فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه ابراهیمی*، فرشاد تجاری، رضا نیک بخش صفحات 9-20

  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل  نقش عوامل درونی و بیرونی بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی بود. روش تحقیق توصیفی است و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل استفاده کنندگان از پارک ها و باشگاه های ورزشی در شهر تهران بود. برای نمونه تحقیق 402 نفر (206 مرد، 196 زن) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه 50 سوالی محقق ساخته استفاده شد که روایی آن را 15 نفر از استادان دانشگاه ها و متخصصان تایید کردند. پایایی آن در آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمامی شاخص ها بیشتر از 0/7 محاسبه شد. برای توصیف داده ها از آزمون های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و درصد فراوانی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون KMO  برای کفایت نمونه، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عامل ها و تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی متغیرها، به کمک نرم افزارهای  SPSS نسخه 20 و Lisrel نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل درونی نقش بیشتری بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی دارد.

  کلیدواژگان: ادراک، انگیزش، اوقات فراغت، تصمیم گیری، جذابیت، شخصیت
 • رسول نظری*، حسن صافدل صفحات 21-32

  هدف این پژوهش بررسی اثر ارتباطات بین فردی سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان و نقش آن بر تعهد سازمانی سازمان های ورزشی است. این پژوهش از نوع تحلیلی و مدل یابی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. حجم جامعه آماری این پژوهش 250 نفر است. 152 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، کیفیت زندگی کاری (0/85)، تعهد سازمانی (0/81) و ارتباطات بین فردی سازمانی (0/86) بود که روایی و پایایی آنها تایید شد. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین ارتباط بین فردی سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد. ضمن اینکه مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود. از آنجا که ارتباطات بین فردی بر کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی افراد تاثیرگذار است، مهارت های ارتباطی باید مورد توجه ویژه مدیران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارتباطات بین فردی، تعهد سازمانی، سازمان های ورزشی، کارکنان، کیفیت زندگی کاری
 • زهرا کریم اللهی، ناهید اتقیا*، مریم مختاری دینانی صفحات 33-46

  اماکن ورزشی به عنوان فضاهای اجتماعی که در ارتباط مستقیم با افرادند، به منظور عملکرد بهتر و درآمدزایی بیشتر، نیازمند جذب هرچه بیشتر مشتریان هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های محیطی فضاهای ورزشی بر جذب مشتری با توجه به مفهوم محیط های پاسخ ده بود. تحقیق به روش توصیفی-مقایسه ای انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان اماکن ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب (20000=N) بود که با استناد به جدول مورگان، از بین آنها 350 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 25سوال بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 0/81 به دست آمد. در این پژوهش از بین هفت عامل مربوط به پاسخ دهی محیط، عوامل نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسبات بصری و غنای حسی رابطه معناداری با جذب مشتری در مجموعه ورزشی انقلاب داشتند و نفوذپذیری مهم ترین عامل شناخته شد. با در نظر گرفتن نتایج  تحقیق حاضر، قابلیت دسترسی آسان به اماکن ورزشی درون مجموعه ورزشی انقلاب و ارایه خدمات متنوع به افراد و نیز جذاب بودن محیط مجموعه ورزشی از نظر مشتریان، عواملی بودند که در انتخاب مشتریان این مجموعه نقش داشتند که لازم است مورد توجه هرچه بیشتر مدیران این مجموعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فضاهای ورزشی، مجموعه ورزشی انقلاب، محیط های پاسخ ده، مشتری، ویژگی های محیطی
 • بهاره کاتوزیان، زهرا سادات میرزازاده*، مرتضی عظیم زاده، محمد کشتی دار صفحات 47-56

  هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی مدارس ایران بود. جامعه آماری عبارت بود از 76 نفر، مشتمل بر معاونان تربیت بدنی ادارات کل استان ها و کارشناسان و مسیولان برنامه ریزی درسی حوزه ستادی. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه، پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته پنج گزینه ای لیکرت بود که در دو قسمت عوامل داخلی و عوامل خارجی در بین جامعه آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط چند تن از استادان و صاحب نظران و پایایی آن در پرسشنامه محیط داخلی با روش آلفای کرونباخ 7/52 و در پرسشنامه محیط خارجی 7/19 تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تک نمونه ای و تحلیل عاملی تجزیه وتحلیل شد. پس از تجزیه وتحلیل محیط داخلی و خارجی و تشکیل ماتریس ارزیابی، محرز شد که تربیت بدنی دوره اول ابتدایی مدارس ایران در موقعیت راهبردی  ST قرار دارد، در نتیجه باید از راهبردهای رقابتی استفاده کرد. پیشنهاد می شود مدیران و برنامه ریزان تربیت بدنی با نگاهی عمیق تر به نقاط قوت به دست آمده در این پژوهش، موجب نزدیکتر شدن دانش آموزان به رویکرد درس تربیت بدنی در این دوره (کسب و حفظ سلامتی) شوند.

  کلیدواژگان: درس تربیت بدنی، دوره اول ابتدایی، ماتریس SWOT، مدارس ایران، نیروهای ستادی
 • سعید صادقی بروجردی، بهرام یوسفی، رقیه آقایی* صفحات 57-70

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ابعاد تداعی برند در لیگ برتر فوتبال است. از نظر روش شناسی، روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه مورد مطالعه متخصصان مدیریت ورزشی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی، یازده نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمد. در مرحله کیفی از طریق تحلیل محتوا، مفاهیم و مقوله های اصلی به دست آمد. فرایند کدگذاری داده ها تا مرحله کدگذاری محوری ادامه یافت و در نهایت دوازده مقوله اصلی به دست آمد. در مرحله کمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار خبرگان Expert Choice ، کدهای به دست آمده اولویت بندی شدند. نتایج تجزیه وتحلیل نشان داد که در بعد منافع، هیجان با وزن نسبی 0/308 و در بعد ویژگی ها، بازیکن ستاره با وزن نسبی 0/274 بیشترین اهمیت را به دست آوردند. دیگر عوامل با توجه به معیار خود در اولویت های بعدی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد تداعی های برند شناسایی شده در جذابیت لیگ تاثیرگذارند و مطلوبیت بیشتری برای تماشاچیان فراهم می کنند، و این امر در حضور بیشتر تماشاچیان تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تداعی برند، روش آمیخته، لیگ برتر فوتبال، منافع تداعی برند، نرم افزار خبرگان، ویژگی های تداعی برند
 • محسن ترکی*، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری، رضا سخندان صفحات 71-84

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین مدیریت تعارض کار- خانواده با رضایت و عملکرد شغلی داوران لیگ فوتبال است. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 212 نفر از داوران فوتبال است (98 نفر لیگ برتر، 114 نفر لیگ یک). نمونه آماری شامل 78 نفر داوران لیگ برتر و 81 نفر داوران لیگ یک بود که براساس جدول مورگان و نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه های تعارض کار- خانواده نت مایر و مک ماریان (1996) (0/87 =α)، رضایت شغلی اسمیت و همکاران (2001) (0/89 =α) و عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (1981) (0/83 =α) به عنوان ابزار تحقیق استفاده شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد بین تعارض کار- خانواده با رضایت و عملکرد شغلی داوران فوتبال رابطه معناداری وجود ندارد. تنها بین تعارض کار- خانواده و رضایت از همکاران ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین از نظر داوران فوتبال بین مولفه های رضایت شغلی، رضایت از کار دارای بالاترین اولویت بود و رضایت از حقوق و مزایا در اولویت آخر قرار داشت. بنابراین ارتباط اثربخش بین داور و دیگر همکاران، نقش موثری در بهبود زندگی شخصی و رضایت کاری داوران دارد.

  کلیدواژگان: تعارض کار خانواده، داوران، رضایت شغلی، عملکرد، لیگ فوتبال
 • حمیدرضا میرصفیان*، مهدی سلیمی صفحات 85-97

  پارادایم کوانتومی در مدیریت از جمله روش های جدید مدیریتی است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر رفتارهای کارآفرینی کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1394 است (N=405). حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 196 نفر محاسبه شد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کوانتومی (روایی 0/71 و پایایی 0/84) و کارآفرینی (روایی 0/75 و پایایی 0/80) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش مولفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی و اعتماد کوانتومی پیش بینی کننده افزایش نوآوری، ارتباطات، ریسک پذیری، خودشناسی و شناسایی فرصت کارکنان بوده اند. به همین سبب شاید پیاده سازی راهبرد های مدیریت کوانتومی در سازمان ورزش و جوانان و به ویژه زیرمجموعه آن در استان اصفهان به ارتقای رفتارهای کارآفرینی کارکنان آن سازمان بینجامد.

  کلیدواژگان: اصفهان، رفتارهای کارآفرینی، سازمان ورزش و جوانان، مدیریت کوانتومی، نوآوری
 • مهدی طالب پور، محمدحسین قهرمانی* صفحات 99-110

  هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برنامه های کاهش وزن در رشته های وزنی و تعیین مسیولیت قانونی مربیان در قبال عوارض این برنامه ها در ورزشکاران رده های سنی مختلف بود. روش این تحقیق، توصیفی- تبیینی از نوع بررسی میدانی و کتابخانه ای بود و شرکت کننده ها 985 ورزشکار و 98 مربی از رشته بوکس، جودو، وزنه برداری، تکواندو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی بودند. نتایج نشان داد 80/25 درصد ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق از روش سریع کاهش وزن استفاده می کنند که در مقابل سایر روش های کاهش وزن، به صورت معنا داری بیشتر است (4/16 =t ؛ 0/05>P) و 70/05 درصد آنها این عمل را بارها انجام می دهند. نتایج تحقیق در خصوص مربیان رشته های منتخب تحقیق نشان داد 93 درصد آنها به آسیب های روانی و جسمانی کوتاه مدت و درازمدت کاهش وزن سریع واقف اند، با وجود این، بیش از 86 درصد مربیان تحصیلات غیرمرتبط دارند. بررسی حقوقی موضوع در مواد قانونی نشان داد موجبات مسیولیت مربی در قبال آسیب های روانی و جسمانی کوتاه مدت و درازمدت کاهش وزن سریع، از دو بعد مهارت و ماذون بودن و مباشر یا غیر مباشر بودن مربی قابل احراز است. ازاین رو مسیولیت قانونی مربی در این زمینه - به خصوص در رده های سنی نونهالان و نوجوانان- مبرهن به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: حقوق ورزشکاران، رشته های وزنی، کاهش وزن، مربیان ورزشی، مسئولیت قانونی
|
 • Pages 9-20

  The present study aimed at analyzing the role of internal and external factors on consumers' decision-making in their free time with the approach of physical activity. The method was descriptive and field. The statistic population included users of parks and sport clubs in Tehran city. 402 subjects (206 men, 196 women) were selected as the sample by cluster random sampling method. A researcher-made 50-item questionnaire was used to collect data. Its validity was confirmed by 15 university professors and experts and its reliability was computed more than 0.7 in a preliminary test with 30 subjects using Cronbach's alpha test for all indicators. Descriptive statistics including central tendency, dispersion and frequency percentage were used to describe data. For data analysis, KMO test was used for sample efficiency; exploratory factor analysis was applied to identify factors and confirmatory factor analysis was used to evaluate the variables using SPSS 20 and Lisrel 8.8. The results showed that internal factors played a more important role in consumers' decision-making in their free time with the approach of physical activity.

  Keywords: attractiveness, decision-making, leisure time, motivation, perception, personality
 • Pages 21-32

  The aim of this study was to evaluate the effect of interpersonal organizational communications on staff's occupational life quality and its role in organizational commitment of sport organizations. The study was analytical and model exploration conducted based on a field method. Statistical population included staff of Kurdistan Sport and Youth general office (N=250). 152 subjects were selected by stratified random sampling method. To determine the sample size, Cochran formula was used. Personal Information Questionnaire, Occupational Life Quality Questionnaire (0.85), Organizational Commitment Questionnaire (0.81) and Organizational Interpersonal Communication Questionnaire (0.86) were applied and their reliability and validity were confirmed. Inferential and descriptive statistical methods were applied using SPSS and LISREL. Findings showed a significant relationship between organizational interpersonal communication, occupational life quality and organizational commitment. Moreover, the recommended model had a proper fit. As interpersonal communications influenced occupational life quality and organizational commitment, communication skills should be emphasized by managers.

  Keywords: interpersonal Communication, occupational life quality, organizational commitment, staffs, sport organizations
 • Pages 33-46

  Sporting venues as social spaces which are directly related to individuals need to attract more customers for better performance and higher income. The main aim of this study was to investigate the effect of environmental features of sport areas on attracting customers with respect to the concept of responsive environments. Research method was descriptive-comparative. The statistical population consisted of all customers of Enghelab Sport Complex (N=20000). Base on Morgan Table, 350 subjects were selected by convenience sampling method. A 25-item researcher-made questionnaire was used to collect data. Reliability of the questionnaire was determined by α-Cronbach =0.81. In this study, from seven factros of responsive environment, permeability, variety, legibility, robustness, visual appropriateness and richness had a significant relationship with customer attraction in Enghelab Sport Complex. Also, permeability was the most important factor. With regard to these findings, easy accessibility to the sport areas in Enghelab Sport Complex, offering various services and also attractive environment of this sport area were the factors that played a role in customers' choice and they need be receive more attention by managers of this complex.

  Keywords: customer, Enghelab sport complex, environmental features, responsive environments, sport areas
 • Pages 47-56

  The aim of this study was to study the status of physical education course in the first grade of elementary schools in Iran. The population consisted of 76 subjects including physical education deputies of general offices of all provinces and course planning authorities of departments. Data were collected using interview, an open questionnaire and a closed questionnaire (in two parts: internal factors and external factors) in 5-point Likert Scale which was distributed among the population. The validity of this questionnaire was confirmed by several professors and experts and the reliability was calculated by Cronbach's alpha as 7.52 for internal environment and 7.19 for external environment. Data were analyzed by descriptive statistics and single-sample test and factor analysis. Also, after the analysis of the internal and external environments and the application of matrix assessment, it was obvious that physical education in the first grade of primary schools was located in ST position so aggressive strategies must be used. It is suggested that physical education managers and planners observe deeply the strengths obtained in this study and make students closer to the approach of this physical education course (i.e. obtain and maintain health).

  Keywords: first grade of elementary school, Iranian schools, physical education course, staff forces, SWOT matrix
 • Pages 57-70

  The aim of this study was to identify and prioritize the dimensions of the brand association in football premier league. The research method was mixed (qualitative- quantitative) and the statistical population consisted of sport management experts. 11 subjects were selected by purposive and snowball sampling methods. Data were collected through semi-structured interviews. In qualitative phase, main concepts and categories were obtained by content analysis. Data coding was continued to axial coding phase and finally 12 main categories were obtained. In the quantitative phase, the obtained codes were prioritized using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert Choice software. The results showed that in the dimension of 'benefits', 'excitement' (relative weight=0.308) and in the dimension of 'attributes', 'star player' (relative weight=0.274) achieved most importance. Other factors were next priorities according to their criteria. Results showed that the identified brand associations affected the attractiveness of the league. An emphasis on positive associations provided more desirability for the spectators which affected their more attendance.

  Keywords: attributes of brand association, benefits of brand association, brand association, expert chose software, football premier league, mixed method
 • Pages 71-84

  This study aimed at examining the relationship of work-family conflict management with job satisfaction and performance among football league referees. The method was correlation and field. The statistical population included 212 football referees (98 referees working in premier league and 114 referees working in 1st division). The sample consisted of 78 premier league referees and 81 referees from 1st division selected by stratified random sampling method using Morgan Table. Netmayer and Mcmarian (1996) Work-Family Conflict Questionnaire (α=0.87), Smith et al. Job Satisfaction Questionnaire (2001) (α=0.89) and Hersey and Goldsmith Job Performance Questionnaire (1981) (α=0.83) were used to collect data. For data analysis, descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation and Friedman test were used. Results showed no significant relationship between work-family conflict and job satisfaction and performance of football referees. There was a significant positive relationship only between work-family conflict and satisfaction from colleagues. In addition, football referees attached the highest priority to satisfaction from work and the lowest priority to salary and benefits among all job satisfaction factors. Therefore, an efficient relationship between a referee and his colleagues plays an effective role in improving referees' personal life and job satisfaction.

  Keywords: football league, job satisfaction, performance, referees, work-family conflict
 • Pages 85-97

  Quantum paradigm in management is one of the new management methods which have received the attention of many scientists of management. The aim of this study was to determine the relative contribution of quantum management on entrepreneurial behaviors of employees of Sport and Youth Organization of Isfahan province. The method of this study was descriptive-correlation and the population included all the managers and staff members of Sport and Youth Organization of Isfahan province in 2015 (N=405). The size of the sample was calculated according to the Kerjcie and Morgan Table (n=196). The method of sampling was stratified random sampling. Two researcher-made questionnaires of quantum management (validity: 0.71, reliability: 0.84) and entrepreneurship (validity: 0.75, reliability: 0.80) were employed. The regression test was used for data analysis. The results indicated that improving innovation, interaction, risk tacking, self-identification and opportunity identification were predicted by quantum seeing, quantum thinking, quantum feeling, quantum knowing, quantum acting, quantum being and quantum trust. Hence, implementing the quantum management methods in Sport and Youth Organization, especially the subset of that organization in Isfahan province, may improve the employees’ entrepreneurial behaviors in that organization.

  Keywords: entrepreneurial behaviors, innovation, Isfahan, quantum management, Sport, Youth Organization
 • Pages 99-110

  The aim of this study was to investigate and compare weight-loss programs in weight class sports and determine the legal liability of coaches for the damages of these programs in athletes with various age groups. The method of this study was descriptive-explanatory, field and library study. Participants were 985 athletes and 98 coaches of boxing, judo, weightlifting, taekwondo, freestyle and Greco-Roman wrestling. The results showed that 80.25% of athletes who participated in this study used fast method of weight loss significantly more than other methods (t=4.16; P<0.05). This method occurred in 70.05% of participants repeatedly. 93% of coaches were aware of short-term and long-term psychological / physical damages of this method. Above 86% of them had non-related education. Legal reviews revealed that coaches' liability for short-term and long-term psychological / physical damages of fast method was clear as follows: coaching skills and permission, operation and non-operation. Therefore, legal liability of the coaches in this domain - especially in children and adolescent age groups - is obvious.

  Keywords: athletes' rights, legal liability, sport coaches, weight class sports, weight loss