casual framework. The results showed a significant and positive relationship between all subscales of sport participation motives and sport commitment. 'Fitness and health' and 'popularity' motives were the most powerful predictors of sport commitment. Also, sport participation motives had a positive and significant effect on sport commitment and could predict 34% of sport commitment variance. The model showed a good fit to the data. Totally, the results stated that officials and coaches should pay more attention to motives of the disabled, particularly health motive in order to strengthen their sport commitment.

  Keywords: motive, disabled, sport commitment, health, popularity
 • Pages 55-66

  The aim of this study was the confirmatory factor analysis (CFA) of sporting success indicators questionnaire. The statistical population consisted of coaches, athletes and executive directors of four selected federations as well as the managers of the National Olympic Committee and the Ministry of Sport and Youth who were selected non-randomly and purposively. 153 subjects were selected as the sample by Morgan table. After examining the face validity, confirmatory factor analysis was used to examine the construct validity. Cronbach's alpha was used to investigate the reliability which ranged between 0.74 and 0.89 for the ten factors which showed the suitable reliability of the questionnaire. Results of CFA showed that the structure of the ten factors was fair with regard to item discrimination and adaptation to theories. These results also showed that the 10-factor model of sporting success questionnaire, including financial support, structure and policy making, sport participation, talent identification system, career-sport support, educational and training facilities, coaching system, national and international competitions, scientific researches and championship, had good fit. It is suggested that this questionnaire should be applied to other fields and samples in future researches in order to assure its validity and reliability.

  Keywords: sporting success, confirmatory factor analysis, coaches, athletes, elite sport
 • Pages 67-82

  The current study aimed at evaluating the reliability and validity of the Persian version of 'Participation Constraints in Ski' questionnaire in Tehrani skiers. The population of the study consisted of all skiers in Tehran and as the total population exceeded 10000 subjects, 370 skiers were selected as the sample using Morgan Table and 362 reliable questionnaires were analyzed. Wei (2008) questionnaire was used to assess the questionnaire. The items of this questionnaire reduced to 17 after the questionnaire was translated, retranslated and localized according to Iran culture and they were classified into four general factors )intrapersonal constraints, interpersonal constraints, relatives and friends constraints, structural constraints). Face and content validities were verified by 11 sport management professors in sport tourism field and experts of psychometry. Cronbach's alpha was used to obtain the reliability of the questionnaire (α=0.95). The results from the t-value and correlations showed that there was a significant relationship between all items and the factors they described. Moreover, the results from the second-order factor analysis indicated a significant relationship between 4 main factors and the concept of 'skiers’ constraints'. Besides, all 17 items supported these factors and confirmed the instrument’s factor structure and validity.

  Keywords: constraints, sport tourism, skiers, validity, reliability, Construct
 • Pages 83-97

  The aim of this study was the factor analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the elite sport development in Iran. The statistical population included 850 managers and the elite sport experts and physical education faculty members in Iran universities. In the qualitative section, the viewpoints of 25 elite sport experts were used and in the quantitative section, 265 subjects were selected as the sample using cluster random sampling method based on Morgan Table. To achieve the study objectives, a list of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the elite sport development in Iran was provided. Then based on the provided list, a researcher-made questionnaire with 61 items was distributed among the subjects. For data analysis, a Delphi method was used for the qualitative section and descriptive and inferential statistics including confirmatory factor analysis by AMOS and SPSS were used in the quantitative section. The results indicated that there were 10 strengths, 15 weaknesses, 6 opportunities, and 16 threats for the elite sport development in Iran. Finally, it is recommended that sport responsibilities pay attention to these findings and recommendations in order to develop the elite sport.

  Keywords: elite sport, development, strengths, weaknesses, opportunities, threats
 • Pages 99-109

  The aim of this study was to validate and determine the reliability of questionnaires of appropriate level of communication and 6-fold effective communication skills determination. Method was descriptive with regard to strategy, survey in terms of performance and development with regard to aim. The statistical population consisted of all master students in different fields of sport management in 2014 and 2015. The statistical sample consisted of 384 subjects based on the population. The reliability and validity of two researcher-made questionnaires were determined: appropriate level of communication and communication skills. Their face, content and structure validity was determined and their reliability was determined as 0.89 by Cronbach's alpha. The results showed that writing skills, speaking skills, listening skills, reading skills, body language skills, and modern daily communication tools were identified as 6 factors of 6-fold communication skills. The implementation of the confirmatory model of communication questionnaire showed that all factors had high validity and best reflected the level of intrapersonal communication.

  Keywords: communication skills, validating, 6-fold communication model, reliability determination, organizational communications