فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل فراهانی، رامین ایرجی نقندر* صفحات 9-20

  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محدودیت ها و محرک های حضور تماشاگران در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود. جامعه آماری پژوهش تماشاگران تیم های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد هفتادوششم (100000=N) بودند. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی نمونه آماری برابر با 384 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار تماشاگران ورزشی ساخته یو (2010) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/92=α به دست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، بارتلت، فریدمن و تحلیل مسیر در نرم افزارهای SPSS و EQS استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های محرک درونی، محرک بیرونی، محدودیت درونی، محدودیت بیرونی و اندازه های رفتاری تاثیر معناداری بر رفتار تماشاگران به منظور حضور در ورزشگاه دارند. همچنین ترتیب عامل ها از رتبه اول تا پنجم عبارت اند از: محرک درونی، محدودیت درونی، محرک بیرونی، محدودیت بیرونی و اندازه های رفتاری.

  کلیدواژگان: تماشاگران، فوتبال، لیگ، محدودیت ها، محرک ها
 • عبدالله فرهادفر*، میثم نظری قنبری صفحات 21-28

  هدف از این پژوهش بررسی و تبیین چگونگی صرف وقت و شناخت عوامل اتلاف وقت، و اثربخشی و تجزیه وتحلیل دبیران تربیت بدنی در مقطع راهنمایی، است. جامعه آماری تحقیق کلیه دبیران تربیت بدنی در مقطع راهنمایی استان کردستان است که 90 نفر آنها به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان با 20 سوال و اثربخشی دبیران با 21 سوال بر مبنای مقیاس پنج ارزش لیکرت است. روایی پرسشنامه ها به شکل صوری و با استفاده از آزمون کرونباخ پایایی پرسشنامه مدیریت زمان 88/. و پرسشنامه اثربخشی 84/. به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین استفاده بهینه از زمان و اثربخشی، همچنین بین اهداف، برنامه ریزی و تعیین اولویت ها و اثربخشی دبیران تربیت بدنی در مقطع راهنمایی استان کردستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، استان کردستان، دبیران تربیت بدنی، مدیریت زمان، مقطع راهنمایی
 • خالد سلیمانی*، بهرام یوسفی، نریمان رحمانی، سمیه کاظمی صفحات 29-39

  هدف از این پژوهش رتبه بندی عوامل مدیریتی و حرفه ای باشگاه های ورزشی بخش خصوصی شهر کرمانشاه بود. ابزار به کاررفته در پژوهش، پرسشنامه صنعت بهداشت و آمادگی جسمانی (SHFI) در دو نسخه مختص مدیران و مختص مشتریان بود. روایی پرسشنامه ها را دوازده نفر از استادان مدیریت ورزشی تایید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه های مختص مدیران و مشتریان از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/7 و 0/83 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران و مشتریان باشگاه های ورزشی بخش خصوصی شهر کرمانشاه بود. نمونه گیری برای انتخاب باشگاه به صورت تصادفی-طبقه ای و تعداد آن 70 باشگاه بود و نمونه نهایی را 70 نفر از مدیران باشگاه ها و 400 نفر از مشتریان تشکیل دادند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی بررسی شدند و برای رتبه بندی نتایج از آزمون نا پارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مدیران باشگاه ها داشتن مهارت های ارتباطی و مدیریتی، مهم ترین معیار باشگاه داری هستند. تجهیزات مناسب و مربیان شایسته هم مهم ترین معیارهای ترجیح یک باشگاه از سوی مشتریان عنوان شده است. با وجود موفقیت های به دست آمده در این صنعت، هنوز مشکلاتی وجود دارد که رشد این صنعت را در آینده باز می دارد.

  کلیدواژگان: باشگاه های ورزشی، مدیران، مربیان، مشتریان، مهارت های مدیریتی
 • احمد ترک فر* صفحات 41-48

  هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارایه راهکارهای مناسب به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیات های ورزشی استان بوشهر است. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی روسا، دبیران و نایب رییسان هیات های ورزشی فعال در استان بود (شهرستان های بوشهر، جم، دشتستان، گناوه و دیر) که به صورت نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 120 نفر انتخاب شدند. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای اجرای پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به مقدار 0/81 به تایید رسید و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر استادان و متخصصان مربوط تایید شد. نتایج تجزیه وتحلیل عامل اکتشافی که به کمک نرم افزار spss18  انجام گرفت، حاکی از آن است که مولفه های تحت بررسی در مجموع 66 درصد واریانس را تبیین می کنند. در نهایت براساس نتایج تحلیل عاملی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع به ترتیب اولویت شامل نداشتن فرهنگ پذیرش، عدم تربیت و آموزش مستمر و نبود مدیریت موثر است. نداشتن فرهنگ پذیرش به عنوان مهم ترین مانع شناسایی شد.

  کلیدواژگان: بوشهر، کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، موانع، هیات های ورزشی
 • قاسم مهرابی*، محمدابراهیم رزاقی، حسین عیدی صفحات 49-60

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گرایش ورزشکاران به سوء مصرف مواد مخدر پس از کناره گیری از ورزش بود. روش پژوهش اکتشافی است و جامعه آماری را ورزشکاران کشتی با چوخه و سایر گروه های مرتبط با موضوع مورد مطالعه تشکیل دادند. بدین منظور، 227 نفر از ورزشکاران فعال (60 نفر)، مربیان و پیشکسوتان (20 نفر)، داوران و نیروهای داوطلب (20 نفر)، ورزشکاران بازنشسته معتاد (17 نفر) و غیر معتاد (30 نفر) و تماشاچیان (80 نفر) به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل موثر بر گرایش ورزشکاران کشتی با چوخه به سوء مصرف مواد را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی و در ده عامل، نگرش مثبت به مواد مخدر، افسردگی، عدم تحمل شکست و ناکامی، کنجکاوی، خانواده، دوستان، کمبود امکانات، محرومیت های اقتصادی- اجتماعی، فقدان برنامه ریزی و بازار مواد، شناسایی کرد. همچنین، عامل محرومیت، نبودن برنامه ریزی و افسردگی به ترتیب بیشترین و عامل کنجکاوی، بازار مواد و خانواده به ترتیب کمترین سهم را در تبیین واریانس کل داشت.

  کلیدواژگان: افسردگی، کشتی با چوخه، محرومیت، مواد مخدر، ورزشکاران
 • سجده مرادی*، طیبه زرگر صفحات 61-71

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر است. جامعه آماری پژوهش، شامل ورزشکاران زن و مرد در رشته های، والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال به تعداد 1395 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه رفتار مربیگری (مارتین و بارنز، 1999) و پرسشنامه جو اخلاقی (ویکتور کالن،1993) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، آزمون u من ویتنی، آزمون اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندمتغیره و از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق پس از یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (پرسشنامه جو اخلاقی 0/78 = α و پرسشنامه رفتار مربیگری 0/76=α) به دست آمد. نتایج نشان داد که بین رفتار مربیگری (رفتار واکنشی مثبت، رفتار واکنشی منفی، رفتار طبیعی) و جو اخلاقی رابطه معنادار وجود دارد. بین رفتارهای مربیگری در بین مردان و زنان ورزشکار اختلاف معناداری وجود ندارد، ولی در بین جو اخلاقی در بین مردان و زنان ورزشکار اختلاف معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد توجه مربیان به رفتار های واکنشی مثبت و طبیعی در برخورد با ورزشکاران اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی، رفتار مربیگری، لیگ برتر، ورزشکار، ورزش های تیمی
 • افسانه زهرا توسلی*، حبیب هنری، افسانه کوشافر صفحات 73-82

  هدف از این تحقیق مقایسه هویت جنسیتی ورزشکاران زن و مرد حرفه ای ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حاضر در تیم های ورزشی ملی و حرفه ای زن و مرد رشته های ورزشی تیمی و انفرادی ایران 380=N تشکیل می دهند. در این تحقیق تعداد ورزشکاران مورد تحقیق حدود 380 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و کرج سای  191 ورزشکار زن و مرد از تیم های ورزشی انفرادی و گروهی انتخاب شدند. ساندرا بم روان شناس در سال 1974 آزمونی را تهیه کرد که دوجنسیتی بودن را اندازه گیری می کند. میانگین هویت زنانگی همان طورکه انتظار می رفت، در زنان ورزشکار بالاتر است (0/432±5/11) و در مردان ورزشکار این میزان کمتر از زنان ورزشکار به دست آمد (0/502±4/96). میانگین هویت دوجنسیتی در زنان و مردان ورزشکار تحت بررسی برابر به دست آمد. این میزان در زنان ورزشکار 0/475±4/95 و در مردان ورزشکار 0/409±4/93 بود.  t به دست آمده در این آزمون 2/263- و سطح معناداری کوچک تر از 0/05 به دست آمد که نشان دهنده تفاوت معنادار میانگین هویت جنسیتی زنان و مردان است.

  کلیدواژگان: جنسیت، ورزش حرفه ای، ورزشکار، هویت، هویت زنانگی، هویت مردانگی
|
 • Pages 9-20

  The aim of this study was to analyze the constraints and motivators of the presence of spectators in professional football league in Iran. The statistical population consisted of the Persepolis and Esteghlal spectators in 76th derby (N=100000). Based on Krejcie and Morgan Table, the size of statistical sample was calculated as 384 subjects who were selected randomly. To collect data, the Questionnaire of Behavior of Sports Spectators (Yu, 2010) was used. Face and content validity of the questionnaire (after translation) was achieved by the comments of sport management professors. The reliability of questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha test as (α=0.92). The research method was descriptive which was conducted as a field study. Descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov, Bartlett and Friedman statistical tests and path analysis in SPSS and EQS statistical software were used to analyze the data. The results showed that the internal motivators, external motivators, internal constraints, external constraints and behavioral measures had significant effects on the behavior of the spectators in the stadium. Their ranking from first to the fifth place was: internal motivators, internal constraints, external motivators, external constraints and behavioral measures.

  Keywords: constraints, football, league, motivators, spectators
 • Pages 21-28

  The aim of this study was to investigate and explain how physical education teachers spend their time as well as to identify time-consuming factors, and their efficiency and analysis at junior high schools. The statistical population consisted of all teachers of physical education at junior high schools in Kurdistan province and 90 teachers were randomly selected as the sample. The methodology of the study was descriptive-correlation and was application in terms of aim. Two standard questionnaires of Time Management (20 items) and Teacher's Efficiency (21 items) were used to collect data based on Likert's 5-point scale. The face validity of the questionnaires was determined and their reliability was calculated using Cronbach's alpha as α=0.88 for Time Management Questionnaire and α=0.84 for the Efficiency Questionnaire. Spearman rank correlation coefficient test was used to analyze the data. The results revealed that a positive and significant relationship between the optimal use of time and efficiency and also between objectives, planning and determining priorities and the efficiency of teachers of physical education at junior high schools in Kurdistan province.

  Keywords: efficiency, junior high school, Kurdistan province, physical education teachers, time management
 • Pages 29-39

  The aim of this study was to rank management and professional factors of sport clubs of private sector in Kermanshah city. The Survey of the Health and Fitness Industry (SHFI) (in two versions: one for managers and the other one for clients) was used. The validity of the questionnaire was confirmed by 12 sports management professors. The reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's alpha as 0.7 and 0.83 for managers and costumers respectively. The statistical population consisted of all managers and clients of sports clubs of private sector in Kermanshah city. The clubs were selected by stratified random sampling method (70 clubs) and the final sample consisted of 70 managers and 400 clients. The obtained data were analyzed using descriptive statistics and non-parametric Friedman test was used to rank the results. The results indicated that from the club managers’ perspective, communication and managerial skills was the most important factor to manage a club. Appropriate equipment along with qualified coaches were identified as the most important factors to prefer a club by the clients. Although some improvements appeared in this industry, there are still problems hindering this industry from developing in future.

  Keywords: clients, coaches, management skills, managers, sport clubs
 • Pages 41-48

  The aim of this study was to investigate the barriers to implementation total quality management in sport associations of Bushehr province and to provide appropriate solutions. The statistical population consisted of all presidents, secretaries and vice-presidents of sport associations active in Bushehr province and 120 subjects were selected by purposive non-random sampling method from Jam, Dashtestan, Genaveh and Dayeer cities. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the applied questionnaire as 0.81 and the validity was confirmed by professors and experts. The exploratory factor analysis by SPSS 18 software showed that the barriers under study explained 66% of variance. Finally, barriers to TQM implementation were the lack of an acceptance culture, the lack of constant training and education and the lack of effective management respectively. The lack of an acceptance culture was identified as the most important barrier.

  Keywords: barriers, Bushehr, quality, sport associations, total quality management
 • Pages 49-60

  The aim of the present study was to identify effective factors that contribute to athletes' drug abuse after retirement from sport. Research method was exploratory and statistical population included Chokheh wrestling athletes and other groups related to the study goal. Therefore, 227 subjects (active athletes (n=60), coaches and retired (n=20), referees and volunteers (n=20), retired addict athletes (n=17), retired non-addict athletes (n=30) and spectators (n=80)) were selected purposively as statistical sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Exploratory factor analysis detected those factors affecting Chokheh wrestling athletes' drug abuse in three individual, organizational and social levels and it also identified 10 factors of positive attitude to drugs, depression, the lack of failure tolerance, curiosity, family, friends, the lack of facilities, socioeconomic deprivations, the lack of planning and drug market. Also, deprivation, lack of planning and depression explained the most proportion and curiosity, drug market and family explained the lowest proportion of the total variance.

  Keywords: athletes, Chokheh wrestling, depression, deprivation, drug abuse
 • Pages 61-71

  The aim of this study was the relationship between coaching behavior and team ethical climate in premier league team athletes. Statistical population consisted of 1395 male and female athletes in volleyball, basketball, handball and football. Using Cochrane formula, 300 subjects were selected and a questionnaire was randomly distributed. Personal information questionnaire, Coaching Behavior Questionnaire (Martin & Barnes, 1999) and Ethical Climate Questionnaire (Victor Cullen, 1993) were used to collect data. For data analysis, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Spearman and multiple regression tests and SPSS 20 software were used. The reliability of the questionnaires were calculated by Cronbach's alpha test (Ethical Climate Questionnaire α=0.78, Coaching Behavior Questionnaire α=0.76) after a pilot study. The results showed a significant relationship between coaching behavior (positive reactional behavior, negative reactional behavior and normal behavior) and ethical climate. There was no significant difference in coaching behaviors between male and female athletes while there was a significant difference in ethical climate between male and female athletes. According to the results, it seems that coaches should pay attention to positive and normal reactional behaviors when dealing with athletes.

  Keywords: athlete, coaching behavior, ethical climate, premier league, team sports
 • Pages 73-82

  The aim of this study was to compare gender identity of male and female professional athletes in Iran. This study was descriptive, correlation and casual-comparative. The population consisted of all male and female, individual and team players in the national and professional sports teams (N=380). Using Morgan and Krejcie Table, 191 male and female athletes in individual and team sports were selected. In 1974, psychologist Sandra Bam provided a test that measured androgyny. The mean feminine identity, as expected, was higher in female athletes (5.11±0.432) and it was lower in male athletes than female athletes (4.96±0.502). Mean androgynous identity was equal in male and female athletes which was 4.95±0.475 in female athletes and 4.93±0.409 in male athletes. t obtained in this test was -2.263 and the significance level was less than 0.05 which showed a significant difference in gender identity between men and women.

  Keywords: athlete, feminine identity, gender, identity, masculine identity, professional sport