فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (تابستان1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالحمید زیتونلی*، مرتضی رضایی صوفی، علیرضا قربانی صفحات 9-22

  استان گلستان یکی از مقاصد توانمند برای توسعه گردشگری ورزشی و جذب گردشگر در سطح ملی و بین‌المللی در سواحل دریای خزر است. هدف این تحقیق، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ورزشی در استان گلستان با استفاده از مدل SWOT بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن را استادان صاحب‌نظر تایید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (0/86 = آلفا) تایید شد. نمونه آماری این تحقیق 62 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها، مدیران و کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی بودند. پرسشنامه مشتمل بر 36 سوال رتبه‌بندی‌شده در زمینه بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه گردشگری ورزشی در استان گلستان بود. برای‌ تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون مقایسه میانگین بهره گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها نشان داد که نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 2/32 و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 2/34 است که نشان‌ می‌دهد که موقعیت گردشگری ورزشی استان گلستان در خانه راهبرد‌های بازنگری یا تدافعی (WT) قرار دارد.

  کلیدواژگان: تهدیدها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، گردشگری ورزشی، گلستان
 • محمدجواد برزگر محمدی*، عباس خدایاری، فریده هادوی، سعیده رضوی صفحات 23-30

  هدف از اجرای تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین پرخاشگری با مهارت های ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران بود. به همین منظور از بین 300 نفر از منجیان غریق به صورت خوشه ای و تصادفی ساده و براساس جدول مورگان، 169 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف جمع آوری داده ها کاربردی، ازنظر زمان، حال نگر و نحوه جمع آوری داده ها به شکل میدانی بوده است. برای اجرای این تحقیق از پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری (1992) و مهارت های ارتباطی بارتون جی (1990) و پرسشنامه اطلاعات فردی استفاده شد. به منظور توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. برای تعیین توزیع طبیعی داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد پرخاشگری با مهارت های ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران ارتباط معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: ارتباط، پرخاشگری، مرد، منجیان غریق، مهارت های ارتباطی
 • مریم مختاری دینانی*، هاشم کوزه چیان، عباس نظریان مادوانی صفحات 31-41

  اثربخشی رهبری از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مرتبط با این عامل، بسیار ارزشمند است. ازاین رو، هدف اصلی این تحقیق، تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (N=331) بود که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر برای اجرای تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق، از پرسشنامه 35سوالی هوش سازمانی کارل آلبرشت (2003) و پرسشنامه 36سوالی اثربخشی رهبری به منظور جمع آوری داده ها و از روش آماری رگرسیون چندگانه، برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که اثربخشی رهبری با هوش سازمانی رابطه معناداری دارد (p< 0/05). به علاوه، با توجه به ضرایب رگرسیون چندگانه به دست آمده با روش ورود همزمان، ارتباط مثبت و معناداری بین اشتیاق، اتحاد و توافق، و فشار عملکرد با اثربخشی رهبری وجود داشت (0/05 p<). به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که هوش سازمانی، عاملی مهم و پیش بینی کننده در اثربخشی رهبری مدیران ورزشی است.

  کلیدواژگان: اتحاد و توافق، اثربخشی، اشتیاق، رهبر، هوش
 • رضا صادقی*، علی محمد صفانیا، حمید قاسمی صفحات 43-56

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل ساختار برنامه ها و نقش های کارکردی شبکه های تلویزیونی منتخب ورزشی بود. روش انجام پژوهش حاضر از نظر راهبرد، توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا، براساس هدف، کاربردی، از نظر زمانی، حال نگر، از نظر شیوه جمع آوری داده ها، اسنادی و از نظر دوره زمانی، مقطعی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، برگه کدگذاری محقق ساخته بود که به بررسی محتوا و ساختارها در بین شش شبکه ورزشی نامبرده پرداخت و ضریب عینیت برگه کدگذاری از طریق کاپا 89% به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شش شبکه ورزشی ESPN، یورو، اسکای، رای، الجزیره و شبکه ورزش ایران بود. مبنای انتخاب شبکه های ورزشی گستردگی پوشش جغرافیایی بود. نمونه آماری پژوهش نیز به صورت خوشه ای-تصادفی از بین سیزده هفته انتخاب شد. برنامه ها به مدت چهارده روز تحلیل شد که در محدوده زمانی 21 مارس تا 4 آوریل 2015 مورد بررسی قرار داشت. از آمار توصیفی همچون درصدها و شکل به منظور توصیف متغیرها در بین شش شبکه استفاده شد. همچنین برای تحلیل از آزمون خی دو داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنا داری در سطح 0/01≥P در متغیرهای جنسیت، نقش های کارکردی، مولفه های چهارگانه ورزش، زمینه تولید و محور تولید برنامه های ورزشی در شبکه های مورد نظر وجود داشت.

  کلیدواژگان: برنامه، تلویزیون، جدول پخش، شبکه، ورزش
 • محسن لقمانی*، رحیم رمضانی نژاد صفحات 57-69

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازه نگرشی دلبستگی شغلی از طریق ویژگی های اصلی شغل داوری فوتبال طراحی شده است. 157 داور و کمک داور شاغل در لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران به پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شغل (مورگسون و هامفری، 2006) و تعلق شغلی (کانونگو، 1982) پاسخ دادند. با توجه به تعداد داوران، حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری در نظر گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه ها را 17 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و داوران فوتبال تایید کردند. مهم ترین نتایج توصیفی پژوهش حاصل از آن بود که داوران لیگ دسته اول تعلق شغلی بیشتری را نسبت به داوران لیگ برتر گزارش کردند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهم ترین ویژگی های شغلی اثرگذار بر تعلق شغل داوران فوتبال، استقلال در کار، هویت وظیفه و بازخورد است. با اینکه مدل های هویت وظیفه و استقلال شاخص های برازش مناسبی داشتند، شاخص های برازش مدل مسیر بازخورد به تعلق شغلی تایید نشدند. این یافته ها ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر به داوران و بازبینی قوانین شغلی را یادآور می شوند. در نهایت، به مدیران داوری فوتبال پیشنهاد می شود که در طراحی مجدد شغل داوری، علاوه بر بازبینی و تغییرات وظایف کمک داوران، فشارها و مسیولیت های کاذب را از داوران بزدایند.

  کلیدواژگان: استقلال، بازخورد، تعلق شغلی، داوران فوتبال، هویت وظیفه
 • معصومه بخیت، همایون عباسی*، حسین عیدی، کامران عیدی پور صفحات 71-81

  هدف از این پژوهش پیش بینی بی تفاوتی سازمانی کارکنان از طریق هوش راهبردی مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق تمامی مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) بودند. برای تعیین نمونه آماری از روش کل شمار استفاده شد و نمونه آماری تحقیق متناسب با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته هوش راهبردی و پرسشنامه استاندارد بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) بود که پایایی آنها به ترتیب 0/92 و 0/97 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و LISREL8/70 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش راهبردی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد هوش راهبردی 0/24 از تغییرات بی تفاوتی سازمانی را تبیین می کند. بنابراین به مدیران ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که از طریق توجه ویژه به متغیر هوش راهبردی شرایط را برای کاهش بی تفاوتی کارکنان در سازمان فراهم کنند.

  کلیدواژگان: اداره ورزش و جوانان، بی تفاوتی سازمانی، کارکنان، هوش، هوش راهبردی
 • مجید سلیمانی* صفحات 83-90

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان تشکیل می دهند (140 N=) که براساس جدول مورگان 103 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز[1] (1991) و پرسشنامه اثربخشی کارکنان ندایی (1391) استفاده شد (15). پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض 0/88 و پرسشنامه اثربخشی کارکنان 0/67 محاسبه شد. در آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک های مدیریت تعارض رقابت و همکاری با اثربخشی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد (P<0/05). ولی بین سبک مدیریت تعارض اجتناب با اثربخشی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان رابطه معناداری وجود ندارد (0/05<P). همچنین نتایج نشان داد که سبک های مدیریت تعارض پیشگوی مناسبی برای اثربخشی کارکنان است.

  کلیدواژگان: اثربخشی، ادارات ورزش و جوانان، سبک همکاری، کارکنان، مدیریت تعارض
|
 • Pages 9-22

  Golestan province is one of the potential destinations to develop sport tourism and attract tourists nationally and internationally on the shores of the Caspian Sea. The aim of this study was to design strategic planning for sport tourism development in Golestan province by SWOT method. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The validity of this questionnaire was approved by experienced professors and its reliability was verified by Cronbach’s alpha correlation coefficient (α = 0.86). The statistical sample consisted of 62 university sport management professors as well as tourism and physical education experts and managers. The questionnaire included 36 ranked items about strengths، weaknesses، opportunities and threats of the development of sport tourism in Golestan province. The data were analyzed by descriptive statistics and mean comparison test. The analysis of strengths، weaknesses، opportunities and threats showed that the final score of internal factors evaluation matrix was 2.32 and the final score of external factors evaluation matrix was 2.34. The data indicated that sport tourism in Golestan province was located in weaknesses and threats (WT).

  Keywords: Golestan, opportunities, sport tourism, strengths, threats, weaknesses
 • Pages 23-30

  The aim of the present study was to determine the relationship between aggression and communication skills of male lifeguards in Tehran. 169 lifeguards were selected from 300 subjects as the sample of this study based on Morgan Table by cluster simple random sampling method. The methodology of this study was correlation. The study was application with regard to the purpose of data collection, provisional in terms of time and a field study with regard to the way the data were collected. Bus and Peri Aggression Questionnaire (1992), Barton J Communication Skills Questionnaire (1990), and a demographic questionnaire were used in this study. In order to describe research variables, descriptive statistics were used. In order to determine the normal distribution of data, Kolmogorov-Smirnov test was used. In addition, Pearson correlation and regression were used to test the hypotheses. The results showed no significant relationship between aggression and communication skills of male lifeguards in Tehran.

  Keywords: aggression, communication skills, lifeguards, male, relationship
 • Pages 31-41

  Leadership effectiveness is one of the success factors in any organization. Hence, it is important to identify factors that can be related to this factor. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between organizational intelligence and leadership effectiveness of sport managers. The statistical population consisted of all managers of Sport and Youth Ministry, National Olympic Committee, National Paralympics Committee, National Olympic Academy and sport federations (N=331). Base on Morgan Table, 180 subjects were selected for this study. Karl Albrecht (2003) Organizational Intelligence Questionnaire (35 items) and Leadership Effectiveness Questionnaire (36 items) were used to collect data. Data analysis was performed by the multivariate regression. The results showed a significant relationship between leadership effectiveness and organizational intelligence (P<0.05). Also, with regard to the multivariate regression coefficients achieved by enter method, there was a significant relationship between enthusiasm, alignment and congruence and performance pressure and leadership effectiveness (P<0.05). Generally, this study showed that organizational intelligence was an important predictive factor for leadership effectiveness of sport managers.

  Keywords: alignment, congruence, effectiveness, enthusiasm, intelligence, leader
 • Pages 43-56

  The aim of this study was to analyze the structures of TV programs and the functional roles of selected sport channels. This study was descriptive in terms of strategy, content analysis in terms of methodology, applied regarding the aims, provisional considering time, citation in terms of data collection and sectional regarding the period of study. Researcher-made coding sheets were used to collect data. These sheets analyzed contents and structures of 6 sport channels. Their objectivity coefficient was obtained by Kappa as %89. The statistical population consisted of 6 sport channels: ESPN, Euro Sport, Sky Sport, Rai Sport, Aljazeera and Iran Sport TV. These channels were selected based on their geographical coverage. The statistical sample was selected from 13 weeks by cluster – random sampling method. The programs were analyzed for 14 days from 21 March to 4 April 2015. Descriptive statistics such as percentages and graphs were used to describe the variables in 6 channels. Also, chi-square test was applied to analyze the data. The results showed significant differences in variables such as gender, functional roles, sport quadruplet components, content and subject of production of sort programs among these channels (P≥0.01).

  Keywords: channel, conductor, program, sport, TV
 • Pages 57-69

  This study was designed to predict the attitudinal construct of job involvement through core job characteristics in soccer referees. 157 referees and assistant referees working in Iran premier and A division soccer leagues responded to standard questionnaires of Work Design (Morgeson and Humphrey, 2006) and Job Involvement (Kanungo, 1982). Regarding the number of referees, statistical sample equaled the statistical population. Face validity of the questionnaires was confirmed by 17 sport management experts and soccer referees. The most important descriptive results showed that A-league referees reported more job involvement than premier league referees. Also, the results of structural equation model illustrated that the most important job characteristics influencing soccer referees’ job involvement were autonomy, task identity, and feedback. Although task identity and autonomy were fit, these indexes were not confirmed for pathway of feedback to job involvement. These findings recommend that referees should be assigned more authority and job rules should be revised. Finally, managers of soccer referees are suggested to eliminate referees’ false responsibilities and pressures in addition to revising and changing assistant referees’ tasks during this job redesigning.

  Keywords: autonomy, feedback, job involvement, soccer referees, task identity
 • Pages 71-81

  The aim of this study was to predict organizational indifference of staff through managers' strategic intelligence in Sport and Youth offices of Kermanshah province. This study was descriptive and correlation. The statistical population consisted of all managers and staff of Sport and Youth offices in Kermanshah province (N=228). To determine the sample, it was considered proportional to the statistical population. A researcher-made questionnaire of strategic intelligence and the standard questionnaire of organizational indifference by Danaiefar et al. (2010) were used and their reliability was determined as 0.92 and 0.97 respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, multiple regression, exploratory and confirmatory factor analysis) and SPSS22 and LISREL8/70 were used. The results showed a significant and negative relationship between strategic intelligence and organizational indifference of staff. Also, the results of stepwise regression showed that strategic intelligence explained 0.24 of changes in organizational indifference. Therefore, the managers of Sport and Youth offices are recommended to pay special attention to the strategic intelligence so that they can provide the ground to reduce organizational indifference of staff in the organization.

  Keywords: intelligence, organizational indifference, Sport, Youth offices, staff, strategic intelligence
 • Pages 83-90

  The aim of this study was the relationship between conflict management styles and the effectiveness of staff in the Sport and Youth offices of Hamadan province. This study was descriptive - correlation and applied in terms of aim. The population consisted of all staff of Sport and Youth offices of Hamadan province (N=140) and 103 subjects were selected based on Morgan Table. Conflict Management Questionnaire of Robbins (1991) and Effectiveness of Staff Questionnaire of Nedaei (2012) were used to collect data (15). The reliability of Conflict Management Questionnaire was 0.88 and Effectiveness of Staff Questionnaire was 0.67 using Cronbach's alpha test. In inferential statistics, Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used. The results showed a significant relationship between competition and cooperation conflict management styles and effectiveness of staff (P<0.05) but there was no significant relationship between avoiding conflict management style and effectiveness of staff in Sport and Youth offices of Hamadan province (P<0.05), and the results also showed that conflict management styles were suitable predictors of effectiveness of staff.

  Keywords: conflict management, cooperation style, effectiveness, Sport, Youth offices, staff