فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لقمان کشاورز*، اکبر فرید فتحی، فاطمه آزادی صفحات 9-21

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی با بازخورد 720 درجه بود. جامعه آماری پژوهش مدیران، معلمان تربیت بدنی و سایر دروس، مسیولان ورزش منطقه هفت آموزش و پرورش، مدیران و کارشناسان مسیول اداره ورزش و جوانان حوزه شمال شرق تهران، دانش آموزان 15 دبیرستان مقطع متوسطه دخترانه منطقه 7 تهران و والدین آنها، در مجموع به تعداد 6371 نفر بود. برای نمونه پژوهش از روش های کل شمار، هدفمند، تصادفی ساده و تصادفی - خوشه ای استفاده شد و 769 نفر انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی کشاورز و همکاران (1392) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کولموگروف اسمیرنوف، تی تک گروهی، تی دو هتلینگ و آزمون تعقیبی LSD با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها حاکی از این است که بین عملکرد مرحله دوم و مرحله اول تفاوت آماری معناداری وجود دارد (05/0>P). مسیولان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای سطح عملکرد معلمان تربیت بدنی و بهره ور کردن ساعات درس ورزش و تربیت بدنی باید از مدل های نوین ارزیابی عملکرد استفاده کنند که امکان ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی را از زوایای مختلف دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، بازخورد 720 درجه، تربیت بدنی، عملکرد، معلم
 • احمد ترک فر، لیلا قربانی قهفرخی، بهاره حقانی، صدیقه اسلامی* صفحات 23-32

  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه مدیریت دانش مربیان و کیفیت ارایه خدمات از دیدگاه مشتریان در استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر اصفهان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. نمونه ها شامل 308 مشتری در دو گروه استخرهای دولتی و خصوصی بود که با روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت خدمات (سروکوال) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش مربیان استفاده شده است. پرسشنامه سروکوال شامل پنج مولفه ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخ دهی، تضمین، و همدلی بود. در تحقیق حاضر، به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/86) به دست آمد. روایی پرسشنامه مدیریت دانش 0/71 و پایایی آن 0/86 به دست آمد. نتایج نشان می دهد میانگین نظرهای مشتریان در زمینه کیفیت ارایه خدمات استخرهای خصوصی بیشتر از استخرهای دولتی است. همچنین یافته ها نشان داد عملکرد استخرهای خصوصی در زمینه سه مولفه ملموسات، تضمین و پاسخگویی به طور معناداری بهتر از عملکرد استخرهای دولتی بود. به هرحال عملکرد استخرهای دولتی و خصوصی در مولفه های قابلیت اطمینان و همدلی اختلاف معناداری نداشت.

  کلیدواژگان: استخرهای خصوصی، استخرهای دولتی، کیفیت خدمات، مدل سروکوال، مدیریت دانش، مشتری
 • فرزاد غفوری*، مریم پرموز، سارا کشکر صفحات 33-45

  هدف این تحقیق، مقایسه لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت در طبقات مختلف اجتماعی- اقتصادی جوانان شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش، جوانان 15 تا 24 ساله شهر تهران بودند. تعداد نمونه براساس فرمول حجم نمونه کوکران 384 نفر به دست آمد و نمونه گیری به روش ترکیبی انجام گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم، پرسشنامه تعیین لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت کندزیرسکی و کارلو (1991) و پرسشنامه وضعیت اجتماعی اقتصادی (SES) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های لوین، تحلیل واریانس و توکی) در نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین لذت درک شده از فعالیت بدنی اوقات فراغت در طبقات مختلف اقتصادی خانواده افراد و همچنین بین لذت درک شده از فعالیت بدنی اوقات فراغت افراد با سطح تحصیلات مختلف، وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسید افرادی که وضعیت اقتصادی مناسب تری داشتند، می توانستند در کلاس های ورزشی بیشتری حضور داشته باشند، زمان بیشتری را برای انجام دادن فعالیت های بدنی صرف کنند و لذت بیشتری ببرند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، درآمد، طبقات اجتماعی - اقتصادی، فعالیت بدنی، لذت درک شده
 • امیر قنبرپور نصرتی*، حسین پورسلطانی زرندی، ناصر بای صفحات 47-56

  هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. بدین منظور از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، عدالت سازمانی کیم و لیونگ (2007)، و رفتار شهروندی سازمانی مکنزی و همکاران (1993) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود که 103 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. با توجه به نتایج، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی مطلوبی برخوردار بودند. برای شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد اثر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی، مثبت و معنا دار است و اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معنا دار نیست. همچنین این دو متغیر در مجموع 19 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که سازمان ها از طریق بهبود برنامه های کیفیت زندگی کاری، کارکنان را برای رشد و بهبود رفتارهای شهروندی و توسعه مهارت های لازم در این زمینه تشویق کنند و تحت آموزش همه جانبه قرار دهند.

  کلیدواژگان: ادارات ورزش، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، کیفیت زندگی کاری، معادلات ساختاری
 • فرشته کتبی*، مهرزاد حمیدی، محمدحسین رضوی، سید نصرالله سجادی صفحات 57-68

  اندیشه های جدید مدیریت بر اثربخشی تاکید دارند و مسیر تحقق آن را رهبری خدمتگزار ذکر کرده اند. مطالعه حاضر به تحلیل روابط بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی در کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران پرداخت. روش تحقیق توصیفی بود که در آن تحلیل روابط براساس مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه ذی نفعان کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران (هیات رییسه و کارکنان، فدراسیون جانبازان و معلولان، فدراسیون نابینایان و کم بینایان) در سال 1394 و کاروان فرهنگی ورزشی اعزامی به بازی های پارالمپیک 2012 لندن بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. روایی و پایایی پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون (2003) و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی تایید شد. 230 پرسشنامه توزیع و در نهایت، 207 پرسشنامه تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد مقادیر پارامتر مربوط بهt  بیانگر آن است که همه روابط مربوط به فرضیه ها معنادارند. در مدل تحقیق تمامی متغیرها دارای ضریب مسیر بزرگ تر از 0/4 بودند، که نشان دهنده تاثیر شایان توجه ابعاد مدیریت خدمتگزار بر اثربخشی سازمانی است. نتایج بر وجود رابطه ای قوی بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی دلالت دارد.

  کلیدواژگان: اثربخشی سازمانی، اعتماد، بینش، خدمت رسانی، رهبری خدمتگزار، کمیته ملی پارالمپیک، نوع دوستی
 • شیرین زردشتیان، سعید خانمرادی*، بهروز حیدرزاده صفحات 69-78

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه منابع قدرت مربیان با فضای ترغیبی، تعهد و موفقیت ورزشی بوکسورهای نوجوان ایرانی بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری کلیه بوکسورهای حاضر در مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان ایران سال 1394 بود (296 بوکسور). جامعه به روش تمام شمار به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار، پرسشنامه های استاندارد منابع قدرت سوسمان و دیپ (1989)، درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (1998)، تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)، و جو انگیزشی سایفریز و همکاران (1992) بود. روایی را 10 نفر از متخصصان تایید کردند و پایایی با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/72 ، 0/92، 0/93 و 0/86 تایید شد. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (k-s، فریدمن، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد قدرت تخصص در بین منابع قدرت دارای بالاترین میانگین رتبه ای (3/62) است. همچنین بین منابع قدرت اجبار و تخصص با موفقیت و تعهد ورزشی رابطه منفی معنا داری وجود داشت (05/0≥ P) و بین ابعاد فضای ترغیبی با موفقیت و تعهد رابطه معنا داری مشاهده شد (05/0 ≥P). توصیه می شود مربیان از قدرت تخصص بیشتر از سایر منابع قدرت برای افزایش موفقیت و تعهد بوکسورهای نوجوان در فضای ترغیبی مناسب استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بوکسور، تعهد ورزشی، فضای ترغیبی، قدرت مربیان، موفقیت ورزشی
 • الهه فهیمی نژاد*، محمدرضا معین فرد، پروین شوشی نسب، علی فهیمی نژاد صفحات 79-90

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه های سبزوار از تاثیرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی بود. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. نمونه آماری 400 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه میلر (2013) بود که تغییراتی اعمال و سوالاتی به آن اضافه شد. روایی صوری و محتوایی و روایی سازه پرسشنامه تایید شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد (885(α =0/. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t و MANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک دانشجویان داوطلب از تاثیرات داوطلبی، سرمایه اجتماعی و فیزیکی-اقتصادی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی تفاوت معنا داری وجود داشت، ولی در سرمایه فرهنگی و انسانی تفاوتی دیده نشد. جنسیت دانشجویان داوطلب بر سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی-اقتصادی و فرهنگی تفاوت معنا داری نداشت. سن دانشجویان داوطلب در گروه رویدادهای ورزشی در سرمایه فیزیکی-اقتصادی و فرهنگی و در گروه غیرورزشی در سرمایه فیزیکی-اقتصادی تفاوت معنا داری داشت. فعالیت های داوطلبانه ورزشی تاثیرات بیشتری نسبت به فعالیت های داوطلبانه غیرورزشی دارد که احتمالا این مسیله به دلیل ماهیت ورزش است. مدیران و برنامه ریزان با ایجاد فرصت هایی برای اجرای فعالیت های داوطلبی، باید رضایت داوطلبان از سنین و جنسیت های مختلف را جلب کنند.

  کلیدواژگان: ادراک، تاثیرات، داوطلب، داوطلبی، رویدادهای ورزشی
|
 • Pages 9-21

  The aim of this study was to evaluate the performance of physical education teachers with 720-degree feedback. The population consisted of principals, teachers of physical education and other courses, sports authorities in area 7 in Department of Education, managers and experts in Sport and Youth office of northeast Tehran, students of 15 high schools for girls in area 7 of Tehran and their parents (N=6371). 769 subjects were selected as the sample by census, purposive, simple random and cluster random sampling methods. To achieve aims of this study, Physical Education Teacher Performance Evaluation Questionnaire by Keshavarz et al. (2013) was used. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, one-sample t test, two Hotelling T2 test and LSD post hoc test with SPSS software were used. Results showed a significant difference between the first and second stages of performance (P˂0.05). It is necessary for physical education authorities of Ministry of Education to use new models of performance evaluation which have the facility for evaluating PE teachers' performance from different perspectives so that the level of these teachers and the productivity of the sports and physical education classes can be improved.

  Keywords: assessment, performance, teacher, physical education, 720-degree feedback
 • Pages 23-32

  The aim of the present study was to compare coaches' knowledge management and service quality from viewpoints of customers of state and private indoor swimming pools of Isfahan city. The research method was descriptive survey. Sample included 308 customers who were selected randomly and divided into two groups: state and private swimming pools. Service Quality Questionnaire (SERVQUAL) and a researcher-made Questionnaire of Knowledge Management of Coaches were used. SERVQUAL consisted of five items: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. To determine the validity of Knowledge Management Questionnaire, content and face validity were used and it was obtained 0.71. The Cronbach alpha coefficient was used to determine the reliability (α=0.86). The results showed that the mean score of customers' viewpoints on service quality was higher in private swimming pools than the state swimming pools. The results also showed that private pools significantly acted better in tangibles, assurance and responsiveness than state pools. However, there were no significant differences in reliability and empathy between the performances of the two types of swimming pools.

  Keywords: customer, knowledge management, private swimming pools, service quality, SERVQUAL model, state swimming pools
 • Pages 33-45

  The aim of this study was to compare perceived enjoyment of leisure time physical activity (LTPA) in different socioeconomic classes of the youth in Tehran city. The statistical population consisted of the youth aged between 15 and 24 in Tehran city. Sample consisted of 384 subjects based on Cochran's sample size formula and combinatorial sampling method. For data collection, Perceived Enjoyment of Leisure Time Physical Activity Questionnaire of Kendzierski and Carlo (1991) and Socioeconomic Status (SES) Questionnaire were used. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Leven, ANOVA, and Tukey tests) were used in SPSS software. Results showed a significant difference in perceived enjoyments of LTPA in subjects' different economic classes of family and also in perceived enjoyments of LTPA in subjects with different educational levels. According to the results, it seemed that those with better economic status could participate in more sport classes, spend more time on physical activities and enjoy more.

  Keywords: income, leisure time, perceived enjoyment, physical activity, socioeconomic classes
 • Pages 47-56

  The aim of this study was to investigate the effect of quality of work life and organizational justice on organizational citizenship behavior of employees of Sport and Youth general office and offices of Ilam province. Walton (1973) Quality of Work Life Questionnaire, Kim and Lung (2007) Organizational Justice Questionnaire, and Mackenzie et al. (1993) Organizational Citizenship Behavior Questionnaire were used. Statistical population of the study consisted of the employees of Sport and Youth general office and offices of Ilam province. 103 subjects were selected as the statistical sample. According to the results, reliability and diagnostic validity of the instruments were acceptable. To identify the effects of research variables, Structural Equation Modeling was used by Smart PLS software. The Findings showed that quality of work life had a significant and positive effect on organizational citizenship behavior, but the effect of organizational justice on organizational citizenship behavior was not significant. Also, results showed that these two variables explained %19 of variation of organizational citizenship behavior. According to the results, it is suggested that organizations encourage and educate the employees in order to growth and improve citizenship behaviors and to develop necessary skills in this area by an improvement in quality of work life programs.

  Keywords: justice, organizational citizenship behavior, quality of work life, sport offices, structural equations
 • Pages 57-68

  New thoughts of management rely on effectiveness and introduce servant leadership as an asset. This study analyzed the relationship between servant leadership and effectiveness in Islamic Republic of Iran National Paralympic Committee. The research method was descriptive where the relationships were analyzed based on structural equation modeling. Statistical population included all beneficiaries of IRI National Paralympic Committee (board of directors and personnel of this committee, Federation for the Disabled and Federation for the Blind) in 2015 and cultural sport team dispatched to Paralympic Games of 2012 London. Statistical sample equaled the statistical population. Validity and reliability of Peterson (2003) Servant Leadership Questionnaire and the researcher-made Organizational Effectiveness Questionnaire were confirmed .230 questionnaires were distributed and finally 207 questionnaires were analyzed. The results showed that the parameter values related to (t) implied that all relationships were significant assumptions. In the study model, all variables had path coefficients > 0.4 which showed the considerable effect of servant leadership dimensions on organizational effectiveness. The results showed a strong relationship between servant leadership and organization effectiveness.

  Keywords: altruism, National Paralympic Committee, organizational effectiveness, servant leader, service, trust, vision
 • Pages 69-78

  The aim of this study was the relationship of coaches' power sources with persuasion space, commitment and sport success in adolescent boxers of Iran. The research method was descriptive - survey. The statistical population included all boxers attending Iran Adolescent Boxing Championship in 2015 (N=296). The statistical sample was equal to population. Standard Questionnaire of Power Sources by Sussman and Deep (1989), Questionnaire of Perception of Success by Roberts and Thresher (1998), Sport Commitment Scale by Scanlan et al. (1993) and Questionnaire of Motivational Climate by Seifriz et al. (1992) were used. Validity was approved by 10 experts and reliability was confirmed with Cronbach's alpha as 0.72, 0.92, 0.93 and 0.86 respectively. For data analysis, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (k-s, Friedman analysis, Spearman correlation coefficient and multiple regression) were used. Results showed that 'expertise' had the highest mean rank (3.62) among power sources. Also, there was a significant and negative relationship between 'coercion' and 'expertise' and sport success and commitment (P≤0.05). There was a significant relationship between dimensions of persuasion space and success and commitment (P≤0.05). It is suggested that coaches should utilize expertise more than other power sources in order to increase success and commitment of adolescent boxers in an appropriate persuasion space.

  Keywords: boxer, coaches' power, persuasion space, sport commitment, sport success
 • Pages 79-90

  The aim of this study was to investigate Sabzevar students' perception of volunteering effects in sport and other events. The study was a descriptive survey conducted as a field. 400 subjects were selected as the sample. Data were collected by Miller (2013) Questionnaire, which was modified and some items were added. Face, content and construct validity of this questionnaire was confirmed. Cranach's alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (=α0.885). For data analysis, t test, MANOVA and Tukey post hoc test were used. The results showed a significant difference in the volunteer students' perception of volunteering effects, social and physical-economic capitals in sport and other events. There were no significant differences in cultural and human capitals. There were no significant differences in the sex of the subjects in human, social, physical-economic, and cultural capitals. There was a significant difference in the age of the subjects in sport events group in physical-economic and cultural capitals and there was a significant difference in other events in physical-economic capital. Sport voluntary activities had greater effects than none-sport voluntary activities which could be due to the nature of sport. The authorities and planners need to create opportunities for voluntary activities in order to attract the satisfaction of volunteers of all ages and sexes.

  Keywords: effects, perception, sport events, volunteer, volunteering